Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport"

Transkript

1 Tillsynsrapport Datum: Er referens: Diarienr: SSM Förrättningsdatum: Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil Jorpes Samråd: Eric Häggblom Godkänt av: Anne Edland Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på Studsvik Nuclear AB Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomförde i september 2013 en inspektion av bemanning av vissa nyckelfunktioner på Studsvik Nuclear AB (SNAB). Syftet med inspektionen var att bedöma huruvida SNAB för dessa nyckelfunktioner har tillräcklig bemanning och kompetens samt att dessa funktioner är tillräckligt fristående. SSM gör utifrån inspektionens avgränsningar bedömningen att FSG-funktionen och internrevisionsfunktionen har tillräckliga resurser för att genomföra säkerhetsgranskning respektive internrevisioner. SSM bedömer vidare att det finns förutsättningar för tillräcklig kompetens inom de båda funktionerna och att de är tillräckligt fristående. Sammantaget gör det att SSM bedömer att SNAB uppfyller samtliga inspekterade krav. SSM har dock identifierat förbättringsbehov. Den beskrivning som finns i instruktionen angående sammansättning av granskningspersoner till FSG är i dagsläget väldigt allmänt hållen. SSM vill uppmana SNAB att se över om denna beskrivning är ändamålsenlig, särskilt med tanke på att det i framtiden är aktuellt med pensionsavgångar inom FSGfunktionen. SSM bedömer sammanfattningsvis att SNAB:s styrning och ledning vad gäller resurser, kompetens och fristående för de inspekterade funktionerna fungerar tillfredsställande och att det finns förutsättningar för en väl fungerande praxis. Att SNAB är en förhållandevis liten organisation innebär både fördelar och utmaningar vad gäller dessa aspekter och SSM bedömer att SNAB verkar medvetet om vad dessa fördelar och utmaningar innebär och hanterar dessa bra. Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se

2 Sida 2 (10) Bakgrund Bakgrunden till inspektionen är att SNAB har ett antal nyckelfunktioner (bl.a. för internrevisioner och för fristående säkerhetsgranskning) som endast är bemannade med en person vardera. Syfte Syftet med inspektionen var att bedöma huruvida SNAB för dessa nyckelfunktioner har tillräcklig bemanning och kompetens samt att dessa funktioner är tillräckligt fristående. Metod inklusive avgränsningar Inspektionen inleddes med ett förmöte den 28 augusti 2013 då SNAB bland annat presenterade kompetenskrav och bemanningsplaner samt styrande dokument för de aktuella funktionerna. Dessutom presenterades de internrevisioner och fristående säkerhetsgranskningar som genomförts det senaste året. Inspektionen genomfördes den september Inspektionen utgick ifrån de styrande dokument som finns för de aktuella funktionerna samt funktionsbeskrivningar för dessa. Utifrån dessa samt på plats tagna stickprov på genomförda fristående säkerhetsgranskningar genomfördes sammanlagt tre intervjuer med berörda personer. Dessa var den nuvarande respektive den före detta chefen för avdelningen för Säkerhet och Miljö (NQ) vilka intervjuades tillsammans samt kvalitets- och miljöchefen och ansvarig för FSG. Inspektionen avslutades med ett slutmöte där SSM presenterade preliminära bedömningar. Inspektionen har avgränsats till att endast omfatta funktionerna för internrevisioner och fristående säkerhetsgranskning. Ytterligare en avgränsning har gjorts såtillvida att inspektionen fokuserat på hur bemanning, kompetens samt fristående ställning styrs och leds. Inspektionen har inte fokuserat på hur detta sedan omsätts i praktiken. Inspektionen har också avgränsats såtillvida att endast den del av kravet på säkerhetsgranskning och internrevisioner som rör den fristående rollen har inspekterats. Krav De krav som använts för att bedöma kravuppfyllelsen finns i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:1) om säkerhet i kärntekniska anläggningar. 2 kap. 9 : Tillståndahavaren ska se till att: 3. Den kärntekniska verksamheten planeras så att tillräcklig tid och tillräckliga resurser avsätts för de säkerhetsåtgärder och den säkerhetsgranskning som behöver genomföras. 5. Personalen samt entreprenörer och annan inhyrd personal innehar den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för de arbetsuppgifter som har betydelse för säkerheten i den kärntekniska verksamheten samt att detta finns dokumenterat. 4 kap. 3 : En säkerhetsgranskning enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter ska utföras för kontroll av att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade, och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet är uppfyllda. Granskningen ska genomföras på ett allsidigt och systematiskt sätt samt vara dokumenterad. Säkerhetsgranskningen ska göras i två steg. Det första steget, den primära säkerhetsgranskningen, ska göras inom de delar av anläggningens organisation som

3 Sida 3 (10) ansvarar för den aktuella sakfrågan. Det andra steget, den fristående säkerhetsgranskningen, ska göras inom en för ändamålet inrättad granskningsfunktion, som ska ha en fristående ställning i förhållande till de sakansvariga delarna av organisationen. 2 kap 8 : Den kärntekniska verksamheten ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett enhetligt ledningssystem som är så utformat att kraven på säkerhet, strålskydd och fysiskt skydd tillgodoses samordnat med övriga krav på verksamheten. Ledningssystemet, inklusive tillhörande rutiner och instruktioner, ska hållas aktuellt och vara dokumenterat. Tillämpningen av ledningssystemet, dess ändamålsenlighet och effektivitet ska systematiskt och periodiskt undersökas av en revisionsfunktion som ska ha en fristående ställning i förhållande till de verksamheter som blir föremål för revision. Ett fastställt revisionsprogram ska finnas vid anläggningen. Observationer och bedömningar Observationer från inspektionen beskrivs nedan utifrån de krav som de bedöms mot. Tillräckliga resurser Observationer från dokumentgranskning Instruktion Bemanningsplanering [1] beskriver hur bemanningsplanering sker rent generellt på Studsvik Nuclear AB. Planeringen görs årligen och baseras på verksamhetens behov och personalens förutsättningar och önskemål. I detta vägs tid och säkerhetskrav in. Dessutom görs en löpande bemanningsplanering av respektive linjechef med utgångspunkt från verksamhetens behov och individernas önskemål, detta gäller t.ex. semesterplanering. Det framgår även av instruktionen för FSG [2] att en förutsättning för att FSG ska kunna genomföras är att granskarna ges tillräckligt med tid för att hinna hantera ärendeunderlaget. Vad som är tillräckligt med tid avgörs enligt instruktionen av ärendets omfattning. Det framgår även av instruktionen att FSG-ansvarig utifrån en förutbestämd lista väljer ut de kompetenser som behövs för fristående granskning av ett ärende. SSM fick på plats ta del av denna lista. Observationer från intervjuer De intervjuade cheferna menade att det normalt är två personer som genomför FSG, förutom vid ärenden av enklare karaktär och vid ärenden gällande fysiskt skydd, då det är en person. Bemanningen vid FSG bestäms av FSG-ansvarig, ofta i samråd med cheferna. Ansvarig för FSG ansåg att bemanningen styrs av vad ärendet handlar om, sakfrågan och säkerhetsfrågan. Att FSG genomförs av en eller två personer fungerar enligt FSG-ansvarig främst på grund av att det under granskningens gång inhämtas fakta från sakkunniga i organisationen. Detta redovisas inte i FSG-protokollen då de sakkunniga enligt FSG-ansvarig inte ska ses som granskare eftersom de endast bidrar med fakta och inte bedömer. Att ta in externa resurser för FSG är ovanligt. Det har skett vid ett fåtal tillfällen, t.ex. då det behövts kompetens rörande kriticitet. Cheferna tyckte bemanningen för FSG är tillräcklig så länge alla är friska och krya. Om FSG-ansvarig snabbt skulle behöva ersättas finns ersättare utsedd. Cheferna ansåg vidare att eftersom organisationen är liten och FSG-ärendena inte är fler än att en person kan

4 Sida 4 (10) hantera dem så behövs inte större bemanning. Den bilden bekräftades av FSG-ansvarig som berättade att FSG-arbetet upptar merparten av arbetstiden, men att det även finns utrymme för andra arbetsuppgifter. Både cheferna och den FSG-ansvarige ser fördelar med att inte sprida ut ärendena på många personer. Det blir en kontinuitet i arbetet och de personer som arbetar med FSG lär av erfarenheterna och utvecklas på så vis. Inför nästa år planeras rekrytering en person som på sikt ska ersätta nuvarande FSGansvarig som går i pension. Vid intervjuer framkom att miljö- och kvalitetschefen oftast är revisionsledare för de internrevisioner som genomförs, men ofta med stöd av sakkunniga. Dock finns flera andra revisionsledare att tillgå i organisationen. SSM fick på plats ta del av den förteckning som finns över revisionsledare och revisorer i organisationen. Bedömning Tillståndahavaren ska se till att: Den kärntekniska verksamheten planeras så att tillräcklig tid och tillräckliga resurser avsätts för de säkerhetsåtgärder och den säkerhetsgranskning som behöver genomföras. (SSMFS 2008:1, 2 kap. 9 3) SSM bedömer att SNAB uppfyller kravet på tillräckliga resurser inom FSG-funktionen genom att: Det framgår av instruktion [2] att det finns en förutbestämd lista med granskningspersoner för FSG. SNAB har en förutbestämd lista med granskningspersoner för FSG. SNAB kan hantera volymen av ärenden inom ramen för de avsatta resurserna SSM instämmer med SNAB i att det finns fördelar med att ha ett fåtal personer som utför FSG då det ger bättre förutsättningar för kontinuitet. Det medför dock vissa risker som t.ex. att FSG-funktionen blir sårbar vid sjukdom och pensionsavgångar, att granskarna riskerar att bli hemmablinda samt att ärenden inte blir tillräckligt brett belysta. SSM har dock identifierat ett utrymme för förbättringar avseende den beskrivning av hur sammansättning av granskningspersoner till ett FSG-ärende ska ske [2]. Beskrivningen av sammansättning är väldigt allmängiltig och speglar enligt SSM:s mening inte den praxis SNAB har. Av rutinen framgår att FSG-ansvarig väljer ut de kompetenser som krävs för ärendet. I praktiken är det ofta FSG-ansvarig själv samt ytterligare en granskare som granskar nästan alla ärenden. SSM anser att instruktionen för hur sammansättning av resurser till FSG ska gå till inte är så styrande som kan förväntas av en instruktion. SSM bedömer att SNAB även uppfyller kravet på tillräckliga resurser inom internrevisionsfunktionen genom att: Antalet internrevisioner kan hanteras inom ramen för de avsatta resurserna. Det finns en bemanningsplan för revisionsledare och revisorer. SSM noterar också att det verkar finnas goda förutsättningar för att internrevisionsverksamheten ska fungera som ett levande verktyg för uppföljning och förbättring. SSM noterar vidare att SNAB genomför förhållandevis många internrevisioner och avsätter resurser därefter.

5 Sida 5 (10) Kompetens Observationer från dokumentgranskning För området fristående säkerhetsgranskning, FSG, finns instruktion för kompetensanalys av den som är ansvarig för FSG liksom för granskare inom FSG [3]. Av instruktionen framgår även vilka nivåer på kompetens samt vilka olika kompetensområden som krävs av FSG-ansvarig. För granskare inom FSG finns inga fastställda nivåer eller kompetensområden utan FSG-ansvarige avgör vilken nivå som krävs inom de olika kompetensområdena för att ett ärende ska behandlas på ett fullgott sätt. Av funktionsbeskrivning för ansvarig för FSG [4] framgår arbetsuppgifter och ansvar samt befogenheter. Ansvarig för FSG ska bl.a: Vara sakkunnig i frågor rörande säkerhetsgranskning. Ansvara för och genomföra fristående säkerhetsgranskning. Ansvara för att betydelsefulla frågor om säkerhetsgranskning anmäls till SÄK. Av den checklista för FSG [5] som finns framgår att kompetens och jäv ska bedömas vid alla ärenden i FSG. Av instruktionen Revision av ledningssystem [6] framgår vilka krav som ställs på revisionsledare respektive revisor. För att var revisionsledare krävs: Goda kunskaper om hur revisioner genomförs. Medverkan vid minst tre tidigare revisioner. Av revisionsteamet eller av den revisionsledare som ensam utför revisioner krävs att de/den har tillräckliga kunskaper om det reviderade verksamhetsområdet samt en fristående ställning till det reviderade verksamhetsområdet. Det framgår vidare av instruktionen [6] att kvalitets- och miljöchefen är huvudrevisionsledare, vilket innebär att vara ansvarig för att planera och hålla ihop revisonsarbetet, och är ofta revisionsledare vid revisioner. Övriga revisionsledare är främst revisionsledare vid revision av verksamhetsområden där kvalitets- och miljöchefen är jävig. Det finns en funktionsbeskrivning av kvalitets- och miljöchefen [7]. Där framgår bl.a. att kvalitets- och miljöchefen ska: Ansvara för att driva det övergripande kvalitets- och miljöarbete i företaget. Vara MTO-utredare och kontaktperson för MTO-grupp. Ansvara för att planera och hålla ihop revisionsarbetet inom säkerhet, miljö och arbetsmiljö. Observationer från intervjuer Cheferna menade att den FSG-ansvarige själv ansvarar för att rätt kompetens finns vid varje granskning. Samtidigt framkom att det förs en kontinuerlig dialog mellan FSGansvarig och chefer om vilken kompetens som behövs var i granskningsprocessen. Cheferna menade vidare att detaljgranskningen huvudsakligen görs vid den primära säkerhetsgranskningen (PSG) och att den huvudsakliga kompetensen som FSG måste besitta är att på en övergripande nivå kunna bedöma att ärenden och händelser utretts på rätt sätt med ett helikopterperspektiv. Den FSG-ansvarige beskrev kompetensbehovet på samma sätt; nämligen att man som FSG-granskare inte behöver kunna alla smådetaljer utan snarare ska se hela ärendet utifrån ett helikopterperspektiv. FSG-ansvarig berättade att den som genomför FSG löpande

6 Sida 6 (10) inhämtar faktainformation från sakkunniga i organisationen och att kunskap om varje detalj i ärendet inte är nödvändig. FSG-ansvarig poängterade att de som lämnar information inte gör någon bedömning utan enbart förmedlar fakta. Den FSG-ansvarige berättade att det i vissa granskningsärenden är aktuellt att ta in extern specialistkompetens t.ex. beträffande kriticitet. Den FSG-ansvarige ansåg då att han som sammanhållande också måste förstå dragna slutsatser även om han inte har full förståelse för hela underlaget i detalj. Cheferna menade att FSG har en god övergripande kunskap och nämnde grundorsaksanalyser som ett exempel. Den FSG-ansvarige visade också på ett exempel där FSG bedömt att tillämpliga säkerhetsaspekter inte fullt ut beaktats i den genomförda MTO-utredningen [8]. Utifrån gjorda stickprov beskrev FSG-ansvarig att kompetensen hos de som utför FSG är tillräcklig för granskning även av fullständiga säkerhetsredovisningar. Dessa FSGgranskare lär sig kontinuerligt hur nya krav ska uttolkas i praktiken. Detta var t.ex. fallet vid FSG av ny säkerhetsredovisning för HA/DK som inkluderade nya föreskriftskrav i SSMFS 2011:3 på strålskydd. Detta är också skälet till att samma bemanning använts vid granskning av ny säkerhetsredovisning som inkluderar kulvert [9]. FSG-ansvarig menade vidare att FSG-granskarna förstått de påtalanden SSM gjort och att de besitter tillräcklig kompetens med aktuell bemanning. FSG-ansvarig har utbildat anläggningsansvariga i hur föreskrifterna principiellt ska uttolkas. Kvalitets- och miljöchefen är certifierad lead auditor för ISO och har många års erfarenhet som revisionsledare, även internationellt. Vid internrevisioner behövs två typer av kompetens, revisionskompetens och sakkunskap. Enligt den intervjuade görs en bedömning av vilken sakkunskap som krävs från fall till fall. För revisionskompetens finns uppställda kriterier som alltid ska uppfyllas vare sig man är en revisor eller flera. Det är teamet i sin helhet som ska uppfylla kraven på revisionskompetens. En revisionsledare utan sakkunskap kan ta hjälp av sakkunnig utan revisionskompetens. SNAB menar att det finns god kompetens för att revidera NQ:s verksamhet och ledningsgruppen, där kvalitets- och miljöchefen inte kan delta på grund av sin icke fristående ställning. Bedömning Personalen samt entreprenörer och annan inhyrd personal innehar den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för de arbetsuppgifter som har betydelse för säkerheten i den kärntekniska verksamheten samt att detta finns dokumenterat. (SSMFS 2008:1, 2 kap, 9 5.) SSM bedömer att SNAB uppfyller kravet på kompetens inom FSG genom att följande förutsättningar finns: Det finns instruktioner för kompetensanalys av den som är ansvarig för FSG liksom för granskare inom FSG. Det finns funktionsbeskrivningar för FSG-ansvarig. Det görs enligt de intervjuade en bedömning inför varje FSG vilken kompetens som krävs i granskningen.

7 Sida 7 (10) Det finns möjlighet att ta in extern kompetens i de fall denna saknas internt. Det finns exempel på när FSG stoppat ett ärende när underlaget inte var tillräckligt underbyggt. SSM konstaterar att FSG inhämtar fakta från sakkunniga i organisationen och att kompetensen i granskningen därmed är bredare än vad som framgår av FSG-protokoll. Att på detta sätt bredda kompetensen i granskningen ser SSM som en förutsättning för att bedömning ska kunna ske på ett fackmässigt sätt. SSM bedömer att SNAB uppfyller kravet på kompetens inom internrevisionsverksamheten genom att följande förutsättningar finns: Det finns funktionsbeskrivningar för kvalitets- och miljöchef. Det finns kompetenskrav på revisionsledare. Det görs enligt de intervjuade en bedömning inför varje internrevision vilken sakkunskap som krävs. Fristående ställning Observationer från dokumentgranskning Av instruktion för FSG [2] framgår att en person som deltar i FSG:s granskningsarbete ska ha en fristående ställning i förhållande till de sakansvariga delarna av organisationen. Det framgår vidare att granskningen ska utgöras av personer med tillräcklig kompetens och integritet för att kunna bedöma de ärenden som ska granskas. Vidare framgår [2] att ansvarig för FSG ska tillse att ingen jävsituation föreligger eller uppstår för någon person som utsetts att genomföra FSG. Av instruktionen framgår att det som avses med jävsituation är att det finns någon bindning mellan de sakansvariga delarna av organisationen och person som deltar i FSG:s arbete, vare sig den är yrkesmässig eller personlig. Som tidigare nämnts framgår av instruktion [6] att ett krav på revisorer och revisionsteam är att de ska ha en fristående ställning till det reviderade verksamhetsområdet. Observationer från intervjuer De intervjuade cheferna beskrev två huvudkriterier för undvikande av jäv: Att den som granskar inte deltagit i framtagandet av dokumentation. Att ingen nära personlig relation finns Den FSG-ansvarige beskrev att han i varje granskningsärende gjorde en bedömning av om en jävsituation förelåg utifrån kriterierna som beskrivs ovan. Cheferna berättade att det hela tiden pågår diskussioner om hur bemanning ska ske av alla funktioner i granskningsprocessen baserat på att SNAB är en liten organisation, så att det finns rätt och oberoende kompetens för samtliga granskningssteg. Det får aldrig förekomma att samma personer gör PSG som FSG. FSG-ansvarig har möjlighet att på eget bevåg lyfta frågor till SÄK för ytterligare bedömning. FSG-ansvarig uttryckte att han inte ger några konkreta råd rörande formuleringar i dokumentation men kan däremot skicka med principiella råd angående föreskrifternas krav.

8 Sida 8 (10) Även inom internrevisionsverksamheten förs löpande diskussioner rörande jäv. Den intervjuade menade att det är något som avgörs från fall till fall och att det är viktigt att internrevisioner utförs så fristående som möjligt med beaktande att organisationen är ganska liten. Den intervjuade ansåg att de lyckas bra med detta. Eftersom miljö- och kvalitetschefen tillhör avdelning NQ så anser denne sig vara ojävig inom alla områden utom de egna ansvarsområdena, inklusive ledningsgruppen. Dock genomförde den intervjuade internrevisioner på vissa av avdelning NQ:s verksamhetsområden, men då av funktion principiellt skild från eget område. Vid de internervisioner som rör avdelning NQ och ledningsgruppen har man enligt den intervjuade i dag minst två mycket kompetenta revisorer som tillhör andra avdelningar. FSG-ansvarig berättade även att han försöker undvika att använda strålskyddsföreståndarna då kopplingar till verksamheten kan innebära en jävsproblematik. Bedömning En säkerhetsgranskning enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter ska utföras för kontroll av att tillämpliga säkerhetsaspekter är beaktade, och att tillämpliga säkerhetskrav på anläggningens konstruktion, funktion, organisation och verksamhet är uppfyllda. Granskningen ska genomföras på ett allsidigt och systematiskt sätt samt vara dokumenterad. Säkerhetsgranskningen ska göras i två steg. Det första steget, den primära säkerhetsgranskningen, ska göras inom de delar av anläggningens organisation som ansvarar för den aktuella sakfrågan. Det andra steget, den fristående säkerhetsgranskningen, ska göras inom en för ändamålet inrättad granskningsfunktion, som ska ha en fristående ställning i förhållande till de sakansvariga delarna av organisationen. (SSMFS 2008:1, 4 kap. 3 ) Den kärntekniska verksamheten ska ledas, styras, utvärderas och utvecklas med stöd av ett enhetligt ledningssystem som är så utformat att kraven på säkerhet, strålskydd och fysiskt skydd tillgodoses samordnat med övriga krav på verksamheten. Ledningssystemet, inklusive tillhörande rutiner och instruktioner, ska hållas aktuellt och vara dokumenterat. Tillämpningen av ledningssystemet, dess ändamålsenlighet och effektivitet ska systematiskt och periodiskt undersökas av en revisionsfunktion som ska ha en fristående ställning i förhållande till de verksamheter som blir föremål för revision. Ett fastställt revisionsprogram ska finnas vid anläggningen.( SSMFS 2008:1, 2 kap. 8 ) SSM bedömer att SNAB uppfyller kravet på att FSG ska vara fristående genom att: Det framgår av instruktioner att den som utför FSG ska ha en fristående ställning gentemot de sakansvariga delarna av organisationen. Det framgår av instruktion att det i varje FSG-ärende ska tas ställning till om jävsituation föreligger. Kriterier för jäv finns, dessa är kända och diskuteras kontinuerligt i berörda delar av organisationen. SSM bedömer att SNAB uppfyller kravet på att internrevisionsverksamheten ska vara fristående genom att: Det framgår av instruktion att internrevisionsverksamheten ska ha en fristående ställning i förhållande till reviderade verksamhetsområden. Risken för jäv diskuteras kontinuerligt och värderas löpande enligt de intervjuade. SSM konstaterar att SNAB förefaller hantera jävsproblematiken på ett bra sätt i den förhållandevis lilla organsationen genom att kontinuerligt vara uppmärksam på den.

9 Sida 9 (10) Samlad bedömning av kravuppfyllelsen SSM gör utifrån inspektionens avgränsningar bedömningen att FSG-funktionen och internrevisionsfunktionen har tillräckliga resurser för att genomföra säkerhetsgranskning respektive internrevisioner. SSM bedömer vidare att det finns förutsättningar för tillräcklig kompetens inom de båda funktionerna och att de är tillräckligt fristående. Sammantaget gör det att SSM bedömer att SNAB uppfyller samtliga inspekterade krav. SSM har dock identifierat förbättringsbehov. Den beskrivning som finns i instruktionen angående sammansättning av granskningspersoner till FSG är i dagsläget väldigt allmänt hållen. SSM vill uppmana SNAB att se över om denna beskrivning är ändamålsenlig, särskilt med tanke på att det i framtiden är aktuellt med pensionsavgångar inom FSGfunktionen. SSM bedömer sammanfattningsvis att SNAB:s styrning och ledning vad gäller resurser, kompetens och fristående för de inspekterade funktionerna fungerar tillfredsställande och att det finns förutsättningar för en väl fungerande praxis. Att SNAB är en förhållandevis liten organisation innebär både fördelar och utmaningar vad gäller dessa aspekter och SSM bedömer att SNAB verkar medvetet om vad dessa fördelar och utmaningar innebär och hanterar dessa bra. Referenser 1. Bemanningsplanering, IN-0002, Instruktionen för fristående säkerhetsgranskning (FSG) vid Studsvik Nuclear AB, IN-0025, Kompetensanalys för fristående säkerhetsgranskning, FSG, IN-0398, Funktionsbeskrivning för ansvarig för fristående säkerhetsgranskning (FSG), FU- 0192, Checklista vid fristående säkerhetsgranskning (FSG) vid Studsvik Nuclear AB, IN-0026, Revision av ledningssystem, IN-0046, Funktionsbeskrivning för kvalitets- och miljöchefen, FU-0047, Brist i barriär, tappat fat vid urlastning av container, FSG-12/ Anläggningsändring, aktiva kulverten, FSG-13/07.

10 Sida 10 (10) Sändlista: Studsvik Nuclear AB För kännedom: crd, ckm, emijor, annbar, cecwah

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga Tillsynsrapport Datum: 2013-12-12 Er referens: Diarienr: SSM2012-495 Förrättningsdatum: 2013-10-10 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM,

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

inspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet.

inspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet. TILLSYNSRAPPORT 2012-09-17 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: AB SVAFO Objekt: AB SVAFO Förrättningsdatum: 21-22 augusti 2012 Arbetsgrupp: Ingela Thimgren SB, Ulf Andersson SB, Emil Jorpes

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Inspektion av Studsvik Nuclear AB:s uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet

Inspektion av Studsvik Nuclear AB:s uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet TILLSYNSRAPPORT 2012-10-05 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Objekt: Studsvik Nuclear AB Förrättningsdatum: 21-22 augusti 2012 Arbetsgrupp: Ingela Thimgren SB, Ulf

Läs mer

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten TILLSYNSRAPPORT 2012-01-09 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Aktiebolag Förrättningsdatum: 2011-10-12--14 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson, KM., Jan Gällsjö, KD

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Inspektionsrapport - samlad inspektionsinsats vid Westinghouse Electric Sweden AB

Inspektionsrapport - samlad inspektionsinsats vid Westinghouse Electric Sweden AB TILLSYNSRAPPORT 2012-06-04 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Westinghouse Electric Sweden AB Objekt: Bränslefabriken Förrättningsdatum: 2012-02-21--2012-03-16 Arbetsgrupp: Svante Ernberg,

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Sida: 1/8 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-09-21 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Författare: Per-Olof Sandén, Anna Norstedt Avdelning: Kärnkraftssäkerhet, Staben Fastställd:

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3 Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-38 Förrättningsdatum: 2013-09-17-19 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Christer Karlsson Arbetsgrupp: Mats Häggblom och Christer

Läs mer

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping) Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Rutiner för hantering av skrot och göt vid smältanläggningen i Studsvik

Rutiner för hantering av skrot och göt vid smältanläggningen i Studsvik TILLSYNSRAPPORT 2011-07-01 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1062-4 Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Objekt: Studsviksanläggningen Förrättningsdatum: 23-24 maj 2011 Arbetsgrupp: Erica Brewitz,

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-4270 Förrättningsdatum: 2013-09-03 2013-09-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Helene Belaieff

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2 Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen

Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen Tillsynsrapport Datum: 2014-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2014-2692 Granska i tillsyn Ringhals AB Ansvarig handläggare: Per Chaikiat, KM Arbetsgrupp: Anna Bärjegård KM, Lars Axelsson KM Samråd: Leif

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Yttrande Datum: 2015-04-16 Diarienr: SSM 2009/4884 Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1 TILLSYNSRAPPORT 2012-04-11 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 1 Arbetsgrupp: - Författare: Jan In de Betou Samråd: Per-Olof Hägg Fastställd: Lars

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Uppföljning efter genomförd inspektion kring utredning av händelser

Uppföljning efter genomförd inspektion kring utredning av händelser Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-19 Diarienr: SSM2012-4623 Förrättningsdatum: 2012-11-26-28 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Petra Sjöström Arbetsgrupp: Kenneth

Läs mer

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna

Granskningsrapport - Ringhals 4 - Anmälan av ändringar till följd av utbyte av backventiler i säkerhetsinsprutningsledningarna Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Datum: 2013-01-16 Er referens: 2212275 Diarienr: SSM2012-4297 Förrättningsdatum: Klicka här för att skriva datum. Ansvarig handläggare: Tomas Almberger KS Arbetsgrupp:

Läs mer

Innehållsförteckning Sida

Innehållsförteckning Sida STUDSVIK NUCLEAR AB N-15/209 Rev. 1 Innehållsförteckning Sida 1 Bakgrund 1 2 Rapportens syfte 2 3 Beskrivning av organisationen 3 3.1 Nuvarande organisation 3 3.2 Organisationen inom SNEAB 4 3.2.1 Ledning

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Hultsfreds kommun. Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Revisionsrapport Bisysslor Hultsfreds kommun Yvonne Lundin Caroline Liljebjörn 17 december 2012 Granskning av bisysslor 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 3 Revisionsfrågor och

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001 SMF Certifiering AB Revisionsrapport Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001 Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek. Rapporten utfärdades 14:17 GMT den 13-Dec-2016 Kund ID#: Kund/Adress:

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets BESLUT 2012-08-16 OKG Aktiebolag Handläggare: Kostas Xanthopoulos Telefon: +46 8 799 4260 Vår referens: Er referens: 2012-15645 572 83 Oskarshamn Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets i Oskarshamn

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport KUN 2008-02-14, p 6 Enheten för administration och kommunikation KUN 2007/637 Handläggare: Anders Lundmark Yttrande över revisionsrapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 avseende kulturnämnden

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning för tillståndsprövning av nytt bolag i Studsvik

Granskning för tillståndsprövning av nytt bolag i Studsvik Dokumentstatus: Godkänt Tillsynsrapport Datum: 2015-12-18 Diarienr: SSM2015-3715 Granska Nytt bolag i Studsvik Ansvarig handläggare: Lennart Frise Arbetsgrupp: Lennart Frise (RD), Ulf Yngvesson (U), Andreas

Läs mer

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. Sida l (2) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^/^A/T U\JNL Mål nr 7107-10 Avdelnings 2011-01-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Pelle Zettersten Sveriges Radio AB Box 500 601 07 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

Beslutande Direktör TK

Beslutande Direktör TK 1 (5) Författare Urban Ledin Beslutande Direktör TK 1. Syfte Trafikkontoret ställer ett antal krav vid upphandlingar och på sin egen verksamhet. Syftet med denna rutin är att fastställa hur uppföljning

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Granskning av effekthöjningsärenden

Granskning av effekthöjningsärenden Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Samverkansrutin för landsting och kommun

Samverkansrutin för landsting och kommun Omvårdnadsförvaltningen 2015-09-03 Samverkansrutin för landsting och kommun Samordnad Individuell Plan (SIP) Inledning Sedan 1 januari 2010 finns i 2 kap. 7 Socialtjänstlagen och i 3 f Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

SMF Certifiering AB. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek

SMF Certifiering AB. Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek SMF Certifiering AB Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek Grundläggande revisionsdata Kundadress Certifikatsnummer# 1428972, 1700629 SMF Certifiering AB Tyska Brinken

Läs mer

Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift

Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Uppbyggnad av projekt Kärnbränsleförvaret som del av SKB inför uppförande och drift Erik Lindgren 2014-11-27 1 Innehåll Projekt Kärnbränsleförvaret Projektstatus 2014 SKB:s strategi för Projekt Kärnbränsleförvaret

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m.

Revisionsregler. för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning. antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. Revisionsregler för revision mot kraven i FR2000 Verksamhetsledning antagna av Rådet för FR2000 den 2014-03-07 och gällande fr.o.m. 2014-05-15 Revisionsregler/2014-03-15 1 Innehåll 1 Definitioner och begrepp

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323 Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-11-24 Er referens: FQ-2011-0835 Diarienr: SSM2011-2962 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt 1 och /2 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna

Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Intern kontroll 2011 Kommunstyrelsen och nämnderna Vänersborgs kommun Revisionsrapport Mars 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 GRANSKNINGSIAKTTAGELSER... 4 Synpunkter i

Läs mer

Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation

Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation Datum: 2015-01-25 Plan för Strålsäkerhetsmyndighetens krisorganisation Bakgrund I Sverige finns det flera kärnkraftverk och andra typer av kärntekniska anläggningar. I våra grannländer, t.ex. Finland och

Läs mer

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland

Samlad strålsäkerhetsvärdering efter inspektion. strålning inom Landstinget Sörmland RAPPORT 2015-03-05 Dokumentnummer: SSM2014-3072-3 Arbetsgrupp: Claes Metelius, Hanne Grinaker, Lena Thorsson, Mauricio Alvarez, Stefan Thunberg, Sven Richter och Carl Bladh-Johansson (inspektionsansvarig)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna Tillsynsrapport Datum: 2014-08-27 Er referens: - Diarienr: SSM2014-936 Förrättningsdatum: 2014-06-11 Inspektera / Forsmarks Kraftgrupp AB / Utsläppsmonitering Ansvarig handläggare: Charlotte Lager (KA)

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Inspektionsrapport - tillämpning av processen för anläggningsändringar, fokus MTO

Inspektionsrapport - tillämpning av processen för anläggningsändringar, fokus MTO TILLSYNSRAPPORT 2011-06-30 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: F1, F2, F3 Förrättningsdatum: 2010-04-12 till 2010-04-15 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson KM,

Läs mer

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013

Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Svensk Miljöbas 3:2013 Jämförelse mellan miljöledningssystemen Svensk Miljöbas, ISO 14 001 och EMAS Krav Svensk Miljöbas ISO 14 001:2004 EMAS III 3:2013 (Kriterier utöver ISO 14 001:2004) 1. Miljöpolicy En miljöpolicy innehållande

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen

Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen ProcIT-P-023 Roller och samverkansstruktur Kvalitetsstyrningsprocessen Lednings- och kvalitetssystem IT-avdelningen Fastställd av Sven Arvidson 2013-07-03 Innehållsförteckning Versionshistorik 3 Inledning

Läs mer

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik

Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Styrande dokument Rutindokument Rutin Kvalitetshandbok för medicintekniska produkter och tjänster Del 2 Sida 1 (7) Roller och Ansvar - Medicinsk Teknik Sida 2 (7) Innehållsförteckning Roller och Ansvar

Läs mer

För radiografering i öppet utrymme ska även följande bifogas:

För radiografering i öppet utrymme ska även följande bifogas: Bilaga till ansökan om tillstånd för radiografering Den här informationen riktar sig till användare av utrustning med joniserande strålning. För innehav av strålkällor med hög aktivitet 1 och för handelsföretag

Läs mer

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret

Rättssäkerhet för personer med funktionshinder - svar på remiss från revisionskontoret Planeringsavdelningen Norrmalms stadsdelsförvaltning Handläggare: Gunilla Schedin Tfn: 508 09 015 Tjänsteutlåtande Sid 1 (7) 2006-04-04 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Rättssäkerhet för personer med funktionshinder

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer