Avancerad Användarhandbok för kameran

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avancerad Användarhandbok för kameran"

Transkript

1 SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt.

2 Huvudfunktioner Fotografering 12x optisk zoom med bildstabilisator med förskjutningsmetod Få skarpa bilder trots kameraskakningar eller rörliga motiv tack vare ett högt ISO-tal med Ändra Auto ISO Spela in rörliga videor i alla lägen genom att trycka på filmknappen (med stereoljud) Ansiktsprioriterande autofokus som upptäcker ansikten i ett motiv. Använd vidvinkelkonverter, telekonverter, närbildslins (säljs alla separat) eller en extern blixt för EOS-kameror vid fotografering Uppspelning Uppspelning av rörliga videor med stereoljud Ordnar bilder efter kategori Automatisk bildspelsvisning Spelar in enbart ljud (ljudinspelare) Redigering Minskn. röda ögon Lägger till effekter till stillbilder med Mina färger Redigering av rörliga videor Inspelning av röstkommentarer till stillbilder Utskrift Enklare utskrifter med knappen Skriv ut/dela Har också stöd för PictBridge-kompatibla skrivare som inte är från Canon Användning av bilder Enkel överföring till en dator med knappen Skriv ut/dela Anpassa startbilden och startljudet med Min kamerainställningarna

3 Konventioner i den här handboken De ikoner som visas bredvid eller under rubrikerna anger med vilka metoder den aktuella funktionen kan användas. Bildserie Fotograferingsmetod Metod: Fotografering ( )/Bildvisning ( ) De fotograferingsmetoder som inte är tillgängliga skuggas i grått. Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 197). Genomgående i den här handboken kallas Grundläggande användarhandbok för kameran för Grundläggande handbok, och Avancerad användarhandbok för kameran för Avancerad handbok. * : Den här markeringen anger saker som kan påverka kamerans funktion. : Den här markeringen står vid avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. SD-, SDHC- och MMC-minneskort (MultiMediaCards) kan användas med den här kameran. I den här handboken kallas sådana kort för minneskort. Originaltillbehör från Canon rekommenderas. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som har orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som har orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift. 1

4 Innehållsförteckning Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering. Konventioner i den här handboken Läs följande information Säkerhetsföreskrifter Förhindra funktionsstörningar Innan du använder kameran grundläggande funktioner Hanteringsföreskrifter Använda LCD-monitorn och sökaren Anpassa visningsinformation Information som visas på LCD-monitorn Energisparfunktionen Ställa världsklockan Menyer och inställningar Menylista Återställa alla inställningar till standardvärdena Formatera minneskort Fotografering Ändra pixels för registrering och kompression (stillbilder)...38 Använda digital zoom/digital telekonverter Ställa in funktionen för minskning av röda ögon Ställa in Lång synktid Ställa in Bildstabilisatorfunktionen Bildserie Kontrollera fokus direkt när bilden har tagits Använda inställningsratten Inspelning av rörlig video Ställa in inspelningsfunktionen Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) Ändra färgerna och fotografera

5 Fotografera i den kreativa zonen Programautomatik Ange slutartiden Välja bländarvärde Manuellt ställa in slutartid och bländare Avancerade fotograferingsfunktioner Välja autofokusram Växla mellan fokusinställningar Fotografera svårfokuserade motiv (Fokuseringslås, autofokuslås, manuell fokusering) Fokuseringsvariation (Läget Fokusering VAR) Växla mellan mätningsmetoder Anpassa ISO-talet Snabbt anpassa ISO-talet (Ändra Auto ISO) Justera exponeringskompensationen Låsa exponeringsinställningen (Exponer. lås) Fotografera med FE-lås Automatisk exponeringsvariation (AEB-läge) Ställa in färgtoner (vitbalans) Fotografera med Mina färger Växla mellan blixtregleringsinställningar vid fotografering.. 93 Kompensation av blixtreglering/blixtstyrka Byta tidpunkt för utlösning av blixten Spara Egna inställningar Registrera inställningar i Genväg Ställa in funktionen Automatisk rotering Skapa ett Bildmål (mapp) Återställ Filnumret Bildvisning/Radering Visa förstorade bilder Visa nio bilder i taget (Indexbildvisning) Organisera bilder efter kategori (Min kategori) Hoppa mellan bilder Visa rörliga videor Redigera rörliga videor

6 Rotera bilder på skärmen Bildvisning med övergångseffekter Funktionen Minskning röda ögon Lägga till Mina färger-effekter Lägga till röstkommentarer till bilder Enbart ljudinspelning (Ljudinspelare) Automatisk bildvisning (bildspel) Skydda bilder Visa bilder på en TV Radera bilder Utskrifts-/överföringsinställningar Inställning för DPOF-utskrift Inställningar för DPOF-överföring Anpassa kameran (Min kamera-inställningar) Ändra Min kamera-inställningar Registrera Min kamera-inställningar Felsökning Kamera När kameran har slagits på LCD-monitor/sökare Fotografering Inspelning av rörlig video Bildvisning Batteri Visning på TV Skriva ut på skrivare med stöd för direktutskrift Lista över meddelanden Bilaga Batterihantering Hantera minneskortet Använda strömförsörjningssatserna (säljs separat) Använda objektivkonvertrar (säljs separat) Använda en extern blixt (säljs separat)

7 Byta klockbatteriet Skötsel och underhåll Tekniska data REGISTER Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder

8 Hanteringsföreskrifter Läs följande information Provbilder Innan du tar viktiga bilder rekommenderar vi att du tar flera provbilder för att försäkra dig om att kameran fungerar och används på rätt sätt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för intrång i upphovsrätten Observera att digitala kameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden har tagits för personligt bruk. Begränsningar i garantin Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av broschyren Canon European Warranty System (EWS). 6

9 Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet. Om LCD-monitorn LCD-monitorn tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden, och är inte ett tecken på felaktig funktion. Videoformat Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en TV-skärm (s. 131). Språkinställning Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Grundläggande handbok (s. 8). Säkerhetsföreskrifter Läs säkerhetsföreskrifterna nedan och i avsnittet om säkerhetsföreskrifter i Grundläggande användarhandbok för kameran innan du använder kameran. Använd alltid kameran på rätt sätt. Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt, för att förhindra att skador uppstår på person eller utrustning. Med utrustning avses kameran, batterierna, batteriladdaren (säljs separat) och nätaggregatet (säljs separat). 7

10 Varning! Utrustning Rikta inte kameran direkt mot solen eller någon annan kraftig ljuskälla. Då kan kamerans CCD eller dina ögon skadas. Placera utrustningen utom räckhåll för barn. Kamerarem: Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas. Minneskort: Barn kan råka svälja det. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar. Försök inte plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken. Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats. Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas ned i vatten eller andra vätskor. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran och ta ur batterierna eller koppla bort batteriladdaren eller nätaggregatet från eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. 8

11 Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensin, thinner eller andra lättantändliga ämnen när du rengör eller underhåller utrustningen. Skär inte i, skada eller förändra nätkabeln och placera inga tunga föremål på den. Använd enbart godkända elektriska tillbehör. Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som har samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området. Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Batteri Placera inte batterierna nära en värmekälla och utsätt dem inte för direkt låga eller hetta. Batterierna får inte sänkas ned i eller utsättas för havsvatten eller vanligt vatten. Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batterierna. Tappa inte batterierna och utsätt dem inte för stötar som kan skada höljet. Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör. Om dessa föreskrifter inte följs kan konsekvensen bli explosioner eller läckor som kan orsaka brand, personskador och skador på omgivningen. Om ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med innehållet i ett batteri som läcker ska kontaktområdet sköljas med vatten. Uppsök därefter medicinsk hjälp. Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet från både kameran och eluttaget efter laddningen samt när de inte används, så att bränder och andra faror undviks. Täck inte över batteriladdaren med något (t.ex. en handduk eller filt) när ett batteri håller på att laddas. Om enheterna är anslutna för länge kan de överhettas och ta skada, vilket kan orsaka brand. 9

12 Använd bara den angivna batteriladdaren för laddning av Canons NiMH-batterier av AA-typ. Nätaggregatet är utformat för att användas endast tillsammans med den här kameran. Använd det inte med andra produkter. Då finns det risk för överhettning och fel som kan leda till brand eller elektriska stötar. Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. Övrigt Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten. Håll föremål som är känsliga för magnetfält (t.ex. kreditkort) borta från kamerans högtalare. Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera. När du använder Canons vidvinkelkonverter, telekonverter, närbildslins eller objektivkonverteradapter (som alla säljs separat) måste du se till att den sitter ordentligt fast. Om linsen lossnar och faller av kan den spricka, och glasskärvorna kan ge upphov till skärsår. 10

13 Fara! Utrustning Akta så att kameran inte fastnar i andra föremål, och utsätt inte kameran för hårda stötar när du bär den eller håller den i remmen. Var försiktig så att objektivets främre del inte slår i något. Följs inte ovanstående uppmaningar kan detta leda till personskador eller skador på utrustningen. Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. Låt inte metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt. Det kan leda till brand, elstötar eller andra risker och skador. Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t.ex. på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Använd inte kameran på ett sådant sätt att eluttagets eller kablarnas kapacitet överskrids. Använd inte heller kameran om kabeln eller stickkontakten är skadade, eller om stickkontakten inte är helt införd i eluttaget. Använd inte på platser med dålig ventilation. Följs inte ovanstående uppmaningar kan detta ge upphov till läckage, överhettning eller explosion, vilket i sin tur kan resultera i brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och förvara utrustningen på en säker plats. Om du låter batterierna vara kvar i kameran kan utrustningen gå sönder om batterierna börjar läcka. 11

14 Blixt Använd inte blixten om smuts, damm eller något annat sitter fast på linsen. Håll inte fingrarna eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar. Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som den orsakar. Rör inte vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. Det kan resultera i brännskador. Förhindra funktionsstörningar Undvik starka magnetfält Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata. Undvik kondensrelaterade problem Om du flyttar utrustningen snabbt mellan miljöer med höga och låga temperaturer kan du undvika kondens genom att placera utrustningen i en tät plastpåse och långsamt låta utrustningen anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen. Att flytta utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan orsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre och inre ytor. Om det bildas kondens inuti kameran Sluta omedelbart att använda kameran. I annat fall kan utrustningen skadas. Ta bort minneskortet och batteriet eller nätaggregatet från kameran och vänta tills fukten har avdunstat helt innan du fortsätter att använda utrustningen. 12

15 Innan du använder kameran grundläggande funktioner Använda LCD-monitorn och sökaren Om du trycker på knappen DISP. ändras visningsläget. Skärmarna som visas baseras på inställningarna för [Sökarinställn.] (s. 15). Om LCD-monitorn stängs visas sökaren. 1 Tryck på knappen DISP. Visningsläget ändras enligt följande. Fotograferingsmetod ( ) : När LCD-monitorn är öppen. : När LCD-monitorn är stängd. LCD-monitor (visningsplats ) (Ingen information) * LCD-monitor (visningsplats ) (Informationsvisning) * Sökare (visningsplats ) (Ingen information) * Sökare (visningsplats ) (Informationsvisning) * Bildvisningsmetod ( ) Ingen information Standarddisplay Detaljerad visning * Standardinställning. Den visade informationen kan ändras (s. 15). (Fotograferingsinformation, hjälplinjer och ett histogram (endast,, eller ) visas med grundinställningarna.) Fotograferingsinformationen visas i ca 6 sekunder när en inställning ändras, oavsett vilket visningsläge som har valts. LCD-monitorns och sökarens ljusstyrka kan justeras (s. 33). Innan du använder kameran grundläggande funktioner 13

16 LCD-monitorns på- och avinställning sparas när kameran stängs av. Du kan inte få detaljerad visning på LCD-monitorn vid förstorad visning (s. 104) eller vid indexbildvisning (s. 105). Om det är alltför ljust (till exempel vid fotografering utomhus) och bilderna på LCD-monitorn inte syns tydligt kan du använda sökaren i stället. Ändra sökarfokus med dioptriinställningsratten (Grundläggande handbok s. 3) så att informationen syns tydligt. Använda klockan Du kan visa aktuellt datum och klockslag under fem sekunder * på något av följande sätt. * Standardinställning. a Håll ned knappen / medan du sätter på kameran. b Vid fotograferingsmetod/bildvisningsmetod håller du ned knappen / i mer än en sekund. Om du håller kameran horisontellt visas tiden. Om du håller den vertikalt visas tid och datum. Du kan ändra visningsfärg genom att trycka på knapparna och. Visningen av tid upphör när visningsintervallet är slut eller när någon av knapparna trycks ned. Du kan ställa in hur länge klockan visas på menyn [ Inställningar] (s. 27). Klockan kan inte visas när bilden är förstorad (s. 104). 14

17 Anpassa visningsinformation Fotograferingsmetod * 1 * 2 *1 Enbart [Fotogr. info] kan visas. *2 [3:2-marker.] kan inte visas. Du kan använda två visningslägen för att välja om följande information ska visas på LCD-monitorn och i sökaren, och växla mellan visningslägen genom att trycka på knappen DISP. (s. 13). LCD/sökare Du kan välja om följande information ska visas på LCD-monitorn ( / ) och i sökaren ( / ). Du kan växla mellan visningslägena genom att trycka på knappen DISP. (s. 13). Fotogr. info Visar fotograferingsinformation (s. 18). Hjälplinjer Visar hjälplinjer som delar upp skärmen i nio delar. Gör det lättare att bestämma motivets vertikala och horisontella position (s. 18). 3:2-marker. Hjälper till att bekräfta utskriftsområdet för en 3:2-kopia. * Områden utanför det utskrivningsbara området blir grå (s. 18). * Bilderna lagras fortfarande i det vanliga breddhöjdförhållandet 4:3. Histogram Visar histogram (endast läge,, och ) (s. 17). 1 Menyn (Lagring) [Sökarinställn.] knappen SET. Se Menyer och inställningar (s. 27). Innan du använder kameran grundläggande funktioner 15

18 2 [LCD/sökare] / / /. Ställer in visningsläget för LCD-monitorn eller sökaren Sökare LCD-monitor när DISP. har tryckts in. Om du inte vill ändra visningsläget när knappen DISP. trycks in använder du knappen,, eller och trycker på knappen SET för att visa ( / / / ). Du kan inte lägga till till den aktiva Aktiv display ikonen för LCD/sökare. 3 [Fotogr. info]/[hjälplinjer]/[3:2-marker.]/ [Histogram]. Använd knapparna,, eller för att välja de alternativ som du vill visa på LCD-monitorn, och tryck på knappen SET för att infoga en -markering. Även om grå alternativ kan ställas in kommer de inte att visas i den aktiva fotograferingsmetoden. På visningsplatser utan -markeringar visas ingen information. Grundinställning:, : Ingen information, : Fotograferingsinformation, hjälplinjer och ett histogram visas Om du trycker ned avtryckaren halvvägs och återgår till fotograferingsskärmen från skärmen för anpassade visningsinställningar sparas inte inställningarna. 16

19 Histogramfunktionen Du kan använda staplarna i histogrammet för att kontrollera bildens ljushet. Du kan också visa histogrammet i lägena,, och för att kontrollera ljusstyrkan när du fotograferar. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden. Om bilden är för mörk justerar du exponeringen till ett positivt värde. På samma sätt justerar du exponeringen nedåt om bilden är för ljus (s. 83). Exempelhistogram Mörk bild Balanserad bild Ljus bild I läget kan du justera bildens ljushet genom att ändra slutartid, bländarvärde och ISO-tal. Mörkervisning Om du fotograferar när det är mörkt anpassas LCD-monitorns eller sökarens ljusstyrka automatiskt efter motivets ljushet *, så att det blir lättare att komponera bilden. * Även om det kan förekomma brus, och motivet kan röra sig ryckigt på LCD-monitorn eller i sökaren, påverkar inte det den lagrade bilden. Ljusstyrkan i bilden som visas på skärmen är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som lagras. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 17

20 Information som visas på LCD-monitorn Fotograferingsinformation (Fotograferingsmetod) Histogram (s. 17) Zoomlist Avståndsområde för fokusering (ungefärligt) Tidszon (s. 23) Digital telekonverter (s. 40) Zoomningsgrad (s. 40) Säkerhetszoom (s. 41) Buffertvarning *2 3:2-marker. (s. 15) Hjälplinjer (s. 15) Exponeringskompensation *1 (s. 83) Vitbalans (s. 88) Mina färger (s. 91) Variation (s. 77, 87) Exponeringskompensation för blixt (s. 94)/Blixtstyrka (s. 94) Mätningsmetod (s. 78) Pixels för registrering/ Bildfrekvens (Rörliga videor) (s. 53) Kompression (Stillbild) (s. 39) Pixels för registrering (s. 53) (Röd) Kameraskakning *1 (s. 19) Vindbrusfilter (s. 56) Det går inte att fotografera (s. 55) Standardexponeringsindex/ markering för exponeringsnivå (s. 68) Skapa mapp (s. 100) MF-indikator (s. 74) Stillbilder: Antal bilder som kan lagras* 3 Rörliga videor: Återstående tid *3 /tid som har gått Exponer. lås/fe-lås (s. 84, 86) Exponeringsreglage (Rörlig video) (s. 52) Slutartid (s. 181) Bländarvärde Bildstabilisator (s. 44) Autofokuslås (s. 74) Manuell fokusering (s. 75) 18

21 Fotograferingsmetod (Grundläggande handbok s ) (s. 57) (s. 50) Spara inställn. (s. 96) Närbild/S-Närbild (Grundläggande handbok s. 16) ISO-tal (s. 80) Låg batterinivå (s. 159) Blixt (Grundläggande handbok s. 14) (Röd) Blixtvarning (s. 19) Matningsmetod (s. 46, Grundläggande handbok s. 18) Autom rotering (s. 99) Lagring Filminspelning (s. 50) Spotmätningsram (s. 78) Autofokusram (s. 69) *1 Visas när avtryckaren trycks ned halvvägs. *2 Denna visas inte normalt, utan bara när internminnet (bufferten) är fyllt till hälften eller mer vid inspelning av rörlig video. (När buffertvarningen anger att internminnet är fullt avbryts kanske fotografering eller inspelning.) *3 0 visas i rött när det inte finns mer lagringsutrymme för stillbilder vid det aktuella antalet bilder som kan lagras eller för rörlig video. När båda lagringskapaciteterna är slut visas meddelandet Minneskortet fullt. Meddelandet Fäll upp blixten, (varning för skakningsoskärpa) eller ikonen (blixtvarning) blinkar rött på LCD-monitorn (eller i sökaren) vid svagt ljus när kameran förbereds för fotografering. Använd någon av följande fotograferingsmetoder. - Ställ in Bildstab. på något annat än [Av] (s. 30) - Höj ISO-talet (s. 80) - Ställ in Ändra Auto ISO på [På] (s. 81) - Fäll upp blixten så att den kan utlösas automatiskt eller normalt - Montera kameran på ett stativ Innan du använder kameran grundläggande funktioner 19

22 Bildvisningsinformation (Bildvisningsmetod) Standard Definierad bildvisning (s. 106) Ljud i WAVE-format (s. 119) Mappnummer filnummer Fotograferingsdatum/-klockslag Skyddsstatus (s. 128) Kompression (Stillbilder) (s. 39) Totalt antal bilder Nummer för bild som visas Pixels för registrering (stillbilder) (s. 39) Rörlig video (s. 109) 20

23 Detaljerad Min kategori (s. 106) Histogram (s. 17) Fotograferingsmetod (Grundläggande handbok s ) Stillbild som har tagits under inspelning av rörlig video (s. 54) ISO-tal (s. 80) Slutartid (s. 181) Bländarvärde Pixels för registrering/ Bildfrekvens (Rörliga videor)(s. 53) Exponeringskompensation (s. 83) Vitbalans (s. 88) Mätningsmetod (s. 78) Blixtexponeringskompensation (s. 94) Blixtstyrka (s. 94) * * Mina färger (s. 117) Mina färger (Bildvisning) (s. 117) Närbild/S-Närbild (Grundläggande handbok s. 16) Filstorlek Pixels för registrering (stillbilder) (s. 38) Videons längd (Rörliga videor) (s. 187) * Visas när du fotograferar med Färgaccent eller Färgbyte. Funktionen för minskning av röda ögon Funktionen Minskn. röda ögon (s. 115)/ Bild med Mina färger-effekt (s. 117) Manuell fokusering (s. 75) Följande information kan också visas med vissa bilder. En ljudfil med annat format än WAVE-format är tillagd, eller filformaten går inte att identifiera. JPEG-bild som inte följer standarden Design rule for Camera File System (s. 182). RAW-komprimerad bild Okänd datatyp Innan du använder kameran grundläggande funktioner 21

24 Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas korrekt. Varning för överexponering I följande fall blinkar de överexponerade delarna av bilden. - När du kontrollerar en bild på LCD-monitorn (informationsvisning) eller i sökaren (informationsvisning) direkt efter att du har tagit den - När du använder detaljerad visning i Bildvisningsmetod Energisparfunktionen Den här kameran har en energisparfunktion. Kameran stängs av under följande förhållanden. Sätt på kameran igen när du vill använda den. Fotograferingsmetod Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter att en kamerakontroll har använts. LCD-monitorn eller sökaren stängs av automatiskt. 1 minut * efter att en kamerakontroll har använts, även om [Autom. avstängn] står på [Av]. (Tryck på valfri knapp utom OFF-knappen, eller ändra kamerans orientering, om du vill sätta på LCD-monitorn eller sökaren igen.) Bildvisningsmetod Ansluten till en skrivare Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att en kamerakontroll har använts. * Standardinställning. Tidsintervallet kan ändras. När strömmen stängs av med energisparfunktionen förbrukas fortfarande små mängder energi. Energisparfunktionen aktiveras inte under bildspel eller när kameran är ansluten till en dator. Du kan ändra inställningarna för energisparfunktionen (s. 33). 22

25 Ställa världsklockan Om du reser utomlands kan du få lokalt datum och klockslag registrerat på bilden. Du ändrar bara tidszoninställningen, förutsatt att du har förregistrerat resmålets Tidszon. På så sätt slipper du ändra datum- och tidsinställningarna. Ställa hem-/världstidszoner 1 Menyn (Inställningar) [Tidszon] knappen SET. Se Menyer och inställningar (s. 27). 2 Knappen (Hem) SET. 3 Använd knappen eller för att välja en hemtidszon knappen SET. Om du vill ställa in sommartid gör du det med knapparna och så att visas. Klockslaget justeras en timme framåt. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 23

26 4 Knappen (Värld) knappen SET. 5 Använd knappen eller för att välja en destinationstidszon knappen SET. Även här kan du ange sommartid, som i steg 3. Tidsskillnad från hemtidszonen 6 Använd knappen för att välja [Hem/värld], och knappen eller för att välja knappen MENU. 24

27 Byta till destinationstidszonen 1 Menyn (Inställningar) [Tidszon] knappen SET. Se Menyer och inställningar (s. 27). 2 Använd knappen eller för att välja knappen MENU. Du ändrar destinationstidszonen med knappen SET. När du byter till destinationstidszonen visas på LCD-monitorn. Om du inte väljer en hemtidszon först kan du inte ange destinationstiden. Om du ändrar datumet och tiden när destinationens hemtidszonen har valts ändras datum och tid för hemtidszonen automatiskt. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 25

28 Menyer och inställningar Du använder menyerna när du behöver justera inställningar för fotografering, uppspelning och utskrift, eller andra kamerainställningar, t.ex. datum, klockslag och pipsignal. Följande menyer är tillgängliga. Menyn FUNC. Menyerna Lagring, Uppspelning, Utskrift, Inställningar och Min kamera Menyn FUNC. Här ställer du in de flesta av de funktioner som vanligtvis används vid fotografering. a b e c d Det här exemplet visar FUNC.-menyn i. aställ in inställningsratten på den fotograferingsmetod som du vill använda. btryck på knappen FUNC. cvälj ett menyalternativ med och. Några av alternativen kan inte väljas med vissa fotograferingsmetoder. dvälj en inställning för menyalternativet med och. I vissa lägen kan du välja ytterligare alternativ med SET. När du har valt ett alternativ kan du fotografera direkt genom att trycka på avtryckaren. När du har tagit ett kort visas menyn igen, så att du enkelt kan justera inställningarna. etryck på knappen FUNC. 26

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A540 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande delar. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON (SCHWEIZ) AG Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74 Consumer Imaging Group

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran 149_CEL_cover.fm Page 1 Tuesday, April 27, 2004 3:41 PM SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON BELGIUM N.V. / S.A. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 100 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

EF24-105mm f/4l IS USM

EF24-105mm f/4l IS USM EF24-105mm f/4l IS USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF24-105mm f/4l IS USM är ett standardzoomobjektiv med höga prestanda som är utvecklat för EOS-kameror.

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll.

Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Några viktiga begrepp och funktioner för kamerakontroll. Exponeringslägen De nedanstående väljer du med ratten uppe till vänster. Ratten har även andra förprogrammerade inställningslägen. (porträtt, sport,

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-S730 Innan du använder enheten bör du noggrant läsa igenom den här handboken

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING

SPECTRA SVENSK BRUKSANVISNING SPECTRA 760045 SVENSK BRUKSANVISNING Först och främst, tack för att du köpt denna kamera. Vänligen läs igenom hela manualen innan du använder produkten. Testa alltid kameran innan du använder den inför

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera bilden och den blev väldigt

Läs mer

Digital flerfunktionskamera med zoom

Digital flerfunktionskamera med zoom Digital flerfunktionskamera med zoom Svenska Användarhandbok Innehållsförteckning Identifiera komponenterna... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Funktioner för kontrollknappar... 3 Förberedelser Batteriladdning...

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10

Användarhandbok. Stereomikrofon STM10 Användarhandbok Stereomikrofon STM10 Innehåll Basinformation...3 Funktioner översikt...3 Maskinvara översikt...3 Montering...4 Använda mikrofonen...5 Spela in ljud...5 Spela in ljud för videor...8 Juridisk

Läs mer

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura

Fotografera. Camera obscura (latin; mörkt rum) COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1. Camera Obscura Fotografera Camera obscura (latin; mörkt rum) Camera Obscura COPYRIGHT DAHLQVISTDESIGN 1 Fransmannen Joseph Nicéphore Niépce var den förste som gjorde en kamera 1826 men det tog åtta timmar att exponera

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Problemsituationer då man använder blixt

Problemsituationer då man använder blixt Blixtfotografering Lika väl som vid all annan fotografering gäller vid blixtfotografering att få rätt (önskad) exponering och motivet belyst på ett tillfredsställande sätt. I motsats till fotografering

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran mslag Användar för kameran SVENSKA Läs igenom den här en, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här en beskriver hur du använder kameran på rätt sätt. Förvara en på en säker

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera

Läs mer

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare

Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Utsrkift av stillbilder på en PictBridge-skrivare Det går lätt att skriva ut bilder du tagit med kameran på en skrivare som följer PictBridgestandarden utan att det behövs någon dator. På en PictBridge-kompatibel

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Tack för att du har köpt en produkt från Canon. EOS 7D är en digital spegelreflexkamera med höga prestanda utrustad med en findetaljerad CMOS-sensor med ca 18,0

Läs mer

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda.

SWE. Bruksanvisning. Digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. SWE Digitalkamera Bruksanvisning Studera bruksanvisningen innan ni använder kameran så får ni ut bästa prestanda. Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används

Läs mer

Bluetooth-enhet BU-20 Handbok för utskrift. Innehåll Före användning...2 Försiktighetsåtgärder...3 Utskrift...4

Bluetooth-enhet BU-20 Handbok för utskrift. Innehåll Före användning...2 Försiktighetsåtgärder...3 Utskrift...4 Bluetooth-enhet BU-20 Handbok för utskrift Innehåll Före användning....................................2 Försiktighetsåtgärder.................................3 Utskrift............................................4

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS

Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS Tekniker PowerShot G16, PowerShot S120, PowerShot SX170 IS och PowerShot SX510 HS UNDER EMBARGO TILL 22 AUGUSTI 2013 KL 06 Världens minsta kamera* med f/1.8, 24 mm vidvinkel, 5x optisk zoom (PowerShot

Läs mer

lärarhandledning version 1.0

lärarhandledning version 1.0 lärarhandledning version 1.0 skolutgåva Om lärarhandledningen Den här DVD:n är tänkt att kunna fungera både som ett filmat föredrag som visas för hela klassen och som självstudiematerial i egen takt. Det

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

ANVÄNDARHANDBOK SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK ANVÄNDARHANDBOK Programsnabbguiden finns i slutet av den här användarhandboken. Den här användarhandboken är avsedd för EOS 7D med firmware-version 2.0.0 eller senare installerad. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien

YTTERLIGARE INFORMATION. Tekniker LEGRIA HF R-serien YTTERLIGARE INFORMATION Tekniker LEGRIA HF R-serien Canons HD-kamerasystem För att kunna garantera bästa bildkvalitet hos HD-videokamerorna sköter vi på Canon själva all utformning och tillverkning av

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-W35/W55 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här bruksanvisningen

Läs mer

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57

Innehåll. 1 Digitalkameran... 7. Redigera bilder... 35. 2 Hämta och visa bilder... 18. Retuschera bilder...57 AV EVA ANSELL Innehåll 1 Digitalkameran.... 7 Välja kamera...7 Vad för foton tar du?...7 Vad gör du med fotot?....8 Vill du filma?...8 Vad för kamera behöver du?...8 Kameratyper....9 Kompaktkamera...9

Läs mer

Mer information PowerShot SX20 IS

Mer information PowerShot SX20 IS Mer information PowerShot SX20 IS Utskrift PowerShot SX20 IS har en särskild utskriftsmeny för snabb åtkomst till alternativen för direktutskrift. Fullständigt stöd för PictBridge innebär att användaren

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Pressmeddelande 2008-01-24

Pressmeddelande 2008-01-24 Pressmeddelande 2008-01-24 Canon Svenska AB Tel: 08-744 85 00 www.canon.se Digital IXUS 80 IS: Attraktiva färger och levande bilder Canon introducerar nu ett tillägg till sin Digital IXUS-serie: Digital

Läs mer

Handbok för skrivarprogramvara

Handbok för skrivarprogramvara Handbok för skrivarprogramvara (För Canon Compact Photo Printer Solution Disk Version 6) Windows 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Läs det här först...4 Handboken...4 Flödesdiagram för utskrift...5

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundläggande hantering Avancerad hantering Använda menyn Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T50 Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

Lathund Milestone 112

Lathund Milestone 112 Iris Hjälpmedel AB Innehållsförteckning Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan 3 Nederkant 4 Allmänt 4 Ladda batteriet 4 Knapplås på/av 4 Väcka/Slå på fickminnet 4 Höj

Läs mer

Introduktion vad gäller utseende och knappar

Introduktion vad gäller utseende och knappar Introduktion vad gäller utseende och knappar Lins Infraröd lampa med fjärrkontroll Upptaget-indikator Laddning/Upptagetindikator Display/Menyknapp 2 tums HD LCD Mikrofon SWE 1 Ström/Lägesknappen Slutare/OK-knappen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

User Manual ES9. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ES9. Klicka på ett ämne. Grundläggande felsökning. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom användarhandboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ES9 Grundläggande felsökning Översikt Innehåll

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING

LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vigilant Hunter Bruksanvisning Modell: VH400HD LÄS NOGGRANT IGENOM FÖRE ANVÄNDNING Vi gratulerar dig till valet av VD400HD. Uway VH400HD är den senaste teknologins åtel- och övervakningskamera med inspelningingsfunktion.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Archive Player Divar Series. Användarhandbok

Archive Player Divar Series. Användarhandbok Archive Player Divar Series sv Användarhandbok Archive Player Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Funktion 5 2.1 Starta programmet 5 2.2 Introduktion till huvudfönstret 6 2.3

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

EOS 6D (WG) EOS 6D (N)

EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (WG) EOS 6D (N) EOS 6D (N) har inte Wi-Fi- och GPS-funktionerna. SVENSKA ANVÄNDAR- HANDBOK Inledning EOS 6D (WG/N) är en digital enögd spegelreflexkamera med höga prestanda. Den är utrustad med

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

User Manual ES80/ES81. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner.

User Manual ES80/ES81. Klicka på ett ämne. Vanliga frågor. Översikt. Innehåll. Standardfunktioner. Utökade funktioner. Den här användarhandboken innehåller detaljerade anvisningar om hur du använder kameran. Läs igenom handboken noggrant. Klicka på ett ämne User Manual ES80/ES81 Vanliga frågor Översikt Innehåll Standardfunktioner

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning

Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Ladibug TM 2.0 Bildbehandlingsprogram för dokumentkamera Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installering av Ladibug... 3 4. Anslutning av hårdvaran... 8 5. Börja

Läs mer

Voicemail i FirstClass

Voicemail i FirstClass Voicemail i FirstClass För att använda voicemail måste du ha FirstClass klienten installerad och vara uppkopplad mot Internet. *Om du är på en ort med dålig internetuppkoppling kan det bli problem att

Läs mer

Välkommen. Mustek Systems, Inc.

Välkommen. Mustek Systems, Inc. Välkommen Mustek Systems, Inc. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande. Företag, namn och information som används i exempel är fingerade om inte något annat framgår. Ingen

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Bruksanvisning till Cyber-shot

Bruksanvisning till Cyber-shot VKLICKA! Innehållsförteckning Grundmanövrer Hur man använder tagningsfunktionerna Digital stillbildskamera Bruksanvisning till Cyber-shot DSC-T2 Läs noggrant igenom den här bruksanvisningen tillsammans

Läs mer