Föreläggande efter inspektion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläggande efter inspektion"

Transkript

1 BESLUT Landstinget Blekinge Karlskrona Handläggare: Catarina Danestig Sjögren Telefon: Vår referens: SSM Objekt: Blekinge sjukhus Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Landstinget Blekinge att vidta de åtgärder som framgår av nedanstående föreläggandepunkter (1 39) samt att till SSM redovisa de åtgärder som vidtas. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur åtgärderna implementerats i verksamheterna och exempel på detta. Föreläggandepunkterna 1-5, 7, 10, 14-16, och ska åtgärdas och redovisas till SSM senast den 1 oktober De övriga föreläggandepunkterna ska åtgärdas enligt en tidsplan som ska tas fram av landstinget och godkännas av SSM. Tidsplanen ska vara SSM tillhanda senast 31 mars Organisation Föreläggandepunkt 1 Landstinget Blekinge ska uppdatera sin organisationsplan för strålskyddet så att det av denna framgår hur arbetsuppgifter gällande strålskydd är fördelade samt hur formerna för samarbete i strålskyddshänseende är utformat för samtliga berörda funktioner i linjen och för funktionerna radiologisk ledningsfunktion, sjukhusfysiker och landstingets strålskyddsexpert. Föreläggandepunkt 2 Landstinget Blekinge ska säkerställa att berörd personal informeras om arbetsuppgifter för, samt samarbetsformer med, den radiologiska ledningsfunktionen. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (14) Föreläggandepunkt 3 Landstinget Blekinge ska, i ett dokumenterat beslut, formellt utse en person att inneha den radiologiska ledningsfunktionen för den nuklearmedicinska verksamheten på röntgenkliniken. Föreläggandepunkt 4 Landstinget Blekinge ska, i ett dokumenterat beslut, formellt utse en sjukhusfysiker att vara landstingets strålskyddsexpert. Föreläggandepunkt 5 Landstinget Blekinge ska säkerställa att landstingets strålskyddsexpert är ledamot i strålskyddskommittén. Föreläggandepunkt 6 Landstinget Blekinge ska upprätta en sammanhållen kvalitetshandbok avseende strålskydd, vilken bör vara en integrerad del av kvalitetssystemet för patientsäkerhet. Av systemet ska det framgå: hur dokument tas fram, granskas och fastställs, och var fastställda dokument finns förvarade och hur de kommuniceras till medarbetare. Föreläggandepunkt 7 Landstinget Blekinge ska säkerställa att sjukhusfysiker deltar i kvalitetssäkringsprogram för utrustningar och arbetsmetoder. Föreläggandepunkt 8 Landstinget Blekinge ska dokumentera och fastställa hur arbetet med systematisk revision och utveckling av metoder ska bedrivas. Av dokumentationen ska det framgå att den radiologiska ledningsfunktionen och sjukhusfysiker aktivt ska delta i arbetet. Föreläggandepunkt 9 Landstinget Blekinge ska utveckla och implementera ett system för hantering av avvikelser gällande strålning. Av systemet ska det framgå: hur avvikelser inom landstinget rapporteras och utvärderas, beslutsordning för åtgärder, hur åtgärder följs upp och kommuniceras, hur avvikelser till SSM rapporteras, samt beslutsordning för rapportering till SSM. Föreläggandepunkt 10 Landstinget Blekinge ska utreda om det förekommit avvikelser som leder till håravfall på operatörers händer och, om så är fallet, vidta relevanta åtgärder för att förhindra att detta inträffar igen.

3 Sida 3 (14) Personalens kompetens Föreläggandepunkt 11 Landstinget Blekinge ska utveckla och skriftligen dokumentera ett program för utbildning av all berörd personal (inklusive sjukhusfysiker, ingenjörer och läkare) i strålskydd, metodik och handhavande. Av programmet ska det framgå vilka utbildningsmoment olika personalkategorier ska gå igenom innan de får utföra ett visst arbete. Föreläggandepunkt 12 Landstinget Blekinge ska upprätta, dokumentera och implementera rutiner som säkerställer att all berörd personal erhåller adekvat utbildning, enligt fastställda utbildningsprogram, innan de arbetar självständigt. Rutinerna ska även gälla vid införandet av nya metoder och ny utrustning. Föreläggandepunkt 13 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner som säkerställer att alla genomförda utbildningar signeras. Utrustning Föreläggandepunkt 14 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner för att säkerställa att utrustning regelbundet kontrolleras och att de, efter serviceåtgärder, fungerar enligt avsedd funktion. Tydliga regler för vem som ansvarar för olika moment och hur utrustningen ska godkännas för klinisk användning ska ingå i rutinen. Föreläggandepunkt 15 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner för att säkerställa att förvaringsbehållare för radioaktiva ämnen och förpackningar med radioaktivt avfall är korrekt märkta. Föreläggandepunkt 16 Landstinget Blekinge ska upprätta en avfallsplan som beskriver de utsläpp som förekommer, det radioaktiva avfall som uppkommer, samt hur avfallet slutligen tas omhand. Av avfallsplanens dokumentation ska det också framgå mängden lagrat avfall med en halveringstid över tio timmar. Lokaler Föreläggandepunkt 17 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner för beräkning av dimensionering av strålskydd samt dosberäkning och dosmätning av lokaler där verksamhet med joniserande strålning bedrivs. Landstinget ska också kartlägga strålmiljön utanför skyddat och kontrollerat område.

4 Sida 4 (14) Föreläggandepunkt 18 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner som säkerställer att sjukhusfysiker deltar i planering och kontroll av strålskyddet vid ny- och ombyggnad av lokaler. Föreläggandepunkt 19 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera en rutin för kategoriindelning av lokaler. Av rutinen ska kriterier och motivering för kategoriindelning samt anvisningar för skyltning och lokala regler för tillträde framgå. Föreläggandepunkt 20 Landstinget Blekinge ska upprätta och skriftligen dokumentera arbetsregler för skyddat och kontrollerat område. Föreläggandepunkt 21 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner för att säkerställa att lokaler för förvaring av radioaktiva ämnen är korrekt märkta. Föreläggandepunkt 22 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner för interna transporter av radioaktivt material. Patientstrålskydd Föreläggandepunkt 23 Landstinget Blekinge ska säkerställa att sjukhusfysiker deltar i utvärderingar av nya undersökningsmetoder inom nuklearmedicin. Föreläggandepunkt 24 Landstinget Blekinge ska upprätta rutiner som säkerställer att patienter får rätt radiofarmaka med rätt aktivitetsmängd samt utforma en beredskapsplan som omfattar åtgärder i syfte att mildra de skadliga effekterna vid en eventuell feladministrering. Föreläggandepunkt 25 Landstinget Blekinge ska säkerställa att metodbeskrivningar för rutinmässiga undersökningar finns att tillgå vid utrustningarna på Centraloperation. Föreläggandepunkt 26 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner som säkerställer att endast berättigade röntgenundersökningar utförs. Av rutinerna ska kriterier för bedömning av berättigande för alla undersökningar framgå. Av rutinerna ska det även framgå krav på samverkan med strålskyddskommittén då nya metoder och tillämpningar införs.

5 Sida 5 (14) Föreläggandepunkt 27 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner som säkerställer att systematiskt optimeringsarbete av alla medicinska bestrålningar genomförs. I ett sådant arbete ska den radiologiska ledningsfunktionen och sjukhusfysiker delta. Föreläggandepunkt 28 Landstinget Blekinge ska: vidta åtgärder för att säkerställa att personalen följer beslutade rutiner om att fråga fertila kvinnor om graviditet samt dokumentera svaret, vidta åtgärder för att säkerställa att personalen följer beslutade rutiner om användning av gonadskydd, för mars, april, maj och juni 2012 redovisa till SSM i vilken omfattning personalen följer dessa rutiner. Föreläggandepunkt 29 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner för att följa upp genomlysningstider för enskilda operatörer. Sammanställning av genomlysningstider och återkoppling till enskilda operatörer ska ske minst årsvis för samtliga verksamheter som använder röntgenutrustning utanför röntgenavdelningen. Föreläggandepunkt 30 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera en rutin för uppföljning av patienter som fått höga stråldoser, med risk att ge biverkningar eller skador i form av sår, efter att ha genomgått undersökning med genomlysningsutrustning. Personalstrålskydd Föreläggandepunkt 31 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner för när det är berättigat att personal befinner sig i undersökningsrum där bestrålning pågår. Föreläggandepunkt 32 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera en rutin för kategoriindelning av personal. Av rutinen ska kriterier och motivering för kategoriindelning framgå. För personal i kategori A ska rutiner för läkarundersökning och persondosmätning upprättas. Föreläggandepunkt 33 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner för mätningar och beräkningar av stråldosen till ögon- och extremiteter för olika personalkategorier.

6 Sida 6 (14) Föreläggandepunkt 34 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner som säkerställer att orsakerna till oväntade förändringar av stråldoser och till att stråldoser överstiger gränsvärden utreds. Av rutinerna ska det framgå att onormalt stora persondoser och doser som överskrider gränsvärdena ska rapporteras till SSM. Föreläggandepunkt 35 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera en rutin med information till kvinnlig personal i fertil ålder om vilka regler som gäller för gravid personal. Skydd av allmänheten Föreläggandepunkt 36 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas för att minimera exponeringen till anhöriga. Föreläggandepunkt 37 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera instruktioner om rekommenderat amningsuppehåll till ammande kvinnor som ska genomgå en nuklearmedicinsk undersökning eller behandling. Föreläggandepunkt 38 Landstinget Blekinge ska upprätta och dokumentera rutiner för när patienter får lämna sjukhuset efter en nuklearmedicinsk behandling. Föreläggandepunkt 39 Landstinget Blekinge ska upprätta skriftlig information om nuklearmedicinska behandlingar till patienter och anhöriga. Ärendet SSM genomförde under oktober och november 2011 en inspektion av den verksamhet med joniserande strålning som bedrivs av Landstinget Blekinge. Observationer och iakttagelser från inspektionen redovisas i fyra inspektionsrapporter med diarienummer SSM Skälen för beslutet Vid inspektionen har flera brister konstaterats i förhållande till de krav som ställs på verksamhet med joniserande strålning i strålskyddslagen, strålskyddsförordningen samt föreskrifter utfärdade av SSM. För varje föreläggandepunkt anges här de författningsbestämmelser som ligger till grund för beslutet tillsammans med en hänvisning till relevanta avsnitt i inspektionsrapporterna där de brister i efterlevnaden av dessa krav som framkommit vid inspektionen redovisas.

7 Sida 7 (14) Av 32 strålskyddslagen framgår att SSM får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att lag, eller föreskrift eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska efterlevas. Skäl till föreläggandepunkt 1 Av 13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:35) om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning framgår bl.a. att tillståndshavarens strålskyddsorganisation ska dokumenteras i en organisationsplan av vilken det ska framgå hur arbetsuppgifterna i fråga om strålskyddet är fördelade. Vidare ska det av planen framgå formerna för samarbetet i strålskyddshänseende mellan tillståndshavare, sjukhusledning, verksamhetschef, den eller dem som innehar radiologisk ledningsfunktion, sjukhusfysiker och annan berörd personal. Se punkt 1 avsnitt i respektive inspektionsrapport. Skäl till föreläggandepunkt 2 och 3 Av 11 SSMFS 2008:35 framgår att det för varje verksamhet ska finnas en person som innehar den radiologiska ledningsfunktionen och att denne ska ha ett övergripande inflytande över verksamheten. Se punkt 2 avsnitt i inspektionsrapporterna om extern röntgenverksamhet och nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 4 Av 12 SSMFS 2008:35 framgår att det i verksamheten ska ingå en sjukhusfysiker som ska vara tillståndshavarens expert i frågor som är relaterade till strålskydd. Se punkt 2 avsnitt i inspektionsrapporten om övergripande styrning och ledning. Skäl till föreläggandepunkt 5 Av 15 SSMFS 2008:35 framgår att en av ledamöterna i strålskyddskommittén ska vara en sjukhusfysiker. Se punkt 3 avsnitt i inspektionsrapporten om övergripande styrning och ledning. Skäl till föreläggandepunkt 6 Av 17 SSMFS 2008:35 och 9 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:31) om röntgendiagnostik samt 7 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:34) om nukleärmedicin framgår att det ska finnas en kvalitetshandbok och ett kvalitetssäkringssystem för strålskydd. Se punkt 1 avsnitt i respektive inspektionsrapport. Skäl till föreläggandepunkt 7 Av 7 andra stycket 2 SSMFS 2008:31 och 5 andra stycket 2 SSMFS 2008:34 framgår att sjukhusfysikern ska medverka vid upprättande och genomförande av kvalitetssäkringsprogram för såväl utrustningar som arbets-

8 Sida 8 (14) metoder. Se punkt 2 avsnitt i inspektionsrapporterna om röntgenverksamhet, extern röntgenverksamhet och nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 8 Av 7 SSMFS 2008:35 framgår att befintliga metoder eller tillämpningar av medicinska bestrålningar ska omprövas varje gång det framkommer nya rön och av 21 SSMFS 2008:35 framgår att revision ska utföras regelbundet. Se punkt 1 och 2 avsnitt i respektive inspektionsrapport. Skäl till föreläggandepunkt 9 och 10 Av 17 SSMFS 2008:35 framgår att tillståndshavaren ska ha en kvalitetshandbok som avser strålskydd. Av 29 SSMFS 2008:35 framgår att oplanerade händelser av betydelse från strålskyddssynpunkt ska anmälas till SSM. Anmälan ska innehålla en beskrivning av händelsen och vilka åtgärder som vidtagits för att händelsen inte ska upprepas. Se punkt 1 avsnitt i inspektionsrapporterna om övergripande styrning och ledning, röntgenverksamhet, extern röntgenverksamhet och nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 11 Av 13 SSMFS 2008: 35 framgår att tillståndshavaren ska dokumentera hur utbildning av berörd personal i strålskydd, metodik och handhavande är upplagd. Av dokumentationen ska det framgå vilka utbildningsmoment olika personalkategorier måste ha gått igenom för att få utföra ett visst arbete. Se punkt 1 avsnitt i respektive inspektionsrapport. Skäl till föreläggandepunkt 12 Av 8 första stycket SSMFS 2008:31 och 6 första stycket SSMFS 2008:34 samt 7 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:28) om laboratorieverksamhet med radioaktiva ämnen i form av öppna strålskällor framgår att all personal i verksamheten ska ha tillräcklig teoretisk och praktisk utbildning för att arbetet ska kunna utföras på ett från strålskyddssynpunkt tillfredställande sätt. Se punkt 1 avsnitt i inspektionsrapporterna om röntgenverksamhet, extern röntgenverksamhet och nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 13 Av 8 tredje stycket SSMFS 2008:31 och 6 tredje stycket SSMFS 2008:34 framgår att personalen ska genom kvittering bekräfta att säkerhetsrutiner och andra utbildningsmoment genomgåtts. Se punkt 1 avsnitt i inspektionsrapporterna om extern röntgenverksamhet och nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 14 Av 7 andra stycket 5 SSMFS 2008:31 framgår att sjukhusfysiker ska svara för hur kontroller av utrustning utförs, av 19 första stycket SSMFS

9 Sida 9 (14) 2008:35 och 19 SSMFS 2008:31 framgår att kontroller ska utföras regelbundet samt efter service och reparationer. Av 17 SSMFS 2008:31 framgår att en leveranskontroll ska genomföras före den första kliniska användningen av utrustningen och av 20 andra stycket SSMFS 2008:35 framgår att vid fel, som medför risk för oavsiktlig exponering av människor eller felaktig exponering av patienter, ska utrustningen omedelbart tas ur bruk. Se punkt 1, 2, 4, 5 och 6 avsnitt i inspektionsrapporterna om röntgenverksamhet, extern röntgenverksamhet och nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 15 Av 33 SSMFS 2008:28 framgår att en förvaringsbehållare ska vara märkt med radionuklidens beteckning och uppgift om aktivitet vid ett angivet datum och av 13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2010:2) om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor framgår att vid intern hantering av radioaktivt avfall ska förpackningen vara märkt på föreskrivet sätt. Se punkt 3 avsnitt och punkt 2 avsnitt i inspektionsrapporten om nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 16 Av 4 och 16 SSMFS 2010:2 framgår att en avfallsplan som beskriver det radioaktiva avfall som uppkommer, utsläppen och det slutliga omhändertagandet av avfallet, ska finnas skriftligt dokumenterad samt att det ska finnas dokumentation över lagrat avfall med en halveringstid över tio timmar. Se punkt 1 och 3 avsnitt i inspektionsrapporten om nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 17 Av 3, 4, 6 och 7 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2008:11) om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning framgår krav på dimensionering av strålskärmning och utformning av lokaler där verksamhet med joniserande strålning bedrivs. Vidare finns krav på när stråldosmätning och beräkning ska göras samt hur dessa ska dokumenteras. Se punkt 1avsnitt i inspektionsrapporterna om röntgenverksamhet, extern röntgenverksamhet och nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 18 Av 7 sista stycket 8 SSMFS 2008:31 och 5 sista stycket 8 SSMFS 2008:34 framgår att sjukhusfysiker ska planera och kontrollera strålskyddet vid ny- och ombyggnad av lokaler. Se punkt 3 och 7 avsnitt i inspektionsrapporterna om röntgenverksamhet respektive nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 19 I 4 kap. Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2008:51) om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet

10 Sida 10 (14) med joniserande strålning finns bestämmelser om kategoriindelning av arbetsställen, hur tillträdet till sådana arbetsställen ska begränsas och hur arbetsstället ska vara märkt med skyltar. Se avsnitt i inspektionsrapporterna om extern röntgenverksamhet och nuklearmedicinsk verksamhet samt avsnitt i inspektionsrapporten om röntgenverksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 20 Av 4 kap. 4 och 9 SSMFS 2008:51 framgår att det för skyddat eller kontrollerat område ska finnas skriftliga regler för hur arbetet ska bedrivas. Se punkt 4 avsnitt i inspektionsrapporten om nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 21 Av 32 SSMFS 2008:28 framgår att förvaringsplatsen ska vara märkt med varningsskylt med namn och telefonnummer till ansvarig person, vilket även gäller förvaring av radioaktivt avfall. Se punkt 3 avsnitt i inspektionsrapporten om nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 22 Av 35 SSMFS 2008:28 framgår att det ska finnas skriftliga instruktioner för interna transporter. Se punkt 1 avsnitt i inspektionsrapporten om nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 23 Av 5 andra stycket 3 SSMFS 2008:34 framgår att sjukhusfysiker ska svara för att nya undersökningsmetoder utvärderas från strålskyddssynpunkt. Se punkt 1 avsnitt i inspektionsrapporten om nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 24 Av 7 SSMFS 2008:34 framgår att det ska finnas skriftliga procedurer som tillförsäkrar att rätt patient får rätt radiofarmaka och rätt aktivitetsmängd samt att det ska finnas en skriftlig beredskapsplan som omfattar åtgärder i syfte att mildra de skadliga effekterna om en feladministrering sker. Se punkt 3 och 4 avsnitt i inspektionsrapporten om nuklearmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 25 Av 18 SSMFS 2008:35 och 9 andra stycket SSMFS 2008:31 framgår att det vid varje utrustning ska finnas skriftliga beskrivningar av hur alla där förekommande rutinmässiga undersökningar ska genomföras. Se punkt 2 avsnitt i inspektionsrapporten om extern röntgenverksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 26 Av 5 första stycket SSMFS 2008:35 framgår att varje bestrålning ska på förhand ha bedömts vara berättigad, av 11 andra stycket 2 SSMFS 2008:35

11 Sida 11 (14) framgår att den som innehar den radiologiska ledningsfunktionen ska se till att en bedömning av berättigande utförs och av 24 SSMFS 2008:35 framgår att den remitterande läkaren och den läkare som beslutar om medicinsk bestrålning ska tillfråga kvinnor i fertil ålder om graviditet föreligger. Om graviditet föreligger eller inte kan uteslutas ska särskild prövning om berättigande göras. Se avsnitt i inspektionsrapporten om röntgenverksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 27 Av 8 SSMFS 2008:35framgår att det i optimering ska ingå val av utrustning, säkerställande av diagnostisk information, praktiskt genomförande av undersökning samt utvärdering av arbetsmetoder och av 11 andra stycket 3 SSMFS 2008:35 framgår att den som innehar den radiologiska ledningsfunktionen ska känna till och i samråd med sjukhusfysiker aktivt påverka och optimera arbetsmetoderna. Se punkt 1 och 2 avsnitt i inspektionsrapporten om extern röntgenverksamhet och punkt 1 och 2 avsnitt i inspektionsrapporten om nukleärmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 28 I 9 SSMFS 2008:31 finns bestämmelser om att det vid varje utrustning ska finnas skriftliga metodbeskrivningar för de undersökningar som utförs där med uppgifter om lämpliga dosreducerande åtgärder och att kontroller av arbetsmetoder ska ingå i kvalitetssäkringsprogrammet. I 11 finns bestämmelser om att kvinnor i fertil ålder ska tillfrågas om de är gravida och att gravida kvinnor ska undersökas med utrustning och metod som ger en så låg dos till fostret som rimligen är möjligt. Se punkt 6 avsnitt och punkt 4 avsnitt i inspektionsrapporten om röntgenverksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 29 Av 10 SSMFS 2008:31 framgår att journal över genomlysningstider ska föras för interventionella förfaranden och av tillståndsvillkor 5 Am-1, framgår att sammanställning och återkoppling ska göras årligen på individnivå. Se punkt 6 avsnitt och punkt 4 avsnitt i inspektionsrapporterna om röntgenverksamhet respektive extern röntgenverksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 30 Av 20 SSMFS 2008:35 framgår att risken för oavsiktlig eller felaktig bestrålning samt konsekvenserna av en sådan ska minimeras genom lämplig utformning av kvalitetskontroller och arbetsrutiner. Se punkt 7 avsnitt och punkt 5 avsnitt i inspektionsrapporterna om röntgenverksamhet respektive extern röntgenverksamhet.

12 Sida 12 (14) Skäl till föreläggandepunkt 31 Av 2 kap. 1 1 SSMFS 2008:51framgår att verksamhetsbedrivaren ska se till att varje bestrålning är berättigad. Se punkt 1 avsnitt i inspektionsrapporten om röntgenverksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 32 Av 4 kap. 1och 2 SSMFS 2008:51framgår att kategoriindelning av arbetstagare ska utföras i kategori A eller B. I bedömningen ska ingå sannolikheten för misstag eller olyckor. Se punkt 1 avsnitt i inspektionsrapporterna om övergripande styrning och ledning, extern röntgenverksamhet och nukleärmedicinsk verksamhet samt punkt 1 avsnitt i inspektionsrapporten om röntgenverksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 33 I 4 kap. 2 SSMFS 2008:51 finns bestämmelser om kategoriindelning av arbetstagare. Av 5 kap. 7 i samma föreskrifter framgår att om arbetets natur är sådan att särskilt stora doser till ögat lins eller extremiteter kan befaras ska delkroppsmätning utföras och årsdosen uppskattas. Se punkt 2 avsnitt i inspektionsrapporterna om extern röntgenverksamhet och nukleärmedicinsk verksamhet samt punkt 2 avsnitt i inspektionsrapporten om röntgenverksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 34 Av 2 kap. 1 3 och 3 kap. 2 SSMFS 2008:51 framgår att den som bedriver verksamhet med strålning ska se till att inga föreskrivna dosgränser överskrids och av 5 kap. 2 SSMFS 2008:51 att om en oväntad förändring av registrerad dos till någon av arbetstagare inträffar, ska orsaken utredas. Se punkt 5 och 6 avsnitt i inspektionsrapporten om extern röntgenverksamhet samt punkt 5 och 6 avsnitt i inspektionsrapporten om röntgenverksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 35 Av 3 kap. 5 och 6 SSMFS 2008:51framgår att den som bedriver verksamheten ska informera kvinnliga arbetstagare i fertil ålder om risker med joniserande strålning vid graviditet. En kvinna som är gravid har rätt att omplaceras till arbete som inte är förenat med joniserande strålning. Om hon inte omplaceras ska arbetet planeras så att föreskriven dosgräns inte överskrids. Se punkt 1 avsnitt i inspektionsrapporterna om extern röntgenverksamhet och nukleärmedicinsk verksamhet samt punkt 1 avsnitt i inspektionsrapporten om röntgenverksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 36 Av 4 andra stycket SSMFS 2008:35 framgår att det ska finnas skriftliga instruktioner om lämpliga åtgärder i syfte att minimera exponering till hjälpande person. Hjälpande person ska informeras om undersökningen. Se

13 Sida 13 (14) punkt 1 avsnitt i inspektionsrapporterna om röntgenverksamhet och nukleärmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 37 Av 15 SSMFS 2008:34 framgår att kvinnor som ammar ska, innan undersökningen eller behandlingen påbörjas, informeras om de amningsuppehåll som rekommenderas i de allmänna råden till samma föreskrifter. Se punkt 2 avsnitt i inspektionsrapporten om nukleärmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 38 Av 16 SSMFS 2008:34 framgår att det ska finnas upprättade rutiner för när en patient får lämna sjukhuset efter behandling. Se punkt 3 avsnitt i inspektionsrapporten om nukleärmedicinsk verksamhet. Skäl till föreläggandepunkt 39 Av 17 SSMFS 2008:34 framgår att innan patienten lämnar sjukhuset ska den som utfört behandlingen se till att patienten, dennas ledsagare och berörd nära anhörig, i tillämpliga delar, får information i enlighet med rekommendationerna i de allmänna råden till samma föreskrifter. Informationen ska vara skriftlig och formulerad så att den kan förstås av en lekman. Se punkt 4 avsnitt i inspektionsrapporten om nukleärmedicinsk verksamhet. Hur ett beslut överklagas Hur beslutet överklagas, se bilaga 1 Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Torsten Cederlund. I ärendets slutliga handläggning har deltagit verksjuristen Johan Strandman, inspektörerna Anders Frank, Carl Bladh-Johansson, Hanne Grinaker, Sven Richter och Richard Odh samt inspektören Catarina Danestig Sjögren, den sistnämnde föredragande. STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Torsten Cederlund Catarina Danestig Sjögren

14 Sida 14 (14) Bilagor: 1. Hur man överklagar 2. Inspektionsrapport om övergripande styrning och ledning, SSM Inspektionsrapport om röntgenverksamhet, SSM Inspektionsrapport om extern röntgenverksamhet, SSM Inspektionsrapport om nuklearmedicin, SSM Kopia till: Bertil Axelsson, Landstinget Kronoberg, kontaktperson till SSM

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB BESLUT 2011-06-17 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 799 4320 Sjukhusdirektören Danderyds sjukhus AB Vår referens: SSM 2011-555 182 88 Stockholm Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Lagar, föreskrifter och rekommendationer. Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006

Lagar, föreskrifter och rekommendationer. Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006 Lagar, föreskrifter och rekommendationer Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006 Samtliga lagar och FS som berör sjukvården 1. SFS 1988:220 Strålskyddslag

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland RAPPORT 2015-03-05 Dokumentnummer: SSM2014-3072-3 Arbetsgrupp: Claes Metelius, Hanne Grinaker, Lena Thorsson, Mauricio Alvarez, Stefan Thunberg, Sven Richter och Carl Bladh-Johansson (inspektionsansvarig)

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Sida: 1/8 Landstinget Västmanland Landstingsdirektören Landstingshuset BESLUT Vårt datum: 2010-06-14 Vår referens: SSM 2009/4521 721 89 Västerås Föreläggande Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Vilka strålskyddsregler måste vi följa?

Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Henrik Karlsson Sjukhusfysiker Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Kalmar SK-kurs Medicinsk strålningsfysik, Linköping 2013-10-09 Onkologiska kliniken och

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Region Kronoberg

Strålskyddsorganisation för Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Strålskyddshandbok Giltig fr.o.m: 2015-12-20 Faktaägare: Sara Olsson, Cheffysiker Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör Revisions nr:

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 2000:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg

Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg Bakgrund. Verksamheter som innefattar arbete med joniserande strålning har sedan länge reglerats genom olika typer av föreskrifter, förordningar och råd.

Läs mer

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå BESLUT 2011-02-08 Åklagarkammaren i Umeå Box 3003 903 02 Umeå Handläggare: Johan Strandman Telefon: 08-7994185 Vår referens: SSM 2011-533 Anmälan om brott mot strålskyddslagen Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län

Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län Fastställd av Landstingsdirektören Gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare 1 Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län 1. Inledning

Läs mer

Årsrapport strålskydd 2012

Årsrapport strålskydd 2012 Medicinskt servicecentrum 2013-01-14 Medicinsk fysik och teknik Årsrapport strålskydd 2012 1 Inledning Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Inspektion av röntgenverksamhet vid

Inspektion av röntgenverksamhet vid Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 HAMMARÖ Tillsynsrapport Datum: 2013-04-18 Er referens:-- Diarienr: SSM2013-233 Förrättningsdatum:2013-02-07, 2013-03-22 Ansvarig handläggare: Anders Frank

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

De dokument som ingår in kvalitetshandboken ligger till grund för en säker och riktig hantering av klinikens röntgenutrustning.

De dokument som ingår in kvalitetshandboken ligger till grund för en säker och riktig hantering av klinikens röntgenutrustning. KVALITETSHANDBOK Enligt föreskriften SSMFS 2008:30 utgiven av Statens Strålsäkerhetsmyndighet (SSM) skall en veterinärklinik ha en KVALITETSHANDBOK som skall innehålla en viss information. Vid en kontroll

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor; SSI FS 2000:9 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor; beslutade den 26 maj 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 och 8, strålskyddsförordningen

Läs mer

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare:

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare: Författare: Camilla Larsson 2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar Rapportnummer: 2015:14 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Förord Att systematiskt följa

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården

Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården Sida: 1/54 RAPPORT 2012-02-20 Process: Samlade strålsäkerhetsvärderingar Vår referens: SSM2011-4572 Arbetsgrupp: Torsten Cederlund, Anders Frank, Hanne Grinaker, Carl-Bladh-Johansson, Richard Odh Sven

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-04-17 Landstingsdirektören Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Handläggare: Catarina Danestig Sjögren Telefon: 08 799 4269 Vår referens: Objekt: Akademiska sjukhuset och Lasarettet

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Landstinget i Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping Beslut Vårt datum: 2013-12-16 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-3820 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder

Läs mer

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas.

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas. Medicinskt servicecentrum 2014-01-10 Medicinsk fysik och teknik ÅRSRAPPORT STRÅLSKYDD 2013 INLEDNING Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sida 1 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Organisationsplan fördelning av arbetsuppgifter... 2 2.1 Tillståndshavaren... 4 2.2 Förvaltningschef... 4 2.3 Verksamhetschef... 4 2.4 Avdelningschef...

Läs mer

Årsrapport strålskydd 2011

Årsrapport strålskydd 2011 Medicinskt servicecentrum 2012-01-30 Medicinsk fysik och teknik Årsrapport strålskydd 2011 Inledning Tillståndshavaren ansvarar enligt föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att det finns

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om nukleärmedicin; 1 SSMFS 2008:34

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Bilaga 1 Rapport Datum: 2016-02-12 Diarienr: SSM2014-1921 Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Sida 2 (283) Sida 3 (283) Införande av strålskyddsdirektivet

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Nya föreskrifter från SSM hur påverkas nuklearmedicin? Vårmöte nuklearmedicin 2016

Nya föreskrifter från SSM hur påverkas nuklearmedicin? Vårmöte nuklearmedicin 2016 Nya föreskrifter från SSM hur påverkas nuklearmedicin? Vårmöte nuklearmedicin 2016 Varför ändrar man föreskrifter? Verkligheten har ändrats, föreskriften är omodern Många dispensansökningar Nya EU direktiv

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning, installation och underhåll av strålkällor 1

Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning, installation och underhåll av strålkällor 1 Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning, installation och underhåll av strålkällor 1 Till ansökan bifogas: (För att saluföra brandvarnare enligt SSMFS2008:47 och rökdetektorer enligt SSMFS2008:44

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om verksamhet med acceleratorer

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Lokaler och avfall Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Laboratoriearbete (beredning och dispensering) SSMFS 2008:28, 2008:51 Administration och undersökning/behandling

Läs mer

Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF

Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF Leg. sjukhusfysiker Strålskyddsutbildning För att få lov att använda joniserande strålning, t.ex. röntgenstrålning, ska man ha Teoretisk kunskap om strålskydd, Praktisk

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektionsrapport Region Gotland

Inspektionsrapport Region Gotland Region Gotland 621 81 Visby Tillsynsrapport Datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Förrättningsdatum: 3 till 5 juni 2013 Inspektion Region Gotland, Visby lasarett Ansvarig handläggare:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om röntgendiagnostik; 1 SSMFS

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering av tillsynsinsatser vid verksamheter med öppna strålkällor ( )

Samlad strålsäkerhetsvärdering av tillsynsinsatser vid verksamheter med öppna strålkällor ( ) Sida: 1/16 RAPPORT 2011-10-19 Process: Samlade strålsäkerhetsvärderingar Vår referens: SSM2011-2379 Arbetsgrupp: Enheten för yrkesverksamhet Författare: Richard Holzwarth Samråd: - Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

2012:23. Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården. Författare: Anders Frank et al.

2012:23. Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården. Författare: Anders Frank et al. Författare: Anders Frank et al. 2012:23 Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården Rapportnummer: 2012:23 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Förord Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: REMISS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor;

Läs mer

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas.

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas. Medicinskt servicecentrum 2015-01-26 Medicinsk fysik och teknik ÅRSRAPPORT STRÅLSKYDD 2014 INLEDNING Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN I REGION SKÅNE

ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN I REGION SKÅNE ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN I REGION SKÅNE Revisionshistorik Version 1 2013-01-23 Revision Datum Anledning för revision Signatur Revision 1 2014-01-17 Ny förvaltningsorganisation i Region

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

SSI FS 2000:4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000.

SSI FS 2000:4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000. SSI FS 2000:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen (1988:293)

Läs mer

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Catarina Danestig Sjögren och Ann-Louis Söderman Strålsäkerhet vad är det? (1) Strålskydd Skydd mot skadlig verkan av strålning

Läs mer

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER Historik Strålmiljö Bilddiagnostik Joniserande strålning Lagar och regler Strålskydd 118 Strålskyddets

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin; SSI FS 2000:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen (1988:293)

Läs mer

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Strålskyddskommittén bistår den regionala etikprövningsnämnden, EPN, med att

Läs mer

Tillsynsrapport efter inspektion av Folktandvården Stockholms län AB

Tillsynsrapport efter inspektion av Folktandvården Stockholms län AB Folktandvården Stockholms län AB Box 6420 113 82 Stockholm Tillsynsrapport Datum: 2013-08-20 Er referens: Katarina Lundell Diarienr: SSM2013-280 Förrättningsdatum: 2013-04-16 Process: Inspektera Objekt:

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tillstånd för skolor att inneha

Läs mer

Strålskyddsbokslut Norrbottens Läns Landsting

Strålskyddsbokslut Norrbottens Läns Landsting Norrbottens Läns Landsting Landstingsdirektör Strålskyddsbokslut Norrbottens Läns Landsting Denna redogörelse avser kalenderåret 2012 Sammanställd av landstingets strålskyddsexpert Bakgrund Enligt Svensk

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013 SSM:s roll och uppdrag Röntgenveckan Uppsala 2013 Om Strålsäkerhetsmyndigheten! Bildades juli 2008! Har ett samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet! Sorterar under Miljödepartementet! Generaldirektör:

Läs mer

CBCT - lagar, förordningar och författningar

CBCT - lagar, förordningar och författningar CBCT - lagar, förordningar och författningar Bakgrund Vid Svensk Förening för Odontologisk Radiologis årsmöte 2008 diskuterades föreningens policy när det gäller det snabba utvecklingen inom Cone Beam

Läs mer

Tillsynsrapport för strålbehandlingsverksamheten i Landstinget i Jönköpings län

Tillsynsrapport för strålbehandlingsverksamheten i Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping Tillsynsrapport Datum: 2013-11-29 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-3820 Förrättningsdatum: 10 till 12 september 2013 Inspektion Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radiografering; 1 SSMFS 2008:25

Läs mer

SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar. Lars Jangland Sjukhusfysik Akademiska sjukhuset

SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar. Lars Jangland Sjukhusfysik Akademiska sjukhuset SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar Lars Jangland Sjukhusfysik Akademiska sjukhuset SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar Hur påverkades strålsäkerhetsarbetet? Inställning

Läs mer

Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar

Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Sid 1(8) Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av Kategoriindelning av personal baseras på de stråldoser arbetstagarna kan förväntas erhålla genom sitt arbete, medan kategoriindelning

Läs mer

Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Fysik, Region teknik Östergötland och strålskydd i radiologi, , Margareta Ahle

Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Fysik, Region teknik Östergötland och strålskydd i radiologi, , Margareta Ahle Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Fysik, Region teknik Östergötland och strålskydd i radiologi, 2015-12-10, Margareta Ahle Margareta Ahle, specialistläkare Radiolog, inriktad mot interventionell

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN

ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN Bilaga 5, NU-sjukvården och Kungälvs Sjukhus ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN NU-SJUKVÅRDEN OCH KUNGÄLVS SJUKHUS 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Verksamhet med joniserande strålning vid NU-sjukvården

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 1. Uppföljning av hantering av icke-kärntekniskt avfall Strålsäkerhetsmyndigheten ska identifiera och sammanställa brister i hanteringen av ickekärntekniskt

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om röntgenverksamhet inom veterinärmedicinen;

Läs mer

2014:02. Värdering av strålskydd och säkerhet vid universitetssjukhusens strålbehandling. Peter Björk Catarina Danestig Sjögren Hanne Grinaker

2014:02. Värdering av strålskydd och säkerhet vid universitetssjukhusens strålbehandling. Peter Björk Catarina Danestig Sjögren Hanne Grinaker Författare: Peter Björk Catarina Danestig Sjögren Hanne Grinaker 2014:02 Värdering av strålskydd och säkerhet vid universitetssjukhusens strålbehandling Rapportnummer: 2014:02 ISSN:2000-0456 Tillgänglig

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter om rökdetektorer som innehåller

Läs mer

Lunds universitets strålskyddsorganisation

Lunds universitets strålskyddsorganisation BESLUT 1 (6) Rektor Lunds universitets strålskyddsorganisation Bakgrund Som mottagare av Lunds universitets samlingstillstånd (Cu-7013) för verksamhet med joniserande strålning, är rektor tillika ytterst

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskärmning av lokaler för

Läs mer

Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna Henrik Andersson, Projektledare Tillståndsprövning NKS, SFL Röntgenverksamheten

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Kärnavfallsrådets seminarium om strålningsrisker Stockholm den 3 november 2015 Anders Wiebert Disposition UNSCEAR, ICRP, EU och SSM SSM:s slutförvarsföreskrifter

Läs mer

Användningsparametrar för mobil genomlysningsutrustning i Landstinget Kronoberg

Användningsparametrar för mobil genomlysningsutrustning i Landstinget Kronoberg RAPPORT Medicinsk fysik och teknik 2012-01-13 Avdelningen fysik MFTr2012/01 Användningsparametrar för mobil genomlysningsutrustning i Landstinget Kronoberg Bertil Axelsson Magnus Andersson Användningsparametrar

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laboratorieverksamhet med radioaktiva

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Dokumentstatus: Godkänt Westinghouse Electric Sweden AB 721 63 Västerås Beslut Vårt datum: 2016-05-26 Er referens: 16-046 Diarienr: SSM2014-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 4184

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om användning av industriutrustningar

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Westinghouse Electric Sweden AB 72 63 Västerås Beslut Vårt datum: 206-02- Er referens: ES 4-337 Diarienr: SSM204-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 484 Beslut om förlängd giltighetstid

Läs mer

Utbildningsprogrammet i strålsäkerhets innehåll, röntgen

Utbildningsprogrammet i strålsäkerhets innehåll, röntgen Godkänt den: 2017-02-16 Ansvarig: Per-Erik Åslund Gäller för: Akademiska sjukhuset; Lasarettet i Enköping Utbildningsprogrammet i strålsäkerhets innehåll, röntgen Innehåll Syfte och omfattning...3...3

Läs mer

Personalskydd. SSMFS 2008:51 om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning

Personalskydd. SSMFS 2008:51 om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning Personalstrålskydd Personalskydd SSMFS 2008:51 om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning 3 kap dosgränser 4 kap kategoriindelning, 5

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås besluta att

Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås besluta att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2015/10 Handlingstyp Informationsärende 1 (1) Datum 4 mars 2015 HSN Strålsäkerhetsbokslut 2014 Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker

Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker Svenska Sjukhusfysikerförbundet, SSFF, och Svensk Förening för Radiofysik, SFfR April 2011 Målbeskrivning för Specialiseringstjänstgöring för Sjukhusfysiker 1. Övergripande kompetensdefinition 1.1 Definition

Läs mer

SSI Rapport 2006:08. Veterinärinspektioner 2005. Helene Jönsson. Rapport från Statens strålskyddsinstitut tillgänglig i sin helhet via www.ssi.

SSI Rapport 2006:08. Veterinärinspektioner 2005. Helene Jönsson. Rapport från Statens strålskyddsinstitut tillgänglig i sin helhet via www.ssi. SSI Rapport 2006:08 Rapport från Statens strålskyddsinstitut tillgänglig i sin helhet via www.ssi.se Veterinärinspektioner 2005 Helene Jönsson SSI:s verksamhetssymboler UV, sol och optisk strålning Ultravialett

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

För radiografering i öppet utrymme ska även följande bifogas:

För radiografering i öppet utrymme ska även följande bifogas: Bilaga till ansökan om tillstånd för radiografering Den här informationen riktar sig till användare av utrustning med joniserande strålning. För innehav av strålkällor med hög aktivitet 1 och för handelsföretag

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Det nya direktivet Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för strålskyddet som upphäver de tidigare

Läs mer