Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland"

Transkript

1 RAPPORT Dokumentnummer: SSM Arbetsgrupp: Claes Metelius, Hanne Grinaker, Lena Thorsson, Mauricio Alvarez, Stefan Thunberg, Sven Richter och Carl Bladh-Johansson (inspektionsansvarig) Författare: Carl Bladh-Johansson Fastställd: Torsten Cederlund Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion av verksamheter med joniserande strålning inom Landstinget Sörmland Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Förord Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort en samlad värdering av den verksamhet med joniserande strålning som bedrivs av Landstinget Sörmland. Denna rapport innehåller en värdering över hur ställda lagkrav följs och slutsatser av den uppnådda kravuppfyllnaden. Utgångspunkten i värderingen är att verksamheten är strålsäker om gällande lagar och föreskrifter följs. Rapporten bygger på resultat från Strålsäkerhetsmyndighetens inspektioner av verksamhet med joniserande strålning inom Landstinget Sörmland. Underlaget kommer från tillsynsrapporterupprättade i samband med inspektioner som genomförts under hösten 2014.

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Metod och syfte Avgränsningar Joniserande strålning inom Landstinget Sörmland Risker med medicinska bestrålningar Krav på medicinska bestrålningar Organisation Resurser Verksamhet Sammanställning över hur kraven efterlevs Organisation Resurser Verksamhet Samlad strålsäkerhetsvärdering Bilagor... 13

4 Sammanfattning En strålsäker hälso- och sjukvård innebär att gällande lagar och föreskrifter följs. Landstinget Sörmland har sammantaget en relativt låg lagefterlevnad. Det finns flera identifierade brister som kan leda till konsekvenser för strålsäkerheten för patienter och personal. Det visar Strålsäkerhetsmyndighetens sammanställning av inspektionerna av landstingets verksamhet med joniserande strålning, utförda hösten Grunden för en strålsäker sjukvård är att alla medicinska bestrålningar är berättigade och optimerade samt att dosgränser för personal och allmänhet inte överskrids. Det betyder i korthet att strålning inte ska användas i onödan och att dosen till människor ska vara så liten som möjligt samtidigt som det avsedda resultatet uppnås. Ett övergripande ledningssystem är under införande i Landstinget Sörmland. De inspekterade verksamheterna har dock ännu inte påbörjat implementeringen av systemet i sin verksamhet. Metodböcker och dokument som beskriver hur arbete med strålning bedrivs i praktiken inom de olika verksamheterna är istället dokumenterade och förvarade enligt särskilda rutiner för respektive verksamhet. Avsaknaden av ett gemensamt sammanhållet ledningssystem innebär att rutiner och metoder är utformade på olika vis och till viss del överlappar varandra. För varje verksamhet sammaställs ett årligt kvalitetsbokslut. Boksluten följer en given mall där bland annat utvärdering av patientsäkerhetsresultatet och det medicinska resultatet ingår. I boksluten ingår till viss del uppgifter om strålskyddsarbetet. Strålsäkerhetsmyndigheten anser att boksluten med fördel skulle kunna användas för att på ett systematiskt sätt följa upp strålskyddsarbetet inom respektive verksamhet. Flest brister har identifierats inom säkerställande av personalens strålskyddskompetens bland annat omfattar inte befintliga utbildningsprogram all personal som deltar vid medicinska bestrålningar. Landstinget gör heller inga systematiska uppföljningar av genomgångna utbildningar för att identifiera brister och behov för utbildning. Att landstinget inte i tillräcklig grad följer upp att personalen har den utbildning som krävs för att bedriva ett strålsäkert arbete anses anmärkningsvärt. Vidare har landstinget ett stort antal brister inom de olika verksamheterna. Antalet och allvarlighetsgraden skiljer sig dock mellan verksamheterna. Strålsäkerhetsmyndigheten anser att det stora antal brister som identifierades medför en risk för att verksamheterna med strålning inte bedrivs strålsäkert.

5 1. Inledning 1.1. Metod och syfte I denna rapportanalyseras de brister i lagefterlevnad som Strålsäkerhetsmyndigheten har identifierat genom inspektioner av verksamheter med joniserande strålning inom Landstinget Sörmland. Utifrån resultatet görs en samlad värdering av strålsäkerhetsläget. Syftet med rapporten är att synliggöra och värdera identifierade brister och förmedla dessa till landstings- och sjukhusledningen så att åtgärder vidtas Avgränsningar Värderingen omfattar resultatet av inspektioner med inriktning mot strålskyddet som utfördes under hösten 2015 vid Mälarsjukhuset Eskilstuna, Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Inspektionerna redovisas i följande tillsynsrapporter: Tillsynsrapport övergripande styrning och ledning av verksamhet med joniserande strålning inom Landstinget Sörmland, Tillsynsrapport Röntgenverksamhet i Landstinget Sörmland, Tillsynsrapport Strålbehandlingsverksamheten i Landstinget Sörmland, och Tillsynsrapport Nuklearmedicinsk verksamhet i Landstinget Sörmland. Vid inspektionerna har verksamheter med joniserande strålning granskats från en övergripande nivå med avseende på ledning och styrning till hur arbetet fungerar i den dagliga verksamheten ute på klinikerna. Odontologisk verksamhet och Bucky-behandlingar har inte granskats vid inspektionen. 2. Joniserande strålning inom Landstinget Sörmland De verksamheter med joniserande strålning inom sjukvården i landstinget som granskats, delar Strålsäkerhetsmyndigheten in i röntgen, nuklearmedicin och strålbehandling. Röntgen Verksamhet med röntgen bedrivs av Radiologiska kliniken Eskilstuna och Katrineholm samt Radiologiska kliniken Nyköping. Inom röntgenverksamheten utförs konventionella röntgenundersökningar, mammografiundersökningar, interventioner och datortomografiundersökningar (DT). Verksamhet med extern röntgen, det vill säga verksamheter där röntgenutrustning används utanför röntgenavdelningarna bedrivs vid samtliga tre sjukhus. Vid den aktuella inspektionen har enbart den extern röntgenverksamhet vid Mälarsjukhuset Eskilstuna granskats.

6 Extern röntgenverksamhet i Eskilstuna, bedrivs på operation av läkare från kirurg-, ortoped- och medicinkliniken. Övrig personal är anställd på operationsavdelningen. Ortopeden bedriver även röntgenverksamhet på akuten med en mini C-båge. På neonatalavdelningen finns en mobil röntgenutrustning för lung- och bukundersökningar. På intensivvårdsavdelningen och hjärtintensivvårdsavdelningen bedrivs röntgenverksamhet vid behov med en mobil röntgenutrustning. För denna verksamhet ansvarar personal från Radiologiska kliniken. Nuklearmedicin Nuklearmedicinsk verksamhet bedrivs vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Nuklearmedicin är en enhet inom mottagningen Klinisk fysiologi och nukleärmedicin, men för viss diagnostik har Radiologiska kliniken det medicinska tolkningsansvaret. Alla behandlingar utförs på Onkologikliniken. Extern Strålbehandling Strålbehandlingsverksamhet bedrivs vid Onkologikliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Inom strålbehandling utförs extern strålbehandling, i huvudsak med traditionell strålbehandlingsteknik men även intensitets modulerad och rotationsbaserad strålbehandling ges. 3. Risker med medicinska bestrålningar Röntgen Doserna som erhålls vid röntgenundersökningar och interventioner varierar beroende på teknik och typ av undersökning. Interventionella procedurer ger i medeltal högst stråldos därefter följer DT-undersökningar. Förknippad med dessa undersökningar finns risk för sena skador i form av strålningsinducerad cancer. Vid interventioner finns dessutom risk för akuta strålskador i form av hudrodnader, håravfall och i värsta fall svårläkta sår. Gällande personalstrålskydd är det främst personal som utför och deltar vid röntgengenomlysning med närstyrda stativ som riskerar att få höga stråldoser som kan leda till skador som till exempel grumling av ögats lins (katarakt). Utöver dosen till ögonen är det i första hand dosen till händer som kan överskrida föreskrivna gränsvärden om inte strålskyddet optimeras. Om inte strålskärmar och strålskyddsförkläden används kan även föreskrivna gränsvärden för effektiv dos överskridas. Nukleärmedicin Nukleärmedicinska undersökningar ger normalt stråldoser inom ett spann motsvarande röntgenundersökningar och riskerna för patienter är motsvarande. Nukleärmedicinska behandlingar ger upphov till höga strålnivåer runt patienten vilket medför att personal, anhöriga och allmänhet riskerar relativt höga stråldoser om inte restriktioner för umgänge följs. Då nuklearmedicin innebär arbete med öppna strålkällor finns det risk för kontamination. Det är i första hand dosen till händer och ögats lins som kan överskrida föreskrivna gränsvärden om inte strålskyddet optimeras.

7 Extern strålbehandling Vid strålbehandling ges mycket höga stråldoser till patienterna. Strålbehandling är därför potentiellt farligt och allvarliga olyckor har rapporterats internationellt även under de senare åren i västvärlden. På grund av de mycket höga stråldoserna som ges får patienter biverkningar av strålbehandling. En bristfälligt eller felaktigt genomförd strålbehandling kan leda till onödiga biverkningar och livslångt lidande för patienten. I strålbehandlingsverksamheten är risken för att personal eller allmänhet erhåller höga doser relativt liten om strålskydd av lokaler är adekvat. 4. Krav på medicinska bestrålningar Den som bedriver verksamhet med joniserande strålning måste uppfylla kraven i Strålskyddslagen (1988:220) och Strålskyddsförordningen (1988:293) samt kraven i föreskrifter och tillståndsvillkor från Strålsäkerhetsmyndigheten. Utgångspunkten för en strålsäker hälso- och sjukvård är att alla medicinska bestrålningar är berättigade och optimerade samt att dosgränser för personal och allmänhet inte överskrids. Det betyder i korthet att strålning inte ska användas i onödan och att dosen till människor ska vara så liten som möjligt samtidigt som det avsedda resultatet uppnås Organisation Landstingen ska ha en tydlig styrning och ledning av strålskyddsarbetet. De ska också ha rutiner för att systematiskt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten eftersom detta är en förutsättning för arbetet med bedömning av berättigande och optimering av medicinska bestrålningar. Styrning och ledning Strålskyddsorganisation Hur strålskyddsarbetet är organiserat ska enligt kraven finnas dokumenterat. Kvalitetssäkring Det ska finnas en kvalitetshandbok (kvalitetsledningssystem) som avser strålskydd. Denna bör vara integrerad med ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet. Metodbeskrivningar ska dokumenteras och fastställas för att säkerställa att behandlingar och undersökningar genomförs enligt kvalitetssäkrade metoder. Det ska finnas rutiner för hur förändringar av metoder implementeras i verksamheten. Utveckling och revision av verksamheten Kliniska radiologiska procedurer och rutiner ska systematiskt revideras i förhållande till fastställda arbetsmetoder för god vård. Avvikelsehantering

8 Avvikelser ska identifieras, dokumenteras, rapporteras och utredas. Bakomliggande orsaker ska analyseras och åtgärder ska vidtas för att förbättra strålskyddet. Dessutom ska det finnas rutiner som säkerställer att oplanerade händelser av betydelse från strålskyddssynpunkt anmäls till Strålsäkerhetsmyndigheten Resurser Landstingen ska säkerställa att personalen har rätt kompetens samt att utrustning och lokaler är avsedda för ändamålet. Personalens kompetens All personal som deltar i medicinska bestrålningar ska ha den kompetens som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna på ett strålsäkert sätt. Det ska finnas skriftliga utbildningsprogram och utbildningsplaner. Landstinget ska också följa upp genomgångna utbildningar i syftet att identifiera brister och behov. Utrustning Utrustningen ska vara anpassad för sitt ändamål. Strålskyddet ska beaktas vid upphandling och ny utrustning ska leveransbesiktigas innan den tas i kliniskt bruk. Därefter ska funktionskontroller utföras regelbundet och utrustning ska kontrolleras efter service och reparationer. Lokaler Lokaler ska vara anpassade för sitt ändamål och strålskärmningen ska vara adekvat så att gällande dosgräns inte överskrids. Arbetsställen där den årliga effektiva dosen uppgår till 1 msv eller mer ska indelas i kontrollerat eller skyddat område och arbetsregler ska utformas anpassade till den verksamhet som bedrivs i dessa lokaler Verksamhet Strålsäkerhetsmyndigheten ställer krav på att strålskyddet ska optimeras för patienter, personal och allmänheten samtidigt som önskat resultat för patienten uppnås. Detta innebär att landstingen ska ha rutiner för hur optimeringsarbete och kontroll av stråldoser ska genomföras. Patientstrålskydd Att kunna beräkna, mäta och registrera stråldoser till patienter vid undersökningar och behandlingar är en förutsättning för att kunna optimera strålskyddet. Stråldoser till patienter vid undersökningar Vid undersökningar ska den diagnostiska standarddosen bestämmas för de typerna av undersökningar Strålsäkerhetsmyndigheten har bestämt referensnivåer. Om referensnivåerna överskrids ska orsaken utredas och relevant åtgärder vidtas för att minska dosen. Det ska finnas lämpliga dosreducerande åtgärder i metodbeskrivningar och rutiner för att identifiera och följa upp patienter som eventuellt kan utveckla akuta strålskador.

9 Stråldoser till patienter vid behandlingar Genom att kontrollera alla parametrar som har betydelse för behandlingen och den stråldos patienten har fått säkerställs att behandlingen följer planeringen. Enligt kraven ska det finnas rutiner för olika typer av kontroller som säkerställer kvaliteten på behandlingen och rutiner över procedurer som hindrar förutsebara fel vilka skulle kunna medföra oavsiktliga eller felaktiga bestrålningar. Personalstrålskydd Tillståndshavarna ska utföra individuella mätningar av persondoser för alla arbetstagare som riskerar att få höga stråldoser för att verifiera att personalen inte överskrider föreskrivna dosgränser. Skydd av anhöriga, hjälpande personer och allmänheten Det ska finnas rutiner om lämpliga åtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas i syfte att minimera exponeringen till den hjälpande personen. 5. Sammanställning över hur kraven efterlevs När inspektionerna genomförs har Landstinget Sörmland sammantaget en låg efterlevnad av de krav som ställs i lagar och föreskrifter. Det finns ett stort antal brister inom de flesta områden. Figur 1 visar i vilken grad Landstinget Sörmland uppfyller de granskade krav (grupperade i områden enligt uppdelningen i kapitel 4) som ställs på strålsäkerheten inom hälso- och sjukvården. Lägst lagefterlevnad har landstinget inom säkerställande av personalens kompetens inom strålskydd. Identifierade brister varierar mellan röntgen, nuklearmedicin och strålbehandling. Figur 1. Summerad kravuppfyllnad för Landstinget Sörmland.

10 5.1. Organisation Styrning och ledning Landstinget Sörmland har i en organisationsplan beskrivit hur strålsäkerhetsarbetet är organiserat på en övergripande nivå. Beskrivningen kompletteras av verksamhetsspecifika dokument där samverkansformer, ansvar och arbetsuppgifter för berörd personal framgår i varierande omfattning. För strålbehandlingsverksamheten saknas konkreta beskrivningar av arbetsuppgifterna för vissa nyckelfunktioner medan samverkansformerna är otydligt beskrivna inom nuklearmedicinverksamheten. En generell brist för samtliga verksamheter är att innehavare av radiologisk ledningsfunktion i ett flertal fall inte är formellt utsedd eller saknar inflytande över delar av verksamheterna. Ett landstingsövergripande ledningssystem är under införande. De inspekterade verksamheterna har dock ännu inte påbörjat implementeringen av systemet i sin verksamhet. Metodböcker och dokument som berör hur arbete med strålning bedrivs i praktiken inom de olika verksamheterna är istället dokumenterade och förvarade enligt särskilda rutiner för respektive verksamhet. Avsaknaden av ett gemensamt sammanhållet ledningssystem innebär att rutiner och metoder är utformade på olika vis beroende på verksamhet. Inom exempelvis nuklearmedicinverksamheten utvecklas kvalitetsdokument av respektive avdelning/enhet och lagras på olika separata servrar som inte kommunicerar med varandra. Vissa dokument behandlar samma saker men innehållet är inte samstämt. Vid inspektionstillfället fanns ingen kvalitetshandbok avseende strålskydd för den radiologiska verksamheten i Nyköping. För varje verksamhet sammaställs ett årligt kvalitetsbokslut. Boksluten följer en given mall där bland annat utvärdering av patientsäkerhetsresultatet och det medicinska resultatet ingår. I boksluten ingår till viss del uppgifter om strålskyddsarbetet. Landstinget har övergripande rutiner för hantering av oplanerade händelser men den personal som utreder händelser på verksamhetsnivå saknar i flera fall utbildning i orsaks- och händelseanalys varpå grundorsaksanalys inte görs. Samtliga inspekterade verksamheter saknar också tydliga riktlinjer eller kriterier för när en inträffad händelse ska rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten. Några oplanerade händelser har inte rapporterats vidare till Strålsäkerhetsmyndigheten under de senaste åren trots att händelser som Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer är av betydelse har rapporterats internt Resurser Personalens kompetens Landstinget Sörmland har övergripande rutiner för utbildning och utbildningsprogram för personal men vissa personalkategorier inkluderas inte i dessa rutiner och program. Landstinget brister också i kompetenskartläggning och uppföljning av genomgångna utbildningar för att identifiera brister och behov av utbildning. Utrustning Landstinget Sörmland har dokumenterade rutiner för upphandling av utrustning som alastrar joniserande strålning, vilka säkerställer att sjukhusfysiker och läkare med radiologisk ledningsfunktion aktivt deltar vid upphandlingar. Däremot saknas system för att genomföra riskanalyser innan ny utrustning upphandlas och

11 implementeras i verksamheten. Landstinget har system för kontroll av röntgenutrustning men saknar rutiner för kalibrering och kontroll av utrustning inom den nukleärmedicinska verksamheten. Vid strålbehandlingsverksamheten görs inte kontroll av elektrondensitet i datortomografbilder som används för dosplaneringsändamål och elektronenergins dosoutput på linjäracceleratorerna kontrolleras inte alltid samma dag som behandling ska ges. Lokaler Landstinget Sörmland har brister i redovisningen av strålskärmning av lokaler. Det gäller dels strålskärmning av lokalerna på centraloperation i Eskilstuna och dels på den onkologiska vårdavdelningen för lokaler gränsande till rummet där patienter som genomgår radionuklidterapi vårdas. Dessutom involveras inte alltid sjukhusfysiker vid planering eller ombyggnation av lokaler där verksamhet med joniserande strålning bedrivs. Landstinget har för de flesta verksamheter adekvata skriftliga regler för hur arbetet ska bedrivas inom skyddade och kontrollerade områden. Däremot saknas dokumenterade lokala arbetsregler för hur och när personliga strålskydd ska användas vid arbete i de lokaler där nuklearmedicinverksamhet bedrivs. De krav som speciellt ställs på utformning av lokaler för beredning av radiofarmaka uppfylls ur strålskyddssynpunkt av landstinget Verksamhet Patientstrålskydd Landstinget Sörmland har rutiner för bedömning av berättigande av individuella undersökningar för nuklearmedicinverksamheten och röntgenverksamheten i Eskilstuna och Katrineholm däremot finns inte motsvarande rutiner för röntgenverksamheten i Nyköping. Landstinget har inte heller rutiner för bedömning av berättigande av nya metoder eller tillämpningar av medicinska bestrålningar. Berättigandebedömning utförs dels av läkare och dels av röntgensjuksköterskor men personliga delegationer för berättigandebedömning finns inte för röntgensjuksköterskorna och någon särskild utbildning i berättigandebedömning ges inte heller. Landstiget bedriver inget strukturerat optimeringsarbete inom nuklearmedicinverksamheten och någon översyn av befintliga arbetsmetoder görs inte. Landstinget har däremot en rutin för optimering av radiologiska undersökningar utförda med konventionell röntgen eller datortomografi, vilken tillämpas för Radiologiska kliniken Eskilstuna och Katrineholm. Inom röntgenverksamheten i Nyköping bedrivs däremot inget systematiskt optimeringsarbete och innehavaren av den radiologiska ledningsfunktionen och sjukhusfysiker samråder inte i dessa frågor. Den som innehar radiologisk ledningsfunktion är inte involverad i optimering av arbetsmetoder vid de externa röntgenverksamheterna. Det saknas också metodbeskrivningar för hur ingrepp utförs inom interventionsverksamheten. För strålbehandlingsverksamheten saknas protokoll för olika typer av sena palliativa behandlingar och av befintliga metodbeskrivningar framgår inte vem som

12 ansvara för varje enskilt moment i behandlingen. Sjukhusfysiker är inte fysiskt närvarande för att svara för kontroll av den absorberade dos som ges till patienter i samband med behandlingar på kvällstid. Personalstrålskydd och skydd av anhöriga och allmänheten Landstinget Sörmland har rutiner för persondosmätningar samt kategoriindelning av personal. Rutinen för persondosmätning är dock bristfällig eftersom information om kontroll av dosen till ögats lins, extremiteter och hud inte ingår. Personalen har tillgång till strålskyddsutrustning. Det saknas dock dokumenterade lokala arbetsregler inom nuklearmedicinverksamheten för när de olika strålskyddsutrustningarna ska användas. Det saknas rutiner för läkarkontroll av personal i kategori A. 6. Samlad strålsäkerhetsvärdering Strålsäkerhetsmyndigheten anser att landstinget bör fortsätta arbetet med att utveckla och implementera det landstingsövergripande ledningssystemet, så att samma regler för framtagande av rutiner och styrande dokument gäller inom hela landstinget och för att dokumenten enkelt ska kunna nås av samtliga berörda medarbetare. Genom ett gemensamt ledningssystem blir det enklare att säkerställa att fastställda rutiner följs och att dokument revideras regelbundet. Därmed förbättras också förutsättningar för att bedriva en strålsäker hälso- och sjukvård. Strålsäkerhetsmyndigheten anser också att kvalitetsboksluten med fördel skulle kunna användas för att på ett systematiskt sätt följa upp strålskyddsarbetet inom respektive verksamhet. Strålsäkerhetsmyndigheten har identifierat ett stort antal avvikelser från krav i strålskyddslagen, föreskrifter och tillståndsvillkor i landstingets verksamhet med joniserande strålning. Att landstinget inte följer upp att personalen har den kompetens som krävs för att bedriva en strålsäker verksamhet anser Strålsäkerhetsmyndigheten är anmärkningsvärt eftersom utbildning är grunden till att medicinska bestrålningar kan utföras på ett strålsäkert sätt, ur såväl patient- som personalsynpunkt. För personal inom röntgen- och nuklearmedicinverksamheterna innebär även otydligheten kring mätning av ögon- och fingerdoser att personal riskerar att utsättas för högre stråldoser än nödvändigt. Att grundorsaksanalys inte görs av inträffade avvikelser kan leda till att inga eller felaktiga slutsatser dras vilket kan resultera i att otillräckliga åtgärder vidtas. Att avvikelser av betydelse för strålsäkerheten inte rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten innebär att lärdommar från inträffade händelser inte kan spridas på nationell nivå. Antalet avvikelser från ställda krav skiljer sig mellan verksamheterna. Lagefterlevnaden inom den röntgenverksamhet som bedrivs vid Nyköpings lasarett är särskilt låg. För patienter som genomgår röntgenundersökningar innebär bristerna att de riskerar att utsättas för högre stråldoser än nödvändigt. Detta eftersom det inte sker något systematiskt optimeringsarbete och eftersom det inte finns dokumenterade rutiner för bedömning av berättigande.

13 Avsaknaden av rutiner för systematisk översyn och förbättringar av befintliga undersökningsmetoder inom nuklearmedicinverksamheten innebär att undersökningar inte optimeras med avseende på bildkvalitet och stråldos. Bristerna inom kontroll och kalibrering av utrustning innebär att det inte kan säkerställas att all utrustning fungerar som avsett över tid. Strålsäkerhetsmyndigheten ser en risk med att patientbehandlingar utförs på kvällstid inom strålbehandlingsverksamheten utan närvaro av sjukhusfysiker, då oförutsedd händelser kan inträffa, vilka kan kräva snabba bedömningar och att åtgärder eventuellt genast måste vidtas på plats. En strålsäker sjukvård innebär att lagar och föreskrifter följs. På grund av det stora antal avvikelser från gällande krav kan Landstinget Sörmland inte säkerställa att medicinska bestrålningar utförs strålsäkert. Bilagor Tillsynsrapport Övergripande styrning och ledning av verksamhet med joniserande strålning inom Landstinget Sörmland, Tillsynsrapport Röntgenverksamhet i Landstinget Sörmland, Tillsynsrapport Strålbehandlingsverksamheten i Landstinget Sörmland, och Tillsynsrapport Nuklearmedicinsk verksamhet i Landstinget Sörmland.

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Inspektion av röntgenverksamhet vid

Inspektion av röntgenverksamhet vid Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 HAMMARÖ Tillsynsrapport Datum: 2013-04-18 Er referens:-- Diarienr: SSM2013-233 Förrättningsdatum:2013-02-07, 2013-03-22 Ansvarig handläggare: Anders Frank

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut

Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Sida: 1/8 Landstinget Västmanland Landstingsdirektören Landstingshuset BESLUT Vårt datum: 2010-06-14 Vår referens: SSM 2009/4521 721 89 Västerås Föreläggande Strålsäkerhetsmyndighetens beslut Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB BESLUT 2011-06-17 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 799 4320 Sjukhusdirektören Danderyds sjukhus AB Vår referens: SSM 2011-555 182 88 Stockholm Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-02-06 Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Handläggare: Catarina Danestig Sjögren Telefon: +46 8 799 4269 Vår referens: SSM2011-3358 Objekt: Blekinge sjukhus Föreläggande efter inspektion

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Personalskydd. SSMFS 2008:51 om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning

Personalskydd. SSMFS 2008:51 om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning Personalstrålskydd Personalskydd SSMFS 2008:51 om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning 3 kap dosgränser 4 kap kategoriindelning, 5

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Landstinget i Jönköpings län Box 1024 551 11 Jönköping Beslut Vårt datum: 2013-12-16 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-3820 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder

Läs mer

SSI FS 2000:4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000.

SSI FS 2000:4. Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000. SSI FS 2000:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om medicinsk strålbehandling; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen (1988:293)

Läs mer

CBCT - lagar, förordningar och författningar

CBCT - lagar, förordningar och författningar CBCT - lagar, förordningar och författningar Bakgrund Vid Svensk Förening för Odontologisk Radiologis årsmöte 2008 diskuterades föreningens policy när det gäller det snabba utvecklingen inom Cone Beam

Läs mer

Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar

Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av arbetsställen och persondosmätningar Sid 1(8) Kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen, övervakning av Kategoriindelning av personal baseras på de stråldoser arbetstagarna kan förväntas erhålla genom sitt arbete, medan kategoriindelning

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården

Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården Sida: 1/54 RAPPORT 2012-02-20 Process: Samlade strålsäkerhetsvärderingar Vår referens: SSM2011-4572 Arbetsgrupp: Torsten Cederlund, Anders Frank, Hanne Grinaker, Carl-Bladh-Johansson, Richard Odh Sven

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Onkologiska kliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Onkologiska kliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 3 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom verksamheterna flykting och HVB -Styrdokument- 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Ledningssystem Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-08-11, 132 Dokumentansvarig

Läs mer

Organisationsnummer:

Organisationsnummer: BESLUT 2012-09-07 Sida 1(3) Handläggare: Catarina Danestig Sjögren Telefon: 08-799 4269 Landstinget Kronoberg 351 88 VÄXJÖ Vår referens: SSM2012-3459, Bm-022-00027 Er referens: -- Ert datum: -- Tillstånd

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin; SSI FS 2000:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om nukleärmedicin; beslutade den 28 april 2000. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen (1988:293)

Läs mer

Vilka strålskyddsregler måste vi följa?

Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Henrik Karlsson Sjukhusfysiker Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Kalmar SK-kurs Medicinsk strålningsfysik, Linköping 2013-10-09 Onkologiska kliniken och

Läs mer

Lagar, föreskrifter och rekommendationer. Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006

Lagar, föreskrifter och rekommendationer. Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006 Lagar, föreskrifter och rekommendationer Riktade Studiedagar i Strålskydd och Bildoptimering inom Röntgen Växjö 24-25 oktober 2006 Samtliga lagar och FS som berör sjukvården 1. SFS 1988:220 Strålskyddslag

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2012

Kvalitetsbokslut 2012 Diarienummer: Kvalitetsbokslut 2012 Radiologiska kliniken NLN Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 3 Organisation /

Läs mer

För radiografering i öppet utrymme ska även följande bifogas:

För radiografering i öppet utrymme ska även följande bifogas: Bilaga till ansökan om tillstånd för radiografering Den här informationen riktar sig till användare av utrustning med joniserande strålning. För innehav av strålkällor med hög aktivitet 1 och för handelsföretag

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-16 Inger Berglund, verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun Patientsäkerhetsberättelse för Kungälvs kommun År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-01-12 Birgitta Olofsson Ann Karlsson Monika Bondesson VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv

Läs mer

Strålskyddsorganisation vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Strålskyddsorganisation vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 1(5) Strålskyddsorganisation vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Definitioner Medicinsk bestrålning Med sådan avses bestrålning med joniserande och icke-joniserande strålning av Berättigande a)

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Datum Socialförvaltningen 2015-10-27 VERKSAMHETSPLAN Diarienummer Diarieplan 2015/95 701 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Beslutat av socialnämnden 2013-11-19, 116. Reviderat av socialnämnden

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3)

Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Läkemedelshantering (PM3) Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Hanna Franck Emil Ring Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation

Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation Datum: 2015-01-25 Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation Bakgrund I Sverige finns det flera kärnkraftverk och andra typer av kärntekniska anläggningar. I våra grannländer, t.ex. Finland och

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen

Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Landstingets kansli 2010-01-11 Planeringsavdelningen Ledning och styrning av sjukskrivningsprocessen Kvalitén inom hälso- och sjukvården ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras samt vara

Läs mer

2012:23. Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården. Författare: Anders Frank et al.

2012:23. Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården. Författare: Anders Frank et al. Författare: Anders Frank et al. 2012:23 Samlad strålsäkerhetsvärdering av hälso- och sjukvården Rapportnummer: 2012:23 ISSN:2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Förord Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Västerås /5-(e,.(7s BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2015-06-05 Dnr 8.5-26139/2014-81(7) Avdelning mitt Håkan Hult hakan.hultgivo.se Landstinget Västmanland Diariet Västmanlands sjukhus Landstingshuset ingång

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping) Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Landstinget Sörmland Regionsjukhuset Karsudden LSN-RSK13-049 Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 2012-02-18 Malin Lotterberg Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared

Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared sida 1 (9) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Martin Christensen Kvalitetscontroller Rapport från kvalitetsuppföljning av Nytidas dagliga verksamhet Ullared September 2014 sida 2

Läs mer

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00

Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Socialnämnden 2013-02-28 Plats och tid: ande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-12:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson (S)

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

2014:02. Värdering av strålskydd och säkerhet vid universitetssjukhusens strålbehandling. Peter Björk Catarina Danestig Sjögren Hanne Grinaker

2014:02. Värdering av strålskydd och säkerhet vid universitetssjukhusens strålbehandling. Peter Björk Catarina Danestig Sjögren Hanne Grinaker Författare: Peter Björk Catarina Danestig Sjögren Hanne Grinaker 2014:02 Värdering av strålskydd och säkerhet vid universitetssjukhusens strålbehandling Rapportnummer: 2014:02 ISSN:2000-0456 Tillgänglig

Läs mer

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus

Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Granskning av landstingets hantering av sjuka hus Rapport nr 18/2013 Januari 2014 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Innehåll 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 REKOMMENDATIONER... 4 2. BAKGRUND...

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7, 9 2

Läs mer

Ambulansdirigering Medhelp

Ambulansdirigering Medhelp LS-LED12-577 Ambulansdirigering Medhelp Maud Ekman (V) har inlämnat en interpellation om vad som krävs för att avtalet med Medhelp om ambulansdirigering inte ska förlängas och vilka alternativ som finns

Läs mer

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Utvärdering av Delprojekt-Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:57 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager Ärendet Produktionsutskottet

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län

Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län Fastställd av Landstingsdirektören Gäller från och med 2013-01-01 och tillsvidare 1 Strålskyddsorganisation för Landstinget i Uppsala län 1. Inledning

Läs mer

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA

REV15.20 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA 2015-06-18 LERUMS KOMMUN REVISORERNA Revisionsplan 2015 E 1 Revisionsplan för Lerums kommun 2015 Förslag till revisionsplan baseras på årets väsentlighets- och riskanalys, genomförda granskningar 2013

Läs mer

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30

En kort introduktion till kvalitetsledning. Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 En kort introduktion till kvalitetsledning Björn-Erik Erlandsson SFMI bjorn-erik.erlandsson@sth.kth.se 070-551 43 30 1 Kvalitetsledning Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun

Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun Patientsäkerhetsberättelse för Skolhälsovården (SHV) Kramfors Kommun 2013 Datum och ansvarig för innehållet; 20140217 Christina Norlander Verksamhetschef SHV Kramfors Kommun Mallen är framtagen av Sveriges

Läs mer

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018

Kommunövergripande riktlinjer för säkerhet och krisberedskap i Östra Göinge kommun mandatperioden 2015-2018 Ansvarig namn Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Riktlinjer säkerhetsarbete Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi

Uppföljning av särskilt boende - funktionshinderområdet, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-09-09 SN-2015/1620.722 1 (5) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Socialnämnden Judith Berntsson Nilsson 08-535 378 18 judith.berntsson@huddinge.se

Läs mer

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka

Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Närvård i Sörmland Bilaga 4 Kommuner Landsting i samverkan Länsgemensamt program för vård och omsorg om demenssjuka Länsstyrgruppen för Närvård i Sörmland Missiv till Programmets uppföljning av kvalitetsindikatorer

Läs mer

Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet Dokumentstatus: Under arbete Rapport Datum: 2015-02-23 Handläggare: Johan Friberg Diarienr: SSM2014-1013 Bilaga 1 Sammanfattande redovisning av regleringsbrevsuppdrag Nationell kompetens inom strålskyddsområdet

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts författningssamling

Statens strålskyddsinstituts författningssamling Statens strålskyddsinstituts författningssamling ISSN 0347-5468 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter och allmänna råd om strålskärmning av lokaler för diagnostik eller terapi med joniserande strålning;

Läs mer

12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107

12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107 Ärende 12 HSS 2014-09-22 12 Riktlinjer om ansvarsförhållande medicintekniska produkter HSS140107 Arbetsutskottets förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen antar föreslagna riktlinjer om ansvarsförhållanden

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Årsrapport strålskydd 2011

Årsrapport strålskydd 2011 Medicinskt servicecentrum 2012-01-30 Medicinsk fysik och teknik Årsrapport strålskydd 2011 Inledning Tillståndshavaren ansvarar enligt föreskrifter från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för att det finns

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 20-21 maj 2015 Lasarettet i Motala Motala Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

Europeiska förklaringar om sjukhusfarmaci

Europeiska förklaringar om sjukhusfarmaci Europeiska förklaringar om sjukhusfarmaci Följande sidor innehåller de europeiska förklaringarna om sjukhusfarmaci. Förklaringarna utgör gemensamt överenskomna uttalanden om vad varje europeiskt hälso-

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid

Södertörns brandförsvarsförbund. Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Policy Systematiskt arbetsmiljöarbete Dnr: 2013-110 Datum: 2013-09-13 Mål och policy för systematiskt arbetsmiljöarbete vid Södertörns brandförsvarsförbund Arbetet vid Södertörns

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen,

BESLUT. Tillsyn av psykiatriska akutmottagningen, Iff'\ Inspektionen förvårdochomsorg BESLUT it'rs/ 2015-12-01 Dnr 8.5-8059/2015-71(9) Avdelning mitt Ylva Grahn ylva.grahngi vo.se Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping Vårdgivare Landstinget i Sörmland

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Forskningsbidrag till lektortjänst inom interndosimetri

Forskningsbidrag till lektortjänst inom interndosimetri Vårt datum: 2016-03-29 Diarienr: SSM2016-1586 Forskningsbidrag till lektortjänst inom interndosimetri Strålsäkerhetsmyndigheten utlyser forskningsbidrag till en lektortjänst inom ämnesområdet interndosimetri.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse 2012-02-28 1(10) Patientsäkerhetsberättelse SOS Alarm 2011 Sylvia Myrsell Patientsäkerhetsenheten Inledning SOS Alarm Sverige AB är en vårdgivare med verksamhet över hela landet vid 18 SOS-centraler. Enligt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum

Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum Patientsäkerhetsberättelse för barn- och kvinnocentrum År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-14 Annika Hull Laine, centrumchef för barn- och kvinnocentrum Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Saltsjöbadens Sjukhus Datum och ansvarig för innehållet Eva Magnusson KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4

Hammarö kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 4 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 4 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Strålsäkerhet för strålande läkare

Strålsäkerhet för strålande läkare Strålsäkerhet för strålande läkare Regelverk, Säkerhet och Risker Röntgenveckan Uppsala 2013 Innehåll! SSM! ICRP - Berättigande, optimering och dosgränser! Regelverk! SSMFS! Ansvar och roller! Kompetens

Läs mer

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt

Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Röntgen kompetensutveckling och senaste nytt Gå 4 betala för 3! Utveckling och nyheter gällande diagnostik och teknik vid DT, MR och angiografi Strålskydd och bildoptimering hur kan du påverka resultatet?

Läs mer

Kvalitetsberättelse för år 2014 individ-och familjeomsorgen

Kvalitetsberättelse för år 2014 individ-och familjeomsorgen Väsby välfärd, individ-och familjeomsorgen 2015-01-26 Kvalitets-och utvecklingsledare Carin Erlandh Engman 08-590 795 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:17 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Kvalitetsberättelse

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren

Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014. 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Patientsäkerhetsberättelse för Capio Geriatrik Nacka 2014 20150215 Gunilla Brohmé, Linda Holmgren Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting 2 Övergripande mål och strategier... 3 Patienten

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE

Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning. Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Tjänsteskrivelse 1 (2) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-05-19 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Sociala myndighetsnämnden Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningen kring kvalitet

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Organisation och ansvar gällande verksamhet med strålning

Organisation och ansvar gällande verksamhet med strålning 2019-03-21 24821 1 (5) Organisation och ansvar gällande verksamhet med strålning Sammanfattning En beskrivning av ledningssystemet för verksamhet med strålning på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) vad gäller

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården

Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården Patientsäkerhetsberättelse för Folktandvården År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-02-25 Annika Kahlmeter Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar

Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer och anvisningar Handläggare: Christina Hegefjärd 1 (1) PAN 2015-12-01 P 6 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-01 PaN A1510-0031257 PaN A1510-0031157 PaN A1510-0031057 Lokal informationssäkerhetspolicy, lokala informationssäkerhetsriktlinjer

Läs mer

2 Ve r k s a m h e t s u t öva r e n s k a fö r s ä k r a s i g o m p e r s o n a l e n s. den ansvariga föreståndaren 8

2 Ve r k s a m h e t s u t öva r e n s k a fö r s ä k r a s i g o m p e r s o n a l e n s. den ansvariga föreståndaren 8 Behörighet och strålskyddsutbildning för personer inom en användarorganisation 1 Allmänt 3 2 Ve r k s a m h e t s u t öva r e n s k a fö r s ä k r a s i g o m p e r s o n a l e n s behörighet och strålskyddsutbildning

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2011. Laboratoriemedicin i DLL

Kvalitetsbokslut 2011. Laboratoriemedicin i DLL Kvalitetsbokslut 2011 Laboratoriemedicin i DLL Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 6 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Vardaga Ullstämma servicehus DOKUMENTNAMN ngets regionens eller kommunens logotyp Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2014 Datum och ansvarig för innehållet: 2015-03-30 Lena Lundmark Innehållsförteckning

Läs mer

Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg

Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg Strålskyddsorganisation för Landstinget Kronoberg Bakgrund. Verksamheter som innefattar arbete med joniserande strålning har sedan länge reglerats genom olika typer av föreskrifter, förordningar och råd.

Läs mer

Anvisning för kategoriindelning av personal och lokaler inom verksamheter med joniserande strålning

Anvisning för kategoriindelning av personal och lokaler inom verksamheter med joniserande strålning 1(5) Anvisning för kategoriindelning av personal och lokaler inom verksamheter med joniserande strålning I Strålskyddslagen och i SSM föreskrift SSMFS 2018:1 beskrivs grundläggande bestämmelser för skydd

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy Informationssäkerhetspolicy Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informationssäkerhetspo licy Policy 2013-11-11 KF Dokumentansvarig Diarienummer Giltig till IT-chef KS.2013.182

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-030251 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om allmänna skyldigheter vid medicinsk

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-05-05--06 Norrlands universitetssjukhus Umeå Infektionskliniken Sjukhus Ort Klinik Pia Forsberg, Professor, Infektionskliniken Östergötland,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2013 KERSTIN CARLSSON 20140311 1 Inledning Den 1 januari 2011 trädde Patientsäkerhetslagen 2010:659 i kraft. Syftet med lagen är att främja hög patientsäkerhet

Läs mer