Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren 197 Bredbandsutbyggnad - projektavtal 2 Bertil Holm 198 Ansökan om övertagande av bostadslån för Nybo 5:10 Göran Fjellström 199 Beredning av motion - Tekniska förvaltningen på entreprenad Göran Fjellström 200 Beredning av motion - Konsultanvändning 2003 Margit Mogren 201 Delgivning - om upphandling - Reklambyråtjänster, Vårdsängar Margit Mogren 202 Upphandling - System för videokommunikation Margit Mogren 203 Upphandling - Sjukvårdmateriel Margit Mogren 204 Upphandling - Högvolyms- och färgkopiatorer Margit Mogren 205 Upphandling - Nätverk 2003 Anders Lindqvist 206 Försäljning av fastigheten Ånge 31:81 Stefan Wallsten/ Jan Olsson Länsstyr. 207 Regionalt utvecklingsprogram för kommersiell service i Västernorrlands län Sten-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 9 december 2003, kl Ajournering ande Övriga deltagande Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c), vice ordförande Stiven Wiklund (s) Inga-Britt Söderberg (s) Jan-Eric Berglund (v), tjänstgörande ersättare för Inger Grelsson (v), måste avvika kl under 207 Ulf Stecksén, kommunsekreterare Göran Fjellström, kommunchef Gunilla Mellgren, näringslivsetablerare, 197 Margit Mogren, upphandlingssamordnare, Anders Lindqvist, förvaltningskamrer, 206

2 Stefan Wallsten, samordnare, 207 Jan Olsson, länsstyrelsen, 207 Utses att justera Stiven Wiklund Tage Påhlsson Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, tisdagen den 16 december Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulf Stecksén Sten-Ove Danielsson Justerande Stiven Wiklund Tage Påhlsson ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Sista dag för överklagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande Au 197 Dnr 01/ Bredbandsutbyggnad Projektavtal 2 Projektavtal 2 avser utbyggnaden under 2004, vilken omfattar ortssammanbindande nät på sträckorna Torpshammar - Viskan och Ånge - Östby, nya områdesnät i Hallsta - Erikslund - Borgsjöbyn samt kompletteringar av näten i Fränsta och Ånge. sunderlag - Projektavtal 2 Näringslivsetablerare Gunilla Mellgren föredra ärendet. Godkänna och skriva under avtalet.

3 Au 198 Dnr 03/ Ansökan övertagande av bostadslån för Nybo 5:10 Bertil Färnström, Nybo 1085, Östavall har efter bodelning ansökt om att bli ensam låntagare på sitt bostadslån. Han söker nu övertagande av lån hos SBAB där det krävs formellt kommunalt förlustansvar. Kommunen har tecknat ansvar för förlust enligt 19 bostadsfinansieringsförordningen med 40 % av kr. Kommunens förlustansvar blir 40 % av kr. sunderlag - Skrivelse från byggnadsinspektör Bertil Holm Brev från SBAB Bodelningsintyg - Boendekalkyl - Kreditupplysning Tillstyrka ansökan om övertagande av lån och bekräfta fortsatt ansvar för förlust med 40 % av aktuell låneskuld. Au 199 Dnr 03/ Beredning av motion Tekniska förvaltningen på entreprenad Carl-Henric Ohlsson (m), Berith Bergman (m) och Lars-Erik Larsson (m) från Ångemoderaterna har lämnat in en motion om att utreda om arbetsinnehållet i Ånge kommuns tekniska förvaltning skulle kunna läggas ut på entreprenad. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. sunderlag - Motionen inkommen Kommunchefen Göran Fjellström föredrar ärendet. Konstateras att beställarkompetens behövs hur mycket man än skulle lägga ut på entreprenad.

4 Föreslås att tekniska nämnden får i uppdrag att beskriva vad som görs i egen regi och vad som är utlagt på entreprenad och att ärendet åter tas upp i arbetsutskottet. Tekniska nämnden får i uppdrag att beskriva vad som görs i egen regi och vad som är utlagt på entreprenad. _ Au 200 Dnr 03/ Beredning av motion Konsultanvändning 2003 Carl-Henric Ohlsson (m) från Ångemoderaterna har lämnat in en motion om att en redovisning tas fram av de konsulter som anlitats inom koncernen under Motivet är att bredda beslutsunderlaget inför besparingar. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. sunderlag - Motionen inkommen Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att i årsredovisningen framöver skall externa konsulter särredovisas och med detta anse motionen besvarad. _ Au 201 Delgivning Delges och läggs till handlingarna: Dnr 03/ Upphandling Vårdsängar, delgivning av vård- och omsorgschef Gun-Marie Bergmans beslut i ärendet. _ Au 202 Dnr 03/ Upphandling System för videokommunikation

5 Ånge kommun har tidigare anmält intresse att delta i rubricerad upphandling som genomförts av VHS Upphandling (Verket för Högskoleservice), ärende VHS , dnr VHS Upphandling har sammanställt inkomna anbud och översänt de handlingar som erfordras för de lokala besluten. Avtalstiden är 2 år med ett års förlängningsoption och avlöser tidigare avtal som nu löper ut. På grund av tidplanen måste tilldelningsbeslut fattas senast Upphandlingssamordnarens beslut föreligger. Ref.nr 2003/34. sunderlag - VHS Upphandling: Upphandlings - PM - Tilldelningsbeslut i ramavtalsupphandlingen System för videokommunikation Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. 1 Upphandlingssamordnarens beslut godkänns 2 Ramavtal tecknas med a Zander & Bringholm AB b Impact Europé AB c Frontyard Communications AB d Demovision AB e STV Video Data AB. Au 203 Dnr 03/ Upphandling - Sjukvårdsmateriel Rubricerad upphandling har genomförts som förenklad upphandling. Ref.nr 2003/17. Beräknade kostnader uppgår till ca kronor per år. Avtalstid: med förlängningsklausul om 1 år t o m Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren.

6 Ramavtal tecknas med FMAB Förbandsmaterial AB, Partille. Au 204 Dnr 03/ Upphandling Högvolyms- och färgkopiatorer Ånge kommun har tidigare anmält intresse att delta i rubricerad upphandling som genomförts av Kommentus. Anbudsöppning har skett Kommentus har sammanställt inkomna anbud och översänt de handlingar som erfordras för de lokala besluten. Avtalstiden är med två års förlängningsoption. På grund av tidplanen måste tilldelningsbeslut fattas snarast möjligt. Ref.nr 2003/29. sunderlag - Utvärdering från Kommentus och förslag till beslut Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. Ramavtal tecknas med 1 Carl Lamm AB 2 Canon Svenska AB Au 205 Dnr 03/ Upphandling Nätverk 2003 Ånge kommun har tidigare anmält intresse att delta i rubricerad upphandling som genomförts av Statskontoret, dnr 2002/ Statskontoret har sammanställt inkomna anbud och översänt de handlingar som erfordras för de lokala besluten. Avtalstiden är 2 år med ett års förlängningsoption och avlöser tidigare avtal som löper ut På grund av tidplanen måste tilldelningsbeslut fattas senast Upphandlingssamordnarens beslut föreligger. Ref.nr 2003/31.

7 sunderlag - Statskontorets utvärderingsrapport - Statskontorets beslut för IT-system, tjänster mm. Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. 1 Upphandlingssamordnarens beslut godkänns 2 Ramavtal tecknas med a Cygate AB b Dimension Data Sverige AB c Direktronik AB d Dustin AB e Ementor Sweden AB f Fiberdata AB g Hewlett-Packard Sverige AB h IBM Svenska AB i InWarehouse AB j Netsecure Sweden AB k Sourcecom Svenska AB Au 206 Dnr 03/ Försäljning av fastigheten Ånge 31:81 Thomas Jonsson, Södra Borgsjövägen 29, Ånge, har gjort en förfrågan till kommunen om att få förvärva fastigheten Ånge 31:81. sunderlag - Skrivelse från Thomas Jonsson - Utdrag ur fastighetsregistret - Karta Förvaltningskamrer Anders Lindqvist föredra ärendet. Förvaltningskamreren föreslår att förhandling upptas med Thomas Johnson om han är beredd sälja ett närliggande markområde till Ånge Energi AB mot att han får förvärva önskat markområde av kommunen. Förvaltningskamreren får i uppdrag förhandla med Thomas Jonsson och Ånge Energi AB om byte av mark med Ånge Energi AB och återkomma med förslag till arbetsutskottet.

8 Au 207 Dnr 03/ Regionalt utvecklingsprogram för kommersiell service i Västernorrlands län Regeringen gav den 13 juni 2002 Konsumentverket i uppdrag att utarbeta anvisningar till länsstyrelserna och regionala självstyrelseorgan för upprättande av regionala program för kommersiell service. Programmen bör enligt anvisningarna grundas på en analys av den rådande situationen och visa på problem och möjligheter att uppnå en god servicenivå i regionen. Programarbetet bör vara förankrat i ett partnerskap mellan kommunerna, servicebolagen och grossisterna inom regionen. Utöver analysen bör programmet innehålla övergripande mål och områdesvisa inriktningsmål med motsvarande åtgärder. En finansieringsplan ska finnas för genomförandet. Den tänkta genomförandeprocessen ska beskrivas. Parternas egen uppföljning och utvärdering av programmets åtgärder ska särskilt beskrivas. I samarbete med ITPS avser Konsumentverket göra nationella uppföljningar/utvärderingar fram till programmets slut vid utgången av år Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag i samarbete med bl a handeln och länets kommuner. Stefan Wallsten informerar kommunstyrelsen om förslaget och programmet delas ut. Han föreslår att arbetsutskottet får i uppdrag att lämna synpunkter till länsstyrelsen. Utredaren Jan Olsson kommer att medverka i arbetsutskottets sammanträde sunderlag - Regionalt utvecklingsprogram för kommersiell service för Västernorrlands län delas ut till kommunstyrelsen Samordnaren vid utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Utredaren Jan Olsson från länsstyrelsen presenterar programmet. För genomförande skall projektledare anställas under 4 år. Anställningen finansieras genom regionalpolitiska- och strukturfondsmedel. Syftet med programmet är att utveckla eller åtminstone bibehålla servicen. Inriktningsområden är kunskapshöjning, samordnad lokalisering, nätverkssamverkan inom handel och service, teknikutnyttjande och teknikutveckling, anpassad lokaltrafik, anpassad upphandling, lokala

9 produkter som lokala logistiklösningar och samordning med storförbrukare. Programmet skall hjälpa till systematisera arbetet. Vad gäller de statliga stödformerna skall man inte betala ut stöd utan att ställa krav. Det kommer att bli lättare att avgöra om man skall stödja eller inte. Kommer att krävas överläggning även fortsättningsvis mellan kommun och länsstyrelse. Butikerna i Överturingen, Kölsillre och Naggen har deltagit i förstudie. om programmet beräknas fattas i länsstyrelsens styrelse 19 december och som föreslås godkänna programmet. Ånge kommunen ställer sig bakom programmet.

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-06-05 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Hobysalen, Stadshuset, Ronneby kl 08.30 12.00 Beslutande JanAnders Palmqvist, ordförande, S Margareta Yngveson, S Boo-Walter Eriksson, M Ronny Pettersson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Kommunfullmäktige 2003-04-10 Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15

Kommunstyrelsen 2003-11-05 1 (22) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 1 (22) Plats och tid ande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-16.15 Benita Vikström 145-149, 160-162 (s) Emil Carlsson (v) Torbritt Bökman (m) Carlsson Sören

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-12.30 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-02-11 1 (17) Plats och tid Kommunhuset den 11 februari 2014 kl. 09.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer