Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)"

Transkript

1 Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Ersättare Ann Knudsen (M) Naeimy Blücher-Johansson (FP) Göran Kihlström (KD) Björn Johansson (V) Övriga närvarande Anders Dahlén kommunchef, Morgan Persson ekonomichef, Peter Eskebrink kommunledningschef, Niklas Friman personalchef, Camilla Eriksson vik informatör, Linn Erlandsson kommunsekreterare Justerare Eva WennStröm (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret måndagen 27 september 2010 kl 11:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Linn Erlandsson Ordförande Åke Thörnesjö Justerare Eva WennStröm ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift Linn Erlandsson

2 PROTOKOLL 2(12) 140 Gemensam överförmyndarnämnd Beslut Arbetsutskottet tackar för informationen. Sedan en tid pågår en diskussion med Karlskoga, Degerfors, Storfors och Filipstads kommuner om att samarbeta i en gemensam överförmyndarnämnd. Arbetsutskottets behandling Kommunledningschef Peter Eskebrink drar muntligen det aktuella läget. Ordförande Åke Thörnesjö (M) konstaterar att ambitionen är att kommunstyrelsen ska behandla ärendet den 5 oktober. Arbetsutskottet tackar sedan för informationen och lägger den till handlingarna.

3 PROTOKOLL 3(12) Ks/2007:2 141 Mellannyckelnrapport "Plan, bygg och miljö" Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att delge rapporten till miljö- och byggnadsnämnden samt att nämnden återkommer till kommunstyrelsen senast 30 november med analys och kommentarer angående rapportens resultat. Kommunstyrelsen önskar särskilt att nämnden kommenterar den lägre andelen delegationsbeslut i bygglovsärenden. Nätverket Mellannyckeln är ett av 22 nätverk som ingår i det treåriga nationella Jämförelseprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Rapporten Plan, Bygg och Miljö är nätverkets femte inom Jämförelseprojektet och spänner över ett brett område. Sammanlagt 19 olika mått har jämförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Jämförelseprojektet rapport Plan, Bygg och Miljö, en jämförelse av kommunens plan-, bygg- och miljöarbete ur ett medborgarperspektiv. Arbetsutskottets behandling Bosse Pettersson (C) föreslår att miljö- och byggnadsnämnden återkommer senast 30 november till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar enligt Petterssons förslag.

4 PROTOKOLL 4(12) 142 Begäran om extra anslag från socialnämnden - projekt Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta att av omstruktureringsmedel 2010 omdisponera kronor och av omstruktureringsmedel 2011 omdisponera kronor till socialnämnden för täckande av kostnader för projektet. Socialnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag. Projektmedel med 260,5 tkr för att effektivare utreda och följa upp rätten till bistånd. Beslutsunderlag SN Tjänsteskrivelse IFO/omvårdnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen

5 PROTOKOLL 5(12) 143 Vattenskada vid Djurgårdsskolans låg/mellanstadium Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att medge tekniska nämnden tilläggsanslag med högst tkr för ökade kostnader till följd av uppkommen vattenskada vid Djurgårdsskolan. Tekniska nämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag med tkr avseende kostnader för vattenskada vid Djurgårdsskolans låg/mellanstadium. Beslutsunderlag TN Tjänsteskrivelse fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse Arbetsutskottets behandling Eva WennStröm (S) yttrar sig. Arbetsutskottet beslutar sedan enligt förslag till beslut.

6 PROTOKOLL 6(12) 144 Alternativ sträckning av Vålösundsvägen Beslut Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att tydliggöra kostnaderna och för politisk förankring. Under arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Vålösundet har diskussioner förts om en ny sträckning av Vålösundsvägen i höjd med f.d. Brukshundsklubbens område. Av den fördjupade översiktsplanen framgår att frågan ska vidarestuderas i detaljplanearbetet. Frågan har nu ytterligare studerats och kommunstyrelsen har att ta ställning till om detaljplaneförslaget ska redovisa befintlig eller en ny sträckning för ifrågavarande vägsträcka. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arbetsutskottets behandling Efter en diskussion där Åke Thörnesjö (M), Eva WennStröm (S), Bosse Pettersson (C) och Sonja Höglund (SIV) deltar, beslutar arbetsutskottet efter Åke Thörnesjös (M) förslag att återremittera ärendet för att tydliggöra kostnaderna och för politisk förankring. Expediering Planeringschef/stadsarkitekt Torbjörn Gustafson

7 PROTOKOLL 7(12) 145 Begäran om ökat bidrag från Christinehamns Ridklubb Beslut Arbetsutskottet för ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Christinehamns Ridklubb har inkommit med en begäran om utökat bidrag. Beslutsunderlag Tekniska nämnden Tjänsteskrivelse tekniska nämnden Konsultrapport L-G Naucler Protokoll styrelsemöte Christinehamns Ridklubb Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Arbetsutskottets behandling Ekonomichef Morgan Persson drar ärendet. Åke Thörnesjö (M) och Sonja Höglund (SIV) yttrar sig. Eva WennStröm (S) föreslår att ärendet förs till kommunstyrelsen utan förslag till beslut. Arbetsutskottet beslutar enligt WennStröms förslag.

8 PROTOKOLL 8(12) 146 Ändring i upphandlingslagstiftningen - ny direktupphandlingsgräns Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslås besluta att direktupphandlingsgränsen i Kristinehamns kommun fastställes till det belopp som anges i lagstiftningen, det vill säga 15% av tröskelvärdet, vilket innebär ca kronor för upphandling enligt LOU, ca kronor enligt LUF. Beslut enligt KS 246/2005 om en direktupphandlingsgräns på 5 basbelopp upphör därmed att gälla. Från och med 15 juli 2010 har ett antal förändringar trätt ikraft inom upphandlingslagstiftningen, Lagen om offentlig upphandling (LOU), respektive Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse , inköpsavdelningen Tjänsteskrivelse , ekonomiavdelningen

9 PROTOKOLL 9(12) 147 Befolkningsstatistik Ärendet utgår från dagens ärendelista.

10 PROTOKOLL 10(12) 148 Sammanställning från Framtidsrummet Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar att lägga sammanställningen till handlingarna. Föreligger sammanställning från Framtidsrummet för veckorna Arbetsutskottets behandling Eva WennStröm (S), Bosse Pettersson (C), Åke Thörnesjö (M) och Gunnar Eriksson (S) diskuterar sammanställningen. Arbetsutskottet beslutar sedan föreslå kommunstyrelsen att lägga densamma till handlingarna.

11 PROTOKOLL 11(12) 149 Protokoll från Kommunala Handikapprådet Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen lägger protokoller från det Kommunala Handikapprådet till handlingarna. Föreligger protokoll från Kommunala Handikapprådets sammanträde

12 PROTOKOLL 12(12) 150 Meddelanden Ny förbundsordning Bergslagens Räddningstjänst Ordförande Åke Thörnesjö (M) informerar att kommunstyrelse ordförandena samt kommuncheferna inom Östra Värmlands samarbetet fortsatt diskuterar den nya förbundsordningen. Kommunrevisionens årliga övergripande granskning Möte mellan kommunstyrelsen och kommunrevisionen angående den årliga övergripande granskningen kommer att ske den 18 november. Handlingar kommer att skickas ut till kommunstyrelsen samt särskild kallelse till den 18 november. Rekrytering kulturchef och miljö- och stadsbyggnadschef Vid rekrytering av ovanstående ska kommunchef, personalchef, kommunalråd, Björn Johansson (V) som representant för oppositionen samt respektive nämndordförande och vice ordförande i nämnden delta.

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-02-28 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.45 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Stadssekreteraren Bo Wennström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(5) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-10.00 Paragrafer 120-123 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Eva Lannerö (KD)

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1

Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Kommunfullmäktige 2011-01-31 1 Plats och tid Kommunhuset, måndag 31 januari 2011, kl. 18.00 19.45 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Peter Friis (M) för Bengt Sjöberg, Karl-Johan

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-29 1(38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C)

Mats Hahne (M), 81-88 Lennart Gustafsson (C) Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 17:00-18:45. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M), 81-88 Erik

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-10-27 1 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.35 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (21) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (21) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 12 september 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer