Avancerad Användarhandbok för kameran

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avancerad Användarhandbok för kameran"

Transkript

1 SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt.

2 Huvudfunktioner Fotografering 12x optisk zoom med bildstabilisator med förskjutningsmetod Få skarpa bilder trots kameraskakningar eller rörliga motiv tack vare ett högt ISO-tal med Ändra Auto ISO Spela in rörliga videor i alla lägen genom att trycka på filmknappen (med stereoljud) Ansiktsprioriterande autofokus som upptäcker ansikten i ett motiv. Använd vidvinkelkonverter, telekonverter, närbildslins (säljs alla separat) eller en extern blixt för EOS-kameror vid fotografering Uppspelning Uppspelning av rörliga videor med stereoljud Ordnar bilder efter kategori Automatisk bildspelsvisning Spelar in enbart ljud (ljudinspelare) Redigering Minskn. röda ögon Lägger till effekter till stillbilder med Mina färger Redigering av rörliga videor Inspelning av röstkommentarer till stillbilder Utskrift Enklare utskrifter med knappen Skriv ut/dela Har också stöd för PictBridge-kompatibla skrivare som inte är från Canon Användning av bilder Enkel överföring till en dator med knappen Skriv ut/dela Anpassa startbilden och startljudet med Min kamerainställningarna

3 Konventioner i den här handboken De ikoner som visas bredvid eller under rubrikerna anger med vilka metoder den aktuella funktionen kan användas. Bildserie Fotograferingsmetod Metod: Fotografering ( )/Bildvisning ( ) De fotograferingsmetoder som inte är tillgängliga skuggas i grått. Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 197). Genomgående i den här handboken kallas Grundläggande användarhandbok för kameran för Grundläggande handbok, och Avancerad användarhandbok för kameran för Avancerad handbok. * : Den här markeringen anger saker som kan påverka kamerans funktion. : Den här markeringen står vid avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. SD-, SDHC- och MMC-minneskort (MultiMediaCards) kan användas med den här kameran. I den här handboken kallas sådana kort för minneskort. Originaltillbehör från Canon rekommenderas. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som har orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som har orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift. 1

4 Innehållsförteckning Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering. Konventioner i den här handboken Läs följande information Säkerhetsföreskrifter Förhindra funktionsstörningar Innan du använder kameran grundläggande funktioner Hanteringsföreskrifter Använda LCD-monitorn och sökaren Anpassa visningsinformation Information som visas på LCD-monitorn Energisparfunktionen Ställa världsklockan Menyer och inställningar Menylista Återställa alla inställningar till standardvärdena Formatera minneskort Fotografering Ändra pixels för registrering och kompression (stillbilder)...38 Använda digital zoom/digital telekonverter Ställa in funktionen för minskning av röda ögon Ställa in Lång synktid Ställa in Bildstabilisatorfunktionen Bildserie Kontrollera fokus direkt när bilden har tagits Använda inställningsratten Inspelning av rörlig video Ställa in inspelningsfunktionen Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) Ändra färgerna och fotografera

5 Fotografera i den kreativa zonen Programautomatik Ange slutartiden Välja bländarvärde Manuellt ställa in slutartid och bländare Avancerade fotograferingsfunktioner Välja autofokusram Växla mellan fokusinställningar Fotografera svårfokuserade motiv (Fokuseringslås, autofokuslås, manuell fokusering) Fokuseringsvariation (Läget Fokusering VAR) Växla mellan mätningsmetoder Anpassa ISO-talet Snabbt anpassa ISO-talet (Ändra Auto ISO) Justera exponeringskompensationen Låsa exponeringsinställningen (Exponer. lås) Fotografera med FE-lås Automatisk exponeringsvariation (AEB-läge) Ställa in färgtoner (vitbalans) Fotografera med Mina färger Växla mellan blixtregleringsinställningar vid fotografering.. 93 Kompensation av blixtreglering/blixtstyrka Byta tidpunkt för utlösning av blixten Spara Egna inställningar Registrera inställningar i Genväg Ställa in funktionen Automatisk rotering Skapa ett Bildmål (mapp) Återställ Filnumret Bildvisning/Radering Visa förstorade bilder Visa nio bilder i taget (Indexbildvisning) Organisera bilder efter kategori (Min kategori) Hoppa mellan bilder Visa rörliga videor Redigera rörliga videor

6 Rotera bilder på skärmen Bildvisning med övergångseffekter Funktionen Minskning röda ögon Lägga till Mina färger-effekter Lägga till röstkommentarer till bilder Enbart ljudinspelning (Ljudinspelare) Automatisk bildvisning (bildspel) Skydda bilder Visa bilder på en TV Radera bilder Utskrifts-/överföringsinställningar Inställning för DPOF-utskrift Inställningar för DPOF-överföring Anpassa kameran (Min kamera-inställningar) Ändra Min kamera-inställningar Registrera Min kamera-inställningar Felsökning Kamera När kameran har slagits på LCD-monitor/sökare Fotografering Inspelning av rörlig video Bildvisning Batteri Visning på TV Skriva ut på skrivare med stöd för direktutskrift Lista över meddelanden Bilaga Batterihantering Hantera minneskortet Använda strömförsörjningssatserna (säljs separat) Använda objektivkonvertrar (säljs separat) Använda en extern blixt (säljs separat)

7 Byta klockbatteriet Skötsel och underhåll Tekniska data REGISTER Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder

8 Hanteringsföreskrifter Läs följande information Provbilder Innan du tar viktiga bilder rekommenderar vi att du tar flera provbilder för att försäkra dig om att kameran fungerar och används på rätt sätt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för intrång i upphovsrätten Observera att digitala kameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden har tagits för personligt bruk. Begränsningar i garantin Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av broschyren Canon European Warranty System (EWS). 6

9 Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet. Om LCD-monitorn LCD-monitorn tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden, och är inte ett tecken på felaktig funktion. Videoformat Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en TV-skärm (s. 131). Språkinställning Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Grundläggande handbok (s. 8). Säkerhetsföreskrifter Läs säkerhetsföreskrifterna nedan och i avsnittet om säkerhetsföreskrifter i Grundläggande användarhandbok för kameran innan du använder kameran. Använd alltid kameran på rätt sätt. Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt, för att förhindra att skador uppstår på person eller utrustning. Med utrustning avses kameran, batterierna, batteriladdaren (säljs separat) och nätaggregatet (säljs separat). 7

10 Varning! Utrustning Rikta inte kameran direkt mot solen eller någon annan kraftig ljuskälla. Då kan kamerans CCD eller dina ögon skadas. Placera utrustningen utom räckhåll för barn. Kamerarem: Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas. Minneskort: Barn kan råka svälja det. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar. Försök inte plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken. Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats. Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas ned i vatten eller andra vätskor. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran och ta ur batterierna eller koppla bort batteriladdaren eller nätaggregatet från eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. 8

11 Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensin, thinner eller andra lättantändliga ämnen när du rengör eller underhåller utrustningen. Skär inte i, skada eller förändra nätkabeln och placera inga tunga föremål på den. Använd enbart godkända elektriska tillbehör. Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som har samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området. Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Batteri Placera inte batterierna nära en värmekälla och utsätt dem inte för direkt låga eller hetta. Batterierna får inte sänkas ned i eller utsättas för havsvatten eller vanligt vatten. Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batterierna. Tappa inte batterierna och utsätt dem inte för stötar som kan skada höljet. Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör. Om dessa föreskrifter inte följs kan konsekvensen bli explosioner eller läckor som kan orsaka brand, personskador och skador på omgivningen. Om ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med innehållet i ett batteri som läcker ska kontaktområdet sköljas med vatten. Uppsök därefter medicinsk hjälp. Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet från både kameran och eluttaget efter laddningen samt när de inte används, så att bränder och andra faror undviks. Täck inte över batteriladdaren med något (t.ex. en handduk eller filt) när ett batteri håller på att laddas. Om enheterna är anslutna för länge kan de överhettas och ta skada, vilket kan orsaka brand. 9

12 Använd bara den angivna batteriladdaren för laddning av Canons NiMH-batterier av AA-typ. Nätaggregatet är utformat för att användas endast tillsammans med den här kameran. Använd det inte med andra produkter. Då finns det risk för överhettning och fel som kan leda till brand eller elektriska stötar. Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. Övrigt Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten. Håll föremål som är känsliga för magnetfält (t.ex. kreditkort) borta från kamerans högtalare. Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera. När du använder Canons vidvinkelkonverter, telekonverter, närbildslins eller objektivkonverteradapter (som alla säljs separat) måste du se till att den sitter ordentligt fast. Om linsen lossnar och faller av kan den spricka, och glasskärvorna kan ge upphov till skärsår. 10

13 Fara! Utrustning Akta så att kameran inte fastnar i andra föremål, och utsätt inte kameran för hårda stötar när du bär den eller håller den i remmen. Var försiktig så att objektivets främre del inte slår i något. Följs inte ovanstående uppmaningar kan detta leda till personskador eller skador på utrustningen. Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. Låt inte metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt. Det kan leda till brand, elstötar eller andra risker och skador. Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t.ex. på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Använd inte kameran på ett sådant sätt att eluttagets eller kablarnas kapacitet överskrids. Använd inte heller kameran om kabeln eller stickkontakten är skadade, eller om stickkontakten inte är helt införd i eluttaget. Använd inte på platser med dålig ventilation. Följs inte ovanstående uppmaningar kan detta ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket i sin tur kan resultera i brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och förvara utrustningen på en säker plats. Om du låter batterierna vara kvar i kameran kan utrustningen gå sönder om batterierna börjar läcka. 11

14 Blixt Använd inte blixten om smuts, damm eller något annat sitter fast på linsen. Håll inte fingrarna eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar. Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som den orsakar. Rör inte vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. Det kan resultera i brännskador. Förhindra funktionsstörningar Undvik starka magnetfält Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata. Undvik kondensrelaterade problem Om du flyttar utrustningen snabbt mellan miljöer med höga och låga temperaturer kan du undvika kondens genom att placera utrustningen i en tät plastpåse och långsamt låta utrustningen anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen. Att flytta utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan orsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre och inre ytor. Om det bildas kondens inuti kameran Sluta omedelbart att använda kameran. I annat fall kan utrustningen skadas. Ta bort minneskortet och batteriet eller nätaggregatet från kameran och vänta tills fukten har avdunstat helt innan du fortsätter att använda utrustningen. 12

15 Innan du använder kameran grundläggande funktioner Använda LCD-monitorn och sökaren Om du trycker på knappen DISP. ändras visningsläget. Skärmarna som visas baseras på inställningarna för [Sökarinställn.] (s. 15). Om LCD-monitorn stängs visas sökaren. 1 Tryck på knappen DISP. Visningsläget ändras enligt följande. Fotograferingsmetod ( ) : När LCD-monitorn är öppen. : När LCD-monitorn är stängd. LCD-monitor (visningsplats ) (Ingen information) * LCD-monitor (visningsplats ) (Informationsvisning) * Sökare (visningsplats ) (Ingen information) * Sökare (visningsplats ) (Informationsvisning) * Bildvisningsmetod ( ) Ingen information Standarddisplay Detaljerad visning * Standardinställning. Den visade informationen kan ändras (s. 15). (Fotograferingsinformation, hjälplinjer och ett histogram (endast,, eller ) visas med grundinställningarna.) Fotograferingsinformationen visas i ca 6 sekunder när en inställning ändras, oavsett vilket visningsläge som har valts. LCD-monitorns och sökarens ljusstyrka kan justeras (s. 33). Innan du använder kameran grundläggande funktioner 13

16 LCD-monitorns på- och avinställning sparas när kameran stängs av. Du kan inte få detaljerad visning på LCD-monitorn vid förstorad visning (s. 104) eller vid indexbildvisning (s. 105). Om det är alltför ljust (till exempel vid fotografering utomhus) och bilderna på LCD-monitorn inte syns tydligt kan du använda sökaren i stället. Ändra sökarfokus med dioptriinställningsratten (Grundläggande handbok s. 3) så att informationen syns tydligt. Använda klockan Du kan visa aktuellt datum och klockslag under fem sekunder * på något av följande sätt. * Standardinställning. a Håll ned knappen / medan du sätter på kameran. b Vid fotograferingsmetod/bildvisningsmetod håller du ned knappen / i mer än en sekund. Om du håller kameran horisontellt visas tiden. Om du håller den vertikalt visas tid och datum. Du kan ändra visningsfärg genom att trycka på knapparna och. Visningen av tid upphör när visningsintervallet är slut eller när någon av knapparna trycks ned. Du kan ställa in hur länge klockan visas på menyn [ Inställningar] (s. 27). Klockan kan inte visas när bilden är förstorad (s. 104). 14

17 Anpassa visningsinformation Fotograferingsmetod * 1 * 2 *1 Enbart [Fotogr. info] kan visas. *2 [3:2-marker.] kan inte visas. Du kan använda två visningslägen för att välja om följande information ska visas på LCD-monitorn och i sökaren, och växla mellan visningslägen genom att trycka på knappen DISP. (s. 13). LCD/sökare Du kan välja om följande information ska visas på LCD-monitorn ( / ) och i sökaren ( / ). Du kan växla mellan visningslägena genom att trycka på knappen DISP. (s. 13). Fotogr. info Visar fotograferingsinformation (s. 18). Hjälplinjer Visar hjälplinjer som delar upp skärmen i nio delar. Gör det lättare att bestämma motivets vertikala och horisontella position (s. 18). 3:2-marker. Hjälper till att bekräfta utskriftsområdet för en 3:2-kopia. * Områden utanför det utskrivningsbara området blir grå (s. 18). * Bilderna lagras fortfarande i det vanliga breddhöjdförhållandet 4:3. Histogram Visar histogram (endast läge,, och ) (s. 17). 1 Menyn (Lagring) [Sökarinställn.] knappen SET. Se Menyer och inställningar (s. 27). Innan du använder kameran grundläggande funktioner 15

18 2 [LCD/sökare] / / /. Ställer in visningsläget för LCD-monitorn eller sökaren Sökare LCD-monitor när DISP. har tryckts in. Om du inte vill ändra visningsläget när knappen DISP. trycks in använder du knappen,, eller och trycker på knappen SET för att visa ( / / / ). Du kan inte lägga till till den aktiva Aktiv display ikonen för LCD/sökare. 3 [Fotogr. info]/[hjälplinjer]/[3:2-marker.]/ [Histogram]. Använd knapparna,, eller för att välja de alternativ som du vill visa på LCD-monitorn, och tryck på knappen SET för att infoga en -markering. Även om grå alternativ kan ställas in kommer de inte att visas i den aktiva fotograferingsmetoden. På visningsplatser utan -markeringar visas ingen information. Grundinställning:, : Ingen information, : Fotograferingsinformation, hjälplinjer och ett histogram visas Om du trycker ned avtryckaren halvvägs och återgår till fotograferingsskärmen från skärmen för anpassade visningsinställningar sparas inte inställningarna. 16

19 Histogramfunktionen Du kan använda staplarna i histogrammet för att kontrollera bildens ljushet. Du kan också visa histogrammet i lägena,, och för att kontrollera ljusstyrkan när du fotograferar. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden. Om bilden är för mörk justerar du exponeringen till ett positivt värde. På samma sätt justerar du exponeringen nedåt om bilden är för ljus (s. 83). Exempelhistogram Mörk bild Balanserad bild Ljus bild I läget kan du justera bildens ljushet genom att ändra slutartid, bländarvärde och ISO-tal. Mörkervisning Om du fotograferar när det är mörkt anpassas LCD-monitorns eller sökarens ljusstyrka automatiskt efter motivets ljushet *, så att det blir lättare att komponera bilden. * Även om det kan förekomma brus, och motivet kan röra sig ryckigt på LCD-monitorn eller i sökaren, påverkar inte det den lagrade bilden. Ljusstyrkan i bilden som visas på skärmen är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som lagras. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 17

20 Information som visas på LCD-monitorn Fotograferingsinformation (Fotograferingsmetod) Histogram (s. 17) Zoomlist Avståndsområde för fokusering (ungefärligt) Tidszon (s. 23) Digital telekonverter (s. 40) Zoomningsgrad (s. 40) Säkerhetszoom (s. 41) Buffertvarning *2 3:2-marker. (s. 15) Hjälplinjer (s. 15) Exponeringskompensation *1 (s. 83) Vitbalans (s. 88) Mina färger (s. 91) Variation (s. 77, 87) Exponeringskompensation för blixt (s. 94)/Blixtstyrka (s. 94) Mätningsmetod (s. 78) Pixels för registrering/ Bildfrekvens (Rörliga videor) (s. 53) Kompression (Stillbild) (s. 39) Pixels för registrering (s. 53) (Röd) Kameraskakning *1 (s. 19) Vindbrusfilter (s. 56) Det går inte att fotografera (s. 55) Standardexponeringsindex/ markering för exponeringsnivå (s. 68) Skapa mapp (s. 100) MF-indikator (s. 74) Stillbilder: Antal bilder som kan lagras* 3 Rörliga videor: Återstående tid *3 /tid som har gått Exponer. lås/fe-lås (s. 84, 86) Exponeringsreglage (Rörlig video) (s. 52) Slutartid (s. 181) Bländarvärde Bildstabilisator (s. 44) Autofokuslås (s. 74) Manuell fokusering (s. 75) 18

21 Fotograferingsmetod (Grundläggande handbok s ) (s. 57) (s. 50) Spara inställn. (s. 96) Närbild/S-Närbild (Grundläggande handbok s. 16) ISO-tal (s. 80) Låg batterinivå (s. 159) Blixt (Grundläggande handbok s. 14) (Röd) Blixtvarning (s. 19) Matningsmetod (s. 46, Grundläggande handbok s. 18) Autom rotering (s. 99) Lagring Filminspelning (s. 50) Spotmätningsram (s. 78) Autofokusram (s. 69) *1 Visas när avtryckaren trycks ned halvvägs. *2 Denna visas inte normalt, utan bara när internminnet (bufferten) är fyllt till hälften eller mer vid inspelning av rörlig video. (När buffertvarningen anger att internminnet är fullt avbryts kanske fotografering eller inspelning.) *3 0 visas i rött när det inte finns mer lagringsutrymme för stillbilder vid det aktuella antalet bilder som kan lagras eller för rörlig video. När båda lagringskapaciteterna är slut visas meddelandet Minneskortet fullt. Meddelandet Fäll upp blixten, (varning för skakningsoskärpa) eller ikonen (blixtvarning) blinkar rött på LCD-monitorn (eller i sökaren) vid svagt ljus när kameran förbereds för fotografering. Använd någon av följande fotograferingsmetoder. - Ställ in Bildstab. på något annat än [Av] (s. 30) - Höj ISO-talet (s. 80) - Ställ in Ändra Auto ISO på [På] (s. 81) - Fäll upp blixten så att den kan utlösas automatiskt eller normalt - Montera kameran på ett stativ Innan du använder kameran grundläggande funktioner 19

22 Bildvisningsinformation (Bildvisningsmetod) Standard Definierad bildvisning (s. 106) Ljud i WAVE-format (s. 119) Mappnummer filnummer Fotograferingsdatum/-klockslag Skyddsstatus (s. 128) Kompression (Stillbilder) (s. 39) Totalt antal bilder Nummer för bild som visas Pixels för registrering (stillbilder) (s. 39) Rörlig video (s. 109) 20

23 Detaljerad Min kategori (s. 106) Histogram (s. 17) Fotograferingsmetod (Grundläggande handbok s ) Stillbild som har tagits under inspelning av rörlig video (s. 54) ISO-tal (s. 80) Slutartid (s. 181) Bländarvärde Pixels för registrering/ Bildfrekvens (Rörliga videor)(s. 53) Exponeringskompensation (s. 83) Vitbalans (s. 88) Mätningsmetod (s. 78) Blixtexponeringskompensation (s. 94) Blixtstyrka (s. 94) * * Mina färger (s. 117) Mina färger (Bildvisning) (s. 117) Närbild/S-Närbild (Grundläggande handbok s. 16) Filstorlek Pixels för registrering (stillbilder) (s. 38) Videons längd (Rörliga videor) (s. 187) * Visas när du fotograferar med Färgaccent eller Färgbyte. Funktionen för minskning av röda ögon Funktionen Minskn. röda ögon (s. 115)/ Bild med Mina färger-effekt (s. 117) Manuell fokusering (s. 75) Följande information kan också visas med vissa bilder. En ljudfil med annat format än WAVE-format är tillagd, eller filformaten går inte att identifiera. JPEG-bild som inte följer standarden Design rule for Camera File System (s. 182). RAW-komprimerad bild Okänd datatyp Innan du använder kameran grundläggande funktioner 21

24 Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas korrekt. Varning för överexponering I följande fall blinkar de överexponerade delarna av bilden. - När du kontrollerar en bild på LCD-monitorn (informationsvisning) eller i sökaren (informationsvisning) direkt efter att du har tagit den - När du använder detaljerad visning i Bildvisningsmetod Energisparfunktionen Den här kameran har en energisparfunktion. Kameran stängs av under följande förhållanden. Sätt på kameran igen när du vill använda den. Fotograferingsmetod Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter att en kamerakontroll har använts. LCD-monitorn eller sökaren stängs av automatiskt. 1 minut * efter att en kamerakontroll har använts, även om [Autom. avstängn] står på [Av]. (Tryck på valfri knapp utom OFF-knappen, eller ändra kamerans orientering, om du vill sätta på LCD-monitorn eller sökaren igen.) Bildvisningsmetod Ansluten till en skrivare Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att en kamerakontroll har använts. * Standardinställning. Tidsintervallet kan ändras. När strömmen stängs av med energisparfunktionen förbrukas fortfarande små mängder energi. Energisparfunktionen aktiveras inte under bildspel eller när kameran är ansluten till en dator. Du kan ändra inställningarna för energisparfunktionen (s. 33). 22

25 Ställa världsklockan Om du reser utomlands kan du få lokalt datum och klockslag registrerat på bilden. Du ändrar bara tidszoninställningen, förutsatt att du har förregistrerat resmålets Tidszon. På så sätt slipper du ändra datum- och tidsinställningarna. Ställa hem-/världstidszoner 1 Menyn (Inställningar) [Tidszon] knappen SET. Se Menyer och inställningar (s. 27). 2 Knappen (Hem) SET. 3 Använd knappen eller för att välja en hemtidszon knappen SET. Om du vill ställa in sommartid gör du det med knapparna och så att visas. Klockslaget justeras en timme framåt. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 23

26 4 Knappen (Värld) knappen SET. 5 Använd knappen eller för att välja en destinationstidszon knappen SET. Även här kan du ange sommartid, som i steg 3. Tidsskillnad från hemtidszonen 6 Använd knappen för att välja [Hem/värld], och knappen eller för att välja knappen MENU. 24

27 Byta till destinationstidszonen 1 Menyn (Inställningar) [Tidszon] knappen SET. Se Menyer och inställningar (s. 27). 2 Använd knappen eller för att välja knappen MENU. Du ändrar destinationstidszonen med knappen SET. När du byter till destinationstidszonen visas på LCD-monitorn. Om du inte väljer en hemtidszon först kan du inte ange destinationstiden. Om du ändrar datumet och tiden när destinationens hemtidszonen har valts ändras datum och tid för hemtidszonen automatiskt. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 25

28 Menyer och inställningar Du använder menyerna när du behöver justera inställningar för fotografering, uppspelning och utskrift, eller andra kamerainställningar, t.ex. datum, klockslag och pipsignal. Följande menyer är tillgängliga. Menyn FUNC. Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera Menyn FUNC. Här ställer du in de flesta av de funktioner som vanligtvis används vid fotografering. a b e c d Det här exemplet visar FUNC.-menyn i. aställ in inställningsratten på den fotograferingsmetod som du vill använda. btryck på knappen FUNC. cvälj ett menyalternativ med och. Några av alternativen kan inte väljas med vissa fotograferingsmetoder. dvälj en inställning för menyalternativet med och. I vissa lägen kan du välja ytterligare alternativ med SET. När du har valt ett alternativ kan du fotografera direkt genom att trycka på avtryckaren. När du har tagit ett kort visas menyn igen, så att du enkelt kan justera inställningarna. etryck på knappen FUNC. 26

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Funktioner i COOLPIX L820 Låt kameran bestämma G-läget (Enkelt autoläge)... A 36 När du riktar kameran mot ditt motiv väljer kameran rätt inställningar åt dig. På så vis kan

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra

Läs mer

Svenska. Bruksanvisning

Svenska. Bruksanvisning Svenska Bruksanvisning Alla rättigheter förbehålls. Ingen del av denna skrift får återges, lagras i något system, eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt, fotokopieras,

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Varumärkesinformation Microsoft, Windows och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i U.S.A. och/eller andra

Läs mer

DIGITALKAMERA. Referenshandbok

DIGITALKAMERA. Referenshandbok DIGITALKAMERA Referenshandbok Sv Menyalternativ, alternativ och meddelanden som visas på kameramonitorn visas i fet stil. Minneskort SD- och SDHC/SDXC-minneskort kallas minneskort i denna handbok. Kamerainställningar

Läs mer

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0

DVD-kamera Bruksanvisning. Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 DVD-kamera Bruksanvisning Svenska PAL CEL-SH7YA2M0 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM

Läs mer

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje

HR10. Svenska. Dansk. Suomi. HD-kamera Användarhandbok. HD Videokamera Betjeningsvejledning. HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje HR10 HD-kamera Användarhandbok HD Videokamera Betjeningsvejledning Svenska Dansk Suomi HD Camcorder Teräväpiirtovideokamera Käyttöohje Läs även användarhandboken Digital Video Software (på PDF). Læs også

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera SW Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning

PAL. Downloaded From VideoCamera-Manual.com Manuals. Svenska. Dansk. Suomi. DVD-kamera Bruksanvisning. DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-kamera Bruksanvisning DVD videokamera Betjeningsvejledning DVD-videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi PAL CEL-SG6SA2M0 2 Inledning Viktiga anvisningar VARNING! DU UNDVIKER ELSTÖTAR GENOM ATT INTE

Läs mer

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder

X-Pro1. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Ta bilder BL01619-F00 SV DIGITAL CAMERA X-Pro1 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din digitalkamera FUJIFILM FinePix X-Pro1 och hur du installerar den

Läs mer

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar.

Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen kallas? Sök i index för frågor och svar. Sök här Hitta det som du söker efter i: Innehållsförteckningen Se sidorna v vi Sök på funktion eller menynamn. Index för frågor och svar Se sidorna vii ix Vet du vad du vill göra men inte vad funktionen

Läs mer

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01071-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna handbok beskriver hur du använder din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera och den medföljande

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera

Instruktionshäfte. Digitalkamera Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo!

