Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Tage Påhlsson"

Transkript

1 Plats och tid ande Sidan 1 av 16 Floore Produktion AB, Mejselgatan 3, Ånge, tisdag 12 december 2006 kl Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Tage Påhlsson (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom, sekreterare Mats Nilsson, adjungerad ledamot Företagarna Västra Medelpad Marii Engberg, adjungerad ledamot Företagsgruppen Ulf Påhlsson, adjungerad ledamot Svensk Handel Bo Bergman, adjungerad ledamot Leif Edh, adjungerad ersättare Företagarna Västra Medelpad Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten Jan Rylander, EU-informatör Torbjörn Eriksson, näringslivsutvecklare Göran Fjellström, kommunchef Kristina Kamsten, informationssekreterare, 72 Ove Skägg, teknisk chef, 70 Christer Löfgren, ServaNet, 70 Göran Hamlund, ServaNet, 70 Anders Westin, Elektronik & Datatjänst, 70 Utses att justera Justeringens plats och tid Tage Påhlsson Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Lindblom Sten-Ove Danielsson Tage Påhlsson ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av

2 Sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖREGÅENDE PROTOKOLL... 3 Sid Parkeringsplatser utanför Postens Företagscenter...3 Upphandlingspolicy...4 ÖVRIGA FRÅGOR Tågvägar...5 Förening i Ljungaverk...6 Styrgrupp för EU-projekt Framtid Ånge - Näringslivsutveckling...7 PROJEKT CENTRUMUTVECKLING... 8 PRISSÄTTNING AV BREDBANDSTJÄNSTER... 9 NÄRINGSLIVSUTSKOTT SKYLTAR INDUSTRIOMRÅDEN STIPENDIUM FÖR ÅRETS ENTREPRENÖR UNG FÖRETAGSAMHET. ANSÖKAN OM FINANSIERING AKTUELLA FÖRETAGSETABLERINGAR M M LÄGESRAPPORT FRÅN UTVECKLINGSENHETEN INFORMATION... 16

3 Sidan 3 av 16 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 64 Dnr 06/413 Parkeringsplatser utanför Postens Företagscenter Efter utbyggnaden av fler lastning/lossningsportar i postbyggnaden krävs större ytor runt fastigheten för lastbilarnas vändradie. Posten Logistik har behov av att utnyttja hela eller delar av befintlig kundparkering framför Postens Företagscenter. Ett område längs Järnvägsgatan håller på att iordningställas för 4-6 platser. Ärendet har behandlats tidigare i 40, , 47, och 55, Efter diskussion föreslogs att Projekt Centrumutveckling bevakar ärendet. Uppdra åt projekt Centrumutveckling att bevaka ärendet.

4 Sidan 4 av 16 Fortsättning Föregående protokoll 65 Dnr 06/307 Upphandlingspolicy Vid föregående Näringslivsutskott diskuterades det förslag till upphandlingspolicy för Ånge kommun som framtagits inför beslut i Kommunfullmäktige. Företagarna Västra Medelpad hade lämnat synpunkter i skrivelse översänt via fax. beslutade då överlämna Företagarna Västra Medelpads synpunkter till Kommunfullmäktige. Efter diskussion föreslogs att utse uppföljningsgrupp som får uppdrag att hitta former för att möjliggöra för lokala företag att konkurrera i upphandling. Gruppen bör bestå av representanter för näringslivet och upphandlingsenheten. 1. Uppföljningsgrupp utses, bestående av Mats Nilsson, Bo Bergman samt representant från upphandlingsenheten, med uppdrag att hitta former för att möjliggöra för lokala företag att lämna anbud i kommunens upphandling. 2. Gruppen rapporterar resultat från arbetet vid onsdag _ Protokollsutdrag till Upphandlingsenheten Mats Nilsson Bo Bergman

5 Sidan 5 av 16 ÖVRIGA FRÅGOR 66 Dnr 06/542 Tågvägar Marii Engberg vill diskutera SJ:s planer på förbigång Ånge genom att utnyttja stickspåret Ovansjö - Moradal med X2000 förbindelsen Stockholm - Östersund. Är dessa planer långsiktiga och har SJ planer att köra fler tåglägen på detta sätt samt även att andra trafikanter snabbar upp trafiken genom att undvika köra rundspåret in i Ånge. Ordförande Sten-Ove Danielsson har tagit upp frågan om SJ:s förbigång Ånge med X2000-tåget Stockholm Östersund med Norrtåg. Frågan är hur Connex resonerar i ärendet? Sten-Ove Danielsson utreder frågan vidare med aktuella trafikanter. Protokollsutdrag till Sten-Ove Danielsson

6 Sidan 6 av 16 Fortsättning Övriga frågor 67 Dnr 06/543 Förening i Ljungaverk Leif Edh informerade om planer på att bilda en förening i Ljungaverk för att driva gemensamma frågor. Notera informationen.

7 Sidan 7 av 16 Fortsättning Övriga frågor 68 Dnr 03/18 Styrgrupp för EU-projekt Framtid Ånge - Näringslivsutveckling EU-projektet är förlängt ett halvår och kommer att avslutas Tidigare har en av näringslivet utsedd styrgrupp verkat för projektet. Många gånger behandlas samma frågor på dessa möten som också behandlas på Näringslivsutskotten. Politikerna i styrgruppen är också samma politiker som sitter med i. Diskuterade behovet av en särskild utsedd styrgrupp. Föreslogs att styrgruppens representanter inbjuds till Näringslivsutskotten för att minska dubbleringen av mötestillfällen. bjuder in de representanter i styrgruppen som inte redan ingår i.

8 Sidan 8 av Dnr 04/61 Projekt Centrumutveckling Inom ramprojekt Mittland har Svensk Handel ett projekt med Centrumutveckling i Matfors, Fränsta och Ånge. Ulf Påhlsson som ingår i arbetsgruppen i Ånge informerar om aktuella läget. Centrumutvecklingsprojektet pågår till 31 mars Projektägare är Svensk Handel i Sundsvall och omfattar orterna Matfors, Fränsta och Ånge. Från början var endast affärsidkarna engagerade men nu omfattar projektet även banker, turistföretag och andra intressenter. Notera informationen.

9 Sidan 9 av Dnr 06/457 Prissättning av bredbandstjänster Mats Nilsson och Leif Edh från Företagarna ifrågasätter prissättning av tjänster i kommunens nät. För hyra av fiber sträckan industriområdet i Mallberget till Prästgränd har lämnats en offert på 36 kkr/år. Vid föregående Näringslivsutskott beslöts att representanter för ServaNet, Ånge Datacenter, Elektronik & Datatjänst, Remote Systems och Teknisk förvaltning vid Ånge kommun ska bjudas in. Tekniska nämnden är ägare av bredbandsnätet och har avtal med ServaNet om drift- och övervakning. Nätet är operatörsneutralt. Nätet går med knappt en miljon kr i underskott per år. Diskuterades prissättning, anslutningsmöjligheter och marknadsföring av nätet. Notera informationen.

10 Sidan 10 av Dnr 06/498 Näringslivsutskott 2007 Som regel träffas 8 gånger per år. Antal möten under året diskuterades. ades vid , 58, att dagarna ska fastställas vid detta tillfälle. Sammanträdesdagarna fastställdes till onsdag 24 januari torsdag 15 mars onsdag 18 april onsdag 30 maj onsdag 29 augusti onsdag 3 oktober onsdag 7 november onsdag 12 december

11 Sidan 11 av Dnr 05/499 Skyltar industriområden Bo Bergman har initierat ärendet om uppdatering och samordning av företagsupplysningsskyltarna vid industriområdena. Informationssekreterare Kristina Kamsten har redogjort vid Näringslivsutskotten vid tidigare handläggning i detta ärende. Vid uppdrogs till Kristina Kamsten att annonsera i Ljunganbladet om namnförslag på det industriområde som i dag inte är namngivit. Kristina kommer att redovisa inkomna förslag. Kristina Kamsten redovisar de 10 förslag som kommit in. Mesta anknytning till området anses förslaget Lantmannagatans företagarcentrum ha. Området ska heta Lantmannagatans företagsområde. tackar alla förslagsgivare för lämnade namnförslag och Kristina Kamsten kommer att överlämna en vinst till vinnaren av tävlingen.

12 Sidan 12 av Dnr 06/544 Stipendium för Årets Entreprenör Enligt stipendiets regler ska samråd ske med kommunstyrelsens arbetsutskott och näringslivsutskott samt de i kommunens verksamma företags- och näringslivsorganisationernas ordföranden innan kommunstyrelsens ordförande beslutar om mottagare av stipendiet för år sunderlag Sammanställning av inkomna förslag. Föreslagna kandidater diskuterades. Överlämna ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för samråd innan kommunstyrelsens ordförande tar beslut. Protokollsutdrag till Kommunstyrelsens arbetsutskott

13 Sidan 13 av Dnr 06/509 Ung företagsamhet. Ansökan om finansiering 2007 För verksamheten i Ånge kommun ansöker Ung företagsamhet om stöd för år 2007 om totalt kronor. För denna finansiering får kommunen del i de regionala aktiviteterna samt 160 timmar i support. sunderlag Ansökan om finansiering 2007 från Ung Företagsamhet Västernorrland. Rektor Stig Martinsson, Bobergsgymnasiet, har meddelat att Bobergsgymnasiet kan stå för kr av kostnaden. Resterande kostnad belastar Utvecklingsenheten. Föreslå kommunstyrelsen att Bobergsgymnasiet finansierar med kr och Utvecklingsenheten med kr. Protokollsutdrag till Kommunstyrelsen

14 Sidan 14 av Dnr 06/72 Aktuella företagsetableringar m m Utvecklingsenheten informerar om kända aktuella företagsetableringar och andra företagsförändringar. Norrland Center har presenterat tänkbara företagsetableringar. Display on line är ett nytt företag som kommer att anställa ett antal personer av de som i dag går en säljutbildning. Notera informationen.

15 Sidan 15 av Dnr 06/73 Lägesrapport från Utvecklingsenheten Aktuell lägesrapport lämnas från Utvecklingsenheten. EU-informatör Jan Rylander informerar Nytt Mål2-programförslag är framtaget, ligger just nu för beslut på departementet. Lobbyverksamhet pågår för att påverka att beredningssekretariatet blir kvar i Härnösand. Annars kommer alla tjänster att flyttas till Östersund. När det gäller sociala fonden finns ännu inget förslag. Förslag till Landsbygdsprogram ska förhandlas. Chef Utvecklingsenheten Stefan Wallsten informerar Arbetsförmedlingens chef Anders Hahlin flyttar till Umeå. Ny chef är förordnad på ett år. FöretagarCentrum samarbetar med Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors inför inflyttningsaktivitet för holländare. Sten-Ove Danielsson har skrivit till riksdagsledamot Birgitta Sellén angående transportbidraget och hur det påverkar/slår mot företag i Ånge kommun. Arbetsmarknadspolitik. Arbetsförmedlingens budget inför nästa år har halverats. Ungdomsprogrammen KUP och KUG förlängs månad för månad i väntan på definitiva beslut. Notera informationen.

16 Sidan 16 av 16 INFORMATION Dnr 03/18 Handlingsplan avstämning , projekt Framtid Ånge - Näringslivsutveckling Dnr 03/18 Lägesrapport 11 och 12. Projekt Framtid Ånge Näringslivsutveckling. Dnr 06/545 Pressmeddelande från Länsarbetsnämnden. Fler jobb och arbetslösheten på väg ner.

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2008-01-23 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl 08.00-12.10. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering

Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00. Upprop och justering Föredragningslista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 augusti 2005, kl. 9.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Margit

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (36) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 8 februari 2011 kl. 10.00 17.15, ajournering för lunch 12.15-13.00.

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi

Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572. 6 Ansökan om bidrag - Ånge Golfklubb. 8 Månadsrapport - Ekonomi Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 3 juni 2003, kl 10.00 - Gruppmöten Gruppmöte för oppositionen i Bergåsen, rum 572 Föredragande Ärenden 1 Upprop

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17

Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Föredragningslista Personal- och organisationsutskottet 2004-02-17 Plats och tid för mötet: Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 februari 2004 kl 08.30 Föredragande Ärenden Justering 8 Föregående

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30

Sessionssalen, Hultsfred 2007-10-23 kl. 08.30-15.30 1(17) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Kira Berg, s Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef Michael Leijonhud

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00. Liss Böcker Sellgren, BrittMarie Hansson, Ola Carlsson Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2014-01-15, kl. 09:00 12:00 ande: Åsa Herbst (M) ( 1-3, 19) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) ( 1-12, 19, 21) Göran

Läs mer