Handledare: Elisabet Banemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledare: Elisabet Banemark"

Transkript

1 Ett ITiS-arbete utfört av: Lydia Hallengren Brita Lavesson Nils-George Olsson Stefan Rydberg Magdalena Åkesson Handledare: Elisabet Banemark

2 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte Genomförande Iakttagelser under genomförandet Resultat Diskussion Utvärdering Sammanfattning Avslutning Referenser Bilaga 1. Frågor till eleverna Bilaga 2. Blankett till sökning på Internet Bilaga 3. Blankett till sökning i biblioteket. Bilaga 4. Utvärdering av ITiS - flickor. Bilaga 5. Utvärdering av ITiS pojkar. Bilaga 6. Utvärdering av ITiS flickor och pojkar. 2

3 Bakgrund Vårt ITiS-lag består av fem ma/no-lärare som till och från har använt datorn som arbetsredskap bredvid ordinarie arbetsmetoder. Vår skola är en 6-9-skola med ca 40 % invandrare. Av skolans elever har ca 15 % inte tillgång till datorer hemma. Det är därför viktigt att eleverna ges möjlighet att använda datorerna i skolan. På skolan finns en datasal, men den får inte utnyttjas av eleverna utan ansvarig lärare i salen. Förutom datasalen finns det en dator i varje klassrum samt två datorer i biblioteket. Dessutom finns två elevdatorer tillgängliga i elevernas uppehållsrum. Datorerna i biblioteket är endast till för skolarbete medan datorerna i uppehållsrummet får användas mera fritt. När vi låter eleverna söka information fritt har vi lagt märke till att många elever har en övertro till datorn som informationskälla. Om eleverna själva får välja var de ska söka information väljer de, utan eftertanke, alltid Internet. Några svårigheter som vi märkt att eleverna stöter på när de söker information på Internet är: Att det är tidskrävande att söka information via Internet. Att det är svårt att veta var man ska söka på Internet. Att det blir många träffar om man inte begränsar sökordet. Att det är svårt att veta hur tillförlitlig källan är. Att det är svårt att välja sökmotor. Att det är svårt att välja ut rätt information. Många elever tror att det är mycket lättare att finna information på Internet än med hjälp av ett uppslagsverk. Därför vill vi i vårt ITiS-projekt låta eleverna använda både Internet och uppslagsverk för att söka svar på uppgifter. Vi vill också jämföra tidsåtgången för de två sätten att hitta korrekt information, samt vad eleverna tycker om de båda arbetssätten. Vi vill också att eleverna ska inse att det inte alltid är lättast och snabbast att finna svar på Internet utan ibland går det bättre med ett uppslagsverk och vice versa samt att detta beror på hur frågan ser ut. 3

4 Vi vill under arbetets gång besvara följande frågor: o Vad tycker eleverna om att använda uppslagsverk kontra Internet som informationskälla? o Vilken av de båda informationskällorna är det snabbaste arbetsredskapet? o I vilken av de båda informationskällorna hittar man lättast information? Förändras detta från åk 7 till åk 8? Syfte Syftet med vårt arbete är att ta reda på vilket arbetssätt som är enklast och snabbast för eleverna när det gäller att söka information, samt deras inställning till arbetssätten. Vi vill också uppmärksamma eleverna på vikten av att kritiskt granska faktainnehållets trovärdighet och vad som gäller för copyright. Genomförande Vi har genomfört vår undersökning i fyra olika elevgrupper, två i åk 7 och två i åk 8. Eleverna fick frågeformulär med olika frågor inom natur och vetenskap (se bilaga 1), som de skulle besvara genom att söka svaren både i uppslagsverk och på Internet. Innan vi startade undersökningen fick eleverna en lektion i hur man söker på sökmotorn Google, eftersom vi valt att de skulle söka på denna samt en valfri sökmotor. Dessutom fick de undervisning i källkritik. När eleven fick frågan var den skriven på en speciell blankett (se bilaga 2 och 3), som hade olika utseende beroende på om eleven skulle arbeta med uppslagsverk eller dator. På blanketten skulle eleven fylla i olika saker, bl a tidsåtgång. På bilaga 2 och 3 framgår vad eleverna skulle ange i biblioteket respektive datasalen. Varje elevgrupp fick en lektion i biblioteket för att söka svar på frågorna i uppslagsverk och en lektion i datasalen för att söka svaren på Internet. Vi hade en grupp i biblioteket och en i datasalen åt gången. 4

5 Eleverna skulle på båda ställena mäta hur lång tid det tog att finna svaret och detta gjorde de själva, de arbetade alltså parvis. En tog tiden och en sökte svar. Iakttagelser under genomförandet När eleverna sökte information på Internet kunde vi konstatera att det går snabbare att finna svaret när de har förkunskaper. Den gruppen som hade sökt svaret på frågan i biblioteket tidigare hittade svaret snabbare än de som var i datasalen först och vice versa. Det var alltså så att det gick snabbare att hitta svaret andra lektionstillfället jämfört med första. 1 Att eleverna föredrar att söka på Internet kan man märka på olika sätt. Vi märkte t ex att de var mera entusiastiska inför sin uppgift i datasalen än i biblioteket. Resultat Lösningsfrekvens i åk7: Lösningsfrekvens i procent åk Data Bibl Fråga nr. Vi konstaterar att fråga 1, 3, 9 och 10 skiljer sig åt i lösningsfrekvens i biblioteket respektive Internet. 1 Elever som inte förmår att använda datorn som ett verktyg till kritiskt tänkande har ofta: - ofokuserad och slumpmässig informationssökning - obestämt syfte och mål med datoranvändningen (Anders Jakobsson, Vad påverkar elevers kunskapsutveckling under ett problemlösande arbete i grupp?) 5

6 Lösningsfrekvens i åk 8: Lösningsfrekvens i procent åk Data Bibl Fråga nr. I fråga 3, 6, 9 och 10 kan vi se ett avvikande resultat i lösningsfrekvens. Lösningsfrekvens i åk 7+8: Lösningsfrekvens i procent åk Data Bibl Fråga nr. Här ser vi att frågorna 3, 6, 9 och 10 avviker när det gäller lösningsfrekvens i bibliotek och Internet. 6

7 Tidsåtgång åk 7 Tidsåtgång i min åk Data Bibl Fråga nr. Fråga 3, 4, 5, 9 och 10 har tagit väldigt olika lång tid att hitta svaret på i biblioteket respektive på Internet. Tidsåtgång åk 8: Tidsåtgång i min åk Data Bibl Fråga nr. Vi kan konstatera att det tar olika lång tid att hitta svaret på fråga 6 och 10. 7

8 Tidsåtgång åk 7+8: Tidsåtgång i min åk Data Bibl Fråga nr. Här ser vi att fråga 1, 4, 5, 6 och 10 avviker när det gäller tidsåtgång i det båda medierna. Under varje bild har vi valt ut de frågor som skiljer sig åt när det gäller tidsåtgång och lösningsfrekvens i de båda medierna. Likheter som vi kan konstatera är att lösningsfrekvensen på Internet på fråga 1, 2, 7 och 9 är densamma i de båda årskurserna. I biblioteket fann vi likheter på fråga 4, 7 och 9. Diskussion Innan man börjar söka information på Internet är det viktigt att fundera på om det är lättast att använda Internet eller uppslagsverk som informationskälla, beroende på frågeställningen. I en artikel i KK-stiftelsens skriftserie Med eller utan filter av Stig Roland Rask framgår att Internet är en ovärderlig källa som ständigt förändras vad gäller fakta, intryck, attityder och värderingar. Vi har också gjort liknande iakttagelser som Stig Roland Rask gör i sitt exempel med Estonia. I artikeln ger författaren exemplet att när man söker i NE på Estonia får man det latinska namnet på Estland, men fartygskatastrofen nämns inte alls eftersom NE är skriven före Estonia-katastrofen. Här drar vi en parallell till våra frågor om bit och byte samt GPRS (se bilaga 2 och 3). 8

9 Eleverna har svårt att hitta svaret om det är mycket text på en sida där svaret finns. De orkar eller kan inte skumläsa en text och då ger de upp. Detta gäller både på Internet och i uppslagsverk. Vi märkte också att eleverna har svårt att välja ut vad som är svar och att texten är svår att förstå. Mycket text i en frågeställning leder också till att eleverna får svårt att välja ut sökord när det ska använda Internet. Vi har också konstaterat att det är svårt att ändra sökord om man inte lyckas direkt. Detsamma gäller för biblioteket. Om man inte hittar svaret i den första uppslagsboken så kunde de säga att man inte kan hitta svaret i biblioteket. Dessutom använder de bara uppslagsverk och inte faktaböcker. Vi har ställt frågorna lösryckt och inte i något sammanhang, vilket också försvårar för eleverna. Det hade troligtvis gått bättre om frågan ställts i ett sammanhang. Många elever tycker att det är datorn som letar upp svaret på Internet och att de själva får leta på biblioteket. I själva verket är elevens uppgift densamma och det som upplevts svårt på biblioteket är lika svårt framför datorskärmen. Varje träff på Internet kan ju liknas vid ett band i ett uppslagsverk och det är fortfarande elevens val att välja rätt. Vissa elever har svårt att alfabetiskt söka efter ord i uppslagsverk. För dem underlättar det att skriva sökordet direkt på datorn i en sökmotor, de slipper fundera över alfabetet. Kommentarer kring frågorna: Frågorna är av olika typ. En del är rena faktafrågor, typ Jeopardyfrågor, medan andra är av berättande karaktär. När vi drar följande slutsatser har vi studerat diagrammen för åk Fråga 1: Lösningsfrekvensen är 100 %, men det tar lite lång tid att hitta svaret. En anledning till att det tar lång tid beror på att om man använder ordet dator som sökord så får man väldigt många träffar. Då är det svårt att snabbt välja ut rätt sajt. 9

10 Fråga 2: Lösningsfrekvensen är 100 % och det går snabbt att hitta svaret. Vi blir lite förvånade över detta resultat, men troligtvis är det så att eleverna har en god förförståelse. Fråga 3: Bättre lösningsfrekvens m h a Internet jämfört med biblioteket. När det gäller tidsåtgången är den ungefär samma på de båda ställena. Troligtvis beror lösningsfrekvensen på att det inte är så länge sedan mobiltelefonen blev tillgänglig för allmänt bruk. Uppslagsverken är för gamla. Fråga 4: Hög lösningsfrekvens, men det tog relativt lång tid på Internet. Det gick alltså snabbare i biblioteket. Detta kan bero på att man på Internet hittar svaret i en löpande text och måste läsa igenom denna. På biblioteket är det ett bra uppslagsord. Fråga 5: Lösningsfrekvensen är ca 75 %, dvs ganska hög. Det tog lång tid, speciellt i datasalen. Vi tycker att detta är anmärkningsvärt eftersom de borde vara lättare att hitta svaret på Internet. Fråga 6: Lösningsfrekvensen är betydligt högre på Internet än på biblioteket. Tidsåtgången är högre i biblioteket. Detta måste tyda på att eleverna har lagt ner mer tid på att hitta svaret i biblioteket och att det är betydligt lättare att hitta svaret på Internet. Man kan precisera sökorden där och skriva in flera sökord. Fråga 7: 100 % lösningsfrekvens och kort tidsåtgång. Ett typiskt skolord. Fråga 8: Ganska hög lösningsfrekvens och relativt kort lösningsfrekvens. Det är ingen skillnad på Internet och biblioteket. Gammal känd vetenskapsman som finns både i uppslagsverk och i uppslagsverk. Fråga 9: På biblioteket har ingen lyckats hitta svaret, men på Internet är lösningsfrekvensen 100 %. Det går ganska snabbt att hitta svaret på Internet. Detta beror på att uttrycket GPRS inte går att hitta i uppslagsverk. Fråga 10: Ganska dålig lösningsfrekvens. Tidsmässigt lade eleverna ner mycket tid för att hitta svaret. Detta kan bero på att när man söker på mars få man väldigt många träffar och det är svårt att välja ut rätt sajt. En typisk fråga där man måste vidga sökbegreppet. 10

11 Utvärdering Pojkarna tycker att frågorna var mycket lättare än vad flickorna gör. Det visar sig att pojkarna har betydligt lättare att hitta information både på Internet och biblioteket jämfört med flickorna. Trots detta vill ca 75 % av flickorna använda datorn som kunskapskälla och 100 % av pojkarna. Noggrannare resultat från utvärderingen kan man studera i bilaga 4, 5 och 6. Sammanfattning Vi ställde oss följande frågor innan vi genomförde undersökningen. o Vad tycker eleverna om att använda uppslagsverk kontra Internet som informationskälla? o Vilken av de båda informationskällorna är det snabbaste arbetsredskapet? o I vilken av de båda informationskällorna hittar man lättast information? Förändras detta från åk 7 till åk 8? När det gäller vilket media som är snabbast kan vi konstatera att det inte finns något entydigt svar. Vilket som är snabbast avgörs av frågans karaktär. Hur snabbt och lätt det är att hitta svaret är också beroende av elevens förförståelse. Vi kan konstatera att på frågan om det sker någon förändring från åk 7 till åk 8 har ett års mognad och ökad datorvana gett resultat. Eleverna i åk 8 är snabbare, men lösningsfrekvensen är något bättre i åk 7. Detta kan bero på att man har bättre tålamod i åk 7 och inte ger upp lika snabbt men också att eleverna i åk 8 arbetar mera självständigt. Det framgår tydligt av utvärderingen att eleverna föredrar Internet som kunskapskälla om man jämför med biblioteket. 90 % vill använda Internet och resterande biblioteket. De som vill använda biblioteket är uteslutande flickor. Avslutning En förutsättning för att kunna använda Internet som informationskälla är att det finns fungerande datorer på skolan. Det är också en fördel att ha flera datorer samlade på ett ställe, som i en datasal. 11

12 För att eleverna ska lyckas bättre med att hitta på Internet krävs kunskaper i hur man hanterar de olika sökmotorerna för att få de säkraste träffarna. Man måste också kunna granska materialet kritiskt, dvs ta reda på om källan är trovärdig och om informationen är uppdaterad. Man måste också ha datorvana för att söka på Internet. 15 % av eleverna på vår skola har inte tillgång till dator hemma. Avslutningsvis kan vi konstatera att eleverna inte ger upp lika lätt när de jobbar vid datorn som med böcker. Av utvärderingen framgår det klart och tydligt att eleverna tycker att det är betydligt roligare att använda datorn. 12

13 Referenser Vad påverkar elevers kunskapsutveckling under ett problemlösande arbete i grupp? Av: Anders Jakobsson Med eller utan filter? Av: Stig Roland Rask. 13

14 Bilaga 1 Frågor till eleverna. 1. När kom den första datorn? 2. På vilka sätt förökar sig lavar? 3. Vilket år var den första mobiltelefonen tillgänglig för allmänt bruk? 4. Vad är det för gas som frigörs i blodet när man drabbas av dykarsjuka? 5. Vad är bit och vad är byte? 6. Vad menas med markens bördighet? 7. Vad är etologi? 8. Ericsson hette förr LM Ericsson. Vem var L-M Ericsson? 9. Vad är GPRS? 10. När togs de första proverna på planeten Mars yta och hur gjorde man?

15 Bilaga 2 Blankett till sökning på Internet. Namn: Klass: SVAR: Sökmotor: Sökord: Antal träffar: Google Adress: (där svaret hittades) Tidsåtgång: Vem är ansvarig för sidan och när uppdaterades den?

16 Bilaga 2 Blankett till sökning på Internet. Namn: Klass: SVAR: Sökmotor: Sökord: Antal träffar: Google Adress: (där svaret hittades) Tidsåtgång: Vem är ansvarig för sidan och när uppdaterades den?

17 Bilaga 3 Blankett till sökning i biblioteket. Namn: Klass: SVAR: Uppslagsverk: Band: Sida: Tidsåtgång:

18 Bilaga 4 Pojke Flicka X Utvärdering av ITIS 1. Hur upplevde du frågorna? Lätta 11,1% Lagom svåra 77,8 % Mycket svåra11,1 % Annat 2. Hur tyckte du det var att leta efter svaren på frågorna på biblioteket? Lätt 16,7 % Lagom svårt 22,2 % Mycket svårt 33,3 % Annat: Hittade inte fråga 9. Någon svår och någon lätt fråga. 27, 8 % 3. Hur tyckte du det var att leta efter svaren på frågorna i datasalen? Lätt 44,6 % Lagom svårt 33,3 % Mycket svårt 5,6 % Annat Hittade inte fråga 9. 16,7 % 4. Var / Hur vill du helst söka information? I datasalen 72,2 % I biblioteket 16,7 % Annat Det beror på vad som söks. Nyare saker kanske inte finns på biblioteket och då söker man på datorn. 10,1 %

19 Bilaga 5 Pojke X Flicka Utvärdering av ITIS 1. Hur upplevde du frågorna? Lätta 37,5 % Lagom svåra 62,5 % Mycket svåra Annat 2. Hur tyckte du det var att leta efter svaren på frågorna på biblioteket? Lätt 50 % Lagom svårt 43,8 % Mycket svårt 6,25% Annat 3. Hur tyckte du det var att leta efter svaren på frågorna i datasalen? Lätt 81,25% Lagom svårt 12,5 % Mycket svårt 6,25 % Annat 4. Var / Hur vill du helst söka information? I datasalen 100 % I biblioteket Annat

20 Bilaga 6 Pojke X Flicka X Utvärdering av ITIS 1. Hur upplevde du frågorna? Lätta 24,3 % Lagom svåra 70,1 % Mycket svåra 5,6 % Annat 2. Hur tyckte du det var att leta efter svaren på frågorna på biblioteket? Lätt 33,4 % Lagom svårt 33 % Mycket svårt 19,8 % Annat: Hittade inte fråga 9. Någon svår och någon lätt fråga. 13,8 % 3. Hur tyckte du det var att leta efter svaren på frågorna i datasalen? Lätt 62,9 % Lagom svårt 22,9 % Mycket svårt 5,9 % Annat Hittade inte fråga 9. 8,3 % 4. Var / Hur vill du helst söka information? I datasalen 86,1 % I biblioteket 8,4 % Annat Det beror på vad som söks. Nyare saker kanske inte finns på biblioteket och då söker man på datorn. 5,5 %

Informationsso kning och ka llkritik fo r ho gstadiet

Informationsso kning och ka llkritik fo r ho gstadiet Informationsso kning och ka llkritik fo r ho gstadiet Informationssökning Informationssökning är precis vad det låter som, sökandet efter information. De flesta tänker nog när de hör ordet informationssökning

Läs mer

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola

Projektmaterial. Härnösands folkhögskola Projektmaterial LÄSLUST VID HÄRNÖSANDS FOLKHÖGSKOLA Härnösands folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Rapport om ITiS projektet. Världsdelarna. Karlshamns Montessoriskola. Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson

Rapport om ITiS projektet. Världsdelarna. Karlshamns Montessoriskola. Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson Rapport om ITiS projektet Världsdelarna Karlshamns Montessoriskola 2001 Marie Andersson Pehrnilla Berger Maria Johnsson Eva Ottosson Handledare: Ulf Ivarsson Innehållsförteckning Innehållsförteckning..

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Lathund i informationssökning

Lathund i informationssökning Lathund i informationssökning Att söka efter material, bearbeta det samt därefter skriva en rapport eller uppsats är en process i olika faser. Den här lathunden är tänkt att vara en hjälp för dig som behöver

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial ORIENTERINGSKURS PÅ INTERNET FÖR ANTAGNA ELEVER VID MOLKOMS FOLKHÖGSKOLA Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Framsida På framsidan finns:

Framsida På framsidan finns: Framsida På framsidan finns: Rubriken på hela arbetet Namnet på den eller de som gjort arbetet Klass Någon form av datering, t.ex. datum för inlämning eller vilken termin och vilket år det är: HT 2010

Läs mer

Får jag använda Wikipedia?

Får jag använda Wikipedia? Får jag använda Wikipedia? Wikipedia är ett unikt uppslagsverk som skapas av sina läsare. Det innebär att vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Informationen på Wikipedia kan vara vinklad eller

Läs mer

Projektmaterial. Hellidens folkhögskola

Projektmaterial. Hellidens folkhögskola Projektmaterial DEN KREATIVA PROCESSEN Hellidens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Rapport till

Läs mer

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats?

Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Kullagymnasiet Projektarbete PA1201 Höganäs 2005-01-19 Hur skriver man en vetenskaplig uppsats? Anna Svensson, Sp3A Handledare: Erik Eriksson Innehållsförteckning 1. Inledning sid. 1 - Bakgrund - Syfte

Läs mer

Elevers utvärdering av Evolutionstrappan. Skola: Solängsskolan, Gävle Lärare: Gunilla Djuvfelt Antal elever: sex st. Metod.

Elevers utvärdering av Evolutionstrappan. Skola: Solängsskolan, Gävle Lärare: Gunilla Djuvfelt Antal elever: sex st. Metod. Elevers utvärdering av Evolutionstrappan Skola: Solängsskolan, Gävle Lärare: Gunilla Djuvfelt : sex st Metod De elever som skulle delta i utvärdering av Evolutionstrappan fick information att ta hem till

Läs mer

Utveckla skrivprocess/kommunikation för elever med inlärningssvårigheter och låg motivation

Utveckla skrivprocess/kommunikation för elever med inlärningssvårigheter och låg motivation Itis-projekt Nymö Resursskola Utveckla skrivprocess/kommunikation för elever med inlärningssvårigheter och låg motivation Bakgrund Vi är tre lärare på Nymö Resursskola. Vi arbetar i två elevgrupper med

Läs mer

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek

Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Pargas biblioteksstig samarbetsavtal mellan skola och bibliotek Genom ett nära samarbete mellan bibliotek och skola strävar vi till att stöda det mångsidiga arbete som görs inom skolorna för att främja

Läs mer

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben!

Det bästa är att kombinera flera olika metoder och källor. TIPS - för informationssökning på webben! Sök effektivt 1. Uppslagsböcker - i biblioteket eller på webben 2. Sök böcker direkt på hyllan eller använd ämnesdatabaser - eventuellt också tidningsartiklar 3. Länkbibliotek - kvalitetskontrollerade

Läs mer

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning

- LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 1(5) - LATHUND MED Tips och exempel för dig som ska skriva en källförteckning 2(5) ALLMÄNT OM KÄLLFÖRTECKNINGAR När du skriver en uppsats eller något annat skolarbete måste du redovisa vilka källor du

Läs mer

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10

Källkritik. - om att kritiskt granska och värdera information. Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - om att kritiskt granska och värdera information Ted Gunnarsson 2014-04-10 Källkritik - Innehåll Vad är källkritik? Varför källkritik? De källkritiska kriterierna Exempel på källkritiska frågor

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Projektmaterial PRESENTATION. Viskadalens folkhögskola

Projektmaterial PRESENTATION. Viskadalens folkhögskola Projektmaterial DIGITAL PORTFOLIO FÖR DOKUMENTATION OCH PRESENTATION. Viskadalens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Projektmaterial. KRITISKT TÄNKANDE Hagabergs folkhögskola

Projektmaterial. KRITISKT TÄNKANDE Hagabergs folkhögskola Projektmaterial KRITISKT TÄNKANDE Hagabergs folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITIS-rapport HT-02

Läs mer

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats

Checklista. Hur du enkelt skriver din uppsats Checklista Hur du enkelt skriver din uppsats Celsiusskolans biblioteksgrupp 2013 När du skriver en uppsats är det några saker som är viktiga att tänka på. Det ska som läsare vara lätt att få en överblick

Läs mer

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A

Hälsoprojekt. Utvärdera din hälsa i rapportform. Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Hälsoprojekt Utvärdera din hälsa i rapportform Samarbete: Idrott och hälsa A + Svenska A Mål: Att utveckla sin fysiska, psykiska och sociala hälsa samt självbild. Att lära sig ta ansvar för egen träningsverksamhet.

Läs mer

Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens

Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens Digital kompetens och pedagogisk digital kompetens 1 EU:s åtta nyckelkompetenser 2 I slutet av 2006 presenterade EU 8 nyckelkompetenser som man ansåg att alla medborgare inom EU behövde för den personliga

Läs mer

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap

Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Sök artiklar i databaser för Vård- och hälsovetenskap Bibliografiska databaser eller referensdatabaser ger hänvisningar (referenser) till artiklar och/eller rapporter och böcker. Ibland innehåller referensen

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

FÖA110 Informationssökningsövningar facit

FÖA110 Informationssökningsövningar facit FÖA110 Informationssökningsövningar facit Övningar i boksökning 1. Sök någon av böckerna i din kurslitteraturlista i bibliotekets katalog. Tips: Sök på ISBN-numret eller sök på något eller några ord t.ex.

Läs mer

Varför bär de sjalar?

Varför bär de sjalar? Varför bär de sjalar? ITiS rapport från Skoftebyskolan Arbetslagsbeskrivning Vårt arbetslag består av sju personer: en fritidspedagog, en specialpedagog, fem klasslärare samt 69 barn i år 4-5. Sammanfattning

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

ITiS- RAPPORT. Barn utforskar världen med hjälp av IT. Karin Altmark Solvig Bildt 2001-06-05

ITiS- RAPPORT. Barn utforskar världen med hjälp av IT. Karin Altmark Solvig Bildt 2001-06-05 ITiS- RAPPORT Barn utforskar världen med hjälp av IT Karin Altmark Solvig Bildt 2001-06-05 BARN UTFORSKAR VÄRLDEN MED HJÄLP AV IT. Bakgrund Vi i ITiS-laget består av en förskollärare och en fritidspedagog,

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Konstverket Air av Curt Asker

Konstverket Air av Curt Asker Konstverket Air av Curt Asker 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund...s 1 2 Syfte och mål...s 2 3 Genomförande...s 3 4 Resultat...s 4 5 Diskussion...s 5 2 1 Bakgrund Kulltorpsskolan ligger i ett villaområde

Läs mer

Informationssökning och Källkritik

Informationssökning och Källkritik Informationssökning och Källkritik Anna Lidén Senast uppdaterad: 2009-03-23 Informationsstegen 8. Gör klart ditt arbete. 7. Är du nöjd med det du funnit? Notera var du hittat informationen. Ska finnas

Läs mer

IT i skolan. - en studie av hur datorer används i skolan. Dimitrios Niotis

IT i skolan. - en studie av hur datorer används i skolan. Dimitrios Niotis IT i skolan - en studie av hur datorer används i skolan Dimitrios Niotis GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Examensarbete 5p 84:2007 Grundskollärarutbildningen: 1999-2003 Handledare: Pia Lundquist Wanneberg

Läs mer

2A och 2B PerOlsskolan nn

2A och 2B PerOlsskolan nn 2A och 2B PerOlsskolan nn Innehållsförteckning: Inledning...s.2 Bakgrund...s.2 Syftet med försöket...s.2 Tillvägagångssätt...s.3 Resultat...s.3 Diskussion...s.4 Litteraturförteckning...s.5 Appendix...

Läs mer

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola

Projektmaterial. Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Projektmaterial Att presentera projekt med IT-stöd Företagarnas folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Sökexempel Arbetsterapeuter T3

Sökexempel Arbetsterapeuter T3 Sökexempel Arbetsterapeuter T3 En repetition om hur man söker i olika databaser och hur man (i bästa fall) kan få ut den aktuella artikeln i fulltext. Som exempel har vi valt en sökning om arbetsterapi

Läs mer

Projektmaterial. NÄTET SOM INFORMATIONSKÄLLA Gotlands läns folkhögskola

Projektmaterial. NÄTET SOM INFORMATIONSKÄLLA Gotlands läns folkhögskola Projektmaterial NÄTET SOM INFORMATIONSKÄLLA Gotlands läns folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net GOTLANDS

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Sammanfattning: Denna rapport berättar om hur vi har jobbat med barns tankar om framtida yrke. Barnen

Läs mer

Projektmaterial INFORMATIONSSAMHÄLLET. Strömbäcks folkhögskola

Projektmaterial INFORMATIONSSAMHÄLLET. Strömbäcks folkhögskola Projektmaterial DATORKUNSKAP EN NYCKEL TILL INFORMATIONSSAMHÄLLET Strömbäcks folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Sandåkerskolans plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan

Sandåkerskolans plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan 1(7) 2011-08-29 s plan för elevernas utveckling av den metakognitiva förmågan 18 august-20 december Steg 1: Ämnesläraren dokumenterar Syfte synliggöra utvecklingsbehov Ämnesläraren dokumenterar elevens

Läs mer

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT i skolan. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2004 IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN IT i skolan Attityder, tillgång och användning IT i skolan 1 Förord 4 Bakgrund 5 2 Undersökningens resultat... 5 Presentation

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014

+1 (6) Krusboda skola. Lokal IT plan HT2013 VT2014 +1 (6) Krusboda skola Lokal IT plan HT2013 VT2014 +2 (6) En likvärdig skola IT planen ska garantera alla elever i Tyresö kommun en likvärdig digital kompetens. Elever i behov av särskilt stöd ska garanteras

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst

Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Skolbiblioteksplan för Skolområde Öst Dokumentansvarig Jon-Isac Svanefjord, skolbibliotekarie Ålidhem och Tomtebo Godkänd av Carina Axroth, biträdande för- och grundskolechef Skolområde Öst Version 1 Dokumentdatum

Läs mer

Projektmaterial REDOVISA DOKUMENTERA KOMMUNICERA. Viskadalens folkhögskola

Projektmaterial REDOVISA DOKUMENTERA KOMMUNICERA. Viskadalens folkhögskola Projektmaterial REDOVISA DOKUMENTERA KOMMUNICERA Viskadalens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net REDOVISA

Läs mer

PA Projektarbete

PA Projektarbete PA1201 - Projektarbete Projektarbetets syfte Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform.

Läs mer

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar

Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar Resultat Enkät Värnamo kommunbiblioteks service till vuxenstuderande 20061127 20061210 53 svar 1) Man eller kvinna? 9 män 44 kvinnor 2) a) Typ av utbildning? Kommunal vuxenutbildning 14 st 26,9 % Högskoleutbildning

Läs mer

Övningar Källkritik på nätet

Övningar Källkritik på nätet Övningar Källkritik på nätet Varsågod, här serverar vi lektionsövningar till Internetguiden Källkritik på Internet som är skriven av Kristina Alexanderson. Har du missat guiden kan det vara klokt att läsa

Läs mer

Projektredovisning av arbetslag ITiS-2 Rönnowskolan Åhus vt Ansvariga för projektet har varit Inger Falkå, Eva Kempinsky och Christine Löfström.

Projektredovisning av arbetslag ITiS-2 Rönnowskolan Åhus vt Ansvariga för projektet har varit Inger Falkå, Eva Kempinsky och Christine Löfström. ITiS 2 Rönnow Vår skolgård Till: Jan Persson Från: Inger Falkå, Eva Kempinsky och Christine Löfström Datum: 2000-06-05 Ang: Projektredovisning Projektredovisning av arbetslag ITiS-2 Rönnowskolan Åhus vt

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Källkritik. Källkritik och frikyrkor.

Källkritik. Källkritik och frikyrkor. Källkritik Källkritik och frikyrkor. Källkritik Fyra grundkriterier. Äkthet = Är källan vad den utger sig för att vara? Original eller kopia? Äkta eller falsk? Tid = När upprättades källan? Är informationen

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-8 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 RAPPORT ENKÄT 1 (10) Datum 6/5 2013 Barn och utbildningsnämnden Monica Andersson IT-pedagog 0640-16 377, monica.andersson@krokom.se Rapport från satsningen En dator per elev

Läs mer

Kristianstads kommun ITiS-rapport Maj 2001. ett temaarbete av 3-5 Parkskolan. Agneta Andrée Karin Falkå Eva Nordahl Caroline Nilsson Johan Rönndahl

Kristianstads kommun ITiS-rapport Maj 2001. ett temaarbete av 3-5 Parkskolan. Agneta Andrée Karin Falkå Eva Nordahl Caroline Nilsson Johan Rönndahl Kristianstads kommun ITiS-rapport Maj 2001 ett temaarbete av 3-5 Parkskolan Agneta Andrée Karin Falkå Eva Nordahl Caroline Nilsson Johan Rönndahl Sammanfattning Projektet vi och våra fyra årskurser (två

Läs mer

ITiS. ett utvecklings -arbete. Härryda kommun Högadalskolan HT 2000 Handledare: Leena Carlsson. Författare:

ITiS. ett utvecklings -arbete. Härryda kommun Högadalskolan HT 2000 Handledare: Leena Carlsson. Författare: Härryda kommun Högadalskolan HT 2000 Handledare: Leena Carlsson ITiS ett utvecklings -arbete Författare: Catarina Abrahamsson Agneta Eliasson Magdalena Nordén Jenny Olofsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek

Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek Informationssökning och bibliotekets resurser Uddevalla Gymnasieskolas bibliotek INNEHÅLL: ATT BÖRJA SÖKA:... 2 DATABASER MM:... 2-5 NE BIBLIOTEKSKATALOGEN LIBRA.SE ARTIKELSÖK MEDIEARKIVET/RETRIVER ALEX

Läs mer

Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar?

Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 3: 2006 Finns det en skillnad mellan vad barn tror sig om att klara jämfört med vad de faktiskt klarar? En studie kring barns självvärderingar

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Projektarbete med fordonselever om arbetsmiljö.

Projektarbete med fordonselever om arbetsmiljö. 1 Projektarbete med fordonselever om arbetsmiljö. Ett arbete av : Kenneth Andersson Jan Bruhno Ann Gnatt Hans Persson Gabriella Tinghög Hans-Åke Tuomaala 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. 1. Bakgrund 3 2. Syfte

Läs mer

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson

VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000. Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 1 VÅRT IT-UTVECKLINGSARBETE VT-2000 Tomas Larsson Draca Nebojsa Fredrik Eriksson Johnny Karlsson 2 Bakgrund Inom vårt program arbetar vi med elever med särskilda behov. (IV-program). För att vi skall kunna

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

IT-plan för Förskolan Äventyret

IT-plan för Förskolan Äventyret IT-plan för Förskolan Äventyret 2015-2016 Inledning Idag är multimedia ett självklart verktyg i vardagen, både på arbetet och fritiden, på samma sätt som papper, penna och böcker. Vi använder datorn både

Läs mer

Söka, värdera, referera

Söka, värdera, referera KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Söka, värdera, referera Ika Jorum, jorum@kth.se Definiera Vad behöver jag veta? Kommunicera Citera och argumentera korrekt Hitta Var och hur kan jag hitta information?

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Användarmanual Research

Användarmanual Research Användarmanual Research Innehåll: Logga in i Research.3 Research.3 Gör en sökning 4 Resultat av sökning.4 Spara artiklar 6 Skriv ut eller dela artiklar 9 Läs artiklar.10 Skriva en sökning..11 2 Logga in

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Medverkande: Majlis Agermark klasslärare år 4, Agneta Faremo klasslärare år, Lena Forsmark klasslärare år 3, Mats Järkås klasslärare år 4, Robert

Medverkande: Majlis Agermark klasslärare år 4, Agneta Faremo klasslärare år, Lena Forsmark klasslärare år 3, Mats Järkås klasslärare år 4, Robert ITISREDOVISNING, Säteriskolan 2000 Medverkande: Majlis Agermark klasslärare år 4, Agneta Faremo klasslärare år, Lena Forsmark klasslärare år 3, Mats Järkås klasslärare år 4, Robert Kjellgren klasslärare

Läs mer

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun.

Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hösten 2011. Kalmar kommun. Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna besökt kommunens bibliotek? 1 2 1 16 21 19 17 15 16 35 30 33 23 23 23 3 4 4 Hur ofta har du under de senaste 12 månaderna använt bibliotekens service på internet?

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

NÄR DU SÖKER FAKTA OM

NÄR DU SÖKER FAKTA OM Hersby gymnasium Biblioteket NÄR DU SÖKER FAKTA OM EN HJÄLP VID INFORMATIONSSÖKNING 1 Det första Du söker information i är förmodligen ett allmänt uppslagsverk, bara för att få en uppfattning om ämnet

Läs mer

ITiS Våren - 2001. Projektet gjort av: Cathrine Bolinder Lena Christensen Mattias Helander

ITiS Våren - 2001. Projektet gjort av: Cathrine Bolinder Lena Christensen Mattias Helander ITiS Våren - 2001 Projektet gjort av: Cathrine Bolinder Lena Christensen Mattias Helander 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning 3 Introduktion 3 Bakgrund 3 Mål 4 Genomförande 4 Resultat

Läs mer

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9

Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 Undersökning av digital kompetens i årskurs 7-9 2015 Monica Andersson, IT-pedagog 2015-12-29 Jag har kunnat få fler vänner genom att spela hemma, Att lära mig har blivit lättare och roligare, Jag kan ha

Läs mer

En världsomsegling med sjörövare

En världsomsegling med sjörövare En världsomsegling med sjörövare Frälsegårdsskolan Arbetslag 3 Itis-rapport höstterminen 2000 Marja-Liisa Isopoussu Margaretha Johansson Berith Håkansson Rut Holm Niclas Eriksson Sammanfattning: Eftersom

Läs mer

Sjuntorpskolan höstterminen 2000

Sjuntorpskolan höstterminen 2000 Sjuntorpskolan höstterminen 2000 Gunnel Andersson Eva Friberg Barbro Hallstensson Ulla-Britt Kvist Barbro Öhrn 1 Innehåll Deltagare i projektet sid 3 Elevgruppen sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte sid 4 Tidsplan

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

Diskussionsfrågor Lärarhandledning

Diskussionsfrågor Lärarhandledning Diskussionsfrågor Lärarhandledning Skolpolicy vill uppmuntra diskussioner kring Internet, dataspel och spelberoende. Vi tror att det ökar medvetenheten om nätets faror och fallgropar. Diskussionerna kan

Läs mer

Trollhättan 001122 Skolan i skogen

Trollhättan 001122 Skolan i skogen Trollhättan 001122 Skolan i skogen ITiS-rapport från Skoftebyskolan S Sammanfattning Vårt ITiS-arbetslag består av 63 personer: två elevassistenter, två klasslärare på särskolan och två klasslärare på

Läs mer

Viktigt om informationssökning

Viktigt om informationssökning Introduktion till UB Saker du behöver veta om UB:s webb, Söktjänsten och vår katalog Album samt Artikelsök. Helen Hed Bibliotekarie, Umeå universitetsbibliotek, vt 2016 Viktigt om informationssökning Sker

Läs mer

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Författare: Karin Hahlin-Ohlström Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman

Läs mer

Tollarpsskola Sofie Frank Ove Strömvall Anette Berg Jonas Friberg Matts Premberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson

Tollarpsskola Sofie Frank Ove Strömvall Anette Berg Jonas Friberg Matts Premberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson Tollarpsskola ITiS projekt Ht 2000 ITiS handledare: Anette Berg Ansvarig skolledare: Matts Premberg Vi som har utfört arbetet är: Sofie Frank Ove Strömvall Jonas Friberg Yvonne Svensson Anna-Karin Karlsson

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT!

Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Skolledarträff nr 3 om IT och ledarskap: Att marknadsföra skolan med hjälp av IT! Charlotte Berglund 070-5148307 Professionell Utveckling i Sverige AB 4 skolledarträffar! - Leda lärande (skolledare från

Läs mer

Bibliotekslaboration TDDD39. Maria Grahn Joakim Westerlund Linköpings Universitetsbibliotek

Bibliotekslaboration TDDD39. Maria Grahn Joakim Westerlund Linköpings Universitetsbibliotek Bibliotekslaboration TDDD39 Maria Grahn Joakim Westerlund Linköpings Universitetsbibliotek Syftet med dagens föreläsning & workshop Varför och hur söker man efter information? Spara dina referenser & spara

Läs mer

Titel. Äter vargar barn?

Titel. Äter vargar barn? Fredrika Titel Undertitel Äter vargar barn? En fältstudie Ta bort denna ruta ur ditt dokument! Den finns bara med som en vägledning och skall inte finnas i det färdiga dokumentet. Gymnasiearbete vt 2014

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Ett försök att skapa en öppen kommunikation i spåret F-2 / 3-5, som underlättar övergången och bevarar de redan etablerade relationerna

Ett försök att skapa en öppen kommunikation i spåret F-2 / 3-5, som underlättar övergången och bevarar de redan etablerade relationerna Kristianstads kommun ITiS-rapport November år 2000 Ett försök att skapa en öppen kommunikation i spåret F-2 / 3-5, som underlättar övergången och bevarar de redan etablerade relationerna Inger Andersson

Läs mer