Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor"

Transkript

1 Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett. För handelsföretag ställs andra krav, se separat ansökningsblankett. Till ansökan bifogas: 1. Ifylld och signerad blankett Ansökan om tillstånd, Verksamhet med joniserande strålning. 2. Beskrivning av vilka radionuklider och i vilken aktivitetsmängder ansökan omfattar. Ifylld och signerad blankett Ansökan, Nyregistrering av utrustning för annan typ av utrustning. 3. Kontaktpersonens namn, telefonnummer post och e-postadress. 4. Beskrivning av den planerade verksamheten. Specificera om ansökan innehav, användning, transport och/eller överlåtelse av öppna strålkällor. 5. Beskrivning av strålskyddsorganisationen där det framgår hur arbetsuppgifterna och ansvaret inom strålskyddsarbetet är fördelat mellan olika befattningshavare. 6. Redogörelse för lokala strålskyddsregler vid arbetet. 7. Beskrivning av personalutbildning, vem eller vilka som ska hålla i personalutbildning och hur ofta utbildning sker. 8. Redogörelse för hur kategoriindelning (A eller B) av arbetstagare enligt SSMFS 2008:51 är gjord. 9. Redogörelse för om persondosimetri ska användas och hur extern- och interndos kontrolleras. 10. Redogörelse för inredningen i de arbetslokaler där öppna strålkällor kommer att användas (dragskåp, ventilation, arbetsytor, golvbeläggning etc.). 11. Beskrivning av hur de berörda lokalerna och arbetet är utformade. Gäller även eventuella förvaringslokaler. 12. Redogörelse för de strålskyddsinstrument som det finns tillgång till (fabrikat och typ). Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 13. Redogörelse för hur öppna respektive slutna strålkällor förvaras (lokal, lås, avskärmning, skyltning etc.). 14. Beskrivning av hur det radioaktiva avfallet tas omhand.

3 Allmän information Enligt strålskyddslagen (1988:220) krävs tillstånd för verksamhet med joniserande strålning. Strålsäkerhetsmyndigheten beviljar normalt tillstånd till en juridisk person, t.ex. ett företag. Det är därmed företaget som är tillståndshavare och ansvarar för att verksamheten med joniserande strålning sker inom gällande regelverk. Tillståndshavaren utser en person som ska svara för kontakterna med Strålsäkerhetsmyndigheten. Strålskyddsexpert För vissa verksamheter (se SSMFS 2008:25 och SSMFS 2008:27) krävs en godkänd strålskyddsexpert. Även för nukleärmedicin inom veterinärmedicinsk verksamhet krävs en strålskyddsexpert. Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om kompetens hos strålskyddsexperter finns i SSMFS 2008:29. Om den person som anges i ansökan ännu inte är godkänd som strålskyddsexpert ska ansökan om godkännande göras hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Till ansökan om godkännande av strålskyddsexpert ska bifogas: Personuppgifter, adressuppgifter, e-postadress och telefonnummer för den person som ska vara strålskyddsexpert. CV som redogör för den kompetens och erfarenhet som personen har av verksamhet med öppna strålkällor. Strålskyddsexpertens arbetsuppgifter. Registerutdrag för strålkällor Den typ av öppna och slutna radioaktiva strålkällor och röntgenrör som tillståndet omfattar ska anges i ett registerutdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar. Vid nyförvärv, kassering eller avyttring av slutna strålkällor eller röntgenutrustning måste registerutdraget revideras. Öppna strålkällor får hanteras i den omfattning som registerutdraget medger. Nyregistrering Om en verksamhet ska utöka användandet av öppna strålkällor utöver vad som tillståndet medger, ska relevant information (se ansökan om tillstånd) skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten så att omfattningen kan justeras.

4 Avregistrering Förbrukade apparater som innehåller röntgenrör ska göras permanent obrukbara. En försäkran om skrotning samt blanketten Anmälan Avregistrering av utrustning ska skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Vid skrotning finns även annan reglering som ska beaktas. Exempelvis måste berylliummetall och PVC innehållande oljor omhändertas, liksom elektronikskrot. Avyttring Det är viktigt att alla radioaktiva strålkällor som inte längre används omhändertas på lämpligt sätt. De kan antingen överlåtas till annan tillståndshavare, returneras till det företag som har sålt dem eller sändas till en godkänd avfallsanläggning. Studsvik Nuclear AB är för närvarande det enda företag i Sverige som har tillstånd att omhänderta kasserade radioaktiva strålkällor för slutförvaring, men det går även att anlita företag utanför Sverige. Vid avyttring av en apparat som innehåller en registrerad strålkälla måste ett avyttringsintyg begäras som visar att mottagaren har tillstånd att omhänderta strålkällan. Originalintyget samt blanketten Anmälan Avregistrering av utrustning skickas sedan till Strålsäkerhetsmyndigheten. Ansvaret för den registrerade strålkällan kvar-står tills det kan visas vem den har överlåtits till och att mottagaren har de tillstånd som krävs. Förändring av verksamheten Alla väsentliga förändringar som kan ha betydelse från strålskyddssynpunkt ska anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Till exempel ska byte av kontaktperson eller namnändring av företaget meddelas myndigheten. När tillståndshavaren helt har upphör med verksamhet med strålning och kan visa att alla strålkällor som fanns inom verksamheten har avyttrats eller kasserats, kan Strålsäkerhetsmyndigheten avskriva tillståndet. Införsel och utförsel ur landet Ett tillstånd ger normalt rätt att föra ut utrustning ur landet för att serva eller reparera apparater med radioaktiva strålkällor och att föra tillbaka den igen. Det är också tillåtet att låta strålkällorna återgå till en utländsk leverantör alternativt överlåtas till någon annan utanför Sverige. Avsändaren ska ha förvissat sig om att mottagaren har tillstånd för införsel och innehav av det radioaktiva ämnet i det mottagande landet. Avsändaren ska även följa förordningen (Euratom) nr 1493/93 om transport av radioaktiva ämnen mellan medlemsstater när radioaktiva ämnen passerar gränser mellan EU-länder. För strålkällor med hög aktivitet gäller andra regler (se SSMFS 2008:10). För handel med strålkällor och för att föra ut radioaktivt avfall från Sverige krävs ett särskilt tillstånd. Detta behövs dock inte för utförsel av utrustning-ar som innehåller röntgenrör.

5 Avgifter Tillståndet är avgiftsbelagt enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten och faktureras årligen. Uppgifter om avgifterna finns på Regelverk och villkor Tillståndshavaren är skyldig att känna till och följa regelverket för verksamheter med strålning. Följande ingår i regelverket: Strålskyddslagen (1988:220) Strålskyddsförordningen (1988:293) Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling SSMFS Eventuella villkor till tillståndet Exempel på relevanta föreskrifter (SSMFS) utfärdade av Strålsäkerhetsmyndigheten: 2008:9 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet. 2008:10 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt rapportering av radioaktiva ämnen 2008:27 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om verksamheter med acceleratorer och slutna strålkällor 2008:28 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laboratorieverksamhet med radioaktiva ämnen i form av öppna strålkällor 2008:29 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om kompetens hos strålskyddsexperter 2008:51 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning. 2008:52 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksam-het med joniserande strålning. 2010:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt avfall och utsläpp från verksamheter med öppna strålkällor 2011:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning För transporter gäller även andra myndigheters föreskrifter. Exempelvis gäller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter, ADR-S, för transporter av radioaktiva ämnen på väg och i terräng. Strålsäkerhetsmyndighetens samtliga föreskrifter finns på Övrigt Ta gärna kontakt med Strålsäkerhetsmyndigheten om du har några frågor: Tel E-postadress: Webbadress:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS: 2009:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller?

Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Uppdaterad i mars 2013 Personuppgifter i forskningen vilka regler gäller? Vad gäller när en forskare hanterar integritetskänsligt material i sin forskning?

Läs mer

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats?

Serveringstillstånd. Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? 1 Serveringstillstånd Vad behöver företagen veta inför en ansökan och hur kan din kommun informera på sin webbplats? Det är ofta hos kommunen som företagen möter regelverken i sin vardag 2 Många av regelverken

Läs mer

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan.

Fyll i blanketten noga det underlättar DO:s arbete med din anmälan. Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom ett annat arbetslivsområde Har du eller någon annan blivit diskriminerad inom arbetslivsområdet men inte av en arbetsgivare? Diskrimineringsförbudet

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du?

Exempel 2: En kund (firmatecknare för tidigare innehavare) hävdar att den som överlåtit domännamnet inte var behörig att teckna firman. Vad gör du? ABUSE DOCUMENT 1. Hur förhindras oegentlig överlåtelse? En person har via en whois slagning på ett domännamn fått fram namnet på den som innehar domännamnet. Han får också fram personnr eller organisationsnummer

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Bilaga 2 Rapport av Regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Bilaga 2 Rapport av Regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet Dokumentstatus: Godkänt Rapport Datum: 2015-02-23 Handläggare: Johan Friberg Diarienr: SSM2014-1013 Bilaga 2 Rapport av Regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet

Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Anmälningsblankett Sida 1 (8) Anmälan om diskriminering inom samhällslivet Den här blanketten kan du använda om du upplever att du själv eller någon annan har blivit diskriminerad, trakasserad eller utsatt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FONDMARKNADEN.SE 1. Användarvillkor Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB. Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Att publicera på Internet

Att publicera på Internet Att publicera på Internet Att publicera på Internet Radio- och TV-verket är en myndighet inom medieområdet. Verket ger tillstånd för marksänd TV (utom för public service-företagen), närradio, privat lokalradio

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel LVFS 2009:20

Läs mer