Bollebygds kommun - mål och budget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012"

Transkript

1 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget Fastställd av kommunfullmäktige , med ändringar och tillägg i enlighet med kommunfullmäktiges beslut och

2 Förord Kommunfullmäktige beslöt den 17 juni 2009 om budgetramar 2010 för samtliga verksamheter. Med anledning av de kraftigt vikande skatteintäkterna innebar beslutet att nämnderna ålades ett generellt sparbeting motsvarande 2,5 procent av budgeten. Trots detta visade prognoserna på ett negativt resultat på -4,8 mkr. för Under hösten 2009 har staten beslutat om ett extra ekonomiskt bidrag till kommunsektorn, vilket för Bollebygds del innebär en intäktsförstärkning med 6,2 mkr. Dessutom har ett positivt utfall i den s.k. LSS-utjämningen tillfört kommunen 0,5 mkr. Konsekvensen av detta är att vi kan se en möjlighet att undvika ett negativt resultat Budgetförslaget anger nu ett positivt resultat på 2 mkr. Detta är inte i nivå med kommunens finansiella mål, vilka bör revideras under några år i kölvattnet av rådande ekonomiska tillstånd, men det är likväl på rätt sida nollstrecket. Eftersom den finansiella krisen också påverkar Bollebygds kommun, med bl.a. ökade kostnader för försörjningsstöd, anser vi det dessutom angeläget att ha en viss budgeterad reserv. Den uppgår i förslaget till 3,5 mkr. Vi ligger även fast med ett öronmärkt bidrag för personalbefrämjande åtgärder på 0,6 mkr. I flerårsbudgeten kan vi se att 2011 inte ser ut att medföra någon förbättring av det ekonomiska läget. Tvärtom kommer påfrestningarna på kommunen att vara minst av samma storlek som Det innebär, i sin tur, att det sparbeting fullmäktige redan beslutat om ligger fast och ska genomföras. Budgetarbetet måste präglas av insikten av kommande stora investeringar, inte minst i skolor och förskolor, och att detta förutsätter att vi gör allt vi förmår för att upprätthålla balans i kommunens ekonomi. Av de investeringar som föreslås 2010 är byggandet av ett LSS-boende för 10 mkr i anslutning till Krafthuset den mest angelägna. Här kommer vi att kunna erbjuda ett boende för dem som har speciella behov när det gäller bostadens utformning, dessutom med närhet till aktiviteter i Krafthuset. Kostnaden för den investeringen kommer vi successivt att få täckning för i det speciella utjämningssystem som hanterar kommunernas kostnader för LSSverksamhet. Utöver detta finns i investeringsbudgeten färdigställande av förskola i Töllsjö (påbörjad 2009), exploateringskostnader med anledning av detaljplanen för Krafthuset samt nödvändiga reinvesteringar i gatu- och VA-anläggningar. Här ingår omläggning av VA-ledning i Olsfors för 3 mkr. Trots de dystra ekonomiska förutsättningarna känner jag ändå att jag måste avsluta detta förord med lite positiva tongångar. Under hösten 2009 har den avstannande byggnationen kommit igång igen på flera av de fastigheter som är planerade för villor och bostadsrätter. Ännu fler är dessutom långt framme i planeringsprocessen. Vi ser en konstant ökning av invånarantalet, vilket också har stor betydelse för kommunens ekonomi, och den allra största framtidsfrågan, planeringen av den nya järnvägen, Götalandsbanan, med nytt resandecentrum i Bollebygd, ser ut att fortsatt gå Bollebygds väg.

3 Den politiska utmaningen är ganska given; ju bättre vi kan hantera den ekonomiska krisen och konsekvenserna för Bollebygds kommun, desto bättre står vi rustade att ta vara på alla våra goda förutsättningar när kurvorna åter börjar peka uppåt. För den politiska majoriteten i Bollebygds kommun Christer Johansson Ordförande, kommunstyrelsen

4 1. Inledning Kommunfullmäktige har fastställt driftbudgetramar och prioritering av inriktningsmål. Fullmäktiges beslut från juni månad innehöll endast driftbudgetramar för år 2010 och prioritering av inriktningsmål. Således behöver beslutet kompletteras med beslut om skattesats, driftbudgetramar , investeringsbudget, investeringsplan, balansbudget, finansieringsbudget samt mål för god ekonomisk hushållning. Sedan kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni månad har regeringen beslutat om ökat anslag för kommunalekonomisk utjämning och tillfälligt konjunkturstöd. Besluten i vårpropositionen 2009 och i budgetpropositionen 2010 påverkar kommunernas intäkter under planperioden. Omfattning och tidpunkt beskrivs i avsnitt Mål och uppdrag 2.1 Prioriterade inriktningsmål För år 2010 prioriteras följande inriktningsmål: De kommunala verksamheterna skall utveckla sådana arbetsformer så att invånarnas delaktighet och möjligheter att påverka ökar. De kommunala verksamheterna skall främja invånarnas hälsa och bidraga till att de känner trygghet. Kommunen ska främja en långsiktigt hållbar utveckling och ta sin del av det globala ansvaret för en minskad klimatpåverkan. Kommunen ska också vara en förebild och genom planering och beslut stimulera till och ge förutsättningar för en god miljö. Omsorgsnämndens verksamhet skall bygga på respekt, delaktighet och integritet. Förebyggande arbete och insatser skall prioriteras. Barn- och utbildningsnämndens verksamhet skall präglas av pedagogisk mångfald så att barn och ungdomar tar till sig kunskap samt utvecklar sin pedagogiska kompetens, framtidstro och självständighet. 2.2 Mål för god ekonomisk hushållning Bakgrund Kommunallagen stadgar att varje kommun ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Genom ändring i kommunallagen ska det fr.o.m. budget 2006 anges mål för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

5 I regeringens proposition 2004/05:100 ges följande tolkning av begreppet god ekonomisk hushållning : Varje generation bör bära kostnaderna för den service som generationen själv beslutat om och själv konsumerar Mål för verksamheten Genom att formulera tydliga mål har de förtroendevalda möjlighet att staka ut den politiska färdriktningen. Genom uppföljning riktas intresset mot vad som åstadkoms och de förtroendevalda får underlag för ansvarsutkrävande och behov av förnyade insatser. En förutsättning för att Bollebygds kommun ska kunna anses ha god ekonomisk hushållning i verksamheten är att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att kunna följa upp om verksamheten är effektiv eller ej krävs att det formuleras mål som är tydliga och mätbara. De mål som anges för verksamheten står i relation till de ekonomiska resurser som ställs till förfogande. Kommunfullmäktige beslutar i budget om övergripande mål för respektive styrelse/nämnds verksamhet vilka är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen följs upp i årsredovisning, och i delårsrapport per den 31 augusti. Verksamhetens mål för god ekonomisk hushållning presenteras nedan per nämnd. Mål för kommunstyrelsen God och stimulerande arbetsmiljö. Bollebygds kommun är en stor arbetsgivare. Att personalen trivs och är frisk bidrar till att arbetet utförs på ett effektivt sätt. Arbetet skall bedrivas på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta följs upp genom påståendet Bollebygds kommun är en bra arbetsgivare i medarbetarenkät och mätning av sjukfrånvaron som genomföres årligen. God folkhälsa. En förbättrad folkhälsa innebär ett lägre resursutnyttjande och ett högre välbefinnande hos kommuninnevånarna. Avstämning sker genom uppföljning av folkhälsomålen. Verksamheten skall bli kostnadseffektivare och rättssäkrare genom införande av nytt ärendehanteringssystem. (Detta kan delvis mätas genom antal överklagande och återremisser som skall minskas). Mål för barn- och utbildningsnämnden Sjukfrånvaron skall utifrån nivån 2009 hållas på en fortsatt låg nivå. Andelen barn i skolåldern som väljer att gå i skola utanför Bollebygd skall minska. För att förbättra resursutnyttjandet inom fritidshemsverksamheten och särskoleverksamheten skall ett nytt resursfördelningssystem arbetas fram för dessa verksamheter.

6 Andelen godkända elever i årskurs 9 som uppnått målen i samtliga ämnen skall öka. Detta skall ske utan att kostnadsskillnaden mot liknande kommuner ökar i jämförelse med Uppföljningen sker med hjälp av Skolverkets statistik. Mål för omsorgsnämnden Andelen vårddygn för vuxna missbrukare, placerade på institution eller i familjehem, skall minska. Personalresurserna skall genom förbättrad planering (bl a schemaläggning) tillvaratas på ett bättre sätt. Detta syftande till att minska sjukfrånvaro, övertid, mertid och behov av vikarier. Kostnad per timme inom hemtjänstverksamheten skall minska med 20 procent jämfört med 2009 års nivå. Samtliga av nämndens verksamheter skall 2010 omfattas av resursfördelningssystem som ersätter verksamheterna med medel för utförd prestation. Mål för byggnads- och miljönämnden Intäkter skall tas in i den utsträckning som verksamheten ger möjlighet till. Taxor skall ligga på liknande nivå som i grannkommuner. Målsättningen skall vara att självfinansieringen ökar med 5 procent under Minska körsträckor och arbetstidsåtgång genom samordning och samplanering av besiktnings- och tillsynsresor. Verksamheten skall bli kostnadseffektivare och rättssäkrare genom införande av nytt ärendehanteringssystem. (Kan delvis mätas genom antal överklagande och återremisser som skall minskas) Finansiella mål En god finansiell ställning är viktig för en kommun eftersom det ger en rimlig handlingsfrihet. De kommande årens budgeterade resultat kombinerat med en hög investeringsnivå kommer emellertid att medföra att Bollebygds kommuns finansiella ställning kortsiktigt försvagas. I ett längre perspektiv är dock målsättningen fortsatt att stärka kommunens finansiella ställning. Resultat För att finansiera verksamhet över tid krävs normalt positiva resultat (överskott). En viktig utgångspunkt för de finansiella målen är som tidigare nämnts att varje generation finansierar den egna konsumtionen. Det konjunkturella läget medför svårigheter med att för vart och ett av åren i planperioden uppnå en budget i enlighet med balanskravets bestämmelser. En komplicerande

7 omständighet är att tillfälliga statsbidrag beslutats av regeringen med för Bollebygds del 10,6 mkr 2010 men med endast 3,1 mkr för de följande två åren (se avsnitt 3.1.1). Planeringsförutsättningarna de kommande åren är således extra svåra. Enligt gällande bestämmelser är det möjligt att underbalansera budget genom att använda tidigare års överskott. Förutsättningen är dock att det finns synnerliga skäl (KL 8 kap 4 ). Ett synnerligt skäl kan därför vara att en kommun med stark finansiell ställning ges möjlighet att minska sin förmögenhet genom att upprätta en budget som inte är i balans. Det övergripande målet måste vara kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning, som bland annat innebär att varje generation ska finansiera sin kommunala service. Men målet bör kunna ses över flera år, inte strikt tillämpas varje enskilt år. SKL:s Om kommunernas och landstingens ekonomi maj SKL:s tolkning av balanskravet medför således ett krav på att kommunens ekonomiska ställning skall konsolideras (stärkas) över tid. De senaste fem åren har Bollebygds kommunen redovisat överskott vilket stärkt det egna kapitalet med sammanlagt över 40 mkr. De finansiella målen för Bollebygds kommun för motsvarande period motsvarar ett ansamlat resultatkrav om ca 30 mkr. Utfallet överstiger således fullmäktiges målsättning med cirka 10 mkr. Med föreslagen budget kommer kommunen att uppnå balans över planperioden. Däremot kommer kommunen inte att uppnå budget i balans för vart och ett av åren i planperioden. Kommunens resultatmål Målet för planperioden är att uppvisa positivt ekonomiskt resultat. Det ekonomiska resultatet ska över tid motsvara 2 procent av intäkterna från skatteintäkter och statsbidrag. Soliditet Måttet soliditet visar i vilken utsträckning kommunens tillgångar motsvaras av eget kapital. Soliditet används för att bedöma kommunens långsiktiga betalningsförmåga. Soliditeten uppgick till 60,1 procent exklusive den s.k. ansvarsförbindelsen (pensionsåtaganden t.o.m ). Denna medräknad uppgick soliditeten till 4,8 procent. Soliditeten (inklusive samtliga pensionsåtaganden) ligger i sjuhäradskommunerna i snitt på 18 procent. Medelvärdet i länet är en procent och i riket noll procent. Med föreslagen budget kommer soliditeten att försvagas 2010 och 2011 för att stärkas något Kommunens mål för soliditet Kommunens soliditet skall långsiktigt förbättras. Finansiering av investeringar Kommunen har de senaste åren haft som finansiellt mål att investeringar med undantag för exploateringar och avgiftsfinansierad verksamhet skall självfinansieras. Föreliggande investeringsplaner inom kommunen medför att ett sådant mål ter sig avlägset under planperioden. Kommande investeringar i bl a förskolor och skolor kommer att delvis behöva finansieras genom lån. Kommunen kommer under planperioden att behöva göra avsteg från detta finansiella mål. Kommunens mål avseende finansiering Volymen externa lån skall vid utgången av planperioden uppgå till högst 100 mkr.

8 Planperioden skall tolkas såsom åren Vid avstämning av de finansiella målen görs detta emellertid bakåt i tiden (rullande 3-årsperiod).

9 3. Ekonomi 3.1 Intäkter under planperioden Förändringar i de ekonomiska förutsättningarna Sedan kommunfullmäktiges budgetbeslut i juni har kommunens ekonomiska förutsättningar inför 2010 och planperioden i övrigt förändrats. Förutom sedvanliga förändringar i prognos för kommande års skatteintäkter har beslut tagits av regeringen om att i olika etapper och former tillföra medel till kommunsektorn. Tillskotten sker dels i form av utökat anslag för kommunalekonomisk utjämning dels som ett tillfälligt konjunkturstöd. De största tillskotten avser 2010 och är av tillfällig karaktär. Under viker därför kommunens intäktssida kraftigt till följd av att det tillfälliga stödet från 2010 tas bort. De medel som tillförs Bollebygds kommun till följd av regeringsbesluten och för vilka år tillskotten gäller framgår av tabellen nedan. Tabell 1 Tillfälligt konjunkturstöd samt ökat anslag för kommunalekonomisk utjämning Vårproposition 2009 Tillfälligt konjunkturstöd Ökat anslag kommunalekonomisk utjämning Budgetproposition 2010 Tillfälligt konjunkturstöd Ökat anslag kommunalekonomisk utjämning Summa/år tkr

10 3.1.2 Skatter och statsbidrag En avgörande faktor för intäkternas storlek är antalet invånare i kommunen. Antalet invånare antas i detta material uppgå till den 1:e november Prognostiserade intäkter har tagits fram med hjälp av Sveriges kommuner och landstings (SKL) beräkningsmodell för skatter och statsbidrag. SKL:s intäktsprognos avseende skatter och statsbidrag innebär år 2010 en förstärkning drygt tkr jämfört med budgeterade intäkter (KF juni). Förstärkningen består i intäkter till följd av regeringsbeslut (6 200 tkr) och ökat antal invånare med 28 (1 100 tkr) samt förbättrad prognos skatteintäkter (1 000 tkr). Tabell 2 Skatter och generella statsbidrag År Invånare, 1 nov föregående år Utveckling förvärvsinkomster % 0,6 % 2,50 % 3,40 % Skattekraft, egen kr/inv Förvärvsinkomster Skattesats 21,49 21,49 21,49 Skatteintäkt, tkr Inkomstutjämning Regleringsbidrag kr/ inv Regleringsbidrag, tkr Kostnadsutjämning kr/inv Kostnadsutjämning, tkr LSS-utjämning kr/inv LSS-utjämning tkr Kommunal fastighetsavgift Skatteavräkning kr/inv Tillfälligt konjunkturstöd vårprop kr/inv Tillf konjunkturstöd budgetprop kr/inv Summa skatter och statsbidrag, tkr

11 3.2 Driftbudgetramar 2010 Följande avsnitt ger en beskrivning av Bollebygds kommuns ekonomiska förutsättningar inför budgetår Budgetmodellen avser att skapa transparens, tydlighet samt omfatta ett befolkningssamband. Modellen redovisar beräknade nettokostnader ställda mot prognostiserade intäkter i form av skatter och statsbidrag. För att åstadkomma tydlighet kring det uppdrag som budgetramen medför skall samtliga nämnders budget innehålla budgeterade prestationer. Om budgeterade prestationskrav inte uppfylls skall detta resultera i budgetöverskott. Överskott kan efter beslut i kommunfullmäktige omfördelas till kommuncentral ofördelad budget eller annan styrelse/nämnd inom kommunen. Modellen tar sin utgångspunkt i aktuell budget (oktober 2009). Vidare innehåller modellen följande delar: Ansvarsförändringar vilka påverkar nämndernas ekonomiska förutsättningar. Detta kan utgöras av ny lagstiftning, krav på nya verksamheter eller nya regler för taxeintäkter eller statsbidrag. Beslut fattade under 2009 vilka påverkar verksamheten under Exempel på detta är införandet av vårdnadsbidrag som skedde fr o m halvårsskiftet I nedan redovisade förslag till driftbudgetramar 2010 har omsorgsnämnden tillförts tkr avseende volymökning inom individ- och familjeomsorgsverksamheten. De tillförda medlen utgör den återstående delen av de totalt tkr som nämnden äskade i samband med delårsrapport 1/2009. Befolkningsförändringar bör återspeglas i nämndernas ramar. Som grund för förändringarna används aktuell befolkningsprognos. Befolkningen delas utifrån ålder in i olika brukargrupper och förändringar av antalet personer i dessa redovisas. Förändringen ligger till grund för justering av nämndernas ramar. Inom verksamheterna förskola, förskoleklass, fritidshem samt äldreomsorg använder sig modellen en s.k. servicegrad. Servicegraden beskriver hur stor andel av kommunens invånare i ett åldersintervall som använder sig av verksamheten (ex förskola). Förändringen i befolkning multipliceras med servicegraden för att få fram en ramförändring. Avseende grundskola är sambandet mellan förändring i befolkning och justeringen direkt eftersom skolplikt föreligger. För att beräkna ramförändringens storlek används en modifierad enhetskostnad för respektive verksamhet. I materialet används kommunens enhetskostnader enligt SCB:s räkenskapssammandrag 2008 vilka indexerats till 2010-års nivå. Enhetskostnaderna har korrigerats med s.k. overheadkostnader och i vissa fall även lokalkostnader. Tanken är att en ökning eller minskning av verksamhetens volym inte automatiskt för med sig ökade/minskade kostnader för administration, ledning och lokaler. Detta medför att eventuella förändringar i lokalbehov till följd av volymförändringar inte har beaktats i modellen.