Instruktionshäfte. Digitalkamera. Klicka här för att gå till Bästa sätt att använda Dynamic Photo! Digitalkamera Sw Instruktionshäfte Tack för att du köpt en produkt från CASIO. Läs noga igenom försiktighetsåtgärderna i detta instruktionshäfte, innan produkten tas i bruk. Spara instruktionshäftet på

Läs mer

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång

Användarhandbok. Visa denna handbok. Kamerans delar. Kameradisplayer. Komma igång FUJIFILM X30 Användarhandbok Användarhandbok Användarhandbok (Grundläggande användning: ) Användarhandbok (pdf finns tillgänglig på denna webbplats: ) Om denna handbok Introduktion Visa denna handbok Kamerans

Läs mer

Handbok till Mobil HD Snap-kamera

Handbok till Mobil HD Snap-kamera VKLICKA! Innehållsförteckning Komma igång Grundläggande funktioner Handbok till Mobil HD Snap-kamera MHS-PM1 Använda funktioner för fotografering Använda funktioner för visning Anpassa inställningarna

Läs mer

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg

BRUKS- ANVISNING DIGITALKAMERA. Kamerans funktioner. Fotograferingslägen. Funktioner för fotografering. Fokusering. Exponering av bild och färg SE DIGITALKAMERA Kamerans funktioner Fotograferingslägen Funktioner för fotografering BRUKS- ANVISNING Fokusering Exponering av bild och färg Bildvisning Anpassning av inställningar/ funktioner i kameran

Läs mer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING SW VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Bästa kund Tack för att du har köpt denna videokamera. Innan du använder den bör du läsa säkerhetsföreskrifterna och försiktighetsåtgärderna på sidorna

Läs mer

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning

Digital videokamera CANON INC. Svenska Bruksanvisning Canon Europa N.V. Digital-Videokamera Dansk Betjeningsvejledning Digital videokamera Bruksanvisning Digital-Videokamera Betjeningsvejledning Digitaalinen videokamera Käyttöopas Svenska Dansk Suomi Mini Digital Video Cassette Sv Läs också följande bruksanvisning. Da

Läs mer

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning

Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning Kodak EasyShare V570 digitalkamera med dubbla linser Bruksanvisning www.kodak.com Du hittar interaktiva självstudiekurser på www.kodak.com/go/howto Om du behöver hjälp med kameran besöker du www.kodak.com/go/v570support

Läs mer

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11

DCR-SX73E/SX83E. Inspelning/Uppspelning 19 4-171-511-52(1) 2010 Sony Corporation. Innehållsförteckning 8. Komma igång 11 4-171-511-52(1) Innehållsförteckning 8 Komma igång 11 Inspelning/Uppspelning 19 Använda videokameran på ett bra sätt Spara bilder med en extern enhet 35 44 DCR-SX73E/SX83E Digital videokamera Bruksanvisning

Läs mer

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52

DCR-HC47E/HC48E. Bruksanvisning. Digital videokamera. Inspelning/ uppspelning 16. Komma igång 7. Använda menyn 30. Kopiering/redigering 52 2-319-512-92(1) Digital videokamera Bruksanvisning Komma igång 7 Inspelning/ uppspelning 16 Använda menyn 30 DCR-HC47E/HC48E Kopiering/redigering 52 Använda en dator 60 Felsökning 66 Övrig information

Läs mer

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425

Din manual SAMSUNG SMX-F300BP http://sv.yourpdfguides.com/dref/2593425 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG SMX-F300BP. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok

CEL-SR5HA250. HD-kamera. Användarhandbok CEL-SR5HA250 HD-kamera Användarhandbok Y Inledning Viktiga anvisningar VARNING! VARNING! UNDVIK ELSTÖTAR GENOM ATT INTE AVLÄGSNA YTTERHÖLJET (ELLER BAKSTYCKET). DET FINNS INGA KOMPONENTER INUTI SOM KAN

Läs mer

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310

VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING ITALIANO SVENSKA. Chiave di installazione di PixLab Installationstangent för PixLab H2732778 6848310 ITALIANO SVENSKA CAMCORDER CON QUADRANTE A CRISTALLI LIQUIDI VIDEOKAMERA MED FLYTANDE KRISTALLSKÄRM VL-Z800S-S MANUALE DI ISTRUZIONI BRUKSANVISNING Chiave di installazione di PixLab Installationstangent

Läs mer