Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen 7 januari 2004, kl Föredragande Ärenden Justering 1 Ansökan om finansiering av personalresurs - Föreningen Ung Företagsamhet i Västernorrland Lars Arkegren Margit Mogren 2 Upphandling - Fordon Margit Mogren 3 Upphandling - Kemisk/tekniska produkter Margit Mogren 4 Upphandling - Distribution av inkontinenshjälpmedel 5 Beredning av motion Släpp loss mångfalden och vitalisera fullmäktige Ulf Stecksén Frank Sällström 6 Översyn av ägardirektiven i Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) Frank Sällström 7 Översyn av ägardirektiven i Ånge Energi AB Frank Sällström 8 Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2002 Frank Sällström Lena Paulsson Hans Wiklund Ekonomienheten Ulf Stecksén Ulf Stecksén Frank Sällström 9 Golfklubbens ekonomi - Försäljning av mark och infriande av borgensförbindelse 10 Utredning kring förändrad organisation av städning i kommunkoncernens lokaler 11 Ombyggnad Östavalls skola 12 Avskrivning av skuld för dödsbo 13 Kommunstyrelsens delegeringsrätt - Tillägg och ändringar 14 Ansökan om medel för etablering av 5i12-centrum 15 Remissvar Utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88) Tilläggsärenden 16 Medelansökan från socialnämnden för utökning av fältassistenttjänst 17 Upphandling Vacciner till skolhälsovården Sten-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida Plats och tid ande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 7 januari 2004, kl Ajournering Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Stiven Wiklund (s), vice ordförande Tage Påhlsson (c) Inga-Britt Söderberg (s) Inger Grelsson (v)

2 Övriga deltagande Ulf Stecksén, kommunsekreterare Lars Arkegren, näringslivsutvecklare, 1 Margit Mogren, upphandlingssamordnare, 2-4, 17 Frank Sällström, ekonomichef, 6-9, 12, 15 Kjell Sundqvist, turist- och fritidschef, 9 Stefan Wallsten, samordnare, 9 Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, 10 Hans Wiklund, barn- och utbildningschef, 11 Gunbritt Magnusson, IFO-chef, 16 Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, fredagen den 9 januari Paragrafer 1-17 Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulf Stecksén Sten-Ove Danielsson Justerande Inga-Britt Söderberg Tage Påhlsson ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande 1 Dnr 03/487 Ansökan om finansiering av personalresurs Föreningen Ung Företagsamhet i Västernorrland Föreningen Ung Företagsamhet (UF) i Västernorrland ansöker om 100 kkr i bidrag för 2004.

3 Det gäller fortsättning på finansieringen av den personalresurs som under 2003 funnits för UF-verksamheten i Ånge kommun. Syftet med personalresursen är att fler ungdomar skall välja att driva UF-företag samt att knyta samman den verksamheten med övriga projekt i kommunen. Total kostnad för tjänsten är 400 kkr. Ånge kommuns del har 2003 varit 25 % och ansökan gäller samma del för Arbetsutskottet behandlar ärendet Framkommer att det finns andra resurser inom kommunen, varför arbetsutskottet är tveksamt till fortsatt engagemang i projektet. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till Lars Arkegren ta fram mer uppgifter om finansieringen från Sundsvalls och Timrå kommuner samt ta upp ärendet vid nästa sammanträde i arbetsutskottet 7 januari. sunderlag - Skrivelse från Ung företagsamhet i Västernorrland med bilaga - Arbetsutskottet , Redovisning ekonomi, Ung Företagsamhet Västernorrland Näringslivsutvecklare Lars Arkegren föredrar ärendet. Med motiveringen att det ej finns ekonomiska resurser föreslås att man halverar beloppet och att kommunen på sikt skall klara denna uppgift med befintlig organisation. Föreslå kommunstyrelsen utge bidrag med 50 kkr och att det finansieras ur programmet för oförutsedda behov. 2 Dnr 03/447 Upphandling Fordon Samordnad upphandling av fullserviceleasing, finansiell leasing och köp av personbilar, minibussar, pick-uper och lätta lastbilar genomförs av Landstinget Västernorrland och kommunerna Härnösand, Sundsvall, Timrå och Ånge. Landstinget Västernorrlands inköpskontor är samordnare IK 03 Upphandling fordon. kommer att fattas av respektive upphandlande enhet. Ref.nr 2003/23. Fullmakt har lämnats till Landstinget Västernorrland att administrera upphandlingen.

4 Avtalstid: med förlängningsklausul om 1 år t o m I arbetsutskottet framkommer att ärendet inte är klart för beslut ännu. Margit Mogren lämnar en information om upphandlingen. sunderlag - Arbetsutskottet , Anbudssammanställning Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. Tage Påhlsson ifrågasätter varför miljöbilar, främst etanolbilar, ej finns med i förslaget och med denna motivering reserverar han sig mot beslutet. Ramavtal tecknas med: - Anbudsgivare 11 - hela sortimentet som förstahandsval - Anbudsgivare 16 - en bilmodell - Anbudsgivare 13 - hela sortimentet. _ 3 Dnr 03/502 Upphandling Kemisk/tekniska produkter Rubricerad upphandling har genomförts som öppen upphandling. Ref.nr. 2003/18. Upphandlingen avser tvätt-, disk- och rengöringsmedel, städutrustning/redskap, plast och papper, hygienartiklar samt produkter för bilvård. Beräknade kostnader uppgår till ca kronor per år. Avtalstid: med förlängningsklausul t o m sunderlag - Utvärderingsprotokoll med anbudssammanställning Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. Ramavtal tecknas med 1. TG Skrivab

5 2. Ånge Industritjänst AB ITAB 3. Servicegruppen i Östersund AB _ 4 Dnr 03/246 Upphandling Distribution av inkontinenshjälpmedel Samordnad upphandling har genomförts. En arbetsgrupp finns med medicinskt ansvariga sjuksköterskor och inköpschefer i länet under ledning av Kommunförbundet Västernorrland. Sundsvalls kommuns upphandlingsenhet är samordnare. Öppen upphandling av varor (steg 1) har tidigare slutförts. Steg 2 omfattar distribution mm och upphandlingen inleddes så snart steg 1 hade avslutats. Ramavtalet gäller tiden med en förlängningsklausul för ytterligare ett år (t o m ). sunderlag - Utvärderingsprotokoll - Information om tilldelningsbeslut - Anbudssammanställning Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. Ramavtal tecknas med anbudsgivare nr /509 Beredning av motion Släpp loss mångfalden och vitalisera fullmäktige Jan-Owe Dvärby, Kicki Jeschke och AnnMari Lööf Rimbe, alla tre representerande miljöpartiet har lämnat in en motion om att kommunen skall besluta att medborgare skall få lämna in motioner till fullmäktige, medborgarförslag. En motion med samma krav avvisades av fullmäktige i novembermötet. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. sunderlag - Motionen Släpp loss mångfalden och vitalisera fullmäktige

6 Kommunsekreteraren Ulf Stecksén föredrar ärendet. Diskuterar frågan utifrån olika aspekter. De möjligheter som redan finns i form av allmänhetens frågestund och möjligheten att lämna förslag inom synpunkts- och kritikhanteringen berörs. Kommunsekreteraren får i uppdrag att utreda frågan, bland annat erfarenheter i kommuner som infört denna möjlighet och vilka rutiner man har. 6 Dnr 00/189 Översyn av Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) Kommunstyrelsen har att utöva ägaransvar över de kommunala bolagen. Ägardirektiven är det dokument i vilket ägaren ger sina direktiv till bolaget angående dess verksamhet m.m. Nuvarande ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige , 17. I arbetsutskottet får kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag lämna förslag utifrån förd diskussion till nästa sammanträde i arbetsutskott. sunderlag - Ägardirektiv för Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) med förslag till förändringar - Arbetsutskottet , 213 Ekonomichef Frank Sällström föredrar ärendet. Diskuterad förändring är tillförd ägardirektiven. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta föreslagen ändring i ägardirektiven för ÅFA. 7 Dnr 02/482 Översyn av ägardirektiv för Ånge Energi AB

7 Kommunstyrelsen har att utöva ägaransvar över de kommunala bolagen. Ägardirektiven är det dokument i vilket ägaren ger sina direktiv till bolaget angående dess verksamhet m.m. Nuvarande ägardirektiv antogs av kommunfullmäktige , 18. I arbetsutskottet får kommunchefen och ekonomichefen i uppdrag att lämna förslag utifrån förd diskussion till nästa sammanträde i arbetsutskott. sunderlag - Ägardirektiv för Ånge Energi AB med förslag till förändringar - Arbetsutskottet , 214 Ärendet föredras av ekonomichef Frank Sällström. Diskuterade ändringar är tillförda ägardirektiven. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna föreslagna ändringar i ägardirektiven för Ånge Energi AB. 8 Dnr 03/215 Revisionsrapport Granskning av årsredovisningen 2002 Revisionen har genomfört en granskning av kommunens årsredovisning 2002 med hjälp av Komrev. I revisionens uppgifter ingår förutom att löpande granska kommunens olika verksamheter, system och rutiner m.m. även granska dess årsredovisning. I samband därmed är det också revisionens uppgift att tillse att bestämmelserna i kommunallagen samt lagen om kommunal redovisning följs. Vid granskningen har man noterat vissa iakttagelser som redovisas i rapporten. Kommunfullmäktige beslutade godkänna årsredovisning och koncernbokslut för 2002 för Ånge kommun och dess bolag samt att bevilja kommunstyrelsen och nämnderna samt de förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för Kommunchefen och ekonomichefen har i ett yttrande besvarat de iakttagelser som revisionen gjort.

8 sunderlag - Revisionsrapport Granskning av årsredovisning - Yttrande över revisionsgranskning av årsredovisning 2002 Ekonomichef Frank Sällström föredrar ärendet. Föreslå kommunstyrelsen godkänna kommunchefens och ekonomichefens yttrande som svar på revisorernas revisionsrapport. 9 Dnr 03/124 Ånge Golfklubbs ekonomi Försäljning av marken som golfbanan ligger på och infriande av borgensförbindelse Kommunstyrelsen har avgett en avsiktsförklaring enligt nedan beträffande att komma tillrätta med Ånge Golfklubb ekonomiska problem: 1 Under förutsättning att Ånge Golfklubb kan lösa minst 3 mkr av banklånet så tar Ånge kommun över resterande lånedel om 5 mkr. Resultatet skall vara att Ånge kommun är helt befriad från sitt borgensåtagande om 8 mkr. 2 Försälja marken som golfbanan ligger på för 66 kkr. Det gäller Österhångsta 3:58 och del av Västerhångsta 1: Efterskänka Ånge Golfklubb det lån om 300 kkr som beviljades av kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade att uppdra till kommunchef och ekonomichef att arbeta vidare efter förd diskussion i enlighet med den föreslagna avsiktsförklaringen och till kommunstyrelsemöte ha förslag på köpehandlingar färdiga. I arbetsutskottet presenterade ekonomichef Frank Sällström en åtgärdsplanering med praktiska konsekvenser av den avsiktsförklaring som kommunstyrelsen beslutade Dessutom ett förslag på trepartsavtal mellan kommunen, golfklubben och Lars-Erik Gustafssons bolag. Arbetsutskottet beslutade godkänna ekonomichefens trepartsavtal och åtgärdsplanering med tillägg att köparen skall stå för förrättningskostnaden vid avstyckning av marken. Beträffande vad som tidigare hänt i detta ärende se protokoll från kommunstyrelsen enligt nedan.

9 sunderlag - Trepartsavtal - Kommunstyrelsen , Arbetsutskottet , Köpekontrakt - Nyttjanderättsavtal mellan Ånge golfklubb och Hussborg Herrgård AB preliminär version Ekonomichef Frank Sällström, turist- och fritidschef Kjell Sundqvist och samordnare Stefan Wallsten föredrar ärendet. Förslag på trepartsavtal mellan Hussborg Herrgård AB, Ånge Golfklubb och Ånge kommun presenteras. Ett preliminärt nyttjanderättsavtal mellan Hussborg Herrgård AB och Ånge Golfklubb delas ut, som skall vara klart till kommunstyrelsens behandling av ärendet 21 januari. Förrättningskostnaden 17 kkr skall enligt tidigare beslut bekostas av köparen. Köpesumman för golfanläggningen har justerats till kkr. Hussborg Herrgård AB har genom Lars-Erik Gustafsson meddelat sitt intresse att lösa in kommunens andel med 9 % i Hussborg AB. Avsikten är att i fortsättningen bara ha ett bolag, moderbolaget Hussborg Herrgård AB. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1 Under förutsättning att Ånge Golfklubb kan lösa minst 3 mkr av banklånet så tar Ånge kommun över resterande lånedel om 5 mkr. Resultatet skall vara att Ånge kommun är helt befriad från sitt borgensåtagande om 8 mkr. 2 Under förutsättning att trepartsavtalet fullföljs försälja Österhångsta 3:58 och Västerhångsta 1:151, som golfbanan ligger på, för 66 kkr. Förrättningskostnaden 17 kkr. skall betalas av köparen. 3 Omvandla beviljat ränte- och amorteringsfritt lån om 300 kkr till Golfklubben till bidrag. _ 10 Dnr 03/438 Utredning kring förändrad organisation av städning i kommunkoncernens lokaler

10 Enligt den åtgärdslista för besparingar som kommunstyrelsen begärt startades i höst en utredning med effektivisering av städning som mål. Vid utredningens start stod flera alternativ öppna: att upphandla det kommunala behovet av städning, personalkooperativ och effektivisering av egenregi. Kommunstyrelsen gav klartecken att arbeta vidare med inriktning mot effektivisering av egenregi lösning. Utredningen är utförd av verksamhetsutvecklare och städledare i Ånge kommun i samarbete med Engström & Partners En resultatenhet för städning bildas som organisatoriskt placeras under teknisk nämnd och teknisk chef. Verksamheten leds av en städledare/ städchef som har delegation i personalärenden gällande anställningar upp till 6 månader, beviljande av ledigheter etc. Städledare/städchef tecknar kontrakt för städning enligt normalnivå för aktuell lokal med verksamhetsansvarig. Städnivåerna är anpassade utifrån den typ av verksamhet som finns i respektive lokal. Möjlighet att teckna tilläggskontrakt för t.ex. allergistädning finns. Berörda lokaler i detta skede är inom kommunstyrelsens och humanistiska nämndens verksamhetsområden. Utredarna föreslår att städenheten startar sin verksamhet Eventuellt kan starten tidigareläggas en månad om erforderliga fackliga förhandlingar och politiska beslut hunnit genomföras. et föreslås gälla för en period av två år, med en utvärdering före periodens utgång. sunderlag - Utredning kring förändrad organisation av städning kommunkoncernens lokaler daterad MBL-protokoll, 19, Tekniska nämnden , 61 - Arbetsmiljökonsekvensbeskrivning Verksamhetsutvecklare Lena Paulsson föredrar ärendet. En sammanställning över antal tjänster, totalt 19,66, visas. Alla är semesteranställda idag. En arbetsmiljökonsekvensutredning har påbörjats. Berörd personal deltar i färdigställandet. Ett utkast delas ut. MBL-information har hållits med SKAF Centrala samverkansgruppen informerades i startskedet av utredningen Den nya städorganisationen föreslås ha en försöksperiod under två år då löpande uppföljningar genomförs, utvärdering presenteras kring årsskiftet 2005/2006.

11 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 1. Genomföra föreslagen förändrad organisation av städning i kommunkoncernens lokaler så tidigt det låter sig göras under våren 2004 och senast Genomföra en försöksperiod under två år med löpande uppföljningar och utvärdering kring årsskiftet 2005/ Dnr 03/528 Investeringsbeslut Ombyggnad av Östavalls skola I humanistiska nämndens budget för 2004 ingår en ombyggnation av Östavalls skola för 1,7 mkr. Denna lösning innebär att skolmaten till skolan måste upphandlas. Med anledning av detta föreslår humanistiska nämnden att kommunstyrelsen godkänner en investering med max 1,7 mkr. sunderlag - Humanistiska nämnden , 212 Barn- och utbildningschef Hans Wiklund föredrar ärendet. Om - och tillbyggnad av kök skulle kosta 4 mkr och ge en årshyra på 408 kkr. Att lägga ut på entreprenad skulle kosta 1,6 mkr för investering i ventilation och kosta 190 kkr per år. Det sistnämnda alternativet förespråkas av humanistiska nämnden. Kokerskan med 0,65 tjänst skulle då övergå till entreprenören. Investeringar kommer också att krävas av entreprenören. Föreslå kommunstyrelsen godkänna ett investeringsbeslut med max 1,7 mkr. 12 Dnr 03/529 Avskrivning av skuld för dödsbo Enligt dödsboutredning saknas det medel för att kunna betala fakturor till Ånge kommun i dödsboet efter XXXXX (personnamn utlämnas ej med hänvisning till personuppgiftslagen). Kommunens fordringar är kr och gäller vårdutgifter för perioden

12 Ekonomichefen har delegation besluta upp till ett belopp av kr för varje gäldenär och arbetsutskottet upp till kr för varje gäldenär. sunderlag - Skrivelse från ekonomienheten Underlag från socialtjänsten Avskriva skulden. 13 Dnr 03/317 Kommunstyrelsens delegeringsrätt Tillägg och ändringar Härmed föreslås tre olika förändringar i kommunstyrelsens delegeringsrätt. För det första kan det finnas behov att fatta beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens eller arbetsutskottets avgörande inte kan avvaktas. Enligt kommunallagens 6:e kap 6, 36 ges en sådan möjlighet. Sådana beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. Ordföranden skall förankra beslutet med en eller båda av de vice ordförandena. Vidare föreslår Sten-Ove Danielsson att byggnadsinspektören får ta över beslut i ärenden om kommunal förköpsrätt enligt lag om kommunal förköpsrätt (SFS 1974:815) avseende negativa beslut, vilket innebär att kommunen inte avser nyttja sin förköpsrätt. Som en tredje förändring föreslås på grund av att uppgifter blivit inaktuella en uppdatering av vilka som får underteckna handlingar beträffande kommunens förbindelser avseende statligt bostadsstöd där kommunstyrelsen eller av kommunstyrelsen utsedd delegat har fattat beslut om kommunalt förlustansvar och dylikt. Följande två i förening föreslås få denna delegation: Byggnadsinspektör Bertil Holm Budget- och skuldrådgivare Irene Henriksson Budgetsekreterare Lena Larsson Ekonomichef Frank Sällström sunderlag - Förslag till ny version av Kommunstyrelsens delegeringsrätt - Utdrag ur kommunallagens 6:e kap, 36 med kommentarer

13 Kommunsekreterare Ulf Stecksén föredrar ärendet. Arbetsutskottet beslutar på Tage Påhlssons förslag viss justering i förslaget om beslut i brådskande ärende. Föreslå kommunstyrelsen godkänna 1 Tillägget om beslut i brådskande ärenden. 2 Byggnadsinspektörens delegation i förköpsärenden. 3 Föreslagna delegater som får underteckna handlingar avseende statligt bostadsstöd. 14 Dnr 03/524 Ansökan om medel för etablering av 5i12-centrum Vid kommunförbundets styrelsemöte beslutades att skicka bifogad ansökan vidare till kommunerna för ställningstagande. Internationella klubben/5i12 i Härnösand ansöker om medel för etablerande av ett nationellt och regionalt resurscentrum för ett informations- och opinionsarbete mot rasism och främlingsfientlighet. Bilagda projektbeskrivning visar ambitioner att utveckla 5i12-rörelsen att fram till år 2006 bedriva ett aktivt samarbete med andra aktörer för integrations- och mångfaldsarbetet. Kommunförbundets styrelse konstaterar att det finns goda erfarenheter från projektet 5i12. En fortsättning vore önskvärd förutsatt att alla kommuner kommer i åtnjutande av verksamheterna. Styrelsen beklagar också att Integrationsverket inte visat mer intresse än att bevilja 144 kkr för Kommunförbundet kan dock inte åta sig ekonomiskt medfinansiering av ett regionalt resurscentra fram till år En kommunal medfinansiering kan endast ske om det ligger i kommunernas intresse och möjlighet att medfinansiera. Internationella klubben/5i12 ansöker hos kommunförbundet om 150 kkr för 2003 samt 100 kkr för vardera av åren 2004, 2005 och sunderlag - Skrivelse från Kommunförbundet Västernorrland daterad Protokollsutdrag från Kommunförbundet, , 56 - Ansökan om medel för etablering av 5i12-centrum med projektbeskrivning och budget

14 Föreslås att Ånge kommun ställer upp med bidrag motsvarande vår befolkningsandel i länet. Föreslå kommunstyrelsen att Ånge kommun meddelar att man kan tänka sig bevilja bidrag i proportion till vår befolkningsandel i länet. 15 Dnr 03/422 Remissvar Utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn (SOU 2003:88) Remissvaren till ovan nämnda betänkande skall vara inkomna till Finansdepartementet senast den 10 februari Som ett stöd för att underlätta sammanställningen av remissynpunkterna bifogas ett svarsformulär. Ett första utkast till gemensamt svar från skogslänen finns utarbetat. sunderlag - Remiss från Finansdepartementet Utjämningskommitténs betänkande Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn - Utkast till förslag till gemensamt yttrande från skogslänen - Nyckeltal i skatteutjämningssystemet Ekonomichef Frank Sällström föredrar ärendet. Konsekvenserna av förslaget i form av nyckeltal för kr/invånare för olika verksamheter och totalt presenteras för Ånge kommun, länet, landstinget och glesbygdskommunerna. Ånge kommun förlorar totalt 130 kr/invånare år 0 och 266 kr/invånare år 10. Maximal förlust som en kommun skall kunna drabbas av med förslaget är 10 skatteören. Förslaget skall gälla från och med Ett uttalande från ansvarig minister skulle innebära en förstärkning i reformen på 4 Mdkr. Diskuteras olika aspekter på hur remissvaret skall utformas. Uppdra till ekonomichefen att utifrån förd diskussion presentera förslag till remissvar i kommunstyrelsen 21 januari. 16 Dnr 03/535

15 Medelsansökan från socialnämnden för utökning av fältassistenttjänst Socialnämnden ansöker om kr för utökning av fältassistenttjänsterna. Det finns idag 1,75 tjänster. Socialnämnden och humanistiska nämnden delar på kostnaden. Kommunstyrelsen har framfört förslag om att öka till 2 heltidstjänster. Socialnämnden ansöker om medel för halva utökningen inklusive personalomkostnader. Humanistiska nämnden avser att klara sin del inom befintlig budgetram. sunderlag - Socialnämnden , 173 IFO-chef Gunbritt Magnusson föredrar ärendet. Föreslå kommunstyrelsen utge bidrag med kr för utökning av fältassistenttjänsterna till 2 heltidstjänster och att medel anvisas ur programmet för oförutsedda behov samt föreslå socialnämnden att medel för 2005 och framåt inarbetas i socialnämndens budget. 17 Dnr 04/9 Upphandling Vacciner till skolhälsovården Samordnad upphandling har genomförts för samtliga kommuner i Västernorrlands län med Sundsvalls kommuns upphandlingsenhet som upphandlande enhet. Varje upphandlande enhet fattar sina egna beslut. Upphandlingen avser vacciner till skolhälsovården. Upphandlingsgruppens förslag föreligger. Upphandlingsgruppen har bestått av personal från upphandlingsenheten i Sundsvall samt Kjell- Åke Lysell, skolöverläkare. Avtalstid: med förlängningsklausul om 1 år t o m Tilldelningsbeslut kommer att sändas ut 12 januari varför ärendet är sekretessbelagt.

16 sunderlag - Utvärderingsprotokoll - Anbudssammanställning Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. Ramavtal tecknas med anbudsgivare nr 2.

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ånge kommunkontor, måndag den 25 juni 2007. Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndag den 25 juni 2007, kl. 11.30 12.30. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ing-Marie Henriksson Sekreterare Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 23 september 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 7 juni 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran Fjellström

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 28 oktober 2003, kl 08.30 Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, OBS måndag den 12 maj 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström, Frank Sällström

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson

2009-01-26. Ånge kommunkontor onsdag 28 januari 2009. Ann-Catrin Nyberg. Stiven Wiklund. Björn Magnusson 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 26 januari 2009, kl 09.00-14.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 oktober 2004, kl. 13.00. Upprop och justering

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 oktober 2004, kl. 13.00. Upprop och justering Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 oktober 2004, kl. 13.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Jan-Erik

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30

FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Plats och tid för sammanträdet Föredragande FÖREDRAGNINGSLISTA PERSONAL- OCH ORGANISATIONSUTSKOTTET Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 13 april 2004, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Ärendelista personal- och organisationsutskottet

Ärendelista personal- och organisationsutskottet Ärendelista personal- och organisationsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, onsdag den 19 maj 2004, (OBS dag) kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt

Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet tema EUprojekt Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), fredag 31 januari 2003 kl 13.00-16.00. OBS flyttning av dag! Föredragande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot

Sammanträdesdatum 2010-12-09. Göran Hammarstedt, adjungerad ledamot Bo Bergman, adjungerad ledamot 1 (9) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Hussborg Herrgård & Konferens, Johannisberg, torsdag 9 december 2010, kl 8.00 11.30 Sten-Ove Danielsson, s Magdalena Flemström, c Åke Nyhlén,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 6 september 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson 3 Beskrivning av lönebildningsprocessen Jonas Tagesson, kl 10 4

1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson 3 Beskrivning av lönebildningsprocessen Jonas Tagesson, kl 10 4 Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 18 april 2006, kl 08.30-senast 15.00 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Anita Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Humanistiska nämndens arbetsutskott

Humanistiska nämndens arbetsutskott Humanistiska s arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum 563(Flataklocken), torsdagen den 12 juni 2003 kl. 13.00. Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Upprop Kerstin Svensson Kjell

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Magdalena Flemström. Kjell Grip, kd, efter kl. 10, ej 160-163

Magdalena Flemström. Kjell Grip, kd, efter kl. 10, ej 160-163 1 (23) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 11 december 2007, kl. 9.00 16.00, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-10-08 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) (c) Gösta

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2006-11-13 1 Plats och tid Måndag 13 november 2006 kl 19.00-19.45 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer