Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen 7 januari 2004, kl Föredragande Ärenden Justering 1 Ansökan om finansiering av personalresurs - Föreningen Ung Företagsamhet i Västernorrland Lars Arkegren Margit Mogren 2 Upphandling - Fordon Margit Mogren 3 Upphandling - Kemisk/tekniska produkter Margit Mogren 4 Upphandling - Distribution av inkontinenshjälpmedel 5 Beredning av motion Släpp loss mångfalden och vitalisera fullmäktige Ulf Stecksén Frank Sällström 6 Översyn av ägardirektiven i Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) Frank Sällström 7 Översyn av ägardirektiven i Ånge Energi AB Frank Sällström 8 Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2002 Frank Sällström Lena Paulsson Hans Wiklund Ekonomienheten Ulf Stecksén Ulf Stecksén Frank Sällström 9 Golfklubbens ekonomi - Försäljning av mark och infriande av borgensförbindelse 10 Utredning kring förändrad organisation av städning i kommunkoncernens lokaler 11 Ombyggnad Östavalls skola 12 Avskrivning av skuld för dödsbo 13 Kommunstyrelsens delegeringsrätt - Tillägg och ändringar 14 Ansökan om medel för etablering av 5i12-centrum 15 Remissvar Utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88) Tilläggsärenden 16 Medelansökan från socialnämnden för utökning av fältassistenttjänst 17 Upphandling Vacciner till skolhälsovården Sten-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida Plats och tid ande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 januari 2004, kl Ajournering Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Stiven Wiklund (s), vice ordförande Tage Påhlsson (c) Inga-Britt Söderberg (s) Inger Grelsson (v)

2 Övriga deltagande Ulf Stecksén, kommunsekreterare Lars Arkegren, näringslivsutvecklare, 1 Margit Mogren, upphandlingssamordnare, 2-4, 17 Frank Sällström, ekonomichef, 6-9, 12, 15 Kjell Sundqvist, turist- och fritidschef, 9 Stefan Wallsten, samordnare, 9 Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, 10 Hans Wiklund, barn- och utbildningschef, 11 Gunbritt Magnusson, IFO-chef, 16 Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, fredagen den 9 januari Paragrafer 1-17 Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulf Stecksén Sten-Ove Danielsson Justerande Inga-Britt Söderberg Tage Påhlsson ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande 1 Dnr 03/487 Ansökan om finansiering av personalresurs Föreningen Ung Företagsamhet i Västernorrland Föreningen Ung Företagsamhet (UF) i Västernorrland ansöker om 100 kkr i bidrag för 2004.

3 Det gäller fortsättning på finansieringen av den personalresurs som under 2003 funnits för UF-verksamheten i Ånge kommun. Syftet med personalresursen är att fler ungdomar skall välja att driva UF-företag samt att knyta samman den verksamheten med övriga projekt i kommunen. Total kostnad för tjänsten är 400 kkr. Ånge kommuns del har 2003 varit 25 % och ansökan gäller samma del för Arbetsutskottet behandlar ärendet Framkommer att det finns andra resurser inom kommunen, varför arbetsutskottet är tveksamt till fortsatt engagemang i projektet. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Lars Arkegren ta fram mer uppgifter om finansieringen från Sundsvalls och Timrå kommuner samt ta upp ärendet vid nästa sammanträde i arbetsutskottet 7 januari. sunderlag - Skrivelse från Ung företagsamhet i Västernorrland med bilaga - Arbetsutskottet , Redovisning ekonomi, Ung Företagsamhet Västernorrland Näringslivsutvecklare Lars Arkegren föredrar ärendet. Med motiveringen att det ej finns ekonomiska resurser föreslås att man halverar beloppet och att kommunen på sikt skall klara denna uppgift med befintlig organisation. Föreslå kommunstyrelsen utge bidrag med 50 kkr och att det finansieras ur programmet för oförutsedda behov. 2 Dnr 03/447 Upphandling Fordon Samordnad upphandling av fullserviceleasing, finansiell leasing och köp av personbilar, minibussar, pick-uper och lätta lastbilar genomförs av Landstinget Västernorrland och kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge. Landstinget Västernorrlands inköpskontor är samordnare IK 03 Upphandling fordon. kommer att fattas av respektive upphandlande enhet. Ref.nr 2003/23. Fullmakt har lämnats till Landstinget Västernorrland att administrera upphandlingen.

