Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik"

Transkript

1 AB SVAFO Nyköping Beslut Vårt datum: Er referens: S Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ger AB SVAFO (Svafo) tillstånd att inneha, använda och ta annan därmed jämförlig och nödvändig befattning med radioaktiva ämnen eller material som innehåller radioaktiva ämnen i syfte att avveckla isotopcentralen i Studsvik och hantera och lagra det radioaktiva avfall som uppkommer i samband med avvecklingen. Vidare förordnar SSM att Svafo ska överta det ansvar för radioaktivt avfall som enligt 13 strålskyddslagen tidigare har legat på Studsvik Nuclear AB (SNAB). Detta gäller dock inte ansvar för radioaktivt avfall som har uppkommit vid driften av isotopcentralen fr.o.m. den 1 juli 1991 t.o.m. den 15 juni Tillståndet gäller med följande villkor. 1. Isotopcentralen ska monteras ned och rivas som en del av avvecklingen av R2- anläggningen och ingå i Svafos avvecklingsplan för R2-anläggningen. 2. Radioaktivt avfall som uppstår genom nedmontering och rivning av isotopcentralen ska hanteras som kärnavfall och ingå i avfallsplanen för avvecklingen av R2- anläggningen. 3. Vid nedmontering och rivning av isotopcentralen ska kraven på säkerhetsredovisning och säkerhetstekniska driftförutsättningar enligt 4 kap. 2 och 5 kap. 1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar följas. Säkerhetsredovisningen ska i enlighet med 9 kap. 7 SSMFS 2008:1 vara prövad och godkänd av SSM innan nedmontering och rivning får påbörjas. 4. Svafo ska ha ansvarsförbindelser som vid varje tidpunkt är godkända av SSM, från ett eller flera ägarbolag, för fullgörande av Svafos skyldigheter i enlighet med de krav som följer av strålskyddslagstiftningen. Ärendet Svafo ansökte den 18 maj 2010 om att få överta tillståndet enligt strålskyddslagen för isotopcentralen från Studsvik Nuclear AB (SNAB) (se SSM 2010/2001-1). Motivet bakom ansökan är att Svafo ska kunna bedriva en sammanhållen avveckling av hela R2- anläggningen, där isotopcentralen ingår som en del. Till ansökan bifogades beskrivningar av Svafos organisation, bemanning och strålskyddskompetens. Svafo angav att ansökan endast gäller under förutsättning att tillståndet enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) för reaktorerna R2 och R2-0, som båda är en del av R2- anläggningen, överförs till Svafo. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (4) Ansökan kompletterades den 21 oktober I kompletteringen anger Svafo att ansökan inte omfattar driftavfall från den tidigare verksamheten i isotopcentralen den 1 juli juni 2005 (SSM 2010/1927-4). Detta skulle enligt Svafo stämma överens med det ansvar bolaget har gällande avfall från drift och avveckling av reaktorerna R2 och R2-0. SNAB har tillstånd för verksamhet med strålning som omfattar sådan verksamhet som bedrivits vid isotopcentralen och den avveckling som påbörjats (SSM ). Tillståndet är inte inriktat på isotopcentralen som sådan, varför det inte är aktuellt att överföra något tillstånd från SNAB till Svafo. Även Svafo har sedan tidigare tillstånd för verksamhet med strålning (SSM ), men detta omfattar endast verksamhet som Svafo bedriver vid de kärntekniska anläggningar som Svafo innehar. SNAB har den 11 maj 2010 ansökt om att bli befriat från förpliktelser gällande isotopcentralen (se SSM 2010/1927-1). Ansökan har kompletterats den 1 juni 2012 på så sätt att den inte gäller befrielse från förpliktelser för driftavfall som har uppstått den 1 juli juni 2005 (se SSM 2010/1927-4), med motiveringen att detta avfall i praktiken inte kan särskiljas från driftavfallet från R2 och R2-0, för vilket SNAB ansvarar enligt det kärntekniska tillstånd som regeringen har meddelat. Vid isotopcentralen bedrev SNAB tidigare verksamhet med strålning, dels i form av hantering av radioaktiva ämnen vilka producerades i reaktorn R2, dels genom produktion av radioaktiva strålkällor för användning inom forskning, sjukvård och industri. Verksamheten bedömdes inte utgöra kärnteknisk verksamhet enligt kärntekniklagen. I och med den slutliga avställningen av reaktorerna den 16 juni 2005 har SNAB påbörjat avveckling av isotopcentralen, som en del i projektet att avveckla R2-anläggningen. I december 2009 ansökte Svafo om att få överta tillstånden enligt kärntekniklagen för R2 och R2-0 (se SSM 2009/4882-1). SSM granskade då Svafos organisation och resurser för att på ett strålsäkert sätt avveckla reaktorerna. SSM bedömde att Svafo i och med den planerade överföringen av personal från SNAB till Svafo skulle ha tillräckliga förutsättningar för att uppfylla de krav som kärntekniklagen och strålskyddslagen med tillhörande förordningar och föreskrifter ställer på en verksamhetsutövare. SSM tillstyrkte därför ansökan i ett yttrande till regeringen den 23 juni 2010 (SSM 2009/ ). Svafo har därefter enligt regeringsbeslut den 16 december 2010 övertagit tillståndet för R2 och R2-0. Den 1 januari 2011 gick också personalen i avvecklingsorganisationen för R2-anläggningen över till Svafo (se SSM ). Skälen för beslutet Tillämpliga bestämmelser Enligt 20 första stycket 1 strålskyddslagen krävs tillstånd för att bl.a. inneha, använda eller ta annan därmed jämförlig befattning med ett radioaktivt ämne eller ett material som innehåller radioaktiva ämnen. Av 13 första stycket strålskyddslagen framgår att den som bedriver eller har bedrivit verksamhet med strålning, ska svara för att det radioaktiva avfall som förekommer i verksamheten 1. hanteras och, när det behövs, slutförvaras på ett från strålskyddssynpunkt tillfredsställande sätt, eller 2. överlämnas till en producent som är skyldig att ta hand om avfallet.

3 Sida 3 (4) Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning SSM bedömer att Svafo har förutsättningar att genomföra avvecklingen av isotopcentralen på ett strålsäkert sätt i enlighet med de krav som följer av strålskyddslagstiftningen. SSM bedömer även att det finns strålsäkerhetsmässiga fördelar med att avvecklingen av hela R2-anläggningen inklusive isotopcentralen sköts sammanhållet och av en och samma organisation. SSM beviljar därför Svafos ansökan. SSM bedömer att ett aktuellt och ändamålsenligt ledningssystem, som uppfyller kraven i 2 kap. 8 SSMFS 2008:1, är nödvändigt för att Svafo ska kunna avveckla isotopcentralen på ett strålsäkert sätt. Med utgångspunkt från två genomförda inspektioner konstaterade SSM i september 2012 att Svafo saknade ett aktuellt ledningssystem för delar av sin verksamhet (se SSM och SSM ). Den 1 mars 2014 införde Svafo ett nytt ledningssystem. Under året har SSM genomfört två inspektioner av Svafos ledning och styrning med fokus på hur Svafo har infört och förbättrat sitt ledningssystem samt vad det nya ledningssystemet innebär och hur det har implementerats (se SSM ). Utifrån resultatet av den senaste inspektionen i november 2014 finner SSM att Svafo uppfyller grundläggande krav på ledningssystemet och har förutsättningar att inkludera isotopcentralen i verksamheten för att avveckla denna. Kostnaden för avvecklingen av isotopcentralen omfattas av medel som fonderas enligt lagen (1988:1597) om finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m. (Studsvikslagen). SSM konstaterar att avvecklingen ska finansieras med dessa medel och att det finns vissa osäkerheter kring kostnadsuppskattningen (jfr SSM och SSM ). SSM har därför begärt säkerheter i form av en ansvarsförbindelse från ett eller flera av Svafos ägarbolag med utgångspunkt från ansvarsförbindelsen för R2 (se SSM 2010/2001-8). Svafo har lämnat en sådan ansvarsförbindelse som en komplettering till ansökan i juni 2014 (SSM 2010/2001-9). SSM bedömer att denna möter de krav som ställs av myndigheten för sådan ansvarsförbindelse. Ansvarsförbindelsen gäller tills isotopcentralen har avvecklats eller tills ansvarsförbindelsen har ersatts av annan ansvarsförbindelse eller av finansiell säkerhet som godkänts av SSM. SSM bedömer att det är en fördel om liknande regler gäller för avvecklingen av isotopcentralen som för R2-anläggningen i övrigt, till exempel vad gäller krav på godkänd säkerhetsredovisning och avfallsplan samt redovisning av avvecklingsplan. Därför bör ovan angivna villkor gälla för verksamheten. SSM konstaterar att Svafo har begränsat sin ansökan på så sätt att den inte omfattar driftavfall från den tidigare verksamheten i isotopcentralen den 1 juli juni Skyldigheter gällande detta avfall kvarstår därmed hos SNAB. Övriga upplysningar SSM har i dag även beslutat om att ge SNAB dispens från kvarvarande skyldigheter enligt 13 strålskyddslagen gällande isotopcentralen, förutom ansvar gällande radioaktivt avfall som har uppkommit vid drift av isotopcentralen den 1 juli juni 2005 (se SSM 2010/1927-6). Hur beslutet överklagas I bilaga 1 beskrivs hur detta beslut kan överklagas. Bifogat finns ett delgivningskvitto som snarast ska skrivas under och skickas till SSM.

4 Sida 4 (4) I detta ärende har generaldirektören Mats Persson beslutat. Utredaren Simon Carroll har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschefen Johan Anderberg, enhetschefen Svante Ernberg, enhetschefen Björn Hedberg, enhetschefen Anne Edland, verksjuristen Martin Henrysson, utredaren Mathias Leisvik och inspektören Eric Häggblom deltagit. STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Mats Persson Simon Carroll Bilagor 1. Hur ett beslut överklagas För kännedom 1. Studsvik Nuclear AB

5 Bilaga 1 Hur ett beslut överklagas Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska vara skriftligt och ska skickas eller lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten. Postadress: Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm. Besöksadress: Solna strandväg 96, Solna. I överklagandet ska anges beslutets diarienummer, hur beslutet ska ändras och varför. Överklagandet ska ha kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det att ni får del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnar överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om inte Strålsäkerhetsmyndigheten ändrar beslutet på det sätt som har begärts. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datum Diarienr 2014-06-09 1823-2013 4T Sverige AB Box 6343 102 35 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av 4T Sverige AB Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar att 4T

Läs mer

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige

Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport 2007:7 från Statens råd för kärnavfallsfrågor Rivning av nedlagda kärntekniska anläggningar i Sverige Rapport från Kärnavfallsrådets utfrågning den 11 december 2007 Statens råd för kärnavfallsfrågor

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige

Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste 1 Sören Norrby PM Olof Söderberg 2007-10-11 Avveckling/rivning av kärntekniska anläggningar i Sverige Denna promemoria är avsett att vara: informationsmaterial

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020.

1. Tillståndet gäller från dagen för beslutet till och med den 14 juni 2020. 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Dittrich Söderman, Hanna Tel: 010-698 1517 Hanna.dittrich-soderman @naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-25 Ärendenr: NV-03409-15 Tillstånd att fånga, sändarmärka

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datum Diarienr 2014-02-12 1167-2013 GodEl i Sverige AB Parkvägen 2A 169 35 Solna Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) - elbolags indrivning av elfordringar Datainspektionens beslut GodEl

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (13) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 december 2013 T 2139-12 KLAGANDE KH Ombud: Jur.kand. IL-K MOTPART Försäkringskassan Huvudkontoret, Verksamhetsområde processjuridik

Läs mer

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors

Anmälan av KPMG AB och auktoriserade revisorn Johan Dyrefors r.r 2010-09-10 ln Sp Revisorsnämnden Fl Dnr 10-8409 Box 24014 (Anges alltid vid svar) 104 50 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

DOM 2013-06-26 Stockholm

DOM 2013-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2013-06-26 Stockholm Mål nr M 11429-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-11-26 i mål nr M 4006-11, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk

Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning. vindkraftverk Vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av vindkraftverk Enligt miljöbalken 16 kap 4 ER [Klicka och skriv ER-nummer här - ER-nummer erhålls från publikationsservice] Böcker och rapporter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm

Innehåll SLUTRAPPORT 1 (22) 2015-06-09 Dnr 2014/34782 Saknr 1.1.4. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm SLUTRAPPORT 1 (22) GENERALDIREKTÖREN Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1 Allmänt om radioaktiva ämnen i dricksvatten... 4 2.2 Relevanta svenska bestämmelser

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2012-05-16 B E S L U T Confidence International Aktiebolag FI Dnr 11-12524 Att. Verkställande direktören Delgivning nr 2 Rissneleden 136 174 57 SUNDBYBERG Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer