Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga"

Transkript

1 Tillsynsrapport Datum: Er referens: Diarienr: SSM Förrättningsdatum: Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Emil Jorpes RD och Aino Obenius-Mowitz KM Samråd: Eric Häggblom RD Godkänt av: Anne Edland ckm Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomförde i september 2013 en inspektion av Studsvik Nuclear AB:s (SNAB) process för anläggningsändringar. Fokus för inspektionen var SNAB:s förutsättningar att anpassa konstruktion till personalens förmåga att på ett säkert sätt kunna övervaka och hantera anläggningen samt de driftstörningar och haverier som kan inträffa, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar. SNAB har i slutet av 2012 tagit fram och fastställt instruktioner för en anläggningsändringsprocess samt MTO vid anläggningsändringar. SSM bedömer att det finns brister i tillämpningen av instruktionerna som framför allt är kopplade till kompetens. SNAB behöver stärka förutsättningarna för att kunna tillämpa instruktionerna genom att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens för att beställa, leda och värdera MTO-arbete vid anläggningsändringar. Detta ska vara tydligt och spårbart i SNAB:s kompetensanalyser och kompetenskrav för relevanta befattningar. I övrigt bedömer SSM att SNAB uppfyller inspekterade krav, men med vissa förbättringsbehov. SSM bedömer att de instruktioner som SNAB har arbetat fram ger grundläggande förutsättningar för att kunna anpassa konstruktion till personalens förmåga. SSM kan dock konstatera att det finns förbättringsbehov i SNAB:s styrning av de moment som krävs för att anpassa konstruktion till personalens förmåga. SNAB bör se till att alla nödvändiga steg finns tillräckligt väl beskrivna. Förutsättningarna för säkerhetsgranskare bör förbättras för att kunna säkerställa att säkerhetsgranskning både omfattar tekniska faktorer och samspelet MTO tillräckligt väl vid alla granskningar. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (8) SSM ser positivt på att SNAB har utvecklat styrningen inom området och ökat engagemanget i frågan. Bakgrund SSM genomförde i mars 2012 en inspektion (se tillsynsrapport SSM ) av SNAB:s förutsättningar att anpassa konstruktion till personalens förmåga att på ett säkert sätt kunna övervaka och hantera anläggningen samt de driftstörningar och haverier som kan inträffa. Inspektionen bestod dels av en dokumentgranskning av tillämpliga delar av SNAB:s ledningssystem, dels i form av ett möte med representanter från SNAB. SSM kunde vid dokumentgranskningen konstatera att SNAB, i sitt ledningssystem, saknade styrning för att säkerställa att konstruktion anpassas till personalens förmåga. Detta bekräftades också vid mötet med SNAB. Efter mötet inkom SNAB med en handlingsplan till SSM. Handlingsplanen visade att SNAB planerade att ta fram och implementera rutiner och instruktioner för att kunna säkerställa en sådan styrning, detta skulle vara klart i december SSM bedömde att denna handlingsplan gav SNAB förutsättningar för att så kan ske. Syfte Syftet med denna inspektion är att få en välgrundad bild av hur Studsvik Nuclear AB (SNAB) arbetar med konstruktion och anläggningsändringar, med fokus på anpassning av konstruktion till personalens förutsättningar och förmåga. Vidare är syftet att bedöma hur SNAB uppfyller tillämpliga krav i SSMFS 2008:1. Enligt SSMFS 2008:1 ska SNAB i sitt ledningssystem ha nödvändigt stöd i form av rutiner och instruktioner för att på ett systematiskt och dokumenterat sätt kunna anpassa konstruktion efter personalens förmåga. I detta ingår bland annat utvärdering av befintlig utformning, konstruktion av nytt gränssnitt, utvärdering av konstruktion och införande av den samt uppföljning av utfallet över tid. Metod inklusive avgränsningar Inspektionen genomfördes genom granskning av dokumentation (rutiner och instruktioner för SNAB:s anläggningsändringsprocess) samt intervjuer med medarbetare på SNAB, däribland projektledare och andra deltagare i ett exempelprojekt (mer information om exempelprojektet ges under observationer och bedömningar), säkerhetschef samt säkerhetsgranskare. SNAB har i slutet av 2012 tagit fram och fastställt instruktioner för en aanläggningsändringsprocess samt MTO vid anläggningsändringar. Under 2013 har dessa börjat tillämpas i ett projekt på SNAB. Detta projekt hade vid inspektionstillfället avslutat förstudiefasen och var på väg in i detaljprojekteringsfasen. Detta medförde att SSM inte kunde granska tillämpningen av de nya instruktionerna i sin helhet. SNAB har haft möjlighet att faktagranska observationsdelen av denna rapport innan den fastställdes av SSM. Krav Den kärntekniska verksamheten ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett enhetligt ledningssystem som är så utformat att kraven på säkerhet, strålskydd och fysiskt skydd tillgodoses samordnat med övriga krav på verksamheten. Ledningssystemet, inklusive tillhörande rutiner och instruktioner, ska hållas aktuellt och vara dokumenterat.

3 Sida 3 (8) Ett fastställt revisionsprogram ska finnas vid anläggningen. (SSMFS 2008:1, 2 kap. 8 ) Personalen samt entreprenörer och annan inhyrd personal ska inneha den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för de arbetsuppgifter som har betydelse för säkerheten i den kärntekniska verksamheten samt att detta finns dokumenterat. Allmänt råd: I en anläggnings organisation bör den kompetens alltid finnas som behövs för att kunna beställa, leda och värdera resultatet av arbetsuppgifter som har betydelse för säkerheten i den kärntekniska verksamheten och som utförs av entreprenörer eller av annan inhyrd personal. (SSMFS 2008:1, 2 kap. 9 punkt 5) En anläggnings konstruktion ska vara anpassad till personalens förmåga att på ett säkert sätt kunna övervaka och hantera anläggningen samt de driftstörningar och haverier som kan inträffa. Konstruktionslösningar ska vara utvärderade i dessa avseenden. (SSMFS 2008:1, 3 kap. 3 ) Dessutom ställs krav på säkerhetsgranskning i SSMFS 2008:1, 4 kap. 3 och 5. Observationer och bedömningar Observationer avseende ledning och styrning av processen för anläggningsändringar SNAB har i slutet av 2012 tagit fram och fastställt instruktioner för en anläggningsändringsprocess samt MTO vid anläggningsändringar. Under 2013 har dessa börjat tillämpas i Projekt för åtgärder i aktiv kulvert renovering och avveckling (exempelprojektet). Detta projekt påbörjades innan instruktionerna fanns, men SNAB har valt att till viss del göra ett omtag och därmed driva projektet enligt de nya instruktionerna. Projektet syftar till att renovera ledningsnät för kategori 4 och 5 vätska inom Studsvikområdet samt att avveckla ledningar och hela kulvertsektioner som inte längre är i drift. SNAB beskriver anläggningsändringsprocessen i instruktion Process för anläggningsändringar IN-1958 [1]. I den framgår när processen ska tillämpas. Enligt SNAB omfattar den alla ändringar som måste anmälas/godkännas av SSM i enlighet med SSMFS 2008:1, med undantag för organisatoriska ändringar. Den omfattar också alla ändringar som påverkar verksamhetbeskrivningen för verksamhet med strålning samt principiella ändringar i anläggningars utformning, funktion, driftkriterier eller säkerhet. Processen delas in i sex olika steg med utgångspunkt i linjens ansvar att identifiera behov av ändring. Ett projekt driver sedan ändringen i stegen förstudie, detaljprojektering, införande och avslut innan överlämning sker tillbaka till driften i linjen. De olika stegen särskiljs av olika beslut, på både projekt- och ledningsnivå som är tvingande för att få gå vidare till nästa steg. I processen beskrivs också att samspelet MTO ska beaktas i de olika stegen. Det framgår att de olika MTO-momenten ska redovisas i respektive stegs projektrapport. Instruktionen pekar vidare på en särskild instruktion för MTO-arbete vid anläggningsändringar, MTO vid anläggningsändringar IN-1984 [2]. I denna instruktion framgår att ett antal MTO-aktiviteter ska genomföras för respektive projektsteg. I förstudien ska en MTO-plan tas fram samt en datainsamling och erfarenhetsåterföring göras med syfte att ta fram en kravspecifikation ur ett MTO-perspektiv. Enligt instruktionen ska kraven vara formulerade på ett sådant sätt att de kan användas som kriterier för utvärderingen av anläggningsändringen ur ett MTO-perspektiv. Vidare ska en uppgifts- och riskanalys göras som ska ligga till grund för en analys av personalbehov och

4 Sida 4 (8) för utformning av användargränssnitt. Under införandesteget ska driftinstruktioner tas fram eller uppdateras och personalen ska utbildas i enlighet med identifierade behov. I det avslutande steget ska den införda anläggningsändringen utvärderas. Verifiering ska göras av att anläggningsändringen uppfyller framtagna krav och validering ska göras av att ändringens samtliga funktioner samspelar med användarna på ett bra sätt. SSM observerar att utvärdering av anläggningsändring, enligt instruktionen för MTO vid anläggningsändringar IN-1984, endast ska göras efter att ändringen är implementerad. SSM observerar också att det inte tydligt framgår i IN-1984 hur överlämning ska ske gällande kvarvarande aktiviteter, till exempel utvärdering efter en tids drift eller specifika restpunkter, från projektet till linjen. Vid intervju med projektledare för exempelprojektet bekräftades detta. Det framkom även att det behövs stöd för hur identifierade krav ur ett MTO-perspektiv ska omhändertas i de slutgiltiga underlagen inför upphandling av tjänster och produkter inför införandet. SSM observerar även att det finns otydligheter gällande begrepp i beskrivningar av MTOaktiviteter i IN Till exempel tar instruktionen upp att det ska tas fram driftinstruktioner. Vid intervju framkom att begreppet driftinstruktioner även omfattar störnings- och underhållsinstruktioner, något som inte behöver vara självklart för alla. I det exempelprojekt som SSM tittat på finns en MTO-plan [3] framtagen som anger att arbetet kommer att bestå av två huvudaktiviteter; framtagning av nulägesbeskrivning och kravspecifikation samt validering och verifiering av den framtagna kravspecifikationen. SSM observerar att MTO-planen därmed inte beskriver samtliga aktiviteter som framgår av instruktionen IN SSM kan konstatera att det exempelvis inte beskrivs att en riskanalys ska göras. SSM har heller inte vid intervjuer fått information om att detta ska göras. Vid intervju framkom att det pågår aktiviteter inom exempelprojektet för att specificera krav på gränssnitt och funktioner. Detta görs i samarbete mellan konstruktör och slutanvändare. Detta visar på att det pågår aktiviteter som kan förväntas uppfylla syftet med några av de aktiviteter som beskrivs i IN-1984, även om detta inte framgår i MTOplanen. Då det i den framtagna MTO-planen och nulägesbeskrivningen [4] används andra begrepp än de som används i IN-1984 så har de intervjuade haft svårigheter att peka på vad som faktiskt har gjorts i enlighet med instruktionen. SSM noterar att den nya anläggningsändringsprocessen med instruktioner ännu inte finns med i SNAB:s internrevisionsprogram. Vid intervjuer framkom att området kommer att föras in vid nästa uppdatering av programmet. Bedömning SSM bedömer att SNAB uppfyller kravet på ledning och styrning gällande instruktioner för processen anläggningsändringar, men med förbättringsbehov. Styrning av samtliga nödvändiga steg finns inte i processen då instruktioner inte täcker alla nödvändiga steg. I exempelprojektet har SSM kunnat se att tillämpningen inte stämmer överens med instruktionen. Dessutom noterar SSM att den nya processen ännu inte omfattas av internrevisionsprogrammet. SNAB bör säkerställa att instruktioner och rutiner ger en heltäckande styrning av processen för omhändertagande av MTO vid anläggningsändringar samt att instruktionerna tillämpas i praktiken.

5 Sida 5 (8) Observationer avseende kompetens SNAB har dokumenterade kompetensanalyser [5] för de befattningar som berörs av instruktionerna för anläggningsändringar och MTO vid anläggningsändringar. SSM observerar att det i dessa endast finns krav på MTO-kompetens för befattningen ansvarig för PSG och där endast på nivå 1, grundläggande nivå. SSM har vid flertalet intervjuer noterat att SNAB själva anser att kompetensen inom MTO-området är för låg för att kunna beställa, leda och värdera det arbete som ska genomföras enligt framtagen instruktion för MTO vid anläggningsändringar. Det har vid intervjuer framkommit att det under hösten 2013 har genomförts en endagskurs för chefer och vissa andra nyckelfunktioner (bl.a. strålskyddsföreståndare, projektledare, FSG- och PSG-funktion) inom MTO. Vissa andra funktioner har också, på eget initiativ, deltagit i denna utbildning. Detta innebär att totalt cirka 45 personer har gått denna utbildning. SSM observerar att denna kurs kan betraktas som en orienterande introduktion till MTO-området och att SNAB inte har identifierat vilken eventuell kompetensnivå denna kurs ger. SSM noterar att det pågår diskussioner inom SNAB kring fortsatt utbildning inom MTO och kring behov av kompetensnivå inom MTO. Utifrån intervjuer noterar SSM att det finns en skillnad mellan hur diskussionerna om detta förs på ledningsnivå respektive bland medarbetare som på olika sätt mer direkt påverkas av instruktionerna för anläggningsändring. Bedömning SSM bedömer att SNAB inte uppfyller kravet på kompetens. SNAB ställer inte krav på MTO-kompetens på de flesta funktioner som beställer, leder och värderar MTO-aspekter vid anläggningsändringar. SSM har under inspektionen identifierat avsteg från rutiner i exempelprojektet samt vissa kvalitetsbrister i utfört MTO-arbete, så som otillräcklig arbetsuppgiftsanalys. Förekomsten av sådana kvalitetsbrister, tillsammans med att SNAB inte själva identifierat dem tyder på att kvalificerad kunskap inom området saknas eller inte används. Detta gör att SSM bedömer att SNAB (vid såväl beställning som genomförande) inte har tillräcklig förmåga att bedöma kvaliteten på det arbete som utförs och därmed inte har förutsättningar att kunna beställa, leda och värdera MTO-arbete vid anläggningsändringar. Det finns heller inga planer på att höja kompetensen utöver den orienterande utbildning i MTO som getts under hösten. SSM bedömer att en orienterande utbildning inte ger tillräckliga förutsättningar för organisationen att kunna beställa, leda och värdera MTOaspekter vid anläggningsändringar. SNAB behöver stärka förutsättningarna för att kunna tillämpa instruktionerna genom att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens för att beställa, leda och värdera MTO-arbete vid anläggningsändringar. Detta ska vara tydligt och spårbart i SNAB:s kompetensanalyser och kompetenskrav för relevanta befattningar. SSM bedömer att strålsäkerhetsbetydelsen av ovanstående brist i dagsläget är måttlig. Utan tillräcklig kompetens för att kunna beställa, leda och värdera MTO-arbete vid anläggningsändringar kan inte SNAB visa att de uppfyller kravet på att konstruktion ska vara anpassad till personalens förmåga att på ett säkert sätt kunna övervaka och hantera anläggningen samt de driftstörningar och haverier som kan inträffa. I förlängningen innebär detta att SNAB inte kan påvisa att alla risker som en anläggnings konstruktion är förenad med är identifierade. Därmed kan inte SNAB säkerställa att alla potentiella risker är omhändertagna, vilket på sikt kan leda till en potentiellt stor påverkan på strålsäkerheten.

6 Sida 6 (8) Observationer avseende processen för anpassning av konstruktion Vid intervju framkom att styrgruppen för exempelprojektet beslutade att extern MTOkompetens skulle anlitas för att samordna MTO-aktiviteterna i projektet. Extern konsult har anlitats för att ta fram en MTO-plan samt vägleda MTO-arbetet och sammanställa en nulägesbeskrivning inklusive kravspecifikation avseende MTO-aspekter. I arbetet med nulägesbeskrivningen har olika användargrupper (t.ex. driftpersonal, strålskyddspersonal m.fl.) deltagit aktivt och deras erfarenheter har omhändertagits. SSM observerar att MTOarbetet omfattar fler delar än det som ingår i projektets avgränsningar, till exempel görs en beskrivning av B4- och B5-anläggningarna som är anläggningar som inte omfattas av anläggningsändringen. Samtidigt observerar SSM att områden som är centrala för själva anläggningsändringen inte omfattas av MTO-arbetet, så som funktionskontroll och service av givare för indikering av vätska i dubbelmantlade rörledningar. Kravspecifikationen av MTO-aspekter omfattar inte heller krav relaterade till sektioneringen av det nya ledningsnätet. SSM kan konstatera att den nulägesbeskrivning som tagits fram i exempelprojektet även saknar beskrivning av arbetsuppgifter kopplade till möjliga driftstörningar och haverier som kan inträffa. Vid intervju bekräftades också att nulägesbeskrivningen inte omfattar alla arbetsuppgifter som påverkas av ändringen. Det framgår inte heller tydligt om eller hur de beskrivna arbetsuppgifterna har analyserats med avseende på människans förutsättningar och begränsningar. SSM noterar att det i MTOplanen inte framgår att någon analys av arbetsuppgifter heller ska göras i kommande steg i exempelprojektet. Detta är ett avsteg mot IN-1984, som anger att en uppgiftsanalys ska genomföras. SSM ser inte att någon motivering finns för detta avsteg. SSM observerar att de erfarenheter som beskrivs i nulägesbeskrivningen omhändertas i kravspecifikationen, exempelvis gällande larmtablåer. Den kravspecifikation som genererats baserad på nulägesbeskrivningen är i vissa fall otydlig, vilket gör det svårt att använda denna som utgångspunkt för att ta fram kriterier till utvärdering av anläggningsändringen, så som framgår i IN I kravspecifikationen blandas rena kravformuleringar med beskrivningar av identifierade problemområden. SSM har sett exempel på arbetsuppgifter som inte har genererat några specifika krav och som inte heller beskrivs i nulägesbeskrivningen. Ett exempel på arbetsuppgifter som saknas är felavhjälpning och reparation vid ett eventuellt haveri eller rörbrott. Bedömning SSM kan inte bedöma om kravet på anpassning av konstruktion till personalens förmåga är uppfyllt, eftersom de instruktioner som styr hur detta krav ska uppfyllas ännu inte har tillämpats i sin helhet. SSM har dock följande farhågor kopplat till kravuppfyllnad: Viktiga aktiviteter i MTO-arbetet uteblir, t.ex. riskanalys Förutsättningar för personalens förmåga att hantera driftstörningar och haverier analyseras inte och utgör därmed inte underlag för krav på konstruktionens utformning Delar av den nya konstruktionslösningen analyseras inte med avseende på MTOaspekter exempelvis sektionering av ledningsnät Kravspecifikationen motsvarar inte behovet av kriterier för utformning och utvärdering av konstruktionslösningar Observationer avseende säkerhetsgranskning Inget projekt på SNAB som tillämpar de nya instruktionerna har ännu kommit till primär eller fristående säkerhetsgranskning (PSG och FSG). Representanter för dessa funktioner intervjuades ändå, med syfte att SSM ska kunna bilda sig en uppfattning om dessa funktioner har tillräckliga förutsättningar att beakta samspelet människa-teknikorganisation i granskningen av anläggningsändringar. Vid intervjuer med både PSG- och FSG-funktion framkom att det finns ett behov internt inom SNAB av att diskutera hur

7 Sida 7 (8) säkerhetsgranskningen kan förbättra sina förutsättningar att kunna granska MTO-aspekter vid anläggningsändringar. Det framkom att det finns en viss vana och kunskap, främst hos FSG, att granska att MTO-aspekter beaktats tillräckligt väl i andra sammanhang, t.ex. vid grundorsaksanalyser av inträffade händelser. Enligt de intervjuade behöver det finnas kompetens hos FSG-funktionen för att åtminstone kunna identifiera kärnfrågan gällande MTO i anläggningsändringar. Vidare framkom att PSG-funktionen anses behöva en djupare kunskapsnivå, då detaljgranskningen huvudsakligen äger rum på denna nivå. SSM har tidigare i denna rapport konstaterat att det inom säkerhetsgranskningsprocessen endast finns kompetenskrav gällande MTO på ansvarig för PSG och i det fallet ligger kompetenskravet på nivå 1, grundläggande nivå. Vid intervjuer framkom att både PSG och FSG har möjlighet att ta in extern kompetens vid behov. SSM kan konstatera att SNAB i sin säkerhetsgranskning inte har kriterier gällande granskning av MTO-aspekter vid anläggningsändringar. Bedömning SSM bedömer att SNAB uppfyller kravet på säkerhetsgranskning, men med förbättringsbehov. SSM bedömer att praxis för att granska MTO-aspekter i ett ärende idag fungerar acceptabelt, då både primär och fristående säkerhetsgranskning har möjlighet att ta in extern kompetens vid behov. Dock anser SSM att förutsättningarna för granskare bör förbättras för att kunna säkerställa att säkerhetsgranskning både omfattar tekniska faktorer och samspelet MTO tillräckligt väl vid alla granskningar. Denna bedömning är starkt kopplad till bedömningen gällande tillräcklig kompetens. Samlad bedömning av kravuppfyllelsen Nedan presenteras SSM samlade bedömning av SNAB:s förutsättningar att anpassa konstruktion till personalens förmåga. SSM bedömer att det finns brister i tillämpningen av instruktioner som framför allt är kopplade till kompetens (SSMFS 2008:1, 2 kap. 9 punkt 5). SNAB behöver stärka förutsättningarna för att kunna tillämpa instruktionerna genom att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens för att beställa, leda och värdera MTO-arbete vid anläggningsändringar. Detta ska vara tydligt och spårbart i SNAB:s kompetensanalyser och kompetenskrav för relevanta befattningar. SSM bedömer att strålsäkerhetsbetydelsen av ovanstående brister är måttlig. Utan tillräcklig kompetens för att kunna beställa, leda och värdera MTO-arbete vid anläggningsändringar kan inte SNAB visa att de uppfyller kravet på att konstruktion ska vara anpassad till personalens förmåga att på ett säkert sätt kunna övervaka och hantera anläggningen samt de driftstörningar och haverier som kan inträffa. I förlängningen innebär detta att SNAB inte kan påvisa att alla risker som en anläggnings konstruktion är förenad med är identifierade. Därmed kan inte SNAB säkerställa att alla potentiella risker är omhändertagna, vilket på sikt kan leda till en stor påverkan på strålsäkerheten. I övrigt bedömer SSM att SNAB uppfyller gällande krav (SSMFS 2008:1, 2 kap. 8 samt 4 kap. 3 och 5 ) men med nedanstående förbättringsbehov: Det finns förbättringsbehov i SNAB:s styrning av de moment som krävs för att anpassa konstruktion till personalens förmåga. SNAB bör säkerställa att instruktioner och rutiner ger en heltäckande styrning av processen för omhändertagande av MTO vid anläggningsändringar samt att instruktionerna tillämpas i praktiken. SNAB bör se till att alla nödvändiga steg finns tillräckligt väl beskrivna.

8 Sida 8 (8) Förutsättningarna för säkerhetsgranskare bör förbättras för att kunna säkerställa att säkerhetsgranskning både omfattar tekniska faktorer och samspelet MTO tillräckligt väl vid alla granskningar. SSM kan inte bedöma om kravet på anpassning av konstruktion till personalens förmåga (SSMFS 2008:1, 3 kap. 3 ) är uppfyllt, eftersom de instruktioner som styr hur detta krav ska uppfyllas ännu inte har tillämpats i sin helhet. SSM ser positivt på att SNAB har utvecklat styrningen inom området och ökat engagemanget i frågan. Referenser 1. IN-1958 ver. 1.0: Process för anläggningsändringar ( ) 2. IN-1984 ver. 1.0: MTO vid anläggningsändringar ( ) 3. N-13/041: MTO-plan - Projekt för åtgärder i aktiv kulvert renovering och avveckling ( ) 4. N-13/215: Nulägesbeskrivning och kravspecifikation av MTO-aspekter med avseende på renoveringen av ledningsnät i aktiv kulvert ( ) 5. Utdrag ur Studsvik Nuclears kompetensanalyser för befattningar: Enhetschef/Produktionsstöd, Projektledare, Driftledare vätskeburet avfall, Konstruktör, CFO/Avd chef, Ansvarig för säkerhetsgranskning PSG, Ansvarig fristående säkerhetsgranskning FSG (se SSM ( ))

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

inspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet.

inspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet. TILLSYNSRAPPORT 2012-09-17 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: AB SVAFO Objekt: AB SVAFO Förrättningsdatum: 21-22 augusti 2012 Arbetsgrupp: Ingela Thimgren SB, Ulf Andersson SB, Emil Jorpes

Läs mer

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Inspektion av Studsvik Nuclear AB:s uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet

Inspektion av Studsvik Nuclear AB:s uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet TILLSYNSRAPPORT 2012-10-05 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Objekt: Studsvik Nuclear AB Förrättningsdatum: 21-22 augusti 2012 Arbetsgrupp: Ingela Thimgren SB, Ulf

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2 Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar Sida: 1/26 INSPEKTIONSRAPPORT Datum: 2011-07-12 Vår referens: SSM 2011-228 Objekt: OKG Inspektionsdatum: 2011-02-28--2011-03-04 Dokumentnummer: 8 Deltagare: Yvonne Johansson, KM., Stefan Sördal, KD., Josephine

Läs mer

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping) Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-4270 Förrättningsdatum: 2013-09-03 2013-09-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Helene Belaieff

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Yttrande Datum: 2015-04-16 Diarienr: SSM 2009/4884 Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektionsrapport - tillämpning av processen för anläggningsändringar, fokus MTO

Inspektionsrapport - tillämpning av processen för anläggningsändringar, fokus MTO TILLSYNSRAPPORT 2011-06-30 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: F1, F2, F3 Förrättningsdatum: 2010-04-12 till 2010-04-15 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson KM,

Läs mer

Inspektionsrapport - Ringhals AB:s arbete med uppföljning av implementerade anläggningsändringar ur ett MTO-perspektiv

Inspektionsrapport - Ringhals AB:s arbete med uppföljning av implementerade anläggningsändringar ur ett MTO-perspektiv Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2014-04-23 Er referens: Tomas Eriksson, crtia Diarienr: SSM2014-308 Förrättningsdatum: 2014-03-11 13 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Aino

Läs mer

Uppföljning efter genomförd inspektion kring utredning av händelser

Uppföljning efter genomförd inspektion kring utredning av händelser Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-19 Diarienr: SSM2012-4623 Förrättningsdatum: 2012-11-26-28 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Petra Sjöström Arbetsgrupp: Kenneth

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Sida: 1/8 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-09-21 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Författare: Per-Olof Sandén, Anna Norstedt Avdelning: Kärnkraftssäkerhet, Staben Fastställd:

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3 Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-38 Förrättningsdatum: 2013-09-17-19 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Christer Karlsson Arbetsgrupp: Mats Häggblom och Christer

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Inspektionsrapport - samlad inspektionsinsats vid Westinghouse Electric Sweden AB

Inspektionsrapport - samlad inspektionsinsats vid Westinghouse Electric Sweden AB TILLSYNSRAPPORT 2012-06-04 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Westinghouse Electric Sweden AB Objekt: Bränslefabriken Förrättningsdatum: 2012-02-21--2012-03-16 Arbetsgrupp: Svante Ernberg,

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Granskning av effekthöjningsärenden

Granskning av effekthöjningsärenden Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna Tillsynsrapport Datum: 2014-08-27 Er referens: - Diarienr: SSM2014-936 Förrättningsdatum: 2014-06-11 Inspektera / Forsmarks Kraftgrupp AB / Utsläppsmonitering Ansvarig handläggare: Charlotte Lager (KA)

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland RAPPORT 2015-03-05 Dokumentnummer: SSM2014-3072-3 Arbetsgrupp: Claes Metelius, Hanne Grinaker, Lena Thorsson, Mauricio Alvarez, Stefan Thunberg, Sven Richter och Carl Bladh-Johansson (inspektionsansvarig)

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten TILLSYNSRAPPORT 2012-01-09 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Aktiebolag Förrättningsdatum: 2011-10-12--14 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson, KM., Jan Gällsjö, KD

Läs mer

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2013-01-16 Er referens: 2212275 Diarienr: SSM2012-4297 Förrättningsdatum: Klicka här för att skriva datum. Ansvarig handläggare: Tomas Almberger KS Arbetsgrupp:

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut

Läs mer

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Dokumentstatus: Godkänt Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Beslut Vårt datum: 2016-10-05 Er referens: Diarienr: SSM2016-4305 Handläggare: Erik Henriksson Telefon: +46 8 799 4390

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 1. Uppföljning av hantering av icke-kärntekniskt avfall Strålsäkerhetsmyndigheten ska identifiera och sammanställa brister i hanteringen av ickekärntekniskt

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1 TILLSYNSRAPPORT 2012-04-11 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 1 Arbetsgrupp: - Författare: Jan In de Betou Samråd: Per-Olof Hägg Fastställd: Lars

Läs mer

Rutiner för hantering av skrot och göt vid smältanläggningen i Studsvik

Rutiner för hantering av skrot och göt vid smältanläggningen i Studsvik TILLSYNSRAPPORT 2011-07-01 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1062-4 Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Objekt: Studsviksanläggningen Förrättningsdatum: 23-24 maj 2011 Arbetsgrupp: Erica Brewitz,

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Westinghouse Electric Sweden AB 72 63 Västerås Beslut Vårt datum: 206-02- Er referens: ES 4-337 Diarienr: SSM204-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 484 Beslut om förlängd giltighetstid

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

Inspektionsrapport avseende omgivningskontroll

Inspektionsrapport avseende omgivningskontroll TILLSYNSRAPPORT 2012-09-27 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Barsebäck Kraft AB Objekt: Barsebäcksanläggningen Förrättningsdatum: 2012-08-28--29 Arbetsgrupp: Maria Lüning, Tobias Hedberg,

Läs mer

Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift

Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Erik Lindgren 2014-11-27 1 Innehåll Projekt Kärnbränsleförvaret Projektstatus 2014 SKB:s strategi för Projekt Kärnbränsleförvaret

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Inspektion av röntgenverksamhet vid

Inspektion av röntgenverksamhet vid Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 HAMMARÖ Tillsynsrapport Datum: 2013-04-18 Er referens:-- Diarienr: SSM2013-233 Förrättningsdatum:2013-02-07, 2013-03-22 Ansvarig handläggare: Anders Frank

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Dokumentstatus: Godkänt Westinghouse Electric Sweden AB 721 63 Västerås Beslut Vårt datum: 2016-05-26 Er referens: 16-046 Diarienr: SSM2014-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 4184

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå BESLUT 2011-02-08 Åklagarkammaren i Umeå Box 3003 903 02 Umeå Handläggare: Johan Strandman Telefon: 08-7994185 Vår referens: SSM 2011-533 Anmälan om brott mot strålskyddslagen Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE RIKTLINJER FÖR SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE KOMMUNGEMENSAMT STYRDOKUMENT Dnr KS/2012:40 2012-01-27 Version 1 Handläggare Eva Hamberg Kommunledningskontoret Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering av industrier med 30 eller fler slutna radioaktiva strålkällor

Samlad strålsäkerhetsvärdering av industrier med 30 eller fler slutna radioaktiva strålkällor Rapport Datum: 2013-06-10 Handläggare: Camilla Bysell Diarienr: SSM2013-113 Samlad strålsäkerhetsvärdering av industrier med 30 eller fler slutna radioaktiva strålkällor Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017

Region Gotland. Generella IT kontroller Visma och HR Plus. Detaljerade observationer och rekommendationer. Februari 2017 Region Gotland Generella IT kontroller Visma och HR Plus Detaljerade observationer och rekommendationer Februari 2017 Fredrik Dreimanis Jonas Leander Innehållsförteckning Sammanfattning av granskningen...

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Landstinget i Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping Beslut Vårt datum: 2013-12-16 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-3820 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen

Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen Tillsynsrapport Datum: 2014-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2014-2692 Granska i tillsyn Ringhals AB Ansvarig handläggare: Per Chaikiat, KM Arbetsgrupp: Anna Bärjegård KM, Lars Axelsson KM Samråd: Leif

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2

Beslut om tillståndsvillkor för avveckling av Oskarshamn 2 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2017-06-29 Diarienr: SSM2017-2290 Handläggare: Martin Amft Telefon: +46 8 799 40 23 Beslut om tillståndsvillkor för avveckling

Läs mer