Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström"

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Sidan 1 av 12 Konferensrummet, FöretagarCentrum, Järnvägsgatan 12, Ånge onsdag 23 januari 2008 kl Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Övriga deltagande Margareta Lindblom, sekreterare Mats Nilsson, adjungerad ledamot Företagarna V:a Medelpad, 1-6 Marii Engberg, adjungerad ledamot Företagsgruppen, 1-6 Ulf Påhlsson, adjungerad ledamot Svensk Handel Bo Bergman, adjungerad ledamot Leif Edh, adjungerad ersättare Företagarna V:a Medelpad, 5-9 Håkan Strandell, adjungerad ledamot Arbetsförmedlingen Ånge Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten Jan Rylander, EU-informatör Torbjörn Eriksson, näringslivsutvecklare Anna Johansson, marknadsförare Utses att justera Justeringens plats och tid Magdalena Flemström Paragrafer 1-9 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Margareta Lindblom Sten-Ove Danielsson Magdalena Flemström ÅNGE KOMMUN Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Datum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Ånge kommunkontor Underskrift/anslaget av

2 Sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid FÖREGÅENDE PROTOKOLL Offentlighetsprincipen i kommunala bolag... 3 Samverkan mellan Mittuniversitetet och näringslivet i Ånge kommun... 4 Politiker ökar sina kontakter med företagare... 5 ÖVRIGA FRÅGOR Stipendium Företagsamma kvinnor i Ånge kommun... 6 ÅNGE KOMMUNS FRISKVÅRDSSATSNING... 7 INFORMATION FRÅN STUDIEVÄGLEDARE... 8 UPPFÖLJNING AV TRÄFFEN I HUSSBORG ANGÅENDE FÖRETAGSKLIMAT... 9 PROJEKT FRAMTID ÅNGE ETABLERING & INFLYTTNING, STYRGRUPPSRAPPORTERING LÄGESRAPPORT OCH AKTUELLA ETABLERINGAR FRÅN UTVECKLINGSENHETEN... 11

3 Sidan 3 av 12 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 1 Dnr 07/456 Offentlighetsprincipen i kommunala bolag Beslut 23 januari 2008 uppdrar åt kommunchef Göran Fjellström att skriftligen informera Leif Edh i ärendet. Diskuterades om informationen delgivits Leif Edh. Vid tog Leif Edh upp frågan om vad som är offentligt i kommunala bolag när det gäller upphandling och andra affärshandlingar. Vid meddelade kommunchef Göran Fjellström att nuvarande arbetssätt översiktligt gåtts igenom samt att en utbildningsdag genomförts. Slutsatsen är att arbetsrutiner och kunskap kring regelverken har skärpts. Protokollsutdrag till Kommunchef Göran Fjellström

4 Sidan 4 av 12 Fortsättning Föregående protokoll 2 Dnr 07/458 Samverkan mellan Mittuniversitetet och näringslivet i Ånge kommun Beslut 23 januari 2008 Oppositionsråd Magdalena Flemström får uppdrag att vid s möten rapportera från senaste mötet i utskottet för Utbildning och Tillväxt. Magdalena Flemström och Jan Rylander deltog i träffen torsdag 13 december i Härnösand. Kommunförbundet Västernorrland har tillsatt ett utskott för Utbildning och Tillväxt. Utskottets uppdrag är dialog med Mittuniversitetet. Näringslivets erfarenheter och önskemål ska samlas in för att samverkan mellan Mittuniversitetet och näringslivet ska utvecklas.

5 Sidan 5 av 12 Fortsättning Föregående protokoll 3 Dnr 07/417 Politiker ökar sina kontakter med företagare Beslut 23 januari 2008 Notera informationen. Oppositionsråd Magdalena Flemström och kommunalråd Sten-Ove Danielsson rapporterar från besöket under januari månad hos två företagare, Lars Svelander Three T AB och Martin Grelzén Fryshuset Ånge. Både Lars och Martin är inblandade i flera verksamheter, Lars kompetens ligger inom järnvägsverksamhet och pumpar medan Martin är engagerad i Fryshuset och Protector. Genom uppföljningar från träffen i Hussborg angående företagsklimat så har en del punkter framhållits. En av dessa är att politiker ökar sina kontakter med företagare.

6 Sidan 6 av 12 ÖVRIGA FRÅGOR 4 Dnr 08/65 Stipendium Företagsamma kvinnor i Ånge kommun Beslut 23 januari 2008 Företagsorganisationerna lämnar snarast möjligt sina synpunkter. Skillnaderna i reglerna/stadgarna i Stipendierna Företagsamma kvinnor i Ånge kommun samt Årets Entreprenör diskuterades. Stipendiet delas ut årligen till en eller flera kvinnor som visat företagsamhet inom näringsliv/näringsverksamhet och är verksamma och folkbokförda i kommunen års nomineringar har skickats till företagsorganisationer i kommunen för yttrande/samråd inför det beslut kommunstyrelsens ordförande ska fatta.

7 Sidan 7 av 12 5 Dnr 05/431 Ånge kommuns friskvårdssatsning Beslut 23 januari 2008 Notera informationen. Personalchef Erik Grundberg redovisade att Ånge kommuns friskvårdssatsning ger möjlighet för betydligt fler lokala företagare att kunna sälja sina tjänster än vad som tidigare framkommit. TräningsHuset kan erbjuda tjänster i samarbete med Britt-Marie Dahlqvist, Sjukgymnasterna i Ånge, Marie Nygren, Solgården i Ljungaverk, Irené Jonsson och Sandra Bostedt, Kiropraktorer och Eva Nordlund, Friskave i Fränsta och därigenom kan också de anställda erbjudas många olika former av friskvård. Göran Hammarstedt frågar varför inte alla entreprenörer inom friskvård har erbjudits delta I Ånge kommuns friskvårdssatsning. Sjukfrånvaron bland anställda medelålders kvinnor vid Ånge kommun ligger vid senaste jämförelsen på 282:a plats av 290 kommuner. Erbjudandet med subventionerad träning är en provåtgärd genom två entreprenörer som kan erbjuda stort utbud av friskvård. har vid sammanträdet , uttalat att vid en eventuell förlängning av friskvårdssatsning anser att erbjudandet bör gå till fler entreprenörer. Eftersom nuvarande avtal gäller till och med juni 2009 beslutades vid att bjuda in personalchef Erik Grundberg till nästa Näringslivsutskott för diskussion om fler entreprenörer kan få möjlighet att erbjuda träning till kommunanställda med samma villkor som Korpen och Träningshuset.

8 Sidan 8 av 12 6 Dnr 07/566 Information från studievägledare (tidigare rubrik: Marknadsföring Bobergsgymnasiet Beslut 23 januari 2008 Till nästa Näringslivsutskott inbjuds Bobergsgymnasiets nya rektor Birgitta Burmeister för fortsatt dialog. Studie- och yrkesvägledare Lennart Jansson arbetar halvtid med Minervaskolans elever och den andra halva arbetstiden med Fränstaskolans elever. Inför valet av gymnasieskola besöker 9:ans elever vid 3 tillfällen Bobergsgymnasiet samt att tillfälle bereds för eleverna att besöka andra gymnasieskolor i Bräcke och Sundsvall. Redan i 8:e klassen informeras under vårterminen både elever och föräldrar om kommande valmöjligheter. Företagsgruppen efterlyser mer information/marknadsföring av Bobergsgymnasiet till föräldrar med elever i högstadierna i vår kommun. I samband med diskussion om detta i föregående Näringslivsutskott 44, så beslutades att till detta Näringslivsutskott bjuda in Fränstaskolans och Minervaskolans studievägledare för en information. Protokollsutdrag till Rektor Birgitta Burmeister

9 Sidan 9 av 12 7 Dnr 07/417 Uppföljning av träffen i Hussborg angående företagsklimat Beslut 23 januari 2008 Vid nästa Näringslivsutskott tas detta ärende upp igen på dagordningen. På grund av tidsbrist föreslog Stefan Wallsten att detta ärende tas upp igen vid nästa Näringslivsutskott. Svenskt Näringslivs ranking av kommuner presenterades vid träff med näringslivet på Hussborg Diskussioner togs upp med fokus på hur vi gemensamt kan förbättra företagsklimatet i kommunen. Vid ett par Näringslivsutskott har föreslagna punkter diskuterats. Följande förslag framhölls vid , 38 Viktigt med bra skola och samarbete skola - näringsliv FöretagarCentrum/Entreprenörskap Lyfta vi-känsla i kommunen, att vi trivs här Kommunala tjänstemän ska oftare ge goda/positiva exempel till media. Mer marknadsföring/pressmeddelanden, gäller även företag. Politiker ökar sina kontakter med företagare Lyfta fram vad som finns inom företagande t ex hemsidor o reklam Ge företag möjlighet i Framtid Ånge att kort presentera sitt företag Hitta möjligheter i de regler som finns som t ex småköpsavtal med lokala företag Skapa mailgrupp för information till företagen när nya upphandlingar är på gång Chef Utvecklingsenheten Stefan Wallsten fick uppdrag att sammanställa punkterna och föreslå aktiviteter inför ett fastställande.

10 Sidan 10 av 12 8 Dnr 07/446 Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning, styrgruppsrapportering Beslut 23 januari Med en etablering av företag avses ett företag som flyttar sin verksamhet från annan kommun till vår kommun. 2. Avvakta beslut om eventuellt avtal med Norrland Center AB. Torbjörn Eriksson kompletterar med mer underlag. 3. Genomföra rekrytering av lämpliga ambassadörer. 4. Beslutades att X2000-kampanjen ska genomföras. 5. Styrgruppen godkänner planerna att jobba vidare med utflyttade. 6. Digitalt nyhetsbrev till de holländare som är intresserade av flytt till Sverige Stefan Wallsten presenterar projektets upplägg och tidsplan. Anna Johansson fortsätter med inriktning och budget. 1. Torbjörn Eriksson tog över och föreslog ett klarläggande på vad vi menar med en etablering. T ex att en etablering är ett företag som kommer utifrån kommunen. 2. Ånge kommun har haft avtal med Norrland Center AB t o m november Diskussioner om prisbild, avtalslängd och samarbete med närliggande kommuner. 3. Torbjörn föreslår att ambassadörer för vår kommun utses med visst mandat att bjuda in eventuella intresserade etablerare/inflyttare till vår kommun 4. Anna Johansson redovisar planerna på X2000-kampanj. Styrgruppen föreslår mer uppmärksamhet på kampanjen och möjligheten att vinna Bistrocheckar, genom att genomföra två dragningar per månad. 5. Anna planerar att jobba vidare med det register vi har över utflyttade f d kommuninvånare. 6. Digitalt nyhetsbrev planeras för att hålla kontakt med de holländare som anmält intresse för flytt till Sverige , 39 beslutade att fungerar som styrgrupp för projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning, En första rapportering till styrgrupp lämnas av projektledare samt att aktivitetsplan redovisas.

11 Sidan 11 av 12 9 Dnr 08/66 Lägesrapport och aktuella etableringar från Utvecklingsenheten Beslut 23 januari Föredragningslistans punkter Aktuella företagsetableringar m m och Lägesrapport från Utvecklingsenheten slås samman till en och samma punkt Lägesrapport från Utvecklingsenheten. 2. Notera informationen. Sekreterare Margareta Lindblom föreslår att föredragningslistans punkter Aktuella företagsetableringar m m och Lägesrapport från Utvecklingsenheten sammanförs till en punkt. Företagsrådgivare Torbjörn Eriksson informerar Fibona AB, en nyetablering. Vecka sju planeras verksamheten sätta igång. Sju personer nyanställs. Ljungafors Fastigheter AB har planer på att sälja en fastighet. Granngården i Fränsta har stängt sin försäljning i Fränsta. Eventuell fortsatt drift i nya ägarkonstellation om alla avtal går igenom. EU-informatör Jan Rylander informerar Getbergets satsning. Ideell förening driver förstudie. Planerna är ett första spadtag augusti/september Bland annat markägarintressena och vissa tillstånd ska lösas först. Leaderprojekt Mittland II. Strategi- och handlingsplan ska vara klar i mitten av februari Ny EU-ansökan på gång. Ånge kommuns avsikt är att medfinansiera projektet. Mittland ideell föreningen har årsmöte i mars. I valberedningen ingår Jan-Erik Berglund och Börje Bäckström från Ånge kommun. Förslag på nomineringar kan lämnas till valberedningen. Kommunalråd Sten-Ove Danielsson informerar Tillräckliga medel finns ej för upprustning av Mittbanan. Kommunerna Östersund, Bräcke, Ånge och Sundsvall samarbetar tillsammans med länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland för att söka små tidsvinster till låga kostnader. Vad som behöver göras i större miljonsatsningar ska identifieras. Fortsättning sid 11

12 Sidan 12 av 12 Fortsättning 9 Chef, Utvecklingsenheten Stefan Wallsten informerar Inom turismnäringen planeras ett projekt inom destinationsplaneringen. Projektet har tidigare riggats för en halvtidstjänst i Ånge och Sollefteå kommuner, men genom en tilläggsansökan kan det bli en heltidstjänst i vardera kommun. Lägesrapport och aktuella etableringar lämnas från Utvecklingsenheten.

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(7) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: torsdagen den 4 december 2014, klockan 15.00 17.00 Plats: Regionförbundet, FoUrum, Västra Storgatan 18 A i Jönköping, Solstickan Närvarande: Ann-Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30

Sammanträdesdatum Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Samrådsgrupp minoriteter 2012-03-28 15 Plats och tid Kommunkontoret onsdagen den 28 mars kl. 14.00 15.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Birgitta Larsson, ordförande Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/16 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 16.15 Ajournering, kl 14.25 14.35 Beslutande Birgitta Jönsson (S) ordförande Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Teddy Nilsson (SD)

Läs mer

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14

Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Kommunstyrelsen 2015-04-14 1 (5) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Karin Gagner, 016-7102045 Minnesanteckningar Jämställdhetsberedningen 2015-04-14 Närvarande: Lisa Friberg Monica Wikberg Pia

Läs mer

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Norra Västmanlands Samordningsförbund Sida Sammanträdesdatum 2013-09-09 1 Plats och tid Hallstahammars kommun kl 09.00-16.30 ande Linnéa Landerstedt, ordförande, Landstinget Västmanland Hans Söderström, tjänstgörande ersättare, Försäkringskassan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1.

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1. MARS 2006 Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv sid 10 Fränsta vårdcentral i nya händer sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang Ha en skön sommar! JUNI 2010 Jiges en butik i tiden Du har råd i Ånge sommarens evenemang framti d Ång e juni 2010 1 Denna tidning är en del av noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 22 februari 2010

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer