Arskostnadsberäkn i ng

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arskostnadsberäkn i ng"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsens rapporter Arskostnadsberäkn i ng - metoder DET GAILEEZ ~MT IDEN for DEN 4 k :FAST 111. r 00D con i

2 EXEMPEL PÅ DEFINITIONER AV BEGREPP INOM ÄMNESOMRÅDET Annuitet summan av ränta och amortering för varje, år vid avbetalning av ett lån. Fast annuitet innebär att amorteringsdelen är så avpassad att annuiteten hela tiden är konstant. Amortering avbetalning av skuld. Ränta ingar inte. Avskrivning transaktion vid bokföring oc kostnadskalkyler varigenom värdeminskningen av ett objekt kommer till uttryck. Brukstid tidsperiod som avser bedömd andvändningstid för öbjekten ifråga. Vanligen bedöms brukstid från investeringstidpunkten. I annat fall kan man tala om återstående brukstid. Diskontering omräkning av in- och utiatningar vid olika tidpunkter till ett belopp och en gemensam tidpunkt. inom en räntefaktor tar man hänsyn till de skilda uppoffringar det innebär att binda kapital vid olika tidpunkter. Fastighetsdrift fastighetsskötsel och ti syn, inkf småreparationer och åtgärder med periodicitet om högst ett år. Inbetalning ökning av en verksamhets Tik dvs tillgångar. Inkomst ej periodiserad intäkt; i pengar uttryckt förväntad motprestation i samband med försäljning av varor elle.r tjänster hänförbar till försäljningstillfället. Intervalltal periodicitet för åtgärder på en fast h t under dess brukstid. Intäkt inkomst som periodiserats. Jmf ö nad som ofta är dess motsats. Nominell till namnet; Asatt (Motsats: Oftf reell). Nominellt värde = namnvärde. Nuvärde framtida betalnings diskonterade va eldag. dr ("Värdet av 1 krona som erhålls om ett år är mindre än värdet av 1 krona idag".) Jmf diskontering. Periodisering avgränsning till bestämda tidperoder. Pris objekts eller verksamhets åsatta värde för försäljning eller köp. Real, reell verklig. (Motsats: Ofta "nominelf ) Realvärde = sakvärde. Realräntefot räntefot uttryckt i fast penninyvärde Sambandet mellan reell och nominell räntefot kan uttryckas med följande exempel: Med en årlig allmän prisökning på 4.0 / blir den reella räntefoten 4,8 l om den nominella är 9.0 % (1,09 : 1,04 = 1,048). Restvärde en byggnads kvarstående värde vid en 'fråmtida tidpunkt, ofta vid brukstidens slut. Underhåll utbyte av förslitna delprodukter inkl större reparationer med periodicitet längre än ett år. Åtgärder för rivning och iordningsställande, montage och hantering samt reparations- och målningsåtgärder ingår. Uppskattad livslängd den användningstid som antas ge de lägsta genomsnittliga kapital-, drift- och underhållskostnaderna. Till höga drift- och underhållskostnader kan många objekts livslängd utsträckas ännu längre. Man talar om teknisk, ekonomisk och funktionell livslängd. Utbetalning minskning av en verksamhets TTkvfda ti lgångar. Investering placering av pengar i sakvärden byggnåder, maskiner m m) eller i värdepapper (t ex aktier). Kapital ekonomiska medel som erfordras för bedrivande av en rörelse; Kan bestämmas antingen som använda eller anskaffade medel. Man brukar skilja mellan penningkapital och realkapital. Kapitalkostnad kostnad för att använda pitå vtrii: huvudsakligen består av ränta och avskrivning. Kostnad utgift som periodiserats. Utgift ej periodiserad kostnad; lnånsiell uppoffring som har samband med anskaffningstillfället för en tillgång. Om således en maskin anskaffas ett räkenskapsår men ej betalas förrän det påföljande kommer utgiften att hänföras till det första räkenskapsåret. Utbyteskostnad kostnader för rivning och iö dd ngsst81tande, montage och hanteringskostnader i samband med underhållsåtgärd. Årskostnad summan av kapitalkostnad, driftoch underhållskostnad. Lönsamhet överskott (intäkt kostnad) för ett handlingsalternativ satt i relation till någon storhet t ex ianspråktagen trång sektion, investerat kapital.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Begreppsförklaringar se omslagets insidor 1 LÄSANVISNING 1 2 ÅRSKOSTNADSBERÄKNINGAR Metoder Valda förutsättningar för beräkning av nuvärde och besparingskostnad Osäkerhet 3 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 4 4 HANDLÄGGNING 5 5 REVIDERING 5 Bilaga 1 Beräkning av nuvärde med exempel 7 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Beräkning av besparingskostnad med exempel 19 Beräkning av osäkerhet för nuvärde och besparingskostnad 27 Underlag för beräkning av nuvärde och besparingskostnad 31 4a Nuvärdesmetoden 31 4b 4c Beräkning av besparingskostnad för energibesparande åtgärder 37 Diskonteringsränta för beräkning av nuvärde och besparingskostnad 41 Bilaga 5 KBS-blankett nr Bilaga 6 KBS-blankett nr Arbetet med denna rapport har utförts i KBS utvecklingsprojekt 6-09 "Årskostnader, BAF-meddelande" och 6-10 "Arskostnader, Tillämpning av BAF-meddelande Som författare till rapporten står Anders Arthursson och Stefan Sandesten.

4 á

5 1 1 LÄSANVISNING I denna rapport redovisas metoder för årskostnadsberäkningar av olika investeringsalternativmed hänsyn till framtida drift- och underhållskostnader. För löpande arbete med årskostnadsberäkningar används:./. - bilaga 1 Beräkning av nuvärde med exempel - bilaga 2 Beräkning av besparingskostnad med exempel Lönsamheten för alternativa investeringar ändras då förutsättningarna för beräkningarna ändras. Till synes små ändringar av antaganden om framtida drift- och underhållskostnader kan medföra att resultatbedömningarna avsevärt ändras. Arskostnadsberäkningarna enligt bilaga 1 och 2 bör därför kompletteras med enberäkning av osäkerheten.1. i resultatet. I bilaga 3 ges riktlinjer och exempel för beräkning av osä er et../. I bilaga4 redovisas allmänt årskostnadsberäkningar samt un er ag ör beräkningarna. - bilaga 4 a Nuvärdesmetoden - bilaga 4 b Beräkning av besparingskostnad för energibesparande åtgärder - bilaga 4 c Diskonteringsränta för beräkning av nuvärde och besparingskostnad Bilaga 4 är avsedd att ge en bättre förståelse för årskostnadsberäkningar men bilagan är inte nödvändig för det löpande arbetet. 2 ARSKOSTNADSBFRÄKN1NGAR 2.1 Metoder Avsikten med denna rapport är att verka för att årskostnadsberäkningar för alternativa investeringar görs i större utsträckning i det löpande arbetet inom byggandet. Vid val mellan olika alternativ bör man inte okritiskt välja det alternativ som är "billigast" i inköp, dvs ger lägst investeringskostnad. De alternativ som behandlas kan medföra väsentligt olika drift- och underhållskostnader - kostnader som sedan överförs till fastighetsförvaltningen och som därför måste beaktas vid valet.

6 Den metod for " årskostnadsberäkning 1) - nuvärdesmetoden - som redovisas nedan innebär i korthet att framtida driftoch underhållskostnader för olika alternativ "räknas om" till år 0 - dvs till den tidpunkt då investeringen görs. Adderar man värdet av dessa omräknade framtida drift- och underhållskostnader till investeringskostnaden får man en diskonterad totalkostnad som underlag för jämförelser. Ett alternativ som är billigt i inköp kan därvid bli dyrare totalt sett jämfört med andra alternativ, se bild 1. DISKONTERING iu NUVÄRDE I U D D D D D D D D D D D D D D D D U BRUKSTID Bild 1: redovisar nuvärdesmetodens principiella uppbyggnad. Metoden innebär att man gör investerings-, underhålls- och driftkostnader (I, U och D) jämförbara genom att hänföra dem till en och samma tidpunkt, investeringstillfället. Därigenom blir kapitalkostnadernas nuvärde = investeringskostnaden. Nuvärdet av drift- och underhållskostnaderna under brukstiden erhålls genom att diskontera dem till investeringstillfället med hjälp av en räntefot (diskonteringsräntan). Man får med nuvärdesmetoden som slutresultat en engångssumma uttryckt i vid investeringstillfället gällande kronor. Ju lägre nuvärdet av årskostnaderna är desto lönsammare är investeringen, förutsatt att intäkterna är de samma. Brukstidräknas till 60 år för nybyggnader inom byggnadsstyrelsen. Arskostnadsberäkningar syftar till - att fastställa vilka alternativ som är lönsamma/ej lönsamma,t ex om en energibesparande åtgärd skall utföras eller inte utföras 1) I denna rapport används generellt begreppet årskostnadsberäkningar eftersom detta får anses vara vedertaget inom byggnadsstyrelsen. Metoden som tillämpas är dock inte i egentlig mening en årskostnadsberäkning utan en beräkning av samtliga kostnader hänförda till år O,dvs investeringstillfället.

7 3 - att rangordna olika alternativ, t ex genom att beräkna samtliga kostnader för olika fönsteralternativ och därmed finna det alternativ som ger lägsta årskostnad Det måste med skärpa framhållas att årskostnadsberäkningar en ast är ett Jä pme e vi va me an o i a a ternativ. Mi jöfragor, fun tione la och estetis a overvagan en oc en rad andra faktorer kan inte uttryckas i pengar men kan ha stor betydelse vid val mellan olika alternativ. Den metod för årskostnadsberäkningar som generellt skall användas inom byggnadsstyrelsen kallas som nämnts nuvärdesmetoden. Underlåg för nuvärdesmetoden redovisas aga a. Hjälpdiagram för och exempel på nuvärdesberäkningar ges i bilaga 1 som är avsedd att användas vid det löpande-arketet mca arskostnadsberäkningar. I bilagan ges visst underlag för överslagsberäkningar då olika alternativ skall jämföras. För att värdera lönsamhet för energibesparande åtgärder behöver man beräkna investering?5ehov, rom- oc. unrhållskostnader på samma sätt som för andra åtgärder. Redovisning av resultatet görs dock i form av besparingskostnad. Underlag för beräkning av bespar ngskos tnaåes BTTaga 4 b. För det lövande arbetet med beräkning av besparingskostnad tillämpas, bilaga 2 där även underlag för överslagsberäkningaredovisas. 2.2 Valda förutsättningar för beräkning av nuvärde och besparingskostnad En rad faktorer måste väljas för att kunna beräkna nuvärde och besparingskostnad. 1 bilaga _4 c redovisas vilka förutsättningar beträffande ränioroc kostnadsutveckling som förordas för årskostnadsberäkningar. Även livslängd för olika byggnadsdelar och intervall mellan olika underhållsåtgärder för studerade alternativ måste väljas. Exempel i form av schablonvärden för sådana; tider ingår i i agorna i och osäkerhet Resultatet av en nuvärdesberäkning varierar med olika anw tagandes om kostnader och valda förutsättningar i övrigt..1 denna rapport har valts att bestämma entydiga värden för räntor, kostnadsutveckling m m. Dessa valda förutsättningar kan alltid diskuteras och man kan beräkna vad ändringar i förutsättningarna innebär för ett bestämt alternativval. I bilaga 4 redovisas exempel på hur utvärdering av olika alternativ kan göras med hänsyn till osäkerhet i beräkningsförutsättningarna.

8 4 3 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Lönsamhetsberäkningar utförs normalt under systemhandlings: skedet och redovisas i systemhandlingarna. Beräkning av årskostnad görs i följande fall: a) Värdering av alternativa tekniska lösningar för bygg-, vvs- och elanläggningar inom given ekonomisk ram för nyoch ombyggnadsprojekt samt för vissa underhållsåtgärder b) Värdering av lönsamhet för energibesparande åtgärder i befintliga byggnader. Med hänsyn till den begränsade erfarenheten av årskostnadsberäkningarkan under ett inledningsskede alternativval för ett begränsatantal byggnadsdelar prioriteras, förslagsvis följande: markanläggningar r r r r r r r r r r r r r - grönytor - gångvägar - körbanor - dörrar - fönster i1_i_2_ri_rri2 - golvbeläggningar - ytskikt - innerväggar - ytskikt - fasader - ytskikt - tak - ytskikt vvs-installationer r r r r r r r r r r r r r r r r r r - energiförsörjning (fjärrvärme - egen panncentral) - systemval för värme- och luftbehandling - värmeåtervinning (inkl kondensorvärme) - övriga energibesparande åtgärder el- och teleinstallationer r r r w r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r - kraftförsörjning (hög- och lågspänning, transformatorer, faskompensering) - belysningsanläggningar

9 5 hissar styr_och_övervakn i ngsanl äggni ngar 4 HANDLÄGGNING Ansvarig för att årskostnadsberäkningar görs är projektledaren. Samråd bör inom byggnadsstyrelsen ske med hand läggare inom tekniska byråns olika facksektioner samt med byggnadsbyråns kalkylsektion i frågor rörande beräkning av investeringar för alla typer av alternativval. Normalt föreslår tekniska byråns facksektioner för aktuellt projekt omfattning av och inriktning för årskostnadsberäkningarna som därefter utförs av respektive fackkonsult. Granskning av beräkningarna ingår som ett led i tekniska byråns löpande arbete och slutliga granskningsyttranden. Arskostnadsberäkningar dokumenteras och sammanfattas på./. KBS blankett 228 "Beräkning av årskostnader"../. För energibesparingsåtgärder användskbs blankett 231 "Energibesparandeåtgärder' Beräkningar och blanketter som utgör underlag för beslut om val av system/material samlas inom tekniska byrån. Avsikten är därvid att exempel på genomförda beräkningar dokumenteras i en "prisbok". Denna bok sorteras efter byggnadsdelar enligt BSAB-systemet (P2-tabellen) och avses bli ett hjälpmedel för löpande arbete med årskostnadsberäkningar. Ansvar för upprättande och revidering av "prisboken" inom byggnadsstyrelsen har tekniska byrån efter samråd med byggnadsbyråns kalkylsektion och intendentsbyrån. 5 REVIDERING Denna rapport kan komma att revideras då ökad erfarenhet av årskostnadsberäkningar erhållits. Ansvar för detta arbete åvilar "Förstärkta gemensamma ledningsgruppen TD/PD/ED" för bl a årskostnadsberäkningar inom byggnadsstyrelsen.

10 6 En begränsning vid beräkningarna för olika investeringsalternativ är att tillräckligt erfarenhetsmaterial ofta saknas rörande underhålls- och driftkostnader för olika tekniska lösningar. Genom att göra årskostnadsberäkningar i ökad utsträckning kommer kraven på drift- och underhållskostnadsunderlagen att successivt öka och preciseras.

11 7 Bilaga 1 Sid 1(11) BERÄKNING AV NUVÄRDE MED EXEMPEL Innehållsförteckning Sid Formel för nuvärde 1 Di s konteri ngsfaktorer 1 Uppskattade livslängder, intervalltal 2 Exempel 5 5verslagsberäkningar 10

12 FORMEL FöR NUVÄRDE Nuvärde år 0 N (kr) Investering Q I (kr) Driftkostnad Underhållskostnad II 0 DK (kr/år) II 0 UK (kr per intervall) Besparing, främst energi " 0 B (kr/år) p Diskonteringsfaktorer = I+pdxDK+puxUK - (pbxb) Vid val mellan olika alternativa tekniska lösningar kan man i många fall inom byggnadsstyrelsens verksamhetinte räkna med några skillnader i inkomster (hyra). Avsikten med årskostnadsberäkningen blir därför normalt att få de totala utgifterna under den uppskattade livslängden för en byggnadsdel så låga som möjligt. Om två alternativ jämförs är alternativet med lägst nuvärde fördelaktigast. DISKONTERINGSFAKTORER Tabell 1. Diskonteringsfaktorer, p, för drift- och undera s'ostna er samt esparingar under 1Ö år yggnaåens förut satta ru sti i prislä e år vid o ika intervalltal Kostnadsslag Driftkostnader inkl energi (besparingar ) Interva ta (antal år mellan åtgärderna) 1 Dis onteringsfaktor (p) 35 A r 1' ga un d era h 17 sos k I.una (I er Underhållskostnader vid olika intervalltal 2 13,6 3 8,8 4 6,4 5 5,0 6 4, kdk4v 10 2,2 12 1,8 15 1,3 20 1,9 30 0,4 Observera att intervalltal väljs så att de går jämt upp i brukstiden 60 år (deltaisfaktorer 1 60).

13 9 UPPSKATTADE LIVSLÄNrDEP, INTERVALLTAL Brukstid för hela byggnaden förutsätts vara 60 år om inte uppenbarligen annan brukstid bör gälla. Observera att diskonteringsfaktorerna i tabell 1 gäller under den förutsättningen och endast då. I tabell 2 nedan ges exempel på intervalltal för olika underhållsåtgärder samt exempel på uppskattad livslängd för olika byggnadsdelar. I det enskilda fallet kan längre eller kortare intervalltal resplivslängd vara motiverad varför andra värden än i tabell 2 angivna bör väljas. Motiv för kortare intervalltal och livslängd kan t ex vara: klimatpåfrestningar (blåsigt läge på västkusten), mycket frekvent användning (vissa entreer). Tabell 2 Exempel på intervalltaloch uppskattad livslängd or o i a un er a satgar er oc yggna s e ar Del MARK Intervall - tal (år) Uppskattad livslängd g2:2r _rr Asfalt (byte) Gatsten (översyn) Betongplattor (översyn) Grus 5 60 Grönytor Gräs Buskar Växter Träd - 60 BYGG Fasader Puts (lagning, nedhuggninq) Tegel (fogkompl) Trä (täckmätning) Plåt (målning) 15 60

14 Del Interva - tal (år) Uppskattad livslängd. Aluminiumplåt (översyn, infästn) Rostfri plåt (översyn, infästn) Tak Papp (byte) - 20 Plåt, fasad (målning) Plåt, industrllackad (målning) Föns ter-oeh_ utv_ändiga_nartier tt ex dörrår] Träfönster (målning) 7 60 II Il (tätning) (byte) Träfönster4 ytvänd Al (tätning) It (målning) A1-fönster (tätning) `l (översyn) Ytskiktinnerv_ägar Målning, kontor [i, gemensamma utrymmen Golv och trappor Linoleum (byte) - 20 Plastmattor (byte) - 20 trappor 10 Textilmattor (byte, tvätt) 5' 10 Vinylmattor (byte) - 15 Korkoplast (byte) - 20 Parkett (slipning, byte) Klinker,sintrade plattor (översyn) ", cementmosaik, fogar trappor Natursten (fogar) (byte plattor) trappor 20 60

15 11 Del nterva - Upps atta tal (år) livslängd VVS VA-INSTALLATION EXKL RtR 5 20 VÄRMEINSTALLATION Radiator, konvektor - 30 Panna Oljebrännare Rökgasrenare med fläkt 5 20 Pump 5 20 Värmeväxlare vatten-vatten Oljecistern 5 30 Rökrör - 30 Armatur 5 30 TRYCKLUFTSINSTALLATION exkl rör 5 20 KYLINSTALLATION exkl rör 5 20 LUFTBEHANDLINGSINSTALLATION Aggregat, don filter, vvx 5 20 STYRINSTALLATION Givare, styrdon, styrfunktionsenhet 5 15 Ledningar för styrutrustning - 30 Rt5RLEDNINGAR - 30 KANALER, förti nkad plåt - 30 El,,Apparater,Strömbrytare, uttag m m 5 20 Kablar lelningar_kanalisation - 20 Armaturer Lysrörsarmatur med tillbehör 5 20 Lysrör, normala Glödlampa 3 1

16 Del Centraler m m ---- r- r r e r-- r Centraler, kapslade, plåt m m nterva - tal (år) - Upps atta livslängd 30 Reläer 5 15 Tidur 5 15 Transformatorer Kontaktorer, motorskydd Teleanläggningar 5 20 EXEMPEL Exem2el-1avser dörrar: För beräkningen används standardblankett 228. Två alternativ för dörrar jämförs. Kalkyl görs med ä-priser vilka bör inkludera omkostnader för administration, hjälpmedel m m. Moms inräknas inte. Uppskattad livslängdför dörrar är 60 år enligt tabell 2. Kostnad för ommålning kalkyleras. Vid intervalltal 10 år fås faktorn 2,2 ur tabell 1. Alternativ D1 ger lägst kostnad (nuvärde) 867 kr. Alternativ D2 ger nära dubbla kostnaden jämfört med D1. Exemplet visar dock att ett beslut grundat på investeringskostnad varit tillfyllest. Sammanfattning av beräkningar redovisas på bilagda blanketter 228. Exmpl-2 avser kylaggregat i restaurangkök. Två alternativ jmförs: Summa nuvärde är nästan tre gånger högre för alternativ Ky 1 än för Ky 2. Intressant att notera är vidare att installationskostnaden för Ky 1 är ca :- medan nuvärdet är ca :-. Ett beslut grundat enbart på installationskostnad skulle således i detta fall vara felaktigt. Sammanfattning av beräkningar redovisas på bilagda blanketter 228.

17 13 EXEMPEL 1 Dl Beräkning av årskostnader. BYGGNADSSTYRELSEN EXEMPEL 1 D 1 BERÄKNING AV ARSKOSTNADER för värdering av material -, system - och utformningsalternativ Handläggare (namn och tfn) Beräkningsdatum Värderingen avser Dörrar, alternativlösning Prisläge datum Ränta % Projekt ( nr och benämning) MALMö Kv Neptun Förutsättningar Blad med lätt konstruktion, täckmålat,karm täckmålad, 900 x mm, komplett monteravi Bilagor Typ/beskrivn Investering ing/enhet Kostnad, kr/st Inter Nuvärde diskonterat j valltal Beräkning med realränta, kr/stj Material Arbete 535:- 200: x 1,0 Underhåll x 2,2 Ommålning 60:- 735:- 132:- Energi Energikalkyl enligt bilaga nr Fastighetsdrift exkl energi övrigt _ I ii Distribution: Projekteringsbyrån Tekniska byrån Byggnadsförvaltningen BF I I Summa 867:- _i

18 14 EXEMPEL 1 D2 Beräkning av årskostnader. BYGGNADSSTYRELSEN EXEMPEL 1 D 2 BERÄKNING AV ARSKOSTNADER för värdering av material-, system- och utformningsalternativ Handläggare (namn och tfn) Projekt ( nr och benämning) Beräkningsdatum Prieläge datum Värderingen avser Dörrar, alternativlösning Ränta % MALMÖ Kv Neptun Förutsättningar Blad med massiv konstruktion, täckmålat, karm täckmålad, 900 x mm, komplett monterad Bilagor Typ/beskrivn Investering Material Arbete ing/enhet Kostnad, kr /st 1.250:- 200:- Intervalltal 60 Nuvärde diskonterat Beräkning med realränta, kr/st x 1, :- Underhåll Ommålning 54: x 2,2 119:- Energi Energikalkyl enligt bilaga nr Fastighetsdrift exkl energi Övrigt Distribution : Projekteringsbyrån Tekniska byrån Byggnadsförvaltningen 8F... Summa : -

19 M O 15 EXEMPEL 2 Ky 1 Beräkning av årskostnader. BYGGNADSSTYRELSEN EXEMPEL 2 Ky 1 BERÄKNING AV`ARSKOSTNADEJ för värdering av material-, system - och utformningsalternativ Handläggare (namn och tfn) Projekt ( nr och benämning) 7 Beräkningsdatum Prialäge datum Ränta % STOCKHOML SU, Lantis Värderingen avser Kylaggregat i rest.. kök, al ternati vl ösrii ng. Förutsättningar. Vattenkylning Bilagor _H -i Typ/beskrivning/enhet Investering Inter - Nuvärde diskonterat Kostnad, kr.. valltal Beräkning med realränta, kr Installation Underhåll Utbyte I i i 15, x 1,3 ; :- Energi Vatten (3.150 m3) EL ( kwh) 1 Energikalkyl enligt bilaga nr Fastighetsdrift exkl energi I Skötsel x 1, : :- 12,600: :- 0 Övrigt I I i N N NI m Y l Distribution : Projekteringsbyrän Tekniska byrån Summa : - Byggnadsförvaltningen BF...

20 IV EXEMPEL 2 Alt Ky 2 Beräkning av årskostnader. BYGGNADSSTYRELSEN EXEMPEL 2 Alt Ky 2 BERÄKNING AV ARSKOSTNADER för värdering av material system. och utformningsalternativ Handtäggare (namn och tfn) Projekt (nr och benämning) Beräkningsdatum Prieläge datum Ränta % : Värderingen avser Kylaggregat i rest.kök, alternativlösning STOCKHOLM SU, Lantis Förutsättningar Luftkylning Bilagor Typ/beskrivning/enhet Investering Installation Intar. Kostnad, kr valltal Beräkning Nuvärde diskonterat med realränta, kr : x 1,0 24,000:- Underhåll Utbyte Energi EL ( kwh) : x 1, : : x O0:- Energikalkyl enligt bilaga nr Fastighetsdrift exkl energi Skötsel 1.500:- I x 35 52,500:- Övrigt Distribution; Projekteringabyrån Tekniska byrån Byggnadsförvaltningen BF...: Summa :-

21 i 17 VERSLAGSBERAKNINGAR För att underlätta överslagsberäkningar då olika alternativ skall jämföras redovisas nedan två typfall: a) Två studerande alternativ har ungefär samma driftkostnad men olika uppskattad livslängd. Underhåll sker i form av utbyte och kostnaden för utbyte är ungefär samma som investeringskostnaden. Denna valsituation är relativt vanlig för ytskikt av olika slag. För att kunna jämföra alternativen (beräkna nuvärden) gäller överslagsmässigt att investeringskostnaden multipliceras med 6 om underhåll sker vart 5:e år 3 2,5 2 1,5 Exem2e: En gångbeläggning typ 1 kostar 100 kr/ m2 och byts vart 15:e år; en annan gångbeläggning kostar 180 kr/m2 och byts vart 30:e år. Nuvärdet för typ 1 är 100 x 2,5 = 250 krlm2 "- 2 är 180 x 1 5 = 270 kr m2 dvs alternativen är överslagsmässigt ungefär lika dyra. b) Två studerade alternativ har ungefär samma uppskattad livslängd och i stort samma underhållskostnad, däremot är de årliga driftkostnaderna olika. Denna valsituation är relativt vanlig för värmeåtervinningsalternativ och vid val av golvmaterial. För att göra alternativen jämförbara överslagsmässigt multipliceras skillnaden i driftkostnad med 35. Exem2el: Ett golvmaterial typ 1 kostar 2 kr/m2 och år mer i städning än golvmaterial typ 2. Om typ 1 kostar 2 x 35 = 70 kr/m2 mindre i investering än typ 2 så är alternativen ungefär lika dyra (har samma nuvärde).

22 i

23 19 Bilaga 2 Sid 1(8) BERÄKNING AV BESPARINGSKOSTNAD MED EXEMPEL Innehållsförteckning Sid. Formel för besparingskostnad 1 Utvärdering 1 Överslagsberäkningar 2 Di s konteri nosfaktorer 2 Brukstider 3 Exempel 4

24 FORMEL FÖR BESPARINGSKOSTNAD Investering år 0 I kr Besparingskostnad "- BK kr/kwh Ökad underhållskostnad "- UK kr/år Okad driftkostnad (exkl energi) "- DK kr/år II Energibesparing Q kwh/år Diskonteringsfaktorer P1, P2, P3 (enligt tabell 3 och 4 nedan) BK.. - I+p1 xuk+p2xdk p 3 x Q om ökade drift- och underhållskostnader är försumbara erhålls BK= I P3x4 UTVÄRDERING Inom byggnadsstyrelsen gäller att besparingskostnader jämförs med följande energipriser: Liten och medelstoroljeeldad anläggning (EO1: 10,2 MWh/m3; / verkningsgrad; ca kr/m3) ca 23 öre/kwh Stor oljeeldad anläggning och fjärrvärme (E04: 10,7 MWh/m3; ca 80 % verkningsgrad; ca kr/m3) ca 16 öre/kwh Elenergi (exkl fasta avgifter) ca 25 öre/kwh Om rörligtenergipris för aktuell anläggning är högre än ovan angivna genomsnittsvärden får detta högre energipris jämföras med besparingskostnaden. I det rörliga energipriset bör då också inräknas besparingar till följd av att effektbehovet för anläggningen reduceras, t ex reducerade anslutnings- och effektavgifter. Dvs om ett minskat effektbehov = och lägre fasta kostnader - erhålls på grund av vidtagna åtgärderfår detta omräknas till ett energipris. Det totala energipriset blir således högre än om enbart rörliga avgifter beaktades. Vid bedömning av om en åtgärd är lönsam eller ej jämförs den beräknade besparingskostnaden med energipriser enligt ovan. Om den beräknade besparingskostnaden är lägre än energipriset är åtgärden lönsam och kan genomföras om samordning med andra energibesparingsåtgärder beaktats.

25 ._:- +.'._J ' r - --r h^! -1- Ll.+..r....._ hi..» _J-e, Jam-,-.-._._. :.-{- ' l r -r-' I_.._..1_ L...; +-i -!_jj.. t-j-..i _+. r-+.». t- _ «I -. t _} yj.... }-f-f -.}L'1. -1.t. -`-F 1- -"-F I - -i ',.- P' i F _. -_ - _.. r I y - + l' r ".,...F 1+. i i -F F+J-.L.4...; Ft i, l ' I t L..J t -«' 1 _. r '.} { - - I _, 1 L.... j. r 21 Om beräknad besparingskostnad är lägre än aktuellt enerq pris enligt ovan är åtgärden lönsam oc kan genomföras. Detta förutsatt att andra åtgärder med bittre lönsamhet först genomförs. iverslagsderakn I LAGAR Mycket grovt innebär kalkylenenligt ovan att installa tionstekniska åtgärder som kostar mindre än 1,5-2 kr i investering per årlig sparad kwh samt byggnadstekniska åtgärder som ostar mindre i investering än 3-3,5 kr/kwh genomförs 1 Erhålls vid en överslagskalkyl värden som ligger avsevärt över de nämnda kan normalt åtgärdenavfärdas som ej lönsam. DISK(NTERrNG5FÄi TD R Tabell 3 D skonteringsfaktorer, för drift- och underhål l skost.nader i ori s1 qe år 0 samt enerci besoari n vid olika brukstider Brukstid (år) PI P2 p3 5 4,6 4,7 10 8,5 9, ,9 12, ,9 16, ,6 22, ,7 34,8, 1 r+ - +-j-+ -'- f :'ij } J ry f-' i -L-+-' ' '1-. r -;-1- u-- r 1».. J _r y. L 1- s, ' j `' 1--ri,,-<_ -r -1 a-..l-h-, -4 Lrl {- l-+i -!-1 '{- r., 1 ' l_ fi._.,-41 +_r.{..,-1 +- I h : 4 f- 1. i -f-. 1 i-i.l 1 -i-e. t.i.l,.l -r + -la-.,y C r + _.1,-. ` t -,. L+-i 1 i,. _-- i? r J I J } -r+ t ' r t 1- J+. _r -I- J -1}T _L.T t a ; -7-1'. + r rr' _i 1 I"'-i y - a i-, 1- y+ 1 + r Y + +._ { ` i{ : J,, r i 1_i.t..,. u....r....._l..-.. iy-.1 j _t -, tt- i- y «l. T J...a. _ ` tt 1 r+.l + y L-i +-;- -{- 1} » r... Ir +-l, 1.-. w T I f-t' ` L _._.. y} F 4_ !- t» L..L-} t~ Lj- _,, + f-i:,.+ w-. -r-^.:. T.r- +, 1..L. _. -t H ' '1"r_i - ' I-..}-`-ffi L -4-"1'-, r - I '`"'F -.:L `-'' t 't_t_. i'.. 'f_., Y! - +, "" 1 r '_' I } }- I L 1 F- _-.t +_. r L i. i..«...:._...r..,.: " '` 1-..._..I... la- P. J.r.._.-r 1. e,l -t. i -... I Fa'`kh.t r -.r_' -rt,. LI 1-L-.1 _ -r."}.l i r- _4 -r- I..f-:._,_ - -}- (-_t -+'+ {..-..i i i.{_, + + } - ` _ t-!_. _: 1 +` 'r'i- t I-t, + _- -* }..:I C `: T-I-i ~a.; F,. r + { +_Y-L Lt «.r-r+ + _ r...,.:. y. r -r+.. /. -i.+-+. i I a r-i.+._ F - H-}-I a r }..... J- f L t }, r ' + I 1. +,..L ` '. a +-! '. -}.+- '--... L: r - i f r I t ± : + + r - h + r.yj t ' + } 1 ± y -. F i h^ t{ y} 1 a '--1 1T t-^ ±-} 1 i- tt t `-i- i H r j r-i }I.,1 T J'1J r t t ',.-l + ±4 + ta. 4 I. }.. :: 1: } T: F `.-, jl}l--u y1_ L +- r a-1-j -H-, L.1 L t.- + a+t ft +, +--`u L _+ l+1 L-Y-. t: i ',-}-L-j F-L-,.: 1- :,r. _- _ + I-r-..._!_1+f {..il ! I't' +"r I - f.. r »... +._...-. _r _1-l L ; -+1,.. a 1. i..., r..} t, rj.r -.-i-+.t_i.._.. a...»-,. +rf., _ F....r -+ F..,.,-r +-, _' -1«+J'--j--- r F _1- + -}.-' Y II L r «.' T T F,I + +.«,i, 44 + r - rt 1 z t 60.,+ L } r. 1 rtak till...., - _ }.. Skillnaden beror på olika brukstid för bygg- resp installationstekniska åtgärder

26 BRUKSTIDER I tabell 4 redovisas brukstider för energibesparandeåtgärder i befintliga byggnader enligt proposition 1977/78:76. Dessa brukstider tillämpas om det för aktuell byggnad inte uppenbarligenbör gälla kortare brukstider. Tabell 4 Brukstider för energibesparandeåtgärder Brggnadstekniska_åtgärder värmeisolering vind 30 ar x) x) f värmeisolering vägg 30 värmeisolering golv 30 x fönsterbyte 30 fönsterombyggnad x) x) fönstertätning (karm-båge) 10 övrig tätning 30 Il x) Installationstekniska åtgärder w w w w w w w s w w w w r w s ww w w w w w w w w w w w ventilation: inreglering och minskning av 1 uftf 1 öde 1.0 år värmeåtervinning 20 återl uft 20 " uppdelning av ventilationssystem 20 " uppvärmning: byte av oljebrännare 10 år inkopplingtill större centraler trimning och sotning " 10 automatiskt rökgasspjäll 10 " styr- och reglersystem: inreglering av värmesystem installationav motorshunt termostatventi 1 drifttidsstyreisen el -anläggningar: belysning 15 år drifttidsstyrning 15." faskompensering 20 övriga_åtärder w w w individuell värmemätning individuell elmätning individuell varmvattenmätning tilläggsisolering av rör och apparater varmvattencirkulation Solv_ärmesystem värmepumpystem 20 år 25 " 20 30' " 20 " 20 år ca 15 år omför nybyggnader tilläm pas 60 år o

27 23 EXEMPEL Exempel 1. Installation av vätskekopplat värmeåtervinningsaggregat i en befintlig ventilationsanläggning. Åtgärden medför ökade drift- och underhållskostnader. Byggnaden försörjs med värme från egen panncentral E01. Baserat på en energiinventering av byggnaden erhålls beräknad besparing kwh/år. Anläggningskostnader enligt kalkyl uppgår till kr inkl moms och Fö-stat, ökad driftkostnad beräknas till kr/år år 0 enligt följande: ökat tryckfall ca 200 Pa på grund av värmeväxlare och filter i till- och frånluftkanaler; luftflöde 100 m3/s; verkningsgrad för fläkt och drivmotor är 0,7; elenergipris 25 öre/kwh för drift av fläktmotor; drifttid h/år, (ökad driftkostnad på grund av drift av cirkulationspump mellan värmeväxlare försummas). Dessa förutsättningar ger ökad driftkostnad: 200 x 100 x 10-3 x x 0,25 = kr/ar Ökad skötsel- och underhållskostnad på grund av filterbyten, periodisk översyn av växlare m m beräknas till 2 / av anläggningskostnaden år 0, dvs kr/år. Brukstid för anläggningen 20 år enligt tabell 4 som ger: p1 = 14,9 enligt tabell 3 p2 = p3 = besparingskostnad: 16,4 enligt tabell ,9 x ,4 x _ - 0,149 kr/kwh x värmeförsörjningen för anläggningen sker till en marginell energikostnad av 0,23 kr/kwh (energipris för mindre egen oljeeldad anläggning enligt ovan). (Besparing till följd av reducerat effektbehov för anläggningen kan ej tillgodoräknas i detta fall.) Eftersom besparingskostnaden är lägre än den marginella energikostnaden för värmeförsörjnigen bör åtgärden genomföras om andra mer lönsamma åtgärder först genomförts. Sammanfattning av beräkningar redovisasi bilagda blankett 231. Exempel 2. I samband med en ombyggnadär som vindsbjälklag mot a vind föreslaget följande räknat från "varm" sida mot "kall" vind: målad yta 150 mm lättbetong 200 mm mineralullsskivor 25 mm mineralullsmatta Beräknat k-värde 0,23 W/m2, C.

Mall för handikappguider

Mall för handikappguider Byggnadsstyrelsens rapporter 76 1980-12 Mall för handikappguider Garnisonen ASEN 1. `IRE N TINGSE Gg. IÄNSBYG6 4 FE DE SET EN TEN NYA.. -. - hand' för 09 Sia centralbom BS-konsuelsen Sklöh'I sen SOciå

Läs mer

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad

Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad 1 (16) Manual till verktyg för beräkning av livscykelkostnad Förklaringar och exempel EM2000, v5.1, 2017-07-21 2 (16) Datum Om LCC-verktyget och den här manualen Den här manualen hör till ett LCC-verktyg

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning KAPITEL 9 9.1 Investering De beslut som fattas med produktkalkyler som grund har oftast kortsiktiga effekter och rör problem med en given kapacitet. Beslut som avser kapacitetsförändringar

Läs mer

Kostnader för energi i byggnader

Kostnader för energi i byggnader Kostnader för energi i byggnader Pay-off-metoden Nuvärdesmetoden Janne Akander HiG Optimal isolertjocklek Om klimatskärmen har hög värmeisoleringsgrad så ökar investeringskostnaden (och bruksarean minskar).

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren.

Lämplig vid utbyteskalkyler och jämförelse mellan projekt av olika ekonomiska livslängder. Olämplig vid inbetalningsöverskott som varierar över åren. Fråga 1 Förklara nedanstående: a. Kalkylränta b. Förklara skillnaden mellan realränta och nominell ränta. c. Vad menas internräntan och vad innebär internräntemetoden? Vi kan för att avgöra om ett projekt

Läs mer

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION

DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN DISPOSITION DISKONTERING AV KASSAFLÖDEN Fredrik Wahlström U.S.B.E. - Handelshögskolan vid Umeå universitet Avdelningen för redovisning och finansiering 901 87 Umeå Fredrik.Wahlstrom@fek.umu.se 090-786 53 84 DISPOSITION

Läs mer

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Investeringsbedömning. Avdelningen för byggnadsekonomi Investeringsbedömning Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringar TILLVÄXT Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare investeringar, morgondagens välfärd beror på dagens investeringar Varför

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Anvisning för LCC-kalkyl 1 (5)

Tekniska krav och anvisningar. Energi. Anvisning för LCC-kalkyl 1 (5) Tekniska krav och anvisningar Energi Anvisning för LCC-kalkyl Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende Dokumentet

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål

Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Bilaga 9.2 Beräkning av lönsamhet och om att sätta mål Om att sätta mål för energieffektivisering För att kunna uppnå uppsatta mål behöver normalt ett antal genomgripande åtgärder genomföras som fodrar

Läs mer

Byggnadsstyrelsens rapporter 127=2 1980-10. Parallella uppdrag. Riktlinjer för handläggning. KBS ra. r!' PROGRAM

Byggnadsstyrelsens rapporter 127=2 1980-10. Parallella uppdrag. Riktlinjer för handläggning. KBS ra. r!' PROGRAM Byggnadsstyrelsens rapporter Parallella uppdrag Riktlinjer för handläggning KBS ra r!' PROGRAM 8YSCNwcsst 1RRSHr 127=2 1980-10 Byggnadsstyrelsens rapporter 1:2 KBS- norrnaldragskäp juni 68 9 Provning av

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn...

Uppgift 5.1. Uppgift 5.2 (max 5 poäng) Namn... 1 Uppgift 5.1 D skönt AB tillverkar avstressningsprylar till överstressade direktörer m fl. Man tänker nu utvidga verksamheten och ska investera antingen i maskinen Karin eller i maskinen Marie. Karin

Läs mer

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus

Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Energieffektivisering, lönsamhet och miljöklassning vid renovering av flerbostadshus Catarina Warfvinge Linköping 8 sept 2011 Vi har tuffa energisparmål: 20% till 2020 och 50% till 2050! Energianvändning

Läs mer

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING

Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING Emmanouel Parasiris INVESTERINGSBEDÖMNING INVESTERINGSBEDÖMNING VAD MENAS MED INVESTERINGSBEDÖMNING? VILKA METODER? DEFINITION : Hur man ska gå tillväga för att bedöma lönsamheten av ett investeringsbeslut

Läs mer

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK

BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1(8) BILAGA 4 BERÄKNING AV KOSTNADER BYGGHERREGRUPPEN STATENS ENERGIMYNDIGHET LIP-KANSLIET, STOCKHOLMS STAD BOVERKET AB JACOBSON & WIDMARK 1999-02-15 2 (8) BERÄKNING AV KOSTNADER 1 BERÄKNINGSMODELL För

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

BRF GRINDSTUGAN. Daterad: 2010-06-02 Datum för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st.

BRF GRINDSTUGAN. Daterad: 2010-06-02 Datum för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st. BRF GRINDSTUGAN ENERGIDEKLARATION Daterad: 2010-06-02 för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st. Upprättad av: WSAB KONSULT AB Norrbyvägen 32 168 69 Bromma Tel: 08-80 20 40 : Peter Danielsson 1. Bakgrund...

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

FF1 Drift- och Underhållsplanering

FF1 Drift- och Underhållsplanering FF1 Drift- och Underhållsplanering Drift- och underhållsplaner utgör en viktig del av den fastighetsekonomiska analysen. Denna uppgift syftar till att göra en detaljerad plan för drift- och underhåll för

Läs mer

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan

Brf Västra Torp 199. Ekonomisk Plan Brf Västra Torp 199 Ekonomisk Plan Ekonomisk plan Denna ekonomiska plan har upprättats med följande huvudrubriker: 1. Allmänna förutsättningar 2. Beskrivning av fastigheten 3. Kostnader för föreningens

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Totalprojekt. Getholmen. Skärholmen Stockholm. Åtgärdspaket för energieffektivitet Ekonomisk analys Enno Abel

Totalprojekt. Getholmen. Skärholmen Stockholm. Åtgärdspaket för energieffektivitet Ekonomisk analys Enno Abel Getholmen Skärholmen Stockholm Åtgärdspaket för energieffektivitet Ekonomisk analys Enno Abel Augusti 2008 1 Innehåll Bakgrund 3 Genomförande av första etappen 3 Sammanfattning av beräkningar 5 Lönsamhetsbedömning

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2016-11-07 Uppdragsnummer 16599 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Magnus Hessler NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen?

Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Hur väljer man den mest effektiva utrustningen? Lönsamma energilösningar inom industrin 2006-10-25 Agneta Persson WSP Environmental agneta.persson@wspgroup.se Hur väljer man den effektivaste utrustningen?

Läs mer

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01

BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION. Daterad: 2008-09-01 BRF ANKARET 2 HANNA NILSSONS VÄG 2-12 ENERGIDEKLARATION Daterad: 2008-09-01 Antal sidor 7 st. Upprättad av: WSAB Konsult AB Norrbyvägen 32, 169 82 Bromma Tele 08-80 20 40 : Peter Lundberg SAMMANFATTNING...3

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk Sven Ruin EXEMPEL PÅ VÄRDET AV ELENERGI El man köper från nätet kr/kwh El* 0,40 Energiskatt 0,29 Elnätsöverföring 0,16 Moms 0,21 SUMMA 1,06 Lantbruk som

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31

HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256. Budget 2007-2008. Avseende perioden 2007-09-01 -- 2008-08-31 HSB Bostadsrättsförening Lutan i Malmö nr 2256 Budget -2008 Avseende perioden -09-01 -- 2008-08-31 Datum: -09-26 Upprättad av: Adelaide Yamoah, tfn: 040-35 77 75 Innehållsförteckning Sidan Förutsättningar

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

LCC-lantbruk Bilaga 3

LCC-lantbruk Bilaga 3 val enhet 5 kr/h Elkostnad,8 kr/kwh ex. moms och skatt Dieselpris kr/liter ex. moms och skattered Biobränslepris per ton kr/ton lathund för kwh/m3 etc bör finnas 3 % Gula rutor kan ändras Syftet med denna

Läs mer

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD

RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD RIKTLINJE LCC - LIVSCYKELKOSTNAD KARLSTADS KOMMUN REVIDERINGAR Nedan redovisas de fem viktigaste revideringarna sedan den förra utgåvan. X X X X X Senaste revidering markeras med vertikal linje i vänstermarginalen

Läs mer

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043. Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Christel Modin - p6cm01 E-post: christel.modin@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-01-08 Dnr: 2013/44-BaUN-043 Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämndens riktlinjer för investeringar

Läs mer

Vad är en investering?

Vad är en investering? TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 6 Investeringskalkylering Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi Investeringskalkylering Vad är en

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 577 Älvsjö i Centrum Nuvarande årsavgift 798 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 814 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 6 159 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012

Läs mer

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april

Skånes Energikontor, Energieffektivisering, Lund 9 april Energieffektivisering i flerbostadshus Se helheten, undvik fällorna och prioritera rätt Catarina Warfvinge 130409 Vi har tuffa energimål att klara; år 2020-20% och år 2050 50% Oljekris Energianvändning

Läs mer

LCCA Life Cycle Cost Analys

LCCA Life Cycle Cost Analys LCCA Life Cycle Cost Analys Solskyddstekniker 2014 Fördjupningsarbete Av. Olof Ahlberg och Magnus Melander 1 Sammanfattning: LCC-Analys är en metod för att bestämma ett system eller en produkts kostnad

Läs mer

Övningsuppgifter, sid 1 [16] investeringskalkylering - facit, nivå A

Övningsuppgifter, sid 1 [16] investeringskalkylering - facit, nivå A Övningsuppgifter, sid 1 [16] go green & keep on screen tänk smart bli jordklok För att spara på vår miljö har vi valt att hålla våra facit on screen. Klicka på länkarna här nedan för att ta dig till rätt

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Konkreta verktyg och energitips

Konkreta verktyg och energitips Konkreta verktyg och energitips Anna Karin Jönbrink IVF Industriforskning och utveckling AB Bild 1 2006-02-01 Anna Karin Jönbrink Bild 2 2006-02-01 Anna Karin Jönbrink IVF Industriforskning och utveckling

Läs mer

JS Besiktningstjänst AB BRF HOLMGÅRD 1 2015-03-11

JS Besiktningstjänst AB BRF HOLMGÅRD 1 2015-03-11 BYGGNADSFÖRTECKNING Byggnadsförteckningen beskriver hur underhållsplanen är strukturerad. Vanligen sker uppdelningen efter befintlig situationsplan och numreras på liknande sätt. Byggår BOA LOA UBA Anger

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Solregnet 1(10) Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus

Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017. Flerbostadshus Energi- och klimatstrategi Stockholmshem 2013-2017 Flerbostadshus 20141119 Befintligt bestånd Totalt ca 25 000 lgh 40-talsbestånd ca 4 000 lgh 50-talsbestånd ca 13 000 lgh Våra lägenheter Miljonprogrammet

Läs mer

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100.

Företag eftersträvar att ha unika strategier tex till sina kunder. Uppge och förklara de två vanligaste typstrategierna som tas upp i FE100. Uppgift/Fråga: 1 121101 BEDÖMNINGSMALL a) Fyll i perspektiven på rätt plats i bilden: (6p) Whi sid 9- b) Beskriv kort Whittingtons Klassiska och Evolutionistiska perspektiv. Whi sid 18- ORG Uppgift/Fråga:

Läs mer

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4

Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014. Innehåll. 1. Objekt 2. 2. Syfte och omfattning 3. 3. Underlag 3. 4. Tidigare renoveringar 4 Underhållsplan för Brf Månstenen 18/11 2014 Innehåll. 1. Objekt 2 2. Syfte och omfattning 3 3. Underlag 3 4. Tidigare renoveringar 4 5. Kortfattad byggnadsbeskrivning 4 6. Underhållsbehov och avsättning

Läs mer

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION

Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Livscykelekonomiska bedömningar av byggnadsreinvesteringar STEFAN OLANDER, BYGGPRODUKTION Byggnadens nytta Långsiktigt byggnadsvärde = Samhällsekonomiskt intressant Långsiktigt effektiva byggnader är sådana

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Energideklaration av Visby Tjärkoket 10

Energideklaration av Visby Tjärkoket 10 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Tjärkoket 10 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Tjärkoket

Läs mer

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01

Projektnr 40 30 120. Solcellsanläggning. Uppsala 2008-07-04. Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 1(5) Projektnr 40 30 120 Mark-Vatten-Miljöcentrum, MVM SYSTEMVALSUTREDNING Solcellsanläggning Uppsala 2008-07-04 Kungsängsvägen 21 753 23 UPPSALA Tel: 018-13 97 00 Fax: 018-13 97 01 Upprättad av: Leif

Läs mer

Värme & ventilation Brf Bågen

Värme & ventilation Brf Bågen Värme & ventilation Studerat tidigare utredningar betr problem med ventilationen (1993 1995) Obligatorisk Ventilations Kontroll (OVK) genomförd. Samtliga anmärkningar dokumenterade i protokoll. Många anmärkningar

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Energideklaration av Visby Jungfrun 7

Energideklaration av Visby Jungfrun 7 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Jungfrun 7 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Jungfrun

Läs mer

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden.

FÖRSLAG. Landstingsstyrelsens beslut. 3. Landstingsstyrelsen ger landstingsdirektören i uppdrag att genomföra ombyggnaden. Landstingsstyrelsen FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-28 LS-LED10-496 173 VC City. Modernisering av ventilations- och styranläggning Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner modernisering

Läs mer

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras?

Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Hur gör vi rätt när husen ska energieffektiviseras? Catarina Warfvinge Elmia, Energirådgivarnas konferens 20 sep 2011 Energianvändningen har inte sjunkit på 20 år energimålen blir allt tuffare att klara

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 646 Kandelabern 269 Nuvarande årsavgift 771 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 771 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 11 365 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget 2012

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255

Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 Blad 1 RIKTLINJER FÖR INTERNHYRA Antagna av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, 174 med ändring 13 april 2011, 85, med ändring 14 december 2011, 255 INNEHÅLL Sid. 1. Inledning 2 2. Driftkostnad 2 3. Planerat

Läs mer

Stockholms framtida avloppsrening MB Inlagor November 2016

Stockholms framtida avloppsrening MB Inlagor November 2016 Stockholms framtida avloppsrening MB 3980-15 Inlagor November 2016 PM 8 Samhällsekonomisk analys Stockholm 2016-12-29 22 november 2016 PROMEMORIA 8 Till: M 3980-15 Ang: Samhällsekonomisk analys Aktbilaga

Läs mer

IEK 415 Industriell ekonomi

IEK 415 Industriell ekonomi IEK 415 Industriell ekonomi 1 Onsdagen den 16e januari 2013, em Tillåtna hjälpmedel Typgodkänd räknare, linjal, räntetabeller (sist i tentamenstesen) Presentation Obs! Före rättning sorteras tentamenssvaren

Läs mer

Fastighetsägarens perspektiv

Fastighetsägarens perspektiv Fastighetsägarens perspektiv Bakgrund o underlag Erfarenheter från BeBo Egna synpunkter/erfarenheter Sandviksvägen, Växjö Kenneth Faaborg Hyresbostäder i Växjö AB Svensk Energiutbildning AB Inbjudan kurs:

Läs mer

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus

Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Katjas Gata 119 Ombyggnad till lågenergihus Mattias Westher, Bostads AB Poseidon Agenda Bakgrund Pilotprojektet; energianvändning & mål Tekniska lösningar; klimatskal Tekniska lösningar; installationer

Läs mer

Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08. Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av:

Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08. Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av: Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08 Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av: RAPPORT Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 Kund SABO Konsult WSP Systems 121

Läs mer

Användarhandledning. Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder

Användarhandledning. Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder Användarhandledning BUSE version 2.1 Hjälpmedel för att göra samhällsekonomiska bedömningar av bulleråtgärder Programmet är ursprungligen utvecklat av Örjan Asplund, VM och har vidareutvecklats av Ulf

Läs mer

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

Redovisning och Kalkylering

Redovisning och Kalkylering Redovisning och Kalkylering Föreläsning 20 Investeringsbedömning 1 Kapitel 10 ES Jonas Råsbrant jonas.rasbrant@fek.uu.se Vad är en investering? Kapitalanvändning som får betalningskonsekvenser på lång

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi

Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Handlingsplan Landstingsfastigheter Örebro 2013-01-01 Energi Energiprojekt 2013-2015 2004 bildades energi grupp inom miljörådet. 2005 bildades två grupper inom Landstingsfastigheter: - Energi grupp förvaltare.

Läs mer

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn

Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn Belysningsutredning A Lind Maskin, Älvsbyn 2013-10-11 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrbottens energikontor AB, Nenet Tomas Danielsson Norrbottens energikontor AB, Nenet Västra Norrlandsgatan

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel.

UNDERHÅLLSPLAN. Underhållsplanen sträcker sig fram till 2050. Perioden är vald med tanke på att denna period täcker in husens renoveringscykel. UNDERHÅLLSPLAN för HSB:s Brf Berglandet Underhållsplanen är utarbetad av styrelsen i brf Berglandet. Syftet med underhållsplanen är i första hand att visa när i tiden det är dags för föreningen att påbörja

Läs mer

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post

Kommun. Är byggnaden belägen i ett område där fjärrvärme distribueras eller avses bli distribuerad? Ja Nej. Postnummer. E-post Ansökan lämnas till länsstyrelsen. Läs informationsbladet om investeringsstödet innan du fyller i ansökan. Ansökan om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av Bengtsfors kommun 2016-12-27 Uppdragsnummer 16628 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Arne Olsson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Magne Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Magne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nr 1. Svar på av Jonas-Günter Rosentörn inlämnad motion om Offentliga

Läs mer

Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, Sid 1 (6)

Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, Sid 1 (6) Tentamen för kurs IndustriellEkonomi GK, 2011-08-19 Sid 1 (6) För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (tidigare än höstterminen 2011) på någon av följande

Läs mer

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ.

Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Investeringsanalys en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Maj 2013 1 Innehåll Sida Varför? 3 Resultat 4 Hur? 6

Läs mer

Kalkylera med LCCenergi

Kalkylera med LCCenergi V-skrift 2003:1 Sid. 1 (9) Kalkylera med LCCenergi Riktlinjer för val av indata Luftbehandlingssystem V-skrift 2003:1 Sid. 2 (9) Förord Visst är det rationellt och klokt att även beakta kostnaden för drift

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar

Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Ekonomisk redovisning inom VA aktiv redovisning av materiella anläggningstillgångar Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2015-05-18 1 Projekt: Aktiv redovisning

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: SERGEANTEN 17 Byggnadens adress: 2015-08-11 Utetemperatur: NYGÅRDSVÄGEN 3C 29135 KRISTIANSTAD 20 C Expert:

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5

Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) Kurs med kurskod ME1004 Betygsskala A-F Kurs med kurskod 4D1024 Betygsskala 3-5 Tentamen IndustriellEkonomiGK 2011-03-17 Sid 1 (7) OBS! För att tentamensresultatet skall registreras i LADOK krävs att du är kursregistrerad (innan tentamenstillfället) på någon av ovan nämnda kurser.

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning Investeringar i ett samhällsperspektiv Investeringar TILLVÄXT Dagens välfärd beror på resultatet av tidigare investeringar, morgondagens välfärd beror på dagens investeringar Varför

Läs mer