Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl Upprop och justering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering"

Transkript

1 Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit Mogren 71 Upphandling Servrar, lagring, tjänster 2005 Margit Mogren 72 Upphandling Spridnings- och hämtningssystem SHS 2004 Margit Mogren 73 Upphandling PC, bildskärmar och tjänster 2005 Frank Sällström 74 Principer för hyressättning i kommunens verksamhetsfastigheter Ove Skägg Torbjörn Westberg Göran Fjellström 75 Beredning av motion utred bygglov vid sjöar Frank Sällström 76 Ansökan om prispengar till Norrlands mineraljakt 2005 Göran Fjellström 77 Översyn av ägardirektiv för kommunens bolag Göran Fjellström 78 Motionssvar Miljöskatt/miljöavgift på vattenkraftsproducerad elektricitet Lars Nyman 79 Avtal med skorstensfejarmästare Frank Sällström 80 Delårsbokslut för Ånge kommun Ove Skägg 81 Försäljning av mark i Fränsta, del av Vissland 2:46 Anders Lindqvist Lars Arkegren 82 Begäran om aktieägartillskott BIC MidSweden AB TILLÄGG Margit Mogren Margit Mogren Upphandling Korttidshyra av fordon Upphandling Elektronisk fakturahantering Sten-Ove Danielsson Ordförande Kristina Kamsten Sekreterare

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9 14, ajournering kl ande Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke Nyhlén, s Tage Påhlsson, c Jan-Eric Berglund, v Övriga deltagande Göran Fjellström, kommunchef Kristina Kamsten, vik kommunsekreterare Margit Mogren, upphandlingssamordnare, 71, 72, 73, 83, 84 Ove Skägg, teknisk chef, 74, 81 Anders Lindqvist, IT-samordnare, 81 Frank Sällström, 74, 76, 80 Lars Nyman, räddningschef 79 Lars Arkegren, näringslivsutvecklare, 82 Justeringens plats och Ånge kommunkontor, tisdag den 16 augusti 2005, kl tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Kristina Kamsten Ordförande Sten-Ove Danielsson Justerande Stiven Wiklund Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Ånge kommunkontor Utdragsbestyrkande

3 71 Dnr 05/289 Upphandling Servrar, lagring och tjänster 2005 Ånge kommun har tidigare anmält intresse att delta i rubricerad upphandling som genomförts av Statskontoret. Diarienr 2004/ Statskontoret har sammanställt inkomna anbud och översänt de handlingar som erfordras för de lokala besluten. Avtalstiden är 30 månader. På grund av tidplanen måste tilldelningsbeslut fattas senast Upphandlingssamordnarens beslut föreligger. sunderlag - Statskontorets utvärderingsrapport - Statskontorets tilldelningsbeslut - Tilldelningsbeslut Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. Ånge kommun har genom anmälan (fullmakt) deltagit i och uppdragit åt Statskontoret att för vår räkning genomföra denna ramavtalsupphandling. Med utgångspunkt från Statskontorets utvärderingsrapport för upphandlingen och tilldelningsbeslut angående avtal för Servrar, lagring och tjänster fattar Ånge kommun ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del. Upphandlingssamordnarens beslut godkänns. 72 Dnr 05/290 Upphandling Spridnings- och hämtningssystem SHS 2004 Ånge kommun har tidigare anmält intresse att delta i rubricerad upphandling som genomförts av Statskontoret. Diarienr 2004/ Statskontoret har sammanställt inkomna anbud och översänt de handlingar som erfordras för de lokala besluten.

4 Avtalstiden är 36 månader. På grund av tidplanen måste tilldelningsbeslut fattas senast Upphandlingssamordnarens beslut föreligger. sunderlag - Statskontorets utvärderingsrapport (finns hos upphandlingssamordnaren) - Statskontorets tilldelningsbeslut - Tilldelningsbeslut Ärendet föredras av upphandlingssamordnaren. Ånge kommun har genom anmälan (fullmakt) deltagit i och uppdragit åt Statskontoret att för vår räkning genomföra denna ramavtalsupphandling. Med utgångspunkt från Statskontorets utvärderingsrapport U:146 för Spridnings- och hämtningssystem SHS 2004 och tilldelningsbeslut I-beslutnr fattar Ånge kommun ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del. Upphandlingssamordnarens beslut godkänns. 73 Dnr 05/291 Upphandling PC, bildskärmar och tjänster 2005 Ånge kommun har tidigare anmält intresse att delta i rubricerad upphandling som genomförts av Statskontoret. Dnr 2003/ Statskontoret har sammanställt inkomna anbud och översänt de handlingar som erfordras för de lokala besluten. Avtalstiden är 30 månader. På grund av tidplanen måste tilldelningsbeslut fattas senast Upphandlingssamordnarens beslut föreligger. sunderlag - Statskontorets utvärderingsrapport (finns hos upphandlingssamordnaren) - Statskontorets tilldelningsbeslut - Tilldelningsbeslut Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. Ånge kommun har genom anmälan (fullmakt) deltagit i och uppdragit åt

5 Statskontoret att för vår räkning genomföra denna ramavtalsupphandling. Med utgångspunkt från Statskontorets utvärderingsrapport U:152 för PC, bildskärmar och tjänster 2005 och tilldelningsbeslut fattar Ånge kommun ett likalydande tilldelningsbeslut för egen del. Upphandlingssamordnarens beslut godkänns. 74 Dnr 04/554 Principer för hyressättning i kommunens verksamhetsfastigheter Stiven Wiklund föreslog i arbetsutskottet , att det måste göras mycket tydligare för Ånge kommuns nämnder att koncernnytta skall vara en ledstjärna. Detta finns redan inskrivet i ägardirektiven för bolagen. Kommunchef Göran Fjellström föreslår att tekniske chefen, ekonomichefen och VD:n för ÅFA får i uppdrag att presentera ett förslag om principerna för hyressättning. Arbetsutskottet beslutade: 1. Ge kommunchef Göran Fjellström i uppdrag att dels lämna förslag på förtydligande av nämndernas reglementen när det gäller koncernnyttan och dels att i olika sammanhang föra ut detta budskap vid chefsträffar etc. 2. Ge tekniske chefen Ove Skägg, ekonomichefen Frank Sällström och VD:n för ÅFA Torbjörn Westberg i uppdrag att presentera ett förslag om principerna för hyressättning inom koncernen. I arbetsutskottet föredrar Frank Sällström, Ove Skägg och Torbjörn Westberg förslag till principer för hyressättning inom koncernen. Tjänstemannaförslaget gås igenom och diskuteras. Några justeringar görs i förslaget. Förslaget gäller endast nya hyreskontrakt inom kommunala verksamhetsfastigheter. Arbetsutskottet beslutade: Förslaget översänds till Ånge Fastighets- och Industri AB för godkännande innan beslut hos ägaren. Inför ksau Uppdraget att i den övergripande koncerntankens namn hitta en modell som uppmuntrar till sänkta kostnader i befintliga verksamhetslokaler och minskat behov av nyinvesteringar har tagit

6 ett steg framåt. Med ledorden självkostnadsprincip, öppen redovisning, underhållsplaner per objekt och korta uppsägningstider kan både kommunens förvaltningar och ÅFA få bättre möjligheter till kostnadseffektiva fastigheter, ökad flexibilitet och förbättrad långsiktig planering. sunderlag Arbetsutskottet Förslag till principer för hyressättning inom koncernen Ånge kommun Arbetsutskottet Protokollsutdrag ÅFA styrelsemöte Ove Skägg och Frank Sällström föredrar ärendet. Förändringen gäller i första hand nya kontrakt för verksamhetslokalerna. På sikt genomförs modellen i alla verksamhetslokaler. Föreslå kommunstyrelsen 1. Uppdra till kommunchefen att inleda arbetet med en 5-årig strategisk lokalplan med sikte på fastställande i kommunfullmäktige under maj Tekniska chefen ges i uppdrag att i enlighet med bilagda utredning ansvara för koncernövergripande frågor rörande verksamhetsfastigheter. 3. I frågor om underhåll, investeringar, uppsägningar och koncernbidrag rörande verksamhetsfastigheter fastställs följande delegationsordning Tekniska chefen upp till kr Kommunchefen Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige till kr till kr till kr över kr 4. Fastställa bilagd utredning om ny hyresmodell för verksamhetsfastigheter. 5. et börjar gälla från och med _

7 75 05/249 Beredning av motion utred bygglov vid sjöar Miljöpartiet genom Kicki Jeschke och Jan-Owe Dvärby lämnar in en motion om bygglov vid sjöar. Det skulle vara av stor nytta för kommunen och till glädje för många människor om det fanns klara riktlinjer för vid vilka sjöar bygglov kan beviljas och vilka sjöar som ska få förbli vildmarkssjöar. en i bygg- och plannämnden kunder styras upp bättre för att med säkerhet kunna bevara viss natur orörd och för att med gott samvete kunna tillgodose efterfrågan på sjötomter. Motionärerna föreslår därför: - att kommunen låter en grupp kunniga personer utreda vilka sjöar i området som ska vara orörda och vilka man kan släppa till för viss bebyggelse. sunderlag - Motion Utred bygglov vid sjöar, Kf Göran Fjellström föredrar ärendet. Ge utvecklingsenheten i uppdrag att i samråd med bygg- och miljökontoret arbeta fram förslag till motionssvar inför den politiska behandlingen. 76 Dnr 05/281 Ansökan om prispengar till Norrlands mineraljakt 2005 Norrlands Mineraljakt (SGU) ansöker om bidrag till prispengar för mineraljakten Sedan början av maj pågår Mineraljakt i landets fem nordligaste län. Den ideella föreningen Georange, länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Gävleborgs och Västernorrlands län samt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) finansierar (till en del med EG:s strukturfondsmedel) och genomför årets mineraljakt. SGU sköter merparten av de praktiska arrangemangen. Årets pristagare utses vid ett jurymöte i höst i samråd mellan arrangörerna och mineralintressenterna.

8 sunderlag - Ansökan om prispengar till Norrlands mineraljakt Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Utrymme till bidrag finns inte i årets budget. Ansökan avslås. Mineraljakten uppmanas komma in med eventuell ansökan om bidrag inför 2006 under hösten _ 77 Dnr 05/228 Översyn av ägardirektiv för kommunala bolag Kommunstyrelsen har att utöva ägaransvar över de kommunala bolagen och ser årligen över ägardirektiven. Ägardirektiven är det dokument i vilket ägaren ger sina direktiv till bolaget angående dess verksamhet m.m. Vid kommunstyrelsens arbetsutskott föredrog kommunchef Göran Fjellström ärendet. Direktiven är under bearbetning. Ärendet bereds vidare vid kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti. sunderlag - Ägardirektiv för Ånge Fastighets- och Industri AB - Ägardirektiv för Ånge Energi AB - Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Reviderat förslag till ägardirektiv delas ut och diskuteras. Några punkter bör kollas upp och klargöras inför fortsatt behandling. Ägardirektiven för Ånge Energi AB kan läggas in i ÅFA:s direktiv eftersom Ånge Energi nu är helägt dotterbolag till ÅFA. En ny version med sammanvävda ägardirektiv tas fram. Fortsätta behandlingen vid nästa arbetsutskott.

9 78 Dnr 05/115 Motionssvar - Miljöskatt/miljöavgift på vattenkraftsproducerad elektricitet Kjell Grip, Gunn Thornberg och Erik Thunefors (Kd) har lämnat in rubricerad motion Av motionen framgår att motionärerna vill att Ånge kommun ska visa kreativitet i försöken att få den rättmätiga del av vattenkraftsinkomsterna som borde tillfalla kommunen. Kristdemokraterna föreslår en kommunal miljöskatt som baseras på producerad kwh per månad vilken ska tillfalla kommunens kassa eller någon form av utvecklingsfond för kommunerna i Norrlands inland. Viss del av dessa medel bör öronmärkas för att skapa arbetstillfällen inom miljövårdande åtgärder i syfte att skapa bättre förutsättningar för fiske- och naturturism. Man föreslår kommunfullmäktige besluta att undersöka om det är möjligt att lägga en miljöavgift/miljöskatt på de fastigheter där kraftverken är belägna enligt den föreslagna modellen. Kommunchefen har inkommit med förslag till svar på motionen där han konstaterar att kommunen inte har rätt att införa denna typ av miljöskatt/avgift. Han föreslår därför att någon ytterligare utredning inte genomförs. sunderlag - Kommunfullmäktige Motion Miljöskatt/miljöavgift på vattenkraftsproducerad elektricitet - Kommunchefens förslag till motionssvar Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. 79 Dnr 05/15 Avtal med skorstensfejarmästare

10 Avtal med skorstensfejarmästare för Ånge kommun tecknas med JO Sotning AB. Avtalet träder i kraft efter godkännande i kommunstyrelsen /räddningsnämnden. sunderlag - Förslag till avtal. Räddningschef Lars Nyman föredrar ärendet. Nye sotarmästaren är igång med verksamheten sedan 13 juli. Föreslår kommunstyrelsen (tillika räddningsnämnd) godkänna upprättat avtal med JO Sotning AB. _ 80 Dnr 04/161 Delårsbokslut för Ånge kommun Delårsbokslut för kommunen per halvårsskiftet är en återkommande rapport som ekonomienheten sammanställer. sunderlag - Förslag till Delårsrapport , samt prognos för Koncernekonom Frank Sällström föredrar ärendet. Han redogör för delårsbokslut 30 juni Materialet kommenteras och några redaktionella ändringar och kompletteringar föreslås. Bland annat om att kommunstyrelsen genomfört en genomlysning av humanistiska nämndens område och att just nu pågår en genomlysning av sociala nämndens område. Strukturgrupp arbetar med en långsiktig plan för kommunens ekonomi bland annat med sikte på att åter sänka skatten till samma nivå som före höjningen I november ska presenteras en plan för hur kommunens ekonomi ska komma i balans och skatten ska kunna sänkas inför Koncernbolagen har p.g.a. semester inte lämnat in komplett material. Bolagens resultat beräknas kunna kompletteras under vecka 33. En pressrelease om delårsbokslutet bör göras inför behandlingen i kommunstyrelsen. Information om delårsbokslutet ska även gå till alla anställda.

11 Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 1. godkänna delårsbokslut för Ånge kommun, efter redaktionella ändringar och kompletteringar enligt förd diskussion. 2. koncernekonomen och kommunchefen får i uppdrag att justera förändringar inom ram till följd av förändrad verksamhet. 81 Dnr 05/310 Försäljning av mark i Fränsta, del av Vissland 2:46 Mikael Mattsson, Mattssons Glas AB, ska bygga företagshall på markområdet öster om Shell i Fränsta. Kommunstyrelsen har att ta ställning till pris för tomten samt anvisa medel för att bygga gata till området. Tidigare hade tekniska nämnden anslag för detta, men de återtogs i avvaktan på att någon ville köpa tomen. Nu är det dags. Ove Skägg och Anders Lindqvist föredrar ärendet. Tomt ska avstyckas från fastigheten Vissland 2:46 och väg fram till fastigheten byggas. Föreslaget pris för marken är kr. I detta pris ingår även kostnad avstyckning av marken. För köparen tillkommer anslutningsavgift för vatten och avlopp till den nya fastigheten med kr exklusive moms. Väganslutningen till tomten kostar kommunen ca kr. Tekniska nämnden kan omdisponera medel för investeringar för att bygga vägen. Föreslå kommunstyrelsen godkänna försäljning av fastigheten till en köpeskilling av kr. _ 82 Dnr 05/312 BIC Mid Sweden AB, extra bolagsstämma och begäran om aktieägartillskott BIC Mid Sweden AB planeras att avvecklas per den 31 augusti 2005, några avtal löper fram till 31 december 2005, bland annat med bolagets vd. Ifall en lösning för vd hittas från 1 september kan

12 företaget avvecklas 31 augusti, annars avvecklas det per 31 december Ett aktieägartillskott behövs för att återställa det egna kapitalet vid avveckling. Beräkning av behov av aktieägartillskott finns för avveckling per den 31 augusti eller per den 31 december sunderlag - Kallelse till extra bolagsstämma för BIC Mid Sweden AB - Begäran om aktieägartillskott för BIC Mid Sweden AB Näringslivsutvecklare Lars Arkegren föredrar ärendet. Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundvall, Ånge, Nordanstig ingår i BIC Mid Sweden AB. Insatsen för kommunerna fördelas procentuellt. Diskussion med de övriga ägarkommunerna behövs innan beslut om aktieägartillskott kan tas. om eventuellt aktieägartillskott tas efter att kommunerna diskuterat frågan. _ 83 Dnr 05/328 Upphandling Korttidshyra av fordon Upphandling av korttidshyra av fordon har genomförts (ref.nr 2005/09). Kommunägda bolag innefattas i upphandlingen. Varje upphandlande enhet fattar sina egna beslut. Avtalstiden är två år med möjlighet till ett års förlängning t o m sunderlag Anbudssammanställning Utvärderingsprotokoll Ärendet föredras av upphandlingssamordnare Margit Mogren. En översyn av resereglementet bör göras. Avtal tecknas för korttidshyra av fordon med AVIS Biluthyrning Lic, Ånge Hyrverk AB, Ånge.

13 84 Dnr 05/258 Upphandling EFH Elektronisk fakturahantering Samordnad upphandling genomförs för närvarande för Sundsvalls och Ånge kommuner med Sundsvalls kommuns upphandlingsenhet som samordnare. Ånge kommuns ref.nr 2004/23. Varje upphandlande enhet fattar sina egna beslut. Enligt tidplanen skall tilldelningsbeslut fattas senast 30 juni Arbetet med utvärdering av inkomna anbud pågår. I kommunstyrelsens arbetsutskott , 69 föredrar upphandlingssamordnare Margit Mogren ärendet och presenterar tidplan och anbudssammanställning. Arbetsutskottet beslutar delegera till upphandlingssamordnaren att fatta beslut och underteckna ramavtalet och sedan redovisa för arbetsutskottet. sunderlag Utvärderingsprotokoll Summering av inkomna anbud Tilldelningsbeslut Upphandlingssamordnaren föredrar ärendet. Utvärderingen av inkomna anbud har slutförts och beslut har fattats att teckna ramavtal med Svenska Garantidata AB. Avtalstid: med förlängningsoption t o m om ramavtal godkännes. _ SLUT

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (31) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 30 oktober 2014 kl. 08:15-14:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer