SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09"

Transkript

1 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl Ajournering Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande Åke Nyhlén, s Ann-Christine Meiding, s, ej efter kl , 2, 4 och 6 Inger Persson, s Robert Wiklund, s Magdalena Flemström, c Anders Udd, c Carl-Henric Ohlsson, m Kjell Grip, kd Jan-Eric Berglund, v Rolf Meiding, s, ersätter Ann-Christine Meiding, s, kl Inger Grelsson, v Gunilla Thornberg, kd Björn Magnusson, c Göran Fjellström, kommunchef Ulf Stecksen, kommunsekreterare, Kristina Kamsten, sekreterare BRÅ, 2 Berit Lundin, alkoholhandläggare, 4 Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten, 5, 8 Anders Heimer, arbetsförmedlingschef, 5 Justeringens plats/tid Ånge kommunkontor, tisdag den 16 januari 2007 kl Paragrafer 1-9 Underskrifter Sekreterare Ordförande Ulf Stecksen Sten-Ove Danielsson ÅNGE KOMMUN Justerande Stiven Wiklund Magdalena Flemström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Ånge kommunkontor Utdragsbestyrkande

2 2 Innehållsförteckning 1 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott (Dnr: KST 07/9) 3 2 Utse arbetsgrupp för att arbeta med butikssnatterier (Dnr: KST 07/9) 5 3 Godkännande av medverkan i projektet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning (Dnr: KST 07/8) 6 4 Stiftelsen Nelly Carlsson (Dnr: KST 06/521) 7 5 Rapport Utvecklingsenheten (Dnr: KST 07/10) 9 6 Aktuella rapporter (Dnr: KST 07/12) 10 7 Rapport Ledningsgruppen (Dnr: 07/11) 11 8 Ung Företagsamhet Västernorrland ansöker om finansiering 2007 (Dnr: KS 06/509) 13 9 Strukturgrupp utses (Dnr: KST 07/9) 14

3 3 1. Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsens utskott (Dnr: KST 07/9) Kommunstyrelsen har att utse ledamöter och ersättare i sina tre utskott, arbetsutskottet, personal- och organisationsutskottet och näringslivsutskottet samt ordförande och vice ordförande i de tre utskotten. Arbetsutskottet har fem ledamöter och fem ersättare. Personal- och organisationsutskottet och näringslivsutskottet har tre ledamöter och tre ersättare. Kommunstyrelsens reglemente anger att företrädare för näringslivet ska adjungeras till näringslivsutskottet i den utsträckning som kommunstyrelsen beslutar. Inför mandatperioden beslutade kommunstyrelsen att näringslivsutskottet bemyndigas adjungera ledamöter i den utsträckning det bedöms lämpligt. Anmälan av vilka personer som adjungeras skulle göras till kommunstyrelsen. Partierna har kommit in med följande förslag: Centerpartiet: Magdalena Flemström som ledamot i arbetsutskottet och Anders Udd och Björn Magnusson som ersättare. Björn Magnusson som ledamot i personal- och organisationsutskottet med Anders Udd som ersättare. Anders Udd som ledamot i näringslivsutskottet med Magdalena Flemström som ersättare. Kristdemokraterna: Kjell Grip som ledamot i arbetsutskottet och ersättare i personaloch organisationsutskottet. Vänsterpartiet: Jan-Eric Berglund som ledamot i arbetsutskottet med Inger Grelsson som ersättare. Jan-Eric Berglund som ledamot i personal- och organisationsutskottet. Diskuterar krav och lämplighet på personal- och organisationsutskottets ledamöter. Inger Grelsson påpekar att ledamöter av hävd utsetts ur arbetsutskottet och att nu föreslås en ersättare i kommunstyrelsen som ordinarie ledamot i utskott. Arbetsutskottet Ledamöter: Sten-Ove Danielsson, s, Stiven Wiklund, s, Jan-Eric Berglund, v, Magdalena Flemström, c, och Kjell Grip, kd. Arbetsutskottet - ersättare: Åke Nyhlén, s, Ann-Christine Meiding, s, Inger Grelsson, v, Anders Udd, c, och Björn Magnusson, c. Personal- och organisationsutskottet ledamöter: Stiven Wiklund, s, Jan-Eric Berglund, v, och Björn Magnusson, c. Personal- och organisationsutskottet - ersättare: Åke Nyhlén, s, Anders Udd, c, och

4 4 Kjell Grip, kd. Näringslivsutskottet ledamöter: Sten-Ove Danielsson, s, Åke Nyhlén, s, och Anders Udd, c. Näringslivsutskottet ersättare: Stiven Wiklund, s, Ann-Christine Meiding, s, och Magdalena Flemström, c.

5 5 2. Utse arbetsgrupp för att arbeta med butikssnatterier (Dnr: KST 07/9) Kommunstyrelsen beslutade 19 december 2006 att vid nästa möte utse en arbetsgrupp för att arbeta med åtgärder för att komma tillrätta med butikssnatterierna. Detta efter att Birgitta Ytterström, ICA-handlare, och köpmännens representant i Brottsförebyggande Rådet givit sin syn på läget i Ånge. Birgitta menar att det är ett stort problem med snatterier i butikerna i Ånge och att åtgärder måste till. Brottsförebyggande Rådets organisation och arbetssätt diskuterades och som ett alternativ föreslogs att en intresserad arbetsgrupp med ett mer fokuserat och kortsiktigt perspektiv skulle kunna tillsättas för att arbeta med aktuella och angelägna problemområden. Konkret föreslogs att en arbetsgrupp bildas med två representanter från handeln, en från Migrationsverket, en från polisen och två från kommunen. BRÅ-sekreteraren och informationssekreterare Kristina Kamsten föredrar ärendet. Sten-Ove Danielsson skissar på ett upplägg för arbetet i arbetsgruppen. Inger Grelsson anser att arbetet i arbetsgruppen ska tillföras BRÅ:s verksamhet, eftersom BRÅ är en nationell och länsvis företeelse. Åke Nyhlén ser arbetsgruppen som ett komplement till BRÅ s verksamhet och att BRÅ ska finnas kvar med långsiktigt arbete. Kristina Kamsten påpekar att det är tänkt att just så ska BRÅ-arbetet fungera. Rolf Meiding anser att arbetsgruppen ska ha ett tidsbegränsat mandat, vilket besvaras med att arbetsgruppen ska avrapportera kontinuerligt under våren. Medel för arbetsgruppens arbete finns inom BRÅ. BRÅ är ej utsedd för den nya mandatperioden, vilket ska göras framledes. Förutsätts att Migrationsverket och polisen utser representanter i arbetsgruppen. Carl-Henric Ohlsson, m, och Jan-Eric Berglund, v, föreslås till arbetsgruppen. Utse Carl-Henric Ohlsson, m, och Jan-Eric Berglund, v, att ingå i arbetsgruppen.

6 6 3. Godkännande av medverkan i projektet Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning (Dnr: KST 07/8) Sveriges Kommuner och Landsting har i flera år drivit ett projekt i samverkan med olika kommuner med syfte att stärka den kommunala ledningens arbete med kvalitet i styrning och uppföljning. Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning är ett verktyg som tagits fram och nu kommer att utvecklas vidare. Kommuner erbjuds därför medverka i ett nätverk för att testa och vidareutveckla detta kvalitetshjälpmedel. Kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning ska innehålla information som ger de förtroendevalda en god kunskap om kommunens kvalitet både i förhållande till sig själv över tiden och i jämförelse med andra. Kommunchefen anser att värdet av medverkan i det i inbjudan beskrivna nätverket är stort och har inlämnat en intresseanmälan från Ånge kommun. För slutligt godkännande av kommunens medverkan krävs i ett beslut i kommunstyrelsen. Beslutsunderlag Inbjudan om deltagande i nätverk Kommunchef Göran Fjellström föredrar ärendet. Betonas att det inte innebär några speciella kostnader. Att delta i projektet kommunfullmäktiges kvalitetsredovisning.

7 7 4. Stiftelsen Nelly Carlsson (Dnr: KST 06/521) Socialnämnden har 8 november 2006 beslutat att överlämna Stiftelsen Nelly Carlsson till kommunstyrelsen för förvaltning. Nelly Carlsson har den 14 februari 1995 testamenterat kvarlåtenskap att tillfalla Furubacken att användas vid de s.k. Ljunga-Fränsta-Torpshammars husen till åldringarnas trevnad, underhållning, terapiarbeten och dylikt, allt för en meningsfull ålderdom. Av stiftelselagens 10 kap, 1 framgår att alla stiftelser med tillgångar som överstiger 10 basbelopp skall registreras hos länsstyrelsen i det län där stiftelsen eller stiftelsens förvaltare har sitt säte. Socialnämnden beslutar , 136 att socialnämnden är förvaltare för stiftelsen och har det juridiska ansvaret samt att till Länsstyrelsen i Västernorrlands län, förvaltningsavdelningen, överlämna registeranmälan för stiftelsen Nelly Carlsson. Länsstyrelsen har begärt komplettering av insända handlingar och hänvisar till att enligt stiftelselagens 2 kap 3 är det styrelsen eller förvaltaren som svarar för att föreskrifterna i ett stiftelseförordnande följs. Av kommentarerna till samma paragraf framgår det att beslutsbefogenheten och därmed ansvaret vid anknuten förvaltning vilar på förvaltarens högsta verkställande organ. Om förvaltaren är en kommun är det kommunstyrelsen som är ansvarig. Alltså ska kommunstyrelsen i detta fall stå som förvaltare av stiftelsen. Länsstyrelsen framställer om reviderad registreringsanmälan där det framgår att kommunstyrelsen är förvaltare för stiftelsen samt kopia av kommunstyrelsebeslut som visar att kommunstyrelsen åtagit sig uppdraget att förvalta stiftelsen. Anmälan skall skrivas under av kommunstyrelsen eller av kommunstyrelsen utsedd firmatecknare/företrädare. Kommunstyrelsen har det juridiska ansvaret för stiftelsen. Stiftelsen skall överlämnas till kommunstyrelsen som har att dela ut pengar ur stiftelsen. Kommunstyrelsen kan i sin tur delegera till en undernämnd att dela ut pengar ur stiftelsen. Firmatecknare för stiftelsen skall vara kommunstyrelsens ordförande. Beslutsunderlag Protokoll från socialnämnden , 157 Överläggning arbetsutskottet 28 november Alkoholhandläggare Berit Lundin föredrar ärendet.

8 8 Beslut arbetsutskottet 28 november Föreslå kommunstyrelsen Delegera till socialnämnden att fördela pengar ur stiftelsen Nelly Carlsson. Utse kommunstyrelsens ordförande som firmatecknare för stiftelsen Nelly Carlsson. Alkoholhandläggare Berit Lundin föredrar ärendet. Pengarna fördelas efter förslag från en kommitté utsedd av socialnämnden. 1. Delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fördela pengar ur stiftelsen Nelly Carlsson efter förslag från en kommitté utsedd av socialnämnden. 2. Utse kommunstyrelsens ordförande som firmatecknare för stiftelsen Nelly Carlsson. 3. Delge kommunstyrelsen årligen vad medlen gått till.

9 9 5. Rapport - Utvecklingsenheten (Dnr: KST 07/10) Utvecklingsenheten ger regelbundet en kortare information om aktuella frågor inom enhetens verksamhetsområde. Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Anders Heimer, nybliven chef för arbetsförmedlingen i Ånge från 1 januari, presenterar sig. Han kommer från Länsarbetsnämnden i Härnösand och har arbetat med utvecklingsfrågor och arbetsgivarkontakter. Han har varit i Ånge tidigare på arbetsförmedlingar med olika frågor. Har fram till 2004 arbetat inom arbetsförmedlingen i Stockholm. Han bor i Sundsvall. En gång i kvartalet med början i mars kommer han under punkten Utvecklingsenheten rapporterar till kommunstyrelsen med information om arbetsmarknadsläget i kommunen, som ser fortsatt ljust ut. Många har gått ut i jobb i januari p.g.a. ersättningsrekrytering och ökad orderingång. Företagen använder lokala underentreprenörer, vilket är positivt. 135 personer har gått företagarutbildning senaste åren. Första ungdomsgruppen med åringar börjar kommande vecka med 15 ungdomar, enligt tidigare modell. Oklart hur detta kan fortsätta i framtiden med nya arbetsmarknadspolitiken. Under våren kommer en revidering av nationella planer för vägar och järnvägar. Länstrafiken och bussbolagen har synpunkter på Vägverkets dåliga sandning vid akuta lägen. Enligt näringslivsutvecklare Torbjörn Eriksson ser näringslivsutvecklingen i kommunen positiv ut. Elkapsling har nya ägare. Transportstödet är ett ständigt diskuterat bidrag. Intransportstödet förhandlas mot Bryssel. Förlängt projektet Framtid Ånge näringslivsutveckling, där Tage Påhlsson sitter i styrgruppen och frågan ställs om han ska sitta kvar trots att han inte sitter i kommunstyrelsen och besvaras med att han fortsätter detta uppdrag. Tacka för rapporten.

10 10 6. Aktuella rapporter (Dnr: KST 07/12) Denna paragraf används för att kunna lämna olika angelägna rapporter för kommunstyrelsens kännedom. Stiven Wiklund rapporterar att han utträtt ur Ljusnanhälsan och Ångehälsan med anledning av den pågående upphandlingen av företagshälsovård för att inte vara jävig vid upphandlingen. Kommunstyrelsen gav 14 november 2006 personal- och organisationsutskottet i uppdrag att upphandla företagshälsovård. Anbudstiden går ut 10 januari. Sten-Ove Danielsson rapporterar att nytt avtal för Mittlinjen börjar gälla i juni i år. Connex/Violia tar över trafiken från Mittlinjen och använder Reginatåg, som går ett par minuter snabbare på sträckan Ånge-Sundsvall. Med en ny tidtabell från 1 januari 2008 tillkommer en tur från Sundsvall kl. 5 mot Ånge och Östersund. Informeras om planerade utbildningar för förtroendevalda. Carl-Henric Ohlsson rapporterar att presidiet och gruppledarna haft ett möte 2 januari, där man bl.a. beslutade att göra ett studiebesök vid fullmäktigemöte i Sundsvall 29 januari för att få inspiration för utveckling av vårt eget fullmäktige. Bland annat ledamöternas frågestund är intressant att även införa i vår kommun. Tacka för informationen.

11 11 7. Rapport - Ledningsgruppen (Dnr: KST 07/11) Kommunchefen Göran Fjellström rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om aktuella frågor som behandlas i ledningsgruppen. Beslutsunderlag Rapport från ledningsgruppen Kommunchefen Göran Fjellström lämnar en skriftlig och muntlig rapport. Revisorernas granskning av kommunstyrelsens verksamhet Revisionens granskningsrapport föreligger och gås nu igenom. Ett första intryck är att den i huvudsak ger ett positivt intryck samtidigt som det finns värdefulla synpunkter och förslag att ta tillvara. Rapporten kommer till kommunstyrelsens arbetsutskott i januari. Översyn av Överförmynderiverksamheten Denna fråga ligger fortfarande kvar hos Sundsvalls kommun för framläggande av konkreta förslag om hur ett samarbete ska kunna utformas. Initiativ avvaktas. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att tillsammans med ordföranden diskutera kompetensfrågorna i den nyvalda överförmyndarnämnden. Gemensam projektmodell (höjd effektivitet målet) En gemensam projektmodell utarbetas för användande i projekt i Ånge kommun. En struktur skapas där ett antal viktiga frågeställningar belyses. Målet är att säkra nytta och höjd effektivitet. Inledningsvis är planen att utbilda en person per verksamhetsområde i de större verksamheterna. Koncernfrågor med ÅFA Dialog med VD kring ägardirektiv, gemensamma policys och energirådgivning. ÅFA har svårt att svara upp mot förväntningarna för rådgivningen, skrivelse om nivån inväntas. Diskuterar ÅFA:s roll och hur fritt man kan agera vad gäller personalpolicy och som exempel diskuteras om och hur olika verksamheter bjuder på julbord och ger julgåvor. Nyligen har tagits nya ägardirektiv, vilket kommer upp vid kommande utbildningar för förtroendevalda och då får man mer information hur det styrs upp från ägaren. Ett gemensam linje i chefsgruppen föreslås som ett sätt komma åt problemet. Föreslås att personal- och organisationsutskottet gör en uppföljning av vad som gjorts vad gäller julgåvor för att få ett underlag. Gemensam aktivitet planeras inför julen 2007 och information om detta ska gå ut i tid. Internkontroll 2007 för kommunstyrelsens verksamhet Planering utifrån dialog med kommunstyrelsen.

12 12 Tacka för informationen.

13 13 8. Ung Företagsamhet Västernorrland söker finansiering 2007 (Dnr KS 06/509) För verksamheten i Ånge kommun ansöker Ung företagsamhet om stöd för år 2007 om totalt kronor. För denna finansiering får kommunen del i de regionala aktiviteterna samt 160 timmar i support. Beslutsunderlag Ansökan om finansiering 2007 från Ung Företagsamhet Västernorrland. Överläggning näringslivsutskottet 12 december Rektor Stig Martinsson, Bobergsgymnasiet, har meddelat att Bobergsgymnasiet kan stå för kr av kostnaden. Resterande kostnad belastar Utvecklingsenheten. Beslut näringslivsutskottet 12 december Föreslå kommunstyrelsen att Bobergsgymnasiet finansierar med kr och Utvecklingsenheten med kr. Chefen för utvecklingsenheten Stefan Wallsten föredrar ärendet. Utvecklingsenheten finansierar med kr ur program 032.

14 14 9. Strukturgrupp utses (Dnr KS 07/9) Jan-Eric Berglund föreslår att strukturgruppens framtida arbetssätt tas upp i arbetsutskottet så fort som möjligt. Strukturgruppen har tidigare lagts ned och därför måste beslutas att den ska återupptas. En från varje parti och personal- och organisationsutskottets ordförande har funnits i gruppen. Gruppen har bl. a. tagit initiativ till utredningen av äldreomsorgen inom socialnämnden. Kommunchefen är tjänsteman i gruppen. Carl-Henric Ohlsson föreslår att strukturgruppens fortsätter sitt arbete och att beslut om detta tas vid dagens möte. Strukturgruppen återupptar sitt arbete och ett första möte håll måndag den 5 februari kl Till strukturgruppen utses följande ledamöter: Carl-Henric Ohlsson, m, Göran Jonsson, fp, Kjell Grip, kd, Magdalena Flemström, c, Jan-Eric Berglund, v, Jan- Ove Dvärby, mp, Sten-Ove Danielsson, s, och Stiven Wiklund, som personaloch organisationsutskottets representant.

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (39)

Sammanträdesprotokoll 1 (39) 1 (39) Plats och tid Landstingssalen, landstingshuset, Frösön den 29 november 2005 kl 9.00-30 november 2005 kl 17.30 Beslutande Enligt närvaroförteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Nina

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer