Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop 2 Justering Göran Fjellström/ Frank Sällström Göran Fjellström/ Frank Sällström Frank Sällström Kjell Sundqvist/ Frank Sällström Frank Sällström Frank Sällström Eje Fröberg Kjell Sundqvist Anders Lindqvist Lars Nyman 3 Framtidsstrategi samt ekonomiska ramar Ansökan om tilläggsanslag från humanistiska nämnden 5 Vårproposition år 2003 konsekvenser för kommunen 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb 7 Rapport - uppföljning av tidigare beslut - skatter och statsbidrag 8 Månadsrapport - Ekonomi 9 Ansökan om bidrag - Naggens Folkets Hus Förening 10 Upplupen hyresskuld för ungdomsgården i badhuset i Fränsta 11 Nytt personuppgiftsombud 12 Avtal med Sundsvall - Timrå Räddningstjänstförbund 13 Rapport - samförståndsgrupperna Stefan Wallsten Göran Fjellström 14 Rapport - utvecklingsenheten 15 Rapport - ledningsgruppen 16 Delgivningar 17 Delegeringsbeslut Sten-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare

2 Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl Ajournering kl ande Sten-Ove Danielsson (s), ordförande, ej 121 Stiven Wiklund (s) Inga-Britt Söderberg (s) Kent Nordlander (s) Inger Persson (s) Åke Nyhlén (s) Tage Påhlsson ( c ) Berith Bergman (m), ej 121 Gunn Thornberg (kd) Bertil Ericson (fp) Jan-Eric Berglund (v), tjg ersättare för Inger Grelsson (v) Carl-Henrik Ohlsson (m), tjg ersättare för Berith Bergman (m), 121 Jörgen Dahlin (s), tjg ersättare för Sten-Ove Danielsson (s), 121 Övriga deltagande Se separat närvarolista Ks 118 Dnr 03/ Framtidsstrategi samt ekonomiska ramar för Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen skall fastställas av kommunfullmäktige i juni och slutlig budget beslutas i november. Arbetsutskottet har behandlat ärendet 15 april,12, 21, och 26 maj. Befolkningsminskning med 50 invånare är inlagd i budgetförutsättningarna. En kolumn skall tillföras resultatbudeten med behoven och beräknade kostnader för dessa. Arbetsutskottet har beslutat föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att minska ramen i resultatbudget med 1 mkr vardera för kommunstyrelsen, humanistiska nämnden och socialnämnden och att förslaget antas i och med detta.

3 sunderlag - Befolkningsprognos - Budgetförutsättningar - Framtidsstrategi med treårsbudget Arbetsutskottet , 111 Ärendet föredras av kommunchef Göran Fjellström och ekonomichef Frank Sällström. Har behandlats i central samverkansgrupp, vilket motsvarar MBLförhandling. Kommunchefen bedömer att 2003 ej kommer att klaras inom befintlig budget. Han föreslår en skrivning om underskott för humanistiska nämnden och socialnämnden som skall godkännas av kommunfullmäktige enligt följande: Ett omfattande arbete från styrelse/nämnders sida anbefalls av kommunstyrelsen med syfte att säkerställa att varje styrelse/nämnd klarar sin budgetram Humanistiska nämnden och socialnämnden har dock rdovisat situationen 2003 på ett sådant sätt att budgtbalans för dessa ej kan nås innevarande år Kommunstyrelsen beslutar att anhålla hos kommunfullmäktige om att budgetunderskott godtas 2003 för humanistiska nämnden innebärande en nettoram om högst 209,5 mkr och för socialnämnden med 190 mkr, dock med krav att åtgärdsplaner omgående sätts i verket med mål att minimera underskottet 2003 och att säkerställa att balans klaras Föreslå kommunfullmäktige: 1 Anta föreliggande förslag till Framtidsstrategi med Treårsbudget och ekonomiska ramar enligt bilaga. 2 Med hänvisning till bedömningar av berörda nämnder medge underskott 2003 för humanistiska nämnden och socialnämnden innebärande nettoram uppgående till maximalt 209,5 mkr respektive 190 mkr. 3 Åtgärdsprogram med förslag till besparingar/effektiviseringar på 4-5 mkr skall tas fram för kommunen totalt.

4 Ks 119 Dnr 03/ Ansökan om tilläggsanslag från humanistiska nämnden Humanistiska nämnden begär tilläggsanslag för 2003 med kkr Summan består dels av återstående besparingskrav från 2003 med kkr och ökade kostnader som tillkommit 2003 med kkr. Nämnden har gjort besparingar med kr enligt beslut i nämnden Arbetsutskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige medge att en ny daghemsavdelning startas i Fränsta samt att bevilja kkr i tilläggsanslag, som även avses täcka ökade kostnader för skolskjutsar. Finansiering föreslås ske genom att det belastar resultatet Arbetsutskottet beslutade också föreslå att 0,5 mkr tillförs kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges oförutsedda behov genom att det får belasta resultatet Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige besluta enligt arbetsutskottets förslag. sunderlag - Humanistiska nämnden , 89 - Arbetsutskottet , 110 Frank Sällström och Göran Fjellström föredrar ärendet. Föreslå kommunfullmäktige: 1 Medge att en ny daghemsavdelning startas i Fränsta. 2 Bevilja humanistiska nämnden tilläggsanslag med kkr för innevarande år. 3 Finansieras genom att det får belasta resultatet Ytterligare 0,5 mkr tillförs kommunstyrelsens respektive kommunfullmäktiges oförutsedda behov genom att det får belasta resultatet 2003.

5 Ks 120 Dnr 03/ Vårproposition år 2003 konsekvenser för kommunen lade regeringen fram 2003 års ekonomiska vårproposition, 2002/03:100, med förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken. En kort sammanfattning: Det generella sysselsättningsstödet förlängs under nästa år. Sysselsättningsstödet förstärks för i år med ca 200 miljoner kronor, vilket innebär 200 kkr för Ånge kommun. Kommunerna får behålla 200-kronan ytterligare ett år, vilket ger 1 mkr för Ånge kommun. Maxtaxans tak för förskolebarn och skolbarn höjs samtidigt som det riktade statsbidraget till kommunerna minskas. Sjuklöneperioden förlängs från 14 till 21 dagar från den 1 juli i år, men någon sänkning av sjukförsäkringsavgiften föreslås inte. Frank Sällström föredrar ärendet. Vårpropositionens konsekvenser är inarbetade i förslaget till ramar för som just behandlats. Lägga informationen till handlingarna. Ks / Ansökan om bidrag Ånge Golfklubb Ånge golfklubb ansöker om bidrag. Man anhåller att bli behandlad på samma sätt som Ånge ridklubb och få ett utökat bidrag som kan täcka räntekostnaderna. Klubben har ett banklån på 8 mkr med kommunal borgen samt lån från medlemmarna på 1,8 mkr. De två senaste åren har visat ca 460 kkr respektive 430 kkr i underskott. Räntor på banklånet uppgick till 412 kkr Sedan invigningen 1993 har 4 mkr betalts i räntor. Utan räntekostnad skulle det kunna gå runt. Somrarna har varit ogynnsamma dels med mycket regn, dels för varmt. Inför sommaren 2003 måste man få till en bra bana och fler medlemmar. Målet är att öka antalet seniorer med 200, vilket skulle ge en bruttointäkt på drygt 500 kkr.

6 Fritids- och turistchef Kjell Sundqvist har yttrat sig och föredragit ärendet i arbetsutskottet 15 april. Frågan diskuterades då ur olika aspekter. ades att behandla frågan vid ett senare tillfäll, när det finns mera tid och ärendet utgick den 15 april. Vid arbetsutskottets möte redogör Frida Hassberg, revisor i golfklubben, för golfklubbens och bolaget Hussborg Golf AB:s ekonomiska redovisning för Framkommer att golfklubbens bolag köpt bolaget Kurs och Konferens av John Kelly, som driver restaurang och hotellrörelse vid Hussborg. Diskuterar olika lösningar utifrån att kommunen borgat för lån med 8 mkr och golfklubbens möjligheter klara sin ekonomi i framtiden. Vid kommunstyrelsens möte informerar ordföranden i golfklubben Åke Bergström informerar om läget efter golfklubbens bolags köp av bolaget Kurs och Konferens av John Kelly. Magnus Jaktlund är nu VD i bolaget. Eventuellt kommer han att hyra konferensanläggningen i framtiden och driva denna som entreprenör. Kommunen äger 9,9 % av aktierna i Hussborg AB och Kurs och Konferens den övriga delen. Ekonomichefen menar att det är viktigt att de olika bolagen hålls isär från golfklubben när det gäller att eventuellt utge bidrag. sunderlag - Skrivelse från Ånge Golfklubb, inkommen Yttrande från fritidschef Kjell Sundqvist, daterad Årsredovisning Ånge Golfklubb Årsredovisning Hussborg Golf AB Arbetsutskottet , Kommunstyrelsen , 115 Sten-Ove Danielsson, Berith Bergman och Lars-Erik Bjelkström har medlemslån i golfklubben och bedöms vara jäviga i detta ärende. De lämnar rummet och deltar ej i beslutet. Jörgen Dahlin ersätter Sten-Ove Danielsson och Carl-Henrik Ohlsson ersätter Berith Bergman. Lars-Erik Bjelkström tjänstgör ej. Framkommer att golfklubbens bolag Hussborg Golf AB sålt aktierna i Kurs och Konferens AB. Tage Påhlsson yrkar på fullständig information i försäljningen och när han inte får detta deltar han inte i beslutet. Föreslås efter diskussion att bevilja ett räntefritt lån med 300 kkr och att fortlöpande information skall lämnas kommunstyrelsens arbetsutskott om golfklubbens ekonomiska ställning samt efter ett år skall utvärdering göras om golfklubbens möjligheter att återbetala lånet. Föreslås finansieras av kommunfullmäktiges oförutsedda behov.

7 1 Bevilja Ånge Golfklubb ett räntefritt lån med 300 kkr. 2 Krav ställs på golfklubben att lämna fortlöpande information om sin ekonomiska ställning till kommunstyrelsens arbetsutskott 3 Utvärdering skall göras efter ett år av ekonomienheten om golfklubbens ekonomi och återbetalningsmöjligheter. Notering Tage Påhlsson deltar ej i beslutet. Ks 122 Dnr 03/ Månadsrapport Ekonomi Kommunstyrelsen önskar vid varje sammanträde få en rapport om kommunens ekonomi. sunderlag - Ekonomisk månadsrapport januari - maj 2003 Kommunchef Göran Fjellström och ekonomichef Frank Sällström föredrar ärendet. Göran påpekar att man nu är i skarven mellan den sedvanliga ekonomiska rapporteringen och avvikelserapporteringen. Frank menar att det skulle vara en fördel för månadsrapportering om kommunstyrelsen skulle ha möte senare i månaden. Den ekonomiska ställningen är ungefär som föregående månad. Frank delar ut brev från Kommuninvest där Ånge kommun erbjuds medlemskap. Ärendet skall behandlas som ett tilläggsärende samma dag och gå vidare till kommunfullmäktige 16 juni. Lägga rapporten till handlingarna.

8 Ks / Ansökan om bidrag Naggens Folkets Hus Förening Naggens Folkets Hus Förening ansöker om driftsbidrag för år Föreningen har under lång tid erhållit kommunalt driftbidrag, från 1998 med kr. Genom ett förbiseende har föreningen inte skickat in någon ansökan för Fritidsenheten har avvisat att utge bidrag i efterskott, eftersom ansökan ej kommit in i tid. Arbetsutskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen ge bidrag med kr och meddela att detta är av engångskaraktär. Finansiering förslås ske ur kommunstyrelsens oförutsedda behov sunderlag - Skrivelse från Naggens Folkets Hus Förening, inkommen med 3 bilagor - Arbetsutskottet , 97 Kjell Sundqvist föredrar ärendet. Föreslås följa arbetsutskottets förslag. 1 Utge bidrag med kr och meddela att detta är av engångskaraktär. 2 Finansieras ur kommunstyrelsens oförutsedda behov. Ks 124 Dnr 03/ Upplupen hyresskuld för ungdomsgården i badhuset i Fränsta Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) föreslår att en upplupen hyresskuld för ungdomsgården i badhuset i Fränsta med kr regleras under ett år framåt. På grund av ett förbiseende har ingen hyreskostnad debiterats. En ombyggnation gjordes och inflyttning skedde och med kr/mån blir det angiven summa. Fritids- och turistchefen Kjell Sundqvist ser inte att verksamheten ha några möjligheter att klara detta inom sin budget. Kjell Sundqvist föredrar ärendet i arbetsutskottet Föreslås att man inom koncernen Ånge kommun ej skall debiteras interna hyreskostnader som är äldre än att de kan hanteras i bokslutet.

9 Arbetsutskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen meddela ÅFA att fritidsenheten ej skall betala hyra före årsskiftet 2002/2003 med hänvisning till ovanstående principiella inställning. sunderlag - Förslag på överenskommelse mellan ÅFA och Fritidsenheten - Sammanställning på hyra - Skrivelse från Kjell Sundqvist Arbetsutskottet , 104 Kjell Sundqvist föredrar ärendet. Finns nytt förslag från ÅFA att betala av skulden på 10 år med kr per år i en förhöjd grundhyra med början detta år. Sten-Ove Danielsson föreslår att principen som föreslogs i arbetsutskottet skall gälla samt att anta ÅFA:s senaste förslag. Carl-Henrik Olsson föreslår att vid investering genom ÅFA bör nytt hyresavtal alltid upprättas innan investeringen görs. 1 Inom koncernen Ånge kommun skall i princip ej debiteras interna hyreskostnader som är äldre än att de kan hanteras i bokslutet. 2 Aktuellt problem anses löst med föreliggande överenskommelse mellan fritidsenheten och ÅFA. 3 Uppmana ÅFA att vid investeringar i lokaler bör nytt hyreskontrakt upprättas innan investeringen påbörjas. Ks / Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhet nytt ombud Ånge kommun har i enlighet med personuppgiftslagen utsett personuppgiftsombud styrelse/nämndsvis. Detta både förenklar hanteringen och ökar kompetensen i dessa frågor i organisationen. Ett personuppgiftsombud är den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Personuppgiftsombud har anlitats externt genom Komrev sedan 2001.

10 Nu meddelar Komrev att ombudet Kjell Kjellson slutar sin anställning och föreslår istället Lisbet Östberg, Komrev från Östersund. I arbetsutskottet föredrog Anders Lindqvist ärendet. Arbetsutskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen utse Lisbeth Östberg, Komrev Östersund, som personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhet. sunderlag - Skrivelse från kommunchefen Skrivelse från Komrev Region Norr Arbetsutskottet , 98 Anders Lindqvist föredrar ärendet. Föreliggande avtal med Komrev gäller och kostar kr innevarande år, som fördelas på kommunstyrelsen och nämnderna. Tage Påhlsson ifrågasätter vad kommunen får ut för pengarna och det bestäms att det nya ombudet skall komma och informera kommunstyrelsen. Föreslås att anta arbetsutskottets förslag. Utse Lisbeth Östberg, Komrev Östersund, som personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhet inom ramen för gällande avtal. Ks 126 Dnr 03/ Avtal med Sundsvall - Timrå Räddningstjänstförbund Räddningschef Lars Nyman föreslår att ett avtal upprättas med Sundsvall - Timrå Räddningstjänstförbund. Avtalsförslag föreligger till en kostnad av kr/år för beredskapen. Kostnader för tjänstgöring tillkommer enligt gällande taxa för Sundsvall -Timrå Räddningstjänstförbund minus 20 %. Räddningstjänsten i Ånge har egen kapacitet att klara 6-8 timmars större räddningsinsatser som kräver bakre stöd och stab. För att klara längre tid föreslås detta samarbetsavtal. Räddningschefen anhållar att räddningsnämnden beslutar anta avtalsförslaget och besluta om utökad ekonomisk ram. I arbetsutskottet föredrogs ärendet av räddningschef Lars Nyman. Framkom att någon ökad ekonomisk ram ej behövs.

11 Arbetsutskottet beslutade föreslå räddningsnämnden anta avtalsförslaget. sunderlag - Räddningchefens skrivelse Avtalsförslag med Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbund - Arbetsutskottet , 96 Ärendet föredras av räddningschef Lars Nyman. Anta avtalsförslaget. Ks 127 Dnr 03/ Rapport - Samförståndsgrupperna Varje kommunstyrelsemöte skall rapport lämnas av respektive ordförande i de tre samförståndsgrupperna. Göran Fjellström rapporterar från socialnämndens samförståndsgrupp som hållit möte dagen före. Följande berördes: - Merarbete på grund av Migrationsverkets verksamhet - Ekonomin - Nya arbetstidsmodeller - Ny organisation på försök - Rätt person på rätt plats -diskussion Åke Nyhlén rapporterar från kommunstyrelsens samförståndsgrupp där man gjort ett besök på räddningstjänsten. Räddningschefen presenterade 19 olika punkter som behandlades, bland annat: - Utbildningsinsatser - Hyreskostnaderna - Titt på lokalerna - Breafing med personalen efter utryckningar - Bättre nyttjande av tvätthallen Lägga informationen till handlingarna.

12 Ks 128 Dnr 03/ Rapport utvecklingsenheten Remiss om regionalt tillväxtprogram Utvecklingsenheten ger regelbundet en kortare information om aktuella frågeställningar inom enhetens verksamhetsområde. sunderlag - Förslag regionalt tillväxtprogram , utskickat tidigare - Förstudie om glesbygdsbutiker - Näringslivsprogram Ånge kommun, Redovisning av aktiviteter Stefan Wallsten föredrar ärendet, där han dels behandlar remiss om regionala tillväxtprogram dels andra aktuella frågor. Svar på en remiss om regionalt tillväxtprogram skall lämnas senast 20 juni. Programmet handlar om hur vi samlat skall använda våra medel för att skapa tillväxt. Eftersom det ej är något kommunstyrelsemöte före 20 juni föreslår Stefan att arbetsutskottet får i uppdrag att lämna remissvar. Programmet kommer också upp i näringslivsutskottet 12 juni. En förstudie om glesbygdsbutiker presenteras kortfattat och ett antal exemplar finns tillgängliga vid mötet. Kommunsekreteraren kan kopiera upp ytterligare ex vid behov. Sammanställning på aktuella EU-projekt utskickas före sommaren. En sammanställning på läget med att nå uppsatta mål inom utvecklingsenheten delas ut. Uppdra till arbetsutskottet att lämna remissvar om regionala tillväxtprogram. Ks 129 Dnr 03/ Rapport - ledningsgruppen Kommunchefen rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om aktuella frågor som behandlas i ledningsgruppen. Göran Fjellström lämnar en skriftlig rapport och drar den också muntligt.

