Användarhandbok för kameran

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för kameran"

Transkript

1 SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon] och i Handbok för direktutskrift.

2 Flödesdiagram och referenshandböcker Den här handboken Fotografera med kameran Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon] Installera programvaran Den här handboken Ansluta kameran till en dator Den här handboken Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon] Överföra bilder till en dator Handbok för direktutskrift Handbok för skrivaren Använda skrivaren Originaltillbehör från Canon rekommenderas. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift.

3 Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet. Om LCD-skärmen LCD-skärmen tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden och är inte ett tecken på felaktig funktion. Videoformat Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en TV-skärm (s. 156). Ladda klockbatteriet Kameran innehåller ett inbyggt uppladdningsbart litiumjonbatteri. Tack vare detta sparas inställningarna för datum, klockslag och övriga kamerainställningar. Detta batteri laddas om när huvudbatteriet sätts i kameran. Innan du använder kameran första gången sätter du i ett uppladdat batteri i den och låter det sitta i minst fyra timmar för att ladda klockbatteriet. Det laddas även om kameran är avstängd. Om menyn Datum/klockslag visas när strömmen till kameran sätts på, betyder det att klockbatterietet är urladdat. Ladda det enligt anvisningarna ovan. 1

4 Om den här handboken Konventioner i texten De ikoner som visas bredvid eller nedanför rubriker anger med vilka metoder den aktuella funktionen kan användas. I exemplet nedan kan självutlösaren användas i följande fotograferingsmetoder. Auto Manuell Specialmotiv Video Digital närbild Mina färger Stitch Assist Använda självutlösaren : Den här symbolen visas vid sådant som kan påverka kamerans funktion. : Den här symbolen visas vid tilläggsavsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. I den här handboken kallas SD-minneskort (Secure Digital, ett copyrightskyddat system) för SD-kort. 2

5 Innehållsförteckning Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering. Läs det här först Läs följande information... 6 Säkerhetsföreskrifter... 7 Förhindra funktionsstörningar Komponentguide Komponentguide Förbereda kameran Ladda batteriet Sätta i batteriet Installera SD-kortet Formatera SD-kort Ställa in datum och klockslag Ställa in språk Grundläggande funktioner Slå på strömmen Använda LCD-skärmen LCD-skärmens ljusstyrka Information på LCD-skärmen Använda sökaren Använda zoomen Trycka på avtryckaren Välja menyer och inställningar Menyinställningar och grundinställningar Återställa till grundinställningarna Fotografera Fotografera i auto-läge Kontrollera bilden direkt efter att den tagits Ändra inställningar för upplösning/kompression Använda blixten Fotografera med specialmotivprogram Fotografera i manuellt läge

6 4 Ta närbilder/ bilder av motiv på oändligt avstånd Ta förstorade närbilder (Digital närbild) Använda digital zoom Bildserie Datumkopiering på vykort Använda självutlösaren Spela in video Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) Växla mellan fokuseringsmetoder Fotografera motiv som är svåra att fokusera (fokuseringslås, autofokuslås) Låsa exponeringsinställningen (Exponeringslås) Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) Växla mellan ljusmätningsmetoder Justera exponeringskompensationen Fotografera med lång slutartid Ställa in färgtoner (vitbalans) Ändra fotoeffekten Fotografera med Mina färger Justera ISO-talet Ställa in funktionen Automatisk rotering Återställa bildnumret Bildvisning Visa en bild i taget Förstora bilder Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning) Hoppa mellan bilder Visa videosekvenser Redigera video Rotera bilder på skärmen Lägga till röstkommentarer till bilder Automatisk visning (Bildspel) Skydda bilder Radera Ta bort enstaka bilder Radera alla bilder

7 Utskriftsinställningar Om utskrift Ställa in DPOF-inställningar Inställningar för bildöverföring (DPOF-överföringsordning) Välja bilder för överföring Ansluta kameran till en dator Ansluta kameran till en dator Systemkrav för datorn Överföra bilder med Direkt överföring Ansluta kameran till en dator och överföra bilder utan programvaruinstallation Överföra bilder från ett SD-kort Visa bilder på en TV Visa bilder på en TV Anpassa kameran (Min kamera-inställningar) Ändra inställningarna för Min kamera Registrera Min kamera-inställningar Lista över meddelanden Lista över meddelanden Felsökning Felsökning Bilagor Använda nätadaptersatsen (säljs separat) Använda en extern blixt (sälj separat) Skötsel och underhåll Tekniska data Fototips och information Register Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder

8 Läs det här först Läs följande information Provbilder Innan du fotograferar viktigare motiv, rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t ex SD-kort (minneskort), som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för intrång i upphovsrätten Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk. Begränsningar i garantin Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av den här broschyren och i broschyren European Warranty System (EWS). 6

9 Säkerhetsföreskrifter Innan du använder kameran bör du ha läst och förstått de säkerhetsföreskrifter som beskrivs nedan. Använd alltid kameran på rätt sätt. Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt som förhindrar att skador uppstår på person eller utrustning. På följande sidor syftar termen utrustning i första hand på kameran och strömförsörjningstillbehör, t ex batteriladdaren och nätaggregatet som säljs separat. Se Systemkarta om du vill läsa mer om strömförsörjningstillbehören. Förvaring av SD-kort Förvara SD-kort utom räckhåll för barn. Barn kan råka svälja det. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar. Varning! Rikta inte kameran direkt mot solen eller andra ljusintensiva källor som kan skada din syn. Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten. Placera utrustningen utom räckhåll för barn. Om ett barn hanterar kameran eller batterierna ovarsamt kan allvarliga skador uppstå. Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas. Försök inte att plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken. Om den tas isär eller ändras kan det leda till livsfarliga elektriska stötar. Undersökning av inre delar, ändringar och reparationer ska utföras av kvalificerad servicepersonal som auktoriserats av kameradistributören eller av Canons kundtjänst. 7

10 Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats. Det är även viktigt att inte röra inre enheter i utrustningen som är exponerade på grund av skada. Det kan leda till elektriska stötar. Kontakta kameradistributören eller närmaste Canonkundtjänst snarast. Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet eller dra ut batteriladdarens kontakt ur eluttaget. Kontrollera att det inte längre kommer ut rök eller ångor. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. Sluta använda utrustningen om du har tappat den i golvet eller om höljet har skadats. Annars finns det risk för brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet eller dra ut stickkontakten ur eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas i vatten eller andra vätskor. Se till att undvika att vätskor kommer in i utrustningen. Kameran är inte vattentät. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga. Om vatten eller något annat kommer in i kameran trycker du omedelbart på kamerans strömbrytare och tar ur batteriet eller drar ut stickkontakten ur eluttaget. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensen, thinner eller andra antändbara ämnen för att rengöra eller underhålla utrustningen. Dessa ämnen kan orsaka brand. Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området. I dammiga, fuktiga eller oljiga miljöer kan det damm som samlas runt kontakten mättas med fukt och kortsluta utrustningen, vilket kan leda till att brand uppstår. Du får inte skära i, skada eller förändra nätkabeln eller placera tunga föremål på den. Var och en av dessa åtgärder kan orsaka kortslutning som medför risk för brand eller elektriska stötar. 8

11 Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Du kan få en elektrisk stöt. Se till att du håller i den fasta delen av stickkontakten när du drar ut nätkabeln. Om du drar i den böjliga delen av kabeln kan ledarna eller isoleringen skadas, vilket kan resultera i brand eller elektriska stötar. Använd enbart godkända elektriska tillbehör. Om du använder strömkällor som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan det medföra överhettning, fel på utrustningen, brand, elektriska stötar eller andra faror. Placera inte batteriet nära en värmekälla och utsätt det inte för direkt låga eller hetta. Doppa inte heller ned batteriet i vatten. Det kan skada batteriet och medföra läckage av frätande vätska, brand, elektriska stötar, explosion eller allvarlig skada. Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batteriet. Det skulle medföra en allvarlig risk för skada eftersom de kan explodera. Skölj omedelbart med vatten den kroppsdel, även ögon och mun, eller de kläder som kommit i kontakt med innehållet i batteriet. Om ögonen eller munnen kommit i kontakt med innehållet ska du omedelbart skölja med vatten och söka medicinsk hjälp. Tappa inte batteriet och utsätt det inte för stötar som kan skada höljet. Det kan resultera i läckage och kroppsskada. Kortslut inte batteripolerna med något metallföremål, t ex en nyckelring. Det kan medföra överhettning, brännskador eller andra skador. Använd det medföljande kontaktskyddet när du transporterar eller lagrar batteriet. Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. Lämna in batteriet till återvinning. Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör. Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan det orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivning. 9

12 Använd den angivna batteriladdaren för att ladda batteriet NB-3L. Om du använder andra laddare kan det leda till överhettning, fel på utrustningen, brand eller elektriska stötar. Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet från både kameran och eluttaget efter laddningen och när de inte används, så att bränder och andra faror undviks. Om du låter den vara ansluten en längre tid kan den överhettas och ta skada eller fatta eld. Batteriladdaren och nätaggregatet är utformade för att bara användas med din kamera. Använd dem inte med andra produkter eller batterier. Det kan uppstå brand eller andra faror. Fara angående magnetiska fält Håll föremål som är känsliga för magnetfält (till exempel kreditkort) borta från kamerans högtalare (s. 13). Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera. 10

13 Fara! Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t ex på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Starkt solljus och hetta kan orsaka att batterierna läcker, överhettas eller exploderar, vilket kan medföra brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Sörj för god ventilation när du använder batteriladdaren för att ladda batteriet. Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. Det kan resultera i brand, elektriska stötar eller annan skada. Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar som kan leda till skada på utrustningen när du bär eller håller den iremmen. Håll inte fingrarna eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar. Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Rör inte heller vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. I båda fallen kan det uppstå brännskador. Använd inte blixten när smuts, damm eller något annat sitter fast på linsen. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som det orsakar. Kontrollera att batteriladdaren är ansluten till ett eluttag med rätt värde, och inte högre. Batteriladdarens stickkontakt är olika i olika områden. Använd inte batteriladdaren eller nätadaptern om kabeln eller stickkontakten är skadad, eller om stickkontakten inte sitter helt i eluttaget. Låt inte metallföremål (t ex nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt. Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var försiktig om det känns som om det bränns i händerna när du använder kameran under en längre tid. 11

14 Förhindra funktionsstörningar Undvik starka magnetfält Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata. Undvik kondensrelaterade problem Att flytta utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan förorsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre eller inre ytor. Undvik detta genom att placera utrustningen i en plastpåse och långsamt låta den anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen. Om det bildas kondens inuti kameran Sluta omedelbart att använda kameran om du upptäcker kondens. Annars kan utrustningen skadas. Ta ut SD-kortet och batteriet eller nätaggregatet från kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter att använda utrustningen. Förvaring under en längre period Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och lagra utrustningen på en säker plats. Om du förvarar kameran en längre tid med batteriet i laddas batteriet ur. Inställningar av bland annat datum och tid i kameran kan dock återgå till grundinställningarna efter cirka tre veckor om batteriet har tagits ur kameran. 12

15 Komponentguide Framsida Mikrofon (s. 124) AF-hjälpbelysning (s. 46) Lampa för minskning av röda ögon (s. 65) Självutlösarlampa (s. 78) Sökarfönster (s. 43) Högtalare Blixt (s. 64) Komponentguide Objektiv Fäste för handlovsrem Kontaktskydd Fästa handlovsremmen * DIGITAL-kontakt (s. 147) A/V OUT-kontakt (ljud/video-utgång) (s. 155) * När du bär kameran i remmen bör du inte svänga med den. Se också till att kameran inte fastnar i något. Gränssnittskabeln och AV-kabeln kan inte kopplas in samtidigt. 13

16 Baksida LCD-skärm (s. 36) Sökarfönster (s. 43) Stativgänga Batterifack (SD-kort/batterifack) Lucka för SD-kort/ batteri (s. 22, 24) Kontaktskydd för strömadapter (s. 169) 14

17 Manöverpanel ON/OFF-knapp (s. 34) Indikeringslampor (s. 17) Statuslampa Tänds när strömmen är på eller förberedelserna för överföring är klara när kameran är ansluten till en dator. Zoomreglage Fotografering: (Vidvinkel)/ (Tele) (s. 44) Bildvisning: (Indexbild) (s. 115)/ (Förstora) (s. 114) Avtryckare (s. 45) Komponentguide Inställningsratt (s. 16) Knappen MENU (s. 49) Knappen (Skriv ut/dela) (s. 18) Knappen FUNC./SET (Funktion/Ställ in) (s. 47) Knappen DISP. (Visa) (s. 36) Knappen (Ljusmätning) (s. 94)/ Knappen (Hoppa) (s. 117)/ Knappen Knappen (Blixt) (s. 64)/ Knappen Knappen (Bildserie) (s. 75)/ Knappen (Självutlösare) (s. 78)/ Knappen (Radera enstaka bild) (s. 131)/ Knappen Knappen (Närbild)/ (Oändlighet) (s. 70)/ Knappen 15

18 Inställningsratt Med inställningsratten väljer du en fotograferings- eller bildvisningsfunktion. Fotografera stillbilder (Fotograferingsmetod) Auto Manuell Specialmotiv Du fotograferar med inställningar som görs automatiskt i kameran (s. 59). Du väljer själv inställningar för exponeringskompensation, vitbalans och fotoeffekter (s. 69). Du fotograferar med inställningar som passar för nio olika fotograferingsförhållanden (s. 66). Video Du spelar in videosekvenser med ljud (s. 81). Visa bilder (Bildvisning) Bildvisning Visa eller ta bort bilder från SD-kortet (s. 113, 131) Objektivet dras in ungefär 1 minut efter det att inställningsratten har ändrats från fotografering till bildvisning. Om du ansluter kameran till en skrivare kan du skriva ut bilder (se Handbok för direktutskrift). Om kameran är ansluten till en dator kan du skicka bilder till datorn (s. 146). Om en skrivare är ansluten till kameran, visas ikonen, eller på LCD-skärmen. 16

19 Hålla i kameran Bilden blir suddig om du rör kameran när avtryckaren trycks ned. Om du håller kameran enligt anvisningarna är det lättare att hålla kameran still när du fotograferar. Håll kameran med båda händerna och vila armbågarna mot kroppen. Lägg ett finger på avtryckaren när du håller i kameran. Komponentguide Kontrollera att du inte håller fingrar eller hår framför linsen, blixten, självutlösarlampan, mikrofonen eller högtalaren. Använd ett stativ om du tar kort på oändligt avstånd eller om ljusförhållandena är dåliga. Indikeringslampor Indikeringslamporna lyser eller blinkar när du trycker på ON/OFF-knappen eller avtryckaren. Övre indikeringslampan Grön: Klar för fotografering Blinkande grön: Spelar in på SD-kort/läser SD-kort/raderar från SD-kort/ överför information (ansluten till datorn) Orange: Klar för fotografering (blixt på) Blinkande orange: Klar för fotografering (skakvarning) Nedre indikeringslampan Gul: Blinkande gul: Närbild/Oändlighet/Autofokuslås Fokuseringsproblem (en signal hörs). Du kan trycka på avtryckaren även om indikeringslampan blinkar gul, men vi rekommenderar att du använder fokuseringslåset eller autofokuslåset (s. 90). 17

20 Följande funktioner kan utföras med en enda tryckning på knappen (Skriv ut/dela). Utskrift: Läs Handbok för direktutskrift (levereras med kameran). Överföra bilder: Läs s. 145 i den här handboken och Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för digitalkameran från Canon] (levereras med kameran). Indikeringslampan blinkar eller tänds när kameran ansluts till en skrivare eller en dator. Blått ljus: Klar för utskrift/bildöverföring Blinkande blått ljus: Utskrift/överföring pågår Följande kablar används för att ansluta kameran till en dator eller skrivare. Dator (s. 145) Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran) Skrivare med stöd för direktutskrift (säljs separat) Compact Photo Printer (SELPHY CP-serien)/Fotoskrivare Gränssnittskabel IFC-400PCU (följer med kameran) eller Direktgränssnittskabel DIF-100 (följer med kameran). Bubble Jet-skrivare (PIXMA-serien/SELPHY DS-serien) - PictBridge-kompatibla skrivare: Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran) - Bubble Jet Direct-kompatibla skrivare: Mer information finns i handboken för Bubble Jet-skrivaren. PictBridge-kompatibla skrivare (ej Canon-modeller): Gränssnittskabel IFC-400PCU (medföljer kameran) Information om vilka skrivare som är kompatibla med direktutskrift finns på Systemkarta eller i Handbok för direktutskrift som medföljer kameran. 18

21 Förbereda kameran Ladda batteriet Ladda batteriet enligt följande anvisningar första gången du använder kameran eller när meddelandet Byt batteri visas. Symbol 1 Sätt batteriet i laddaren. Passa ihop på batteriet och batteriladdaren och sätt i batteriet. Förbereda kameran Laddningsindikator 2 Det finns olika slags batteriladdare, med olika modellbeteckningar, i olika länder. (För CB-2LU) Anslut batteriladdaren till ett eluttag. (För CB-2LUE) Anslut nätkabeln till batteriladdaren och sätt in kontakten i ett vägguttag. Laddningsindikatorn lyser rött medan batteriet laddas. När laddningen är klar lyser lampan med fast grönt sken i stället. Dra ut batteriladdarens stickkontakt omedelbart efter laddningen och ta ur batteriet. Du kan skydda batteriet och förlänga livslängden på det genom att inte ladda i mer än 24 timmar åt gången. 19

22 Eftersom detta är ett litiumjonbatteri måste det inte laddas ur helt och hållet innan det laddas upp på nytt. Du kan ladda det när som helst. Däremot är det maximala antalet återuppladdningar ungefär 300 (enligt Canons teststandard), och därför bör du bara ladda batteriet efter att ha laddat ur det fullständigt. Det tar cirka 95 minuter för batteriet att bli fulladdat när det är helt urladdat (enligt Canons teststandard). Batteriet bör laddas i temperaturområdet 5 C till 40 C. Hur lång tid det tar att ladda batteriet beror på omgivningens temperatur och hur urladdat batteriet är. Det kan höras ett ljud under laddningen. Det innebär inte att det har uppstått ett fel. Se Batteriets kapacitet (batteriet NB-3L (fulladdat)) (s. 177). Hanteringsföreskrifter för batteriet Håll alltid batteriet ( ) rent. Smutsiga kontakter kan orsaka dålig kontakt mellan batteriet och kameran. Torka av polerna med en mjuk bomullstrasa innan du laddar eller använder batteriet. Hantera batteriladdaren försiktigt när batteriet sitter i den. Annars kan batteriet lossna. Vid låga temperaturer kan batteriets prestanda minska, och ikonen för låg batterinivå kan visas tidigare än normalt. Under sådana förhållanden kan du värma batteriet i fickan före användning. Kontrollera dock att du inte har några metallföremål i fickan som kan orsaka kortslutning, t ex nycklar eller liknande. Täck inte över batteriladdaren med något (t ex en handduk eller filt) när ett batteri håller på att laddas. Den blir het och det kan leda till eldsvåda. Ladda inga andra batterier än batteriet NB-3L i laddaren. Batteriet fortsätter att laddas ur i långsam takt när det sitter i kameran, även om kameran är avstängd, och när det sitter i laddaren. Det förkortar batteriets livslängd. 20

23 Låt inga metallföremål, t ex Bild A Bild B nyckelringar, komma i kontakt med - och -polerna (bild A), eftersom detta kan skada batteriet. När du transporterar batteriet eller förvarar det ska du alltid sätta tillbaka kontaktskyddet (bild B). Även uppladdade batterier fortsätter att laddas ur helt naturligt. Du bör ladda batteriet samma dag som du ska använda det (eller en dag innan) så att det är fulladdat. Eftersom livslängden kan förkortas och prestanda försämras om ett fulladdat batteri lagras under en längre tid (omkring ett år) rekommenderar vi att du använder batteriet i kameran tills det är helt urladdat och sedan förvarar det i låg luftfuktighet och i rumstemperatur (0 30 C). Om batteriet inte används under en längre tid bör det laddas upp helt och sedan laddas ur i kameran ungefär en gång om året. Om batteriets prestanda minskar betydligt även när det är helt uppladdat är det utslitet och bör bytas ut. Förbereda kameran 21

24 Sätta i batteriet Installera batteriet NB-3L (medföljer). Ladda batteriet (s. 19) innan det används första gången. 1 För luckan för SD-kortet/batteriet i pilarnas riktning. Öppningsknapp för batteriluckan Symbol 2 3 Tryck på öppningsknappen för batteriluckan medan du för in batteriet ända in, tills det hörs ett klick från låset. Passa ihop på batteriet och på batterifacket och sätt i batteriet. Du tar bort batteriet genom att trycka öppningsknappen i pilens riktning och hålla fast den medan du drar ut batteriet. Stäng luckan för SD-kortet/ batteriet. 22

25 Ha alltid koll på laddningsområdet när du sätter i eller tar ut batteriet. När indikeringslampan blinkar grönt ska du inte stänga av kameran eller öppna luckan för SD-kortet/batteriet. Kameran håller på att skriva, läsa, radera eller överföra en bild till eller från SD-kortet. Ta ut batteriet när kameran inte används. Inställningar för bland annat datum och tid kan ändras om batteriet är borttaget längre än cirka tre veckor. Använd nätadaptersatsen ACK900 (säljs separat) om du använder kameran under en längre tid (s. 169). Batteriets laddning Följande ikoner och meddelanden visas när batteriladdningsnivån är låg. Förbereda kameran Byt batteri Batteriet håller på att laddas ur. Ladda batteriet så kort tid som möjligt innan du behöver använda det under en längre tid. När LCD-skärmen är avstängd visas den här symbolen om du trycker på andra knappar än ON/OFF-knappen eller knappen (Skriv ut/dela). Batteriet är inte tillräckligt laddat för att kameran ska fungera. Sätt i ett annat batteri omedelbart. Se Batteriets kapacitet (batteriet NB-3L (fulladdat)) (s. 177). 23

26 Installera SD-kortet Skrivskyddsflik SD-kortet har en skrivskyddsflik. Om du skjuter fliken nedåt, går det inte att lagra data, så att befintliga data (t ex bilder) skyddas. När du ska lagra på, radera från eller formatera SD-kortet, skjuter du fliken uppåt. Skrivskyddsflik Skriv-/raderbar Ej skriv-/raderbar Kontrollera att SD-kortet är rättvänt innan du sätter i det i kameran. Det kan skada kameran om det sätts i åt fel håll av misstag. Stäng av kameran och sätt i SD-kortet så här: 1 För luckan för SD-kortet/batteriet i pilarnas riktning. Baksida 2 Sätt i SD-kortet. Tryck in kortet enligt bilden på SD-kortets/ batteriets lucka, tills kortet snäpper på plats. Vidrör inte och låt inte främmande föremål komma i kontakt med kontakterna på SD-kortets baksida. 24

27 3 Stäng luckan för SD-kortet/ batteriet. Ta bort SD-kortet Tryck in SD-kortet tills du hör ett klickljud, och ta sedan ut kortet. Förbereda kameran Håll alltid uppsikt över laddningsområdet när du sätter i eller tar ut SD-kortet. Eftersom kameran sparar, läser in, raderar eller överför data till eller från SD-kortet när lampan blinkar grönt får du aldrig göra något av följande under tiden. Om du gör det kan bildinformationen förstöras. - Utsätta kameran för stötar eller vibrationer. - Stänga av kameran eller öppna luckan för SD-kortet/batteriet. Observera att det kanske går långsammare att lagra data på SD-kort som har formaterats eller redigerats i kameror av andra märken, i en dator eller i ett program. Sådana SD-kort kanske inte heller fungerar som de ska i kameran. Vi rekommenderar att du använder SD-kort som har formaterats i kameran (s. 26). Det kort som medföljer kameran kan användas utan formatering. Se SD-kort och lagringskapacitet (s. 178). 25

28 Formatera SD-kort Du måste alltid formatera ett nytt SD-kort. Du kan även formatera gamla SD-kort om du vill ta bort alla bilder och övrig information från kortet. När du formaterar (initierar) ett SD-kort raderas all information på kortet, även skyddade bilder och andra typer av filer. Statuslampa 1 Tryck in ON/OFF-knappen tills statuslampan lyser grönt. 2 3 Tryck på knappen MENU. Menyn (Lagring) eller (Uppspelning) visas. Välj menyn (Inställningar) med hjälp av knappen. 4 Använd knappen eller för att välja [Formatera] och tryck sedan på knappen FUNC./SET. 26

29 5 Använd knappen för att välja [OK] och tryck sedan på knappen FUNC./SET. Utför en lågnivåformatering genom att välja [Lågnivåformatering] med knappen, och markera alternativet med knappen eller. Välj [Avbryt] om du inte vill formatera kortet. Om du väljer [Lågnivåformatering] kan du avbryta formateringen genom att trycka på knappen FUNC./SET. Du kan använda SD-kortet trots att formateringen inte slutfördes. Den kapacitet som visas för SD-kortet efter formateringen är mindre än SD-kortets märkkapacitet. Det innebär inte att det är fel på SD-kortet eller kameran. Förbereda kameran Lågnivåformatering Du bör välja alternativet lågnivåformatering om du misstänker att SD-kortets läs-/skrivhastighet har sänkts eller om du vill ta bort alla data från kortet. För vissa SD-kort kan lågnivåformateringen ta mellan 2 och 3 minuter. Om kameran inte fungerar som den ska kan det bero på att SDkortet är skadat. Du kanske kan lösa problemet genom att formatera om SD-kortet. Om ett SD-kort från någon annan tillverkare än Canon inte fungerar kan du kanske lösa problemet genom att formatera om kortet. SD-kort som har formaterats i en annan kamera, dator eller kringutrustningsenhet fungerar kanske inte som de ska i den här kameran. I så fall kan du formatera om SD-kortet med denna kamera. Om det inte går att formatera kortet i kameran stänger du av den och sätter i SD-kortet igen. 27

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.

X100T. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Användarhandbok (Grundläggande användning) DIGITAL CAMERA. Produktens webbplats: http://fujifilm-x. BL04650-D01 SV DIGITAL CAMERA X100T Användarhandbok (Grundläggande användning) Tack för att du har köpt denna produkt. Produktens webbplats: http://fujifilm-x.com/x100t/ Innan du börjar Komma igång Grundläggande

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida.

Bruksanvisning. Innan du börjar. Första stegen. Avancerade funktioner. Serienumret finns på kamerans undersida. Bruksanvisning Serienumret finns på kamerans undersida. Innan du börjar Läs det här avsnittet innan du börjar använda kameran. Här beskrivs delarnas namn och hur kameran förbereds för användning. Första

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera.

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. SWE Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Läs snabbguiden innan du använder kameran för första gången så att du känner till kamerans grundfunktioner. Läs bruksanvisningen för mer ingående information

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Bruksanvisning till Handycam

Bruksanvisning till Handycam 3-286-672-71(1) Digital videokamera Få glädje av din videokamera Komma igång 8 12 Bruksanvisning till Handycam DCR-SR35E/SR36E/SR45E/SR46E/ SR55E/SR65E/SR75E/SR85E Inspelning/ Uppspelning Redigering Använda

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EX220U. EX220U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EX220U Användarhandbok SVENSKA EX220U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer