Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder"

Transkript

1 Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

2 Bakgrund Pluggade Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare Hifab Umeå Universitet 2008-X Personligt

3 Kalkyl Varför kalkylera? Frågor att ställa sig! Konsekvenser Hur ofta, när, vem? Vad behövs, vilka underlag? Typ av kalkyl Vad ska ingå? Antaganden Behovsbeskrivning

4 Kalkyl i olika skeden Utredning/programskede Systemhandlingsskede Bygghandlingsskede Produktionsskede Förvaltningsskede Kalkylsäkerhet

5 Påverkan på kalkyler Lågkonjunktur Högkonjunktur Konkurrens Årstid Plats Omvärld, inköp och material Upphandling Tider Arkitektur, standard mm

6

7

8 Ofta blir det fel Exempel Fråga: Skulle man ha byggt om man visste vad det skulle kosta? Varför blir det fel? Många delposter, många osäkerhetsfaktorer Varje delpost kommer att avvika Beror på mängd och inköpspris

9 Diagram på tavla Verksamhetsvolym/Omsättning Påverkar pris på produkter Varierar över tid (enhetspris)

10 Resultatplanering: Exempel: Betongelementtillverkning Exempel.s.27 På tavla. Antag att kritisk volym uppkommer vid tillverkning av X antal betongelement, då gäller: 2000*X = 1000*X Lös ut X = 500 st. Kritisk omsättning: 500*2000 = kr. 800 enheter: 2000* * = kr. Säkerhetsmarginal på ( )/800 = 37,5%

11 Kostnader tillverkning Består av Fasta kostnader Halvfasta kostnader Rörliga kostnader Exempel: Kostnad 180 lgh = 50 miljoner Kostnad 1000 lgh = 300 miljoner. Vad blir enhetskostnaden?

12 Fastighetsekonomiska begrepp/ord Vad behöver ett fastighetsbolag för att få kontroll över inkomster och utgifter? Budget, Årsredovisning (offentlig) Innehåller: Resultaträkning, vad är det? Balansräkning, vad är det? Förvaltningsberättelse, vad är det?

13 Begrepp och definitioner forts Omsättning, Nettoomsättning: Rörelseintäckter Eget kapital: Insatta kapital samt ackumulerade vinster genom åren. Personalkostnader: Löner, sociala avgifter, pension, semester, företagshälsovård, övriga arvoden.

14 Begrepp och definitioner forts Avskrivning av kapital 2 begrepp Rak avskrivning, exempel: Anskaffningsvärde kr. Ekonomisk livslängd 50 år. År 0 Avskrivning Värde År År osv. Rak avskrivning tar ej hänsyn till inflation.

15 Begrepp och definitioner forts Avskrivningar Bruksvärdesmetoden Anskaffning kr Byggkostnadsindex 3% Ekonomisk livslängd År Nuanskaffningsvärde Avskrivning Ack. Avskrivning Bruksvärde Fyll i svaret tillsammans

16 Begrepp och definitioner forts Verktyg för att avläsa lönsamhet i företag Räntabilitet Likviditet Soliditet Räntabilitet = Lönsamhet = Resultat/kapitalinsats. Exempel på tavla. Mätning av styrka hos företag, konkurrenter, bör alltid vara högre än aktuell låneränta.

17 Begrepp och definitioner forts Likviditet Bedöma företagets kortsiktiga betalningsförmåga Soliditet Bedömning av ett företags kapitalstyrka, dvs betalningsförmåga på lång sikt.

18 Begrepp och definitioner forts Vad är en investering? Ngt som anskaffas för att direkt konsumeras? Ngt som anskaffas för varaktig användning? Tex. Utbildning/forskning/utveckling Anläggningsinvesteringar Teknik Oftast gör man en investeringskalkyl för att se om det kan vara lönsamt! Skatteregeln säger

19 Begrepp och definitioner forts Kalkylränta Används i alla kalkyler Består av 4 delar Realt vinstkrav Inflation Adm påslag Risk Alternativ kostnad för kapital. Nivån avgör hur lönsam investeringen måste vara.

20 Kalkylränta Två olika typer Real ränta Nominell ränta (1+r)(1+i)=(1+n) n= kompensation för inflation

21 Kalkylmetoder för att bestämma olika investeringsalternativ Nuvärdesmetoden Internräntemetoden Annuitetsmetoden Pay Back-metoden

22 Nuvärdesmetoden Summan av alla delbetalningar över en kalkylperiod omräknade till dagens värde. >=0 Lönsamt Exempel: Löst blad s.94. Den ekonomiska livslängden uppskattas i båda fallen till 20 år och kalkylräntan sätts till 10%. Svar s.95 (Kassaflödesmetoden, diskonteringsmetoden, kapitalvärdesmetoden)

23 G= Grundinvestering, NNV = Nettonuvärde, NV= Nuvärde

24 Nuvärdesmetoden exempel Vid livslånga beräkningar faller restvärde bort och formeln blir då: Antag att en viss given fastighet ger ett årligt driftnetto, det vill säga hyra minus driftskostnader, på kronor. Du har ett avkastningskrav på 5,5% och räknar med en inflation på 2,5%. Lämpligt värde på fastighet? NV = *((1+0,025)/(0,055-0,025)) = Ett lämpligt pris bör vara 3,4 miljoner kronor

25 Nuvärdesmetoden För och nackdelar Används tex vid olika investeringsalternativ där livslängden är lika i alla fallen. Vid olika livslängder blir det inget bra verktyg, annuitetsmetoden rekommenderas istället.

26 Annuitetsmetoden Annitetslån lika stora hela tiden. Bild/Tavla Lönsam om inbetalningsöverskott är högre eller lika med annuitetslånet. Exempel s.98 Annuitet = G ((p)/(1-(1+p)^-n)) Svar Alt 1: G= ((0,10)/(1-(1+0,10)^-15))= kr Total årskostnad = kr Svar Alt 2: kr. Alt 2 billigast.

27 Internräntemetoden Om nuvärdesmetoden används för att se om investeringen är lönsam vid en bestämd kalkylränta och resultatet är över 0. Vid denna metod sätts resultatet till 0 för att kunna lösa ut den potentiella avkastningsräntan. Om den beräknade internräntan överstiger en önskvärd avkastning är investeringen lönsam, annars inte. Exempel s.97. Formel för nuvärde, summa = 0 Lös ut p. Prövning visar att p = 7.9%

28 Pay Back-metoden Denna metod tar inte hänsyn till avkastningskrav (kalkylränta). Bedömer endast återbetalningstid. Ex: Investering med kr minskar driftkostnader med kr/år. Vad blir pay back tiden?

29 Kalkylräntas roll Vad händer om man minskar respektive ökar räntan? Ökad ränta ger ett lägre nuvärde och minskad ett högre nuvärde. Risk med felaktig ränta kan leda till felaktiga politiska beslut.

30 Långsiktig Fastighetsekonomi Offentlig sektor har ofta en långsiktig plan och tjänar på att se över sina beslut i livscykler. Bild/tavla. Subjektet och objektets livscykel. s101

31 Kostnader och intäkter Delas in i: Drift & Underhåll (Underkategorier tavla) Hyra +övriga inbetalningar Administration och fastighetskatt Lån Rak amortering (Bild tavla) Annuitet Driftnetto= (Hyra+inbet-drift-adm-skatt-underhåll) Betalnetto= Driftnetto amortering och ränteutgifter Totalt bundet kapital= (Främmande+Eget)

32 Nyckeltal för lönsamhetsberäkningar Vad är ett nyckeltal? Direktavkastning =Driftnetto/Totalt bundet kapital Ett mått på hur effektiv förvaltaren kan vara. Aktiejämförelser vanligt Direktavkastning på eget kapital= Betalnetto/Eget bundet kapital Resultatmått på eget satsat bundet kapital, ska vara större än avkastningskrav på eget kapital.

33 Exempel avkastning En Balansomslutning är ingen värdering av ett företag utan en summering av företagets tillgångar och skulder

34 Avkastning räkneexempel Jonssons Fastigheter: Hyror /år. Mediakostnad på 35000kr/år, snöröjning och skötsel 30000kr/år, revisor 5000kr/år, fastighetsskatt 7000kr/år. Eget kapital: kr på sparkonto med 2,5% i ränta. Lån 0 kr. Underhåll planerat i år kr. Vad blir direktavkastningen på totalt kapital? Vad blir direktavkastningen på eget bundet kapital?

35 Livscykelanalys (LCA) Totala effekten av LCC & LCP (Kostnad & vinst) Kräver stor mängd av indata, tar tid att utföra. Övervägande beräkningsmodell är nuvärdesmetoden som visar resultatet år 0. 3 Nivåer (Fastighet, byggdel eller komponent) 11 steg. Tavla. s131

36 Livscykelkostnad (LCC) Den totala kostnad som uppstår under ett objekt livscykel. LCC = A + (Uᵼ/(1+r)ᵗ) A = Anskaffningsutgift Uᵼ = Utgifter år t r = kalkylränta n = ekonomisk livslängd

37 Livscykelkostnad (LCC) Jämför med en livscykelkostnadsanalys följande alternativa val av yttervägg, båda väggarna antas ha samma isolerande egenskaper. Kalkylperiod 50 år, kalkylränta 4,5% realt och underhållskostnader antas realt oförändrade. Alternativ 1: Träregelvägg med tegelfasad. Kostnad 1560 kr/m2. Underhåll 80 kr/m2 vart 25 år. Alternativ 2: Träregelvägg med profilspontad panel. Kostnad 1070 kr/m2. Underhåll 200 kr/m2 vart 12 år.

38 Avskrivning Traditionell Komponentvis

39 Kostnader Utredning Projektering: A, K, Geo, Installationer Entreprenadkostnader Index till kalkylmånad Index till färdigställande Oförutsedda utgifter Tillkommande arbete, ÄTA Byggledning Kontroll Besiktningar Kvalitetsansvar Byggledning Byggherreadministration Anslutningsavgifter Tomtkostnader Bygglov, marklov Rivningslov, utstakning Evakueringskostnader Påverkande faktorer Konjunktur Trång tomt Liten entreprenad Plats Traktamenten, resor

40 Att arbeta i projekt hos offentliga beställare Hur definieras ett projekt Vilka typer av projekt Exempel på pågående projekt Stadshusomvandlingen Gymnastiken Tillbyggnaderna Omflyttningarna Färdiga arbetsplatser

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering?

Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? Hur går fastighetsbolag tillväga vid värdering? En undersökning av fem fastighetsbolag i Göteborg D-uppsats Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Höstterminen 2004 Författare: Födelseårtal: Namn Stefan

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning

Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Livscykelekonomi vid planering, byggande och förvaltning Per Levin, Projektengagemang AB Per Lilliehorn, Lilliehorn Konsult Stefan Sandesten, Byggherrarna Boverket februari 2008 (denna sida behöver ni

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS)

I4 övning. praktikfallsövning. I5 datorlabb. I8 övning. Investeringsbedömning: I1 F (OS) Grundmodeller och begrepp I2 F (OS) Investeringsbedömning: I1 F (OS) I2 F (OS) I3 F (OS) Grundmodeller och begrepp Prisförändringar och inflation Skatt I4 övning I5 datorlabb praktikfallsövning I6 F (OS) I7 F (OS) Uppföljning och tolkning

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod.

Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. Placeringskod. Sida 1 av 12 Fråga 1 (6 poäng) Man brukar skilja på tre olika ägarkategorier för företag. Nämn och beskriv dessa kategorier. SV: Det privata, kooperativa och offentliga. Skärvad & Olsson s. 39. 1 Sida

Läs mer

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E

Påståendet Stämmer Stämmer inte Tar inte ställning. Påståendet STÄMMER. Olsson & Skärvad, 2003, s. 366: 25 E Personbeteckning - Uppgift 1: poäng UPPGIFT 1 (10 POÄNG) Bestäm huruvida följande påståenden stämmer, inte stämmer eller huruvida du inte vill ta ställning. För rätt svar ges +1 poäng, för fel svar -1

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Kostnader för serviceproduktionen. OM/jb 1

Kostnader för serviceproduktionen. OM/jb 1 Kostnader för serviceproduktionen OM/jb 1 Innehåll Vad behövs kostnadsberäkning till? Utgifts- och kostnadsbegreppen Utgifts- och inkomstbegreppen i kommunalekonomin Rörliga och fasta kostnader Direkta

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system

AGENDA. Energibesparing Produkt och/eller system? AGENDA AGENDA AGENDA. Hjälpmedel för. .utvärdering av. .energieffektiva produkter/system Hjälpmedel för utvärdering av energieffektiva produkter/system Stockholm 2009-09-24 1.Kort inledning Energibesparing Produkt och/eller system? P 1 (P in ) P hydr P 2 4 2. Tre (3) olika hjälpmedel 1.Kort

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus

Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet. - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Rapport Miljöprogram för miljonprogrammet - styrmedel för energieffektiv renovering av flerbostadshus Författare Karin Byman och Sara Jernelius, ÅF-Infrastructure AB Projektledare: David Kihlberg, Naturskyddsföreningen

Läs mer

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

TENTAMEN. Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng HÖGSKOLAN I BORÅS Institutionen Handelsoch IT-högskolan (HIT) TENTAMEN Finansiell Planering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering 7,5 poäng Lönsamhetsanalys & Finansiering för fatighetsmäklare7,5 poäng

Läs mer

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller

Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Lantbrukares möjlighet till en investering i solceller Richard Nygren SLU, Department of Economics Thesis No576 Degree Thesis in Business Administration OR Economics Uppsala, 2009 C-level, 15 ECTS credits

Läs mer

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A www.profitgames.com A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé

Läs mer

Nyckeln till en bostadsrättsförenings ekonomi

Nyckeln till en bostadsrättsförenings ekonomi Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och Företagande Kandidatuppsats 15 hp Redovisning Vårterminen 2010 Nyckeln till en bostadsrättsförenings ekonomi Författare: Marie Ekblom och Petra Håkansson

Läs mer

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling

Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling 2005:13 2004:29A Räkna på lönsamheten! Vägledning för lönsamhetskalkyler vid statlig verksamhetsutveckling Förord Investeringar som syftar till att utveckla myndigheters verksamhet måste grundas på ett

Läs mer

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Nyttan av fastighetsvärdering vid värdering av fastighetsaktier Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Mattias Eriksson

Läs mer

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag hem för miljoner Förutsättningar för upprustning av rekordårens bostäder s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 förord SABO började under 2007 att titta närmare på upprustningsbehoven i 60- och

Läs mer