4 Avtalstid: med förlängningsklausul om 1 år t o m I arbetsutskottet framkommer att ärendet inte är klart för beslut ännu. Margit Mogren lämnar en information om upphandlingen. sunderlag - Arbetsutskottet , Anbudssammanställning Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. Tage Påhlsson ifrågasätter varför miljöbilar, främst etanolbilar, ej finns med i förslaget och med denna motivering reserverar han sig mot beslutet. Ramavtal tecknas med: - Anbudsgivare 11 - hela sortimentet som förstahandsval - Anbudsgivare 16 - en bilmodell - Anbudsgivare 13 - hela sortimentet. _ 3 Dnr 03/502 Upphandling Kemisk/tekniska produkter Rubricerad upphandling har genomförts som öppen upphandling. Ref.nr. 2003/18. Upphandlingen avser tvätt-, disk- och rengöringsmedel, städutrustning/redskap, plast och papper, hygienartiklar samt produkter för bilvård. Beräknade kostnader uppgår till ca kronor per år. Avtalstid: med förlängningsklausul t o m sunderlag - Utvärderingsprotokoll med anbudssammanställning Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. Ramavtal tecknas med 1. TG Skrivab

5 2. Ånge Industritjänst AB ITAB 3. Servicegruppen i Östersund AB _ 4 Dnr 03/246 Upphandling Distribution av inkontinenshjälpmedel Samordnad upphandling har genomförts. En arbetsgrupp finns med medicinskt ansvariga sjuksköterskor och inköpschefer i länet under ledning av Kommunförbundet Västernorrland. Sundsvalls kommuns upphandlingsenhet är samordnare. Öppen upphandling av varor (steg 1) har tidigare slutförts. Steg 2 omfattar distribution mm och upphandlingen inleddes så snart steg 1 hade avslutats. Ramavtalet gäller tiden med en förlängningsklausul för ytterligare ett år (t o m ). sunderlag - Utvärderingsprotokoll - Information om tilldelningsbeslut - Anbudssammanställning Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. Ramavtal tecknas med anbudsgivare nr /509 Beredning av motion Släpp loss mångfalden och vitalisera fullmäktige Jan-Owe Dvärby, Kicki Jeschke och AnnMari Lööf Rimbe, alla tre representerande miljöpartiet har lämnat in en motion om att kommunen skall besluta att medborgare skall få lämna in motioner till fullmäktige, medborgarförslag. En motion med samma krav avvisades av fullmäktige i novembermötet. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. sunderlag - Motionen Släpp loss mångfalden och vitalisera fullmäktige

6 Kommunsekreteraren Ulf Stecksén föredrar ärendet. Diskuterar frågan utifrån olika aspekter. De möjligheter som redan finns i form av allmänhetens frågestund och möjligheten att lämna förslag inom synpunkts- och kritikhanteringen berörs. Kommunsekreteraren får i uppdrag att utreda frågan, bland annat erfarenheter i kommuner som infört denna möjlighet och vilka rutiner man har. 6 Dnr 00/189 Översyn av Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) Kommunstyrelsen har att utöva ägaransvar över de kommunala bolagen. Ägardirektiven är det dokument i vilket ägaren ger sina direktiv till bolaget angående dess verksamhet m.m. Nuvarande ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige , 17. I arbetsutskottet får kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag lämna förslag utifrån förd diskussion till nästa sammanträde i arbetsutskott. sunderlag - Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) med förslag till förändringar - Arbetsutskottet , 213 Ekonomichef Frank Sällström föredrar ärendet. Diskuterad förändring är tillförd ägardirektiven. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreslagen ändring i ägardirektiven för ÅFA. 7 Dnr 02/482 Översyn av ägardirektiv för Ånge Energi AB

7 Kommunstyrelsen har att utöva ägaransvar över de kommunala bolagen. Ägardirektiven är det dokument i vilket ägaren ger sina direktiv till bolaget angående dess verksamhet m.m. Nuvarande ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige , 18. I arbetsutskottet får kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag att lämna förslag utifrån förd diskussion till nästa sammanträde i arbetsutskott. sunderlag - Ägardirektiv för Ånge Energi AB med förslag till förändringar - Arbetsutskottet , 214 Ärendet föredras av ekonomichef Frank Sällström. Diskuterade ändringar är tillförda ägardirektiven. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna föreslagna ändringar i ägardirektiven för Ånge Energi AB. 8 Dnr 03/215 Revisionsrapport Granskning av årsredovisningen 2002 Revisionen har genomfört en granskning av kommunens årsredovisning 2002 med hjälp av Komrev. I revisionens uppgifter ingår förutom att löpande granska kommunens olika verksamheter, system och rutiner m.m. även granska dess årsredovisning. I samband därmed är det också revisionens uppgift att tillse att bestämmelserna i kommunallagen samt lagen om kommunal redovisning följs. Vid granskningen har man noterat vissa iakttagelser som redovisas i rapporten. Kommunfullmäktige beslutade godkänna årsredovisning och koncernbokslut för 2002 för Ånge kommun och dess bolag samt att bevilja kommunstyrelsen och nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för Kommunchefen och ekonomichefen har i ett yttrande besvarat de iakttagelser som revisionen gjort.

8 sunderlag - Revisionsrapport Granskning av årsredovisning - Yttrande över revisionsgranskning av årsredovisning 2002 Ekonomichef Frank Sällström föredrar ärendet. Föreslå kommunstyrelsen godkänna kommunchefens och ekonomichefens yttrande som svar på revisorernas revisionsrapport. 9 Dnr 03/124 Ånge Golfklubbs ekonomi Försäljning av marken som golfbanan ligger på och infriande av borgensförbindelse Kommunstyrelsen har avgett en avsiktsförklaring enligt nedan beträffande att komma tillrätta med Ånge Golfklubb ekonomiska problem: 1 Under förutsättning att Ånge Golfklubb kan lösa minst 3 mkr av banklånet så tar Ånge kommun över resterande lånedel om 5 mkr. Resultatet skall vara att Ånge kommun är helt befriad från sitt borgensåtagande om 8 mkr. 2 Försälja marken som golfbanan ligger på för 66 kkr. Det gäller Österhångsta 3:58 och del av Västerhångsta 1: Efterskänka Ånge Golfklubb det lån om 300 kkr som beviljades av kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunchef och ekonomichef att arbeta vidare efter förd diskussion i enlighet med den föreslagna avsiktsförklaringen och till kommunstyrelsemöte ha förslag på köpehandlingar färdiga. I arbetsutskottet presenterade ekonomichef Frank Sällström en åtgärdsplanering med praktiska konsekvenser av den avsiktsförklaring som kommunstyrelsen beslutade Dessutom ett förslag på trepartsavtal mellan kommunen, golfklubben och Lars-Erik Gustafssons bolag. Arbetsutskottet beslutade godkänna ekonomichefens trepartsavtal och åtgärdsplanering med tillägg att köparen skall stå för förrättningskostnaden vid avstyckning av marken. Beträffande vad som tidigare hänt i detta ärende se protokoll från kommunstyrelsen enligt nedan.

9 sunderlag - Trepartsavtal - Kommunstyrelsen , Arbetsutskottet , Köpekontrakt - Nyttjanderättsavtal mellan Ånge golfklubb och Hussborg Herrgård AB preliminär version Ekonomichef Frank Sällström, turist- och fritidschef Kjell Sundqvist och samordnare Stefan Wallsten föredrar ärendet. Förslag på trepartsavtal mellan Hussborg Herrgård AB, Ånge Golfklubb och Ånge kommun presenteras. Ett preliminärt nyttjanderättsavtal mellan Hussborg Herrgård AB och Ånge Golfklubb delas ut, som skall vara klart till kommunstyrelsens behandling av ärendet 21 januari. Förrättningskostnaden 17 kkr skall enligt tidigare beslut bekostas av köparen. Köpesumman för golfanläggningen har justerats till kkr. Hussborg Herrgård AB har genom Lars-Erik Gustafsson meddelat sitt intresse att lösa in kommunens andel med 9 % i Hussborg AB. Avsikten är att i fortsättningen bara ha ett bolag, moderbolaget Hussborg Herrgård AB. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1 Under förutsättning att Ånge Golfklubb kan lösa minst 3 mkr av banklånet så tar Ånge kommun över resterande lånedel om 5 mkr. Resultatet skall vara att Ånge kommun är helt befriad från sitt borgensåtagande om 8 mkr. 2 Under förutsättning att trepartsavtalet fullföljs försälja Österhångsta 3:58 och Västerhångsta 1:151, som golfbanan ligger på, för 66 kkr. Förrättningskostnaden 17 kkr. skall betalas av köparen. 3 Omvandla beviljat ränte- och amorteringsfritt lån om 300 kkr till Golfklubben till bidrag. _ 10 Dnr 03/438 Utredning kring förändrad organisation av städning i kommunkoncernens lokaler

10 Enligt den åtgärdslista för besparingar som kommunstyrelsen begärt startades i höst en utredning med effektivisering av städning som mål. Vid utredningens start stod flera alternativ öppna: att upphandla det kommunala behovet av städning, personalkooperativ och effektivisering av egenregi. Kommunstyrelsen gav klartecken att arbeta vidare med inriktning mot effektivisering av egenregi lösning. Utredningen är utförd av verksamhetsutvecklare och städledare i Ånge kommun i samarbete med Engström & Partners En resultatenhet för städning bildas som organisatoriskt placeras under teknisk nämnd och teknisk chef. Verksamheten leds av en städledare/ städchef som har delegation i personalärenden gällande anställningar upp till 6 månader, beviljande av ledigheter etc. Städledare/städchef tecknar kontrakt för städning enligt normalnivå för aktuell lokal med verksamhetsansvarig. Städnivåerna är anpassade utifrån den typ av verksamhet som finns i respektive lokal. Möjlighet att teckna tilläggskontrakt för t.ex. allergistädning finns. Berörda lokaler i detta skede är inom kommunstyrelsens och humanistiska nämndens verksamhetsområden. Utredarna föreslår att städenheten startar sin verksamhet Eventuellt kan starten tidigareläggas en månad om erforderliga fackliga förhandlingar och politiska beslut hunnit genomföras. et föreslås gälla för en period av två år, med en utvärdering före periodens utgång. sunderlag - Utredning kring förändrad organisation av städning kommunkoncernens lokaler daterad MBL-protokoll, 19, Tekniska nämnden , 61 - Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning Verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. En sammanställning över antal tjänster, totalt 19,66, visas. Alla är semesteranställda idag. En arbetsmiljökonsekvensutredning har påbörjats. Berörd personal deltar i färdigställandet. Ett utkast delas ut. MBL-information har hållits med SKAF Centrala samverkansgruppen informerades i startskedet av utredningen Den nya städorganisationen föreslås ha en försöksperiod under två år då löpande uppföljningar genomförs, utvärdering presenteras kring årsskiftet 2005/2006.

11 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 1. Genomföra föreslagen förändrad organisation av städning i kommunkoncernens lokaler så tidigt det låter sig göras under våren 2004 och senast Genomföra en försöksperiod under två år med löpande uppföljningar och utvärdering kring årsskiftet 2005/ Dnr 03/528 Investeringsbeslut Ombyggnad av Östavalls skola I humanistiska nämndens budget för 2004 ingår en ombyggnation av Östavalls skola för 1,7 mkr. Denna lösning innebär att skolmaten till skolan måste upphandlas. Med anledning av detta föreslår humanistiska nämnden att kommunstyrelsen godkänner en investering med max 1,7 mkr. sunderlag - Humanistiska nämnden , 212 Barn- och utbildningschef Hans Wiklund föredrar ärendet. Om - och tillbyggnad av kök skulle kosta 4 mkr och ge en årshyra på 408 kkr. Att lägga ut på entreprenad skulle kosta 1,6 mkr för investering i ventilation och kosta 190 kkr per år. Det sistnämnda alternativet förespråkas av humanistiska nämnden. Kokerskan med 0,65 tjänst skulle då övergå till entreprenören. Investeringar kommer också att krävas av entreprenören. Föreslå kommunstyrelsen godkänna ett investeringsbeslut med max 1,7 mkr. 12 Dnr 03/529 Avskrivning av skuld för dödsbo Enligt dödsboutredning saknas det medel för att kunna betala fakturor till Ånge kommun i dödsboet efter XXXXX (personnamn utlämnas ej med hänvisning till personuppgiftslagen). Kommunens fordringar är kr och gäller vårdutgifter för perioden

12 Ekonomichefen har delegation besluta upp till ett belopp av kr för varje gäldenär och arbetsutskottet upp till kr för varje gäldenär. sunderlag - Skrivelse från ekonomienheten Underlag från socialtjänsten Avskriva skulden. 13 Dnr 03/317 Kommunstyrelsens delegeringsrätt Tillägg och ändringar Härmed föreslås tre olika förändringar i kommunstyrelsens delegeringsrätt. För det första kan det finnas behov att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens eller arbetsutskottets avgörande inte kan avvaktas. Enligt kommunallagens 6:e kap 6, 36 ges en sådan möjlighet. Sådana beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Ordföranden skall förankra beslutet med en eller båda av de vice ordförandena. Vidare föreslår Sten-Ove Danielsson att byggnadsinspektören får ta över beslut i ärenden om kommunal förköpsrätt enligt lag om kommunal förköpsrätt (SFS 1974:815) avseende negativa beslut, vilket innebär att kommunen inte avser nyttja sin förköpsrätt. Som en tredje förändring föreslås på grund av att uppgifter blivit inaktuella en uppdatering av vilka som får underteckna handlingar beträffande kommunens förbindelser avseende statligt bostadsstöd där kommunstyrelsen eller av kommunstyrelsen utsedd delegat har fattat beslut om kommunalt förlustansvar och dylikt. Följande två i förening föreslås få denna delegation: Byggnadsinspektör Bertil Holm Budget- och skuldrådgivare Irene Henriksson Budgetsekreterare Lena Larsson Ekonomichef Frank Sällström sunderlag - Förslag till ny version av Kommunstyrelsens delegeringsrätt - Utdrag ur kommunallagens 6:e kap, 36 med kommentarer

13 Kommunsekreterare Ulf Stecksén föredrar ärendet. Arbetsutskottet beslutar på Tage Påhlssons förslag viss justering i förslaget om beslut i brådskande ärende. Föreslå kommunstyrelsen godkänna 1 Tillägget om beslut i brådskande ärenden. 2 Byggnadsinspektörens delegation i förköpsärenden. 3 Föreslagna delegater som får underteckna handlingar avseende statligt bostadsstöd. 14 Dnr 03/524 Ansökan om medel för etablering av 5i12-centrum Vid kommunförbundets styrelsemöte beslutades att skicka bifogad ansökan vidare till kommunerna för ställningstagande. Internationella klubben/5i12 i Härnösand ansöker om medel för etablerande av ett nationellt och regionalt resurscentrum för ett informations- och opinionsarbete mot rasism och främlingsfientlighet. Bilagda projektbeskrivning visar ambitioner att utveckla 5i12-rörelsen att fram till år 2006 bedriva ett aktivt samarbete med andra aktörer för integrations- och mångfaldsarbetet. Kommunförbundets styrelse konstaterar att det finns goda erfarenheter från projektet 5i12. En fortsättning vore önskvärd förutsatt att alla kommuner kommer i åtnjutande av verksamheterna. Styrelsen beklagar också att Integrationsverket inte visat mer intresse än att bevilja 144 kkr för Kommunförbundet kan dock inte åta sig ekonomiskt medfinansiering av ett regionalt resurscentra fram till år En kommunal medfinansiering kan endast ske om det ligger i kommunernas intresse och möjlighet att medfinansiera. Internationella klubben/5i12 ansöker hos kommunförbundet om 150 kkr för 2003 samt 100 kkr för vardera av åren 2004, 2005 och sunderlag - Skrivelse från Kommunförbundet Västernorrland daterad Protokollsutdrag från Kommunförbundet, , 56 - Ansökan om medel för etablering av 5i12-centrum med projektbeskrivning och budget

14 Föreslås att Ånge kommun ställer upp med bidrag motsvarande vår befolkningsandel i länet. Föreslå kommunstyrelsen att Ånge kommun meddelar att man kan tänka sig bevilja bidrag i proportion till vår befolkningsandel i länet. 15 Dnr 03/422 Remissvar Utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88) Remissvaren till ovan nämnda betänkande skall vara inkomna till Finansdepartementet senast den 10 februari Som ett stöd för att underlätta sammanställningen av remissynpunkterna bifogas ett svarsformulär. Ett första utkast till gemensamt svar från skogslänen finns utarbetat. sunderlag - Remiss från Finansdepartementet Utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn - Utkast till förslag till gemensamt yttrande från skogslänen - Nyckeltal i skatteutjämningssystemet Ekonomichef Frank Sällström föredrar ärendet. Konsekvenserna av förslaget i form av nyckeltal för kr/invånare för olika verksamheter och totalt presenteras för Ånge kommun, länet, landstinget och glesbygdskommunerna. Ånge kommun förlorar totalt 130 kr/invånare år 0 och 266 kr/invånare år 10. Maximal förlust som en kommun skall kunna drabbas av med förslaget är 10 skatteören. Förslaget skall gälla från och med Ett uttalande från ansvarig minister skulle innebära en förstärkning i reformen på 4 Mdkr. Diskuteras olika aspekter på hur remissvaret skall utformas. Uppdra till ekonomichefen att utifrån förd diskussion presentera förslag till remissvar i kommunstyrelsen 21 januari. 16 Dnr 03/535

15 Medelsansökan från socialnämnden för utökning av fältassistenttjänst Socialnämnden ansöker om kr för utökning av fältassistenttjänsterna. Det finns idag 1,75 tjänster. Socialnämnden och humanistiska nämnden delar på kostnaden. Kommunstyrelsen har framfört förslag om att öka till 2 heltidstjänster. Socialnämnden ansöker om medel för halva utökningen inklusive personalomkostnader. Humanistiska nämnden avser att klara sin del inom befintlig budgetram. sunderlag - Socialnämnden , 173 IFO-chef Gunbritt Magnusson föredrar ärendet. Föreslå kommunstyrelsen utge bidrag med kr för utökning av fältassistenttjänsterna till 2 heltidstjänster och att medel anvisas ur programmet för oförutsedda behov samt föreslå socialnämnden att medel för 2005 och framåt inarbetas i socialnämndens budget. 17 Dnr 04/9 Upphandling Vacciner till skolhälsovården Samordnad upphandling har genomförts för samtliga kommuner i Västernorrlands län med Sundsvalls kommuns upphandlingsenhet som upphandlande enhet. Varje upphandlande enhet fattar sina egna beslut. Upphandlingen avser vacciner till skolhälsovården. Upphandlingsgruppens förslag föreligger. Upphandlingsgruppen har bestått av personal från upphandlingsenheten i Sundsvall samt Kjell- Åke Lysell, skolöverläkare. Avtalstid: med förlängningsklausul om 1 år t o m Tilldelningsbeslut kommer att sändas ut 12 januari varför ärendet är sekretessbelagt.

16 sunderlag - Utvärderingsprotokoll - Anbudssammanställning Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. Ramavtal tecknas med anbudsgivare nr 2.

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen 10 februari 2004, kl 09.00 16.20 Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Kommunfullmäktige 2003-04-10 Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt

Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin. Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Revisionsrapport nr 1, 2011 R Wallin Kungsörs kommun Ärendehantering och uppsiktsplikt Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Syfte och avgränsning... 3 2.2. Genomförande... 3 2.3. Revisionsfrågor...

Läs mer

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17

Bengt-Olof Magnusson, kommundirektör Rose-Marie Moberg, förvaltningssekreterare Georg Theodoridis, fastighetschef, 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-01-16 1 (43) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, tisdagen den 16 januari 2007 klockan 13.00-18.15 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Johnny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C)

Kommunstyrelsen 2011-05-11 1. Eva Johansson (C) Rune Peterson (C) SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-05-11 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14,00 17,15 (Ajournering 16.50 17.05) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer