Föreläggande om åtgärder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreläggande om åtgärder"

Transkript

1 Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan Stockholm Beslut Vårt datum: Er referens: - - Diarienr: SSM Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) förelägger Medicinsk Röntgen AB att vidta de åtgärder som framgår av nedanstående föreläggandepunkter (1 25) och att till SSM redovisa de åtgärder som vidtas. Redovisningen ska innehålla en beskrivning av hur åtgärderna har implementerats i verksamheterna och exempel på detta. Föreläggandepunkterna ska åtgärdas och redovisas till SSM senast den 30 november Organisation, styrning och ledning Föreläggandepunkt 1 Medicinsk Röntgen AB ska vidta åtgärder för att säkerställa att de lokala strålskyddsgruppernas uppgifter utförs i enlighet med företagets egna rutiner. Skäl för föreläggandepunkt 1 Av 14 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:35) om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning framgår att en strålskyddskommitté ska ingå i strålskyddsorganisationen. Tillståndshavare med omfattande verksamhet får dela in kommittén i separata grupper som verkar på skilda medicinska enheter. Se avsnitt punkten 1 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten (bilaga 3). Föreläggandepunkt 2 Medicinsk Röntgen AB ska vidta åtgärder för att säkerställa att metodbeskrivningar utformas och hanteras i enlighet med företagets egna rutiner. Skäl för föreläggandepunkt 2 Av 17 SSMFS 2008:35 och 9 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSM2008:31) om röntgendiagnostik framgår att det ska finnas en kvalitetshandbok och ett kvalitetssäkringssystem för strålskydd. Se avsnitt punkten 1 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (10) Föreläggandepunkt 3 Medicinsk Röntgen AB ska vidta åtgärder för att säkerställa att alla avvikelser av betydelse ur strålskyddssynpunkt, enligt företagets egna kriterier, rapporteras till SSM. Skäl för föreläggandepunkt 3 Av 29 SSMFS 2008:35 framgår att oplanerade händelser av betydelse från strålskyddssynpunkt ska anmälas till SSM. Av 5 kap. 4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:51) om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning framgår att en händelse som kan ha lett till onormalt stora persondoser ska rapporteras till SSM. Se avsnitt punkten 1 i inspektionsrapport för övergripande styrning och ledning (bilaga 2). Föreläggandepunkt 4 Medicinsk Röntgen AB ska upprätta och fastställa rutiner för hur arbetet med att systematiskt revidera och utveckla metoder ska bedrivas inom verksamheten. Av rutinen ska det bland annat framgå hur den radiologiska ledningsfunktionen och sjukhusfysiker aktivt ska delta i arbetet. Skäl för föreläggandepunkt 4 Av 7 SSMFS 2008:35 framgår att befintliga metoder eller tillämpningar av medicinska bestrålningar ska omprövas varje gång det framkommer nya rön om deras effektivitet eller verkningar. Av 11 andra stycket 3 samma föreskrift framgår att den person som innehar den radiologiska ledningsfunktionen i samråd med sjukhusfysiker aktivt ska påverka och optimera arbetsmetoderna. Se avsnitt punkten 1 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Berättigande av röntgenundersökningar Föreläggandepunkt 5 Medicinsk Röntgen AB ska upprätta och fastställa rutiner för berättigandebedömning av nya metoder. Av rutinerna ska det framgå vem som beslutar om införandet av en ny metod, och att nya metoder ska tas upp för bedömning i strålskyddskommittén. Skäl för föreläggandepunkt 5 Av 5 SSMFS 2008:35 framgår att varje bestrålning på förhand ska ha bedömts vara berättigad med hänsyn till syftet med bestrålningen och den bestrålades individuella förutsättningar. Alla nya metoder eller tillämpningar av medicinsk bestrålning ska ha bedömts vara berättigade innan de används allmänt. Se avsnitt punkten 5 i inspektionsrapport för övergripande styrning och ledning. Föreläggandepunkt 6 Medicinsk Röntgen AB ska uppdatera sina rutiner för berättigandebedömning av individuella undersökningar. Av rutinerna ska det framgå

3 Sida 3 (10) att berättigandebedömning av röntgenremisser ska utföras av radiolog eller den person som fått uppgiften delegerad till sig att göra berättigandebedömning av röntgenremisser, vem som får delegera berättigandebedömningen av olika typer av röntgenremisser till annan yrkeskategori än radiolog, samt kriterier för vilken kompetens och utbildning som krävs för de personer som har fått uppgiften delegerad till sig att göra berättigandebedömningar av röntgenremisser. Skäl för föreläggandepunkt 6 Av 5 första stycket SSMFS 2008:35 framgår att varje bestrålning på förhand ska ha bedömts vara berättigad. Av 6 samma föreskrift framgår att det är en läkare som ska besluta om en medicinsk bestrålning ska genomföras. Vidare framgår av 8 SSMFS 2008:31 att all personal ska ha sådan utbildning som behövs för att arbetet ska kunna utföras under goda strålskyddsförhållanden och att rutiner för sådan utbildning ska finnas dokumenterad. Se avsnitt punkten 1 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Optimering av stråldoser Föreläggandepunkt 7 Medicinsk Röntgen AB ska upprätta och fastställa rutiner för hur arbetet med optimering av undersökningsmetoder och utvärdering av arbetsmetoder ska bedrivas. Av rutinerna ska det framgå att sjukhusfysiker och läkare som innehar radiologisk ledningsfunktion aktivt ska delta i sådant arbete. Skäl för föreläggandepunkt 7 Av 3 SSMFS 2008:35 framgår att tillståndshavaren ska se till att all bestrålning är optimerad. Av 8 samma föreskrift framgår att det i optimering ska ingå säkerställande av diagnostisk information, praktiskt genomförande av undersökning samt utvärdering av arbetsmetoder därmed förenade patientdoser. Vidare framgår av 11 andra stycket 3 samma föreskrift att den som innehar den radiologiska ledningsfunktionen ska känna till, och i samråd med sjukhusfysiker, aktivt påverka och optimera arbetsmetoderna. Se avsnitt punkterna 1 och 2 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten samt avsnitt 6.5 punkten 1 i inspektionsrapport för övergripande styrning och ledning. Föreläggandepunkt 8 Medicinsk Röntgen AB ska för samtliga enheter utreda orsakerna till varför rutinerna för att fråga fertila kvinnor om graviditet, användning av kompression och användning av gonadskydd inte följs samt dokumentera svaren och vidta åtgärder för att komma till rätta med bristerna. Skäl för föreläggandepunkt 8 Av 9 SSMFS 2008:31 framgår att det vid varje utrustning ska finnas skriftliga metodbeskrivningar för de undersökningar som utförs där. Beskrivningarna ska bland annat innehålla uppgifter om lämpliga dosreducerande åtgärder såsom kompression och användning av gonadskydd. Vidare ska kvalitetssäkringsprogrammet innefatta kontroll av arbetsmetoder. Vidare framgår av 11 samma föreskrift att kvinnor i fertil ålder ska

4 Sida 4 (10) tillfrågas om de är gravida och att gravida kvinnor ska undersökas med utrustning och metod som ger en så låg dos till fostret som rimligen är möjligt. Se avsnitt punkten 5 samt avsnitt punkterna 4 och 5 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Genomlysningstider Föreläggandepunkt 9 Medicinsk Röntgen AB ska säkerställa att journal över genomlysningstider förs för interventionella förfaranden. Skäl för föreläggandepunkt 9 Av 10 SSMFS 2008:31 framgår att en journal över genomlysningstider ska föras för interventionella förfaranden och för röntgenutrustningar som används för genomlysning utanför röntgenavdelningen. Se avsnitt punkten 6 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Riskanalys Föreläggandepunkt 10 Medicinsk Röntgen AB ska upprätta och fastställa rutiner som säkerställer att riskanalyser utförs systematiskt innan nya metoder eller ny utrustning implementeras. Skäl för föreläggandepunkt 10 Av 20 första stycket SSMFS 2008:35 framgår att potentiell bestrålning ska beaktas. Sannolikheten för och konsekvenserna av felaktig bestrålning ska minimeras genom lämpligt val av utrustning och lämplig utformning av kvalitetskontroller, arbetsrutiner och utbildningsprogram. Se avsnitt punkten 7 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten samt avsnitt 6.3 punkten 3 i inspektionsrapport för övergripande styrning och ledning. Utbildning Föreläggandepunkt 11 Medicinsk Röntgen AB ska upprätta och fastställa rutiner som säkerställer att strålskydd ingår i introduktionsutbildning av ny personal. Skäl för föreläggandepunkt andra stycket 3 SSMFS 2008:35 framgår att tillståndshavaren ska dokumentera hur utbildning av personal i strålskydd, metodik och handhavande av utrustning är upplagd. Vidare framgår av 8 andra stycket SSMFS 2008:31 att det ska dokumenteras vilka utbildningsmoment olika personalkategorier måste ha gått igenom för att få utföra ett visst arbete.

5 Sida 5 (10) Se avsnitt punkten 1 och avsnitt punkten 1 i inspektionsrapport för övergripande styrning och ledning. Föreläggandepunkt 12 Medicinsk Röntgen AB ska ändra beskrivningen av hur strålskyddsarbetet inom företaget är organiserat så att det framgår vem som ansvarar för att ta fram och utveckla utbildningsprogram. Skäl för föreläggandepunkt 12 Av 10 SSMFS 2008:35 framgår att tillståndshavaren ska se till att all personal har de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas under goda strålskyddsförhållanden. Vidare framgår av 13 SSMFS 2008:35 att tillståndshavaren i sin beskrivning av hur strålskyddsarbetet bedrivs ska dokumentera hur arbetsuppgifterna i fråga om strålskyddet är fördelat samt hur utbildning av berörd personal i strålskydd, metodik och handhavande av utrustning är upplagd. Se avsnitt punkten 2 i inspektionsrapport för övergripande styrning och ledning. Föreläggandepunkt 13 Medicinsk Röntgen AB ska vidta åtgärder som säkerställer att läkare som innehar den radiologiska ledningsfunktionen deltar i framtagandet av utbildningsprogram. Skäl för föreläggandepunkt 13 Av 11 sista stycket 4 SSMFS 2008:35 och 7 sista stycket 9 SSMFS 2008:31 framgår att den som innehar radiologisk ledningsfunktion i samråd med sjukhusfysiker och berörd personals chefer ska svara för att personalen har erforderlig kompetens. Se avsnitt punkten 2 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Föreläggandepunkt 14 Medicinsk Röntgen AB ska upprätta och fastställa rutiner som säkerställer att all personal genom kvittering bekräftar de utbildningsmoment som de genomgått. Skäl för föreläggandepunkt 14 Av 8 tredje stycket SSMFS 2008:31 framgår att personalen genom kvittering ska bekräfta att säkerhetsrutiner och andra utbildningsmoment har genomgåtts. Se avsnitt punkten 1, avsnitt punkten 1 och avsnitt punkten 1 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Föreläggandepunkt 15 Medicinsk Röntgen AB ska vidta åtgärder som säkerställer att fastställda utbildningsprogram i handhavande av utrustning följs vid utbildning av personal. Skäl för föreläggandepunkt 15 Av 10 första stycket SSMFS 2008:35 framgår att tillståndshavaren ska se till att all personal har de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas under goda strålskyddsförhållanden. Av 8 första stycket SSMFS 2008:31 framgår att all personal i verksamheten ska ha tillräcklig teoretisk och praktisk utbildning för att arbetet ska kunna utföras på ett från strålskyddssynpunkt tillfredställande sätt.

6 Sida 6 (10) Se avsnitt punkten 1 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Föreläggandepunkt 16 Medicinsk Röntgen AB ska vidta åtgärder för att identifiera behovet av strålskyddsutbildning inom företaget för att säkerställa att all berörd personal erhåller adekvat utbildning. Skäl för föreläggandepunkt 16 Av 10 första stycket SSMFS 2008:35 framgår att tillståndshavaren ska se till att all personal har de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas under goda strålskyddsförhållanden. Av 8 första stycket SSMFS 2008:31 framgår att all personal i verksamheten ska ha tillräcklig teoretisk och praktisk utbildning för att arbetet ska kunna utföras på ett från strålskyddssynpunkt tillfredställande sätt. Se avsnitt punkten 1 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Utrustning Föreläggandepunkt 17 Medicinsk Röntgen AB ska upprätta och fastställa en rutin för upphandling av utrustning där strålskydd beaktas. Av rutinen ska framgå att sjukhusfysiker och läkare som innehar den radiologiska ledningsfunktionen ska medverka. Skäl för föreläggandepunkt 17 Av 11 andra stycket 5 SSMFS 2008:35 framgår att tillståndshavaren, genom den som innehar den radiologiska ledningsfunktionen och sjukhusfysiker, ska se till att lämplig utrustning används i verksamheten. Se avsnitt 6.3 punkt 1 i inspektionsrapport för övergripande styrning och ledning. Föreläggandepunkt 18 Medicinsk Röntgen AB ska revidera rutinen för kontroll av utrustning så att det framgår vilka åtgärder som ska vidtas om värden från kontroll av utrustning ligger utanför fastställda toleransnivåer. Skäl för föreläggandepunkt 18 Av 21 SSMFS 2008:31 framgår att konstaterade fel ska åtgärdas. För fel som inte innebär någon omedelbar strålrisk och som inte omgående åtgärdas ska en åtgärdsplan och tidsschema upprättas. Av 20 sista stycket SSMFS 2008:35 framgår att utrustningen omedelbart ska tas ur bruk vid fel som medför risk för oavsiktlig exponering av människor eller felaktig exponering av patienter. Se avsnitt punkten 5 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten.

7 Sida 7 (10) Föreläggandepunkt 19 Medicinsk Röntgen AB ska upprätta och fastställa rutiner för kontroll av röntgenutrustning efter utförda service- och reparationsinsatser. Av rutinerna ska det framgå vem som får besluta om att ta utrustningen åter i klinisk drift. Skäl för föreläggandepunkt 19 Av 19 första stycket SSMFS 2008:35 och 19 andra stycket SSMFS 2008:31 framgår att kontroller ska utföras efter varje underhållsarbete som kan påverka utrustningens egenskaper från strålskyddsynpunkt. Se avsnitt punkt 6 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Lokaler Föreläggandepunkt 20 Medicinsk Röntgen AB ska upprätta och fastställa rutiner för strålskärmning av nya och befintliga lokaler så att det säkerställs att bidraget från verksamheten till den effektiva dosen inte överstiger 0,1 msv per år för personer som vistas utanför lokalerna i utrymmen som inte klassificerats som kontrollerat eller skyddat område. Av rutinen ska framgå hur lokaler vid om- och nybyggnad ska strålskärmas samt hur mätningar och beräkningar ska utföras. Medicinsk Röntgen AB ska också kartlägga strålmiljön utanför skyddat område för att säkerställa att gällande dosgränser inte överskrids. Skäl för föreläggandepunkt 20 Av 3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:11) om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning framgår att lokaler ska vara byggda så att det är osannolikt att bidraget från verksamheten till den effektiva dosen överstiger 0,1 msv per år för personer som vistas utanför lokalerna i utrymmen som inte klassificerats som kontrollerat eller skyddat område. Av 7 samma föreskrift framgår att dokumentation över beräkningar och mätningar ska sparas. Se avsnitt punkterna 1 och 2 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Kategoriindelning av lokaler Föreläggandepunkt 21 Medicinsk Röntgen AB ska säkerställa att samtliga kategoriindelade områden är korrekt skyltade. Skäl för föreläggandepunkt 21 Av 4 kap. 7 och 10 SSMFS 2008:51 framgår att skyddade och kontrollerade områden ska vara märkta med skyltar som anger vilket typ av område det är och vilken typ av strålkällor som finns inom området. Se avsnitt punkt 3 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Föreläggandepunkt 22 Medicinsk Röntgen AB ska upprätta och fastställa regler för hur arbetet ska bedrivas i undersökningsrum där genomlysningsverksamhet bedrivs.

8 Sida 8 (10) Skäl för föreläggandepunkt 22 Av 4 kap. 4 och 9 SSMFS 2008:51 framgår att för varje skyddat eller kontrollerat område ska det finnas skriftliga regler för hur arbetet ska bedrivas. Se avsnitt punkten 4 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Patientstrålskydd Föreläggandepunkt 23 Medicinsk Röntgen AB ska vidta åtgärder för att komma till rätta med bristen att företaget inte kan visa att sjukhusfysiker utvärderar nya undersökningsmetoder från strålskyddssynpunkt. Skäl för föreläggandepunkt 23 Av 7 andra stycket 3 SSMFS 2008:31 framgår att sjukhusfysiker ska svara för att nya undersökningsmetoder utvärderas från strålskyddssynpunkt. Se avsnitt punkten 1 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Personalstrålskydd Föreläggandepunkt 24 Medicinsk Röntgen AB ska upprätta och fastställa rutiner för dosövervakning av personal. Dosövervakningen ska ske i sådan utsträckning att det går att visa att personalen är placerade i rätt kategori. Av rutinerna ska det framgå att sjukhusfysiker har varit med om att utforma kontrollerna av personalstråldoser. Skäl för föreläggandepunkt 24 Av 4 kap. 2 sista stycket SSMFS 2008:51 framgår att för arbetstagare i kategori B ska dosövervakning ske i sådan utsträckning att det går att visa att placeringen i kategori B är korrekt. Av 7 sista stycket 10 SSMFS 2008:31 framgår att sjukhusfysiker ska svara för utformning av rutiner för kontroll av personalstråldoser. Se avsnitt punkterna 1, 2 och 5 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten samt avsnitt punkten 1 i inspektionsrapport för övergripande styrning och ledning. Gravid personal Föreläggandepunkt 25 Medicinsk Röntgen AB ska vidta åtgärder som säkerställer att kvinnliga arbetstagare i fertil ålder informeras om risker med joniserande strålning vid graviditet och om rätten att omplaceras till arbete som inte är förenat med joniserande strålning under graviditeten. Skäl för föreläggandepunkt 25 Av 3 kap. 5 och 6 SSMFS 2008:51 framgår att den som bedriver verksamheten ska informera kvinnliga arbetstagare i fertil ålder om risker med joniserande strålning vid graviditet. En kvinna som är gravid har rätt att omplaceras till arbete som inte är förenat

9 Sida 9 (10) med joniserande strålning. Om hon inte omplaceras ska arbetet planeras så att föreskriven dosgräns inte överskrids. Se avsnitt punkten 1 i inspektionsrapport för röntgenverksamheten. Ärendet SSM genomförde under våren 2013 en inspektion av delar av den verksamhet med joniserande strålning som bedrivs av Medicinsk Röntgen AB. Observationer och iakttagelser från inspektionen redovisas i två olika tillsynsrapporter med dokumentnummer SSM Skälen för beslutet Vid inspektionen har ett antal brister konstaterats i förhållande till de krav som ställs på verksamhet med joniserande strålning i strålskyddslagen (1988:220), strålskyddsförordningen (1988:293) samt föreskrifter och villkor utfärdade av SSM. Under varje föreläggandepunkt anges de författningsbestämmelser som ligger till grund för beslutet tillsammans med en hänvisning till relevanta avsnitt i tillsynsrapporterna där de brister i efterlevnaden av dessa krav som framkommit vid inspektionen redovisas. Av 32 strålskyddslagen framgår att SSM får meddela de förelägganden som behövs i enskilda fall för att lagen, föreskrift eller villkor som har meddelats med stöd av lagen ska efterlevas. Hur beslutet överklagas, se bilaga 1. I detta ärende har enhetschefen Torsten Cederlund beslutat. Inspektören Carl Bladh- Johansson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också verksjuristen Martin Henrysson, inspektörerna Anders Frank, Camilla Larsson, Gustav Murquist och Lena Thorson deltagit. STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Torsten Cederlund Carl Bladh-Johansson Bilagor: 1. Hur man överklagar 2. Inspektionsrapport för övergripande styrning och ledning av verksamhet med joniserande strålning inom Medicinsk Röntgen AB 3. Inspektionsrapport för röntgenverksamheten inom Medicinsk Röntgen AB Kopia till: Jerker Edén Strindberg, Medicinsk Röntgen AB:s kontaktperson gentemot SSM

10 Sida 10 (10) Bilaga 1 Hur ett beslut överklagas Strålsäkerhetsmyndighetens beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Överklagandet ska göras skriftligt och inges till Strålsäkerhetsmyndigheten, Stockholm. Besöksadress: Solna strandväg 96, Stockholm. Ange i skrivelsen beslutets diarienummer, vilken ändring ni vill ha i beslutet och skälen för ändringen. Överklagandet ska ha inkommit till Strålsäkerhetsmyndigheten inom tre veckor från det att ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Strålsäkerhetsmyndigheten överlämnar överklagandet till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning om inte Strålsäkerhetsmyndigheten själv ändrar beslutet på det sätt ni har begärt.

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB BESLUT 2011-06-17 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 799 4320 Sjukhusdirektören Danderyds sjukhus AB Vår referens: SSM 2011-555 182 88 Stockholm Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-02-06 Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Handläggare: Catarina Danestig Sjögren Telefon: +46 8 799 4269 Vår referens: SSM2011-3358 Objekt: Blekinge sjukhus Föreläggande efter inspektion

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk

Läs mer

Lagar, föreskrifter och rekommendationer. Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006

Lagar, föreskrifter och rekommendationer. Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006 Lagar, föreskrifter och rekommendationer Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006 Samtliga lagar och FS som berör sjukvården 1. SFS 1988:220 Strålskyddslag

Läs mer

Inspektion av röntgenverksamhet vid

Inspektion av röntgenverksamhet vid Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 HAMMARÖ Tillsynsrapport Datum: 2013-04-18 Er referens:-- Diarienr: SSM2013-233 Förrättningsdatum:2013-02-07, 2013-03-22 Ansvarig handläggare: Anders Frank

Läs mer

Vilka strålskyddsregler måste vi följa?

Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Henrik Karlsson Sjukhusfysiker Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Kalmar SK-kurs Medicinsk strålningsfysik, Linköping 2013-10-09 Onkologiska kliniken och

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 2000:1 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk och odontologisk verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Sida: 1/8 Landstinget Västmanland Landstingsdirektören Landstingshuset BESLUT Vårt datum: 2010-06-14 Vår referens: SSM 2009/4521 721 89 Västerås Föreläggande Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland RAPPORT 2015-03-05 Dokumentnummer: SSM2014-3072-3 Arbetsgrupp: Claes Metelius, Hanne Grinaker, Lena Thorsson, Mauricio Alvarez, Stefan Thunberg, Sven Richter och Carl Bladh-Johansson (inspektionsansvarig)

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Region Kronoberg

Strålskyddsorganisation för Region Kronoberg Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Strålskyddshandbok Giltig fr.o.m: 2015-12-20 Faktaägare: Sara Olsson, Cheffysiker Fastställd av: Per-Henrik Nilsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör Revisions nr:

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Landstinget i Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping Beslut Vårt datum: 2013-12-16 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-3820 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder

Läs mer

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare:

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare: Författare: Camilla Larsson 2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar Rapportnummer: 2015:14 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Förord Att systematiskt följa

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län

Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län Fastställd av Landstingsdirektören Gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare 1 Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län 1. Inledning

Läs mer

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå

Åklagarkammaren i Umeå Box Umeå BESLUT 2011-02-08 Åklagarkammaren i Umeå Box 3003 903 02 Umeå Handläggare: Johan Strandman Telefon: 08-7994185 Vår referens: SSM 2011-533 Anmälan om brott mot strålskyddslagen Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg

Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg Bakgrund. Verksamheter som innefattar arbete med joniserande strålning har sedan länge reglerats genom olika typer av föreskrifter, förordningar och råd.

Läs mer

Årsrapport strålskydd 2012

Årsrapport strålskydd 2012 Medicinskt servicecentrum 2013-01-14 Medicinsk fysik och teknik Årsrapport strålskydd 2012 1 Inledning Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Inspektionsrapport Region Gotland

Inspektionsrapport Region Gotland Region Gotland 621 81 Visby Tillsynsrapport Datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Förrättningsdatum: 3 till 5 juni 2013 Inspektion Region Gotland, Visby lasarett Ansvarig handläggare:

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården

Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården Sida: 1/54 RAPPORT 2012-02-20 Process: Samlade strålsäkerhetsvärderingar Vår referens: SSM2011-4572 Arbetsgrupp: Torsten Cederlund, Anders Frank, Hanne Grinaker, Carl-Bladh-Johansson, Richard Odh Sven

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Tillsynsrapport efter inspektion av Folktandvården Stockholms län AB

Tillsynsrapport efter inspektion av Folktandvården Stockholms län AB Folktandvården Stockholms län AB Box 6420 113 82 Stockholm Tillsynsrapport Datum: 2013-08-20 Er referens: Katarina Lundell Diarienr: SSM2013-280 Förrättningsdatum: 2013-04-16 Process: Inspektera Objekt:

Läs mer

De dokument som ingår in kvalitetshandboken ligger till grund för en säker och riktig hantering av klinikens röntgenutrustning.

De dokument som ingår in kvalitetshandboken ligger till grund för en säker och riktig hantering av klinikens röntgenutrustning. KVALITETSHANDBOK Enligt föreskriften SSMFS 2008:30 utgiven av Statens Strålsäkerhetsmyndighet (SSM) skall en veterinärklinik ha en KVALITETSHANDBOK som skall innehålla en viss information. Vid en kontroll

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF

Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF Strålskyddsutbildning T8 Teknik på BoF Leg. sjukhusfysiker Strålskyddsutbildning För att få lov att använda joniserande strålning, t.ex. röntgenstrålning, ska man ha Teoretisk kunskap om strålskydd, Praktisk

Läs mer

Årsrapport strålskydd 2011

Årsrapport strålskydd 2011 Medicinskt servicecentrum 2012-01-30 Medicinsk fysik och teknik Årsrapport strålskydd 2011 Inledning Tillståndshavaren ansvarar enligt föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att det finns

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om röntgendiagnostik; 1 SSMFS

Läs mer

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013 SSM:s roll och uppdrag Röntgenveckan Uppsala 2013 Om Strålsäkerhetsmyndigheten! Bildades juli 2008! Har ett samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet! Sorterar under Miljödepartementet! Generaldirektör:

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Fysik, Region teknik Östergötland och strålskydd i radiologi, , Margareta Ahle

Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Fysik, Region teknik Östergötland och strålskydd i radiologi, , Margareta Ahle Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Fysik, Region teknik Östergötland och strålskydd i radiologi, 2015-12-10, Margareta Ahle Margareta Ahle, specialistläkare Radiolog, inriktad mot interventionell

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd.

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Bilaga 1 Rapport Datum: 2016-02-12 Diarienr: SSM2014-1921 Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning. Ny lag om strålskydd. Sida 2 (283) Sida 3 (283) Införande av strålskyddsdirektivet

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas.

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas. Medicinskt servicecentrum 2014-01-10 Medicinsk fysik och teknik ÅRSRAPPORT STRÅLSKYDD 2013 INLEDNING Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas.

Tillståndshavaren har därmed ansvaret för att dimensioneringen av resurserna är tillräckliga för att lagar och föreskrifter skall kunna uppfyllas. Medicinskt servicecentrum 2015-01-26 Medicinsk fysik och teknik ÅRSRAPPORT STRÅLSKYDD 2014 INLEDNING Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER

STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER STRÅLSKYDD VID RÖNTGENDIAGNOSTIK VERKSAMHETSOMRÅDE BILD, SÖDERSJUKHUSET ANNIKA MELINDER, SJUKHUSFYSIKER Historik Strålmiljö Bilddiagnostik Joniserande strålning Lagar och regler Strålskydd 118 Strålskyddets

Läs mer

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte

Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Anvisningar till ansökan för stråletisk bedömning avseende diagnostisk användning av joniserande strålning i forskningssyfte Strålskyddskommittén bistår den regionala etikprövningsnämnden, EPN, med att

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Sida 1 (15) Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Organisationsplan fördelning av arbetsuppgifter... 2 2.1 Tillståndshavaren... 4 2.2 Förvaltningschef... 4 2.3 Verksamhetschef... 4 2.4 Avdelningschef...

Läs mer

2012:23. Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården. Författare: Anders Frank et al.

2012:23. Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården. Författare: Anders Frank et al. Författare: Anders Frank et al. 2012:23 Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården Rapportnummer: 2012:23 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Förord Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor; SSI FS 2000:9 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om verksamhet med acceleratorer och slutna strålkällor; beslutade den 26 maj 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 och 8, strålskyddsförordningen

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskärmning av lokaler för

Läs mer

ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN I REGION SKÅNE

ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN I REGION SKÅNE ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN I REGION SKÅNE Revisionshistorik Version 1 2013-01-23 Revision Datum Anledning för revision Signatur Revision 1 2014-01-17 Ny förvaltningsorganisation i Region

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning, installation och underhåll av strålkällor 1

Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning, installation och underhåll av strålkällor 1 Bilaga till ansökan om tillstånd till försäljning, installation och underhåll av strålkällor 1 Till ansökan bifogas: (För att saluföra brandvarnare enligt SSMFS2008:47 och rökdetektorer enligt SSMFS2008:44

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

SSI FS 2000:4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000.

SSI FS 2000:4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000. SSI FS 2000:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen (1988:293)

Läs mer

Nya föreskrifter från SSM hur påverkas nuklearmedicin? Vårmöte nuklearmedicin 2016

Nya föreskrifter från SSM hur påverkas nuklearmedicin? Vårmöte nuklearmedicin 2016 Nya föreskrifter från SSM hur påverkas nuklearmedicin? Vårmöte nuklearmedicin 2016 Varför ändrar man föreskrifter? Verkligheten har ändrats, föreskriften är omodern Många dispensansökningar Nya EU direktiv

Läs mer

SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar. Lars Jangland Sjukhusfysik Akademiska sjukhuset

SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar. Lars Jangland Sjukhusfysik Akademiska sjukhuset SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar Lars Jangland Sjukhusfysik Akademiska sjukhuset SSMs inspektion i Uppsala Erfarenheter och lärdomar Hur påverkades strålsäkerhetsarbetet? Inställning

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radiografering; 1 SSMFS 2008:25

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om verksamhet med acceleratorer

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om nukleärmedicin; 1 SSMFS 2008:34

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

2014:02. Värdering av strålskydd och säkerhet vid universitetssjukhusens strålbehandling. Peter Björk Catarina Danestig Sjögren Hanne Grinaker

2014:02. Värdering av strålskydd och säkerhet vid universitetssjukhusens strålbehandling. Peter Björk Catarina Danestig Sjögren Hanne Grinaker Författare: Peter Björk Catarina Danestig Sjögren Hanne Grinaker 2014:02 Värdering av strålskydd och säkerhet vid universitetssjukhusens strålbehandling Rapportnummer: 2014:02 ISSN:2000-0456 Tillgänglig

Läs mer

CBCT - lagar, förordningar och författningar

CBCT - lagar, förordningar och författningar CBCT - lagar, förordningar och författningar Bakgrund Vid Svensk Förening för Odontologisk Radiologis årsmöte 2008 diskuterades föreningens policy när det gäller det snabba utvecklingen inom Cone Beam

Läs mer

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Catarina Danestig Sjögren och Ann-Louis Söderman Strålsäkerhet vad är det? (1) Strålskydd Skydd mot skadlig verkan av strålning

Läs mer

Strålskyddsbokslut Norrbottens Läns Landsting

Strålskyddsbokslut Norrbottens Läns Landsting Norrbottens Läns Landsting Landstingsdirektör Strålskyddsbokslut Norrbottens Läns Landsting Denna redogörelse avser kalenderåret 2012 Sammanställd av landstingets strålskyddsexpert Bakgrund Enligt Svensk

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 579-2013 Äldre- och handikappnämnden Lidingö stad Äldre- och handikappförvaltningen 181 82 Lidingö Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-04-17 Landstingsdirektören Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Handläggare: Catarina Danestig Sjögren Telefon: 08 799 4269 Vår referens: Objekt: Akademiska sjukhuset och Lasarettet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Ulf Yngvesson Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 573-2013 Vuxennämnden Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 631 86 Eskilstuna Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

2013-10-09. Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Kompetens

2013-10-09. Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Vad åligger den radiologiska ledningspersonen? Kompetens Vad åligger den radiologiska ledningspersonen Sofia Olai Röntgenläkare, interventionist Universitetssjukhuset i Linköping tidigare RLF Seldingerenheten Vad åligger den radiologiska ledningspersonen Kompetens

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering av tillsynsinsatser vid verksamheter med öppna strålkällor ( )

Samlad strålsäkerhetsvärdering av tillsynsinsatser vid verksamheter med öppna strålkällor ( ) Sida: 1/16 RAPPORT 2011-10-19 Process: Samlade strålsäkerhetsvärderingar Vår referens: SSM2011-2379 Arbetsgrupp: Enheten för yrkesverksamhet Författare: Richard Holzwarth Samråd: - Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 586-2013 Omsorgsnämnden Trollhättans stad 461 83 Trollhättan Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut

Läs mer

Tillsynsrapport för strålbehandlingsverksamheten i Landstinget i Jönköpings län

Tillsynsrapport för strålbehandlingsverksamheten i Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping Tillsynsrapport Datum: 2013-11-29 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-3820 Förrättningsdatum: 10 till 12 september 2013 Inspektion Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 580-2013 Vård- och omsorgsnämnden Lunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen Box 41 221 00 Lund Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Det nya direktivet Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för strålskyddet som upphäver de tidigare

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om röntgenverksamhet inom veterinärmedicinen;

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om tillstånd för skolor att inneha

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 578-2013 Äldrenämnden Karlskrona kommun Äldreförvaltningen 371 83 Karlskrona Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 574-2013 Socialnämnden Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Datainspektionens beslut

Läs mer

ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN

ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN Bilaga 5, NU-sjukvården och Kungälvs Sjukhus ORGANISATIONSPLAN FÖR STRÅLSKYDDSVERKSAMHETEN NU-SJUKVÅRDEN OCH KUNGÄLVS SJUKHUS 1 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Verksamhet med joniserande strålning vid NU-sjukvården

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016

Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 Strålsäkerhetsmyndighetens åtgärdslista 2016 1. Uppföljning av hantering av icke-kärntekniskt avfall Strålsäkerhetsmyndigheten ska identifiera och sammanställa brister i hanteringen av ickekärntekniskt

Läs mer

Strålskyddsorganisation och ansvarsfördelning för Hälso- och sjukvården på Gotland, ärende nr SSM

Strålskyddsorganisation och ansvarsfördelning för Hälso- och sjukvården på Gotland, ärende nr SSM Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2011/225 1 (6) Handlingstyp Beslut Datum 28 januari 2013 Strålskyddsmyndigheten Solna strandväg 96 171 16 Stockholm Strålskyddsorganisation och ansvarsfördelning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: REMISS Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor;

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Dokumentstatus: Godkänt Westinghouse Electric Sweden AB 721 63 Västerås Beslut Vårt datum: 2016-05-26 Er referens: 16-046 Diarienr: SSM2014-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 4184

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås besluta att

Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås besluta att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2015/10 Handlingstyp Informationsärende 1 (1) Datum 4 mars 2015 HSN Strålsäkerhetsbokslut 2014 Hälso- och sjukvårdsdirektören föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens vägledningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens vägledningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens vägledningssamling ISSN: Klicka här för att ange ISSN. SSMFS 2017:xy Vägledning med bakgrund och motiv till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (2017:xy) om exponering för

Läs mer

För radiografering i öppet utrymme ska även följande bifogas:

För radiografering i öppet utrymme ska även följande bifogas: Bilaga till ansökan om tillstånd för radiografering Den här informationen riktar sig till användare av utrustning med joniserande strålning. För innehav av strålkällor med hög aktivitet 1 och för handelsföretag

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Westinghouse Electric Sweden AB 72 63 Västerås Beslut Vårt datum: 206-02- Er referens: ES 4-337 Diarienr: SSM204-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 484 Beslut om förlängd giltighetstid

Läs mer

Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar

Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Sid 1(8) Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av Kategoriindelning av personal baseras på de stråldoser arbetstagarna kan förväntas erhålla genom sitt arbete, medan kategoriindelning

Läs mer

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård

Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso- och sjukvård Beslut Diarienr 2014-05-07 587-2013 Vård- och omsorgsnämnden Östersunds kommun Vård- och omsorgsförvaltningen 831 82 Östersund Beslut efter tillsyn behörighetsstyrning och loggkontroll inom kommunal hälso-

Läs mer