Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, OBS måndag den 12 maj 2003, kl Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström, Frank Sällström 2 Framtidsstrategi samt ekonomiska ramar för Lars Nyman 3 Avtal med Sundsvall - Timrå Räddningstjänstförbund Lillemor Andersson 4 Strategidokument för vuxenutbildningen Eje Fröberg 5 Ansökan om bidrag - Naggens Folkets Hus Förening Anders Lindqvist 6 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhet - nytt ombud Göran Fjellström, Frank Sällström Kjell Sundqvist, Frank Sällström, Frida Hassberg 7 Ånge Energi AB - Skrivelse om underskott bredband 8 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb kl Ulf Stecksen 9 Arbetsmarknadsnämnd Kristina Kamsten 10 Beredning av motion Nyfödda och nyinflyttade uppmuntras Göran Fjellström 11 Förslag till borgerlig vigselförrättare Kjell Sundqvist 12 Upplupen hyresskuld för ungdomsgården i badhuset i Fränsta Göran Fjellström 13 Kommunens representant vid Vattenkraftskommunernas årsmöte Göran Fjellström 14 Ekonomisk avvikelsehantering - Kommunstyrelsen

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott (15) Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 12 maj 2003 kl , ajournering ande Övriga deltagande Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Kent Norlander (s), tjg ersättare för Stiven Wiklund (s) Inga-Britt Söderberg (s) Tage Påhlsson (c) Inger Grelsson (v) Ulf Stecksén, kommunsekreterare Göran Fjellström, kommunchef Frank Sällström, ekonomichef, 95, 99, 100, 104 Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, 95 Lars Nyman, räddningschef, 96 Eje Fröberg, fritidsassistent, 97 Anders Lindqvist, förvaltningskamrer, 98 Kjell Sundqvist, fritids- och turistchef, 100, 104 Kristina Kamsten, informationssekreterare, 102 Frida Hassberg, revisor, 100 Au 95 Dnr 03/ Framtidsstrategi samt ekonomiska ramar för Enligt kommunallagen skall kommunfullmäktige varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under verksamhetsåret. Budgeten skall också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Ekonomiska ramar för de olika nämnderna och kommunstyrelsen skall fastställas av kommunfullmäktige i juni och slutlig budget beslutas i november. Arbetsutskottet hade 15 april en inledande diskussion i frågan. sunderlag - Befolkningsprognos - Budgetförutsättningar - Arbetsutskottet , 83 - Förslag till budgetdirektiv år daterat Framtidsstrategi med treårsbudget Ärendet föredras av kommunchef Göran Fjellström, ekonomichef Frank Sällström och verksamhetsutvecklare Lena Paulsson.

3 Ärendet återupptas 21 maj i arbetsutskottet. Au 96 Dnr 03/ Avtal med Sundsvall - Timrå Räddningstjänstförbund Räddningschef Lars Nyman föreslår att ett avtal upprättas med Sundsvall - Timrå Räddningstjänstförbund. Avtalsförslag föreligger till en kostnad av kr/år för beredskapen. Kostnader för tjänstgöring tillkommer enligt gällande taxa för Sundsvall -Timrå Räddningstjänstförbund minus 20 %. Räddningstjänsten i Ånge har egen kapacitet att klara 6-8 timmars större räddningsinsatser som kräver bakre stöd och stab. För att klara längre tid föreslås detta samarbetsavtal. Räddningschefen anhållar att räddningsnämnden beslutar anta avtalsförslaget och besluta om utökad ekonomisk ram. sunderlag - Räddningchefens skrivelse Avtalsförslag med Sundsvall Timrå Räddningstjänstförbund Ärendet föredras av räddningschef Lars Nyman. Någon ökad ekonomisk ram behövs ej. Föreslå räddningsnämnden anta avtalsförslaget. _ Au 97 03/ Ansökan om bidrag Naggens Folkets Hus Förening Naggens Folkets Hus Förening ansöker om driftsbidrag för år Föreningen har under lång tid erhållit kommunalt driftbidrag, från 1998 med kr. Genom ett förbiseende har föreningen inte skickat in någon ansökan för Fritidsenheten har avvisat att utge bidrag i efterskott, eftersom ansökan ej kommit in i tid. sunderlag - Skrivelse från Naggens Folkets Hus Förening, inkommen med 3 bilagor

4 Eje Fröberg föredrar ärendet. Föreslås ge bidrag med kr. 1 Föreslå kommunstyrelsen utge bidrag med kr och meddela att detta är av engångskaraktär. 2 Föreslås finansieras ur kommunstyrelsens oförutsedda behov. Au 98 01/ Personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhet nytt ombud Ånge kommun har i enlighet med personuppgiftslagen utsett personuppgiftsombud styrelse/nämndsvis. Detta både förenklar hanteringen och ökar kompetensen i dessa frågor i organisationen. Ett personuppgiftsombud är den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, självständigt ska se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Personuppgiftsombud har anlitats externt genom Komrev sedan Nu meddelar Komrev att ombudet Kjell Kjellson slutar sin anställning och föreslår istället Lisbet Östberg, Komrev från Östersund. sunderlag - Skrivelse från kommunchefen Skrivelse från Komrev Region Norr Anders Lindqvist föredrar ärendet. Föreslå kommunstyrelsen utse Lisbeth Östberg, Komrev Östersund, som personuppgiftsombud för kommunstyrelsens verksamhet. Au 99 01/ Ånge Energi AB begäran om ersättning för underskott för bredband Ånge Energi AB:s styrelse begär att Ånge kommun täcker ett underskott i IT-verksamheten för 2001 och 2002 med 718

5 kkr, och beräknar underskottet under 2003 för nätverksamhet för bredband till 700 kkr. Man skriver att kommunstyrelsen enligt beslut i dnr 99/508 avser täcka Ånge Energis underskott i nätverksamhet för bredband. Dessutom önskar man att kommunen ikläder sig borgen för byggnadskreditiv och framtida lån för: - Egenfinansiering Bredband i Ånge kommun kr - Byggkreditiv Bredband Ånge kommun Okänd summa sunderlag - Skrivelse från styrelsen i Ånge Energi AB daterad Göran Fjellström och Frank Sällström föredrar ärendet. Följande punkter föreslås beaktas i svaret: 1 Kommunen har under 2003 beslutat tillföra bolaget medel för en nyemission med 2 mkr. 2 I ramavtalet för bredbandsutbyggnad punkt 5.3 har kommunen åtagit sig att driftunderskott skall lösas genom aktieägartillskott från kommunen till bolaget. 3 Rörelsekapital under bredbandutbyggnaden skall praktiskt hanteras av ekonomichefen. 4 Egenfinansieringen kan lösas genom ett utökat borgensåtagande när detta blir aktuellt. Ovan nämnda fyra punkter skall utgöra svar till Ånge Energi AB. Au / Ansökan om bidrag Ånge golfklubb Ånge golfklubb ansöker om bidrag. Man anhåller att bli behandlad på samma sätt som Ånge ridklubb och få ett utökat bidrag som kan täcka räntekostnaderna. Klubben har ett banklån på 8 mkr med kommunal borgen samt lån från medlemmarna på 1,8 mkr. De två senaste åren har visat ca 460 kkr respektive 430 kkr i underskott. Räntor på banklånet uppgick till 412 kkr Sedan invigningen

6 1993 har 4 mkr betalts i räntor. Utan räntekostnad skulle det kunna gå runt. Somrarna har varit ogynnsamma dels med mycket regn, dels för varm. Inför sommaren 2003 måste man få till en bra bana och fler medlemmar. Målet är att öka antalet seniorer med 200, vilket skulle ge en bruttointäkt på drygt 500 kkr. Fritidschef Kjell Sundqvist har yttrat sig ärendet. Kjell Sundqvist har föredragit ärendet i arbetsutskottet 15 april. Frågan diskuterades då ur olika aspekter. ade att behandla frågan vid ett senare tillfälle, när det finns mera tid och ärendet utgår den 15 april. sunderlag - Skrivelse från Ånge Golfklubb, inkommen Yttrande från fritidschef Kjell Sundqvist, daterad Årsredovisning Ånge Golfklubb Årsredovisning Hussborg Golf AB Frida Hassberg, revisor i golfklubben, redogör för golfklubbens och bolaget Hussborg Golf AB:s ekonomiska redovisning för Framkommer att golfklubbens bolag, Hussborg Golf AB, köpt bolaget Kurs och Konferens av John Kelly, som driver restaurang och hotellrörelse vid Hussborg. Diskuterar olika lösningar utifrån att kommunen borgat för lån med 8 mkr och golfklubbens möjligheter klara sin ekonomi i framtiden. 1 Inga beslut fattas om bidrag. 2 Golfklubbens ordförande skall snarast informera kommunstyrelsen bland annat om köpet av bolaget Kurs och Konferens. Au / Arbetsmarknadsnämnd Val av kommunala representanter i arbetsförmedlingsnämnden har genomförts tidigare i år med anledning av den nya mandatperioden.

7 Enligt skrivelse från Länsarbetsnämnden skall 7-8 ledamöter utses, varav minst 3 skall vara av vardera könet. Tidigare har 6 ledamöter och 6 ersättare utsetts, utan att då beakta könsfördelningen. Följande val har gjorts: Ordinarie ledamöter: Sten-Ove Danielsson (s), Gun Olofsson (s), Stiven Wiklund (s), Tage Påhlsson (c), Carl-Henrik Olsson (m) och Jan Jonsson (v). Ersättare: Erik Rapp (s), Rolf Meiding (s), Tore Åkerberg (s), Erik Thunefors (kd), Berith Bergman (m) och Ann-Marie Lööf-Rimbe (mp). Ordförande: Sten-Ove Danielsson (s) och vice ordförande Tage Påhlsson (c). Detta uppfyller ej Länsarbetsnämnden krav på antal och kön samt att ersättare ej behöver utses, varför frågan åter aktualiseras. sunderlag - Skrivelse från Länsarbetsnämnden Kommunstyrelsen , 46 - Kommunstyrelsen , 71 Förslås att de två kvinnorna som är utsedda som ersättare kompletterar de som redan är utsedda som ordinarie ledamöter. Framgår att Stiven Wiklund har kunskap av försäkringskassans verksamhet, varför det bör bli 8 representanter. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå följande ledamöter till arbetsmarknadsnämnden: Sten-Ove Danielsson (s), Gun Olofsson (s), Stiven Wiklund (s), Tage Påhlsson (c), Carl-Henrik Olsson (m), Berith Bergman (m), Ann-Marie Lööf-Rimbe (mp) och Jan Jonsson (v). Till ordförande föreslås Sten-Ove Danielsson (s) och vice ordförande Tage Påhlsson (c). Au / Ansökan om bidrag Ånge golfklubb

8 Ånge golfklubb ansöker om bidrag. Man anhåller att bli behandlad på samma sätt som Ånge ridklubb och få ett utökat bedrag som kan täcka räntekostnaderna. Klubben har ett banklån på 8 mkr med kommunal borgen samt lån från medlemmarna på 1,8 mkr. De två senaste åren har visat ca 460 kkr respektive 430 kkr i underskott. Räntor på banklånet uppgick till 412 kkr Sedan invigningen 1993 har 4 mkr betalts i räntor. Utan räntekostnad skulle det kunna gå runt. Somrarna har varit ogynnsamma dels med mycket regn, dels för varm. Inför sommaren 2003 måste man få till en bra bana och fler medlemmar. Målet är att öka antalet seniorer med 200, vilket skulle ge en bruttointäkt på drygt 500 kkr. Fritidschef Kjell Sundqvist har yttrat sig ärendet. Kjell Sundqvist har föredragit ärendet i arbetsutskottet 15 april. Frågan diskuterades ur olika aspekter. ade att behandla frågan vid ett senare tillfälle, när det finns mera tid och ärendet utgår den 15 april. sunderlag - Skrivelse från Ånge Golfklubb, inkommen Yttrande från fritidschef Kjell Sundqvist, daterad Au 103 Dnr 03/ Förslag till borgerlig vigselförrättare Fler vigselförrättare bör utses av länsstyrelsen på förslag från Ånge kommun. Samråd har skett med länsstyrelsen i ärendet. Kommunchefen Göran Fjellström föredrar ärendet. Föreslå länsstyrelsen utse Lars-Erik Larsson, Box 60, Fränsta, och Ann-Marie Lööf-Rimbe, Hermanboda 2600, Ånge, till förrättare av borgerlig vigsel.

9 Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Au 104 Dnr 03/ Upplupen hyresskuld för ungdomsgården i badhuset i Fränsta Ånge Fastighets & Industri AB (ÅFA) föreslår att en upplupen hyresskuld för ungdomsgården i badhuset i Fränsta med kr regleras under ett år framåt. På grund av ett förbiseende har ingen hyreskostnad debiterats. En ombyggnation gjordes och inflyttning skedde och med kr/mån blir det angiven summa. Fritids- och turistchefen Kjell Sundqvist ser inte att verksamheten ha några möjligheter att klara detta inom sin budget. sunderlag - Förslag på överenskommelse mellan ÅFA och Fritidsenheten - Sammanställning på hyra - Skrivelse från Kjell Sundqvist Kjell Sundqvist föredrar ärendet. Föreslås att man inom koncernen Ånge kommun ej skall debiteras interna hyreskostnader som är äldre än att de kan hanteras i bokslutet. Föreslå kommunstyrelsen meddela ÅFA att fritidsenheten ej skall betala hyra före årsskiftet 2002/2003 med hänvisning till ovanstående principiella inställning. Au 105 Dnr 99/ Kommunens representant vid Vattenkraftkommunernas årsmöte Ånge kommun är medlem i Vattenkraftskommunernas Förening. Kommunchefen Göran Fjellström föredrar ärendet. Han föreslår att Elisabeth Gullmark representerar Ånge kommun vid årsmötet. Utse Elisabeth Gullmark som Ånge kommuns representant vid årsmötet med Vattenkraftskommunerna.

10 Au 106 Dnr 03/ Ekonomisk avvikelsehantering - kommunstyrelsen Ånge kommun har sedan årsskiftet en ny rutin för att rapportera ekonomiska avvikelser jämfört med budget. Kommunchefen Göran Fjellström informerar att ett prognos för kommunstyrelsens olika program pekar mot att kommunstyrelsen totalt sett kommer att klara sin budget för år 2003 Lägga informationen till handlingarna.

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Kommunfullmäktige 2003-04-10 Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl 09.00 Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen 10 februari 2004, kl 09.00 16.20 Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen 7 januari 2004, kl 09.00 15.00 Föredragande Ärenden Justering 1 Ansökan om

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2008-03-31 1 (15) Plats och tid Arken, kl. 10:00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s) Ledamoten: Glenn Nordlund

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2010-03-02 Sammanträdestid 08.30 11.30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (c), ordförande Gerry Norberg (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 4 september 2015 V 38 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 16 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 16 september

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.10 Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej 46-47

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer