Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström Gunilla Mellgren Kristina Kamsten Göran Fjellström Göran Fjellström Stefan Wallsten Göran Fjellström 61 Översyn av ägardirektiv för kommunala bolag 62 Upphandling av ADSL utrustning i telestationer 63 Ansökan om bidrag för nationaldagsfirande 64 Beredning av motion inrättande av Äldreomsorgen Direkt 65 Beredning av motion komplettering av kommunens upphandlingspolicy 66 Rapport Vuxenutbildningen i framtiden 67 Försäljning av golfbanan TILLÄGG: 68 Alkohol- och drogförebyggare, länsstyrelseansökan år 2 69 Upphandling EFH Elektronisk fakturahantering 70 Upphandling Operatörs- och datakommunikations-tjänster - delrapport Sten-Ove Danielsson Ordförande Kristina Kamsten Sekreterare

2 ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl ande Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Tage Påhlsson, c Jan-Eric Berglund, v Övriga deltagande Göran Fjellström, kommunchef Gunilla Mellgren, företagsetablerare, 62 Ove Skägg, teknisk chef, 62 Christer Löfgren, ServaNet, 62 Anders Lindqvist, IT-samordnare, 67 Margit Mogren, upphandlingssamordnare, 69, 70 Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, tisdagen den 14 juni 2005, kl. 9. Paragrafer Underskrifter Sekreterare Kristina Kamsten Ordförande Justerande Sten-Ove Danielsson Stiven Wiklund Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

3 61 Dnr 05/228 Översyn av ägardirektiv för kommunala bolag Kommunstyrelsen har att utöva ägaransvar över de kommunala bolagen och ser årligen över ägardirektiven. Ägardirektiven är det dokument i vilket ägaren ger sina direktiv till bolaget angående dess verksamhet m.m. - Ägardirektiv för Ånge Fastighets- och Industri AB - Ägardirektiv för Ånge Energi AB Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Direktiven är under bearbetning. Ärendet bereds vidare vid kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti. 62 Dnr 01/466 Upphandling av ADSL utrustning i telestationer Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt vid sitt sammanträde , 45, att uppdra till Gunilla Mellgren att upphandla tillhandahållande av ADSLutrustning till de i IT-infrastrukturprogrammet prioriterade orterna Kölsillre och Överturingen. Upphandlingen skulle även omfatta en möjlighet att lämna anbud på utrustning till telefonstationer utanför prioriterade orter. Förfrågningsunderlag har utarbetats och anbud ska vara inlämnade till kommunen senast 31/5. - Kommunstyrelsens arbetsutskott Gunilla Mellgren, Ove Skägg och Christer Löfgen (ServaNet) föredrar ärendet. Vid anbudstidens utgång hade inga anbud för tillhandahållande av ADSL i telestationer kommit in. Christer Löfgren har träffat ett företag som kan leverera en lösning via radiolänk och som är intressant där inte fiber eller ADSL når kommuninvånare. Via denna lösning kan man leverera Internet och IPtelefoni, men inte TV. Sändarutrustningen kräver fiberanslutning men den går att länka till sändare från annan plats. Normalt sätts sändare i befintlig mast.

4 I Alby har 19 hushåll beställt anslutning och några företag har anmält intresse. Gunilla Mellgren föreslår att man går vidare med projektering och byggande av att områdesnät med optofiber i Alby. Bredbandslösningar i ÅFA:s flerbostadshus diskuteras. Kommunen bör erbjuda ÅFA kr för att få ut bredband i flerfamiljshus, om ÅFA satsar lika mycket. Några av ÅFA:s flerbostadshus har fiberanslutning, men fastighetsnät saknas. 1. Fortsätta att undersöka möjligheter och kostnader för bredband via radiolänk till de västligaste delarna av kommunen och till Ljungans dalgång mellan Ånge och Ljungaverk. Bygga ett områdesnät med optofiber i Alby. 2. Föreslå kommunstyrelsen erbjuda Ånge Fastighets & Industri AB kr för att bygga ut bredband i flerfamiljshus, om bolaget själva satsar lika mycket. Medlen tas ur kommunstyrelsens oförutsedda behov. 63 Dnr 05/176 Ansökan om bidrag för nationaldagsfirande Nationaldagen firas för första gången i år som helgdag. Firande kommer att ske både i Fränsta och Ånge. Från Kraftsamling Fränsta, som arrangerar firandet vid hembygdsgården i Fränsta har kommit in en ansökan om bidrag. I Ånge arrangeras nationaldagsfirandet i kommunen och bekostas delvis inom budget. Ansökan om tilläggsanslag till befintlig budget kommer att presenteras vid sammanträdet. Kommunstyrelsen har fått information om planerna för firande av nationaldagen underhand och beslut om bidrag görs retroaktivt. - Ansökan om bidrag för nationaldagsfirande från Kraftsamling Fränsta Informationssekreterare Kristina Kamsten föredrar ärendet. Firande på två ställen var lyckat, mycket folk kom på båda ställena. Inför framtida firande av nationaldagen bör en arbetsgrupp tillsättas. Även viktigt att engagera föreningslivet. Firandet bör också ske på ett ställe i kommunen, när det gäller kommunens engagemang. Firandet i Ånge bekostas inom budget till stora delar. Tilläggsanslag söks ur kommunens oförutsedda behov med kr

5 Föreslå kommunstyrelsen besluta 1. Ansökan om bidrag med kr från Kraftsamling Fränsta beviljas från kommunstyrelsens oförutsedda medel. 2. Tilläggsanslag med kr för firandet i Ånge beviljas från kommunstyrelsens oförutsedda medel. 3. Arbetsgrupp för nationaldagsfirande nästa år bör bildas. Nationaldagen bör firas på ett ställe/år i kommunen /205 Beredning av motion inrättande av Äldreomsorgen Direkt Kristdemokraterna genom Kjell Grip lämnar in en motion till kommunfullmäktige , om inrättande av Äldreomsorgen Direkt, ett telefonnummer för att komma i kontakt med rätt instans inom äldreomsorgen. Idag lever många äldre i allt högre ålder hemma i eget boende. För en äldre eller för en anhörig till en äldre kan det vara svårt att veta vilken instans man ska kontakta. Kristdemokraterna vill förenkla detta genom en särskild kontakt som har ett helhetsgrepp inom de områden som äldre kan behöva hjälp med. Genom att ringa ett enda nummer till kommunen ska man få hjälp att få kontakt med rätt personer. Den som svarar hos Äldreomsorgen Direkt ska ha kunskap för att kunna slussa vidare till rätt person, men behöver inte själv ha all kunskap. Kunskapen i Äldreomsorgen Direkt bör omfatta: - Fysiska sjukdomar och funktionshinder som påverkar det dagliga livet - Sjukdomar med kognitiva störningar (depression, kriser, demens till exempel) - Olika vårdformer och tjänster - Samhällets och socialtjänstens roll (bidrag, försörjningsstöd etc) - Vanliga juridiska problem (god man, förvaltare, körkort, testamente) - Synpunkter och klagomål (vart vänder man sig) Kristdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta Att införa Äldreomsorgen Direkt i befintlig budget, enligt motionens intentioner. - Motion angående inrättande av Äldreomsorgen Direkt Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet.

6 Ge socialchefen i uppdrag arbeta fram förslag till motionssvar inför den politiska behandlingen /203 Beredning av motion komplettering av kommunens upphandlingspolicy Birgitta Bolin, socialdemokraterna, lämnar en motion om komplettering av kommunens upphandlingspolicy när det gäller krav på svenskt kollektivavtal vid upphandling av tjänster vid kommunfullmäktigemötet Kollektivavtal mellan arbetsmarkandens parter som reglerar löner och anställningsvillkor är den absoluta grunden för ett bra klimat på arbetsmarkanden. Kollektivavtal gynnar produktivitet, sysselsättning och är en grundförutsättning för att skapa trygghet, rättvisa och lika lön för likvärdigt arbete. De flesta arbetsgivare, svenska som utländska inser detta, Men tyvärr finns det företag som vägrar teckna kollektivavtal och därigenom försöker finna fördelar genom lägre löner, dåliga (om några) försäkringar och otrygga anställningsvillkor. Mot bakgrund av detta begär jag att Ånge kommun ser över sin policy gällande upphandling av tjänster och att kommunfullmäktige beslutar följande: - att Ånge kommun samt dess bolag vid upphandling kräver att leverantör/anbudsgivare har tecknat svenskt kollektivavtal - att kravet skrivs in i kommunens upphandlingspolicy - att vid annons om anbud skriva att kollektivavtal krävs - Motion angående komplettering av kommunen upphandlingspolicy när det gäller svenskt kollektivavtal vid upphandling av tjänster, Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Ge upphandlingssamordnaren i uppdrag arbeta fram förslag till motionssvar inför den politiska behandlingen. 66 Dnr 05/229 Rapport Vuxenutbildningen i framtiden

7 Vuxenutbildning i framtiden och uppdragsutbildningen utreds av Stefan Wallsten och rektorn på Bobergsskolan Stig Martinsson. Chefen för utvecklingsenheten, Stefan Wallsten informerar om utredningen så här långt och kommande förslag till vuxenutbildning i framtiden. Tackar för informationen. 67 Dnr 03/124 Försäljning av golfbanan Kommunfullmäktige beslutade att köpa golfanläggningen vid Hussborg genom övertagande av de lån som klubben har och som motsvarar borgensåtagandet 8 mkr. Samtidigt lämnades ett uppdrag till kommunstyrelsen att snarast försälja golfbanan. Efter annonsering om försäljning av golfbanan 2004 fanns några intressenter, som sedan drog tillbaka sina anbud. En intressent för köp av golfbanan finns nu och kommunen överväger försäljning. - Förslag till köpeavtal. Kommunchef Göran Fjellström och IT-samordnare Anders Lindqvist föredrar ärendet. Förslag till köpeavtal med intressenterna presenteras. Föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Fastigheterna Västerhångsta 1:151 och Österhångsta 3:58 försäljs och överlåts med 1/3 till , Buref AB, Skolgatan 134, UMEÅ, med 1/3, , Trejon AB, Företagsvägen 9, VÄNNÄSBY, och med 1/3, , Gunilla Lagergren, Skönsbergsvägen 39, SUNDSVALL, för en sammanlagd köpeskilling av kr och i övrigt enligt förslag till köpeavtal. 2. Kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen får i uppdrag att fullfölja försäljningen samt att underteckna köpehandlingarna

8 68 Dnr 03/124 Alkohol- & drogförebyggare, länsstyrelseansökan år 2 I augusti 2004 beslöt kommunstyrelsen att medel från länsstyrelsen skulle sökas för start av ett tvåårigt alkohol- och drogförebyggande projekt. Ny inbjudan har nu kommit att söka utvecklingsmedel för nästkommande år. Den ursprungliga ansökan har kompletterats med kort beskrivning av verksamhet i projektet under dess första månader. Projektbudgeten har också räknats upp något inför nästa etapp. Kommunstyrelsens egen insats är beräknad till 160 kkr varav 15 kkr från BRÅ. För pågående etapp kom länsstyrelsebeslut i december och projektmedel är därför endast till en liten del inarbetade i budget. Arbete med att hitta ytterligare finansieringsvägar pågår, men i dagsläget krävs 98 kkr till kommunstyrelsens del i projektet under Delrapport till länsstyrelsen Kartläggning av förebyggande arbete, januari Organisation och mål, förebyggarprojektet - Lägesrapport , förebyggaren - Inbjudan att söka utvecklingsmedel - Förslag till ansökan - Handlingar från delrapportering till ks au 31 maj Ärendet hänvisas till budgetberedning för _ 69 Dnr 05/258 Upphandling EFH Elektronisk fakturahantering Samordnad upphandling genomförs för närvarande för Sundsvalls och Ånge kommuner med Sundsvalls kommuns upphandlingsenhet som samordnare. Ånge kommuns ref.nr 2004/23. Varje upphandlande enhet fattar sina egna beslut. Enligt tidplanen skall tilldelningsbeslut fattas senast 30 juni Arbetet med utvärdering av inkomna anbud pågår.

9 Tidplan och anbudssammanställning. Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. Upphandlingssamordnaren delegeras att fatta beslut och underteckna ramavtalet och sedan redovisa för arbetsutskottet. 70 Dnr 04/87 Upphandling Operatörs- och datakommunikationstjänster - delrapport Samordnad upphandling har genomförts för länets samtliga kommuner samt Landstinget Västernorrland med Landstingsservice upphandlingsenhet som samordnare. Även de kommunägda bolagen innefattas i upphandlingen. Ånge kommuns ref.nr 2004/03. Varje upphandlande enhet fattar sina egna beslut. Arbetsutskottet beslutade , 38, att lämna fullmakt till Landstingsservice upphandlingsenhet att administrera upphandlingen , 132 delegerades till upphandlingssamordnaren att fatta beslut och underteckna ramavtalet och sedan redovisa för arbetsutskottet. Anbudssammanställning. Upphandlingssamordnare Margit Mogren rapporterar om avtalsläget, där ramavtal tecknats med Ventelo Sverige AB och ServaNet, men avtalet med TeliaSonera Sverige AB fördröjts. Informationen godkänns. SLUT

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 6 september 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen 10 februari 2004, kl 09.00 16.20 Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen 7 januari 2004, kl 09.00 15.00 Föredragande Ärenden Justering 1 Ansökan om

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden

KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KOMMUNSTYRELSEN 2003-10-22 Beslutsärenden KS 1 Ny motion 2 Tjänstegarantier 3 Informationsplats, Degrabo 4 Delegationsärenden 5 Meddelanden KF 6 Undertecknande av handlingar 7 Alkohol- och drogpolitiskt

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Kommunstyrelsen 2011-02-01 1 (22) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 10:00 11:40, 15:00 16:00 Beslutande Ordförande: Elvy Söderström (S), Ledamöter:Glenn Nordlund (S), Lena Kvarnström (S), Helge

Läs mer