Tillåtna hjälpmedel: Penna, räknedosa (formelsamling bifogas tentan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillåtna hjälpmedel: Penna, räknedosa (formelsamling bifogas tentan)"

Transkript

1 Exempeltentamen Sid 1 Byggprocessen VBEA10 Tentamenstid: 5 timmar Tentamen omfattar 60 poäng. Namn: Personnummer: Resultat Uppnådda poäng på tentamen: Betyg: Tillåtna hjälpmedel: Penna, räknedosa (formelsamling bifogas tentan) Teorifrågor är av beskrivande karaktär och ger maximalt 5 poäng. En fylligt och samtidigt korrekt besvarad fråga ger maximal poäng medan frågor som endast delvis är korrekt besvarade ger lägre poäng alternativt inga poäng alls. Räkneuppgifter som också ger maximalt 5 poäng ska vara fullständigt lösta med alla beräkningssteg och svar tydligt redovisade. Maximalt kan 5 poäng u OBS! Skriv dina svar på de lösa papper du fått utdelade. Skriv ditt namn på varje papper du lämnar in samt numret på den fråga som besvaras på bladet. Lycka till!

2 Sid 2 Fråga 1 Byggprocessen brukar delas in i olika etapper/faser. Namnge och beskriv i korthet dessa faser, vad de syftar till, samt de aktörer som är delaktiga i respektive fas. Fråga 2 Planering av ett byggprojekt är en väsentlig del för att försäkra sig om ett framgångsrikt projekt. Beskriv kortfattat innebörden av följande planer. Arbetsberedning Produktionstidplan Strukturplan Arbetsplatsdisposition Produktionskalkyl Fråga 3 Byggprocessen kan sägas vara en del av en ständig fastighetsutvecklingsprocess. Definiera begreppet fastighet Definiera begreppen drift och underhåll i förvaltningen av en fastighet Fråga 4 En beställare behöver anlita en entreprenör för att få en byggnad uppförd. På vilka sätt hanteras avvikelser, ändringar och tilläggsarbeten för ett byggprojekt. Beskriv kortfattat innebörden av följande branschgemensamma regelverk. o AB04 o AF AMA 07 o ABT06

3 Sid 3 Fråga 5 Ersättningen för ett entreprenadåtagande kan utgå på två principiellt olika sätt: fast pris och löpande räkning. Beskriv dessa ersättningsformer och redogör för några förekommande varianter. Beskriv för- och nackdelar ur byggherrens perspektiv. Fråga 6 Samhället styr byggprocessen på en rad olika sätt. Redogör kortfattat för fyra exempel på lag, förordning eller föreskrift som styr byggandet i Sverige. Vilken central myndighet hanterar samhällsplanering, stadsutveckling, byggande och boende? Fråga 7 Inför genomförandet av ett byggprojekt måste ofta en tidplan upprättas. Beskriv vilka uppgifter (information/fakta) om projektet som kan läsas i en tidplan. Ge exempel på hur projektplanen kan användas i praktiska tillämpningar i projektarbetet. Fråga 8 Byggdelskalkyl I valet mellan att uppföra en stomme i lättbetong eller med träreglar är kostnaden en faktor att ta hänsyn till. Upprätta byggdelskalkyler för de båda alternativen för att jämföra m2- kostnaden. För beräkningen av antal löpmeter reglar (45x145) anges vägghöjden till 2,4 m. Regelväggen består av en horisontell regel i överkant och en horisontell regel i underkant vägg. De vertikala reglarna har ett centrumavstånd på 600 mm. Lägg till 20% för kortlingar och extra reglar vid fönster och dörrar

4 Sid 4 Material Träregelstomme Materialpris per enhet Tidsåtgång (h) per enhet Spill Enhet Fasadtegel 172,45 1,12 1,05 m2 Märla + Kramla, 4st/ m2 3,60 0,02 1,05 st Utegips 9 mm 16,10 0,14 1,10 m2 Träregel 45x145, c ,30 0,09 1,10 m Mineralullsskiva ,55 0,09 1,05 m2 Plastfolie 0,2 mm 5,50 0,04 1,40 m2 Gipsskiva 13 mm 18,95 0,20 1,20 m2 Material Lättbetongstomme Materialpris per enhet Tidsåtgång (h) per enhet Spill Enhet Fasadtegel 172,45 1,12 1,05 m2 Märla + Kramla, 4st/ m2 3,60 0,02 1,05 st Lättbetong 200 mm 92,50 0,42 1,05 m2 Puts 16,50 0,16 1,05 m2 Nedan anges aktuella arbetskostnader, arbetsplatsomkostnader och entreprenörsarvoden: Timlön (kr/h) 140 Sociala avgifter 82% Påslag på timlön Arbetsledning, bodar 60 Påslag per och förråd (kr/h) arbetad timme Maskiner och övrigt 15% Påslag på direkt material och arbetskostnad Entreprenörsarvode 8% Påslag på arbetsplatsens självkostnad Fråga 9 Projektplanering (5,0p) a) Skapa en strukturplan, med blocknätstekniken (alternativt pilnätstekniken), för aktiviteterna i nedanstående tabell. Genomför en tidsanalys av nätverksplanen, dvs beräkna tidigaste och senaste start- och sluttid för respektive aktivitet. Projektet startar dag 1. Ange vilka aktiviteter som är kritiska. (3,0p)

5 Sid 5 Aktivitet Varaktighet Fregs av (dagar) A 1 - B 5 A C 4 A D 4 A E 3 B, C F 5 B, C G 7 C, D H 2 E, F, G b) Vad händer med projektets sluttid om aktivitet B förlängs till 7 dagar? Vilka aktiviteter är kritiska efter förseningen av aktivitet B? (2,0p) Fråga 10 (5,0p) Cash Flow analys Ditt företag hyr just nu en lagerlokal för kr/år kallhyra. Du har just fått ett erbjudande att köpa fastigheten för 4 miljoner kr. Vad blir utbetalningarna för de olika alternativen första året med följande förutsättningar, motivera ert val av mest det bästa alternativet. (4,0p) Kostnader utöver kallhyran år 1 (hyresalternativet): Uppvärmning kr El kr Vatten 3000 kr Driftkostnader år 1 (köpalternativet) Underhållskostnader år 1 (köpalternativet) kr kr Du kan maximalt låna 75% av köpeskillingen till räntan 6% och 25 års rak amortering. b) Förändras ert beslut i a-uppgiften om ni även ska beakta kapitalbindningen vid köpet (det vill säga alternativkostnaden för eget kapital)? Företagets kalkylränta är 10%. (1,0p) Fråga 11 (5,0p) Produktionskalkyl (5,0p) Du har fått i uppdrag att beräkna produktionskostnaden för en tillbyggnad på 100 kvadratmeter BTA av ett enfamiljshus. Följande förutsättningar föreligger:

6 Sid 6 Utbyggnaden sker på redan ägd tomtmark (inga extra kostnader uppkommer för markförvärv eller anslutningar uppkommer). Byggkostnad: kr Byggherrekostnad Projektering kr Bygglov kr Kapitalkostnad Lån behöver tas på kr utbetalas som byggnadskreditiv under byggtiden (6 månader) jämnt fördelat med utbetalningar à kr per månad. Kreditivräntan är 5% Stämpelskatt för pantbrev 2% på lånat belopp, nya pantbrev behöver tas för hela lånebeloppet. Fråga 12 (5,0p) Livscykelanalys (5,0p) Jämför följande alternativ på energibesparande åtgärder med hjälp av livscykelvinstmodellen (LCP). Följande förutsättningar föreligger: Alternativ 1 Ombyggnad till frånluftsventilation samt tilläggsisolering av vindsbjälklag. Kostnad: kr Användning av fjärrvärme minskar med kwh/år El till fläkt tillkommer med kwh/år Alternativ 2 Ombyggnad till frånluftsventilation samt tilläggsisolering av vindsbjälklag och nya fönster med lägre U-värde. Kostnad: kr Användning av fjärrvärme minskar med kwh/år El till fläkt tillkommer med kwh/år Kalkylräntan är 5% och kalkylperioden sätts till 50 år. Kostnaden för fjärrvärme är 0,60 kr/kwh och för el 1,00 kr/kwh Ledning: Använd formel för nuvärde för att beräkna nuvärdet av besparingarna

7 Sid 7 Svar på räkneuppgifter: Fråga 8 Träregelstomme: 1177 kr/m2 Lättbetongstomme: 1064 kr/m2 Fråga 9 a) Total projekttid: 14 dagar b) Projekttiden förlängs med 1 dag Fråga 10 Hyresalternativet: kr Köpalternativet: kr b) Kapitalbindningskostnaden för eget kapital blir kr år 1. Fråga 11 Produktionskostnaden blir kr Fråga 12 Alternativ 1: LCP= kr Alternativ 2: LCP= kr

8 Sid 8 Bilaga 1 Formelsamling Investeringsbedömning Räntesamband Kalkylräntan används för att värdera en investerings effekter över en längre tidsperiod. Den är en prognos. Det gör att kalkylräntan är olika för olika investerare och investeringssituationer. Val av hög kalkylränta gör att man prioriterar låga investeringskostnader. Om man däremot sätter en alltför låg kalkylränta kommer betalningar i framtiden att ge en för stor påverkan på investeringskalkylens resultat. Av detta följer att vid investeringsbedömningar bör beräkningar vara grundade på den mest sannolika kalkylräntan och vid behov kompletteras med känslighetsanalyser. Kalkylränta byggs upp av fyra termer; ett realt vinstkrav, inflation, administrationspålägg och risk enligt följande: (1+r) * (1 +i)* (1 +adm)*(1 +risk) = (1 +n) r = realt vinstkrav (%) i = inflation (%) adm = administrationspålägg (%) risk = riskpålägg (%) n = nominell kalkylränta Real och nominell ränta En kalkyl kan antingen vara real eller nominell. Real innebär att beräkningen görs utan att ta hänsyn till inflationen. Nominell innebär att en kompensation för inflationen är inbyggd i räntekravet. Förhållandet mellan inflation, real och nominell ränta kan tecknas som: (1+r) *(1+i) = (1+n) r = real ränta n = nominell ränta i = inflation Det är viktigt att kunna räkna om en betalning till ett annat års penningvärde. Betalningar kan göras jämförbara genom att räkna ifrån inflationen. På detta sätt kommer betalningarna att uttryckas i samma års penningvärde. Vilket basår som skall användas måste bestämmas utifrån syftet med kalkylerna. Vanligen så används kalkyltidpunkten som basår. När betalningar för olika år skall kunna jämföras måste dessa räknas om till en och samma tidpunkt. Denna omräkning görs med hjälp av kalkylräntan. När betalningar flyttas fram i tiden görs en kapitalisering och när en betalning flyttas bakåt i tiden görs en diskontering.

9 Sid 9 Vid en kapitalisering beräknas ett slutvärde då en betalning beräknas om till slutet av en kalkylperiod med en ränta på ränta beräkning enligt formeln: S n = S 0 * (1+ p) n S 0 = Betalning år 0 S n = Slutvärde år n p = kalkylräntan n = antalet år Vid en diskontering beräknas ett nuvärde där alla betalningar hänförs till början av en kalkylperiod (år 0) enligt formeln: S 0 = S n *(1+p) -n alt S 0 = S 0 = Nuvärde år 0 S n = Betalning år n p = kalkylräntan n = antalet år S n (1+p) n Om betalningskonsekvenser för flera olika perioder skall summeras samman blir summan av nuvärdena lika med: Nuvärde = S 1 (1+p) + S 2 1 (1+p) + S 3 2 (1+p) S n (1+p) n Om betalningskonsekvenserna med rimlig grad av förenkling för varje period kan antas vara nominellt lika stora (S) kan en summering av nuvärdena formuleras enligt följande: 1- (1+p)-n Nuvärde = S* p Alternativt kan en annuitetsberäkning användas vilket innebär att betalning givet i år 0, till exempel en grundinvestering G fördelas ut på ett antal lika stora utbetalningar för varje år under kalkylperioden enligt formeln: p Annuitet = G * 1- (1 +p) -n

10 Sid 10 Investeringsbedömningsmetoder Det grundläggande syftet för en investeringskalkyl är att bedöma och jämföra lönsamheten hos olika investeringsalternativ. De vanligaste och mest grundläggande metoderna är : Nuvärdesmetoden (kapitalvärdesmetoden) Internräntemetoden Annuitetsmetoden Pay Back metoden Nuvärdesmetoden bedöms enligt följande grundläggande samband: Nuvärdet (kapitalvärdet) = -G + n t =1 I - U R + (1+p) t (1+p) n G = Grundinvestering I = Inbetalningar U = Utbetalningar R = Restvärde p = Kalkylränta n = Ekonomisk livslängd (kalkylperiod) Bedömningen av internräntan görs genom att nuvärdet (kapitalvärdet) enligt nuvärdesmetoden sätt lika med noll varmed internräntan kan lösas ut och jämföras med avkastningskravet. Nuvärdet (kapitalvärdet) = -G + n t =1 I - U R + (1 +p) t (1 +p) = 0 n Vid annuitetsmetoden görs en periodvis jämförelse där betalningskonsekvensen av grundinvesteringen sprids ut över den ekonomiska livslängden med en annuitetsberäkning. p Annuitet = G * 1- (1 +p) -n Med återbetalningstid (pay back tid) menas då den tid det tar innan hela grundinvesteringen är återbetald. Bedömningsgrunden är då den förutbestämda tid som bestämts för när grundinvesteringsutgiften skall vara återbetald med inbetalningsöverskotten enligt: Återbetalningstid = Grundinvestering årligt inbetalningsöverskott

11 Sid 11 Fastighetsekonomi Prognoser Vanligen så beräknas hyresförändringen genom att göra ett procentuellt påslag på hyran. H n = H 0 = (1+p) n alternativt H n = H n -1 = (1+p) H n = Hyran år n H 0 = Hyran år 0 (nutid) p = årlig bedömd prisförändring Prognoser för drift kan göras på samma sätt som för hyran. D n = D 0 = (1+p) n alternativt D n = D n -1 = (1+p) D n = Driftutbetalning år n D 0 = Driftutbetalning år 0 (nutid) p = årlig bedömd prisförändring Underhållsplanering inleds med att fastighetens status utreds och besiktas. Därefter bedöms den kvarvarande livslängden för de olika byggnadskomponenterna med hjälp av teknisk kunskap och erfarenhet. Utbetalningarna bedöms vanligtvis i kalkyltidpunktens penningvärde (real kalkyl) så en omräkning bör göras i de fall planen görs i nominella värden i den fastighetsekonomiska analysen. Betalningskonsekvenser i underhållsplanen kommer att variera kraftigt från år till år. Vissa år krävs det stora insatser för underhåll medan det andra inte krävs något alls beroende de olika komponenternas olika livslängder. Ett genomsnittligt årligt värde på underhållsutbetalningar bör därför tas fram för att kunna göra trendanalyser på fastighetens ekonomi. Om detta görs, eller om ett genomsnittligt värde hämtas på ett annat till exempel statistik, kan underhållsutbetalningar beräknas på motsvarande sätt som hyra och drift. UH n = UH 0 = (1+p) n alternativt UH n = UH n -1 = (1+p) UH n = Underhållsutbetalning år n UH 0 = Underhållsutbetalning år 0 (nutid) p = årlig bedömd prisförändring

12 Sid 12 Nyckeltal för lönsamhetsbedömningar Här nedan beskrivs nyckeltalen för lönsamhetsbedömning som ingår i en cashflow analys. Direktavkastningen på totalt kapital (p DTK ) beräknas genom att dela driftnettot med totalt bundet kapital i fastigheten. p DTK = Driftnettot (DN) Totalt bundet kapital (TK) Direktavkastningen visar framförallt hur effektiv förvaltaren är, men tar inte hänsyn till fastighetsobjektets finansiering. Är ett lämpligt nyckeltal att använda vid större förvaltningar där det är svårt att fördela finansieringen för varje specifikt objekt då lån ofta tas centralt i företaget. Nyckeltalet skall då jämföras med avkastningskravet på totalt kapital. Kännedom företagets fördelning av eget satsat kapital och lånat (främmande) kapital samt avkastningskrav på eget kapital och låneräntan kan användas för att bedöma avkastningen på totalt kapital enligt balansekvationen: TK = FK +EK och lägger till respektive räntesatser fås p KTK * TK = r * FK +p KEK *EK p KTK = avkastningskrav på totalt kapital TK = Totalt bundet kapital p KEK = avkastningskrav på eget kapital EK = eget kapital r = genomsnittlig låneränta FK = främmande kapital Direktavkastningen på eget kapital (p DEK ) är ett resultatmått som är knutet till det aktuella företaget som äger fastigheten och dess avkastningskrav på eget satsat kapital. Detta mått bör således överstiga avkastningskravet på eget kapital för att fastigheten skall bedömas som lönsam. p DEK = Betalningsnettot (BN) Eget bundet kapital (EK) Totalavkastningen på totalt kapital (p TTK ) skiljer sig från direktavkastningen på totalt kapital genom att förändringen av det totala värdet tas med ( TK). Förutom den direkta tas här även med den indirekta avkastningen som byggs upp i fastigheten. p DTK och p TTK bör alltid bedömas tillsammans och över en längre tidsperiod. På detta sätt kan fördelningen mellan direkt och indirekt avkastning för fastigheten redas ut. p TTKn = DN n + TK TK n -1

13 Sid 13 n = kalkylåret Den totala avkastning på eget kapital (p TEK ) beräknas genom att lägga till det totala värdets förändring ( TK) till direktavkastningen på eget kapital och att lägga till amorteringarna. I formeln beaktas inte amorteringarna eftersom dessa endast är en omfördelning mellan fritt eget kapital till eget kapital bundet i fastigheten. p TEK n = BN n + TK +amorteringar n EK n -1 n = kalkylåret p TEK bör alltid bedömas tillsammans med p DEK på motsvarande sätt som för p DTK och p TTK. Dock har p TEK även ett annat användningdområde. Eftersom p TEK innehåller en bedömning av restvärdet ( TK) så är det även ett mått på hur bra fastighetsobjektet är som investering. Om p TEK överstiger avkastningskravet på eget kapital kan det bedömas som en god investering eftersom direkt och indirekt avkastning tillsammans uppfyller kravet. Detta innebär dock ofta att p DEK inte uppfyller avkastningskravet på eget kapital och då måste en analys göras om det totala beståndet (inklusive kalkylfastigheten) håller en lönsamhet som överstiger avkastningskravet. Om inte måste p DEK bli den faktorn för bedömningen även för den specifika kalkylfastigheten. Livscykelanalys Livscykelvinst: LCP = n t= 0 I t U t R A + n (1+ r) t (1+ r) n A = Anskaffningsutgift I t = Inkomster år t U t = Utgifter år t I t -U t = Driftnetto år t R n = Restvärdet efter n år r = kalkylränta n = ekonomisk livslängd Livscykelkostnad:

14 Sid 14 LCC = A + n t= 0 U t (1+ r) t A = Anskaffningsutgift I t = Inkomster år t U t = Utgifter år t I t -U t = Driftnetto år t R n = Restvärdet efter n år r = kalkylränta n = ekonomisk livslängd

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder

Fastighetsekonomi för offentlig sektor. Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Fastighetsekonomi för offentlig sektor Fördjupad fastighetsförvaltning Kalkyler, begrepp, metoder Bakgrund Pluggade 2005-2008 Kalkylator Projektledare EPC Byggprojektledare UK Byggprojektledare, Projekteringsledare

Läs mer

E1 - Resultatplanering

E1 - Resultatplanering E1 - Resultatplanering a) AB Christian Fredriksson köper en maskin för 100 000 kr. Man tror att den skall hålla att användas under 20 000 driftstimmar. Användningstiden per år beräknas till 4 000 timmar.

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Kalkylhandbok för fastighetsföretaget Kalkyl handbok för fastighets företaget Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S)

Läs mer

Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet. övningsuppgifter

Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet. övningsuppgifter FOU-fonden för fastighetsfrågor Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet övningsuppgifter FOU-fonden för fastighetsfrågor Kalkyler för offentlig fastighetsverksamhet övningsuppgifter Upplysningar om

Läs mer

Övningshäfte inför tentamen

Övningshäfte inför tentamen VBEA15 Byggprocessen med företagsekonomi Del A: Ekonomiska grundbegrepp inkl finansiering Del B: Investeringsbedömning Del C: Resultatplanering och produktkalkylering Del D: Årsredovisning Del E: Ekonomi

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Version 2014-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.1 Kapitel 2 Grundläggande kalkylteknik G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 2 Grundläggande kalkylteknik...

Läs mer

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

BELOKs metodik Totalprojekt. Handbok för genomförande och kvalitetssäkring BELOKs metodik Totalprojekt Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se eller beställas genom

Läs mer

TOTALMETODIKEN. Beloks Totalmetodik Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

TOTALMETODIKEN. Beloks Totalmetodik Handbok för genomförande och kvalitetssäkring TOTALMETODIKEN Beloks Totalmetodik Handbok för genomförande och kvalitetssäkring Version: jan 2014 Publikationen utgiven av BELOK (Beställargruppen för lokaler) Projekt 2012:5 Kan laddas ned via www.belok.se

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering

» Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering » Industriell ekonomi FÖ7 Investeringskalkylering Norrköping 2013-01-29 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ7 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? Magnus Moberg 2 » Definition

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg

» Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering. Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg » Industriell ekonomi FÖ5 Investeringskalkylering Linköping 2012-11-08 Magnus Moberg FÖ4 Investeringskalkylering» Välkommen, syfte och tidsplan» Repetition» Frågor? » Definition Vad är en investering?

Läs mer

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring

RR 17 NEDSKRIVNINGAR. REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring RR 17 NEDSKRIVNINGAR REDOVISNINGSRÅDET AUGUSTI 2000 inkl. ändring SAMMANFATTNING 1. Denna rekommendation (RR 17) anger hur en nedskrivning av värdet på en tillgång skall beräknas och redovisas samt vilken

Läs mer

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Lovisa Högberg Hans Lind Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm sept 2011 Uppsats nr 4 TRITA FOB Rapport 2011:3

Läs mer

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering

Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Rutiner för inköp av elkrävande utrustning samt för projektering, ändring och renovering Guide till PFE:s krav Version 2011-04-06 Förord I lag (2004:1196) om program för energieffektivisering för energiintensiva

Läs mer

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007

FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR. Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 FÖRDELAKTIGHETSJÄMFÖRELSER MELLAN INVESTERINGAR Tero Tyni Sakkunnig (kommunalekonomi) 25.5.2007 Vilka uppgifter behövs om investeringen? Investeringskostnaderna Den ekonomiska livslängden Underhållskostnaderna

Läs mer

Bilaga 1 Formelsamling

Bilaga 1 Formelsamling 1 2 Bilaga 1 Formelsamlig Grudbegre, resultatlaerig och roduktkalkylerig Resultat Itäkt - Kostad Lösamhet Resultat Resursisats TTB Täckigsgrad (TG) Totala itäkter TB Säritäkt Divisioskalkyl är de eklaste

Läs mer

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR

ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR ANALYS - LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR Energieffektivisering i byggnader Utarbetad av Margot Bratt och Agneta Persson, WSP Sverige AB Stockholm, Januari, 2010 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete

Läs mer

Kurs 311. Finansiell ekonomi

Kurs 311. Finansiell ekonomi Handelshögskolan i Stockholm Finansiell ekonomi, kurs 311 Per Hiller 2003-09-01 Kurs 311 Finansiell ekonomi Tentamensfrågor med lösningsförslag från läsåret 2002/2003 Tentamenstiden är 4 timmar och tentamen

Läs mer

Investeringskalkyl för en ny såglinje En rapport om investeringskalkylering

Investeringskalkyl för en ny såglinje En rapport om investeringskalkylering Investeringskalkyl för en ny såglinje En rapport om investeringskalkylering Investment calculation for a new saw line A report of investment calculation Per Hoflund Jon Snögren Arbetsrapport 328 2011 Examensarbete

Läs mer

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2

Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Version 2015-04-01 Samhällsekonomiska principer och kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 5.2 Kapitel 3 Kalkylprinciper och generella kalkylvärden G L 6(1+0,1) 6 12 120 80 100 1 2 Innehåll 3 Kalkylprinciper

Läs mer

G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER

G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER 1 G:a TENTAUPPGIFTER I INVESTERINGSKALKYLER UPPGIFT 8.0 (Gör själv uppgift) Betrakta två investeringsalternativ Anja och Emil enligt nedan. Förklara varför man måste använda sig av annuitetsmetoden vid

Läs mer

Investeringsregler - Anläggningstillgångar

Investeringsregler - Anläggningstillgångar Investeringsregler - Anläggningstillgångar Regler och riktlinjer för redovisning, beslutsfattande och handläggning av anläggningstillgångar (investeringar) Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 94 1

Läs mer

Byggprocessen Förutsättningar. Övningskompendium VBEA05. Byggprocessen

Byggprocessen Förutsättningar. Övningskompendium VBEA05. Byggprocessen Förutsättningar 0 Övningskompendium VBEA05 Byggprocessen Förutsättningar 1 Innehållsförteckning Förord Förutsättningar för utbyggnadsprojektet B1 - Upphandling av konsulter 4 Bilaga 1 - Kontraktsformulär

Läs mer

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet

Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet 1 Jan Bergstrand 2009 12 04 Ränteberäkning vid reglering av monopolverksamhet Bakgrund Energimarknadsinspektionen arbetar f.n. med en utredning om reglering av intäkterna för elnätsföretag som förvaltar

Läs mer

kalkylhandbok för investeringsbedömningar av värmeglesa fjärrvärmeprojekt

kalkylhandbok för investeringsbedömningar av värmeglesa fjärrvärmeprojekt kalkylhandbok för investeringsbedömningar av värmeglesa fjärrvärmeprojekt Anders Sandoff, Peter Svahn, Conny Overland, Daniel Helgstedt Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Forskning och Utveckling

Läs mer

Rapport Kostnadsjämförelser av åtta väggtyper

Rapport Kostnadsjämförelser av åtta väggtyper Tegelinformation Kostnadsjämförelser 19065901 Rapport Kostnadsjämförelser av åtta väggtyper Datum: 2008-08-11 Upprättad av: Anna Barosen, White INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. AVGRÄNSNINGAR OCH

Läs mer

Handbok för livscykelkostnad (LCC)

Handbok för livscykelkostnad (LCC) Detta är en artikel i en serie som heter Energiverktygslådan och består av en förkortad populärversion av skriften Räkna för livet handbok för livscykelkostnad (LCC). Räkna för livet Handbok för livscykelkostnad

Läs mer

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar

OBS! Ringa nedan in det tentamensalternativ du tenterar Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Tentamen i IEF150, Grundkurs i projektoch industriell ekonomi samt IEF100, Grundkurs industriell ekonomi Datum: 2006-10-28 Tid: 09.00-13.00 (4

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer