tentaplugg.nu av studenter för studenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tentaplugg.nu av studenter för studenter"

Transkript

1 tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0007N Företagsanalys Datum Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Uppladdad av Beatrice

2 Beskriva processen med att analysera hur företaget mår och utvecklas. Analysen skall skapa ett underlag för en bättre framåtriktad styrning. Det som har hänt i det förflutna tolkas genom analysen och anpassar sedan för företagets framtida möjligheter. Kap 1 Företagsanalys Lång sikt: Där företagets totala målsättningar avseende lönsamhet, marknadsandel, personalstruktur utvärderas. Kort sikt: Där företagets aktivitetsprogram utvärderas mot den långsiktiga strategin t.ex. leder denna säljkampanj till ökad marknadsandel? Exempel: på kort sikt ökar vi våra kostnader vid en nyanställning men som på längre sikt behövs för företaget. Kap 2 Kvantitativ och kvalitativ analys Kvantitativ analys: Baseras på mätbara och kvantifierbara storheter. Ett exempel är beräkning av nyckeltal för betalningsberedskap och lönsamhetsutveckling. Den finansiella delen av företagsanalysen lämpar sig speciell för kvantitativ analys eftersom de lätt kan relateras till företagets löpande redovisning och därigenom användas som målsättningar och följas upp via utfallsanalyser. Därför är den kvantitativa delen en viktig del av ledningens styrning. Kvalitativ analys: Tolka och värdera resultatet av den kvantitativa analysen. Ett exempel på en kvalitativ analys är personalens kompetens och trivsel. Risker Affärsrisk: Företagets möte med omvärlden och förutsättningarna för att sälja sina produkter. Denna risk påverkas av faktorer som affärsidéns kvalitet, konkurrensklimatet, styrkan hos kunder och leverantörer, marknadssituationen, position i produktlivscykeln. Rörelserisk: Företagets interna struktur, där den strukturella delen avser faktorer som kostnadsstruktur(fasta och rörliga kostnader) eller strukturen på investeringar och personal(ålder, kapacitet, kompetens). Rörelse riskens finansiella komponent påverkas av kapitalstruktur(soliditet), kassaflöden, räntemarginaler(avkastning på investerat kapital minus låneränta och räntevillkor). Den strategiska positionen är ofta avgörande för framgången och lönsamhetspotentialen i företaget, vilket innebär att dessa konsekvenser kommer att återspeglas i den framtida kvantitativa analysen. Balanced scorecard (BSC): Styrmodell som förenar flera olika viktiga perspektiv vid företagets styrning. Balanseras på en samordning av: finansiell analys och styrning, kunder och marknad, organisation och affärsprocess och kunskapsutveckling.

3 Genom att kombinera dessa kan företaget formulera sina kritiska framgångsfaktorer, dvs. vad man måste lyckas med för att nå sina mål med verksamheten. Olika målsättningar sätts därefter upp för de olika delområdena. Resultaträkning: Visar de ekonomiska konsekvenserna av affärsverksamheten. Det finns två olika uppställningsmodeller. Kostnadsindelad: Resultaträkningen har indelats efter olika typer av kostnader (material, personal). Fördelen med det är att det framgår hur stora de olika kostnadstyperna är t.ex. för personal. Funktionsindelad: Den funktionsindelade modellen baseras på de olika kostnadsslagen. Fördelning sker efter vad de olika funktionerna (tillverkning, försäljning) kostar. Här fördelas t.ex. personalkostnaderna ut på de olika funktionerna. Fördelen med denna uppställning är att man kan utläsa hur mycket de olika aktiviteterna i företaget kostar. Nettoomsättning: Avser rörelsens huvudintäkter. Detta begrepp motsvarar vad man förut kallade försäljning och är vad som används vid alla beräkningar av nyckeltal dr något värde jämförs med verksamhetsvolymen. Övriga rörelseintäkter: Sidointäkter i verksamheten t.ex. hyresintäkter från en hyrd lokal som uthyres till en underhyresgäst. Övriga externa kostnader: Här redovisas alla kostnader som inte faller under någon rubrik resultaträkningen dvs normalt kostnader för drift och administration förutom personal som hyror, kontorskostnader, telefon, reklam, försäkringar, konsultarvoden. Personalkostnader: Inkluderar alla kostnader för löner, pensioner, utbildning. Jämförelsestörande poster: Här redovisas de händelser i företaget som är av ovanligt slag som en stor vinst från en såld fastighet. Resultat från finansiella placeringar: Här redovisas avkastning på finansiella investeringar t.ex. utdelning på aktier. Resultat efter finansiella poster: Detta är den normala vinstnivån i en verksamhet. Vinsten i denna post kallas även nettoresultat. Ingen analys sker på de poster under denna nivå, då de inte baseras på den normala verksamheten. Extraordinära intäkter/kostnader: Är normalt inte hänförliga till den normala verksamheten. Balansräkning Visar de tillgångar som företaget använder i sin affärsverksamhet och hur dessa är finansierade. De poster som är hårdast bundna och minst likvida redovisas först. Anläggningstillgångar: Tillgångar som ska innehas för stadigvarande bruk, oftast över ett år. Dessa tillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för värdeminskning enlig plan. Alltså

4 avskrivningar som baseras på den ekonomiska livslängden. Exempel: En tillgång som anskaffas för och har en ekonomisk livslängd på 10 år, värderas efter två år till 8000kr. Immateriella anläggningstillgångar: Avser icke-fysiska tillgångar som patent eller varumärke. Balanserade kostnader: Löpande driftskostnader som företaget haft i sin resultaträkning, men som flyttats till balansräkningen med argument att kostnaden har ett stadigvarande framtida värde för intjäningen. För att kostnaden ska få balanseras måste det avse ett specifikt projekt som är under utveckling och som avser att leda fram till en säljbar produkt. Materiella anläggningstillgångar: Fysiska tillgångar som maskin. Omsättningstillgångar: Tillgångar som normalt omsätts till likvida medel i företaget inom ett år. Det kan t.ex. vara varulager och kundfordringar. Dessa tillgångar ska värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Varulager: Skall värderas som omsättningstillgångar. Först måste inventering ske och då tillämpas principen FIFO (first-in-first-out). I andra länder används LIFO (last-in-first-out) men den metoden är ej godkänd i Sverige. Kortfristiga fordringar: Skall värderas till det belopp som beräknas inflyta. Bundet eget kapital: Får ej delas ut till aktieägarna. Fritt eget kapital: Kvarhållna vinstmedel som kan delas ut till aktieägarna om de så önskar. Obeskattade reserver: Kvarhållna vinstmedel som får reserveras under ett visst antal år. Syftet är att dessa vinstmedel ska kunna användas för att motverka en eventuell förlust i framtiden. Om det ej skett inom en viss tid (oftast fem år) återförs det till beskattning. Avsättningar: En sorts skuld som t.ex. egna pensionsavsättningar. Långfristiga skulder: Skulder som förfaller mer än ett år i framtiden. Skulderna skall värderas till anskaffningsvärdet minskat med gjorda amorteringar. Kortfristiga skulder: Skulder som förfaller inom ett år. Värderas till anskaffningsvärdet. Det kan t.ex. vara leverantörsskulder, moms, sociala avgifter. Värderingsprinciper Rättvisande bild (a true and fair view): Redovisning och värdering skall sträva efter att förmedla en riktig och rättvis bild av färetagets ekonomi och utvekling. Fortlevnandspricipen (going-concern): Redovisning och värdering skall ske med ansatsen att företaget skall fortsätta att bedriva sin normala verksamhet.

5 Jämförbarhetsprincipen (consistency): Redovisningen skall baseras på samma principer mellan olika år. Försiktighetsprincipen: Värdering skall ske med rimlig försiktighet. Alla befarade kostnader skall tas med men endast faktiskt inträffade intäkter. Internationell redovisning påverkas analysen: Den tydligaste förändringen som är på gång är att rättvisande bild vinner över försiktighetsprincipen. Att redovisa tillgångarna till verkligt värde (rättvisande bild) istället för till anskaffningsvärdet (försiktighetsprincipen). I grunden ligger internationell normgivning från IAS (international Accounting Standards) som är antagen som lag inom EU. Enligt dessa principer är en rättvisande bild att redovisa tillgångarna till verkligt värde, vilket definieras som det framtida avkastningsvärde (summan av den framtida output) som skall produceras med en viss maskin, omräknas till nuvärde.

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson

Kassaflödesanalys genom indirekt. 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödesanalys genom indirekt metod 2011 Bengt Bengtsson Kassaflödets rekonstruktion Kassaflödesanalys kan i praktiken genomföras på ett flertal sätt. Målet med analysen är dock alltid detsamma, nämligen

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn FEG303 Externredovisning C-nivå Datum Material Sammanfattning Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Kandidatkursen Externredovisning

Läs mer

IAS 40 - förvaltningsfastigheter

IAS 40 - förvaltningsfastigheter Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Linn André Zandra Pettersson IAS 40 - förvaltningsfastigheter - Hur ser bolagens redovisning ut två år efter införandet? Examensarbete 10 poäng Företagsekonomi

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

1.Bolagets räkenskaper

1.Bolagets räkenskaper 1.Bolagets räkenskaper Ett bolag har flertalet intressegrupper kring sig. Där man delvis har anställda, myndigheter, leverantörer, investerare, långivare etc. För att kunna ge dessa grupper en bild av

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Nyckeltalsrapport 3L Pro 2014. Nyckeltalsrapport. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Nyckeltalsrapport Innehåll NYCKELTAL... 3 REGISTRERA NYCKELTAL... 3 Variabler... 4 Konstanter... 5 Formler... 6 NYCKELTALSRAPPORTEN... 9 ALLMÄNT OM NYCKELTAL... 10 Avkastningsnyckeltal... 10 Likviditetsnyckeltal...

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag

Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Substansvärdering av börsnoterade fastighetsbolag Nyttan av fastighetsvärdering vid värdering av fastighetsaktier Avdelningen för fastighetsvetenskap Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet Mattias Eriksson

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING. Årsredovisning och koncernredovisning Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner... 10 Vilka företag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884

årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 årsredovisning 2013 bygdens bästa bank sedan 1884 Storgatan 8 www.virserumssparbank.se 0495-310 15 Innehållsförteckning VD kommenterar...5 Styrelsen...7 Sparbanksstämman...8 Förvaltningsberättelse...9

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning och koncernredovisning Uppdaterad 2014-11-17 Inledning... 8 Lagregler, allmänt råd (BFNAR 2012:1) och kommentarer... 10 Kapitel 1 Tillämpning... 10 Definitioner...

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck

LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Industriell Ekonomi Anna Öhrwall Rönnbäck Namn: Personnr TENTAMEN med facit Industriell ekonomi grundkurs, TEIE17 Lördag

Läs mer

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse

Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för AB Svenska Spel, organisationsnummer 556460-1812 med säte i Visby, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Redovisning vs. Beskattning

Redovisning vs. Beskattning UPPSALA UNIVERSITET Redovisning vs. Beskattning En utredning kring hur en total implementering av IFRS/IAS kan komma att påverka redovisningen i svenska noterade bolag, med avseende på kopplingen mellan

Läs mer

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan

Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan Soliditet för Hällefors kommun med tillhörande plan 2(12) Innehållsförteckning 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Omfattning... 3 4 Organisation... 3 5 Soliditet... 3 5.1 Kommunens soliditet... 4 6 Lagen

Läs mer

Årsredovisning 2008. GE imagination at work

Årsredovisning 2008. GE imagination at work Årsredovisning 2008 GE imagination at work INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN HAR ORDET 3 DET HÄR ÄR GE MONEY BANK 4 ÅRET SOM HAR GÅTT 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 8 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION 10 RESULTATRÄKNING

Läs mer

Affärsekonomi för chefer

Affärsekonomi för chefer Affärsekonomi för chefer som inte är ekonomer Affärsekonomi handlar om att styra, kontollera och utveckla verksamheten. Ett viktigt ekonomiska verktyg för chefer och alla med inflytande i verksamheten

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer