Användarhandbok för kameran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för kameran"

Transkript

1 SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok för kameran I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt.

2 Huvudfunktioner Fotografering 3,8-gångers zoom för brett område med bildstabilisator av objektivbytestyp. Automatisk anpassning av fotograferingsinställningarna för särskilda förhållanden (Specialmotiv). Undvik effekterna av kameraskakningar och otydliga motiv när du fotograferar genom att använda ett högt ISO-tal. Kamerans orientering registreras automatiskt med en intelligent orienteringssensor. Bildens färger förändras så att specialeffekter skapas (Färgaccent, Färgbyte). Uppspelning Ordnar bilder efter kategori. Videouppspelning med ljud. Automatisk bildspelsvisning. Redigering Lägger på effekter i stillbilder med hjälp av funktionen Mina färger. Inspelning av röstkommentarer för stillbilder. Redigering av videosekvenser. Utskrift Enklare utskrifter med knappen Skriv ut/dela. Har också stöd för PictBridge-kompatibla skrivare som inte är från Canon. Användning av bilder Enkel överföring till en dator med knappen Skriv ut/dela. Anpassa startbilden och startljudet med Min kamerainställningarna.

3 Konventioner i den här handboken De ikoner som visas nedanför rubrikerna anger med vilka metoder den aktuella funktionen kan användas. Inställningsratt Bildserie Fotograferingsmetod Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 142) Genomgående i den här handboken kallas Grundläggande användarhandbok för kameran för Grundläggande handbok, och Avancerad användarhandbok för kameran för Avancerad handbok. Den här markeringen anger sådant som kan påverka kamerans funktion. Den här markeringen står vid avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. Den här kameran kan användas med SD-minneskort, SDHCminneskort och MultiMediaCards. I den här handboken kallas alla dessa korttyper kollektivt för minneskort. Originaltillbehör från Canon rekommenderas. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som krävs på grund av att tillbehör från andra tillverkare än Canon har använts, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift. 1

4 Innehållsförteckning Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering. Konventioner i den här handboken Hanteringsföreskrifter Läs följande information Säkerhetsföreskrifter Förhindra funktionsstörningar Innan du använder kameran kamerans grunder Använda LCD-skärmen LCD-skärmens ljusstyrka Information som visas på LCD-skärmen Använda sökaren Energisparfunktionen Ställa världsklockan Menyer och inställningar Menylista Återställa till grundinställningarna Formatera minneskort Fotografera Ändra antalet registrerade bildpunkter och kompression (stillbilder) Ställa in funktionen för bildstabilisering Fotografering med specialmotiv Fotografering i manuellt läge Funktionen för minskning av röda ögon Ställa in funktionen för lång synktid Ta förstorade närbilder (Digital närbild) Använda digital zoom Bildserie Vykortsläge Inkludera datum i bildinformationen Ställa in skärminlägg

5 Videofilmning Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) Växla mellan fokuseringsmetoder Fotografera motiv som är svåra att fokusera (fokuseringslås, autofokuslås) Låsa inställningen för exponering (exponeringslås) Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) Växla mellan mätningsmetoder Justera exponeringskompensationen Fotografering med lång slutartid Ställa in färgtoner (vitbalans) Fotografering med Mina färger Byta färger Anpassa ISO-talet Ställa in funktionen Autom rotering Kontrollera fokus direkt när bilden har tagits Skapa en målmapp för bilder Återställa filnumret Uppspelning/radering Förstora bilder Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning) Ordnar bilder efter kategori (Min kategori) Hoppa mellan bilder Visa videor Redigera videor Rotera bilder på skärmen Uppspelning med övergångseffekter Lägga på effekter med funktionen Mina färger Lägga till röstkommentarer till bilder Automatisk visning (Bildspel) Skydda bilder Radera bilder Utskrifts-/överföringsinställningar Inställningar för DPOF-utskrift Inställningar för DPOF-överföring

6 Visa bilder på en TV Anpassa kameran (inställningar för Min kamera) Ändra Min kamera-inställningar Registrera Min kamera-inställningar Felsökning Kamera När kameran har slagits på LCD-skärm Fotografering Videoinspelning Uppspelning Batteri/batteriladdare Visning på TV-skärm Skriva ut på skrivare med stöd för direktutskrift Lista över meddelanden Bilagor Batterihantering Hantera minneskortet Använda nätadaptersatsen (säljs separat) Använda extern blixt (säljs separat) Skötsel och underhåll Tekniska data INDEX Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder

7 Hanteringsföreskrifter Läs följande information Provbilder Innan du fotograferar viktig motiv rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för intrång i upphovsrätten Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk. Begränsningar i garantin Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av broschyren Canon European Warranty System (EWS). 5

8 Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet. Om LCD-skärmen LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden, och är inte ett tecken på felaktig funktion. Videoformat Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en TV-skärm (s. 103). Språkinställning Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Grundläggande handbok (s. 9). Säkerhetsföreskrifter Läs säkerhetsföreskrifterna nedan och i avsnittet om säkerhetsföreskrifter i Grundläggande användarhandbok för kameran innan du använder kameran. Använd alltid kameran på rätt sätt. Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är avsedda att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt och att förhindra att skador uppstår på person eller utrustning. Se till att du förstår dem helt innan du läser resten av handboken. Med utrustning avses kameran, batteriladdaren och det nätaggregat som säljs separat. Med batteri avses batterienheten. 6

9 Varningar Utrustning Titta inte direkt mot solen eller annan intensiv ljuskälla genom sökaren. Det kan skada synen. Placera utrustningen utom räckhåll för barn. Handlovsrem: Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas. Minneskort: Farligt om det sväljs av misstag. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar. Försök inte att plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken. Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats. Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas i vatten eller andra vätskor. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet eller dra ut stickkontakten ur eluttaget. Kontakta kameraleverantören eller Canons kundtjänst. Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensin, thinner eller andra lättantändliga ämnen för att rengöra eller underhålla utrustningen. Du får inte skära i, skada eller förändra nätkabeln eller placera tunga föremål på den. Använd enbart godkända elektriska tillbehör. Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området. Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. 7

10 Batteri Placera inte batteriet nära en värmekälla och utsätt det inte för direkt låga eller hetta. Batteriet får inte sänkas ned i eller utsättas för vanligt vatten eller havsvatten. Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batteriet. Tappa inte batteriet och utsätt det inte för stötar som kan skada höljet. Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör. Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan det orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivning. Om ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med innehållet i ett batteri som läcker, skölj omedelbart med vatten och sök därefter läkarhjälp. Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet från både kameran och eluttaget efter laddningen och när de inte används så att bränder och andra faror undviks. Täck inte över batteriladdaren med något (t.ex. en handduk eller filt) när ett batteri håller på att laddas. Om du låter enheterna vara anslutna en längre tid kan de överhettas och ta skada eller fatta eld. Använd bara den angivna batteriladdaren för laddning av batteriet. Batteriladdaren och nätaggregatet är utformade för att bara användas med din kamera. Använd dem inte med andra produkter eller batterier. Detta innebär risk för överhettning och fel som kan leda till brand eller elektriska stötar. Täck polerna med tejp eller annan isolering innan du kastar ett batteri för att förhindra direkt kontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. 8

11 Övrigt Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten. Håll föremål som är känsliga för magnetfält (till exempel kreditkort) borta från kamerans högtalare. Sådana föremål kan göra att data går förlorade eller att högtalarna upphöra att fungera. Varningar Utrustning Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar som kan leda till skada på utrustningen när du bär eller håller den i remmen. Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. Låt inte metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt. Det kan leda till brand, elstötar eller andra risker och skador. Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t.ex. på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Använd inte utrustningen på ett sådant sätt att den nominella kapaciteten hos elkomponenter och kablage överskrids. Använd inte laddaren om kabeln eller stickkontakten är skadad, eller om stickkontakten inte är helt införd i eluttaget. Använd inte på platser med dålig ventilation. Ovanstående kan ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket i sin tur kan resultera i brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och förvara utrustningen på en säker plats. I annat fall kan batterikapaciteten försämras. 9

12 Utrustning Anslut inte nätaggregat eller batteriladdare till enheter som exempelvis elektriska transformatorer för utlandsresor, eftersom det kan leda till funktionsstörningar, stor värmealstring, brand, elektrisk stöt eller personskador. Blixt Använd inte blixten om det finns smuts, damm eller något annat på den. Håll inte fingrarna eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar. Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som detta orsakar. Rör inte vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. Du kan få brännskador. 10

13 Förhindra funktionsstörningar Undvik starka magnetfält Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som alstrar starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata. Undvik kondensrelaterade problem Om du flyttar utrustningen snabbt mellan miljöer med låga och höga temperaturer kan du undvika kondens genom att placera utrustningen i en tät plastpåse och långsamt låta den anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen. Att flytta utrustningen snabbt mellan kalla och varma miljöer kan ge upphov till kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre eller inre ytor. Om det bildas kondens inuti kameran Sluta omedelbart att använda kameran. Annars kan utrustningen skadas. Ta ut minneskortet och batteriet eller nätaggregatet från kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter att använda utrustningen. 11

14 Innan du använder kameran kamerans grunder Använda LCD-skärmen 1 Tryck på. Texten på skärmen ändras enligt följande vid varje knapptryckning. Fotografering Uppspelning (,, eller ) ( ) Standard Ingen information (Ingen information) Detaljerad (Informationsvisning) Standard Av Detaljerad Fotograferingsinformationen visas i ca 6 sekunder när en inställning ändras, oavsett vilket visningsläge som har valts. LCD-skärmens på- och av-inställning sparas när kameran stängs av. LCD-skärmen stängs inte av när någon av metoderna eller används. LCD-skärmen växlar inte till detaljerad visning (informationsvisning) i lägena, och. Detaljerad information visas inte på LCD-skärmen vid förstorad visning (s. 73) eller indexvisningsläge (s. 74). 12

15 Använda klockan Du kan visa aktuellt datum och klockslag under 5 sekunder* på något av följande sätt. * Grundinställning Metod 1 Håll ned knappen FUNC./SET när du startar kameran. Metod 2 I fotograferings-/uppspelningsläge trycker du på knappen FUNC./SET i minst en sekund. Om du håller kameran horisontellt visas tiden. Om du håller kameran vertikalt visas tiden och datumet. I början visas dock tiden på samma sätt som när kameran hålls horisontellt, om du håller kameran vertikalt och använder metod 1 för visning av datum och tid. Du kan ändra visningsfärgen genom att trycka på knapparna och. Klockan försvinner när visningstiden är slut, eller när du använder någon av knapparna FUNC./SET, MENU, avtryckaren eller inställningsratten. Du kan ange hur länge klockan ska visas på menyn (Inställningar) (s. 26). Klockan kan inte visas i indexläge (s. 74). Innan du använder kameran kamerans grunder 13

16 LCD-skärmens ljusstyrka Inställningar för LCD-skärmens ljusstyrka LCD-skärmens ljusstyrka går att ändra med någon av följande två metoder. Ändra inställningar med hjälp av menyn Inställningar (s. 26) Ändra inställningar med hjälp av knappen DISP. (funktionen för snabb LCD-belysning) Genom att trycka på knappen DISP. i minst en sekund aktiverar du LCD-monitorns ljusaste inställning, oavsett vilket alternativ som har valts på menyn Inställningar.* - Om du vill återgå till den föregående ljusinställningen trycker du åter på knappen DISP. i minst en sekund. - Nästa gång du slår på kameran används den ljusinställning som har valts på menyn Inställningar. * Det går inte att ändra LCD-skärmens ljusstyrka med den här funktionen om det högsta värdet för ljusstyrkan har angetts på menyn Inställningar. Mörkervisning Om du fotograferar när det är mörkt anpassas LCD-skärmens ljusstyrka automatiskt efter motivets ljusstyrka*, så att det blir lättare att fotografera. * Motivets rörelser kan se ryckiga ut på LCD-skärmen, men det har ingen effekt på den inspelade bilden. Ljusstyrkan i bilden som visas på LCD-skärmen är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som lagras. 14

17 Information som visas på LCD-skärmen Fotograferingsinformation (Fotografering) * Spotmätningsram * Autofokusram (s. 46) Närbild/Oändligt (Grundläggande handbok s. 15) Zoomningsgrad* (s. 36) ISO-tal (s. 65) Blixt (Grundläggande handbok s. 14) Fotograferingsmetod (s. 37, Grundläggande s. 16) Hjälplinjer* (s. 39) Stillbilder: antal registrerbara bilder Videor: Återstående tid/tid som har gått * * * * * Fotograferingsmetod (s. 33, 35, 40, 44, 60, 62, Grundläggande handbok s ) Vitbalans (s. 55) Mina färger (s. 58) * * * IS-läge* 3:2-markering* (s. 39) Exponeringskompensation (s. 52) Lång slutartid (s. 53) Mätningsmetod (s. 51) Autom rotering (s. 66) Lagring * Videoinspelning (s. 40) * Låg batterinivå (s. 121) * Exponeringslås (s. 49) * FE-lås (s. 50) * Autofokuslås (s. 47) Tidszon (s. 20) * Skapa mapp (s. 69) Kompression (stillbilder) (s. 30) Bildfrekvens (Videoscener) (s. 43) Antal bildpunkter (s. 30, 43) (Röd)* Kameraskakvarning (s. 108) (Slutartiden visas också när visas.) * Exponeringsändringsstapel (Video) (s. 42) Innan du använder kameran kamerans grunder * Visas även om LCD-skärmen är inställd på standardvisning. 15

18 Om indikeringslampan blinkar orange och skakvarningsikonen visas är belysningen otillräcklig och en kort slutartid väljs. Fotografering med någon av följande metoder: - Ställ in funktionen Bildstab. på något annat alternativ än [Av] (s. 32). - Höj ISO-talet (s. 65). - Välj en annan inställning än (ingen blixt) (Grundläggande handbok s. 14). - Placera kameran på ett stativ eller liknande. Uppspelningsinformation (Uppspelning) Standard Ljud i Wave-format (s. 86) Mappnummer/filnummer Fotograferingsdatum/-klockslag Skyddsstatus (s. 93) Totalt antal bilder Nummer för bild som visas Kompression (stillbilder) (s. 30) Lagringsbildpunkter (stillbilder) (s. 30) Video (s. 78) 16

19 Detaljerad Min kategori (s. 75) Definierad uppspelning (s. 76) Histogram Blixt (Grundläggande handbok s. 14) Närbild/Oändligt (Grundläggande handbok s. 15) Fotograferingsmetod (s. 33, 35, 40, 44, 60, 62, Grundläggande handbok s ) Lång slutartid (s. 53) ISO-tal (s. 65) Lagringsbildpunkter/bildfrekvens (videoscener) (s. 43) Exponeringskompensation (s. 52) Mätningsmetod (s. 51) Vitbalans (s. 55) Mina färger (Uppspelning) (s. 84) Mina färger (fotografering) (s. 58), Färgaccent/Färgbyte (s. 60) Bilder med Mina färger-effekt (s. 84) Filstorlek Lagringsbildpunkter (stillbilder) (s. 30) Längd på videofilmer (videoscener) (s. 40) Följande information kan också visas med vissa bilder. En ljudfil med annat format än WAVE-format är tillagd eller också går filformatet inte att identifiera. JPEG-bild som inte följer DCFC-standarder ( Design rule for Camera File System ). RAW-komprimerad bild. Okänd datatyp. Innan du använder kameran kamerans grunder Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas som den ska. 17

20 Histogramfunktionen Du kan använda staplarna i histogrammet för att kontrollera bildens ljusstyrka. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden. Om bilden är för mörk justerar du exponeringen till ett positivt värde. På samma sätt justerar du exponeringen nedåt om bilden är för ljus (s. 52). Exempel Mörk bild Balanserad bild Ljus bild Använda sökaren Du kan använda den optiska sökaren för att spara ström genom att stänga av LCD-skärmen (s. 12) medan du fotograferar. 18

21 Energisparfunktionen Den här kameran har en energisparfunktion. Kameran stängs av under följande förhållanden. Starta kameran genom att trycka på ON/OFF-knappen igen. Fotograferingsmetod Uppspelning Ansluten till en skrivare * Tidsintervallet kan ändras. Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter det att en kamerakontroll har använts. LCD-skärmen stängs av automatiskt om ingen kontroll används under 1 minut*, även om energisparfunktionen [Autom. avstängn] är satt till [Av]. Tryck på valfri knapp, utom knappen ON/OFF, eller ändra kamerans orientering för att aktivera LCD-skärmen igen. Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter det att en kamerakontroll har använts. Energisparfunktionen aktiveras inte under bildspel eller när kameran är ansluten till en dator. Du kan ändra energisparfunktionens inställningar (s. 26). Innan du använder kameran kamerans grunder 19

22 Ställa världsklockan Om du reser utomlands kan du få lokalt datum och klockslag registrerat på bilden. Du ändrar bara tidszoninställningen, förutsatt att du har förregistrerat resmålets tidszon. På så sätt slipper du ändra datum- och tidsinställningarna. Ställa hem-/världstidszoner 1 Menyn (Inställningar) [Tidszon]. Se Menyer och inställningar (s. 23) Använd knapparna och för att välja hemtidszon. Om du vill ställa in sommartid gör du det med knapparna och så att visas. Klockslaget justeras en timme framåt

23 5 Använd knapparna och för att välja en destinationstidszon. Också här kan du ange sommartid, som i steg 3. Tidsskillnad från hemtidszonen 6 Använd knapparna och för att välja [Hem/värld], och sedan och för att välja. Byta till destinationstidszonen 1 Menyn (Inställningar) [Tidszon]. Se Menyer och inställningar (s. 23). 2 Använd knapparna och för att välja. Du ändrar destinationstidszonen med knappen FUNC./SET. När du byter till destinationstidszonen visas på skärmen. Innan du använder kameran kamerans grunder Om du ändrar datumet och tiden när alternativet Värld har valts, ändras datumet och tiden för Hem-alternativet automatiskt. 21

24 Menyer och inställningar Du använder menyerna för att justera fotograferings-, uppspelnings- och utskriftsinställningarna samt andra kamerainställningar som t.ex. datum, klockslag och ljud. Följande menyer är tillgängliga. Menyn FUNC. Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera Menyn FUNC. På den här menyn ställer du in många av de vanligaste fotograferingsfunktionerna. Det här exemplet visar FUNC-menyn i läget (Auto). 22 Vrid inställningsratten till,, eller. Tryck på knappen FUNC./SET. Välj ett menyalternativ med knapparna och. Några av alternativen kan inte väljas med vissa fotograferingsmetoder. Välj alternativ på menyn med knapparna och. För vissa alternativ kan du välja ytterligare alternativ med hjälp av knappen MENU. När du har valt ett alternativ kan du trycka på avtryckaren och fotografera direkt. När du tagit bilden visas menyn återigen och du kan enkelt justera inställningarna. Tryck på knappen FUNC./SET.

25 Menyerna Lagring, Uppspelning, Skriv ut, Inställningar och Min kamera Med de här menyerna sköter du praktiska inställningar för fotografering, uppspelning och utskrift. Menyn (Lagring) Menyn Menyn (Inställningar) (Min kamera) När den här delen är markerad kan du växla mellan menyerna genom att trycka på och. Det här exemplet visar lagringsmenyn i läget (Auto). Vid uppspelning öppnas menyerna Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera. Tryck på knappen MENU. Växla mellan menyerna med och. Du kan också växla mellan menyer med hjälp av zoomreglaget. Välj menyalternativ med och. Några av alternativen kan inte väljas med vissa fotograferingsmetoder. Välj ett alternativ med knapparna och. Menyalternativ som följs av tre punkter (...) kan endast ställas in efter det att du tryckt på knappen FUNC./SET för att visa nästa meny. Tryck på knappen FUNC./SET igen för att bekräfta inställningen. Tryck på knappen MENU. Innan du använder kameran kamerans grunder 23

26 Menylista Menyn FUNC. Ikonerna nedan är grundinställningar. Menyalternativ Sida Menyalternativ Sida Manuellt läge s. 33 Mina färger s. 58 Specialmotiv s. 33 Mätningsmetod s. 51 Rörlig video s. 40 Kompression (stillbild) s. 30 Exponeringskompensation s. 52 Bildfrekvens (videoscener) s. 43 Lång slutartid s. 53 Antal bildpunkter (stillbild) s. 30 Vitbalans s. 55 Antal bildpunkter (videoscener) s. 43 Menyn Lagring * Grundinställning 24 Menyalternativ Alternativ Sida/avsnitt AiAF Ansikte uppt*/på/av s. 46 Lång synktid På/Av* s. 34 Röda ögon min På*/Av s. 34 Självutlösare Fördröjning: 0 10*, 15, 20, 30 sek. Antal bilder: 1 3* 1 Grundläggande handbok s. 16 AF-hjälpbelysning På*/Av s. 110 Digital zoom På*/Av s. 36 Visa Av/2* 10 sek./hold Grundläggande handbok s. 11 Spara original På/Av* s. 64 Autom. kategori På*/Av Anger om bilder ska klassificeras automatiskt i kategorier vid fotografering.* 2 Skärminlägg Av*/Hjälplinjer/3:2 marker./ Båda (videoläge: Av*/ s. 39 Hjälplinjer) Bildstab. Kontinuerlig*/Endast avtr./ Panorering/Av s. 32 Datumstämpel Av*/Datum/[Datum/ Klockslag] s. 38 Lång slutartid På/Av* s. 53

27 *1 Standardinställningen är 3 bilder. *2 De klassificeras enligt följande kategorier. Människor:,, eller bilder där ansikten känts om [Ansikte uppt] har valts i [AiAF]-läge. Utsikter: Händelser:,,,,, Menyn Uppspelning Menyalternativ Sida Menyalternativ Sida Bildspel s. 88 Röstkommentar s. 86 Min kategori s. 75 Rotera s. 82 Radera s. 95 Överför.ordn. s. 101 Skydda s. 93 Övergång s. 83 Mina färger s. 84 Utskriftsmeny Menyalternativ Sida Menyalternativ Sida Skriv ut Välj efter mapp Välj bild och antal Välj alla bilder s. 97 s. 100 Välj efter datum Ta bort alla val Välj kategori Utskriftsinställn. Innan du använder kameran kamerans grunder 25

28 26 Menyn Inställningar Menyalternativ Alternativ Sida/avsnitt Ljud av På/Av* Välj [På] så stängs alla ljud av utom varningssignalerna. (Grundläggande s. 10) Volym Av/1/2*/3/4/5 Justera volymen på start-, manöver-, självutlösar-, slutar- och uppspelningsljudet. Det går inte att ändra volymen om [Ljud av] är [På]. Startljud vol Justera volymen för startljudet som hörs när kameran sätts på. Knappljud vol Justera volymen för de ljud som hörs när du trycker på någon annan knapp än avtryckaren. Självutl vol Justera volymen för självutlösarljudet som spelas upp två sekunder innan bilden tas. Slutarljud Justera volymen för slutarljudet. Slutarljudet spelas inte upp vid inspelning av video. Volym Justera volymen för videoljud och röstkommentarer. LCD Ljusstyrka 7 till 0* till +7 Ställ in ljusstyrkan med knapparna och. Du kan kontrollera ljusstyrkan på LCD-skärmen medan du justerar inställningen. Energispar s. 19 Autom. avstängn På*/Av Ange om kameran ska stängas av automatiskt när en viss tid har gått utan att du har använt kameran. Display av 10 sek./20 sek./ 30 sek./1 min.*/ 2 min./3 min. Ange hur länge kameran kan vara inaktiv innan LCD-skärmen stängs av. Tidszon Hem*/värld s. 20 Datum/Klockslag Grundläggande handbok s. 8 Klockvisning 0 10* 1 sek./ 20 sek./30 sek./ 1 min./2 min./ 3min. s. 13 * Grundinställning

29 Formatera Du kan även ange lågnivåformatering (s. 29). Filnumrering Kontinuerlig*/ Auto återst. s. 71 Skapa mapp s. 69 Skapa ny mapp Markering (På)/ Ingen markering (Av) Skapa en mapp för nästa fotosession. Skapa autom. Av*/Dagligen/ Du kan också ställa in Skapa autom.- Måndag Söndag/ tid. Månad Autom. rotering På*/Av s. 66 Objektivindrag 1 min.*/0 sek. Anger tidsintervall till objektivindrag när du slår om från fotografering till Uppspelning. Språk Grundläggande handbok s. 8 Videoformat NTSC/PAL s. 103 Utskriftsmetod Auto*/ Se nedan. *2 Återställ allt s. 28 *1 Standardinställningen är 5 sekunder. *2 Du kan byta metod för anslutning till skrivaren. Vanligtvis behöver du inte ändra den här inställningen, men välj om du skriver ut en bild som spelats in i läge (Bredbild) med helbildsinställning för liggande format på Canon SELPHY CP730/CP720/CP710/CP510 Compact PhotoPrinter. Eftersom den här inställningen finns kvar även när strömmen stängs av måste du återställa till [Auto] innan du skriver ut andra bildformat. (Den här inställningen kan inte ändras medan skrivaren är ansluten.) Innan du använder kameran kamerans grunder 27

30 Menyn Min kamera * Grundinställning Menyalternativ Tillgängliga inställningar Sida Tema Ange ett gemensamt tema för alla alternativ i inställningarna för Min kamera. Startbild Ange vilken bild som ska visas när kameran sätts på. Startljud Ange vilket ljud som ska spelas upp när kameran sätts på. Manöverljud Ange vilket ljud som ska spelas upp när en annan knapp än avtryckaren trycks ned. Självutlös.ljud Ange vilket ljud som ska spelas upp två sekunder innan slutaren utlöses när självutlösaren är på. Slutarljud Ange vilket ljud som ska spelas upp när avtryckaren trycks ned. Slutarljud används inte för video. Innehåll på menyn (Av)/ * / / Min kamera Återställa till grundinställningarna 1 Menyn (Inställningar) [Återställ allt]. Se Menyer och inställningar (s. 23). s Välj [OK] och tryck på. 28 Det går inte att återställa inställningarna om kameran är ansluten till en dator eller till en skrivare. Följande inställningar kan inte återställas. - Fotograferingsmetod. - Alternativen [Tidszon], [Datum/Klockslag], [Språk] och [Videoformat] på menyn (Inställningar) (s. 26, 27). - Vitbalansdata som registrerats med funktionen för egen vitbalansering (s. 56). - Specificerade färger i läge [Färgaccent] (s. 60) och [Färgbyte] (s. 62). - Nyligen tillagda Min kamera-inställningar (s. 105).

31 Formatera minneskort Du måste alltid formatera ett nytt minneskort, alternativt ett kort där du vill radera bilder och andra data. När du formaterar (initierar) ett minneskort raderas all information på kortet, även skyddade bilder och andra typer av filer. 1 Menyn (Inställningar) [Formatera]. Se Menyer och inställningar (s. 23). 2 Välj [OK] och tryck på. Utför en lågnivåformatering genom att välja [Lågnivåformatering] med knappen och markera alternativet med knappen eller. Du kan avbryta formateringen av ett kort genom att trycka på knappen FUNC./SET när [Lågnivåformatering] har valts. Det går att använda kortet även om du avbryter formateringen men informationen har raderats. Lågnivåformatering Vi rekommenderar att du väljer [Lågnivåformatering] om du tycker att minneskortets registrerings-/avläsningshastighet har sänkts. För vissa minneskort kan lågnivåformateringen ta mellan 2 och 3 minuter. Ett format kan inte utföras i Stitch Assist-läget. Innan du använder kameran kamerans grunder 29

32 Fotografera Ändra antalet registrerade bildpunkter och kompression (stillbilder) Fotograferingsmetod 1 FUNC. Menyn * (Kompression)/ * (Lagringsbildpunkter). Se Menyer och inställningar (s. 22). * Grundinställning. Välj inställningar för kompression/ antal bildpunkter med och och tryck på knappen FUNC./SET. Ungefärligt värde för lagringsbildpunkter Antal bildpunkter Syfte* Hög Utskrift upp till ungefär A3-format (Stor) bildpunkter mm Utskrift upp till ungefär A4-format mm (Medium 1) bildpunkter Utskrift upp till ungefär Letterformat mm Utskrift upp till ungefär A5-format (Medium 2) bildpunkter mm (Medium 3) (Liten) eller (Vykort) (Bredbild) bildpunkter * Pappersstorlekarna kan skilja sig mellan olika länder. Utskrift i vykortsformat mm Utskrift i L-format mm Bifoga bilder i e-post eller ta fler bilder Låg bildpunkter För utskrift på vykort (s. 38). bildpunkter bildpunkter Utskrift på brett papper (du kan kontrollera kompositionen i 16:9-förhållande. Områden som inte kommer med visas på LCD-skärmen som en svart kant.) 30

33 Ungefärliga värden för kompressionsinställningarna Kompression Syfte Superfin Hög kvalitet Ta bilder med bättre kvalitet Fin Ta bilder med normal kvalitet Normal Normal Ta fler bilder Se Bilddatastorlekar (ungefärliga) (s. 135) Se Minneskort och ungefärlig kapacitet (s. 134) Fotografera 31

34 Ställa in funktionen för bildstabilisering Fotograferingsmetod Med funktionen för bildstabilisering kan du minimera effekterna av kameraskakningar (suddiga bilder) när du fotograferar avlägsna objekt som har förstorats eller när du fotograferar i mörka miljöer utan blixt. Kontinuerlig Endast avtr. Panorering Du kan kontrollera vilken effekt Bildstab. har på suddigheten på LCD-skärmen eftersom Bildstab. fungerar hela tiden. Det här gör det enklare att komponera bilder och fokusera på olika objekt. Bildstab. är endast aktivt när avtryckaren trycks ned. När läget är [Kontinuerlig] kan en del suddighet uppstå vid fotografering av vissa objekt. I Endast avtr.- läget kan objektet fotograferas utan att du behöver ta hänsyn till att onaturliga rörelser kan visas på LCDskärmen. Det här alternativet finns inte tillgängligt i läget. Det här alternativet stabiliserar enbart effekten av att kameran rörts upp och ned på bilden. Alternativet rekommenderas vid fotografering av objekt som rör sig horisontellt. Det här alternativet finns inte tillgängligt i läget. 1 Menyn (Lagring) [Bildstab.] [Kontinuerlig]*/ [Endast avtr.]/[panorering]/ [Av]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. 32 Det kan vara möjligt att helt stabilisera bilder som tas på natten eller med som tas med långa slutartider. Använd ett stativ när du fotograferar under sådana förhållanden. Om kameran skakar för mycket är det inte säkert att detta går att korrigera helt. Håll kameran horisontellt under panoreringen (stabilisering fungerar inte om kameran hålls vertikalt). Om du väljer [Endast avtr.] eller [Panorering] i fotograferingsläget och sedan växlar till läget ändras inställningen till [Kontinuerlig].

35 Fotografering med specialmotiv Fotograferingsmetod Du kan ta riktigt bra bilder bara genom att välja ett lämpligt fotograferingsprogram. 1 FUNC. Menyn * (Porträtt). Se Menyer och inställningar (s. 22). *Grundinställning. Välj en fotograferingsmetod med och och tryck på knappen FUNC./SET. I Grundläggande handbok (s. 12) beskrivs de olika specialmotivlägena. 2 Fotografering. Fotografering i manuellt läge Fotograferingsmetod Fotografera När du fotograferar med den här metoden kan du själv anpassa inställningarna för t.ex. exponering, vitbalans och ISO-tal. 1 FUNC. Menyn * (Manuell). Se Menyer och inställningar (s. 22). *Grundinställning. I Grundläggande handbok (s. 12) beskrivs det manuella läget. 2 Ändra inställningarna och fotografera. 33

36 Funktionen för minskning av röda ögon Fotograferingsmetod När funktionen för minskning av röda ögon* är inställd på [På] tänds lampan för minskning av röda ögon tillsammans med blixten. *Den här funktionen minskar effekten av ljus som reflekteras tillbaka från ögonen och gör att de ser röda ut. 1 Menyn (Lagring) [Röda ögon min] [På]*/[Av]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. Ställa in funktionen för lång synktid Fotograferingsmetod Du kan fotografera med blixt med lång slutartid. Det här är behändigt på natten eller vid artificiellt ljus inomhus. 1 (Lagring) Menyn [Lång synktid] [På]/ [Av]*. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. 34 Du rekommenderas att sätta kameran på ett stativ vid fotografering i det här läget.

37 Ta förstorade närbilder (Digital närbild) Fotograferingsmetod Du kan fotografera motiv som befinner sig på ett avstånd av 3 60 cm från objektivets kant med maximal vidvinkel. Med maximal digital zoom är bildområdet 12 9 mm (ca 4 ggr). 1 FUNC. Menyn * (Manuell) (Digital närbild). Se Menyer och inställningar (s. 22). *Grundinställning. 2 Välj vidvinkelgrad med zoomreglaget och fotografera. Baserat på det inställda antalet lagringsbildpunkter räknar funktionen Säkerhetszoom ut den maximala zoomfaktorn efter vilken bildkvaliteten börjar försämras. Den digitala zoomen pausar vid den här zoomfaktorn ett ögonblick och visas på LCD-skärmen. Om du för zoomreglaget mot igen kan du zooma in ännu närmare. I det här fallet ändras den visade zoomfaktorn från vit till blå. Fotografera 35

38 Använda digital zoom Fotograferingsmetod Du kan fotografera zoomade bilder genom att använda kombinerad optisk och digital zoom. Brännvidderna (motsvarar 35-mm film) och egenskaperna ser ut som följer. Alternativ Bränvidd Egenskaper På mm Du kan fotografera med maximalt 15 gångers förstoring med en kombination av optisk och digital zoom. Av mm Fotografering utan digital zoom. Den digitala zoomen kan inte användas när LCD-skärmen är avstängd. Den digitala zoomen kan inte användas i lägena och (Vykortsläge) eller i läget (Bredbild) (Lagring) Menyn [Digital zoom] [På]*/[Av]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. 2 För zoomreglaget mot och fotografera. Den kombinerade zoomfaktorn för optisk och digital zoom visas på LCD-skärmen. Baserat på det inställda antalet lagringsbildpunkter räknar funktionen Säkerhetszoom ut den maximala zoomfaktorn efter vilken bildkvaliteten börjar försämras. Den digitala zoomen pausar vid den här zoomfaktorn ett ögonblick och visas på LCD-skärmen. Om du för zoomreglaget mot igen kan du zooma in ännu närmare. I det här fallet ändras den visade zoomfaktorn från vit till blå. Om du för zoomreglaget mot minskar zoomfaktorn.

39 Bildserie Fotograferingsmetod Med den här metoden tas en serie bilder när avtryckaren trycks ned. Om du använder det minneskort som har rekommenderats* kan du ta flera bilder i följd med ett visst tidsintervall mellan bilderna tills minneskortets utrymme är fullt (bildseriefotografering) (s. 134). * Rekommenderat minneskort Nyligen lågformaterat höghastighetsminneskort SDC-512 MSH (säljs separat) (s. 29). Gäller under de standardförhållanden för fotografering som definierats av Canon. De faktiska värdena kan variera beroende på motiv och fotograferingsförhållanden. Minneskortet kanske inte är fullt, trots att bildseriefotograferingen plötsligt avbryts. 1 Tryck på knappen och använd knapparna och för att visa. 2 Fotografering. När avtryckaren trycks ned helt tas flera bilder i följd. När du släpper avtryckaren tas inga fler bilder. Fotografera Avbryta bildseriefotograferingen Välj i steg 1. Intervallet mellan bilderna kan bli något längre när kamerans inbyggda minne börjar bli fullt. Om blixten används kan tidsintervallet mellan varje bild som tas förlängas eftersom blixten måste laddas. 37

40 Vykortsläge Fotograferingsmetod Du kan ta bilder med optimerade inställningar för vykort. Det gör du genom att komponera bilden, så att den ryms inom det utskriftsområde (bredd/höjdförhållande på ca 3:2) som visas på LCD-skärmen. 1 FUNC. menyn * (Reg. pixels) (Vykort). Se Menyer och inställningar (s. 22). *Grundinställning. Antalet bildpunkter är inställt på ( ) och komprimeringen på (Fin). Området som inte skrivs ut visas i grått. Det går inte att använda den digitala zoomfunktionen i det här läget. Information om hur du skriver ut finns i Handbok för direktutskrift. Inkludera datum i bildinformationen Du kan inkludera datumet i bildinformationen om du har valt (Vykort). 1 (Lagring) Menyn [Datumstämpel] [Av]*/[Datum]/[Datum/Tid]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. LCD-skärmsvisning : [Av] : [Datum]/[Datum/Tid] 38 Kontrollera att datum och klockslag har ställts in i kameran (s. 26). Datumstämpeln kan inte tas bort från bildinformationen när du har angett att den ska inkluderas.

41 Ställa in skärminlägg Fotograferingsmetod Du kan kontrollera kompositionens horisontella och vertikala justering samt 3:2-utskriftsförhållandet på LCD-skärmen genom att använda en fotograferingsguide vid fotografering. Hjälplinjer 3:2- markering Båda Visar hjälplinjer som delar upp skärmen i 9 områden som att du kan kontrollera objektets horisontella och vertikala justering. Du kan kontrollera vad som kan skrivas ut i en komposition med ett 3:2-förhållande. Området som inte skrivs ut visas i grått. *Bilder som tas i samma förhållande med 4:3 visas i normalt visningsläge. Du kan visa både hjälplinjerna och 3:2-markeringen samtidigt. 1 (Lagring) Menyn [ Skärminlägg] [Av]*/ [Hjälplinjer]/[3:2 mark.]/[båda]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. Fotografera Hjälplinjerna och 3:2-markeringen visas inte på de tagna bilderna. I -läget kan enbart [Hjälplinjer] användas. 39

42 Videofilmning Inspelningsmetod Du kan välja mellan följande videoinspelningsmetoder. För information om lagringsbildpunkter och bildhastighet i i de olika lägena, se Ändra antal bildpunkter och bildfrekvens (s. 43). Standard Välj upplösning och bildfrekvens och spela in till minneskortet är fullt (med ett extra snabbt minneskort, t.ex. det rekommenderade kortet SDC-512MSH). Du kan använda den digitala zoomfunktionen när du spelar in med den här funktionen. (s. 36) Största storlek: 4 GB*/video Hög bildfrekvens Använd den här funktionen när du spelar in motiv som rör sig snabbt, exempelvis när du filmar sport. Maximal videolängd: 1 minut Kompakt Eftersom upplösningen är låg och datastorleken liten passar den här funktionen när du skickar videor som e-postbilagor eller om minneskortet börjar bli fullt. Maximal videolängd: 3 minuter Färgaccent Färgbyte Du kan välja att behålla bara en viss färg och ändra alla andra till svartvitt, eller ändra en angiven färg till en annan färg (s. 60, 62). Precis som i standardläget kan du själv välja antal bildpunkter och bildfrekvens och spela in tills minneskortet är fullt (med ett extra snabbt minneskort, t.ex. det rekommenderade SDC-512MSH). Största storlek: 4 GB*/video Inspelningstiden varierar beroende på minneskortets kapacitet (s. 134). * Inspelningen avbryts efter en timmes kontinuerlig inspelning, även om den inspelade datavolymen inte har uppnått 4 GB. 40

43 1 FUNC. Menyn * (Standard). Se Menyer och inställningar (s. 22). *Grundinställning. Använd knapparna och för att välja videoläget, och tryck på knappen FUNC./SET. Om du använder, eller kan du ändra antalet bildpunkter och bildfrekvens (s. 43). Under Byta färger (s. 60) finns anvisningar om hur du använder och. 2 Fotografering. När du trycker ned avtryckaren halvvägs ställs exponeringstid, fokus och vitbalans in automatiskt. Om avtryckaren trycks ned helt startas videoinspelningen och ljudet samtidigt. När du filmar visas inspelningstiden och [ INSP] på LCDskärmen. Om du trycker ned avtryckaren helt avslutas inspelningen. Inspelningen avbryts automatiskt under följande förhållanden. - När den längsta inspelningstiden löper ut - När utrymmet tar slut i kamerans inbyggda minne eller på minneskortet Fotografera 41

44 Vi rekommenderar att du använder minneskort som har formaterats i kameran när du spelar in videor (s. 29). Det kort som medföljer kameran kan användas utan formatering. Var noggrann med följande när du spelar in. - Försök att inte nudda mikrofonen. - Tryck inte på någon annan knapp än avtryckaren. Ljud från knapparna spelas in i videoklippet. - Under inspelningen optimeras inställningarna för exponering och vitbalans automatiskt för att passa omständigheterna. Tänk på att ljudet som avges när funktionerna ställs in automatiskt kanske också spelas in. Inställningarna för fokus och optisk zoom kvarstår på de värden som har valts för den första bilden. Rikta inte kameran mot solen för att filma. Innan du spelar in kan du ställa in exponeringslåset (s. 49) och exponeringsändringen. 1. Tryck på knappen. Exponeringslåset och exponeringsändringsstapeln visas på LCD-skärmen. 2. Anpassa exponeringen genom att trycka på och. Tryck på knappen igen för att inaktivera inställningen. Inställningen avbryts också om du trycker på knappen MENU eller ändrar inställningen av vitbalans, Mina färger eller fotograferingsmetod. QuickTime 3.0 eller senare måste vara installerat om det ska gå att spela upp videor (datatyp: AVI/ kompressionsmetod: Motion JPEG) på en dator. QuickTime (för Windows) medföljer på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk. Programmet ingår som standard i Mac OS X eller senare. 42

45 Ändra antal bildpunkter och bildfrekvens Du kan ändra antal bildpunkter och bildfrekvens när kameran är inställd på videoläge (Standard), (Färgaccent) eller (Färgbyte). 1 FUNC. Menyn * (Bildfrekvens)/ * (Lagringsbildpunkter). Se Menyer och inställningar (s. 22). *Grundinställning. Välj inställningar för antal bildpunkter/kompression med och, och tryck på knappen FUNC./SET. Antal bildpunkter och bildfrekvensen Bildfrekvensen är det antal bilder som spelas in eller visas per sekund. Ju högre bildfrekvens, desto mjukare blir rörelserna i ett videoklipp. Antal bildpunkter bildfrekvens (bilder/sek.) Fotografera Standard bildpunkter *1 Färgaccent Färgbyte bildpunkter Hög bildpunkter bildfrekvens *2 Kompakt * bildpunkter *1 Grundinställning *2 Antal bildpunkter och bildfrekvens är fasta inställningar. Se Bilddatastorlekar (ungefärliga) (s. 135) Se Minneskort och ungefärlig kapacitet (s. 134) 43

46 Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) Fotograferingsmetod Med Stitch Assist kan du ta bilder som överlappar varandra och som senare kan sammanföras till en panoramabild på en dator. Flera angränsande bilder som överlappar kan sättas ihop till en enda panoramabild. 1 FUNC. Menyn *(Manuell) / (Stitch Assist). Se Menyer och inställningar (s. 22). *Grundinställning. Du kan välja någon av följande fotograferingsriktningar. - Horisontellt från vänster till höger - Horisontellt från höger till vänster 2 Ta den första bilden i sekvensen. Exponeringen och vitbalansen ställs in och låses med den första bilden. 44

47 3 Komponera den andra bilden så att den överlappar en del av den första och ta sedan bilden. Du kan ta om ett foto genom att trycka på eller, och återgå till den föregående bilden som togs. Mindre fel i de överlappande delarna kan rättas till när bilderna fogas samman. 4 Upprepa proceduren med alla de bilder som ska användas. En sekvens kan innehålla upp till 26 bilder. Tryck på knappen FUNC./SET när den sista bilden har tagits. Det går inte att visa bilder på en TV när du fotograferar med Stitch Assist. Inställningarna för den första bilden används också för de efterföljande bilderna. Sammanfoga bilderna på en dator. Det gör du med hjälp av PhotoStitch, som medföljer kameran. Fotografera 45

48 Växla mellan fokuseringsmetoder Fotograferingsmetod Välj bland följande tre fokuseringsmetoder. (Ingen ram) Ansikte uppt På Av Du kan göra så att kameran automatiskt upptäcker placeringen av ett ansikte och sedan använda den här informationen för att ställa in fokus och exponering* vid fotograferingen. *Enbart med evaluerande mätningsmetod (s. 51). Kameran identifierar motivet och markerar autofokusramarna från 9 tillgängliga punkter som kommer att användas för att fastställa fokus. Kameran fokuserar med den mittersta autofokusramen. Det är användbart om du vill fokusera på en viss del av ett motiv med högre precision. 1 (Lagring) Menyn [AiAF] [Ansikte uppt]*/ [På]/[Av]. Se Menyer och inställningar (s. 23). *Grundinställning. [Ansikte uppt] kan inte användas om LCD-skärmen är avstängd. 46 När avtryckaren trycks ned halvvägs ser autofokusramen ut så här (om LCD-skärmen är på): - Grön: Fotograferingsförberedelserna är klara - Gult: Fokuseringsproblem ([Av] har angetts för AiAF) Följande händer när [Ansikte uppt] väljs. - Upp till tre autofokusramar visas. I det här läget visas det som kameran bedömer som huvudobjekt i vitt medan de andra visas i grått. När du trycker ned avtryckaren halvvägs visas upp till 9 gröna autofokusramar. - Om ingen vit ram visas utan alla ramar visas i grått kommer bilderna att tas med alternativet [På] i stället för [Ansikte uppt].

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 40 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguiden Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med inställningsratten Olika fotograferingsmetoder Spela

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj.

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj. SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Avancerad Lista över meddelanden Bilaga Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A540 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A640 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande delar finns med i kameraförpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte kameran.

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning CANDY4 HD 20150129 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD?... 4 2 Säkerhetsföreskrifter... 5 3 Vad finns i förpackningen?... 6 4 Fysisk beskrivning... 7 5 Kom igång... 9 5.1 Ladda batteriet... 9 5.2 Ta

Läs mer

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM

EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM EF28-300mm f/3.5-5.6l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF28-300mm f/3,5-5,6l IS USM är ett kraftfullt zoomobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror som

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON SVENSKA AB 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Bessenveldstraat 7, B 1831 Diegem, Belgium Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Tokyo 146-8501,

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11

Pressmeddelande. Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS 2010-05-11 2010-05-11 Pressmeddelande Hög hastighet, stort intryck Canon ger dig prestanda och stil med den nya IXUS 300 HS Canon utökar i dag sin IXUS-serie med den otroliga nya IXUS 300 HS en elegant och kraftfull

Läs mer

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM EF-S55-250mm f/4-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons EF-S55-250mm f/4-5,6 IS STM är ett högpresterande telezoom-objektiv som gör inspelning av film till en angenäm

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER SVENSKA SWEDISH 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA & KAMERAFUNKTIONER Tillägg till ARCHOS 404 Användarmanual Version 1.1 Var god besök www.archos.com/manuals för att ladda ner den senaste versionen av denna manual.

Läs mer

CANDY4 HD II 20160419

CANDY4 HD II 20160419 CANDY4 HD II 20160419 2 Innehållsförteckning 1 Vad är CANDY4 HD II?... 6 2 Säkerhetsföreskrifter... 7 3 Vad finns i förpackningen?... 8 4 Fysisk beskrivning... 9 5 Kom igång... 11 5.1 Ladda batteriet...

Läs mer

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning

TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II Bruksanvisning TS-E17mm f/4l TS-E24mm f/3.5l II SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons TS-E-objektiv har lutnings- och perspektivkontroll och är avsedda för EOSkamerorna. TS-mekanismen ger lutnings-

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT G9. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM

EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS STM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF-S18-55mm f/3,5-5,6 IS STM är ett standard zoomobjektiv med hög prestanda utrustat med en bildstabilisator,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 850 IS

Din manual CANON DIGITAL IXUS 850 IS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 850 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-TX5 2010 Sony Corporation 4-174-214-92(1) SE Hur man använder denna bruksanvisning Klicka på en av knapparna längst upp till höger för att hoppa till motsvarande sida.

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Pressmeddelande 2007-08-20

Pressmeddelande 2007-08-20 Pressmeddelande 2007-08-20 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Avancerad fotoutrustning för alla: PowerShot A650 IS och PowerShot A720 IS Canon förstärker i dag PowerShot A-serien med två funktionsspäckade

Läs mer

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild)

Objektiv. Skillnad i egenskaper mellan objektiv med olika brännvidder (småbild) Håll kameran rätt! För att minimera risken för skakningsoskärpa bör man alltid hålla kameran så stadigt som möjligt. Oftast håller man kameran som i mitten och till höger, med höger hand i kamerans grepp

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890

Din manual SAMSUNG EX1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378890 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG EX1. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG EX1 instruktionsbok (information,

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb452.book Page 0 Monday, August 20, 2007 10:03 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201

Din manual SONY DSC-N2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2807201 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- N2. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 60

Din manual CANON DIGITAL IXUS 60 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 60. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 70

Din manual CANON DIGITAL IXUS 70 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 70. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Avancerade manövrer Hur man använder menyerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-N2 Läs igenom den här bruksanvisningen och Handledningen

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728

Din manual SONY DSC-W320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2806728 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY DSC- W320. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM

e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM e_kb489.book Page 0 Monday, August 10, 2009 3:37 PM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning

EF50mm f/1.2l USM SWE. Bruksanvisning EF50mm f/1.2l USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF50mm f/1,2l USM är ett normalobjektiv med höga prestanda och stor bländare för EOS-kameror som är utrustat

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888

Din manual SAMSUNG ES30 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3378888 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG ES30. Du hittar svar på alla dina frågor i SAMSUNG ES30 instruktionsbok (information,

Läs mer

Digital Camera1500 Användarhandbok

Digital Camera1500 Användarhandbok Digital Camera1500 Användarhandbok Copyright Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Med ensamrätt. Ingen del av den här publikationen får återskapas, överföras elektroniskt, transkriberas, lagras i elektronisk

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning 2 Svensk bruksanvisning DITO PhotoProffs AB Skolvägen 10. 121 32 Enskededalen Tel: 08-720 03 23. Fax: 08-720 03 24 E-post: dito@dito.se. Web: www.dito.se POLARIS 2 BLIXTLJUSMÄTARE Översättning av bruksanvisningen

Läs mer

Pressmeddelande 2008-03-13

Pressmeddelande 2008-03-13 Pressmeddelande 2008-03-13 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Digital IXUS 970 IS: utökad flexibilitet med ny 5x optisk IS-zoom I dag presenterar Canon ett kraftfullt nytt tillskott till Digital

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/Radering Inställningar för utskrift/överföring Fotografera/Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad

Läs mer

EXPLORE 7 HD 20151124

EXPLORE 7 HD 20151124 EXPLORE 7 HD 20151124 Innehållsförteckning INTRODUKTION... 2 1. DELAR OCH TILLBEHÖR... 3 2. ÖVERSIKT... 3 3. ANVÄNDA EXPLORĒ 7... 5 3.1 STRÖM PÅ/AV... 5 3.2 ÖKA OCH MINSKA FÖRSTORING... 6 3.3 FÄRGLÄGE

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital Still Camera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T10 Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen och

Läs mer

Digitalkamera med utbytbart objektiv

Digitalkamera med utbytbart objektiv 4-189-192-94(1) Digitalkamera med utbytbart objektiv Bruksanvisning till α Meny-sökning Index 2010 Sony Corporation SE NEX-3/NEX-5/NEX-5C Anmärkningar om användningen av kameran Använda handboken Klicka

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T500 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning

EF24mm f/1.4l II USM SWE. Bruksanvisning EF24mm f/1.4l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24mm f/1,4l II USM är ett vidvinkelobjektiv med höga prestanda för EOS-kameror. "USM" står för Ultrasonic

Läs mer

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic

mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic mer färg och ljus Videokameror med 3CCD från Panasonic PRESSENS BETYG Våra videokameror har testats av pressen och vunnit massvis med priser och utmärkelser. Inte minst tack vare vårt 3CCD-system som ger

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Pressmeddelande 2008-03-13

Pressmeddelande 2008-03-13 Pressmeddelande 2008-03-13 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Snygg design, ingen skakningsoskärpa: två nya kompakta Digital IXUS-kameror med bildstabilisator I dag utökar Canon sin Digital

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se

Bruksanvisning. Bestic software version 1.0-2.0. Äthjälpmedel. Internet: www.bestic.se Bruksanvisning Bestic software version 1.0-2.0 Äthjälpmedel Sida 1 (20) Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Säkerhet 3. Produktöversikt 4. Handhavande 5. Äta med Bestic 6. Skötselråd 7. Transport och

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468

Din manual KONICA MINOLTA DIMAGE G530 http://sv.yourpdfguides.com/dref/530468 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KONICA MINOLTA DIMAGE G530. Du hittar svar på alla dina frågor i KONICA MINOLTA DIMAGE

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

DIGITALKAMERA. Användarhandbok

DIGITALKAMERA. Användarhandbok DIGITALKAMERA Användarhandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler.

Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler. e_kb437.book Page 1 Thursday, February 22, 2007 11:44 AM SÄKERHET Vi har varit noggranna med produktens säkerhet. När du använder den ber vi dig särskilt uppmärksamma detaljer märkta med nedanstående symboler.

Läs mer

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24

I kapitlet beskrivs vad du måste veta om kameran. Studera och följ anvisningarna. Funktioner s.24 e_kb435.book Page 1 Thursday, February 1, 2007 10:31 AM Bruksanvisningen Först bör du studera kapitlen Förberedelser och Funktioner när du använder Optio T30 så att du bekantar dig med kameran och lär

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA.

Innehållsförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Index DIGITALKAMERA. DIGITALKAMERA Referenshandbok sförteckning För säkerhets skull Förbered Fotografera Visa Ansluta Inställningsmenyn Teknisk information Sv Tack för att du har valt att köpa en COOLPIX S01 digitalkamera

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare

Instruktion för fotohantering i. TakeCare. och TakeCare-Picsara. för case-användare 1 (24) Instruktion för fotohantering i TakeCare och TakeCare-Picsara för case-användare HSF/MIT Version 1.03 2 (24) Innehåll Inledning... 3 Hantering:... 3 Säkerhetskopiering:... 3 Support... 3 Från patientkontakt

Läs mer

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa

INNAN DU BÖRJAR. Om handboken. Försäkran om överensstämmelse. För kunder i USA. För kunder i Europa Bruksanvisning INNAN DU BÖRJAR Försäkran om överensstämmelse Ansvarig part: JK Imaging Ltd. Adress: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA Företagswebbsida: www.kodakcamera.jkiltd.com

Läs mer