Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsanalys. en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ."

Transkript

1 Investeringsanalys en web applikation för investeringsanalys / livscykelkostnadsanalys för ekonomisk bedömning av olika lokalutvecklingsalternativ. Maj

2 Innehåll Sida Varför? 3 Resultat 4 Hur? 6 Krav 8 Några frågor 10 LCC/Livscykelkostnadsanalys Hur stora är LCC(investering), LCC(energi), LCC(underhåll), LCC(intäkter), LCC(.)? Vilken (marginal )effekt har ombyggnadsprojektet på den ombyggda byggnadens LCC? Vad blir fördelningen mellan LCC komponenterna i den ombyggda byggnaden? Driftbudget Intäkter och kostnader Internränta Avkastningsvärde Driftbudget Vilken årlig hyra skall hyresgästen betala, och vilka årliga drift och kapitalkostnader får fastighetsförvaltaren? Hyressättning Vilka resultateffekter får fastighetsförvaltaren på grund av hyressättningen? Kalkylmodellen egenskaper och möjligheter Maj

3 Varför? Varje kommun ansvarar för att erbjuda invånarna plats i förskola, skola, äldreboende,.m.m. Eftersom behovet av platser varierar över tid, varierar också behovet av lokaler över tid. Anskaffning av ändamålsenliga lokaler, och förändring av befintliga lokaler till dagens pedagogik, boendestandard och/eller teknisk standard, är en tidsmässigt lång process, och är ett resultat av processer såsom, verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, stadsplanering, projektering och byggnation, Bristfällig lokalplanering leder till kortsiktiga lösningar som oftast innebär betydligt dyrare lokaler med sämre förutsättningar för genomförande av effektiv verksamhet, som resultat. Varje kommunal verksamhets lokalförsörjning beskrivs i en lokalförsörjningsplan Investeringsanalys tillsammans med resultat och kassaflödesanalys är det tredje delmomentet i en lokalförsörjningsplan. Genom investeringsanalysen vill vi få svar på frågan: Ska vi bygga om, bygga nytt eller hyra in? Maj

4 Resultat I lokalresursplanen identifieras lokalförsörjningens samtliga lokaler, deras användningstid och utvecklingsbehov. Med utvecklingsbehov avses, Behov av förändrade lokalvolymer, dvs. expansion eller avveckling. Behov av att förändra befintliga lokaler till nutida sätt att bedriva verksamhet och/eller till nutida byggnadsteknisk standard, inkl. energianvändning, dvs. ombyggnad eller ersättning. Varje lokals förväntade användningstid indikerar om lokalen är ett tillfälligt/tempoärt behov, eller om den skall användas under lång tid. Beroende på användningstid kan ett antal olika utvecklingsalternativ komma ifråga. I en investeringskalkyl/livscykelkostnadsanalys jämförs varje relevant alternativs ekonomiska utfall under dess förväntade livslängd/användningstid. Maj

5 I Investeringskalkylen beräknas nuvärdet av samtliga investeringar och löpande utbetalningar och inbetalningar under förväntad livslängd/användningstid. Den genomsnittliga årskostnaden av nuvärdet (annuiteten *), jämförs för de olika alternativen. Investeringsanalysen beskriver alternativen ur ett ekonomiskt perspektiv. Andra förhållanden / restriktioner som påverkar vilka utvecklingsalternativ som är genomförbara, kan vara Riskperspektiv Planeringsförutsättningar Beslutsprocessen Lokalens roll i lokalresursplanen Bevarandeprogram Äga eller hyra? Har vi rätt mix av ägda/inhyrda lokaler? Är vi säkra på volymutvecklingen?, Förändrad lagstiftning? Vilka alternativ hinner vi få på plats i tid? Hur stor del av hela lokalförsörjningen utgör denna lokal? Ska vi ersätta två befintliga med en ny? K märkt? *) Annuitet De fasta årliga belopp vars nuvärden är lika med nuvärdet av alla in och utbetalningar inklusive investeringar, under kalkylperioden. Mer om investeringsanalys, kalkylmodeller, m.m. i t.ex. Kalkylhandbok för fastighetsföretaget; UFOS, ISBN: Maj

6 Hur? Varje utvecklingsalternativs investeringar och löpande in och utbetalningar beräknas per år under användningstiden med givna förutsättningar för om inflation och prisutveckling. Nuvärde och annuitet beräknas för given kalkylränta. Analys av de olika alternativen, kvalitetssäkring och känslighetsanalys, t.ex. alternativa investeringsnivåer, kalkylränta, prisutveckling, studeras med fördel i grafisk form. (Observera att diagrammen har olika skala.) Maj

7 Beräkningsresultaten sammanställs och utgör beslutsunderlag. I exemplet ovan är en inhyrning under 10 år billigast per m² medan en (ägd) nybyggnad under 40 år är det billigaste alternativet räknat per plats. En nybyggnad får lägst energianvändning. Inte i något fall är en ombyggnad ett fördelaktigt alternativ. (i detta exempel) Maj

8 Krav System Applikationen finns tillgänglig på internet. Du behöver ha tillgång till bredband och web läsare, t.ex. PC, surfplatta eller smartphone, samt ett användarkonto (login). Information Både applikationen Investeringsanalys och Resultat och kassaflödesanalys baseras på följande information från relevanta käll system. Fastigheter/Förvaltningsobjekt Förteckning över fastighetsverksamhetens förvaltningsobjekt; (här antas att fastighetsverksamheten är mellanhyresvärd för inhyrda lokaler) Intäkter ID, Namn (populärnamn), Gatuadress, Fastighetsbeteckning Byggnadsår Lokalarea LOA, Bostadsarea BOA, Bruksarea BRA, Area i temperaturreglerade utrymmen, Atemp Huvudsaklig verksamhet, Geografiskt läge, Ägare Per objekt och år (12 mån, t.ex. från senaste bokslut) Hyresintäkter, externt Hyresintäkter, externt tillägg (till och med ) Hyresintäkter internt Hyresintäkter internt som i nästa led blir externa intäkter (t.ex. bostäder) Hyresintäkter internt tillägg (till och med ) Övriga intäkter (t.ex. särskilt momsbidrag) Maj

9 Kostnader Per objekt och år (12 mån, t.ex. från senaste bokslut ) Inhyrda lokaler Fastighetsskatt Per kategori, nyckeltal från senaste uppföljning (kr/m²) Tillsyn & skötsel Förvaltning & Administration Planerat underhåll Vatten Försäkring Skador Energianvändning Per objekt (kwh/år) Energianvändning per mediatyp (el, fjärrvärme, pellets,.) Anläggningar/investeringar Per objekt och anläggning (kopia av anläggningsregister) Anskaffningsvärde, anskaffningsdatum, avskrivningstid Maj

10 Några fler exempel LCC/Livscykelkostnadsanalys Hur stora är LCC(investering), LCC(energi), LCC(underhåll), LCC(intäkter), LCC(.)? Vilken (marginal )effekt har ombyggnadsprojektet på den ombyggda byggnadens LCC? Vad blir fördelningen mellan LCC komponenterna i den ombyggda byggnaden? I ovanstående diagram visas nuvärdet av löpande inbetalningar, över 0 på den vertikala axeln, och nuvärdet av investeringar och löpande utbetalningar, under 0 på samma axel, fördelat på de olika kontoslagen. I det övre diagrammet visas den befintliga fastighetens respektive ombyggnadsprojektets respektive bidrag till LCC, och i det nedre diagrammet visas summan av dem. I exemplet ovan betraktas det bokförda restvärdet i den befintliga fastigheten vid kalkylperiodens början, såsom investering. Ombyggnadsprojektet utgörs av en investering och en underhållsinsats som tillsammans ger en energibesparing. Denna visas som inbetalning (över 0 linjen). Det nedre diagrammet vissa nettot av LCC(energi) för den ombyggda byggnaden. Maj

11 Driftbudget Intäkter och kostnader Driftbudget Vilken årlig hyra skall hyresgästen betala, och vilka årliga drift och kapitalkostnader får fastighetsförvaltaren? Hyressättning Vilka resultateffekter får fastighetsförvaltaren på grund av hyressättningen? Investeringarna hamnar i balansräkningen och sätts på avskrivningsplan ibland med olika avskrivningstider, och belastar de årliga driftbudgetarna som kapitaltjänst. Kapitaltjänsten beräknas genom oftast genom s.k. rak avskrivning, en avskrivning med lika belopp varje år + en ränta som avtar i takt med att investeringen skrivs av. Kapitaltjänsten varierar mellan efterföljande år. Alternativet till rak avskrivning är real annuitet, vilken kräver en internbank. Ovanstående figur visar ett exempel för en nybyggnad, där årliga in och utbetalningar (upptill) omsätts till årliga intäkter och driftkostnader, avskrivningar och räntekostnader. (nedtill). Intäkten (hyran) följer en bruksvärdemodell med en nivå så att summan av intäkter och kostnader blir noll över hela kalkylperioden (Annuiteten=0). Däremot blir inte resultatet =0 varje enskilt år, utan följer den streckade linjen Netto resultat i det nedre diagrammet. Maj

12 Internränta Internräntan är den kalkylränta för vilken nuvärdet av inbetalningar (besparingar) är lika med nuvärdet av utbetalningar (inkl. investeringar) under kalkylperioden, dvs. summan av nuvärden =0. Den används för att mäta lönsamheten i investeringar, dvs. för att prioritera investeringar och besluta om de ska genomföras eller inte. I sammanhanget Lokalförsörjning finns ofta inte alternativet: Att inte lokalförsörja, oftast inte heller någon riktig intäkt (vid vilken hyra är det lönsamt att bygga en förskola?). Internräntan blir lätt negativ. Kalkylmetoden med internhyra är därför inte tillämplig i detta sammanhang, här används nuvärde och annuitet istället. Kalkylmodellen i klarar dock att beräkna internränta. Energieffektivisering är exempel på investeringar som med fördel kan behandlas med ett internränteresonemang. Vi gör inte detta om inte internräntan är större än X? Avkastningsvärde Avkastningsvärdet är nuvärdet av framtida in och utbetalningar. Oftast beräknas avkastningsvärdet som nuvärdet av ett visst antal års driftnetton, plus nuvärdet av ett beräknat restvärde vid kalkylperiodens slut. Avkastningsvärdet används vid värdering av fastigheter, t.ex. vid fastighetstransaktioner (köp/sälj). Om fastigheten är lönsam att köpa avgörs av hur mycket högre avkastningsvärdet är, relativt investeringen (köpeskillingen). Kalkylmetoden med avkastningsvärde är inte tillämplig i detta sammanhang, av samma skäl som i föregående stycke, vi kan inte avstå att lokalförsörja, och vi har ingen riktig intäkt att räkna på. Kalkylmodellen i klarar dock att beräkna avkastningsvärde. Kommunalt ägda fastigheter vars lokaler har en fungerande marknad, och därmed marknadshyra (= riktig intäkt), t.ex. kontor, är ett exempel på investeringar som kan analyseras med avkastningsvärde. I lägen med positiv hyresutveckling kan fastighetens värdeutveckling motivera att man äger lokalen, istället för att sälja och hyra tillbaka. (Fastighetens framtida värdeutveckling är större än dagens reavinst.) Maj

13 Kalkylmodellen egenskaper och möjligheter Både Investeringsanalys och Resultat och kassaflödesanalys är i grunden beräkningar på nutida och framtida ekonomiska händelser. Resultatet beror på hur väl kalkylmodellen lyckas hantera dessa ekonomiska händelser. Några ekonomiska händelser ur verkligheten: Kan vi ha flera investeringar med olika livslängd? Kan vi göra en reinvestering år 8, avskrivning 10år? Kan vi göra ett underhållsarbete år 5, med 4 Mkr, därefter ha ett nyckeltal på 120 kr/m²? Kan vi ha olika prisutveckling på fjärrvärme respektive el? Kan vi belasta en osäker investering (t.ex. ombyggnad) med högre kalkylränta? Kalkylmodellen i klarar samtliga dessa händelser och några till, här följer en kort sammanfattning av kalkylmodellens egenskaper/möjligheter; Objekt Kalkylmodellen kan innehålla ett valfritt antal objekt. Ett objekt är något som har årliga intäkter och kostnader, energianvändning och investeringar. Objekt kan vara fastigheter, ombyggnadsprojekt, hyresgästanpassningar, etc. Analys utförs på kombinationer av objekt, t.ex. befintliga fastigheter plus nybyggnadsoch ombyggnadsprojekt. Årliga intäkter och kostnader Varje objekt kan ha ett valfritt antal intäkts och kostnadsslag (konton). Belopp anges för varje konto i kr eller kr/m², för varje år, och gäller framåt tills något annat anges. Varje konto har individuell prisutveckling, som kan var olika per år, relativt inflation eller fast uppräkning. Energianvändning Varje objekt kan ha ett valfritt antal energislag Varje energianvändning anges i kwh eller kwh/m², för varje år, och gäller framåt tills något annat anges. Varje energislag har individuell prislista med prisutveckling per år, relativt inflation eller fast uppräkning. Investeringar Varje objekt kan ha ett valfritt antal investeringar, såväl före som efter kalkylperiodens start. Varje investering har individuellt anskaffningsvärde, anskaffningsdatum och avskrivningstid. (= kopia på anläggningsregistret) Kalkylparametrar Varje objekt kan ha individuell kalkylränta. Inflation och marknadsränta/finansieringsränta kan anges individuellt för varje år under kalkylperioden. Maj

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun

Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun Revisionsrapport Granskning av lokalförsörjning, Hallsbergs kommun April 2009 Lars Edgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...5 3 Revisionsfråga m m...5 4 Metod...6 5 Lokalarea...7 5.1

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar

1. Redovisning och värdering av anläggningstillgångar INVESTERINGSPOLICY Dokumentet är uppdelat i tre huvudrubriker. Den första delen, redovisning och värdering av anläggningstillgångar, innehåller principer för värdering och redovisning av de inventarier

Läs mer

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp)

EI2452 Tillförlitlighetsanalys av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) av elkraftsystem VT 2010 (7,5 hp) Kursdel 2 Föreläsning 19: Ekonomisk planering 1 Agenda Introduktion Indata Lagar och regleringar Livslängd Kalkylränta Kostnader Kalkylmetoder Översikt Nuvärdesmetoden,

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar

Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar MILJÖFÖRVALTNINGEN ENERGICENTRUM 104 20 Stockholm Energicentrum vid Miljöförvaltningen Stockholm Stad Ekonomi vid ombyggnader med energisatsningar Slutrapport 15 februari 2012 ÅF Infrastructure AB Karin

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 3 Kalkylprinciper och generella kalkylvärden G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 3 Kalkylprinciper

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun

Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun Flygbild över Trossö. Foto: Mats Kockum Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun 3 1.1. Inledning 3 1.2. Syfte 4 2. Grundregler

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation

individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation individuell mätning och debitering (imd) Rekommendation om rekommendationen Hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna har arbetat fram denna övergripande rekommendation inom Individuell Mätning och

Läs mer

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning

Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning Riktlinjer för investeringars hantering och redovisning KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009-09-02 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 3 2 Definition och avgränsning... 3 2.1 Definition... 3 2.2 Anskaffningsvärde...

Läs mer

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag

Vägledning för energikartläggning. Energieffektivisering i små och medelstora företag Vägledning för energikartläggning Energieffektivisering i små och medelstora företag Innehåll 1 Introduktion till energieffektivisering 5 Karta och kompass!...6 2 Energieffektivisering i fyra steg 7 2.1

Läs mer

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling 2005:13 2004:29A Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling Förord Investeringar som syftar till att utveckla myndigheters verksamhet måste grundas på ett

Läs mer

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Per Levin, Projektengagemang AB Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult Stefan Sandesten, Byggherrarna Boverket februari 2008 (denna sida behöver ni

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer EI R2010:24 Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:24 Författare:

Läs mer

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken

Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken E3 BESLUTSFÖRSLAG Nytt Kraftvärmeverk och Avloppsreningsverk på Sobacken Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Energi & Miljö AB godkänns investera 1 810 000 000 kr i ett nytt kraftvärmeverk

Läs mer

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter

Hugin & Munin. Special Report. ODIN om Fastigheter Hugin & Munin Special Report ODIN om Fastigheter Oktober 2012 Inledning Fastigheter är världens största tillgångsklass. För många privatpersoner är bostaden den största och i många fall enda investeringen.

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer

registreringsdokument

registreringsdokument registreringsdokument 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Riskfaktorer... 3 2 Riskhantering... 7 3 Ansvariga personer... 7 4 Revisorer... 7 5 Utvald finansiell information... 7 6 Historisk finansiell information...

Läs mer

Fastighetsägarna Sverige. Rapport Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor)

Fastighetsägarna Sverige. Rapport Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Fastighetsägarna Sverige Rapport Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor) Bo Nordlund Maj 2010 1 Sammanfattning Denna rapport innehåller en analys och diskussion avseende det komplexa problemet

Läs mer

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Boverket oktober 2014 Titel: Individuell mätning och debitering vid ny-

Läs mer