13 Lägga informationen till handlingarna. Ks 130 Dnr 03/ Försäljning av industrifastighet Del av Ånge 31:18 och 31:19 Jonny Lång, Alby, och Christer Lång, Östavall, önskar köpa del av kommunens fastighet Ånge 31:18 och 31:19, som består av mark för industriändamål på västra industriområdet i Ånge. Kommunstyrelsen beslutade att sälja del av kommunens fastighet Ånge 31:18 och 31:19 för en köpeskilling av kr och i övrigt enligt köpekontraktet under förutsättning att köparen, genom köpekontrakt, löser sina mark-förhandlingar med AB Karl Thors Transport, Ånge. Villkoret om mark-förhandlingar med AB Karl Thors Transport har ej uppfyllts, varför ärendet åter aktualiseras. sunderlag - Köpekontrakt - förslag - Kommunstyrelsen , 84 Anders Lindqvist föredrar ärendet. Föreslås att försälja marken enligt köpekontrakt utan det villkor som kommunstyrelsen ställde i tidigare beslut. Sälja del av kommunens fastighet Ånge 31:18 och 31:19 för en köpeskilling av kr och i övrigt enligt köpekontraktet. Ks 131 Dnr 03/ Medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk Förening Ånge kommun erbjuds medlemskap i en kommungemensam bank för idag 139 kommuner och landsting. sunderlag - Brev från Kommuninvest daterat med förslag till erforderliga beslut i kommunfullmäktige

14 - Skrivelse från ekonomichefen Ekonomichef Frank Sällström föredrar ärendet. Han rekommenderar att kommunen blir medlem eftersom det ger sådana stora fördelar för Ånge kommun och dess bolag. Föreslås att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Ånge kommun blir medlem i Kommuninvest. Dessutom föreslås att Sten-Ove Danielsson och Göran Fjellström skall underteckna borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar. Till ombud på föreningsstämma föreslås Sten-Ove Danielsson med Tage Påhlsson som ersättare. Föreslå kommunfullmäktige: 1 Anta erbjudandet om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 2 Till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 495 kkr, utgörande Ånge kommuns medlemsinsats i föreningen. 3 Ånge kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. 4 Ånge kommun, i enlighet med vad som sägs i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 5 Bemyndiga Sten-Ove Danielsson och Göran Fjellström att underteckna borgensförbindelser, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar. 6 Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening utse Sten-Ove Danielsson med Tage Påhlsson som ersättare. 7 Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som erfordras med anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening. 8 Medge Kommuninvest i Sverige rätt att använda Ånge kommuns vapen.

15 Ks 132 Delgivningar Delges och läggs till handlingarna: Kulturpolitiskt program för Ånge kommun Dnr 02/ Dnr 03/ Svenska Kommunförbundet Svenska Kommunförbundets kongress år 2003 Dnr 03/ Länsstyrelsen Västernorrland ger möjligheter och mångfald genomförd mångfaldsförstudie kartlägger exempel Dnr 03/ Kornboden Resurs AB Avtal Ånge kommun rörande konsulttjänst inom rekrytering Dnr 03/ Svenska delegationen Eus regionkommitté Information om Regionkommittén verksamhetsberättelsen 2002 Dnr 03/ Monica Lundgren Ca miljoner i minskade skatteintäkter för kommuner och landsting för företeelse som strider mot tandvårdslagen, samt jämställdhetslagens intentioner Låsning av kommunhuset sommartid Dnr 03/ Dnr 03/ Västernorrlands läns trafik AB Minnesanteckningar Dnr 03/ Demokratiinstitutet Ny rapport från Demokratiinstitutet Dnr 03/

16 Demokratiinstitutet Belönad granskning kommunalt grävande belönat med Guldspade av Gunnar Nygren Sammanträdesprotokoll från näringslivsutskottet , Sammanträdesprotokoll från personal- och organisationsutskottet , Ks 133 Delegeringsbeslut Delges och läggs till handlingarna: Sten-Ove Danielsson, kommunalråd Förköpsrättsärende Dnr 03/ Förköpsrättsärende Dnr 03/ Inga Westerlund, informatör Ansökan om servicebidrag Dnr 03/ Ansökan om investerings- Dnr 03/ bidrag 1 Lars Nyman, räddningschef Brandsyn/tillsyn enligt 56 Dnr 03/ räddningstjänstlagen 18-33

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer