Användarhandbok för kameran

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Användarhandbok för kameran"

Transkript

1 SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok för kameran I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt.

2 Huvudfunktioner Fotografera Automatisk anpassning av fotograferingsinställningarna för särskilda förhållanden (Specialmotiv). Kamerans orientering registreras automatiskt med en intelligent orienteringssensor. Bildfärgerna ändras, så att specialeffekter skapas (Mina färger). Uppspelning Uppspelning av videosekvenser med ljud. Automatisk bildspelsvisning. Redigera Inspelning av röstkommentarer för stillbilder. Redigering av videosekvenser. Utskrift Enklare utskrifter med knappen Skriv ut/dela. Har också stöd för PictBridge-kompatibla skrivare som inte är från Canon. Användning av bilder Enkel överföring till en dator med knappen Skriv ut/dela. Anpassa startbilden och startljudet med Min kamerainställningarna.

3 Konventioner i den här handboken De ikoner som visas nedanför rubrikerna anger med vilka metoder den aktuella funktionen kan användas. Funktionsomkopplare Bildserie Fotograferingsmetod Se Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder (s. 123). Genomgående i den här handboken kallas Grundläggande användarhandbok för kameran för Grundläggande handbok, och Avancerad användarhandbok för kameran för Avancerad handbok. Den här markeringen anger saker som kan påverka kamerans funktion. Den här markeringen står vid ytterligare avsnitt som kompletterar de grundläggande procedurerna. SD-kort* och MMC-kort (MultiMediaCards) kan användas med den här kameran. I den här handboken kallas sådana kort för minneskort. *SD står för Secure Digital, som är ett copyright-skyddssystem. Originaltillbehör från Canon rekommenderas. Kameran är utformad för att fungera optimalt med Canons egna tillbehör. Canon kan inte göras ansvarigt för skador på denna produkt och/eller olyckshändelser som eldsvådor och liknande som orsakats av fel på tillbehör från andra tillverkare än Canon (till exempel läckande eller exploderande batterier). Observera att denna garanti inte gäller reparationer som orsakats av tillbehör från andra tillverkare än Canon, även om sådana reparationer kan utföras mot en avgift. 1

4 Innehåll Avsnitt som är markerade med är listor eller diagram som sammanfattar kamerafunktioner eller tillvägagångssätt vid fotografering. Konventioner i den här handboken Hanteringsföreskrifter Läs följande information Säkerhetsföreskrifter Förhindra funktionsstörningar Innan du använder kameran komponentguiden Innan du använder kameran grundläggande funktioner.15 Använda LCD-monitorn LCD-monitorns ljusstyrka Information som visas på LCD-monitorn Använda sökaren Indikeringslampor Energisparfunktionen Formatera minneskort Ställa världsklockan Menyer och inställningar Menylista Återställa till grundinställningarna Fotografera Ändra upplösning och komprimering (stillbilder) Ändra Upplösning och Bildfrekvens (Videoscener) Ta förstorade närbilder (Digital närbild) Använda digital zoom Bildserie Datumkopiering på vykort Använda självutlösaren Videofilmning Fotografera panoramabilder (Stitch Assist)

5 Växla mellan fokuseringsmetoder Fotografera motiv som är svåra att fokusera (fokuseringslås, autofokuslås) Låsa exponeringsinställningen (Exponeringslås) Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) Växla mellan mätningsmetoder Justera exponeringskompensationen Fotografera med lång slutartid Ställa in färgtoner (vitbalans) Ändra fotoeffekten Fotografera med Mina färger Anpassa ISO-talet Ställa in funktionen Automatisk rotering Skapa en målmapp för bilder Återställa filnumret Uppspelning/radering Förstora bilder Visa bilder i grupper om nio (Indexvisning) Hoppa mellan bilder Visa video Redigera video Rotera bilder på skärmen Visning med övergångseffekter Lägga till röstkommentarer till bilder Automatisk visning (Bildspel) Skydda bilder Radera alla bilder Utskrifts-/överföringsinställningar Ställa in DPOF-utskriftsinställningar Ställa in DPOF-överföringsinställningar

6 Visa bilder på en TV Anpassa kameran (Min kamera-inställningar) Ändra Min kamera-inställningar Registrera Min kamera-inställningar Felsökning Kamera När kameran har slagits på LCD-monitor Fotografera Videoinspelning Uppspelning Batteri/batteriladdare Visning på TV Lista över meddelanden Bilagor Batterihantering Hantera minneskortet Använda nätadaptersatsen (säljs separat) Använda en extern blixt (säljs separat) Skötsel och underhåll Tekniska data REGISTER Tillgängliga funktioner vid olika fotograferingsmetoder

7 Hanteringsföreskrifter Läs följande information Provbilder Innan du fotograferar viktigare motiv, rekommenderar vi att du tar flera provbilder så att du kan vara säker på att kameran fungerar som den ska och att du använder den på rätt sätt. Observera också att Canon Inc., dess underleverantörer och dotterbolag samt distributörer inte kan hållas ansvariga för följdskador som kan uppstå på grund av felaktigheter i en kamera eller ett tillbehör, t.ex. minneskort, som resulterar i att en bild inte kan sparas eller inte kan läsas in på ett sätt som är maskinläsbart. Varning för intrång i upphovsrätten Observera att digitalkameror från Canon är avsedda för personligt bruk och aldrig bör användas på ett sätt som strider mot internationella eller inhemska lagar och bestämmelser om upphovsrätt. I vissa fall kan kopiering av bilder från föreställningar, utställningar eller kommersiell egendom med hjälp av en kamera eller annan utrustning strida mot lagar om upphovsrätt och liknande, även om bilden tagits för personligt bruk. Begränsningar i garantin Information om garantin för din kamera finns i broschyren Canon European Warranty System (EWS), som medföljer kameran. Kontaktinformation för Canons kundtjänst finns på baksidan av broschyren European Warranty System (EWS). 5

8 Kamerahusets temperatur Om du använder kameran en längre tid kan kamerahuset bli varmt. Var därför försiktig när du använder kameran länge, så att du inte bränner dig på höljet. Om LCD-monitorn LCD-monitorn tillverkas med mycket hög precision. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar normalt. Mindre än 0,01 % av bildpunkterna kan tillfälligt vara ur funktion eller visas som svarta eller röda punkter. Detta påverkar inte den fotograferade bilden, och är inte ett tecken på felaktig funktion. Videoformat Ställ in kamerans videosignalformat till det som används i det land där du bor innan du använder kameran med en TV-skärm (s. 88). Språkinställning Information om hur du ändrar språkinställningen finns i Grundläggande handbok (s. 4). Säkerhetsföreskrifter Läs säkerhetsföreskrifterna nedan och i avsnittet om säkerhetsföreskrifter i Grundläggande användarhandbok för kameran innan du använder kameran. Använd alltid kameran på rätt sätt. Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är ämnade att hjälpa dig att använda kameran och dess tillbehör på ett säkert sätt som förhindrar att skador uppstår på person eller utrustning. Se till att du förstår dem helt innan du läser resten av handboken. Med utrustning avses kameran, batteriladdaren och nätaggregatet, som säljs separat. Med batteri avses batterienheten. 6

9 Varning! Utrustning Rikta inte kameran direkt mot solen eller andra ljusintensiva källor som kan skada din syn. Placera utrustningen utom räckhåll för barn. Handlovsrem: Om kameraremmen hamnar runt halsen på ett barn kan barnet strypas. Minneskort: Farligt om du råkar svälja det. Kontakta omedelbart läkare om detta inträffar. Försök inte att plocka isär eller ändra någon del av utrustningen om detta inte uttryckligen föreskrivs i den här handboken. Undvik högspänningsstötar genom att inte vidröra blixtenheten på kameran om den har skadats. Sluta omedelbart att använda utrustningen om det kommer rök eller starkt luktande ångor från den. Utrustningen får inte komma i kontakt med eller doppas i vatten eller andra vätskor. Om ytterhöljet kommer i kontakt med vätska eller salthaltig luft torkar du av det med en mjuk duk med god uppsugningsförmåga. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. Stäng omedelbart av kameran, ta ur batteriet eller dra ut nätkabeln ur eluttaget. Kontakta kameradistributören eller Canons kundtjänst. Använd inte ämnen som innehåller alkohol, bensin, thinner eller andra antändbara ämnen för att rengöra eller underhålla utrustningen. Du får inte skära i, skada eller förändra nätkabeln eller placera tunga föremål på den. Använd enbart godkända elektriska tillbehör. Avlägsna regelbundet nätkabeln och torka bort damm och smuts som samlats på kontakten, utsidan av eluttaget och det omgivande området. Hantera inte nätkabeln med blöta händer. Om du fortsätter att använda utrustningen kan det leda till brand eller elektriska stötar. 7

10 Batteri Placera inte batteriet nära en värmekälla och utsätt det inte för direkt låga eller hetta. Batteriet får inte sänkas ner i eller utsättas för havsvatten eller vanligt vatten. Försök inte att öppna, ändra eller hetta upp batteriet. Tappa inte batteriet och utsätt det inte för stötar som kan skada höljet. Använd endast rekommenderade batterier och tillbehör. Om du använder batterier som inte uttryckligen rekommenderas för utrustningen kan det orsaka explosion eller läckage och därigenom bränder samt skador på människor och omgivning. Om ögon, mun, hud eller kläder kommer i kontakt med innehållet i ett batteri som läcker ska kontaktområdet sköljas med vatten. Uppsök därefter medicinsk hjälp. Koppla från batteriladdaren och nätaggregatet från både kameran och eluttaget efter laddningen och när de inte används, så att bränder och andra faror undviks. Täck inte över batteriladdaren med något (t.ex. en handduk eller filt) när ett batteri håller på att laddas. Om du låter enheterna vara anslutna en längre tid kan de överhettas och ta skada eller fatta eld. Använd bara den angivna batteriladdaren för laddning av batteriet. Batteriladdaren och nätaggregatet är utformade för att bara användas med din kamera. Använd dem inte med andra produkter eller batterier. Då finns det risk för överhettning och fel som kan leda till brand eller elektriska stötar. Innan du slänger ett batteri täcker du polerna med tejp eller annan isolering för att förhindra direkt kontakt med andra föremål. Om batteriet kommer i kontakt med metallföremål eller annat material i förvaringskärlet kan det uppstå brand eller explosion. 8

11 Övrigt Utlös inte blixten i närheten av människors eller djurs ögon. Det intensiva blixtljuset kan skada synen. Stå inte närmare än en meter från barn när du använder blixten. Håll föremål som är känsliga för magnetfält (till exempel kreditkort) borta från kamerans högtalare. Sådana föremål kan förlora data eller upphöra att fungera. Fara! Utrustning Var försiktig så att du inte slår i kameran eller utsätter den för stötar som kan leda till skada på utrustningen när du bär eller håller den i remmen. Förvara inte utrustningen på en fuktig eller dammig plats. Låt inte metallföremål (t.ex. nålar och nycklar) eller smuts komma i kontakt med laddarens kontakter eller stickkontakt. Det kan leda till brand, elstötar eller andra risker och skador. Undvik att använda, placera eller förvara utrustningen på platser som utsätts för starkt solsken eller höga temperaturer, t.ex. på bilens instrumentbräda eller i bilens bagageutrymme. Kontrollera att batteriladdaren är ansluten till ett eluttag med rätt värde, och inte högre. Använd inte laddaren om kabeln eller stickkontakten är skadad, eller om stickkontakten inte är helt införd i eluttaget. Använd inte på platser med dålig ventilation. Ovanstående kan ge upphov till läckage, överhetting eller explosion, vilket i sin tur kan resultera i brand, brännskador eller andra skador. Höga temperaturer kan också medföra att ytterhöljet deformeras. Om du inte ska använda kameran under en längre tid bör du ta ut batteriet ur kameran eller batteriladdaren och förvara utrustningen på en säker plats. I annat fall kan batteriet bli dåligt. 9

12 Blixt Använd inte blixten om det finns smuts, damm eller något annat på den. Håll inte fingrarna eller klädesplagg framför blixten när du fotograferar. Blixten kan skadas, med rökutveckling eller biljud som följd. Blixten kan skadas som ett resultat av den upphettning som det orsakar. Rör inte vid blixten när du har tagit flera bilder i snabb följd. Det kan resultera i brännskador. 10

13 Förhindra funktionsstörningar Undvik starka magnetfält Placera aldrig kameran i närheten av elektriska motorer eller annan utrustning som ger upphov till starka elektromagnetiska fält. Fälten kan skada utrustningen eller bilddata. Undvik kondensrelaterade problem Om du flyttar utrustningen snabbt mellan miljöer med höga och låga temperaturer, kan du undvika kondens genom att placera utrustningen i en tät plastpåse och långsamt låta utrustningen anpassa sig till temperaturförändringen innan du tar ut den ur påsen. Att flytta utrustningen snabbt mellan varma och kalla miljöer kan förorsaka kondens (vattendroppar) på utrustningens yttre eller inre ytor. Om det bildas kondens inuti kameran Sluta omedelbart att använda kameran. Annars kan utrustningen skadas. Ta ut minneskortet och batteriet eller nätaggregatet från kameran och vänta tills fukten dunstat bort helt innan du fortsätter att använda utrustningen. 11

14 Innan du använder kameran komponentguiden Framsida A/V OUT-kontakt (ljud/video-utgång) (s. 88) DIGITAL-kontakt (Grundläggande handbok s. 19) Kontaktskydd (Grundläggande handbok s. 19) Fäste för handlovsrem Mikrofon (s. 75) AF-hjälpbelysning (s. 28) Lampa för minskning av röda ögon (Grundläggande handbok s. 9) Självutlösarlampa (s. 39) Sökarfönster (s. 21) Blixt (Grundläggande handbok s. 9) Objektiv Gränssnittskabeln och AV-kabeln kan inte kopplas in samtidigt. 12

15 Fästa handlovsremmen* Så här öppnar du kontaktskyddet Du kan använda det här spännet när du vill öppna kontaktskyddet eller luckan till minneskortet/batteriet. * När du bär kameran i remmen bör du inte svänga med den. Se även till att kameran inte fastnar i något. Baksida LCD-monitor (s. 15) Sökare (s. 21) Stativgänga Kontaktskydd för strömadapter Lucka för minneskort/batteri (Grundläggande handbok s. 2) Högtalare Batteriutrymme (utrymme för minneskort/batteri) Innan du använder kameran komponentguide 13

16 Manöverpanel 14 Indikeringslampor (s. 22) ON/OFF-knapp (Grundläggande handbok s. 5) Statuslampa Zoomreglage (s. 68, Grundläggande handbok s. 9) Fotografering: (Vidvinkel)/ (Tele) Bildvisning: (Indexbild)/ (Förstora) Avtryckare (Grundläggande handbok s. 5) Funktionsomkopplare (Grundläggande handbok s. 5, 6) Knappen (Skriv ut/dela) (Grundläggande handbok s. 14) Knappen DISP. (Visa) (s. 15) Knappen FUNC./SET (Funktion/Ställ in) (s. 26) MENU-knappen (s. 27) (Närbild)/ (Oändligt)/ -knappen (Grundläggande handbok s. 10) (ISO-tal)/ (Hoppa)/ -knappen (s. 63, 70) (Blixt)/ -knappen (Grundläggande handbok s. 9) (Radera enstaka bild)/ (Bildserie)/ (Självutlösare)/ -knappen (s. 37, 39, Grundläggande handbok s. 11)

17 Innan du använder kameran grundläggande funktioner Använda LCD-monitorn 1 Tryck på. Visningen ändras enligt följande vid varje knapptryckning. Fotografering Bildvisning ( eller ) ( ) Standard Standard (Ingen information) Detaljerad (Informationsvisning) Av Detaljerad Ingen information I fotograferingslägena visas fotograferingsinformationen i ca 6 sekunder när en inställning ändras, oavsett vilket visningsläge som har valts. LCD-monitorns på- och av-inställning sparas när kameran stängs av. LCD-monitorn stängs inte av när någon av metoderna,, och används. Detaljerad information visas inte på LCD-monitorn vid indexvisning (s. 69). Innan du använder kameran grundläggande funktioner 15

18 Använda klockan Du kan visa aktuellt datum och klockslag under 5 sekunder* på något av följande sätt. *Grundinställning Metod 1 Håll ner knappen FUNC./SET när du startar kameran. Metod 2 Håll ned FUNC./SET när du använder en fotograferingsmetod. Om du håller kameran horisontellt visas tiden. Om du håller kameran vertikalt visas tiden och datumet. I början visas dock tiden på samma sätt som när kameran hålls horisontellt, om du håller kameran vertikalt och använder metod 1 för visning av datum och tid. Du kan ändra visningsfärgen genom att trycka på knappen eller. Klockan försvinner när visningstiden är slut, eller när du använder FUNC./SET, MENU, avtryckaren eller inställningsratten. Du kan ställa in hur länge klockan visas på menyn (Inställningar) (s. 30). 16

19 LCD-monitorns ljusstyrka Inställningar för LCD-monitorns ljusstyrka LCD-monitorns ljusstyrka går att ändra med någon av följande två metoder. Ändra inställningar med hjälp av menyn Inställningar (s. 30) Ändra inställningar med hjälp av knappen DISP. (funktionen Snabbt ljus LCD) Genom att trycka på knappen DISP längre än en sekund aktiverar du LCD-monitorns ljusaste inställning, oavsett vilket alternativ som har valts på menyn Inställningar.* - Om du vill återgå till den föregående ljusinställningen trycker du åter på knappen DISP längre än en sekund. - Nästa gång du slår på kameran används den ljusinställning som har valts på menyn Inställningar. *Det går inte att ändra LCD-monitorns ljusstyrka med den här funktionen om det högsta värdet för ljusstyrkan har angetts på menyn Inställningar. Mörkervisning Om du fotograferar när det är mörkt anpassas LCD-monitorns ljusstyrka automatiskt efter motivets ljusstyrka*, så att det blir lättare att fotografera. *Brus visas på LCD-monitorn och motivets rörelser är suddiga. Den registrerade bilden påverkas inte. Ljusstyrkan i bilden som visas på LCD-monitorn är inte densamma som ljusstyrkan i den bild som lagras. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 17

20 Information som visas på LCD-monitorn Fotograferingsinformation (Fotografering) * Spotmätningsram * Autofokusram (s. 45) ISO-tal (s. 63) * Låg batterinivå (s. 104) Fotograferingsmetod (s. 37, 39) Närbild/Oändligt Zoomningsgrad* (s. 36) (Grundläggande handbok s. 10) Hjälplinjer* (s. 28) Blixt (Grundläggande handbok s. 9) Stillbilder: antal registrerbara bilder Video (sek.): Återstående tid/tid som har gått Tid * * * * Fotografering (s. 35, 41, 43, 57, Grundläggande handbok s. 7, 8) Mätningsmetod (s. 49) Automatisk rotering (s. 64) (Röd) * Videoinspelning (s. 41) * Exponeringslås (s. 47) * FE-lås (s. 48) * Autofokuslås (s. 46) Tidszon (s. 24) * Skapa mapp (s. 65) Exponeringskompensation (s. 50) Lång slutartid (s. 51) Vitbalans (s. 53) Fotoeffekt (s. 56) Mina färger (s. 57) Kompression (s. 32) Bildfrekvens (Video) (s. 34) Upplösning (s. 32, 34) (Röd)* Kameraskakvarning (s. 52, 93) (Slutartiden visas också när visas.) Exponeringsändringsstapel (Video) (s. 43) 18 *Visas även om LCD-monitorn är ställd på Standard.

21 Om indikeringslampan blinkar orange och skakvarningsikonen visas är belysningen inte tillräcklig och en kort slutartid väljs. Höj ISO-talet (s. 63) eller välj en annan inställning än (ingen blixt), eller montera kameran på ett stativ eller annan enhet. Bildvisningsinformation (Bildvisning) Standard Ljud i Wave-format (s. 75) Totalt antal bilder Nummer för bild som visas Mappnummer-filnummer Fotograferingsdatum/-klockslag Skyddsstatus (s. 81) Kompression (stillbilder) (s. 33) Upplösning (stillbilder) (s. 32) Video (s. 34) Innan du använder kameran grundläggande funktioner 19

22 Detaljerad Histogram Exponeringskompensation (s. 50) Blixt (Grundläggande handbok s. 9) Närbild/Oändlighet (Grundläggande handbok s. 10) Fotoeffekt (s. 56) Fotografering (s. 35, 41, 43, 57, Grundläggande handbok s. 7, 8) * Lång slutartid (s. 51) ISO-tal (s. 63) Upplösning (video) (s. 34) Bildfrekvens (video) (s. 34) Mina färger (s. 57) Mätningsmetod (s. 49) Vitbalans (s. 53) Filstorlek Upplösning (stillbilder) (s. 32) Visad längd för video (s. 41) Följande information kan också visas med vissa bilder. En ljudfil med annat format än WAVE-format är tillagd eller också går filformatet inte att identifiera. JPEG-bild som inte följer standarden Design rule for Camera File System. RAW-bild Okänd datatyp Information för bilder som har tagits med andra kameror kanske inte visas som den ska. 20

23 Histogramfunktionen Du kan använda staplarna i histogrammet för att bedöma den tagna bildens ljusstyrka. Ju högre staplar åt vänster, desto mörkare är bilden. Ju högre staplar åt höger, desto ljusare är bilden. Om bilden är för mörk justerar du exponeringen till ett positivt värde. På samma sätt justerar du exponeringen nedåt om bilden är för ljus (s. 50). Exempel Mörk bild Använda sökaren Du kan använda den optiska sökaren för att spara ström genom att stänga av LCD-monitorn (s. 15) medan du fotograferar. Sökare Balanserad bild Ljus bild Visar mittendelen av bilden Innan du använder kameran grundläggande funktioner 21

24 Indikeringslampor Indikeringslamporna lyser eller blinkar när du trycker på ON/OFFknappen eller avtryckaren. Gör aldrig något av följande när en indikeringslampa lyser. Om du gör det kan bildinformationen förstöras. - Skaka på kameran. - Stänga av kameran eller öppna luckan till minneskortet/ batteriet. Övre indikeringslampan Grön: Klar för fotografering Blinkande grön: Registrering/läsning/radering/överföring av bild (när kameran är ansluten till en dator) Orange: Klar för fotografering (blixt på) Blinkande orange:klar för fotografering (skakvarning) Nedre indikeringslampan Gul: Närbild/Oändligt/Autofokuslås Blinkande gul: Fokuseringsproblem (en signal hörs) Energisparfunktionen Den här kameran har en energisparfunktion. Kameran stängs av under följande förhållanden. Starta kameran genom att trycka på ON/OFF-knappen igen. Fotograferingsmetod Bildvisning Ansluten till en skrivare *Tidsintervallet kan ändras. Kameran stängs av ungefär 3 minuter efter att en kamerakontroll har använts. LCD-monitorn stängs av automatiskt om ingen kontroll används under 1 minut*, även om energisparfunktionen [Autom. avstängn] är avstängd. Tryck på valfri knapp, utom knappen ON/OFF, eller ändra kamerans orientering för att aktivera LCD-monitorn igen. Kameran stängs av ungefär 5 minuter efter att en kamerakontroll har använts. 22 Energisparfunktionen aktiveras inte under bildspel eller när kameran är ansluten till en dator. Du kan ändra energisparfunktionens inställningar (s. 30).

25 Formatera minneskort Du måste alltid formatera ett nytt minneskort. Du kan även formatera gamla minneskort om du vill ta bort alla bilder och övrig information från kortet. När du formaterar (initierar) ett minneskort raderas all information på kortet, även skyddade bilder och andra typer av filer. 1 (Inställningar) [Formatera]. Se Menyer och inställningar (s. 27). 2 Välj [OK] och tryck på. Utför en lågnivåformatering genom att välja [Lågnivåformatering] med knappen, och markera alternativet med knappen eller. Du kan avbryta formateringen av ett kort genom att trycka på knappen FUNC./SET när [Lågnivåformatering] har valts. Det går att använda kortet även om du avbryter formateringen, men informationen har raderats. Lågnivåformatering Vi rekommenderar att du väljer [Lågnivåformatering] om du tycker att minneskortets registrerings-/avläsningshastighet har sänkts. För vissa minneskort kan lågnivåformateringen ta mellan 2 och 3 minuter. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 23

26 Ställa världsklockan Om du reser utomlands kan du ta bilder där det lokala datumet och klockslaget registreras. Det gör du genom att byta tidszoninställning om du har förregistrerat resmålets tidszon. På så sätt slipper du ändra datum- och tidsinställningarna. Ställa hem-/världstidszoner 1 (Inställningar) [Tidszon]. Se Menyer och inställningar (s. 27) Använd knappen eller för att välja en hemtidszon. Ange alternativet för sommartid genom att använda eller för att visa. Klockslaget ställs fram en timme

27 5 Använd knappen eller för att välja en destinationstidszon. Också här kan du ange alternativet för sommartid, som i steg 3. Tidsskillnad från hemtidszonen 6 Använd eller för att välja [Hem/värld], och sedan eller för att välja. Byta till destinationstidszonen 1 (Inställningar) [Tidszon]. Se Menyer och inställningar (s. 27). 2 Använd knappen eller för att välja. Du ändrar destinationstidszonen med knappen FUNC./SET. Om du ändrar datumet och tiden när alternativet Värld har valts, ändras datumet och tiden för Hem-alternativet automatiskt. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 25

28 Menyer och inställningar Du använder menyerna när du behöver justera fotograferings- och bildvisningsinställningar eller andra kamerainställningar, t.ex. datum, klockslag och ljud. Följande menyer är tillgängliga. FUNC. -menyn Menyerna Lagring, Uppspelning, Inställningar och Min kamera Menyn FUNC. Med den här menyn ställer du in flera av de vanligaste fotograferingsmetoderna. Ställ funktionsomkopplaren på eller. Tryck på knappen FUNC./SET. Välj ett menyalternativ genom att använda eller. Vissa alternativ kanske inte går att välja för alla fotograferingsmetoder. Välj ett alternativ för menyalternativet genom att använda eller. För vissa inställningar kan du välja flera alternativ genom att använda MENU-knappen. När du har valt ett alternativ kan du fotografera direkt genom att trycka på avtryckaren. När du har tagit ett kort visas menyn igen, så att du enkelt kan justera inställningarna. Tryck på knappen FUNC./SET. 26

29 Menyerna Lagring, Uppspelning, Inställningar och Min kamera Med de här menyerna kan du ange behändiga alternativ för fotografering eller bildvisning. -menyn (Lagring) -menyn (Uppspelning) -menyn (Inställningar) -menyn (Min kamera) När den här delen är markerad kan du växla mellan menyerna genom att trycka på eller. *I det här exemplet visas menyn Lagring. *I bildvisningsläget visas menyn Uppspelning. Tryck på knappen MENU. Växla mellan menyerna genom att trycka på eller. Du kan också växla mellan menyerna genom att använda zoomreglaget. Välj menyalternativ genom att använda eller. Vissa alternativ kanske inte går att välja för alla fotograferingsmetoder. Välj ett alternativ med knappen eller. Menyalternativ som följs av tre punkter (...) kan endast väljas efter det att du tryckt på knappen FUNC./SET för att välja nästa meny. Tryck på knappen FUNC./SET igen för att bekräfta inställningen. Tryck på knappen MENU. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 27

30 Menylista Menyn FUNC. Ikonerna nedan är grundinställningar. Menyobjekt Sida Menyobjekt Sida Fotograferingsmetod Grundläggande s. 5 Mina färger s. 57 Rörlig video s. 41 Mätningsmetod s. 49 Exponeringskompensation s. 50 Kompression s. 33 Lång slutartid s. 51 Bildfrekvens (Video) s. 34 Vitbalans s. 53 Upplösning (Stillbild) s. 32 Fotoeffekt s. 56 Upplösning (Rörlig video) s. 34 Menyn Lagring *Grundinställning 28 Menyobjekt Alternativ Sida/avsnitt AiAF På*/Av s. 45 Självutlösare 10 s*/ 2 s/ Egen Timer (Fördröjn.: 0 10*, 15, s , 30 s.) (Bilder: 1 3* 10) AF-hjälpbelysn På*/Av Digital zoom På/Av* (På under s. 36 standardvideoinspelning.) Visa bild Av/2* 10 sek./hold Grundläggande handbok s. 6 Spara original På/Av* s. 59 Hjälplinjer På/Av* Om du visar hjälplinjer (delar upp bilden i nio rutor) blir det enklare att bedöma det horisontella och vertikala läget för ett motiv, och därigenom att få rätt komposition. Linjerna registreras inte i bilderna. Datumstämpel Av*/Datum/Datum-Tid s. 38 Lång slutartid På/Av* s. 51 Stitch Assist Från vänster till höger*/ Från höger till vänster s. 43

31 Menyn Uppspelning Menyobjekt Sida Menyobjekt Sida Skydda s. 81 Bildspel s. 77 Rotera s. 74 Utskrift s. 82 Röstkommentar s. 75 Överför.ordn. s. 86 Radera alla s. 81 Övergång s. 75 Inställningar *Grundinställning Menyobjekt Alternativ Sida/avsnitt Ljud av På/Av* Ange [På] om inget start-, manöver-, självutlösar- och slutarljud ska höras. Varningsljud spelas upp, trots att du anger [På] för alternativet. (Grundläggande s. 5) Volym Av/1/2*/3/4/5 Justera volymen på start-, manöver-, självutlösar-, slutar- och uppspelningsljudet. Det går inte att ändra volymen om [Ljud av] är [På]. Startljud vol Justera volymen för startljudet som hörs när kameran sätts på. Knappljud vol Justera volymen för manöverljudet som hörs när någon annan knapp än avtryckaren trycks ned. Självutl vol Justera volymen för självutlösarljudet som spelas upp två sekunder innan bilden tas. Slutarljud Justera volymen för slutarljudet. Slutarljudet spelas inte upp vid inspelning av video. Volym Justera volymen för videoljud och röstkommentarer. LCD Ljusstyrka 7 till 0* till +7 Ställ in ljusstyrkan med knappen eller. Om du trycker på knappen eller visas menyn Inställningar. Du kan kontrollera ljusstyrkan på LCD-monitorn medan du justerar inställningen. Innan du använder kameran grundläggande funktioner 29

32 Energispar s. 22 Autom. avstängn På*/Av Display av 10 sek./20 sek./ 30 sek./1 min.*/ 2 min./3min. Ange om kameran ska stängas av automatiskt när en viss tid har gått utan att du har använt kameran. Ange hur länge kameran kan vara inaktiv innan LCD-monitorn stängs av. Tidszon Hem*/värld s. 24 Datum/Klockslag Grundläggande handbok s. 4 Klockvisning 0 5* 10 sek./20 s. 16 sek./30 sek./1 min.*/2 min./ 3min. Formatera s. 23 Filnumrering Auto återst/ s. 66 Kontinuerlig* Skapa mapp s. 65 Skapa ny mapp Markering (På)/ Skapa en mapp för nästa fotosession. Ingen markering (Av) Skapa autom Av*/Dagligen/ Måndag Du kan också ange en tid för när mappen skapas. Söndag/Månad Autom rotering På*/Av s. 64 Språk Grundläggande handbok s. 4 Videoformat NTSC/PAL s. 88 Återställ allt s

33 Menyn Min kamera *Grundinställning Menyobjekt Tillgängliga inställningar Sida Tema Startbild Startljud Manöverljud Ange ett gemensamt tema för alla alternativ i inställningarna för Min kamera. Ange vilken bild som ska visas när kameran sätts på. Ange vilket ljud som ska spelas upp när kameran sätts på. Ange vilket ljud som ska spelas upp när en annan knapp än avtryckaren trycks ned. Självutlös.ljud Ange vilket ljud som ska spelas upp två sekunder innan slutaren utlöses när självutlösaren är på. Slutarljud Ange vilket ljud som ska spelas upp när avtryckaren trycks ned. Slutarljud används inte för video. Innehåll på menyn Min kamera (Av)/ * / / Återställa till grundinställningarna 1 (Inställningar) [Återställ allt]. Se Menyer och inställningar (s. 27). 2 Välj [OK] och tryck på. s. 89 Det går inte att återställa inställningarna om kameran är ansluten till en dator eller till en skrivare. Följande inställningar kan inte återställas. - Fotograferingsmetod - Alternativen [Tidszon], [Datum/Klockslag], [Språk] och [Videoformat] på menyn (Inställningar) (s. 30) - Vitbalansdata som registrerats med funktionen för egen vitbalansering (s. 54) - Specificerade färger i lägena [Färgaccent] (s. 60) och [Färgbyte] (s. 61) i Mina färger. - Nyligen tillagda Min kamera-inställningar (s. 90) Innan du använder kameran grundläggande funktioner 31

34 Fotografera Ändra upplösning och komprimering (stillbilder) Fotograferingsmetod 1 FUNC., meny * (Upplösning)/ * (Kompression). Se Menyer och inställningar (s. 26). *Grundinställning. Välj upplösnings- eller kompressionsinställning med eller, och tryck på knappen FUNC./SET. Ungefärliga värden för upplösning (Stor) (Medium 1) (Medium 2) (Liten) (Datumkopiering på vykort) Upplösning bildpunkter bildpunkter bildpunkter bildpunkter bildpunkter Hög Låg *Pappersstorlekarna kan skilja sig mellan olika länder. Syfte Skriva ut kopior som är större än A4-storlek*, mm Skriva ut kopior som är större än Letter-storlek*, mm Skriva ut kopior upp till A4-storlek*, mm Skriva ut kopior upp till Letterstorlek*, mm Skriva ut kopior i vykortsstorlek mm Skriva ut kopior i L-storlek mm Skicka bilder som bifogade filer i e-postmeddelanden Ta fler bilder För utskrift på vykort (s. 38). 32

35 Ungefärliga värden för komprimeringsinställningar Kompression Syfte Superfin Hög kvalitet Ta bilder med bättre kvalitet Fin Ta bilder med normal kvalitet Normal Normal Ta fler bilder Se Bilddatastorlekar (ungefärliga) (s. 117). Se Minneskort och ungefärlig kapacitet (s. 116). Fotografera 33

36 Ändra Upplösning och Bildfrekvens (Videoscener) Fotograferingsmetod Du kan ändra upplösningen och bildfrekvensen när eller (Mina färger) har angetts för videoläget. (Standard) 1 FUNC., meny * (Upplösning)/ * (Bildfrekvens). Se Menyer och inställningar (s. 26). *Grundinställning. Välj en upplösning/bildfrekvens med eller, och tryck på knappen FUNC./SET. Upplösningar och bildfrekvenser Upplösning Bildfrekvens (bilder/sek.) Standard Mina färger Hög bildfrekvens Kompakt bildpunkter bildpunkter bildpunkter bildpunkter *Bildfrekvensen är det antal bilder som spelas in eller visas per sekund. Ju högre bildfrekvens, desto mjukare blir rörelserna i ett videoklipp. *Upplösningen och bildfrekvensen är fasta i läget och. Se Bilddatastorlekar (ungefärliga) (s. 117). Se Minneskort och ungefärlig kapacitet (s. 116). 34

37 Ta förstorade närbilder (Digital närbild) Fotograferingsmetod Du kan fotografera motiv som befinner sig på ett avstånd av 3 10 cm från objektivets kant med maximal vidvinkel. Med maximal digital zoom är bildområdet 9 mm 7 mm (ca 4 ggr). 1 FUNC., meny * (Auto) (Digital närbild). Se Menyer och inställningar (s. 26). *Grundinställning. 2 Välj vidvinkelgrad med zoomreglaget och fotografera. Fotografera 35

38 Använda digital zoom Fotograferingsmetod Du kan fotografera zoomade bilder genom att använda kombinerad optisk och digital zoom. Stillbilder: zooma upp till ca 12 gånger Video (Standard): zooma upp till ca 12 gånger Den digitala zoomen kan inte användas när LCD-monitorn är avstängd. 1 -menyn (Lagring) [Digital zoom] [På]. Se Menyer och inställningar (s. 27). 2 För zoomreglaget mot och fotografera. Den kombinerade zoominställningen för optisk och digital zoomning visas på LCD-monitorn. Om du för zoomreglaget mot stannar zoomningen när objektivet når den maximala optiska teleinställningen (när du tar stillbilder). För zoomreglaget mot igen för att aktivera den digitala zoomen och zooma in bilden ännu mer. Zooma ut genom att föra spaken mot. Bilderna blir kornigare ju mer de zoomas digitalt. 36

39 Bildserie Fotograferingsmetod Med den här metoden tas en serie bilder när avtryckaren trycks ned. Om du använder det minneskort som har rekommenderats* kan du ta flera bilder i följd (bildseriefotografering) med ett visst tidsintervall mellan bilderna, tills minneskortets utrymme är slut (s. 116). *Rekommenderat minneskort Höghastighetsminneskortet SDC-512 MSH (säljs separat) direkt efter lågnivåformatering (s. 23). *Gäller under de standardförhållanden för fotografering som definierats av Canon. De faktiska värdena kan variera beroende på motiv och fotograferingsförhållanden. *Minneskortet kanske inte är fullt, trots att bildseriefotograferingen plötsligt avbryts. 1 Tryck på knappen för att visa. 2 Fotografera. När avtryckaren trycks ner helt tas flera bilder i följd. När du släpper avtryckaren tas inga fler bilder. Fotografera Avbryta bildseriefotograferingen Tryck på knappen två gånger för att visa. Intervallet mellan bilderna kan bli något längre när kamerans inbyggda minne börjar bli fullt. Om blixten används kan tidsintervallet mellan varje bild som tas förlängas, eftersom blixten måste laddas. 37

40 Datumkopiering på vykort Fotograferingsmetod Du kan ta bilder med optimerade inställningar för vykort. Det gör du genom att komponera bilden, så att den ryms inom det utskriftsområde (bredd-höjdförhållande på ca 3:2) som visas på LCD-monitorn. 1 FUNC., meny * (Upplösning) (Datumkopiering på vykort). Se Menyer och inställningar (s. 26). *Grundinställning. Upplösningen ( ) och komprimeringen (Fin) används. När du trycker ned avtryckaren halvvägs ser du att det område som inte kommer att skrivas ut blir grått. Det går inte att använda den digitala zoomfunktionen i det här läget. Information om hur du skriver ut finns i Handbok för direktutskrift. Inkludera datum i bildinformationen Du kan inkludera datumet i bildinformationen om du har valt (Datumkopiering på vykort). 1 -menyn (Lagring) [Datumstämpel] [Datum]/[Datum-Tid]. Se Menyer och inställningar (s. 27). LCD-monitor : [Av] : [Datum]/[Datum-Tid] 38

41 Kontrollera att datum och klockslag har ställts in i kameran (s. 30). Datumstämpeln kan inte tas bort från bildinformationen när du har angett att den ska inkluderas. Använda självutlösaren Fotograferingsmetod Du kan ange att fotograferingen ska fördröjas 10 sek. ( ) eller 2 sek. ( ), eller en tid som du definierar själv ( Egen timer), när avtryckaren trycks ner. Du kan också ange hur många kort som ska tas med självutlösarfunktionen. 1 Tryck på knappen för att visa, eller. 2 Fotografera. När avtryckaren trycks ned helt aktiveras självutlösaren, och självutlösarlampan blinkar. När funktionen för minskning av röda ögon används blinkar självutlösarlampan. Därefter lyser den i 2 sekunder. Avbryta självutlösaren Tryck på knappen för att visa. Fotografera Du kan ändra självutlösarljudet (s. 31). Ändra nedräkningstiden för självutlösaren ( / ) 1 -menyn (Lagring) [Självutlösare] eller. Se Menyer och inställningar (s. 27). Följande inträffar för varje alternativ. - : 2 sek. innan bilden tas höjs hastigheten för självutlösarljudet och lampan. - :Självutlösarljudet spelas upp när avtryckaren trycks ner och 2 sek. senare tas bilden. 39

42 Ändra fördröjningstiden och antalet bilder som tas ( ). Du kan ändra fördröjningstiden (0 10, 15, 20, 30 sek.) och inställningen för antalet bilder (1 10). Dessa inställningar kan dock inte ändras i Stitch Assist, videoläget eller Mina färger. 1 -meny (Lagring) [Självutlösare]. Se Menyer och inställningar (s. 27). 2 Ändra [Fördröjn.]/[Bilder]. Så här fungerar självutlösarljudet: - Självutlösarljudet spelas upp 2 sek. innan den angivna fördröjningen har löpt ut. - Om du med alternativet [Bilder] har angett att flera bilder ska tas, spelas ljudet bara upp för den första bilden. Om 2 eller fler bilder har angetts för alternativet [Bilder] sker följande. - Inställningarna för exponering och vitbalans låses när den första bilden har tagits. - Om blixten används kan tidsintervallet mellan varje bild som tas förlängas eftersom blixten måste laddas. - Intervallet mellan bilderna blir längre när kamerans inbyggda minne fylls. - Fotograferingen avbryts automatiskt om minneskortets utrymme tar slut. 40

43 Videofilmning Fotograferingsmetod Följande fyra funktioner finns för video. Standard Du kan välja upplösning och bildfrekvens, och spela in till minneskortet är fullt (om du använder ett snabbt minneskort, t.ex. det rekommenderade kortet SDC-512MSH). Du kan använda den digitala zoomfunktionen när du spelar in med den här funktionen. (s. 36) Upplösning: ( ), ( ) Bildfrekvens: (30 bilder/sek.), (15 bilder/sek.) Största storlek: 1 GB/video Hög bildfrekvens Använd den här funktionen när du fotograferar motiv som rör sig snabbt, exempelvis när du fotograferar sport. Upplösning: ( ) Bildfrekvens: (60 bilder/sek.) Maximal videolängd: 1 minut Kompakt Eftersom upplösningen är låg passar den här funktionen när du skickar videofiler som e-postbilagor eller när minneskortets kapacitet är låg. Upplösning: ( ) Bildfrekvens: (15 bilder/sek.) Maximal videolängd: 3 minuter Mina färger Du kan ändra bildfärgerna innan du fotograferar (s. 57). Precis som med standardfunktionen kan du själv välja upplösning och bildfrekvens, och spela in tills minneskortet är fullt (om du använder ett snabbt minneskort, t.ex. den rekommenderade modellen SDC-512MSH). Upplösning: ( ), ( ) Bildfrekvens: (30 bilder/sek.), (15 bilder/sek.) Största storlek: 1 GB/video *Inspelningstiden varierar beroende på minneskortets kapacitet (s. 116). Fotografera 41

44 1 FUNC., meny * (Standard). Se Menyer och inställningar (s. 26). *Grundinställning. Använd knappen eller för att välja videoläget, och tryck på knappen FUNC./SET. I läget och kan du ändra upplösningen och bildfrekvensen (s. 34). 2 Fotografera. När du trycker ned avtryckaren halvvägs ställs exponeringstid, fokus och vitbalans in automatiskt. Om avtryckaren trycks ned helt startas videoinspelningen och ljudet samtidigt. När du filmar visas inspelningstiden (i sekunder) och [ INSP] visas på LCD-monitorn. Om du trycker ner avtryckaren helt avslutas inspelningen. Inspelningen avbryts automatiskt under följande förhållanden. - När den längsta inspelningstiden löper ut - När utrymmet tar slut i kamerans inbyggda minne eller på minneskortet Vi rekommenderar att du använder minneskort som har formaterats i kameran när du spelar in video (s. 23). Det kort som medföljer kameran kan användas utan formatering. Var noggrann med följande när du spelar in. - Försök att inte nudda mikrofonen. - Tryck inte på någon annan knapp än avtryckaren. Ljud från knapparna spelas in i videoklippet. - Under inspelningen optimeras inställningarna för exponering och vitbalans automatiskt för att passa omständigheterna. Tänk på att ljudet som avges när funktionerna ställs in automatiskt kanske också spelas in. Inställningarna för fokus och optisk zoom kvarstår på de värden som har valts för den första bilden. 42

45 Innan du spelar in kan du ställa in exponeringslåset (s. 47) och exponeringsändringen. 1. Tryck på knappen. Exponeringslåset och exponeringsändringsstapeln visas på LCD-monitorn. 2. Anpassa exponeringen genom att trycka på eller. Tryck på knappen igen för att inaktivera inställningen. Inställningen avbryts också om du trycker på knappen MENU eller ändrar inställningen för vitbalans, fotoeffekt eller fotograferingsmetod. QuickTime 3.0 eller senare måste vara installerat om det ska gå att spela upp video (datatyp: AVI/ Kompressionsmetod: Motion JPEG) på en dator. QuickTime (för Windows) medföljer på CD:n Canon Digital Camera Solution Disk. Programmet ingår som standard i Mac OS X eller senare. Fotografera panoramabilder (Stitch Assist) Fotograferingsmetod Fotografera Med Stitch Assist kan du ta bilder som överlappar varandra och som senare kan sammanföras till en panoramabild på en dator. *Flera angränsande bilder som överlappar kan sättas ihop till en enda panoramabild. 1 -meny (Lagring) [Stitch Assist]. Se Menyer och inställningar (s. 27) 43

46 2 Välj en fotograferingsriktning. Du kan välja någon av följande fotograferingsriktningar. - Horisontellt från vänster till höger - Horisontellt från höger till vänster 3 Ta den första bilden i sekvensen. Exponeringen och vitbalansen ställs in och låses med den första bilden. 4 Komponera den andra bilden så att den överlappar med en del av den första och ta sedan bilden. Du kan ta om ett foto genom att trycka på eller, och återgå till den föregående bilden som togs. Mindre fel i de överlappande delarna kan rättas till när bilderna fogas samman. 5 Upprepa proceduren med alla de bilder som ska användas. En sekvens kan innehålla upp till 26 bilder. Tryck på knappen MENU när den sista bilden har tagits. Det går inte att visa bilder på en TV när du fotograferar med Stitch Assist. Inställningarna för den första bilden används också för de efterföljande bilderna. Sammanfoga bilderna på en dator. Det gör du med hjälp av PhotoStitch, som medföljer kameran. 44

47 Växla mellan fokuseringsmetoder Du kan välja mellan följande fokuseringsmetoder för AiAF-inställningen. (Ingen ram) På Av Fotograferingsmetod Kameran identifierar motivet och markerar autofokusramarna, från 9 tillgängliga punkter, som kommer att användas för att fastställa fokus. Kameran fokuserar med den mittersta autofokusramen. Det är användbart om du vill fokusera på en viss del av ett motiv med högre precision. 1 -meny (Lagring) [AiAF] [På]/[Av]. Se Menyer och inställningar (s. 27). Fotografera Fokus låses på den mittersta autofokusramen när du använder digital zoom. När avtryckaren trycks ner halvvägs ser autofokusramen ut så här (om LCD-monitorn är på): - Grön: Fotograferingsförberedelserna är klara - Gult: Fokuseringsproblem ([Av] har angetts för AiAF) 45

48 Fotografera motiv som är svåra att fokusera (fokuseringslås, autofokuslås) Fotograferingsmetod 46 Det kan vara svårt att fokusera på följande typer av motiv. Motiv med mycket låg kontrast till omgivningen Motiv med föremål nära och långt borta Motiv med mycket ljusa föremål mitt i bilden Motiv som rör sig snabbt Motiv genom glas: du bör försöka fotografera så nära glaset som möjligt för att minska risken för att ljuset ska reflekteras i glaset. Fotografera med fokuseringslås Fokuseringslåset kan användas med alla fotograferingsmetoder. 1 Rikta kameran så att ett föremål på samma fokuseringsavstånd som huvudmotivet centreras i sökaren eller autofokusramen på LCD-monitorn. 2 Tryck ned avtryckaren till hälften. 3 Komponera fotografiet som du har tänkt dig genom att rikta kameran på nytt, och tryck ned avtryckaren helt. Fotografera med autofokuslås Autofokuslåset kan användas med metoderna,, eller. 1 Slå på LCD-monitorn. 2 Rikta kameran så att ett föremål på samma fokuseringsavstånd som huvudmotivet centreras i autofokusramen. 3 Tryck ned avtryckaren till hälften och tryck på knappen /. Ikonen visas, och den nedre lampan lyser gult.

49 4 Komponera fotografiet som du har tänkt dig genom att rikta kameran på nytt, och fotografera. Ta bort autofokuslåset Tryck på knappen /. När du fotograferar med fokuseringslås eller autofokuslås med LCD-monitorn, blir det enklare om du ställer in [AiAF] på [Av] (s. 28). Då används bara den mittersta autofokusramen. Autofokuslåset är praktiskt eftersom du kan släppa avtryckaren för att komponera bilden. Dessutom förblir autofokuslåset aktivt när bilden har tagits, vilket innebär att du kan ta ytterligare en bild med samma fokus. Låsa exponeringsinställningen (Exponeringslås) Fotograferingsmetod Du kan ställa in exponering och fokus var för sig. Det är mycket användbart när kontrasten mellan motiv och bakgrund är för stark eller vid motljus. Sätt blixten på [ ]. Du kan inte använda exponeringslåset om blixten utlöses. Fotografera 1 Slå på LCD-monitorn. 2 Fokusera på den del av motivet som du vill låsa exponeringsinställningen på. 3 Tryck ned avtryckaren till hälften och tryck på knappen. Ikonen visas. 4 Komponera fotografiet som du har tänkt dig genom att rikta kameran på nytt, och tryck ned avtryckaren helt. Ta bort exponeringslåset Tryck på knappen. 47

50 Exponeringslåset går också att aktivera och inaktivera när metoden används (s. 43). FE-låset kan användas när du använder blixten. Låsa inställningen för blixtexponering (FE-lås) Du kan låsa blixtexponeringen så att exponeringsinställningen blir korrekt, oavsett motivets komposition. Ta bort FE-låset Tryck på knappen. Fotograferingsmetod 1 Slå på LCD-monitorn. 2 Tryck på för att ange inställningen (blixt på). 3 Fokusera på den del av motivet som du vill låsa inställningen för blixtexponering på. 4 Tryck ned avtryckaren till hälften och tryck på knappen. Blixten förtänds och visas. 5 Komponera fotografiet som du har tänkt dig genom att rikta kameran på nytt, och tryck ned avtryckaren helt. 48

51 Växla mellan mätningsmetoder Fotograferingsmetod 1 FUNC., meny * (Evaluerande). Se Menyer och inställningar (s. 26). *Grundinställning. Välj en mätningsmetod med eller, och tryck på knappen FUNC./SET. Mätningsmetoder Evaluerande Centrumvägd Spot Lämpligt vid standardfotograferingsförhållanden, inklusive motljus. I kameran delas bilden in i olika zoner för mätning. Komplexa ljusförhållanden bedöms, t.ex. motivets placering, ljusstyrkan, det direkta ljuset och motljuset, och inställningarna justeras till rätt exponering för huvudmotivet. Det genomsnittliga ljuset från hela ramen beräknas, men högre vikt ges åt motivet i mitten. Ljuset inom spotmätningsområdet mitt på LCD-monitorn mäts. Använd den här inställningen om du vill ange exponeringen för motivet i mitten av skärmen. Fotografera 49

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj.

Avancerad SVENSKA. Användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs funktionerna och anvisningarna för kameran i detalj. SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Avancerad Lista över meddelanden Bilaga Användarhandbok

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840

Din manual CANON DIGITAL IXUS 75 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816840 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 75. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265

Din manual CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM http://sv.yourpdfguides.com/dref/2168265 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS I 7 ZOOM. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografera. Uppspelning/radering. Utskrifts-/överföringsinställningar SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A540 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Bild av PowerShot A640 Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok

Läs mer

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten

Avancerad. Användarhandbok för kameran SVENSKA. Innan du använder kameran. Fotografering. Använda inställningsratten SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Uppspelning/radering Inställningar för utskrift/överföring Visa bilder på en TV Anpassa kameran

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786

Din manual CANON DIGITAL IXUS 40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/816786 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 40. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 40 instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs det här först (s. 6). Läs också informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Läs först avsnittet Läs detta först (s. 5). Läs även informationen på Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [CD med startinstruktioner för programvaran för

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Använda inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner Bildvisning/Radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguiden Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med inställningsratten Olika fotograferingsmetoder Spela

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Mer information Komponentguide Grundläggande funktioner De vanligaste fotograferingsfunktionerna Olika fotograferingsmetoder Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifter (ss. 158 165). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 7 Läs säkerhetsföreskrifterna (s. 194 201) noga. Kontrollera innehållet i förpackningen Följande artiklar ska finnas i förpackningen. Om något saknas

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 60

Din manual CANON DIGITAL IXUS 60 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 60. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/Radering Utskrifts-/ överföringsinställningar Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning

Grundläggande funktioner. 1. Skärpa 2. Exponering 3. Blixt eller inte 4. Megapixlar och utskrift 5. Zoom. 6. Vitbalans 7. Hur man väljer upplösning Canon PowerShot A640 Canon PowerShot A640 10,0 megapixels 4x optisk zoom Vinklingsbar 2,5'' LCD-bildskärm DIGIC II och isaps 9-punkters AiAF och FlexiZone AF/AE 21 fotograferingsmetoder och Mina färger

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343

Din manual CANON POWERSHOT G9 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1083343 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT G9. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/Radering Inställningar för utskrift/överföring Fotografera/Visa bilder på en tv Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en TV Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Avancerad Bilagor Användarhandbok

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 850 IS

Din manual CANON DIGITAL IXUS 850 IS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 850 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera att följande delar finns med i kameraförpackningen. Om någonting saknas ber vi dig kontakta butiken där du köpte kameran.

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0

Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Starthandbok SVENSKA CEL-SV7EA2 5 0 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar finns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Bildvisning/Radering Inställningar för utskrift/överföring Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad Användarhandbok för kameran I den här handboken

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 70

Din manual CANON DIGITAL IXUS 70 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 70. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång Lär dig mer Komponentguide Grundläggande funktioner Vanliga fotograferingsfunktioner Fotografera med hjälp av inställningsratten Avancerade fotograferingsfunktioner

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Komma igång s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). SVENSKA Användarhandbok för kameran Komma igång s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 165 172). Kontrollera innehållet i förpackningen De här komponenterna medföljer. Om något saknas, kontakta

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON SVENSKA AB 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Bessenveldstraat 7, B 1831 Diegem, Belgium Gustav III:s Boulevard 26, S-169 88 Solna, Sweden Tokyo 146-8501,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 7 Filmläge Filmning...

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Aosta DS5124. Svensk Manual

Aosta DS5124. Svensk Manual 760047 Aosta DS5124 Svensk Manual Innehåll: Allmän information Snabbguide Felsökning Drivrutiner & installation av mjukvara Allmän information Specifikationer: * 5.1 megapixelskamera med upp till 12 megapixels

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell Digitalkamera med zoom. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera med zoom Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Identifiera komponenternai... 1 Ikoner på LCD-displayen... 2 Förberedelser... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

full HD vapen kamera Bruksanvisning

full HD vapen kamera Bruksanvisning full HD vapen kamera Bruksanvisning Varning! 1. Använd inte kameran i extremt varm, kallt eller dammiga förhållanden. 2. Kameran är byggd för att tåla rekyl. Men undvik hårda smällar eller att tappa den

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735

Din manual CANON DIGITAL IXUS 100 IS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2381735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 100 IS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror

Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Canon digitalkamera Användarhandbok för dataöverföring mellan kameror Innehåll Inledning....................................... 1 Överföra bilder via en trådlös anslutning............. 2 Registrera kameranamnet....................................

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran CANON BELGIUM N.V. / S.A. CANON (SCHWEIZ) AG Bessenveldstraat 7, B - 1831 Diegem, Belgium Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland Tel.: (02) 722.04.11 Fax: (02) 721.32.74 Consumer Imaging Group

Läs mer

Din manual CANON DIGITAL IXUS 50

Din manual CANON DIGITAL IXUS 50 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON DIGITAL IXUS 50. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON DIGITAL IXUS 50 instruktionsbok

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning

Svenska. Flerfunktionell. Digitalkamera. Användarhandledning Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER... 2 Sätta i batterier... 2 Sätta i SD/MMC-kortet...

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm)

PowerShot A1100 IS. 6,2 24,8 mm (motsvarande 35 mm: 35 140 mm) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Autofokussystem/punkter Autofokusmetoder

Läs mer

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261).

SVENSKA. Användarhandbok för kameran. Starthandbok s. 9. Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). SVENSKA Användarhandbok för kameran Starthandbok s. 9 Kom ihåg att läsa säkerhetsföreskrifterna (s. 252 261). Kontrollera innehållet i förpackningen Förpackningen innehåller följande delar. Kontakta återförsäljaren

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran 149_CEL_cover.fm Page 1 Tuesday, April 27, 2004 3:41 PM SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON BELGIUM N.V. / S.A. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografering Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Anpassa kameran Felsökning Lista över meddelanden Bilaga Avancerad Användarhandbok för kameran I

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072

Din manual CANON POWERSHOT PRO1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/817072 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT PRO1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Bild på PowerShot A300 IS Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

IXUS 1000 HS Tekniska data

IXUS 1000 HS Tekniska data IXUS 1000 HS Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING EXPONERINGS- INSTÄLLNING SLUTARE VITBALANSERING LCD-SKÄRM BLIXT Antal effektiva pixels Färgfiltertyp Bakbelyst 1/2,3-tums CMOS-sensor

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. SVENSKA Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRH-100-92(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funktionerna som levereras med uppdateringen av den fasta programvaran beskrivs i den här broschyren. Se häftet Handledning och Bruksanvisning till α som finns på medföljande CD-ROM-skiva.

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Avancerad Användarhandbok för kameran

Avancerad Användarhandbok för kameran SVENSKA Innan du använder kameran Fotografera Uppspelning/radering Utskrifts-/överföringsinställningar Visa bilder på en tv Felsökning Lista över meddelanden Bilagor Avancerad Användarhandbok för kameran

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250

Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Starthandbok SVENSKA CEL-SV2SA250 Förpackningens innehåll Kontrollera att följande artiklar fi nns med i förpackningen. Kontakta återförsäljaren som du köpte kameran av om någonting saknas. Kamera Batteri

Läs mer

SVENSKA. Avancerad användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt.

SVENSKA. Avancerad användarhandbok för kameran. I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt. SVENSKA Avancerad användarhandbok för kameran I den här handboken beskrivs kamerafunktioner och metoder utförligt. Om den här handboken Vi rekommenderar att du använder originaltillbehör från Canon. Kameran

Läs mer

Brica F51 SVENSK MANUAL

Brica F51 SVENSK MANUAL Brica F51 SVENSK MANUAL Innehåll Översikt 1. Batterinivå 9 Fotoläge 2. Programläge 10 ISO 3. Antiskak 11 Minneskort 4. Blixtläge 12. Skärpa 5. Självutlösare 13. Vitbalans 6. Röstinspelning 14. Kvalitet

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Använda panelen... 5 Strömförsörjning... 6 Lägen... 7 DV-läge Filmning... 11 Videoutgång... 12 DSC-läge

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT S80

Din manual CANON POWERSHOT S80 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT S80. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Handbok PlexTalk PTN

Handbok PlexTalk PTN Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok PlexTalk PTN-2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik

1/2,3 typ CCD. DIGIC 4 med isaps-teknik DIGITAL KAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Typ Antal effektiva pixlar Färgfiltertyp Typ Brännvidd Zoom Max. bländaröppning Uppbyggnad Bildstabilisering Typ AF System/Punkter AF Metoder

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran SVENSKA CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan Europa, Afrika och Mellanöstern CANON EUROPA N.V. PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands CANON (UK) LTD For technical

Läs mer

Fjärrkontroll för direktvisning

Fjärrkontroll för direktvisning Fjärrkontroll för direktvisning RM-LVR1 Denna handbok är ett supplement till denna enhets Bruksanvisning. Den presenterar några tillagda eller ändrade funktioner och beskriver hur de används. Se även denna

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran SVENSKA Läs igenom den här handboken innan du använder kameran. Förvara den på en säker plats så att du kan använda den i framtiden. Kontrollera förpackningens innehåll Kontrollera

Läs mer

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK

EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK EOS 750D (W) Användarhandbok för Wi-Fi-/NFC-funktion SVENSKA ANVÄNDARHANDBOK Inledning Så kan du använda funktionerna för trådlöst LAN Med funktionerna för trådlöst LAN i kameran kan du utföra många uppgifter

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Användarhandbok för kameran

Användarhandbok för kameran Användarhandbok för kameran Läs igenom den här handboken, inklusive Säkerhetsföreskrifterna, innan du använder kameran. Den här handboken lär dig att använda kameran på bästa möjliga sätt. Förvara den

Läs mer

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera

Inledning. Förpackningens innehåll. Svensk version. JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera JB000160 Sweex 4.2 Megapixel Digitalkamera Inledning Tack för att du har valt en Sweex 4.2 megapixel digitalkamera. För att få ut det bästa av din Sweex 4.2 megapixel digitalkamera rekommenderas att du

Läs mer

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier

Packa upp PhotoPC 650 ur förpackningen. Kontrollera att alla delar nedan finns med. PhotoPC 650 kamera. rem videokabel. fyra alkaliska AA-batterier Proof Sign-off: R Börja använda kameran Packa upp ur förpackningen Kontrollera att alla delar nedan finns med. kamera adapterkabel till Mac programvara (mediatyp och mängd beror på försäljningsland) rem

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080

Din manual PANASONIC DMC-S1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3634080 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll

INNEHÅLL. Användarhandbok >> 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 2 Översikt 2 Paketinnehåll 3 BEKANTA DIG MED KAMERAN 3 Framsidan 4 Baksidan 6 Statuslampa 7 Ikoner på LCD-monitorn 9 KOMMA IGÅNG 9 Insättning och borttagning av batteriet (tillvalstillbehör)

Läs mer

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och

Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och e_kb452.book Page 0 Monday, August 20, 2007 10:03 AM Tack för att du köpt en PENTAX digitalkamera. Studera bruksanvisningen innan kameran används så att ni får ut mesta möjliga av egenskaper och funktioner.

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios

ANVÄNDARGUIDE. Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE Tredje generationen För ios ANVÄNDARGUIDE FÖR FLIR ONE Med FLIR ONE kan du se världen på ett helt nytt sätt, med en unik blandning av värmebilder och synliga bilder. Den här användarguiden

Läs mer

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning.

Var vänlig och kontrollera att kameran funktionerar normalt innan användning. ACTION VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING Tack för att du valde GoXtreme Race videokamera. Den här bruksanvisningen är skriven till den senaste informationen som vi hade när denna bruksanvisningen gjordes. Skärmen

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik

1/1,7-tums CCD. DIGIC IV med isaps-teknik PowerShot S90 Tekniska data BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/1,7-tums CCD Cirka 10,0 megapixels Primärfärg DIGIC IV med isaps-teknik Brännvidd 6,0-22,5

Läs mer

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R827 Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R827 Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående

Läs mer

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder

Digitalkamera. Fördelar. Nackdelar. Digital fotografering. Kamerateknik Inställningar. Långsam. Vattenkänslig Behöver batteri Lagring av bilder Digital fotografering Kamerateknik Inställningar Digitalkamera Samma optik som en analog kamera Byt ut filmen mot en sensor, CCD Bästa digitala sensorn ca 150 Mpixel Vanliga systemkameror mellan 8-12 Mpixel

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar

Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du. använder kameran. Kamera: Delar och knappar Bruksanvisning Tack för att du valde GoXtreme Wifi Control- funktionskamera. Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder kameran. Kamera: Delar och knappar 1 1. Avtryckaren 8. Mikro USB -koppling 2.

Läs mer

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins)

Digital IXUS 100 IS. 6 linser i 5 grupper (1 dubbelsidig lins, 1 enkelsidig asfärisk lins) DIGITALKAMERA BILDSENSOR BILDPROCESSOR OBJEKTIV FOKUSERING Antal effektiva pixels Färgfiltertyp 1/2,3-tums CCD Cirka 12,1 megapixels Primärfärg Digital IXUS 100 IS DIGIC 4 med isaps-teknik Brännvidd 5,9-17,9

Läs mer

Din manual CANON POWERSHOT A310

Din manual CANON POWERSHOT A310 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON POWERSHOT A310. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart R830/R840-serien digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan

Läs mer

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200

Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Tekniker - PowerShot A1200 och PowerShot A2200 Smart automatiskt läge Det smarta automatiska läget är det perfekta läget för automatisk fotografering. I det används ett flertal olika tekniker som Canon

Läs mer