12 Förväntade kostnads- och intäktsökningar bör hanteras genom att nämndernas ramar indexeras. I budget 2010 har differentierade index för olika intäkts- och kostnadsslag använts. Under rubrik politiska prioriteringar förs konsekvenser av eventuella politiska prioriteringar in i modellen. Ett ekonomiskt förändringskrav är ett sätt att utsätta nämnderna för rationaliseringstryck. Förändringskravet uppgår 2010 till -2,5 procent. Som brukligt har även 2010 medel avsatts i en ofördelad budget. Denna uppgår till cirka tkr. Tabell 3: Driftbudgetramar 2010 (tkr) Aktuell Ändrat Eff fattade Befolkn S:a exkl. Index S:a inkl Pol S:a exkl. Krav S:a inkl Budgetram tkr budg 09 ansvar beslut förändr index index prio. faktor -2,5% faktor Barn- & utbildningsn Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndare Finansförvaltning Summa Ofördelad budget Ofördelad budget Personalbefrämjande åtg -600 Räntenetto Budgeterat resultat Summa Skatter & SB S:a intäkter

13 3.3 Driftbudgetramar Tabell 4: Driftbudgetramar (tkr) Nämnd Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndare Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Summa nämnder Ofördelad budget Personalbefrämjande åtgärder Finansförvaltning Räntenetto Summa centralt Summa verksamhetens nettokostnader Skatter & SB (SKL okt) Budgeterat resultat Som tidigare beskrivits varierar de ekonomiska förutsättningarna kraftigt mellan åren till följd av att tillfälliga statsbidrag fördelas olika mellan planperiodens år. Mellan år 2010 och 2011 försvinner cirka tkr i statsbidragsintäkter (se avsnitt 3.1.1). I driftbudgetramarna ovan har intäktsbortfallet 2011 och 2012 hanterats genom att ofördelad budget ej avsatts för dessa år. Den ofördelade budget som anges i tabellen ovan avser endast Detta medför en budget som balanserar över planperioden men ej för varje enskilt år. Orsak till detta är en vilja att undvika stora budgeterade underskott med en försvagad finansiell ställning som följd eller att belasta nämnderna med förändringskrav på över -4 procent. Ett resonemang om det möjliga i att budgetera på detta sätt finns under avsnitt Finansiella mål. Vid en normal hantering enligt kommunens budgetmodell hade tkr avsatts i ofördelad budget för vart och ett av åren. Om ofördelad budget avsatts med tkr för 2011 hade underskottet för detta år uppgått till tkr. Motsvarande underskott för 2012 hade uppgått till tkr. Detta förutsatt att nämnderna hanterat ett förändringskrav på -2,5 procent. Att återställa ofördelad budget i enlighet med budgetmodellen kostar alltså tkr 2011 och tkr I det fall ett underskott med tkr år 2011 skulle ha hanterats genom förändringskrav på nämnderna hade detta behövt uppgå till - 4,4 procent. För att sedan hantera underskottet 2012 hade förändringskravet behövt uppgå till - 1,8 procent.

14 3.4 Balansbudget Tabell 5: Balansbudget Belopp i tkr Tillgångar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital vid årets början Ändrad redovisningsprincip Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder S:a eget kapital, avsättningar och skulder

15 3.5 Finansieringsbudget Tabell 6: Finansieringsbudget Belopp i tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av - och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar Justering för ej likviditetspåverkande poster 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning förråd och lager Ökning/minskning kortfristiga skulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöden från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella tillgångar Försäljning av materiella tillgångar Investering i finansiella tillgångar Försäljning av finansiella tillgångar Kassaflöden från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Förändring långfristiga skulder Ökning av långfristiga fordringar Kassaflöden från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 3.6 Investeringsbudget 2010, plan De kommande årens investeringar har ägnats extra intresse i arbetet med budget Kommunen står den närmaste femårsperioden inför stora investeringar. De utgörs framför allt av eftersatt underhåll vid Bollebygdsskolan, om- och tillbyggnad av kök/matsal, nya förskolor samt ett LSS-boende. Investeringarnas sammanlagda storlek medför att kommunens finansiella ställning försvagas. Situationen innebär att undantag måste göras från det finansiella målet om att investeringar skall genomföras uteslutande med egna medel (se avsnitt 2.2.4). Investeringsbehovet under de tre kommande åren ( ) uppgår till cirka 170 mkr. Eftersom kommunens investeringsutrymme under perioden d v s den andel som kan genomföras med egna medel enligt budget uppgår till cirka 40 mkr kommer en betydande del att behöva finansieras genom lån. Kommunen har för närvarande 41 mkr i låneskuld. Tabell 7: Investeringsram Investeringsram tkr Exploatering Kommunstyrelsen, skattefinansierad verksamhet Kommunstyrelsen, avgiftsfinansierad verksamhet Barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Byggnads- och miljönämnden Summa tkr Av bilaga 1 framgår hur investeringsramen för respektive år fördelas på investeringsobjekt samt en översikt för åren

17 4. Lönebildning 4.1 Förutsättningar De centrala löneavtalen styr hur löneöversynsarbetet skall hanteras på lokal nivå och anger i vissa fall garantier för s.k. lägstanivåer för organisationens medlemmar. I nuläget är det endast SACO-organisationerna och Vårdförbundet som har ett centralt löneavtal avseende SACO-organisationerna har ett s.k. sifferlöst avtal som inte garanterar något procentuellt utfall. Vårdförbundets avtal garanterar dess medlemmar två procent i utfall. Under våren 2010 påbörjas förhandlingar på central nivå för de övriga organisationerna, vars löneavtal löper ut Enligt prognos från Konjunkturinstitutet förväntas låga timlöneökningar i landet. Kostnader för löneökningar 2008 och 2009 har varit höga. Genomsnittligt utfall 2007 var 3,7 procent och 2008 var utfallet 6,48 procent. Utfallet av löneöversyn 2009 blev 4,02 procent, att gälla från 1 april. Det höga utfallet 2008 förklaras av att Kommunals löneavtal garanterade medlemmarna 10,2 procent. Utifrån genomförd lönekartläggning 2006 har yrkesgrupperna socialsekreterare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, bibliotekarier, förskollärare och fritidspedagoger varit prioriterade grupper i samband med löneöversyner Utifrån de ekonomiska förutsättningarna som är kända i kombination med prognoser från SKL görs bedömningen att löneökningar och prioriteringar utöver centrala löneavtalens garantier är svåra att genomföra. I budget 2010 föreslås en indexering för löneökningar motsvarande 2,5 procent på helår.

18 5. Kommunstyrelse och nämnder 5.1 Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och byggnads- och miljönämnden Omfattning/uppdrag Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens tekniska verksamhet såsom renhållning, vatten- och avloppsförsörjning, förvaltning av kommunens fastigheter samt skötsel och underhåll av kommunens gator, vägar och grönområden. Vidare ansvarar kommunstyrelsen för samhällsplanering och exploatering, kultur, fritid, turism, räddningstjänst, kollektivtrafik, folkhälsoarbete samt för arbetsmarknads- och näringslivsfrågor. Kommunstyrelsen svarar även för den kommungemensamma administrationen. Under kommunstyrelsen redovisas också bidrag till enskilda vägar, föreningar och studieförbund. Barn- och utbildningsnämnden svarar för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet samt för förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och vuxenutbildningen. Utbildningsplatser inom gymnasieskolan köps främst av Borås stad och Härryda kommun, men nämnden ansvarar för kommunens individuella program. Omsorgsnämnden ansvarar för kommunens individ- och familjeomsorg. En stor del av verksamheten inom individ och familjeomsorgen består av myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och Föräldrabalken (FB). I ansvaret ingår också kommunens fritidsgårdsverksamhet. Omsorgsnämnden ansvarar också för omsorg och stöd till äldre och funktionshindrade samt personer i behov av hemsjukvård som bor eller vistas i kommunen. Byggnads- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter inom byggnadsväsendet och ansvarar för byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen. Nämnden upprättar på uppdrag av kommunstyrelsen detaljplaner, områdesbestämmelser och fastighetsplaner. Nämnden har även rätt att anta, ändra eller upphäva detaljplan och områdesbestämmelser då bestämmelserna om enkelt planförfarande kan tillämpas. Dessutom fullgör vidare kommunens tillsyn och prövar tillstånd enligt en mängd olika lagar såsom exempelvis miljöbalken, djurskyddslagen och livsmedelslagen.

19 Bilaga 1 Kommunstyrelsen Objekt Park, fritid Lekplats Bäckaparken 600 Lekplats Skattegården Fastighet Allaktivitetshus Bollebygdsskolan åk Bollebygdsskolan åk f Brandstation Töllsjö (garage) Förskola Erikstorp Förskola Bollebygd Vita Villan Förskola Töllsjö 2 avd Kök/samlingssal Skattegårdstomten 500 LSS-Boende Om- & tillbyggnad kök Töllsjö Kansli Ärendehanteringssytem Diverse reinvesteringar KS It Summa Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämnd Objekt Expansion fsk 200 Årligt anslag reinvesteringar Summa Barn- och utbildningsnämnd Omsorgsnämnd Objekt Bollegården inredning 400 Årligt anslag reinvesteringar Summa omsorgsnämnd S:a exkl exploatering & avg fin verks

20 Bilaga 1 Avgiftsfinansierad verksamhet Renhållning Återvinningscentral bomsystem Återvinningscentral avfart/uppställningsyta 500 Va Olsfors VA-ledning Övervakningssystem VA-verken Reinvesteringar VA-nät S:a inkl avgiftsfinansierad verksamhet Exploateringar Exploatering Tyftet Exploatering Grönkullen Exploatering Getabrohult Exploatering Allaktivitetshus GC-väg till Rinnaområdet Exploatering Betongbacken 400 Bullerplank Töllsjövägen 400 Exploatering Hedeområdet Exploatering västra Varpås Nytt bostadsområde Olsfors Plankostnader exkl lön Summa exploatering S:a inkl exploateringar

21

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014

Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2011-06-22 111 Dnr: KS2011/207 Bollebygds kommun - mål och budget 2012-2014 Förord Bollebygds kommun är en attraktiv kommun. En rad samverkande faktorer gör att kommunen

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31

Delårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31 Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13)

Finansplan 2016-2018. Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015. Styrande dokument Måldokument Plan. Sida 1 (13) Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (13) Finansplan 2016-2018 Till Landstingsfullmäktige 18-19 november 2015 Sida 2 (13) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2015 en strategisk plan

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31

Delårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31 Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe

Revisionsrapport. Emmaboda kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 11 april 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Bollebygds kommun - mål och budget Reviderad

Bollebygds kommun - mål och budget Reviderad Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-22 173 Dnr: KS2012/229 Bollebygds kommun - mål och budget 2013-2015 Reviderad 1. Styrmodell och mål 1.1 Styrmodell Kommunens styrmodell som gäller fr o m budget

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015

2010-06-17 FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Dnr: 2009/797 042 1(10) Administrativa sektorn Bo Ekström 2010-06-17 Budgetberedningen FÖRSLAG TILL DRIFTBUDGET 2011-2013 OCH INVESTERINGS- OCH EXPLOATE- RINGSBUDGET 2011-2015 Förvaltningens arbetssätt

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Jönköping kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköping kommun Granskning av årsredovisning 2008 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och slutsatser...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT

GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT GÖTEBORGS STAD DELÅRSRAPPORT per augusti 2013» Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Några övergripande nyckeltal

Några övergripande nyckeltal www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009

Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 AVESTA KOMMUN Mål och Budget för Avesta Kommun 2007-2009 Kommunfullmäktiges beslut 2006-11-27 100 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Mål... 4 Övergripande förutsättningar... 6 Budgetdirektiv/förutsättningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2016-05-09 Lars Hustoft D.nr: Budget 2017, plan 2018-2019 Driftbudget Generellt för samtliga nämnder gäller att löneökningar enligt ordinarie lönerevision

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Månadsrapport oktober

Månadsrapport oktober Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Pajala kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 17 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2

Läs mer

Förutsättningar och omvärldsbevakning

Förutsättningar och omvärldsbevakning Förutsättningar och omvärldsbevakning 2.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Mål för god ekonomisk hushållning i Ale kommun ska medverka till att varje generation tar ansvar

Läs mer

Granskning av bokslut och årsredovisning

Granskning av bokslut och årsredovisning Revisionsrapport* Granskning av bokslut och årsredovisning 2007 Motala kommun April 2008 Karin Jäderbrink Stefan Knutsson Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...3

Läs mer

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world

Revisionsrapport Skurups kommun Building a better working world Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Skurups kommun Granskning av årsredovisning 2013 EY Building a better working world Innehåll 1. Inledning 2 2. Resultatutfall mot budget

Läs mer

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11

Månadsrapport. Socialnämnden 2013-12-11 Månadsrapport Socialnämnden 2013-12-11 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Sofia Nylund Linda Yacoub Hanna Holmberg Susanna Collijn Granskning av årsredovisning 2013 Vaxholms stad Mars 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011

Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 1 (6) Kommunledningskontoret 2012-03-13 Dnr KS Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Årsredovisning för Linköpings kommun 2011 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunstyrelsen bedömer att kommunens mål för god

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan

JOKKMOKKS KOMMUN. Budget 2017. Styrprinciper. Ekonomisk treårsplan JOKKMOKKS KOMMUN Budget 2017 Styrprinciper Ekonomisk treårsplan 1 Jokkmokks kommuns styrmodell 1.1 Styrmodellens struktur och styrprinciper Visionsdokument Ett nytt visionsdokument för Jokkmokks kommun

Läs mer

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014

Datum 2014-05-26 Datu 1400315 EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Koncernkontoret Åke Andersson Chefcontroller 040-6753637 ake.andersson@skane.se Datum 2014-05-26 Datu 1400315 1 (13) EKONOMIRAPPORT EFTER FÖRSTA TERTIALET 2014 Sammanfattning Periodresultatet för första

Läs mer

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016

GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 GOTLAND Analysgruppens presentation 22 februari 2016 Anders Nilsson Jonas Eriksson Mona Fridell 2016-01-22 Vilka av Sveriges 290 kommuner är mest lika GOTLAND Det beror på om man vill göra en övergripande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram, Bert Hedberg Cert. kommunal revisor Granskning av årsredovisning 2012 Surahammars kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Lisbet Östberg Maj-Britt Åkerström 15 april 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Krokoms kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...

Läs mer

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN

ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN ÄNGELHOLMS KOMMUN Budgetberedningen 1 (3) ANTECKNINGAR FÖRDA VID SAMMANTRÄDE MED BUDGETBEREDNINGEN Tid 2014-09-22 2014-09-23 Plats Ärende Ledamöter Övriga deltagande Hotell Erikslund Förslag till budget

Läs mer

Finansiell analys i budget och årsredovisning

Finansiell analys i budget och årsredovisning EN IDESKRIFT OM Finansiell analys i budget och årsredovisning FOKUS PÅ BALANSKRAVSUTREDNING OCH RESULTATUTJÄMNINGSRESERV Finansiell analys i budget och årsredovisning fokus på balanskravsutredning och

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-01-07. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-01-07 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-01-19 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Delårsrapport T1 2013

Delårsrapport T1 2013 130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport April 2011 Erika Svensson Helen Samuelsson Dahlstrand Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...5 2.1 Bakgrund...5 2.2 Revisionsfråga och metod...5 3 Granskningsresultat...6

Läs mer

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13

Västernorrlands läns landsting. Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB. Antal sidor: 13 Översiktlig granskning av delårsrapport Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 13 142168-15 Rapport beträffande delårsgranskning.docx Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Bedömning av mål med betydelse för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2015-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2016-03-16 Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående

Läs mer

God ekonomisk hushållning och Gävle kommuns finansiella målsättning

God ekonomisk hushållning och Gävle kommuns finansiella målsättning REVISIONSRAPPORT 2007-06-07 Kommunstyrelsen Dnr God ekonomisk hushållning och Gävle kommuns finansiella målsättning Propositionen God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting ledde till förändringar

Läs mer

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14

8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 13:1 Kf 164/2013 Dnr KS 2013/310 Reglemente för resultatutjämningsreserv (RUR) Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska fullmäktige besluta om riktlinjer

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 3 2013-09-24 285 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Dnr KS 2013-322

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7

SAMMANFATTNING... 3 1. INLEDNING... 4 2. RESULTATRÄKNING... 4. 2.1 Resultatanalys... 4 2.2 Kommentarer... 6 3. BALANSRÄKNING... 7 Revisionsrapport 10/2009 Åstorps kommun Granskning av årsbokslut 2009 Bengt Sebring, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf. Bengt Joehns, 2:e v ordf. Stig Andersson Nils Persson Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004

12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning per 2013-12-31 Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning, se bifogad rapport. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de

Läs mer

En framtid för Vimmerby. Vänsterpartiets kommunala budget 2016

En framtid för Vimmerby. Vänsterpartiets kommunala budget 2016 En framtid för Vimmerby Vänsterpartiets kommunala budget 2016 Vänsterpartiet 2015 En svår situation Dåliga beslut har försatt kommunen i stora problem Efter år av dåligt skött ekonomi i kommunen står Vimmerby

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling.

God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling. God ekonomisk hushållning Planering och uppföljning Hur finansieras landstingets verksamhet? Kostnader och kostnadsutveckling 11 maj 2015 Målstyrning i landstinget Landstingets övergripande mål Medborgare

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Barn- och utbildningsnämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 3 2.1 Åtgärder

Läs mer

Allmänna bidrag till. 25 kommuner

Allmänna bidrag till. 25 kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statens budget för 2014 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 7 2 Lagförslag... 9 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013

Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar 2011-2013 Nämnd 2011 2012 2013 Kommunfullmäktige Revisionen -1 127-707 -1 155-725 -1 184-743 Valnämnd -72-74 -75 Överförmyndare -603-618 -634 Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007

Finansiell profil Halmstads kommun 2005 2007 Finansiell profil Halmstads kommun 00 007 Innehåll Inledning syftet med denna rapport Finansiell utveckling och ställning i riket och i KKKVH-kommunerna 00 007 nyckeltal 007 i förhållande till riket och

Läs mer

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2008 Uppvidinge kommun 18 september 2008 Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Revisionsfråga och metod...2

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008

Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007. Jönköpings kommun R EVISIONSRAPPORT 2008. Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 R EVISIONSRAPPORT 2008 Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2007 Jönköpings kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna 9 april 2008 Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Helena Patrikson

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013

PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 1(4) Plats och tid Stadshuset 2014-11-19 kl 15:00 16:20

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 1(4) Plats och tid Stadshuset 2014-11-19 kl 15:00 16:20 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2014-11-19 1(4) Plats och tid Stadshuset 2014-11-19 kl 15:00 16:20 Beslutande Anita Frisk Kjell Roland Åkerlund Märta Tofeldt Lars-Eric Larsson Karl Erik Stridh John-Olof

Läs mer

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse

REVISORERNA. Bilaga till revisionsberättelse REVISORERNA Redogörelse för revisionen år 2004 Innehåll Sid. 1. Redogörelse för revisionen år 2004 1 1.1 Inledning 1 1.2 Granskningsinriktning 1 2. Årlig verksamhetsgranskning 1 2.1 Ekonomistyrning och

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årets resultat 25-års bokslut redovisar ett resultat (förändring av eget kapital) på ca + 3,8 mkr miljoner kronor. Detta innebär att resultatet blev ca 2,5 miljoner kronor bättre än vad som hade beräknats

Läs mer

Koncernrapport Augusti 2007

Koncernrapport Augusti 2007 Koncernrapport Augusti 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning 1 AB Vänersborgsbostäder 3 Fastighets AB Vänersborg 5 Fyrstads Flygplats AB 6 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 7 Vattenpalatset Vänerparken

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014.

Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Rapport avseende granskning av årsredovisning 2014. Timrå kommun April 2015 Marianne Harr Godkänd revisor Certifierad kommunal revisor Jenny Eklund Auktoriserad revisor Emma Andersson Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer