Nedläggning av Nummi-Pusulan lukio

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nedläggning av Nummi-Pusulan lukio"

Transkript

1 Stadsfullmäktige Nedläggning av Nämnden för fostran och utbildning Stadsstyrelsen beslutade den 5 oktober 2015 i 359 att återförvisa ärendet om gymnasienätverket för ny beredning och lade fram krav på att parterna skulle höras i frågan om nedläggning av. Eftersom stadsstyrelsen har krävt höranden i nedläggningsärendet, är det ändamålsenligt att behandla nedläggningen av som ett eget ärende i enlighet med förvaltningslagen. Beslutsförfarandet vid ändringar i skolnätet Kommunförbundet har gett följande anvisningar om beslutsförfarandet: Enligt 31 i förvaltningslagen ska en myndighet se till att ett ärende utreds tillräckligt och på behörigt sätt. Myndigheten ska i detta syfte skaffa den information och de utredningar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Möjligheter till inflytande Vid beslut om kommunens skolnät nedläggning av en eller flera skolor anses det i behandlingen av ärendet inte finnas egentliga parter som ska höras i enlighet med vad som föreskrivs om hörande av part i 34 i förvaltningslagen. I beredningen ska man i stället följa 41 i förvaltningslagen om möjligheter till inflytande för intressenterna i ärendet. Bestämmelsen bygger på skyldigheten enligt grundlagen att främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv. När beslut fattas om kommunens skolnätverk, är utgångspunkten att ärendet kan ha betydande konsekvenser för flera personers livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden. Intressenterna ska ges möjlighet att få upplysningar om utgångspunkterna och målen för behandlingen av ärendet samt tillfälle att framföra sina åsikter. Även om intressenterna i förvaltningslagen har angetts som personer, kan till exempel föreningar vars verksamhet tangerar ärendet som är under beredning anses vara intressenter. Föreningen bör i så fall ha möjlighet att framföra sin åsikt på medlemmarnas vägnar. Intressenterna ska ges möjlighet till inflytande genom att kommunen på ett lämpligt sätt informerar om att ärendet bereds. Dessutom bör det göras klart hur de som berörs av ärendet kan få närmare upplysningar. Kommunen ska informera om alla informationsmöten och möten där de anställda får komma till tals i god tid och i tillräcklig omfattning. Tidpunkterna för informationen, meddelandena och informationsmötena ska planeras så att intressenterna ännu har en verklig möjlighet att påverka ärendet. Det rekommenderas också att kommunen informerar om behandlingen av ärendet under de olika faserna.

2 Tidsschema för beslutsprocessen: tidningsannonser om att ärendet bereds och om möjligheterna till inflytande informations- och diskussionsmöte för eleverna i (för att ge möjligheter till inflytande) informations- och diskussionsmöte för övriga intressenter och intresserade arrangerades i samarbete med områdeskommittéerna för Nummi och Pusula (för att ge möjligheter till inflytande) informations- och diskussionsmöte för de anställda och (för att ge möjligheter till inflytande) utöver de ovan nämnda har alla som är intresserade av saken haft möjlighet att lämna in ett skriftligt ställningstagande till nämnden för fostran och utbildning senast nämnden : beslutsförslag i ärendet till stadsstyrelsen och fullmäktige har 57 studerande. De flesta gymnasielärarna undervisar också på högstadiet, varför de studerande som därifrån går vidare till gymnasiet och största delen av lärarna är bekanta för varandra. Studierna på högstadiet och i gymnasiet bildar en sammanhållen helhet. Gymnasiet medverkar i nätverken Isoverstas och LUKU. Nummi-Pusulan och Nummi-Pusulan koulu har gemensam rektor. Konsultföretaget FCG har gjort en regional utredning av gymnasienätverket. Syftet med utredningen var att ta fram förslag på hur gymnasieutbildningen i området kunde ordnas ändamålsenligt med beaktande av de ekonomiska aspekterna. I utredningen föreslås att läggs ned. Nedläggningen motiveras med bl.a. skolans ringa storlek och höga kostnader per enhet samt möjligheterna att bemöta behovet av gymnasieutbildning med bara ett finskt gymnasium i ett läge där volymen av gymnasieutbildning på lång sikt kommer att hålla sig på samma nivå. Uppgifter om gymnasiernas gruppstorlekar under läsåret finns i de separata handlingarna. Om läggs ned, kan det ske på två sätt: läggs ned i faser Nedläggningen i faser avancerar så gymnasiet från hösten 2016 inte mer antar nya elever. Läsåret studerar elever i årskurserna 2 och 3 i gymnasiet, dvs. ca 36 studerande, och läsåret har gymnasiet 19 studerande. En del av undervisningspersonalen stannar kvar som lärare i högstadiet Nummi-Pusulan koulu. För undervisningspersonalen måste stegvis ordnas undervisningstimmar också i andra gymnasier och högstadieskolor i Lojo. En del av lärarna flyttar till Lohjan yhteislyseo eller andra högstadieskolor i Lojo. Vid placeringen av de anställda beaktas bl.a. de som ska gå i pension samt vakanta tjänster. Inom den allmänbildande utbildningen går årligen lärare i pension under de närmaste åren. Det kommer att vara lätt att ordna de undervisningstimmar som behövs. För lärare som

3 omplaceras behövs sammanlagt ca 150 undervisningstimmar, vilket motsvarar ungefär sju tjänster. De studerande ska garanteras undervisning enligt gymnasiets läroplan så att även möjligheterna till distans- och nätundervisning utnyttjas. Om gymnasiet läggs ned stegvis, bör man ordna kollektivtrafiken i området så att gymnasieeleverna har möjlighet att ta sig till såväl Nummi-Pusulan som Lohjan yhteislyseon. Personalkostnaderna vid uppgår till ca euro/år. Detta belopp kan beaktas som årlig inbesparing om gymnasiet läggs ned. Om gymnasiet läggs ned i faser, uppgår kostnaderna under det första året till ca 70 % av detta och under det andra året 30 %, alltså totalt ca euro. upphör den 1 augusti 2016 antar inte längre nya elever från hösten Från läsåret flyttar eleverna i årskurserna 2 och 3, ca 36 studerande, till Lohjan yhteislyseo. Eleverna får plats i de befintliga undervisningsgrupperna vid Lohjan yhteislyseo. En del av undervisningspersonalen stannar kvar som lärare i högstadiet Nummi-Pusulan koulu. För undervisningspersonalen måste ordnas timmar också i andra gymnasier och högstadieskolor i Lojo. En del av lärarna flyttar till Lohjan yhteislyseo eller andra högstadieskolor i Lojo. Vid placeringen av de anställda beaktas bl.a. de som ska gå i pension samt vakanta tjänster. Inom den allmänbildande utbildningen går årligen lärare i pension under de närmaste åren. Det kommer att vara lätt att ordna de undervisningstimmar som behövs. För lärare som omplaceras behövs sammanlagt ca 150 undervisningstimmar, vilket motsvarar ungefär sju tjänster. De studerande ska garanteras undervisning enligt gymnasiets läroplan med hjälp av smidiga lösningar så att även olika möjligheter till distansundervisning utnyttjas. Eleverna ska erbjudas tillräckligt med individuellt stöd och elevhandledning för att studierna ska framskrida vid skolbytet. Trafiken som helhet måste från hösten 2016 ordnas så att studerande på andra stadiet, de som reser till arbetet och de som behöver sköta ärenden garanteras möjlighet att åka till Lojo genom att anlita offentlig trafik. Nedläggningen av ger för personalkostnadernas del en inbesparing på ca euro per år. I båda alternativen ska det i samband med planeringen av nästa läsår avgöras hur de anställda placeras och undervisningstimmarna ordnas i de olika skolorna. Vid behov kan det anvisas timmar för handledning och undervisning av dem som flyttar från.

4 För lärarna hölls ett informationsmöte på Nummi-Pusulan koulu den 8 oktober, och de blev hörda i ärendet den 26 oktober. Vid hörandet framgick först och främst att lärarna var missnöjda med beredningsprocessen. Deras delaktighet ansågs otillräcklig. Det finns förståelse för orsakerna till nedläggningen, som i och för sig inte väcker motstånd. Vad man emellertid enhälligt opponerar sig mot är en nedläggning som sker på en gång. Enligt lärarna ger en nedläggning i faser mer tid för anpassning av uppgifterna och verksamheten. Dessutom upplever man att en stegvis nedläggning drabbar de studerande mer rättvist. Om vi kommer vidare med nedläggningsbeslutet, förestår en planering i många faser av var de anställda ska placeras. Denna ska göras före samtliga finska högstadiers och gymnasiets läsårsplanering. Det ska också föras individuella samarbetsförhandlingar med alla lärare från Nummi-Pusula. De studerande hördes i ärendet den 21 oktober. Gymnasisterna upplevde en eventuell flyttning till Lohjan Yhteislyseon som orättvis. De studerande har haft möjlighet enligt gymnasielagen att välja gymnasium. Det hade varit möjligt för den som ville att också välja Lohjan Yhteislyseon. Speciellt de som träffade sitt val i våras avgjorde frågan utifrån den premissen att de kan slutföra sina gymnasiestudier vid Nummi-Pusulan. Ställningstagandena i ärendet presenteras som separata handlingar. Separata handlingar utredning om gymnasienätverket i Västnyland ställningstagande till gymnasienätverket av Nummi och Pusula områdeskommittéer gruppstorlekarna i gymnasierna i Lojo Ställningstagande av s elevkår utlåtande av Finlands Gymnasistförbund rf. utlåtande av Lojo stads logistikenhet Lohjan verkosto, ställningstagande diapresentation : nedläggning av Mikki Nieminens ställningstagande till nedläggning av Nummi-Pusulan ställningstagande av styrelsen för s elevkår till nedläggning av gymnasiet ställningstagande av Nummen kyläyhdistys ry till förslaget att lägga ned ställningstagande av Oinolan koulus föräldrakommitté till nedläggning av Jyrki Rantanens ställningstagande till nedläggning av Nummi-Pusulan ställningstagande av lärarkåren vid Nummi-Pusulan koulu och till nedläggning av gymnasiet och omplacering av verksamheten lärarna vid högstadiet och gymnasiet i Nummi-Pusula, ställningstagande Milja Rantanens skriftliga ställningstagande till nedläggning av

5 Merja Viranens skriftliga ställningstagande till nedläggning av Lohjan rehtorit Lojo rektorer ry:s utlåtande om nedläggning av tillägg till Lojo rektorer ry:s utlåtande om nedläggning av Nummi-Pusulan tillägg till Nummi och Pusula områdeskommittéers ställningstagande till gymnasienätverket PM från diskussions- och informationsmötet om nedläggning av PM från mötet för hörande enligt samarbetslagen gällande nedläggning av och omplacering av verksamheten Förslag Bildningsdirektören Ändringsförslag Nämnden för fostran och utbildning beslutar föreslå för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att läggs ned från den 1 augusti 2016 och skolans elever anvisas studieplats vid Lohjan yhteislyseon. Medlem Heli Saukkola lade med stöd av medlem Pirjo Savolainen fram följande ändrade beslutsförslag: Nämnden för fostran och utbildning beslutar föreslå för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att läggs ned i faser under läsåren och Omröstning Beslut Ordföranden föreslog att omröstningen förrättas digitalt och att de som stöder det ursprungliga beslutsförslaget röstar JA och de som stöder medlem Saukkolas ändrade beslutsförslag röstar NEJ. Vid omröstningen fick det ursprungliga förslaget 5 röster (medlemmarna Heir, Janérus, Luoma, Wikberg och ordförande Väre) och medlem Saukkolas förslag 4 röster (medlemmarna Saukkola, Savolainen, Stranius och Tommila). Nämnden för fostran och utbildning beslutade föreslå för stadsstyrelsen och vidare för fullmäktige att läggs ned från den 1 augusti 2016 och skolans elever anvisas studieplats vid Lohjan yhteislyseon. Stadsstyrelsen Separata handlingar utredning om gymnasienätverket i Västnyland diapresentation : nedläggning av ställningstagande till gymnasienätverket av Nummi och Pusula områdeskommittéer tillägg till Nummi och Pusula områdeskommittéers ställningstagande till gymnasienätverket ställningstagande till nedläggning av /olika personer ställningstagande av s elevkår utlåtande av Finlands Gymnasistförbund rf. utlåtande av Lojo stads logistikenhet Lohjan verkosto, ställningstagande

6 ställningstagande till stängning av, Pusula områdeskommitté/kimmo Kotilainen Mikki Nieminens ställningstagande till nedläggning av Nummi-Pusulan ställningstagande av styrelsen för s elevkår till nedläggning av gymnasiet ställningstagande av Nummen kyläyhdistys ry till förslaget att lägga ned ställningstagande av Oinolan koulus föräldrakommitté till nedläggning av Jyrki Rantanens ställningstagande till nedläggning av Nummi-Pusulan ställningstagande av lärarkåren vid Nummi-Pusulan koulu och till nedläggning av gymnasiet och omplacering av verksamheten lärarna vid högstadiet och gymnasiet i Nummi-Pusula, ställningstagande Milja Rantanens skriftliga ställningstagande till nedläggning av Merja Viranens skriftliga ställningstagande till nedläggning av Lohjan rehtorit Lojo rektorer ry:s utlåtande om nedläggning av tillägg till Lojo rektorer ry:s utlåtande om nedläggning av Nummi-Pusulan gruppstorlekarna i gymnasierna i Lojo PM från diskussions- och informationsmötet om nedläggning av PM från mötet för hörande enligt samarbetslagen gällande nedläggning av och omplacering av verksamheten Förslag Stadsdirektören Stadsstyrelsen beslutar att lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r att läggs ned från den 1 augusti 2016 och skolans elever anvisas studieplats vid Lohjan yhteislyseon. Behandling Ändringsförslag 1 Stadsstyrelseledamot Hannele Maittila föreslog, med stöd av ledamot Päivi Alanne och ersättare Jorma Lausteela, att stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: Fullmäktige beslutar att inte läggs ned. Ändringsförslag 2 Stadsstyrelseledamot Toni Hägg föreslog, med stöd av ordförande Irene Äyräväinen, att stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige:

7 Fullmäktige beslutar 1. att inte tar in nya studerande från att läggs ned från och skolans elever anvisas studieplats vid Lohjan yhteislyseon. Ändringsförslag 3 Stadsstyrelseledamot Tuija Piekka föreslog, med stöd av ledamot Paula Nordström och II vice ordförande Nina Virtanen, att stadsstyrelsen beslutar lägga fram följande beslutsförslag för stadsfullmäktige: Fullmäktige beslutar att läggs ned i faser under läsåren och Omröstning 1 Ordförande ställde först ledamot Häggs och ledamot Piekkas ändringsförslag mot varandra. På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde ledamot Häggs ändringsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Piekkas ändringsförslag röstade NEJ. Ledamot Häggs förslag vann stöd av stadsstyrelseledamöterna Tom Hillner, Toni Hägg och Leo Rintanen samt ordförande Irene Äyräväinen. Ledamot Piekkas ändringsförslag vann stöd av stadsstyrelseledamöterna Päivi Alanne, Hannele Maittila, Paula Nordström, Tuija Piekka, Petteri Åström och Nina Virtanen samt ersättarna Jorma Lausteela, Merja Nevalainen och Teuvo Sarin. Ledamot Häggs ändringsförslag fick fyra (4) röster och ledamot Piekkas ändringsförslag nio (9) röster. Ledamot Piekkas ändringsförslag vann med rösterna 9 4. Omröstning 2 Därefter ställde ordföranden ledamot Maittilas ändringsförslag mot Piekkas ändringsförslag, som vunnit den föregående omröstningen, mot varandra. På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde ledamot Maittilas ändringsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Piekkas ändringsförslag röstade NEJ. Ledamot Maittilas ändringsförslag vann stöd av stadssyrelseledamöterna Päivi Alanne, Hannele Maittila och Petteri Åström samt ersättarna Jorma Lausteela och Merja Nevalainen. Ledamot Piekkas ändringsförslag vann stöd av stadsstyrelseledamöterna Tom Hillner, Toni Hägg, Paula Nordström, Tuija Piekka, Leo Rintanen och Nina Virtanen, ersättare Teuvo Sarin och ordförande Irene Äyräväinen. Ledamot Maittilas ändringsförslag fick fem (5) röster och ledamot Piekkas ändringsförslag åtta (8) röster. Ledamot Piekkas ändringsförslag vann med rösterna 8 5. Omröstning 3 Slutligen ställde ordföranden stadsdirektörens beslutsförlag och ledamot Piekkas ändringsförslag, som vunnit den föregående omröstningen, mot varandra. På ordförandens förslag förrättades omröstningen genom namnupprop så att de som stödde stadsdirektörens beslutsförslag röstade JA och de som stödde ledamot Piekkas ändringsförslag röstade NEJ. Stadsdirektörens beslutsförslag vann stöd av stadsstyrelseledamöterna Tom Hillner och Leo Rintanen samt ordförande Irene Äyräväinen. Ledamot

8 Piekkas ändringsförslag vann stöd av stadsstyrelseledamöterna Päivi Alanne, Toni Hägg, Hannele Maittila, Paula Nordström, Tuija Piekka, Petteri Åström och Nina Virtanen samt ersättarna Jorma Lausteela, Merja Nevalainen och Teuvo Sarin. Stadsdirektörens beslutsförslag fick tre (3) röster och ledamot Piekkas ändringsförslag tio (10) röster. Ledamot Piekkas ändringsförslag vann med rösterna Beslut Stadsstyrelsen beslutade lämna följande beslutsförslag till stadsfullmäktige: F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r att läggs ned i faser under läsåren och SFM 165 Separata handlingar utredning om gymnasienätverket i Västnyland diapresentation : nedläggning av ställningstagande till gymnasienätverket av Nummi och Pusula områdeskommittéer tillägg till Nummi och Pusula områdeskommittéers ställningstagande till gymnasienätverket ställningstagande till nedläggning av /olika personer ställningstagande av s elevkår utlåtande av Finlands Gymnasistförbund rf. utlåtande av Lojo stads logistikenhet Lohjan verkosto, ställningstagande ställningstagande till stängning av, Pusula områdeskommitté/kimmo Kotilainen Mikki Nieminens ställningstagande till nedläggning av Nummi-Pusulan ställningstagande av styrelsen för s elevkår till nedläggning av gymnasiet ställningstagande av Nummen kyläyhdistys ry till förslaget att lägga ned ställningstagande av Oinolan koulus föräldrakommitté till nedläggning av Jyrki Rantanens ställningstagande till nedläggning av Nummi-Pusulan ställningstagande av lärarkåren vid Nummi-Pusulan koulu och till nedläggning av gymnasiet och omplacering av verksamheten lärarna vid högstadiet och gymnasiet i Nummi-Pusula, ställningstagande Milja Rantanens skriftliga ställningstagande till nedläggning av Merja Viranens skriftliga ställningstagande till nedläggning av

9 Lohjan rehtorit Lojo rektorer ry:s utlåtande om nedläggning av tillägg till Lojo rektorer ry:s utlåtande om nedläggning av Nummi-Pusulan gruppstorlekarna i gymnasierna i Lojo PM från diskussions- och informationsmötet om nedläggning av PM från mötet för hörande enligt samarbetslagen gällande nedläggning av och omplacering av verksamheten appell från styrelsen för elevkåren vid Nummi-Pusulan koulu, överlåten appell från Nummis och Pusulas områdeskommittéer, överlåten PM om hörande av kommuninvånare enligt kommunallagen Förslag F u l l m ä k t i g e b e s l u t a r att läggs ned i faser under läsåren och Ändringsförslag 1 Under diskussionen föreslog ledamot Hannele Maittila med stöd av ledamot Piritta Poikonen och ledamot Päivi Alanne att fullmäktige beslutar att inte lägga ner. På ordförandes förslag avbröts sammanträdet däreftet för en paus för gruppmöten kl Ändringsförslag 2 Ledamot Toni Hägg lade med stöd av ledamot Gunilla Wikberg fram följande ändringsförslag: Fullmäktige beslutar 1. att inte tar in nya studerande från att läggs ned från och skolans elever anvisas studieplats vid Lohjan yhteislyseon. Eftersom det förelåg två understödda ändringsförslag som skiljde sig från stadsstyrelsens utgångsförslag, konstaterade ordföranden att fullmäktige ska förrätta omröstning. På förslag av ordförande godkände fullmäktige att omröstningen förrättades genom namnupprop. Omröstning 1 Första omröstningen I den första omröstningen ställdes ändringsförslagen av ledamot Toni Hägg och ledamot Hannele Maittila mot varandra. De som stödde ändringsförslaget av Toni Hägg röstade JA och de som stödde ändringsförslag av Hannele Maittila röstade NEJ. I omröstningen fick Häggs ändringsförslag trettiosex (36) röster och Maittilas ändringsförslag fjorton (14) röster. En (1) röst var blank. Ordförande konstaterade att ledamot Häggs ändringsförslag vunnit

10 omröstningen med rösterna 36 14/1 blank. Omröstning 2 Beslut Andra omröstningen I omröstningen, som förrättades genom namnupprop, ställdes stadssstyrelsens utgångsförslag och ledamot Toni Häggs ändringsförslag mot varandra. De som stödde stadsstyrelsens förslag röstade JA och de som stödde Toni Häggs ändringsförslag röstade NEJ. I omröstningen fick stadsstyrelsens utgångsförslag trettio (30) röster och ledamot Häggs ändringsförslag tjugoen (21) röster. Ordförande konstaterade att stadsstyrelsens utgångsförslag vunnit omröstningen med rösterna Därmed blev stadsstyrelsens utgångsförslag fullmäktiges beslut. Stadsfullmäktige beslutade att läggs ned i faser under läsåren och Omröstningslistorna bifogas protokollet. Även den kalkyl över nedläggningen av i faser som delades ut på ledamöternas bord före mötet bifogades protokollet. Bilaga 1 2/sfm omröstningslistor Bilaga 3/sfm /kalkyl över nedläggning i faser

Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot

Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot PROTOKOLL 12/2015 1 Stadsfullmäktige 09.12.2015 TID 09.12.2015 kl 18:00-20:35 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit ledamot Alanne Päivi ledamot

Läs mer

Beviljande av tilläggsanslag för timresursen inom nämnden för fostran och utbildning

Beviljande av tilläggsanslag för timresursen inom nämnden för fostran och utbildning Stadsfullmäktige 18 17.02.2016 Beviljande av tilläggsanslag för timresursen inom nämnden för fostran och utbildning Nämnden för fostran och utbildning 27.1.2016 11 Stadsfullmäktige krävde vid behandlingen

Läs mer

Behovsutredning om Nummis skolcentrum

Behovsutredning om Nummis skolcentrum Stadsfullmäktige 79 10.06.2015 Behovsutredning om Nummis skolcentrum Nämnden för fostran och utbildning 26.3.2014 32 Nummis skolcentrum ligger i stadsdelen Nummi i Lojo. Centret omfattar Oinola lågstadium,

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot. Laakkonen Janne ledamot Lackman Taina ledamot PROTOKOLL 1/2016 1 Stadsfullmäktige 20.01.2016 TID 20.01.2016 kl 18:00-21:05 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad

Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad Stadsfullmäktige 54 15.04.2015 Fullmäktigemotioner, initiativ av kommuninvånare och initiativ av områdesdirektionen i Lojo stad Stadsstyrelsen 30.3.2015 140 Enligt 28 i kommunallagen ska stadsfullmäktige

Läs mer

Nätverket av tandkliniker

Nätverket av tandkliniker Stadsfullmäktige 130 28.10.2015 Nätverket av tandkliniker Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 20.1.2015 25 1. Dagsläget 1.1. Utgångspunkter för servicen Bestämmelser om mun- och tandvårdsservice

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot PROTOKOLL 10/2015 1 Stadsfullmäktige 11.11.2015 TID 11.11.2015 kl 18:00-19:15 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016

Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016 Stadsfullmäktige 48 11.05.2016 Periodisering av halvfärdiga investeringar 2015 och höjning av investeringsanslag 2016 Tekniska nämnden 23.02.2016 28 Vissa projekt i tekniska sektorns investeringsbudget

Läs mer

Mottagande av flyktingar i Lojo

Mottagande av flyktingar i Lojo Stadsfullmäktige 34 13.04.2016 Mottagande av flyktingar i Lojo Stadsstyrelsen 4.4.2016 144 Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Nyland har den 11 februari 2016 skickat en begäran till

Läs mer

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg

SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING Bildningsavdelningen Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg SVENSKSPRÅKIG UTBILDNING savdelningen snämndens svenskspråkiga sektion Ulrika Lundberg Verksamhet Verksamheten omfattar svenskspråkig förskolundervisning, förmiddags- och eftermiddagsvård, grundläggande

Läs mer

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN

GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN GUIDE TILL DE SJUNDEÅHEM DÄR ETT BARN SKA BÖRJA SKOLAN 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Läroplikten... 4 2. Inskrivning till grundskolans första klass... 4 3. Sjundeå kommuns skolor och kontaktuppgifter... 5

Läs mer

Skötseln av bostadsärenden i Lojo stad 2016

Skötseln av bostadsärenden i Lojo stad 2016 Stadsfullmäktige 100 16.09.2015 Skötseln av bostadsärenden i Lojo stad Grundtrygghetsnämndens sektion 16.6.2015 59 Lojo stadsfullmäktige godkände budgeten för år 2015 i november 2014. I avsnittet om förändringar

Läs mer

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 74. Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 2420/00.01.01/2014 Stadsstyrelsen 167 2.6.2014 74 Ändring av instruktionerna för bildningssektorn samt för nämnder och direktioner i bildningssektorn Beredning och upplysningar:

Läs mer

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010

Anordnarna av gymnasieutbildning 37/520/2010 Datum 26.5.2010 Anordnarna av gymnasieutbildning Dnr 37/520/2010 Ärende ANSÖKAN TILL PILOTPROJEKTET FÖR STUDIEHANDLEDNING I GYMNASIET OCH FINANSIERING SOM HÄNFÖR SIG TILL DEN Undervisnings- och kulturministeriet

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning 9 500 Småbarnsfostran Småbarnsfostran är växelverkan Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av flera olika daghem eller till exempel

Läs mer

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt

Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt 1 Läroplan för den gymnasieförberedande påbyggnadsutbildningen i Kyrkslätt Kyrkslätts gymnasium i samarbete med Winellska skolan Denna läroplan baserar sig på den gällande läroplanen i Kyrkslätts kommun

Läs mer

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017

Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsfullmäktige 122 12.11.2014 Budget för 2015 och ekonomiplan för 2016 2017 Stadsstyrelsen 3.11.2014 452 I budgetförslaget för 2015 uppgår de totala utgifterna till 347,4 miljoner euro, varav driftsutgifterna

Läs mer

Pasi Perämäki anlände till mötet när denna paragraf behandlades.

Pasi Perämäki anlände till mötet när denna paragraf behandlades. Stadsfullmäktige 145 11.11.2015 Nätverket av kök Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 10.3.2015 53 Lojo stad har beslutat att utveckla kosthållet genom att bygga ett nytt produktionskök. Under

Läs mer

Ändrade avtalsbestämmelser i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2014 2016)

Ändrade avtalsbestämmelser i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2014 2016) KT Cirkulär 11/2015 bilaga 3 1 (5) Freund Ändrade avtalsbestämmelser i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA 2014 2016) Ändringar som inte ändrar tolkningen

Läs mer

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN

LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN LOJO STADS MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHET FÖR SKOLELEVER VERKSAMHETSPLAN Utbildningsnämndens svenska sektion 10.12.2008 2 1. UTGÅNGSPUNKTER FÖR ORDNANDET AV VERKSAMHETEN... 3 1.1. Lagstiftning... 3

Läs mer

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA

SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA SVAR PÅ FRÅGOR SOM OFTA STÄLLS OM REFORMEN AV ANTAGNINGEN AV STUDERANDE TILL HÖGSKOLORNA Hur går det till när reformen genomförs stegvis? I reformens första skede kan högskolorna bestämma att reservera

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012

FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 FINANSMINISTERIET FÖRESKRIFT 15.2.2012 Personal- och förvaltningspolitiska ANVISNING FM/305/00.00.00/2012 avdelningen Statens arbetsmarknadsverk BESLUT Innehåll Ledning av omställningar Omställningsskydd

Läs mer

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd

KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG. 7.1 Principerna för stöd KAPITEL 7 STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 7.1 Principerna för stöd Det finns tre nivåer av stöd: allmänt, intensifierat och särskilt stöd. En elev kan få stöd på endast en nivå åt gången. Stödformer som

Läs mer

Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen

Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Stadsfullmäktige 108 16.09.2015 Servicenätverket: vattenverkets nät av verksamhetsställen Arbetsgruppen för organisation och servicenätverk 12.2.2015 39 Vattenverkets nät av verksamhetsställen består av

Läs mer

Väsentliga saker som man för närvarande känner till i fråga om genomförandet av det elektroniska provet är i huvuddrag följande:

Väsentliga saker som man för närvarande känner till i fråga om genomförandet av det elektroniska provet är i huvuddrag följande: SFUN 10.9.2015, Bilaga INVESTERINGSFÖRSLAG, ELEKTRONISKA STUDENTSKRIVNINGAR Budget 2015 Ekonomiplan 2015-2017 BAKGRUND Elektroniska studentskrivningar Studentskrivningarna digitaliseras enligt statsrådets

Läs mer

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA

BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA BEDÖMNINGEN AV STUDIERNA 5.1 SYFTET MED BEDÖMNINGEN Syftet med bedömningen är att leda och sporra studerandena i deras studier och utveckla deras förutsättningar att bedöma sig själva. Studerandenas inlärning

Läs mer

Riksomfattande tävling i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar

Riksomfattande tävling i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar -affisch -tävlingsinbjudan -program Riksomfattande tävling i kunskaper och färdigheter för döva husmödrar -möteskallelse -anmälning -tävlingsregler 17.10.2015 Peltolan koulu, Näckrosvägen 27 b Dickursby,

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy

Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Stadsfullmäktige 118 12.11.2014 Överföring av några hyresbostadsenheter till Lohjan Vuokra-asunnot Oy Grundtrygghetsnämnden 26.8.2014 5 Nummi-Pusulan Vuokra-asunnot Oy (123 bostäder) samt i Karislojoområdet

Läs mer

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen

om allmänna riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen BILAGA 3 Statsrådets förordning om riksomfattande mål för gymnasieutbildningen och om timfördelningen i gymnasieundervisningen Given i Helsingfors den 14 november 2002 Statsrådets förordning om allmänna

Läs mer

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium

STUDERANDEVÅRDSPLAN. Pargas svenska gymnasium STUDERANDEVÅRDSPLAN Pargas svenska gymnasium 1. Allmänt Målet med studerandevården i gymnasiet är att främja de studerandes lärande, hälsa och välbefinnande och värna om hela läroanstaltens välbefinnande

Läs mer

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun

Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Skolskjutsreglemente För grundskolan och gymnasiet i Karlsborgs kommun Fr.o.m. läsåret 11/12 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2007-08-23 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 2008-03-18 Reviderad

Läs mer

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1

Sammanträdesdatum 17.3.2016. Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17.3.2016 Nr 2/2016 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 17 mars 2016, kl. 18:30 19:30 Sammanträdesplats Restaurang Marinas Södra Terjärvvägen 1 Beslutande: Ersättare: Svartsjö, Peter

Läs mer

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo

Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Läroplan för den undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen på svenska i Esbo Resultatenheten Svenska bildningstjänster, 6/2016 Innehåll INLÄGG... 3 1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR DEN FÖRBEREDANDE

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 118 01.10.2015 Kommunstyrelsen 344 02.11.2015. Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge)

Vård- och omsorgsnämnden 118 01.10.2015 Kommunstyrelsen 344 02.11.2015. Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge) Vård- och omsorgsnämnden 8 0.0.05 Kommunstyrelsen 344 0..05 Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge) Vård- och omsorgsnämnden 0.0.05 8 Kommunfullmäktige beslutade 4.4.04 34 fortsätta

Läs mer

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA

GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA STUDERANDEVÅRDSPLANEN FÖR PARGAS STAD GYMNASIEUTBILDNING FÖR UNGA Innehållsförteckning 1. Allmänt 3 2. Studerandevården vid Pargas svenska gymnasium 3 a. Gemensam studerandevård 3 1. Styrgruppen (gemensam

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE BESLUT 5/2010 STADSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR STADSFULLMÄKTIGES BESLUT 5-2010 KALLELSE TILL SAMMANTRÄDE Tid kl. 18 Plats Gamla Rådhuset, Alexandersgatan 20 Ärenden Enligt denna

Läs mer

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder

Dan Nordman, meddelat förhinder, kallat ersättare Kari Granberg, meddelat förhinder 1 PROTOKOLL 28.04.2014 Styrelsemöte 5/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.35 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Stig

Läs mer

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER

HÖRSELSKADADE EXAMINANDER BILAGA G5 Föreskrift Datum 17.3.2006 HÖRSELSKADADE EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift till rektorer och lärare Föreskriften innehåller text ur lagen om anordnande av studentexamen och förordningen

Läs mer

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016.

RP 138/2015 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 april 2016. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kommunala tjänsteinnehavare, upphävande av 26 i lagen om kommunala tjänstekollektivavtal samt ändring av 35 i statstjänstemannalagen

Läs mer

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK

INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK INKLUSION I SKOLAN PARAGRAFER OCH PRAKTIK Bestämmelser, tillämpningar och reformförslag Gustav Wikström Grundskolans specialundervisning är lagstadgad GrUL 17 : Elever med lindriga inlärnings- eller anpassningssvårigheter

Läs mer

Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.1.2014

Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.1.2014 Kriterier för elevantagning till svenskspråkig grundläggande utbildning i Åbo fr.o.m. 1.1.2014 Bildningssektorn, Åbo stad Svenskspråkig fostran och undervisning 1 Kriterier för elevantagning till svenskspråkig

Läs mer

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010.

2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. 2009-12-07 Skriftlig reservation från socialdemokraterna och vänsterpartiet angående budgetskrivelse för gymnasienämnden 2010. Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill visa på vikten av ett ansvarstagande

Läs mer

1. Undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen

1. Undervisning i religion och livsåskådningskunskap i den grundläggande utbildningen 1 OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I denna anvisning beskrivs de bestämmelser om undervisningen

Läs mer

Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas

Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas Särskilda bestämmelser om barnträdgårdslärarnas arbetstid . Arbetstidsbestämmelser för barnträdgårdslärarna. Tillämpningen av arbetstidsbestämmelserna. Vad ska jag göra om problem uppstår? . Arbetstidsbestämmelser

Läs mer

Stockholm i november 2014. Förslag till reviderade stadgar för Juseks polissektion. Anmärkningar

Stockholm i november 2014. Förslag till reviderade stadgar för Juseks polissektion. Anmärkningar Stockholm i november 2014 Förslag till reviderade stadgar för Juseks polissektion Anmärkningar 1. Nedanstående revidering av stadgar föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. 2. Gällande lydelse har bifogats

Läs mer

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium

Särskilt stöd. Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor. Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Särskilt stöd Arbetsgången för att nå kunskapsmålen Inklusive bilagor Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium Reviderad 2014-09-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämnes- och kursplanering... 3 Dokumentation och

Läs mer

Kommunerna och språklagstiftningen

Kommunerna och språklagstiftningen Kommunerna och språklagstiftningen Kommunerna och språklagstiftningen Nationalspråkens ställning 2 reviderade upplagan FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2004 ARBETSGRUPP Christel von Martens, ordförande

Läs mer

Samkommunstyrelsen Protokoll 2.10.2015

Samkommunstyrelsen Protokoll 2.10.2015 Samkommunstyrelsen Protokoll 7/2015 Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 7/2015 Fredag kl. 10.00 11.35 Optima, Åminnevägen, Nykarleby Beslutande - Kenneth Holmgård, ordförande Bjarne Kull,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTKOLL 2012-11-09 51 61 Kl 13.04-15.36. Förbundskansliet 7/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Fredag 9 november 2012, kl 13.00 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 12.45. 51 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

Allmänt. Matematik. www.maol.fi. Rautatieläisenkatu 6 FI 00520 Helsinki Tel +358 9 150 2338 Fax 358 9 278 8778

Allmänt. Matematik. www.maol.fi. Rautatieläisenkatu 6 FI 00520 Helsinki Tel +358 9 150 2338 Fax 358 9 278 8778 Ett utlåtande till förslagen som arbetsgruppen för allmänna nationella mål i den grundläggande utbildningen och förnyandet av timfördelningen i grundläggande utbildningen har förberett. Allmänt Arbetsgruppen

Läs mer

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911

Svar till Skolinspektionen utifrån föreläggande; Dnr 43-2014:7911 1(6) Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Ewa Johansson, Rektor 0171-529 58 ewa.johansson@habo.se Yttrande över beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Futurum

Läs mer

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender

Läsårsplan. Elevantal. Antal lönegrundsgrupper. Klasser och undervisningspersonal. Timresurs. Arbetsdagar, arbetstider och händelsekalender Läsårsplan Iniö skola 2014-2015 Elevantal Studerandeantal: 0 19 elever. Antal lönegrundsgrupper Klasser och undervisningspersonal Klasser och undervisningspersonal Elever Fsk 2 elever Åk 1 5 elever Åk

Läs mer

VÖRÅ KOMMUNS VERKSAMHETSMODELL FÖR ORDNANDET AV UNDERVISNINGEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I ÅK 1-6 FÖR INVANDRARE

VÖRÅ KOMMUNS VERKSAMHETSMODELL FÖR ORDNANDET AV UNDERVISNINGEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I ÅK 1-6 FÖR INVANDRARE VÖRÅ KOMMUNS VERKSAMHETSMODELL FÖR ORDNANDET AV UNDERVISNINGEN INOM DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN I ÅK 1-6 FÖR INVANDRARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Invandrarelev i skolan 1.1 Mottagandet till skolan 2.

Läs mer

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning

Skolundersökning 2009 Gymnasieskolan årskurs 2. Kunskapsgymnasiet, Globen. På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Skolundersökning 00 Gymnasieskolan årskurs På uppdrag av Stockholms stads utbildningsförvaltning Syften: Att mäta den upplevda kvaliteten i stadens pedagogiska verksamheter. Att vara ett underlag för stadens

Läs mer

Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun

Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun Handlingsplan för nyanlända elever i Vindelns kommun MOTTAGANDE Mål: Skapa förutsättningar för samverkan mellan skola och hem, där vårdnadshavare är delaktiga och har inflytande i verksamheten Kommunens

Läs mer

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå

Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft. Sibbo Lovisa Kotka Borgå Namn Kommun Kommun Kommun Kommun Träder i kraft Sibbo Lovisa Kotka Borgå Innehållsförteckning 1. Uppgörandet av läroplanen................................ 1 2. Läroplanens innehåll....................................

Läs mer

Elevhälsa att främja hälsa, lärande och utveckling 2014-09-04 1

Elevhälsa att främja hälsa, lärande och utveckling 2014-09-04 1 Elevhälsa att främja hälsa, lärande och utveckling 1 Ängelholm 2 Uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Ny skollag i praktiken 2011) 3 hänsyn ska

Läs mer

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar

Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar Förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar SFS nr: 1994:519 Departement/myndighet: Utbildningsdepartementet Utfärdad: 1994-05-11 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:622

Läs mer

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12

Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 21.12.2015 Sida 1 / 12 Sammanträde Tid 21.12.2015 måndag klo 17:30 Plats Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider.

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider. M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-05-30 SDN 2005-06-16 DNR 104-170/2005 Handläggare: Yvonne Alenius SID 1(5) Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

2 495,07 2 471,52 4 03 04 01 7 utbildning/gymnasieundervisning

2 495,07 2 471,52 4 03 04 01 7 utbildning/gymnasieundervisning KT Cirkulär 11/2015, bilaga 2 Löner och arvoden inom UKTA från 1.1.2016 DEL A Allmän del Förhör av privatelev ( 25) 36,05 DEL B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

Läs mer

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar?

Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? 2011-12-07 Vilken rätt till stöd i förskola och skola har barn/elever med funktionsnedsättningar? Den 1 juli 2011 började den nya skollagen att tillämpas 1. Lagen tydliggör alla barns/elevers rätt till

Läs mer

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi

Gymnasiediplom. Huslig ekonomi Gymnasiediplom Huslig ekonomi 2010 2011 Föreskrifter och anvisningar 2010:8 ISSN-L 1798 8877 ISSN 1798 8985 (online) Innehåll Allmänt 3 Mål och innehåll för gymnasiediplomet 3 Allmänt 3 Centrala mål 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan. Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan Sandbäcksskolan Lokal arbetsplan för Sandbäcksskolan 2013 Inledning Sandbäcksskolan är en F-9 skola med ca 450elever.Verksamheten omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och fritidsklubb. Det finns

Läs mer

Centralförvaltningens nät av verksamhetsställen

Centralförvaltningens nät av verksamhetsställen Stadsfullmäktige 119 14.10.2015 Centralförvaltningens nät av verksamhetsställen Arbetsgruppen för servicenätverk 9.4.2015 75 Efter sammanslagningen av flera kommuner (Lojo, Karislojo och Nummi-Pusula)

Läs mer

RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna

RP 48/2010 rd. Dessutom föreslås att i undantagsbestämmelserna RP 48/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av vägtrafiklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att vägtrafiklagen ändras. Enligt förslaget

Läs mer

Till de besvärsgrunder som anförs ger stadsstyrelsen följande förklaring:

Till de besvärsgrunder som anförs ger stadsstyrelsen följande förklaring: Stadsstyrelsen 156 23.06.2014 Social- och hälsovårdsnämnden 77 28.08.2014 Förklaring till Åbo förvaltningsdomstol med anledning av Cornelius Collianders m.fl. besvär över social- och hälsovårdsnämndens

Läs mer

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER

SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER BILAGA G4 Föreskrift Datum 19.1.2007 SJUKA OCH FUNKTIONSHINDRADE EXAMINANDER SAMT FÖRORDANDEN FÖR EXAMINANDER Studentexamensnämndens föreskrift för rektorer och lärare Föreskriften gäller första gången

Läs mer

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134

Landstingsfullmäktiges arbetsordning. Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 Landstingsfullmäktiges arbetsordning Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 134 2014-10-29--30 14LS2977 2(14) ARBETSORDNING FÖR LANDSTINGSFULLMÄKTIGE I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND Utöver

Läs mer

Riktlinjer för bildningen 2020

Riktlinjer för bildningen 2020 Riktlinjer för bildningen 2020 FINLANDS KOMMUNFÖRBUNDS BILDNINGSPOLITISKA PROGRAM Finlands Kommunförbund Utbildning och kultur BILDER: Kari Nuutinen ISBN 978-952-213-709-8 (häftad) ISBN 978-952-213-710-4

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN OCH SKOLAN

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN OCH SKOLAN 2/2014 SSKH NOTAT SSKH REPORTS AND DISCUSSION PAPERS BILDNINGSFÖRVALTNINGEN OCH SKOLAN Rekommendationer för en fungerande svensk bildningsförvaltning Cecilia Böhme, Henrik Hägglund & Stefan Sjöblom SVENSKA

Läs mer

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet!

www.viljaforlag.se Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN SOM Svara på frågorna/diskutera med dina klasskamrater när du har läst kapitlet! Kapitel 1 1. Jim och Amir studerar på en folkhögskola. Vet du vad en folkhögskola är? Vad är

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ORDNANDE AV STATSANSTÄLLDAS STÄLL- NING VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ORDNANDE AV STATSANSTÄLLDAS STÄLL- NING VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 26.1.2012 STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM ORDNANDE AV STATSANSTÄLLDAS STÄLL- NING VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR 1 Inledning Statsrådet fattade den 23 mars 2006 ett principbeslut om ordnande av statsanställdas

Läs mer

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA

MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA Helsingfors 7.1.2016 Innehåll MOTTAGNING AV FLYKTINGAR I KOMMUNERNA...3 Nya flyktingförläggningar... 3 Undervisning för asylsökandes barn... 4 Inflyttning av asylsökande

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112

Kommittédirektiv. Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Dir. 2015:112 Kommittédirektiv Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Dir. 2015:112 Beslut vid regeringssammanträde den 12 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet

Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Likabehandlingsplan för Nobelgymnasiet Postadress: Nobelgymnasiet, 651 84 Karlstad Besöksadress: Nokiagatan 20. Webb: karlstad.se/nobelgymnasiet Tel: 054-540 15 00 E-post: nobelgymnasiet@karlstad.se 1

Läs mer

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors.

Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. ANDELSLAGETS STADGAR ÖVERSÄTTNING 1 Andelslagets firma och hemort Andelslagets firmanamn är Kasvattajaosuuskunta Limousin och hemort är Tammerfors. 2 Verksamhetsområde Syftet med andelslaget och dess verksamhetsområde

Läs mer

Piekkala 9.12.2005 1 (17) ÄNDRINGAR I DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN (UKTA)

Piekkala 9.12.2005 1 (17) ÄNDRINGAR I DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN (UKTA) BILAGA 1 TILL CIRKULÄR 34/2005 Piekkala 9.12.2005 1 (17) ÄNDRINGAR I DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN (UKTA) GRUNDSKOLAN GRUNDLÖN FÖR KLASSLÄRARE I GRUNDSKOLAN

Läs mer

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering

Sommarjobb i Tyresö kommun 2014, komplettering TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2014-01-14 Utvecklingsförvaltningen 1 (7) Karin Sundström Utredare 08-5782 95 09 karin.sundstrom@tyreso.se Diarienummer Dnr 2013/GAN 0072 Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Gymnasieskola och vuxenutbildning

MÖJLIGHETERNAS TÄBY Gymnasieskola och vuxenutbildning MÖJLIGHETERNAS TÄBY Gymnasieskola och vuxenutbildning Socialdemokraterna i Täby HUR SER DET UT I TÄBY? Täby har cirka 2 800 gymnasielever och sex gymnasieskolor. Åva gymnasium med omkring 1 200 elever

Läs mer

Beredning: detaljplanearkitekt Elina Nissinen, tfn 040 489 2115. Det har uppstått behov av att ändra gatunamn i fall av följande typer:

Beredning: detaljplanearkitekt Elina Nissinen, tfn 040 489 2115. Det har uppstått behov av att ändra gatunamn i fall av följande typer: Ändringar av gatunamn Stadsstyrelsen 11.11.2013 665 Beredning: detaljplanearkitekt Elina Nissinen, tfn 040 489 2115 Det har uppstått behov av att ändra gatunamn i fall av följande typer: - På grund av

Läs mer

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se

Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. orebro.se Välkommen! Till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet orebro.se Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag

Läs mer

Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015

Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015 Datum 2008-02-04 1 (6) Diarienummer RT 2008/31 Utredningsplan för Gotlandstrafiken 2015 1 Bakgrund Det övergripande målet för den svenska transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv

Läs mer

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden

Std.1. ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995. Sammanträden och behandling av ärenden Std.1 ARBETSORDNING FÖR HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE Godkänd av stadsfullmäktige den 14 juni 1995 Sammanträden och behandling av ärenden 1 Reglering av fullmäktiges verksamhet 2 Bildande av fullmäktigegrupper

Läs mer

om tolktjänst för talhandikappade

om tolktjänst för talhandikappade Guide om tolktjänst för talhandikappade 13 Innehåll Tolktjänst är en lagstadgad rättighet 3 Talhandikapp 4 Alternativ och kompletterande kommunikation 4 Vad som avses med tolktjänst för talhandikappade

Läs mer

Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015

Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015 Segling och Båtsport i Finland rf Nyhetsbrev sommaren 2015 I det här infobrevet: SBF:s verksamhetsledare trivs vid vattnet sida 1 Föreningsverksamhet sida 2 Barn- och ungdomsverksamhet sida 3 Besiktning

Läs mer

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Innehåll 1. Utgångspunkter för elevhälsan 1.1 Mål och begrepp 1.2 Nuläge och behov 1.3 Schematisk struktur över organisationen av elevhälsa 2. Generell elevhälsa 3.

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot

Aittakumpu Birgit ledamot. Forsström Pirjo-Leena ledamot. Ilmarinen Pekka ledamot. Kuurto Annmarie ledamot PROTOKOLL 6/2016 1 Stadsfullmäktige 08.06.2016 TID 08.06.2016 kl 18:00-20:10 PLATS Fullmäktigesalen, Karstuvägen 4, Lojo DELTAGARE NÄRVARANDE Räsänen Joona ordförande Aho Jarmo ledamot Aittakumpu Birgit

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING 2011 Innehåll 1. Allmänt... 3 2. Läget med planen för jämställdhet och likabehandling i 2010... 4 3. Jämställdhetsplan... 5 4. Plan för likabehandling... 6 5. Jämställdhet

Läs mer

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 9/2015 18.11.2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 66 Mötets konstituering BILDN 67 Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 68 Uppställande av verksamhetsmål för bildningsnämnden för år 2016 BILDN 69 Anhållan

Läs mer

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x

Stämmer Stämmer delvis Stämmer inte x Skolkollen nr 10 Särskilt stöd, rätt utbildning Stämmer Stämmer vis Stämmer x INSATSER För att uppmärksamma elever i behov av stöd lyfter varje arbetslag i elevhälsan de elever som riskerar att nå målen.

Läs mer

AVTAL OM EN GEMENSAM AVFALLSHANTERINGSNÄMND. 1. Avtalsparter. (Översättning) 1. Förslag 22.4.2015. Parterna i detta avtal är följande kommuner

AVTAL OM EN GEMENSAM AVFALLSHANTERINGSNÄMND. 1. Avtalsparter. (Översättning) 1. Förslag 22.4.2015. Parterna i detta avtal är följande kommuner (Översättning) 1 Förslag 22.4.2015 AVTAL OM EN GEMENSAM AVFALLSHANTERINGSNÄMND 1. Avtalsparter Parterna i detta avtal är följande kommuner 1. Aura kommun 2. S:t Karins stad 3. Kimitoöns kommun 4. Lundo

Läs mer

Kompetensprogrammet Barn- och ungdomsperspektivet LUPP. Utvecklingsstrateger Carolin Sundberg & Elin Sundgren

Kompetensprogrammet Barn- och ungdomsperspektivet LUPP. Utvecklingsstrateger Carolin Sundberg & Elin Sundgren Kompetensprogrammet Barn- och ungdomsperspektivet LUPP Utvecklingsstrateger Carolin Sundberg & Elin Sundgren 1 1 NYA MÖJLIGHETER Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2013-2020 KOMPETENSPROGRAM för

Läs mer