Föreläggande om åtgärder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläggande om åtgärder"

Transkript

1 Region Gotland Visby Beslut Vårt datum: Er referens: - - Diarienr: SSM Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Region Gotland att vidta de åtgärder som framgår av nedanstående föreläggandepunkter (1 33) och att till SSM skriftligen redovisa de åtgärder som vidtas. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur åtgärderna har implementerats i verksamheterna och exempel på detta. Föreläggandepunkterna ska åtgärdas enligt en tidsplan som ska tas fram av Region Gotland och godkännas av SSM. I tidsplanen ska det för varje föreläggandepunkt ingå en motivering till den tidpunkt som valts. Tidsplanen ska vara SSM tillhanda senast 13 december Organisation, styrning och ledning Föreläggandepunkt 1 Region Gotland ska uppdatera beskrivningen över hur strålskyddsarbetet inom landstinget är organiserat så att det av denna framgår hur arbetsuppgifter och ansvar gällande strålskydd är fördelade samt hur samarbetet ur strålskyddshänseende är utformat för samtliga berörda funktioner. Skäl för föreläggandepunkt 1 Av 13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:35) om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning framgår bland annat att tillståndshavarens strålskyddsorganisation ska dokumenteras i en organisationsplan av vilken det ska framgå hur arbetsuppgifterna i fråga om strålskyddet och formerna för samarbete är fördelade. Se avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland (bilaga 2). Föreläggandepunkt 2 Region Gotland ska vidta åtgärder för att säkerställa att de lokala strålskyddsgruppernas uppgifter utförs i enlighet med de egna rutinerna. Skäl för föreläggandepunkt 2 Av 14 SSMFS 2008:35 framgår att en strålskyddskommitté ska ingå i strålskyddsorganisationen om tillståndshavarens verksamhet omfattar flera kliniker. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (13) Tillståndshavare med omfattande verksamhet får dela in kommittén i separata grupper som verkar på skilda medicinska enheter. Se avsnitt punkten 2 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 3 Region Gotland ska säkerställa att den person som har tilldelats radiologisk ledningsfunktion är involverad i strålskyddsfrågor och metodutveckling inom den externa röntgenverksamheten. Skäl för föreläggandepunkt 3 Av 11 SSMFS 2008:35 framgår att det för varje verksamhet ska finnas en person som innehar den radiologiska ledningsfunktionen. Radiologisk ledningsfunktion ska innebära att den som innehar uppgiften ska 1. ha ett övergripande inflytande över verksamheten inom sitt område, 2. se till att bedömning av berättigande utförs, 3. känna till och i samråd med sjukhusfysiker aktivt påverka och optimera arbetsmetoderna, 4. i samråd med sjukhusfysiker och berörd personals chefer svara för att personalen har erforderlig kompetens och erhåller vidareutbildning, och 5. i samråd med sjukhusfysiker se till att lämplig utrustning används i verksamheten. Se avsnitt punkten 5 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 4 Region Gotland ska se till att en sjukhusfysiker ingår i verksamheten. Region Gotland ska säkerställa att sjukhusfysikern har god insyn i röntgenverksamheten, deltar aktivt med att optimera stråldoserna i verksamheten, arbetar i enlighet med föreskrivna krav samt samverkar med den eller de personer som tilldelats radiologisk ledningsfunktion. Skäl för föreläggandepunkt 4 Av 12 SSMFS 2008:35 framgår att en sjukhusfysiker ska ingå i verksamheten. Av 7 sista stycket 1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:31) om röntgendiagnostik framgår att sjukhusfysikern ska ha god insyn i röntgenverksamheten. Av 7 första stycket samma föreskrift framgår vidare att sjukhusfysikern och den som innehar den radiologiska ledningsfunktionen tillsammans ska se till att strålningen används på ett optimerat sätt. Se avsnitt punkterna 6 och 7 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 5 Region Gotland ska upprätta och fastställa ett kvalitetssystem avseende strålskydd. Skäl för föreläggandepunkt 5 Av 17 SSMFS 2008:35 framgår att det ska finnas en kvalitetshandbok och ett kvalitetssäkringssystem för strålskydd. Se avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland.

3 Sida 3 (13) Föreläggandepunkt 6 Region Gotland ska säkerställa att sjukhusfysiker deltar i kvalitetssäkringsprogram för utrustningar och arbetsmetoder inom extern röntgenverksamhet. Skäl för föreläggandepunkt 6 Av 7 andra stycket 2 SSMFS 2008:31 framgår att sjukhusfysikern ska medverka vid upprättande och genomförande av kvalitetssäkringsprogram för såväl utrustningar som arbetsmetoder. Se avsnitt punkten 2 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 7 Region Gotland ska upprätta och fastställa rutiner för hur arbetet med att systematisk revidera och utveckla metoder ska bedrivas inom röntgenverksamheten och de externa röntgenverksamheterna. Av rutinen ska det bland annat framgå hur den radiologiska ledningsfunktionen och sjukhusfysiker aktivt ska delta i arbetet. Skäl för föreläggandepunkt 7 Av 7 SSMFS 2008:35 framgår att befintliga metoder eller tillämpningar av medicinska bestrålningar ska omprövas varje gång det framkommer nya rön om deras effektivitet eller verkningar. Av 11 andra stycket 3 samma föreskrift framgår att den person som innehar den radiologiska ledningsfunktionen i samråd med sjukhusfysiker aktivt ska påverka och optimera arbetsmetoderna. Se avsnitt punkten 1 och avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 8 Region Gotland ska i sin rutin för avvikelsehantering klargöra vilken roll de olika nyckelfunktionerna, såsom sjukhusfysiker, radiologisk ledningsfunktion och berörda chefer, ska ha vid hantering och utredning av oplanerade händelser. Skäl för föreläggandepunkt 8 Av 29 SSMFS 2008:35 och 5 kap. 3 och 4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:51) om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning framgår att tillståndshavaren ska rapportera oplanerade händelser av betydelse från strålskyddssynpunkt till SSM. Se avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland. Personalens kompetens Föreläggandepunkt 9 Region Gotland ska inom berörda verksamheter upprätta och fastställa utbildningsprogram för introduktionsutbildning av samtlig röntgenpersonal, teoretisk och praktisk strålskyddsutbildning av inhyrd personal som arbetar med joniserande strålning, teoretisk och praktisk strålskyddsutbildning av all personal som arbetar med strålning på operationsavdelningen, och

4 Sida 4 (13) ingenjörer och lokalvårdare. Vid framtagandet av utbildningsprogrammen ska den radiologiska ledningsfunktionen, sjukhusfysiker och berörd personals chefer samråda. Av utbildningsprogrammen ska det framgå vilka utbildningar som krävs för att få utföra ett visst arbete och vilka utbildningar som krävs vid införande av ny utrustning och nya arbetsmetoder. Skäl för föreläggandepunkt 9 Enligt 8 andra stycket SSMFS 2008:31 ska det av kvalitetshandboken framgå vilka utbildningsmoment olika personalkategorier måste ha gått igenom för att få utföra ett visst arbete. Av 11 sista stycket 4 SSMFS 2008:35 framgår att den som innehar radiologisk ledningsfunktion, i samråd med sjukhusfysiker och berörd personals chefer, ska svara för att personalen har erforderlig kompetens. Av 10 andra stycket SSMFS 2008:35 framgår att all berörd personal ska erhålla utbildning när nya apparater eller nya metoder börjar användas. Se avsnitt punkterna 1 och 2 och avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 10 Region Gotland ska upprätta och fastställa rutiner som säkerställer att all berörd personal erhåller adekvat utbildning, enligt fastställda utbildningsprogram, innan den arbetar självständigt. Rutinerna ska även gälla vid införandet av nya metoder och ny utrustning. Skäl för föreläggandepunkt 10 Av 8 första stycket SSMFS 2008:31 framgår att all personal i verksamheten ska ha tillräcklig teoretisk och praktisk utbildning för att arbetet ska kunna utföras på ett från strålskyddssynpunkt tillfredställande sätt. Se avsnitt punkterna 1 och 2 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 11 Region Gotland ska upprätta och fastställa rutiner som säkerställer att all personal genom kvittering bekräftar de utbildningsmoment som de genomgått. Skäl för föreläggandepunkt 11 Av 8 tredje stycket SSMFS 2008:31 framgår att personalen genom kvittering ska bekräfta att säkerhetsrutiner och andra utbildningsmoment har genomgåtts. Se avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland. Utrustning Föreläggandepunkt 12 Region Gotland ska för samtliga röntgenutrustningar ta fram utgångsvärden, avsedda att användas som jämförelseunderlag vid framtida kontroller. Till respektive utgångsvärde ska tolerans- och acceptansnivåer fastställas. Det ska tydligt framgå vilken åtgärd som ska vidtas om ett mätvärde överskrider en tolerans- eller acceptansnivå. Skäl för föreläggandepunkt 12

5 Sida 5 (13) Av 18 SSMFS 2008:31 framgår att utgångsvärden, avsedda att användas som jämförelseunderlag vid kontroller, ska tas fram i anslutning till utrustningens leveranskontroll. Av 21 samma föreskrift framgår att konstaterade fel ska åtgärdas. För fel som inte innebär någon omedelbar strålrisk och som inte omgående åtgärdas ska en åtgärdsplan och tidsschema upprättas. Av 20 sista stycket SSMFS 2008:35 framgår att utrustningen omedelbart ska tas ur bruk vid fel som medför risk för oavsiktlig exponering av människor eller felaktig exponering av patienter. Se avsnitt punkterna 3, 5 och 6 i inspektionsrapport Region Gotland. Lokaler Föreläggandepunkt 13 Region Gotland ska upprätta och fastställa rutiner för strålskärmning av nya och befintliga lokaler så att det säkerställs att bidraget från verksamheten till den effektiva dosen inte överstiger 0,1 msv per år för personer som vistas utanför lokalerna i utrymmen som inte klassificerats som kontrollerat eller skyddat område. Av rutinen ska framgå hur lokaler vid om- och nybyggnad ska strålskärmas samt hur mätningar och beräkningar ska utföras. Region Gotland ska också kartlägga strålmiljön utanför skyddat område för att säkerställa att gällande dosgränser inte överskrids Skäl för föreläggandepunkt 13 Av 3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:11) om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning framgår att lokaler ska vara byggda så att det är osannolikt att bidraget från verksamheten till den effektiva dosen överstiger 0,1 msv per år för personer som vistas utanför lokalerna i utrymmen som inte klassificerats som kontrollerat eller skyddat område. Av 7 samma föreskrift framgår att dokumentation över beräkningar och mätningar ska sparas. Se avsnitt punkterna 1, och 2 i inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 14 Region Gotland ska upprätta och fastställa rutiner som säkerställer att sjukhusfysiker deltar i arbetet med att planera och kontrollera strålskyddet av lokaler i samband med nyoch ombyggnad av lokaler. Skäl för föreläggandepunkt 14 Av 7 sista stycket 8 SSMFS 2008:31 framgår att sjukhusfysiker ska planera och kontrollera strålskyddet vid ny- och ombyggnad av lokaler. Se avsnitt punkten 3 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 15 Region Gotland ska utreda vilka stråldoser personalen kan få vid respektive arbetsställe och därefter kategoriindela arbetsställena. I bedömningen ska sannolikheten för misstag eller olyckor som kan medföra stråldoser även i sådana verksamheter som normalt inte ger stora doser vägas in. I utredningen ska såväl den effektiva dosen som den ekvivalenta dosen till ögats lins, extremiteter och hud beaktas. Skäl för föreläggandepunkt 15

6 Sida 6 (13) Av 4 kap. 1-3 samt 8 SSMFS 2008:51 framgår att samtliga arbetsställen ska kategoriindelas som kontrollerat eller skyddat område beroende på vilka stråldoser personalen kan få. Se avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 16 Region Gotland ska säkerställa att samtliga kategoriindelade områden är korrekt skyltade. Skäl för föreläggandepunkt 16 Av 4 kap. 7 och 10 SSMFS 2008:51 framgår att skyddade och kontrollerade områden ska vara märkta med skyltar som anger vilket typ av område det är och vilken typ av strålkällor som finns inom området. Se avsnitt punkten 3 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 17 Region Gotland ska upprätta och fastställa skriftliga regler för hur arbetet ska bedrivas i varje skyddat eller kontrollerat område. Arbetsreglerna ska vara speciellt anpassade till det arbete som bedrivs inom respektive undersökningsrum så att varje bestrålning av personer begränsas så långt som rimligen är möjligt. Skäl till föreläggandepunkt 17 Av 4 kap. 4 och 9 SSMFS 2008:51 framgår att det för varje skyddat eller kontrollerat område ska finnas skriftliga regler för hur arbetet ska bedrivas. Av 2 kap. 1 punkten 2 samma föreskrift framgår att verksamhetsbedrivaren ska se till att strålskyddet är optimerat. Se avsnitt punkten 4 i Inspektionsrapport Region Gotland. Patientstrålskydd Föreläggandepunkt 18 Region Gotland ska vidta åtgärder för att komma till rätta med bristen att företaget inte kan visa att sjukhusfysiker utvärderar nya undersökningsmetoder från strålskyddssynpunkt. Skäl för föreläggandepunkt 18 Av 7 andra stycket 3 SSMFS 2008:31 framgår att sjukhusfysiker ska svara för att nya undersökningsmetoder utvärderas från strålskyddssynpunkt. Se avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 19 Region Gotland ska upprätta och fastställa metodbeskrivningar för alla rutinmässiga röntgenprocedurer som utförs vid de utrustningar där kirurgiska ingrepp utförs. Beskrivningarna ska innehålla uppgifter om lämpliga dosreducerande åtgärder.

7 Sida 7 (13) Skäl för föreläggandepunkt 19 Av 18 SSMFS 2008:35 och 9 SSMFS 2008:31 framgår att det vid varje utrustning ska finnas skriftliga beskrivningar för de undersökningar och behandlingar som utförs där. Se avsnitt punkten 2 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 20 Region Gotland ska uppdatera sina rutiner för berättigandebedömning av medicinska bestrålningar. Av rutinerna ska det framgå att berättigandebedömning av röntgenremisser ska utföras av radiolog eller den person som fått uppgiften delegerad till sig att göra berättigandebedömning av röntgenremisser, kriterier för berättigandebedömning av röntgenremisser som inte berättigandebedöms av radiolog, hänvisning till vedertagen forskning kring vilka undersökningar som är berättigade vid olika frågeställningar (t.ex. Strålskydd 118 etc.) och kriterier för vilka röntgenundersökningar som är berättigade att utföra med röntgenutrustningen på akuten. Skäl för föreläggandepunkt 20 Av 5 första stycket SSMFS 2008:35 framgår att varje bestrålning på förhand ska ha bedömts vara berättigad. Av 6 samma föreskrift framgår att det är en läkare som ska besluta om en medicinsk bestrålning ska genomföras. Vidare framgår av 8 SSMFS 2008:31 att all personal ska ha sådan utbildning som behövs för att arbetet ska kunna utföras under goda strålskyddsförhållanden och att rutiner för sådan utbildning ska finnas dokumenterad. Se avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 21 Region Gotland ska upprätta och fastställa en rutin för att säkerställa att de som har fått uppgiften delegerad till sig att göra berättigandebedömningar av röntgenremisser har tillräcklig kompetens för uppgiften. Skäl för föreläggandepunkt 21 Av 5 första stycket SSMFS 2008:35 framgår att varje bestrålning på förhand ska ha bedömts vara berättigad. Av 8 SSMFS 2008:31 framgår att all personal ska ha sådan utbildning som behövs för att arbetet ska kunna utföras under goda strålskyddsförhållanden och att rutiner för sådan utbildning ska finnas dokumenterad. Se avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 22 Region Gotland ska upprätta och fastställa rutiner för berättigandebedömning av nya metoder. Av rutinerna ska det framgå vem som beslutar om införandet av en ny metod, och att nya metoder ska tas upp för bedömning i strålskyddskommittén. Skäl för föreläggandepunkt 22

8 Sida 8 (13) Av 5 SSMFS 2008:35 framgår att varje bestrålning på förhand ska ha bedömts vara berättigad med hänsyn till syftet med bestrålningen och den bestrålades individuella förutsättningar. Alla nya metoder eller tillämpningar av medicinsk bestrålning ska ha bedömts vara berättigade innan de används allmänt. Se avsnitt punkten 2 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 23 Region Gotland ska utreda hur väl rutinen om att tillfråga kvinnor i fertil ålder om graviditet innan en undersökning följs. Region Gotland ska även uppdatera sina metodbeskrivningar så att det för de undersökningar där nedre bukregionen befinner sig i primärstrålfältet framgår att graviditetsfrågan ska ställas och svaret dokumenteras. Skäl för föreläggandepunkt 23 Av 9 SSMFS 2008:31 finns bestämmelser om att det vid varje utrustning ska finnas skriftliga metodbeskrivningar för de undersökningar som utförs där. Beskrivningarna ska bland annat innehålla uppgifter om lämpliga dosreducerande åtgärder. Vidare ska kvalitetssäkringsprogrammet innefatta kontroll av arbetsmetoder. Av 11 samma föreskrift framgår att kvinnor i fertil ålder ska tillfrågas om de är gravida och att gravida kvinnor ska undersökas med utrustning och metod som ger en så låg dos till fostret som rimligen är möjligt. Se avsnitt punkten 5 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 24 Region Gotland ska upprätta och fastställa rutiner för hur arbetet med optimering av undersökningsmetoder och utvärdering av arbetsmetoder ska bedrivas. Av rutinerna ska det framgå att sjukhusfysiker och läkare som innehar radiologisk ledningsfunktion aktivt ska delta i sådant arbete. Skäl för föreläggandepunkt 24 Av 3 SSMFS 2008:35 framgår att tillståndshavaren ska se till att all bestrålning är optimerad. Av 8 samma föreskrift framgår att det i optimering ska ingå val av utrustning, säkerställande av diagnostisk information eller behandlingsresultat, praktiskt genomförande av undersökning eller behandling samt utvärdering av arbetsmetoder och därmed förenade patientdoser. Vidare framgår av 11 andra stycket 3 samma föreskrift att den som innehar den radiologiska ledningsfunktionen ska känna till, och i samråd med sjukhusfysiker, aktivt påverka och optimera arbetsmetoderna. Se avsnitt punkterna 1 och 2 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 25 Region Gotland ska uppdatera sina rutiner för användning av gonadskydd så att dessa används vid samtliga röntgenundersökningar av män där gonaderna befinner sig i primärstrålfältet så länge ett gonadskydd inte påverkar den nödvändiga diagnostiska informationen. Skäl för föreläggandepunkt 25 Av 9 SSMFS 2008:31 finns bestämmelser om att det vid varje utrustning ska finnas skriftliga metodbeskrivningar för de undersökningar som utförs där. Beskrivningarna ska

9 Sida 9 (13) bland annat innehålla uppgifter om lämpliga dosreducerande åtgärder såsom användning av gonadskydd. Se avsnitt punkten 4 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 26 Region Gotland ska upprätta och fastställa rutiner för användning av kompression. Det ska framgå av respektive metod i metodboken när kompression ska användas. Skäl för föreläggandepunkt 26 Av 9 SSMFS 2008:31 framgår att det vid varje utrustning ska finnas skriftliga metodbeskrivningar för de undersökningar som utförs där. Beskrivningarna ska bland annat innehålla uppgifter om lämpliga dosreducerande åtgärder såsom användning av kompression. Se avsnitt punkten 5 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 27 Region Gotland ska säkerställa att genomlysningstider för enskilda operatörer följs upp genom en årlig sammanställning och analys. Återkoppling till enskilda operatörer ska ske minst en gång om året. Skäl för föreläggandepunkt 27 Av 10 SSMFS 2008:31 framgår att en journal över genomlysningstider ska föras för interventionella förfaranden och för röntgenutrustningar som används för genomlysning utanför röntgenavdelningen. Av tillståndsvillkor 5 Am-1, framgår att sammanställning och återkoppling ska göras årligen på individnivå. Se avsnitt punkten 6 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 28 Region Gotland ska upprätta och fastställa rutiner som säkerställer att riskanalyser utförs systematiskt innan nya metoder eller ny utrustning implementeras. Skäl för föreläggandepunkt 28 Av 20 första stycket SSMFS 2008:35 framgår att potentiell bestrålning ska beaktas. Sannolikheten för och konsekvenserna av felaktig bestrålning ska minimeras genom lämpligt val av utrustning samt lämplig utformning av kvalitetskontroller, arbetsrutiner och utbildningsprogram. Se avsnitt punkten 7 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 29 Region Gotland ska upprätta och fastställa rutiner för bestämning av diagnostiska standarddosen för de undersökningar som SSM har fastställt diagnostiska referensnivåer. Skäl för föreläggandepunkt 29 Av 12 SSMFS 2008:31 framgår att den diagnostiska standarddosen ska bestämmas för de undersökningar som SSM har fastställt diagnostiska referensnivåer. Resultaten från dosmätningarna ska dokumenteras och på anmodan lämnas till SSM.

10 Sida 10 (13) Se avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland. Personalstrålskydd Föreläggandepunkt 30 Region Gotland ska upprätta och fastställa rutiner för när det är berättigat att personal befinner sig i undersökningsrum där bestrålning pågår. Rutinerna ska innehålla beskrivningar av vilka skyddsåtgärder personalen ska vidta då de befinner sig i undersökningsrummet vid exponering. Skäl för föreläggandepunkt 30 Av 2 kap. 1 punkten 1 SSMFS 2008:51 framgår att verksamhetsbedrivaren ska se till att varje bestrålning är berättigad. Se avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 31 Region Gotland ska upprätta och fastställa en rutin för kategoriindelning av personal. Av rutinen ska kriterier och motivering för kategoriindelning framgå. För personal i kategori A ska rutiner för läkarundersökning upprättas. Skäl för föreläggandepunkt 31 Av 4 kap. 1 och 2 SSMFS 2008:51framgår att kategoriindelning av arbetstagare ska utföras i kategori A eller B. I bedömningen ska ingå sannolikheten för misstag eller olyckor. Av 5 samma föreskrifter framgår att den som bedriver verksamheten ska se till att läkarundersökning och periodisk kontroll genomförs för berörd personal. Se avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland. Föreläggandepunkt 32 Region Gotland ska upprätta och fastställa rutiner för dosövervakning av personal. Dosövervakningen ska ske i sådan utsträckning att det går att visa att personalen är placerad i rätt kategori. Av rutinerna ska det framgå hur ofta och på vilken personal ögonoch handdosmätningar ska utföras. Det ska även framgå av rutinerna att sjukhusfysiker har varit med om att utforma kontrollerna av personalstråldoser. Skäl för föreläggandepunkt 32 Av 4 kap. 2 sista stycket SSMFS 2008:51 framgår att för arbetstagare i kategori B ska dosövervakning ske i sådan utsträckning att det går att visa att placeringen i kategori B är korrekt. Av 5 kap. 7 samma föreskrift framgår vidare att om arbetets natur är sådan att särskilt stora doser till ögats lins, extremiteter eller hud kan befaras, ska delkroppsmätning utföras. Av 7 sista stycket 10 SSMFS 2008:31 framgår att sjukhusfysiker ska svara för utformning av rutiner för kontroll av personalstråldoser. Se avsnitt punkterna 1, 2 och 4 i Inspektionsrapport Region Gotland.

11 Sida 11 (13) Föreläggandepunkt 33 Region Gotland ska ta fram skriftliga instruktioner som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera exponeringen till medföljande hjälpande personer. Skäl för föreläggandepunkt 33 Av 4 andra stycket SSMFS 2008:35 framgår att det ska finnas skriftliga instruktioner om lämpliga åtgärder i syfte att minimera exponering till hjälpande person. Hjälpande person ska informeras om undersökningen. Se avsnitt punkten 1 i Inspektionsrapport Region Gotland. Ärendet SSM genomförde i juni 2013 en inspektion av delar av den verksamhet med joniserande strålning som bedrivs av Region Gotland. Observationer och iakttagelser från inspektionen redovisas i tillsynsrapport med dokumentnummer SSM Skälen för beslutet Vid inspektionen har ett antal brister konstaterats i förhållande till de krav som ställs på verksamhet med joniserande strålning i strålskyddslagen (1988:220), strålskyddsförordningen (1988:293) samt föreskrifter och villkor utfärdade av SSM. Under varje föreläggandepunkt anges de författningsbestämmelser som ligger till grund för beslutet tillsammans med en hänvisning till relevanta avsnitt i tillsynsrapporterna där de brister i efterlevnaden av dessa krav som framkommit vid inspektionen redovisas. Av 32 strålskyddslagen framgår att SSM får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att lagen, föreskrift eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska efterlevas. Hur beslutet överklagas I bilaga 1 beskrivs hur detta beslut kan överklagas. Bifogat finns ett delgivningskvitto som snarast ska skrivas under och skickas till SSM. I detta ärende har enhetschefen Torsten Cederlund beslutat. Inspektören Carl Bladh- Johansson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också verksjuristen Martin Henrysson, inspektörerna Anders Frank, Camilla Larsson och Lena Thorsson deltagit.

12 Sida 12 (13) STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Torsten Cederlund Carl Bladh-Johansson Bilagor: 1. Hur ett beslut överklagas 2. Inspektionsrapport Region Gotland, SSM Kopia till: Jerker Edén Strindberg, Region Gotlands kontaktperson gentemot SSM

13 Sida 13 (13) Bilaga 1 Hur ett beslut överklagas Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska vara skriftligt och ges in till Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm. Besöksadress: Solna strandväg 96, Stockholm. I överklagandet ska anges beslutets diarienummer, hur beslutet ska ändras och skälen för ändringen. Överklagandet ska ha kommit in till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det att ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnar överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om inte Strålsäkerhetsmyndigheten själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland RAPPORT 2015-03-05 Dokumentnummer: SSM2014-3072-3 Arbetsgrupp: Claes Metelius, Hanne Grinaker, Lena Thorsson, Mauricio Alvarez, Stefan Thunberg, Sven Richter och Carl Bladh-Johansson (inspektionsansvarig)

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektion av röntgenverksamhet vid

Inspektion av röntgenverksamhet vid Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 HAMMARÖ Tillsynsrapport Datum: 2013-04-18 Er referens:-- Diarienr: SSM2013-233 Förrättningsdatum:2013-02-07, 2013-03-22 Ansvarig handläggare: Anders Frank

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB BESLUT 2011-06-17 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 799 4320 Sjukhusdirektören Danderyds sjukhus AB Vår referens: SSM 2011-555 182 88 Stockholm Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Sida: 1/8 Landstinget Västmanland Landstingsdirektören Landstingshuset BESLUT Vårt datum: 2010-06-14 Vår referens: SSM 2009/4521 721 89 Västerås Föreläggande Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Landstinget i Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping Beslut Vårt datum: 2013-12-16 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-3820 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-02-06 Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Handläggare: Catarina Danestig Sjögren Telefon: +46 8 799 4269 Vår referens: SSM2011-3358 Objekt: Blekinge sjukhus Föreläggande efter inspektion

Läs mer

SSI FS 2000:4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000.

SSI FS 2000:4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000. SSI FS 2000:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen (1988:293)

Läs mer

CBCT - lagar, förordningar och författningar

CBCT - lagar, förordningar och författningar CBCT - lagar, förordningar och författningar Bakgrund Vid Svensk Förening för Odontologisk Radiologis årsmöte 2008 diskuterades föreningens policy när det gäller det snabba utvecklingen inom Cone Beam

Läs mer

Personalskydd. SSMFS 2008:51 om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning

Personalskydd. SSMFS 2008:51 om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning Personalstrålskydd Personalskydd SSMFS 2008:51 om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning 3 kap dosgränser 4 kap kategoriindelning, 5

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar

Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Sid 1(8) Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av Kategoriindelning av personal baseras på de stråldoser arbetstagarna kan förväntas erhålla genom sitt arbete, medan kategoriindelning

Läs mer

Lagar, föreskrifter och rekommendationer. Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006

Lagar, föreskrifter och rekommendationer. Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006 Lagar, föreskrifter och rekommendationer Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006 Samtliga lagar och FS som berör sjukvården 1. SFS 1988:220 Strålskyddslag

Läs mer

För radiografering i öppet utrymme ska även följande bifogas:

För radiografering i öppet utrymme ska även följande bifogas: Bilaga till ansökan om tillstånd för radiografering Den här informationen riktar sig till användare av utrustning med joniserande strålning. För innehav av strålkällor med hög aktivitet 1 och för handelsföretag

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-04-17 Landstingsdirektören Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Handläggare: Catarina Danestig Sjögren Telefon: 08 799 4269 Vår referens: Objekt: Akademiska sjukhuset och Lasarettet

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå BESLUT 2011-02-08 Åklagarkammaren i Umeå Box 3003 903 02 Umeå Handläggare: Johan Strandman Telefon: 08-7994185 Vår referens: SSM 2011-533 Anmälan om brott mot strålskyddslagen Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 2000:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare:

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare: Författare: Camilla Larsson 2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar Rapportnummer: 2015:14 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Förord Att systematiskt följa

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin; SSI FS 2000:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen (1988:293)

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7, 9 2

Läs mer

Vilka strålskyddsregler måste vi följa?

Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Henrik Karlsson Sjukhusfysiker Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Kalmar SK-kurs Medicinsk strålningsfysik, Linköping 2013-10-09 Onkologiska kliniken och

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Region Kronoberg

Strålskyddsorganisation för Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Strålskyddshandbok Giltig fr.o.m: 2015-12-20 Faktaägare: Sara Olsson, Cheffysiker Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör Revisions nr:

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län

Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län Fastställd av Landstingsdirektören Gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare 1 Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län 1. Inledning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för. Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Magdalenagårdens vård och omsorgsboende 2015-01-12 Carina Jansson Britt-Inger Benhajji Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Fysik, Region teknik Östergötland och strålskydd i radiologi, , Margareta Ahle

Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Fysik, Region teknik Östergötland och strålskydd i radiologi, , Margareta Ahle Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Fysik, Region teknik Östergötland och strålskydd i radiologi, 2015-12-10, Margareta Ahle Margareta Ahle, specialistläkare Radiolog, inriktad mot interventionell

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 0347-5468 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning;

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg

Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg Bakgrund. Verksamheter som innefattar arbete med joniserande strålning har sedan länge reglerats genom olika typer av föreskrifter, förordningar och råd.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation

Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation Datum: 2015-01-25 Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation Bakgrund I Sverige finns det flera kärnkraftverk och andra typer av kärntekniska anläggningar. I våra grannländer, t.ex. Finland och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

De dokument som ingår in kvalitetshandboken ligger till grund för en säker och riktig hantering av klinikens röntgenutrustning.

De dokument som ingår in kvalitetshandboken ligger till grund för en säker och riktig hantering av klinikens röntgenutrustning. KVALITETSHANDBOK Enligt föreskriften SSMFS 2008:30 utgiven av Statens Strålsäkerhetsmyndighet (SSM) skall en veterinärklinik ha en KVALITETSHANDBOK som skall innehålla en viss information. Vid en kontroll

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vardaga Ånestad vårdboende DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logo- Patientsäkerhetsberättelse typ för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 15 maj 2000 Nr 422 423 INNEHÅLL Nr Sidan 422 423 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förpackning och märkning av biocidpreparat

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

Inspektionsrapport Region Gotland

Inspektionsrapport Region Gotland Region Gotland 621 81 Visby Tillsynsrapport Datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Förrättningsdatum: 3 till 5 juni 2013 Inspektion Region Gotland, Visby lasarett Ansvarig handläggare:

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping) Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

2 Ve r k s a m h e t s u t öva r e n s k a fö r s ä k r a s i g o m p e r s o n a l e n s. den ansvariga föreståndaren 8

2 Ve r k s a m h e t s u t öva r e n s k a fö r s ä k r a s i g o m p e r s o n a l e n s. den ansvariga föreståndaren 8 Behörighet och strålskyddsutbildning för personer inom en användarorganisation 1 Allmänt 3 2 Ve r k s a m h e t s u t öva r e n s k a fö r s ä k r a s i g o m p e r s o n a l e n s behörighet och strålskyddsutbildning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare gällande Fäladshöjden Lund År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-25 Carina Persson Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Forskningsbidrag till lektortjänst inom interndosimetri

Forskningsbidrag till lektortjänst inom interndosimetri Vårt datum: 2016-03-29 Diarienr: SSM2016-1586 Forskningsbidrag till lektortjänst inom interndosimetri Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser forskningsbidrag till en lektortjänst inom ämnesområdet interndosimetri.

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 575-2013 Omsorgsnämnden Gävle kommun 801 84 Gävle Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 581-2013 Socialnämnden Motala kommun Socialförvaltningen 591 86 Motala Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om röntgendiagnostik; 1 SSMFS

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 585-2013 Omvårdnadsnämnden Solna stad Omvårdnadsförvaltningen 171 86 Solna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Sidan 1 av 21 Lednings- och verksamhetsstöd Datum Sid 2016-03-10 Dnr 1 (1) Kommunstyrelsen Systematiskt arbetsmiljöarbete I syfte att förbättra och förtydliga det systematiska arbetsmiljöarbetet i Östhammars

Läs mer

Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF

Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF Leg. sjukhusfysiker Strålskyddsutbildning För att få lov att använda joniserande strålning, t.ex. röntgenstrålning, ska man ha Teoretisk kunskap om strålskydd, Praktisk

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Upprättad av Eva Bladh, medicinskt ansvarig sjuksköterska 2015-03-01 EVA BLADH MEDICINSKT ANSVARIG SJUKSKÖTERSKA 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola

Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola 2014-01-24 1 (9) Tillsynsbeslut Ordinarie tillsyn 2014 Östra Grevie montessoriförskola Huvudman: Östra Grevie Montessoriförskola AB 2014-01-24 2 (9) Beslut i utbildningsnämnden 2014-02-24, Un 22 Vellinge

Läs mer

Årsrapport strålskydd 2012

Årsrapport strålskydd 2012 Medicinskt servicecentrum 2013-01-14 Medicinsk fysik och teknik Årsrapport strålskydd 2012 1 Inledning Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012

AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-11 Beställarenheten Dnr VON 94/11 AVLÖSARSERVICE i hemmet LSS INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj 2011 ( 62) Gäller from 1 januari 2012 Utförare

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten TILLSYNSRAPPORT 2012-01-09 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Aktiebolag Förrättningsdatum: 2011-10-12--14 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson, KM., Jan Gällsjö, KD

Läs mer

Bidrag till tjänst för unga forskare inom strålningsbiologi och radioekologi

Bidrag till tjänst för unga forskare inom strålningsbiologi och radioekologi Promemoria Datum: 2014-07-01 Diarienr: SSM2014-3485 Handläggare: Lars Gedda : Skriv här. Bidrag till tjänst för unga forskare inom strålningsbiologi och radioekologi Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser bidrag

Läs mer

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende

Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende 2016-04-21 1(8) Svar på frågor som ställdes under IVO:s webbinarium om förbättrad samverkan mellan kommun och landsting/region för barn på korttidsboende IVO genomförde den 21 april 2016 ett webbinarium

Läs mer

Tillsynsrapport efter inspektion av Folktandvården Stockholms län AB

Tillsynsrapport efter inspektion av Folktandvården Stockholms län AB Folktandvården Stockholms län AB Box 6420 113 82 Stockholm Tillsynsrapport Datum: 2013-08-20 Er referens: Katarina Lundell Diarienr: SSM2013-280 Förrättningsdatum: 2013-04-16 Process: Inspektera Objekt:

Läs mer

Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet Dokumentstatus: Under arbete Rapport Datum: 2015-02-23 Handläggare: Johan Friberg Diarienr: SSM2014-1013 Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

2013-10-09. Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Kompetens

2013-10-09. Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Kompetens Vad åligger den radiologiska ledningspersonen Sofia Olai Röntgenläkare, interventionist Universitetssjukhuset i Linköping tidigare RLF Seldingerenheten Vad åligger den radiologiska ledningspersonen Kompetens

Läs mer

SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar. Lars Jangland Sjukhusfysik Akademiska sjukhuset

SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar. Lars Jangland Sjukhusfysik Akademiska sjukhuset SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar Lars Jangland Sjukhusfysik Akademiska sjukhuset SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar Hur påverkades strålsäkerhetsarbetet? Inställning

Läs mer

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371

Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-19 52 Fördjupad uppföljning av Knivsta kommuns hemtjänst utförd i egen regi SN-2015/371 Beslut Arbetsutskottet beslutar föreslå socialnämnden att

Läs mer

r177rinspektionenförvårdochomsorg

r177rinspektionenförvårdochomsorg r177rinspektionenförvårdochomsorg BESLUT enk92661 01 ö,e96 2014-01-30 Dnr 8.5-37429/2013-6 1(9) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.noren ivo.se Landstinget Gävleborg 801 88 Gävle Ärendet Tillsyn avseende

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun Patientsäkerhetsberättelse för medicinska insatser i elevhälsan. Grundskolan Barn och ungdom Eslövs kommun År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Lizbeth Blennerup, Medicinskt Ledningsansvarig

Läs mer

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs

Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda. En snabbkurs Arbetsmiljöinformation för Förtroendevalda En snabbkurs Vad är arbetsmiljö? Arbetsmiljö: Fysisk Kemi Organisation Teknik Administration Ekonomi Arbetstid Social arbetsmiljö Social arbetsmiljö kan omfatta:

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248.

Beslut för förskola. efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun. Beslut. 2011-12-20 Dnr 43-2011:1248. Beslut Emmaboda kommun Förskolechefer i förskolan och pedagogisk omsorg Beslut för förskola efter tillsyn av förskolan och pedagogisk omsorg i Emmaboda kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping,

Läs mer