Budget för 2015 och ekonomiplan för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Budget för 2015 och ekonomiplan för Stadsstyrelsen I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna utgör 315,5 miljoner euro, investeringsutgifterna 24,1 miljoner euro och de finansiella utgifterna 8,4 miljoner euro. Av driftsutgifterna utgör 286,6 miljoner euro externa utgifter och 29,0 miljoner euro interna utgifter, dvs. transfereringar mellan stadens sektorer. Driftsinkomsterna är totalt 73,8 miljoner euro 2015, varav de externa inkomsterna utgör 44,8 miljoner euro och de interna faktureringarna 29,0 miljoner euro. Investeringsinkomsterna är totalt 2,5 miljoner euro, vartill vattentjänstverkets anslutningsavgifter i finansieringsdelen uppskattas bli 0,6 miljoner euro. Vid kalkyleringen av skatteinkomsterna i budgeten för 2015 var inte de slutliga uppgifterna om beskattningen för 2013 tillgängliga. Enligt förhandsuppgifter uppgick den beskattningsbara inkomst som utgjorde grund för kommunalskatten 2014 till 828 miljoner euro, vilket är 1,9 procent större än den beskattningsbara inkomsten för föregående år. I föreliggande förslag uppskattas den beskattningsbara inkomsten 2015 bli 846,8 miljoner euro, vilket innebär att den beskattningsbara inkomsten ökar med 2,3 procent jämfört med Inkomstprognosen för inkomstskatten i budgeten uppgår till 170,3 miljoner euro och bygger på 20,5 procents inkomstskattesats. Intäktsprognosen för samfundsskatten i budgetförslaget 2015 bygger på beskattningsuppgifter för 2013 och 2014 och uppgifter om influtna inkomster i hela kommunsektorn. Stadens andelar fastställs dock först i början av Enligt uppskattning ska Lojos andel ligga på samma nivå som Intäkterna för fastighetsskatt på 14,2 miljoner euro bygger på förändringar i skattegrunderna för nästa år och skatteintäkterna ökar med cirka 14,8 procent från de uppskattade skatteintäkterna för sammanslagningskommunerna under Enligt budgetförslaget blir årsbidraget i resultaträkningen 14,5 miljoner euro, vilket är 298 euro per invånare. Då avskrivningarna uppgår till 12,6 miljoner euro, blir resultatet ett överskott på 1,9 miljoner euro för För investeringarna på 24,1 miljoner euro är enligt finansieringsanalysen 15,7 miljoner euro tillgängliga i form av intern finansiering, finansieringsandelar och försäljningsintäkter av anläggningstillgångar. Det resterande negativa nettokassaflödet på 8,4 miljoner euro för investeringarna och den egentliga verksamheten och amorteringarna på lån täcks med upplåning, amorteringar på givna lån och anslutningsavgifter som behandlas som förändringar i främmande kapital. Lånestocken ökar med 7,8 miljoner euro. Utgående från budgeterna för 2014 och 2015 kommer stadens lånestock att uppgå till 100,4 miljoner euro i slutet av året, vilket är euro per invånare. Utgående från den ändrade budgeten för 2014 och budgetprognosen kan lånestocken dock öka till mer än 15 miljoner euro.

2 Ekonomiplan för perioden Ekonomiplanen bygger inte till alla delar på prognoser om servicebehovet, redan fattade beslut eller på ett bindande sätt fastslagna investeringar, utan avspeglar snarare behovet av balansering av ekonomin utgående från den nuvarande verksamhetens omfattning, vilket den allmänna ekonomiska utvecklingen kan ändra i väsentlig grad. Ekonomiplanen innehåller en bedömning av Lojo stads ekonomiska utveckling för perioden , om servicenivån inte genomgår betydande förändringar från nuvarande nivå och sättet att organisera servicen inte genomgår betydande strukturella förändringar. Grunden för bedömningen har varit att lönenivån ökar med 1,0 procent 2016 och med 1,2 procent 2017, serviceupphandlingen med 2,0 procent och prisnivån i övrigt med i genomsnitt 1,8 procent om året, vilket gör att verksamhetsbidraget i driftsekonomin (nettoutgifterna) tillsammans med ändringarna i verksamheten försvagas med 1,1 procent 2016 och med 1,2 procent Om skatteinkomsterna samtidigt stiger med i genomsnitt 3,2 procent och statsandelarna med 1,5 procent 2016, och fortsätter stiga med samma procentuella belopp 2017, ger skatteprocenten för 2015 ett årsbidrag på 19,4 miljoner euro 2016 och 23,3 miljoner euro Ekonomiplanens finansieringsanalys visar att de ovan framförda uppskattningarna vid genomförande av de planerade årliga investeringsprojekten på cirka 26,8 miljoner euro (2016) och 14,3 miljoner euro (2017) netto, leder till en avstanning i ökning i lånestocken under planperioden Ekonomiplanen visar att staden med de beskrivna utgångspunkterna kan balansera sin ekonomi och bryta ökningen i skuldsättningen. Separata handlingar: Budget för 2015, ekonomiplan för Förslag Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: Fullmäktige beslutar 1. att anteckna de utgångsuppgifter och grunder som framställs i budgetens motiveringsdel för kännedom 2. att godkänna följande som budget för 2015: de bindande målen för de olika nämnderna de anslag som läggs fram i form av verksamhetsbidrag i driftsekonomidelen och som totalkostnader för projekt i investeringsdelen samt de uppskattade inkomsterna från projekt i investeringsdelen ändringarna i verksamheten i motiveringsdelen.

3 3. att godkänna ekonomiplanen för åren som riktgivande 4. att godkänna beslutsbefogenheterna och bestämmelserna om bindande karaktär i budgetens 6 kapitel. Ändringsförslag 1 Omröstning Ersättare Paula Nordström föreslog med stöd av ledamot Päivi Alanne att grundtrygghetsnämndens anslag höjs med euro för att trygga fortsatt verksamhet i kulturverkstaden. På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens utgångsförslag röstade JA och de som stödde ersättare Nordströms ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens beslutsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Kari Kyttälä, Hannele Maittila, Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi och Nina Virtanen samt ersättare Merja Nevalainen och ordförande Irene Äyräväinen. Ersättare Nordströms ändringsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Päivi Alanne samt ersättarna Lassi Huhtala och Paula Nordström. Stadsdirektörens utgångsförslag fick tio (10) röster och ledamot Nordströms ändringsförslag tre (3) röster. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag med rösterna Ändringsförslag 2 Styrelseledamot Leo Rintanen föreslog med stöd av ledamot Aslak Palenius att antalet årsverken i senior- och sjukhusservicen minskas med tio i stället för femton, varvid besparingar för euro uppstår. Ordföranden avbröt sammanträdet för gruppförhandlingar kl Stadsstyrelsen återupptog sammanträdet kl och var fortsatt fulltalig. Omröstning På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens utgångsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Rintanens ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens utgångsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Kari Kyttälä, Hannele Maittila, Hannu Makkonen, Tuija Piekka och Jukka Sassi samt ersättare Merja Nevalainen och ordförande Irene Äyräväinen. Ledamot Rintanens ändringsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Päivi Alanne, Aslak Palenius, Leo Rintanen och Nina Virtanen samt ersättarna Lassi Huhtala och Paula Nordström. Stadsdirektörens utgångsförslag fick sju (7) röster och ledamot Rintanens ändringsförslag fick sex (6) röster. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens utgångsförslag med rösterna 7 6. Ändringsförslag 3 Styrelseledamot Päivi Alanne föreslog med stöd av ersättare Lassi Huhtala att det andra stycket om ungdomsservicen stryks. Ungdomssekreterarens befattning görs inte om till heltid och den föreslagna ökningen på 60 procent används till specialungdomsarbete.

4 Omröstning På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens utgångsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Alannes ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens beslutsförslag vann stöd av styrelseledamöterna Kari Kyttälä, Hannu Makkonen, Aslak Palenius, Tuija Piekka, Leo Rintanen, Jukka Sassi och Nina Virtanen, ersättarna Merja Nevalainen och Paula Nordström samt ordförande Irene Äyräväinen. Ledamot Alannes ändringsförslag vann stöd av styrelseledamot Päivi Alanne och ersättaren Lassi Huhtala. Stadsdirektörens utgångsförslag fick tio (10) röster och ledamot Alannes ändringsförslag två (2) röster. Ledamot Hannele Maittila röstade blankt. Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens utgångsförslag med rösterna 10 2 samt en blank röst. Ändringsförslag 4 Styrelseledamot Hannele Maittila föreslog att punkt 2 i beslutsförslaget godkänns i följande form: Stadsstyrelsen beslutar att föreslå stadsfullmäktige att de godkänner budgeten med utgångspunkt i stadsdirektörens tjänsteinnehavarförslag på styrelsemötet i 421, dock utan höjning av fastighetsskattesatserna för Staden balanserar sin ekonomi bland annat genom att minska personalkostnaderna genom olika åtgärder under 2015 som dikteras av det ytterst svåra ekonomiska läget." Förslaget förföll, eftersom det inte fick stöd Beslut Stadsstyrelsen godkände stadsdirektörens beslutsförslag SFM 122 Ändringsförslag 1 Bildningsdirektör Katri Kalske, miljödirektör Pekka Puistosalo, tekniska direktören Jussi Savela, grundtrygghetsdirektör Arja Yliluoma och ekonomidirektör Henri Partanen avlägsnade sig från sammanträdet efter behandlingen av detta ärende, kl Separata handlingar: - Budget för 2015, ekonomiplan för Behandling i stadsstyrelsen Piritta Poikonen gjorde följande ändringsförslag: Fullmäktige beslutade att återförvisa budgeten och ekonomiplanen för ny beredning. Beredningen ska utgå från följande premisser: Det ska göras en konkret och tydlig utredning om hurdana permitteringsarrangemang som krävs för att staden ska spara minst tre miljoner euro netto. Permitteringarna ska ske under sådana tider och inriktas så att skadan för invånarna, de anställda och arbetsenheterna blir så liten som möjligt.

5 Alla skrivningar som gäller målen för Tytyri upplevelsegruva ska strykas, och anslagen (ex. vägprojektet för Hiidensalmi) allokeras på viktigare objekt. Åtgärderna för att strama åt personaldimensioneringen på serviceboendena och bäddavdelningarna så att de bättre motsvarar författningarna och rekommendationerna ska ses över. Dimensioneringarna bör inte vara mekaniska, utan läget på varje institution och avdelning ska bedömas från fall till fall, och dimensioneringen ska motsvara det verkliga behovet. Förslaget stöddes av Matti Pajuoja, Janne Laakkonen, Mika Herpiö och Pekka Ilmarinen. Omröstning 1 Ändringsförslag 2 som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. De som understöder stadsstyrelsens utgångsförslag, d.v.s. fortsatt behandling, röstar JA. De som understöder att behandlingen avbryts, röstar NEJ. Omröstningen förrättades genom namnupprop. Vid namnuppropet gavs 36 JA-röster och 15 NEJ-röster. Fullmäktige beslutade med rösterna att fortsätta behandlingen av ärendet. Punkt 1, tillväxtstrategin. Kari Kyttälä med stöd av Leo Rintanen gjorde följande ändringsförslag: Tillägg till punkt 1., som handlar om den kommunala ekonomin, efter sista stycket: Höjningar av skattesatserna får inte bli ett återkommande medel för balansering av budgeten. Under 2015 ska det göras en övergripande utredning om hur sättet att producera och genomföra tjänster kan organiseras om. Ändringarna ska kunna verkställas från början av Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp genomför utredningen inom utsatt tid. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp utarbetar en utredning om vilka åtgärder de olika sektorerna har vidtagit under 2015 för att verkställa stadens produktivitetsprojekt. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp under 2015 utarbetar en utredning om hur stadens organisation kan moderniseras och göras mer kostnadseffektiv än idag. Om det under år 2015 kommer fram att budgetdisciplinen inte håller, verkställer staden en brett upplagd plan för s.k. anpassningsledigheter och permitteringar, som ska vara klar senast den 30 juni Vid eventuella permitteringar ska man lägga vikt vid att permitteringarna inriktas rätt. För utarbetandet och genomförandet av planen ansvarar stadens ledningsgrupp. Ändringsförslag 3 Matti Pajuoja föreslog att följande stycke läggs till i budgetens kapitel 1 om Lojos tillväxtstrategi: Under 2015 skapar staden för sina anställda ett arrangemang genom vilket de uppmuntras att ta frivilliga ledigheter, för att staden på det sättet ska kunna minska sina personalkostnader. Arrangemanget kan genomföras till

6 exempel så att löneavdraget för den oavlönade tjänst- eller arbetsledigheten görs bara för de införda arbetsdagarna i det fastställda skiftschemat och inte hela veckan, vilket är det normala. Ändringsförslaget stöddes av Gunilla Wikberg. Omröstning 2 Omröstning 3 Eftersom det hade gjorts ändringsförslag som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta omröstningar. De som stöder Kari Kyttäläs ändringsförslag röstar JA och de som stöder Matti Pajuojas ändringsförslag röstar NEJ. Kari Kyttäläs förslag vann med rösterna Efter det ställdes Kari Kyttäläs ändringsförslag mot stadsstyrelsens utgångsförslag, Omröstningen förrättas genom namnupprop. Vid den här omröstningen röstar de som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag JA och de som stöder Kari Kyttäläs ändringsförslag NEJ. Kari Kyttäläs ändringsförslag vann med rösterna och lyder som följer: Höjningar av skattesatserna får inte bli ett återkommande medel för balansering av budgeten. Under 2015 ska det göras en övergripande utredning om hur sättet att producera och genomföra tjänster kan organiseras om. Ändringarna ska kunna verkställas från början av Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp genomför utredningen inom utsatt tid. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp utarbetar en utredning om vilka åtgärder de olika sektorerna har vidtagit under 2015 för att verkställa stadens produktivitetsprojekt. Fullmäktige förpliktar stadsstyrelsen att övervaka att stadens ledningsgrupp under 2015 utarbetar en utredning om hur stadens organisation kan moderniseras och göras mer kostnadseffektiv än idag. Om det under år 2015 kommer fram att budgetdisciplinen inte håller, verkställer staden en omfattande plan för s.k. anpassningsledigheter och permitteringar, som ska vara klar senast den 30 juni Vid eventuella permitteringar ska man lägga vikt vid att permitteringarna inriktas rätt. För utarbetandet och genomförandet av planen ansvarar stadens ledningsgrupp. Ändringsförslag 4 Omröstning 4 Taina Lackman föreslog med stöd av Toni Hägg och Pirjo-Leena Forsström att projektet upplevelsegruva stryks från dokumentet, särskilt från följande sidor i textdelen: - 7, tredje sista punkten nedtill på sidan - 21, punkten om Lojo i tillväxt, första strecket - 22, stycket om kulturtjänster, första meningen - eurobeloppen stryks från sifferdelen och projektet skjuts fram - de medel som sparas används för balansering av ekonomin. Eftersom det hade gjorts ett från stadsstyrelsens förslag avvikande förslag som vunnit stöd måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Taina Lackmans ändringsförslag NEJ. Taina Lackmans ändringsförslag vann med rösterna och lyder som följer:

7 Projektet upplevelsegruva stryks från dokumentet, särskilt från följande sidor i textdelen: - 7, tredje sista punkten nedtill på sidan - 21, punkten om Lojo i tillväxt, första strecket - 22, stycket om kulturtjänster, första meningen - eurobeloppen stryks från sifferdelen och projektet skjuts fram - de medel som sparas används för balansering av ekonomin. Ändringsförslag 5 Omröstning 5 Ändringsförslag 6 Omröstning 6 Ändringsförslag 7 Omröstning 7 Ändringsförslag 8 Paula Nordström föreslog följande: Under grundtrygghetssektorns specialservice på s. 13, där det sägs i fjärde stycket att staden reserverar euro för Socialpedagogiska stiftelsens kulturverkstad som hyresbidrag, ändras beloppet till euro. Beloppet korrigeras på motsvarande sätt på s. 16 Tuet ja avustukset (understöd och bidrag). Även i Lojo stads resultaträkning på sidan 39 ändras beloppen för understöd och bidrag på motsvarande sätt. Kultursmedjan bör rapportera regelbundet om sin verksamhet till staden. Ändringsförslaget stöddes av Sari Huttu-Méling. som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning.de som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Paula Nordströms ändringsförslag röstar NEJ. Omröstningen förrättas genom namnupprop. Stadsstyrelsens förslag vann med rösterna Således förblir beloppet för Socialpedagogiska stiftelsens hyresbidrag oförändrat. Leo Rintanen föreslog att årsverken inom senior- och sjukhusservicen minskas med tio i stället för femton så att inbesparingen blir euro. Ändringsförslaget stöddes av Riikka Slunga-Poutsalo och Taina Lackman. som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Leo Rintanens ändringsförslag NEJ. Fullmäktige godkände med rösterna 42 9 Leo Rintanens ändringsförslag: Årsverken inom senior- och sjukhusservicen minskas med tio i stället för femton så att inbesparingen blir euro. Heikki Linnavirta föreslog med stöd av Ilkka Lähteenmäki att det allmänna understödet till Apuomena bibehålls i budgeten. som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Heikki Linnavirtas ändringsförslag röstar NEJ. Stadsstyrelsens utgångsförslag godkändes med rösterna 36 15; m.a.o. bibehålls det allmänna understödet till Apuomena inte i budgeten. Sari Huttu-Méling föreslog med stöd av Päivi Alanne att följande mening stryks från s. 19 i budgeten: Yhden henkilön vähennys erityisnuorisotyön resursseista tarkoittaa myös sitä, että jalkautuvasta työstä täytyy luopua. (En minskning av resurserna för specialungdomsarbete med en person betyder också att man måste avstå från att arbeta på fältet.)

8 Omröstning 8 Ändringsförslag 9 som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder stadsstyrelsens förslag röstar JA och de som stöder Huttu-Mélings förslag röstar NEJ. Vid omröstningen gavs 4 JA-röster och 47 NEJ-röster. Således vann Sari Huttu-Mélings ändringsförslag, och följande mening ströks från s. 19 i budgeten: Yhden henkilön vähennys erityisnuorisotyön resursseista tarkoittaa myös sitä, että jalkautuvasta työstä täytyy luopua. (En minskning av resurserna för specialungdomsarbete med en person betyder också att man måste avstå från att arbeta på fältet.) Hannele Maittilas förslag till investeringarna: Kommunaltekniska projekt, punkt 3.3, som gäller övriga trafikleder: förbättring av gatorna i Leskelännotko, euro år Vattentjänstprojekt, punkt 3.4, som gäller övriga projekt: vattentjänster i Leskelännotko, euro år Invånarna i Leskelännotko kommer att även betala anslutningsavgift för anslutning till avloppsnätet (detaljplaneområde och vattentjänstverkets verksamhetsområde). I övrigt täcks investeringarna med lån. Planerna gjordes och betalades ( euro) 2013; detaljplaneändringen godkändes Ändringsförslaget stöddes av Pirjo-Leena Forsström och Pekka Ilmarinen. Ändringsförslag 10 Under diskussionen föreslog Kari Kyttälä för Leskelännotkos del totalt euro för vattentjänster år 2016 och totalt euro för kommunalteknik år Ändringsförslaget stöddes av Matti Pajuoja. Omröstning 9 Omröstning 10 som vunnit stöd, måste fullmäktige förrätta en omröstning. Omröstningen förrättas genom namnupprop. De som stöder Hannele Maittilas ändringsförslag röstar JA och de som stöder Kari Kyttäläs ändringsförslag röstar NEJ. Kari Kyttäläs förslag vann med rösterna och en nedlagd röst. Efter det förrättas en omröstning där stadsstyrelsens utgångsförslag och Kari Kyttäläs ändringsförslag ställs mot varandra. De som stöder stadsstyrelsens utgångsförslag röstar JA och de som stöder Kari Kyttäläs ändringsförslag röstar NEJ. Omröstningen förrättades genom namnupprop. Vid omröstningen gavs 7 JA-röster och 44 NEJ-röster. Således vann Kari Kyttäläs förslag, som lyder som följer: För vattentjänster i Leskelännotko reserveras euro år 2016 och för kommunalteknik i Leskelännotko totalt euro år Fullmäktige höll en förhandlingspaus kl Beslut Godkändes. Bilagor 4 13/sfm omröstningslistor

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 FULLMÄKTIGE 54 15.12.2009 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2010 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2010-2012 451/02/02/00/01/2009 FMGE 54 I budgeten fastställs samkommunens mål för ekonomiplanperioden och anges de tillgängliga

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012

BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 BUDGET 2010 OCH EKONOMIPLAN 2010-2012 Stadsstyrelsens förslag 26.10.2009 1 Stadsdirektörens översikt Borgå stads ekonomiska läge kommer att vara svårt också under de närmaste åren. På grund av den ekonomiska

Läs mer

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014

EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2014 2017 BUDGET 2014 Stadsstyrelsens förslag 4.11.2013 INNEHÅLL VANDA BYGGS UPP PÅ EN SOLID VÄRDEGRUND... 1 FÖRÄNDRINGAR I VANDA STADS OMVÄRLD... 2 EKONOMINS UTVECKLINGSUTSIKTER...11 UTVECKLINGEN

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Berättelsen om Esbo är stadens strategi för åren 2014 2017. Den handlar om varifrån vi kommer, var vi är, vart vi är på väg och hur vi kommer dit. I Berättelsen om Esbo ingick 30

Läs mer

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017

Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Vanda stad Budget 2014 Ekonomiplan 2014 2017 Stadsfullmäktige 18.11.2013 Omslagsbild Seppo Niva Omslag Sanna Henriksson, Informationen Design Anitta Mäkinen,

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 FULLMÄKTIGE 35 15.12.2010 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2011 OCH EKONOMIPLAN FÖR 2011-2013 240/02/02/00/01/2010 FMGE 35 I budgeten anges samkommunens mål under ekonomiplaneringsperioden och framläggs de resurser

Läs mer

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011

BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 BOKSLUT 2010 Stadsfullmäktige 23.5.2011 VANDA STADS BOKSLUT 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Verksamhetsberättelse... 1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin... 1 1.1.1 Stadsdirektörens översikt...

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 11.12.2012 Innehållsförteckning Inledningstext... 3 Koncernmålsättningar 2013... 14 Driftsbudget... 15 Koncerntjänster... 16 Bildning...

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2014 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2009 OCH EKONOMIPLAN 2010-2011 Godkänd av stadsfullmäktige 15.12.2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ 12 RESULTATRÄKNING 13 FINANSIERINGSKALKYL 15 BALANSRÄKNING

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet

Statsandelsreformen. Basserviceprogrammet 1/2004 februari Kommunalekonomi Statsandelsreformen Basserviceprogrammet Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikterna Skattefrågor Statsandelar Bokföringsanvisningar Kommunsektionens sammansättning Tröskelvärden

Läs mer

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4

Innehåll. 1 Verksamhetsberättelse... 4 BOKSLUT 2013 Innehåll 1 Verksamhetsberättelse... 4 1.1 Väsentliga händelser i stadens verksamhet och ekonomi... 4 1.1.1 Stadsdirektörens översikt... 4 1.1.2 Stadens förvaltning och förändringar i den...

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE

INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE sfullmäktige 13.6.2011 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1.1. ÖVERBLICK ÖVER ÅR 2010...1 1.2. s förvaltning...4 1.2.1. sfullmäktige...4 1.2.3. s personal...6 2. DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN OCH UTVECKLINGEN

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2013 OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 Godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 10 RESULTATRÄKNING... 11 FINANSIERINGSKALKYL...

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på. - HRT:s strategi 2018. - I kraft varande TTS 2012-2014. - Utvecklingsplanen för Joker-linjen 2013-2020 Samkommunen 10 27.11.2012 HRT:S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2013-2015 1508/02/021/211/2010 sht 10 Samkommunsstämman Styrelsen 152 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredare Ekonomidirektör

Läs mer