Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl Föredragande Ärenden 1 Justering Göran Fjellström 2 Beredning av motion Kommunens personalkostnader i förhållande till befolkningsutvecklingen Göran Fjellström 3 Beredning av motion Ånge Energi AB säljas eller upplösas Göran Fjellström 4 Samordning mellan Ånge Energi AB och tekniska kontoret Stefan Wallsten 5 Restaurering av bykistor Sten-Ove Danielsson Ordförande Ulf Stecksén Sekreterare

2 TILLÄGGSLISTA Föredragande Ärenden Stefan Wallsten 6 Förlängd trottoar vid Stationsgatan i Fränsta Ove Skägg 7 Remiss om enskilda vägar Frank Sällström 8 Rapport om Kommunens ekonomi utifrån rapporten Vad kostar verksamheten i Din kommun Frank Sällström 9 Delårsrapport Frank Sällström 10 ÅFA:s upplåningsbehov

3 ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott (12) Plats och tid Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 19 augusti 2003, kl Ajournering ande Övriga deltagande Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c), vice ordförande Stiven Wiklund (s) Åke Nyhlén (s), tjg ersättare för Inga-Britt Söderberg (s) Jan-Eric Berglund (v), tjg ersättare för Inger Grelsson (v) Ulf Stecksén, kommunsekreterare Göran Fjellström, kommunchef Lena Paulsson, verksamhetsutvecklare, 131 Stefan Wallsten, samordnare utvecklingsenheten, Jan Rylander, EU-informatör, 134 Ove Skägg, teknisk chef, 136 Frank Sällström, ekonomichef, Utses att justera Åke Nyhlén Jan-Eric Berglund Justeringens plats och tid Ånge kommunhus, torsdag den 21 augusti Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ulf Stecksén Ordförande Justerande Sten-Ove Danielsson Åke Nyhlén Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Sista dag för överklagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av Utdragsbestyrkande

4 Au 131 Dnr 03/ Beredning av motion Kommunens personalkostnader i förhållande till befolkningsutvecklingen De sex oppositionspartierna Moderaterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har lämnat in rubricerad motion Man vill ha en grundlig genomlysning av personalkostnader med fasta tjänster och projektanställningar sedan 1990 satt i relation till befolkningsutvecklingen. Administrativa tjänster och kostnader skall speciellt redovisas och jämförelser göras mot ett antal kommuner av jämförbar storlek och lokalisering. Fullmäktige beslutade lämna över motionen till kommunstyrelsen för beredning. - Motionen inkommen Kommunfullmäktige , 55 Göran Fjellström och Lena Paulsson föredrar ärendet. Motionens olika frågeställningar gås igenom utifrån möjligheten att ta fram svar på dessa. Visst underlag har redan tagits fram. Befolkningsutvecklingen inga problem att ta fram. Inrättade och beslutade fasta tjänster finns ej underlag för då denna rutin ej längre tillämpas. Projektanställningar i vissa fall svårt med gränsdragning mot fasta tjänster. Konstateras att det finns någon form av administration i flertalet tjänster, vilket gör det svårt att beräkna. Kommunförbundet samlar in statistik där administrativa tjänster särredovisas. Jämförelsesiffror i förhållande till befolkningen från 1992 till 2002 har tagits fram och redovisas. Föreslås att kommunchefen skall fortsätta arbeta med utredningen och det skall ske i nära samverkan med kommunstyrelsen. Kommunchefen får i uppdrag att arbeta med utredningen för att svar skall kunna lämnas på motionen och att arbetet skall ske i nära samverkan med kommunstyrelsen. _

5 Au 132 Dnr 03/ Beredning av motion Ånge Energi AB säljas eller upplösas Moderaterna har genom Berith Bergman lämnat in rubricerad motion Man anser att för att spara kommunala skattepengar bör man endera sälja eller upplösa bolaget och överföra verksamheterna till tekniska nämnden. En utredning bör göras som visar hur överförandet skulle kunna verkställas och vilka besparingar kommunen skulle kunna göra samt ett ställningstagande till försäljning av bolaget, helt eller delvis. Utredningen bör också visa hur ansvaret för bredbandsanläggning skall kunna hanteras i fortsättningen. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. - Motionen inkommen Kommunfullmäktige , 56 Göran Fjellström föredrar ärendet. En utredning pågår redan om samarbete på personalsidan med tekniska kontoret, vilken inte är klar. Föreslås att avvakta denna utredning innan motionen besvaras. Ta upp ärendet när utredningen om samarbete med tekniska kontoret är klar, vilken planeras vara klar i oktober. _ Au 133 Dnr 03/ Samordning mellan Ånge Energi och tekniska kontoret - rapport Vid presidieöverläggningarna i mars diskuterades samarbete och samordning av Ånge Energi och tekniska nämndens verksamhet framförallt på tjänstemannasidan. Enligt beslut i arbetsutskottet fick kommunchefen följande uppdrag: 1 Undersöka förutsättningarna att samordna verksamheten personalmässigt mellan Ånge Energi och tekniska kontoret.

6 2 Beskrivningen ska avse ekonomiska konsekvenser och även visa hur rollfördelningen ska se ut med tidsperspektivet minst tre år framåt. 3 Redovisningen ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott inom två månader. Kommunchefen har lämnat två rapporter och Vid senaste rapporten rapporterar Kommunchefen muntligt hur arbetet fortskridit. Det betonas från arbetsutskottets sida personalens trygghet i förändringsprocessen. Klargörs att meningen är att bolaget Ånge Energi inte berörs annat än på tjänstemannasidan. Ånge Energi avses köpa tjänster av tekniska kontoret och de nuvarande anställda vid Ånge Energi anställs vid tekniska förvaltningen i Ånge kommun. as uppdra till kommunchefen fortsätta utredningen med diskussioner med styrelsen och personalen i Ånge Energi AB. - Arbetsutskottet , Arbetsutskottet , 119 Göran Fjellström lämnar en muntlig och skriftlig rapport. Föreslås att styrelsen i Ånge Energi bjuds in att medverka vid presidieöverläggningarna 9 september. Bjuda in styrelsens ledamöter i Ånge Energi AB till presidieöverläggningarna 9 september. Au / EU-projekt restaurering av bykistor - finansiering Kommunstyrelsen beslutade att lämna in en EU-ansökan om restaurering av bykistor. Bykistor användes förr i tiden till att förvara socknens handlingar. 2,8 mkr ansöks hos regionala fonden. Totalt omsluter projektet 5 mkr. I utgångsläget skulle Ånge kommun satsa ca 100 kkr per år under 3 årsperioden I arbetsutskottet redogjorde samordnare Stefan Wallsten och EU-informatör Jan Rylander för finansieringen av projektet.

7 Följande finansiärer är klara: Länsstyrelsen 500 kkr, lantmäteriet 100 kkr, arbetsförmedlingen 604 kkr, länsmuseet 50 kkr, landstinget 225 kkr. Återstående del för Ånge kommun blir 518 kkr. Arbetsutskottet beslutade lämna in EU-ansökan med ovan nämnda underlag. Kommunstyrelsen behandlade ärendet , 142. Stefan Wallsten föredrog ärendet. Det föreligger nya förutsättningarna för projektet. EU-finansieringen är ej klar och alternativa lösningar diskuterades. Ärendet remitterades till arbetsutskottet - Kommunstyrelsen , 45 - Arbetsutskottet , 26 - Ansökan - PM av Sten-Ove Danielsson - Kommunstyrelsen , 142 Stefan Wallsten och Jan Rylander föredrar ärendet. Diskussion förs om möjligheten av start utan EU-finansiering. Föreslås att ärendet går till kommunstyrelsen och att Jan Rylander arbetar vidare med finansieringen. 1 Ärendet går vidare till kommunstyrelsen. 2 Uppdra till Jan Rylander arbeta vidare med finansieringen. Au 135 Dnr 03/ Förlängd trottoar vid Stationsgatan i Fränsta Kraftsamling Fränsta har kommit in med en skrivelse där man vill att kommunen skall trycka på Vägverket att förlänga trottoaren vid Stationsgatan i Fränsta. Banverket och Ånge kommun genomför för närvarande markarbeten för att flytta perrongen och den lilla värmestugan vid hållplatsen från södra sidan av spåren till den norra sidan. Ett gammalt magasin har rivits för att lämna plats åt gräsytor och planteringar. Nya parkeringsplatser för kort- och långtidsparkering kommer att anläggas på den norra sidan. I samband med dessa arbeten har vi fått in flera förfrågningar om inte trottoaren längs Stationsgatan kommer att förlängas så att den följer gatan hela vägen ned till det

8 nya stationsområdet. Som framgår av bifogade bilder så slutar trottoaren i korsningen Stationsgatan Centralvägen. Resterande sträcka förbi infarten till SweLog:s traktor- och maskinverkstad samt kundparkering hänvisas gående till vägbanan. Vägen förbi den nya hållplatsen fungerar också som infart till Granngården, vilka också har en betydande trafik av större och tyngre fordon. Kraftsamling Fränsta har beslutat prioritera denna fråga om en förlängd trottoar efter Stationsvägen när nu det nya stationsområdet färdigställs i Fränsta och vi vänder oss till Er och våra lokala politiker i Ånge kommun för att få denna fråga åtgärdad snarast möjligt. - Skrivelse från Kraftsamling i Fränsta Stefan Wallsten föredrar ärendet Ställa sig bakom Kraftsamling Fränsta i deras framställan. Au 136 Dnr 03/ Remiss om enskilda vägar Vägverket fick i uppdrag att studera vissa konsekvenser av de förslag som utredningen om bidrag och regler för enskilda vägar, BREV-utredningen, lämnade i sitt betänkande SOU 2001:67. Uppdragen gällde broar och färjor, konsekvenser för glesbygdsbefolkningen samt försvarsmaktens behov av vägar. Länsstyrelsen skall tillsammans med övriga remissinstanser lämna synpunkter till Näringsdepartementet senast Inför detta är det värdefullt för länsstyrelsen att få höra mera om kommunernas och länstrafikens synpunkter över Vägverkets redovisning. Kommunen inbjuds därför till möte i Härnösand. - Skrivelse från Länsstyrelsen daterad Ove Skägg föredrar ärendet. Föreslås begära att man utreder konsekvenserna på detaljnivå vilket åtagande som de enskilda vägföreningarna får genom att välja ut ett antal representativa exempel.

9 Ove Skägg får i uppdrag framföra förslaget på utredning av konsekvenserna på detaljnivå vilket åtagande som de enskilda vägföreningarna får genom att välja ut ett antal representativa exempel. Au 137 Dnr 03/ Rapport om kommunens ekonomi utifrån rapporten Vad kostar verksamheten i Din kommun Skriften Vad kostar verksamheten i din kommun är en årligt utkommande skrift från Svenska kommunförbundet där Sveriges kommuners ekonomi åskådliggörs med olika nyckeltal. - Utdrag ur skriften Vad kostar verksamheten i Din kommun Frank Sällström föredrar ärendet. Jämförelser görs med länets kommuner och glesbygdskommuner med olika nyckeltal, både vad gäller hela kommunen som olika verksamheter. Tabell 11 med indextal är speciellt intressant. Frank Sällström får i uppdrag att ställa frågor i ämnet till olika verksamheters företrädare vid presidieöverläggningarna. Skriften skall beställas till arbetsutskottet. Ärendet tas upp i kommunstyrelsen. Au 138 Dnr 03/ Delårsbokslut för Ånge kommun Delårsbokslut för kommunen per halvårsskiftet är en återkommande rapport som ekonomienheten sätter samman. - En sammanställning av resultat-, finans- och balansräkning samt verksamhetsuppföljning på verksamhetsnivå för första halvåret 2003

10 Frank Sällström föredrar ärendet. Man har ännu ej fått in bolagens redovisningar. Kommunens egen ekonomi ser bra ut, men större delen av de nya lönerna är ej utbetalda. Intäkterna är ca 10 % mindre än budgeterat. Socialnämnden har ett negativt resultat på 4 mkr. 2 mkr finns i oförutsedda behov. Inflationen ligger på 1,6 % just nu och bör klara sig under 2 % för Förvaltningsberättelse upprättas så snart bolagsredovisningar och verksamhetsanalyser sammanställts. Sjukfrånvaro på grund av influensa har varit problem sedan maj månad inom vård och barnomsorg, vilket resulterat i vikariatproblem. Redovisningsrådets rekommendation om bl.a. semesterlöneskuldens förändring under året skall börja tillämpas fr.o.m Uppdra till ekonomichefen att komplettera med bolagens siffror till kommunstyrelsebehandlingen. Au 139 Dnr 03/ ÅFA:s upplåningsbehov Kommunen är fr o m augusti 2003 medlem i Kommuninvest ekonomisk förening, vilket torde ge bättre räntevillkor även för kommunens bolag. ÅFA har lån som förfaller under året, i september med 12,2 kr och i november med 9,6 mkr. Därtill nyttjar de 32 mkr i checkkredit i kommunens koncernbank. Frank Sällström föredrar ärendet. Han föreslår att ÅFA upptar ett nytt lån för investeringar motsvarande chekkrediten samt konverterar förfallna lån till Kommuninvest ekonomisk förening. Infordra formell begäran från ÅFA att behandlas i kommunstyrelsen. SLUT

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 december 2003, kl 09.00 - Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen 10 februari 2004, kl 09.00 16.20 Föredragande Ärenden Justering Gunilla Mellgren

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén

Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare. Ulf Stecksen. Alf Hallén 1 (33) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Alby skolas gymnastiksal, måndag den 26 november 2007 kl. 13.00-16.00. Se bilaga Gruppmöte Kl. 10.00-12.00 Övriga deltagare Göran Fjellström, kommunchef

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00.

Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Kommunfullmäktige 2003-04-10 Plats och tid för Ånge kommunkontor, samlingssalen, måndag den 28 april 2003, sammanträdet: kl. 17.00. Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund lämnas möjlighet

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson Plats och tid ande 2006-12-12 Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer