Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång"

Transkript

1 TILLSYNSRAPPORT Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket, FA, HCL, Clab, Bränslefabriken Arbetsgrupp: Lennart Frise, Tommy Nielsen Författare: Lennart Frise, Tommy Nielsen Samråd: Stig Isaksson, Leif Karlsson, Mats Häggblom, Steve Selmer Fastställd: Erik Welleman Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång Sammanfattning I juni 2010 trängde personer som tillhör organisationen Greenpeace in i Forsmarksverkets bevakade område. Med anledning av intrånget beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten om förelägganden för Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag, Ringhals AB, Studsvik Nuclear AB, Svensk Kärnbränslehantering AB och Westinghouse Electric Sweden AB. Föreläggandena innehöll krav på att analysera och inkomma med åtgärdsprogram för att vid behov komplettera och förbättra områdes- och skalskyddet för respektive anläggning. För Forsmarksverket avsåg föreläggandet även att analysera och vid behov komplettera och förbättra organisationen, ledningen och styrningen av åtgärder för fysiskt skydd av den kärntekniska verksamheten. Tillståndshavarna har inkommit med analyser och åtgärdsprogram. Dessa har granskats och resultatet av granskningen redovisas i denna rapport. Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) FKA har inkommit med åtgärdsprogram avseende områdesskydd, skalskydd, organisationen, ledningen och styrningen av åtgärder för fysiskt skydd av den kärntekniska verksamheten. Analyser och åtgärdsprogram för att kom- Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten

2 avseende obehörigt intrång Sida 2 (13) plettera och förbättra områdesskydd och skalskydd omfattar innehållet i SSM:s föreläggande. Beslutade åtgärder svarar mot analysernas slutsatser och är rimliga. Analyserna är inte tillräckliga avseende organisationen för, ledningen och styrningen av åtgärder för fysiskt skydd, varför de behöver kompletteras. OKG Aktiebolag (OKG) OKG har inkommit med åtgärdsprogram avseende områdesskydd och skalskydd. Analysen av områdesskyddet omfattar innehållet i SSM:s föreläggande, men det är inte möjligt att bedöma om den analysen är rimlig. Analysen av skalskyddet motsvarar inte innehållet i SSM:s föreläggande, varför de behöver kompletteras. Beslutade program svarar eventuellt mot analysernas slutsatser men det är inte möjligt att bedöma från inkommit underlag om detta innebär rimliga åtgärder. Ringhals AB (RAB) RAB har inkommit med åtgärdsprogram avseende områdesskydd och skalskydd. Analyser och åtgärdsprogram omfattar innehållet i SSM:s föreläggande. Beslutade åtgärder svarar mot analysernas slutsatser och är rimliga. Studsvik Nuclear AB (SNAB) SNAB har inkommit med åtgärdsprogram avseende områdesskydd och skalskydd. Redovisning av analyser av skalskydd omfattar inte helt innehållet i de skäl SSM angav i föreläggandet. Beslutade åtgärder för bevakat område och skalskydd svarar mot de slutsatser SNAB redovisar från genomförda analyser. Det är dock inte möjligt att avgöra om åtgärderna är rimliga. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) SKB har inkommit med åtgärdsprogram avseende områdesskydd och skalskydd. Analyser och åtgärdsprogram omfattar innehållet i SSM:s föreläggande. Beslutade åtgärder svarar mot analysernas slutsatser och är rimliga. Westinghouse Electric Sweden AB (WSE) WSE har inkommit med åtgärdsprogram avseende områdesskydd och skalskydd. Analyser och åtgärdsprogram omfattar innehållet i SSM:s föreläggande. Beslutade åtgärder svarar mot analysernas slutsatser. Åtgärder för skalskydd är rimliga. SSM anser att WSE behöver överväga att använda ytterligare teknik för att detektera och verifiera intrång i bevakat område än den som idag används och den som WSE planerar att införa.

3 avseende obehörigt intrång Sida 3 (13) Slutsatser SSM bedömer att det utanför anläggningarnas områdesskydd finns behov av att vidta åtgärder som försvårar intrång i bevakat område. Vidare anser myndigheten att tillståndshavare behöver överväga att använda ytterligare och idag inte använd teknik för att detektera och verifiera intrång i bevakat område. SSM anser också att ronderande bevakningspersonal som inte omedelbart kan detektera ett intrång överallt i anläggningen, är enbart ett komplement till teknisk utrustning. Genom de nu genomförda analyserna har kunskap erhållits om och åtgärder vidtagits mot sårbarheter i skalskyddet. Detsamma gäller insikten om att åtgärder behövs för att försvåra för antagonister att använda tillfälliga åtgärder som t.ex. byggnadsställningar. Vid kommande revidering av myndighetens föreskrifter (2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar behöver behovet av krav på försvårande åtgärder utanför områdesskydden beaktas. Bakgrund Den 14 juni 2010 trängde personer som tillhör organisationen Greenpeace in i Forsmarksverkets bevakade område. Den 16 juni 2010 genomförde SSM en informationsinhämtning (Raskutredning) vid anläggningen. Den 1 juli 2010 fastställdes en rapport från Rask-utredningen 1. Den 9 juli 2010 förelade 2 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) att analysera och till myndigheten inkomma med åtgärdsprogram som visar hur FKA vid Forsmarksverket vid behov ska komplettera och förbättra områdesskyddet, skalskyddet och organisationen, ledningen och styrningen av samt arbetsförutsättningarna för åtgärder för fysiskt skydd av den kärntekniska verksamheten. Den 9 juli 2010 förelade SSM även OKG Aktiebolag (OKG) 3, Ringhals AB (RAB 4 ), Studsvik Nuclear AB (SNAB) 5, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) 6 och Westinghouse Electric Sweden AB (WSE) 7 om motsvarande analyser och åtgärdsprogram avseende att komplettera och förbättra områdesskyddet och skalskyddet för sina anläggningar.

4 avseende obehörigt intrång Sida 4 (13) Analyser och åtgärdsprogram skulle senast den 15 december 2010 vara inkomna till myndigheten. Syfte med granskningen Granskningen syftade till att bedöma om FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE har inkommit med analyser och åtgärdsprogram som omfattar SSM:s förelägganden, beslutade program svarar mot analysernas slutsatser och innebär rimliga åtgärder och tidsramar för åtgärderna. Granskningens genomförande Analyser och åtgärdsprogram från de sex tillståndshavarna har granskats och bedömts parallellt och jämförts med varandra. Varje program har bedömts utifrån de enskilda anläggningarnas behov av och förutsättningar att införa ytterligare åtgärder för fysiskt skydd. Krav Granskningen genomfördes mot kraven i föreläggandena om analyser och åtgärdsprogram. Omfattning och avgränsning av analyser och åtgärdsprogram framgår av bilagor till förelägganden till respektive tillståndshavare. Dessa bilagor omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Granskning och bedömning Forsmarksverket FKA Genomförda analyser FKA har inkommit med tre analyser; Analys av områdesskyddets robusthet, FQ rev 0, Kompletterande av analys av skalskyddets robusthet och balansering, FQ rev 0, och Erfarenheter från Greenpeace-händelsen , F rev 0. I Analys av områdesskyddets inventeras hjälpmedel som kan användas av antagonister för intrång i bevakat område. Möjliga åtgärder i områdesskyddet redovisas. Vidare finns bedömning av funktionen hos detektionsutrustning i områdesskyddet. Analys av ytterligare möjlighet att detektera intrång till bevakat område med bevakningsteknisk utrustning är redovisad. Eventuella behov av förändring i skyddsobjektets utbredning analyseras. Tänkbara åtgärder redovisas och bedöms. Åtgärder rekommenderas.

5 avseende obehörigt intrång Sida 5 (13) SSM bedömer därmed att FKA har inkommit med analyser av områdesskyddet I Komplettering av analys av skalskyddets redovisas värdering av tidigare analyser av skalskyddet för F1 och F2 respektive F3. Scenarier där reaktorhallen angrips från utsidan och från plats innanför skalskyddet redovisas och värderas. Angrepp mot andra viktiga utrymmen analyseras. Värdering sker av reaktorbyggnadernas takkonstruktioner liksom möjligheten att nå taken. Tillfälliga åtgärder vid ombyggnader etc., såsom användning av byggnadsställningar, värderas. Möjliga förbättrande åtgärder anges. SSM bedömer därmed att FKA har inkommit med analyser av skalskyddet Av missivet framgår att en noggrannare utvärdering av funktionen Forsmarks Anläggningsberedskap (FAB) vid händelsen pågår och snart kommer vara sammanställd. I Erfarenheter från Greenpeace-händelsen redovisas sammanställda erfarenheter som erhållits genom intervjuer med personal från Forsmarks bevakning. Svaren har grupperats i positiva, neutrala och negativa erfarenheter inom områdena organisation, teknik, kommunikation, utrustning och övrigt. Resonemanget utvecklas i slutsatser och rekommendationer. Slutsatserna innehåller bedömningar av hur effektivt organisationen fungerade och hur den agerade i samband med händelsen. Slutsatserna innehåller även bedömningar av arbetsförutsättningarna för operatörer i bevakningscentralen, beslutsstöd till personal i bevakningscentral samt behov av träning i beslutsfattande och agerande i olika situationer. Rekommendationer finns angående organisation och ledningssystem, utbildning och träning samt utformning av bevakningscentralen och samverkan med polis. SSM anser att det är av stort värde att ta tillvara erfarenheter från personal såsom FKA gjort efter denna händelse. Det är många viktiga aspekter som har berörts. Men utredningen blir begränsad om den endast utgår från resultatet av ett antal intervjuer. Den nu genomförda utredningen behöver därför kompletteras med en analys av förmågan hos organisationen, ledningen och styrningen vid anläggningen under antagonistiska händelser. FKA redovisar inte heller, eller refererar inte till, någon analys av arbetsförutsättningarna i bevakningscentralen. Intervjuerna i Erfarenheter från Greenpeace-händelsen är begränsade till personer med arbetsuppgifter för bevakning. Utredningen omfattar inte arbetet i ledningscentralen eller åtgärder och beslut i centrala kontrollrummen. Analys av om de stöd för beslut som personalen i centrala kon-

6 avseende obehörigt intrång Sida 6 (13) trollrummen har är tillräckliga eller om de behöver utvecklas är inte redovisad. Utvärdering av om den information som lämnades från bevakningscentralen till centrala kontrollrummen var tillräcklig eller om tekniken eller rutinerna i framtiden behöver förbättras avseende det informationsbehov som finns i berörda kontrollrum under sådana händelser berörs inte i redovisad analys. SSM bedömer därför att FKA behöver komplettera sin redovisning. Åtgärdsprogram FKA redovisar de åtgärder som kommer att genomföras med anledning av intrånget och de analyser som genomförts i FKA åtgärdsplan avseende inträffad händelse GreenPeace-intrång, FKA , rev. 0, Även redan genomförda åtgärder redovisas. Åtgärderna kan inte återges i denna allmänna offentliga handling p.g.a. sekretess. SSM bedömer att beslutade åtgärder för bevakat område och skalskydd svarar mot analysernas slutsatser och är rimliga. Mot bakgrund av bristande underlag i utredningen av organisationen, ledningen och styrningen enligt ovan, kan inte SSM ta ställning till om det finns behov av åtgärder för att förbättra arbetet i ledningscentralen eller åtgärder och beslut i centrala kontrollrummen, stöd till personalen i centrala kontrollrummen för beslut om åtgärder, möjligheten att ge information till personalen i centrala kontrollrummen. Det finns även planerad åtgärd som avser arbetsuppgifter i kontrollrum. I redovisad utredning finns inte någon bedömning av behov av denna åtgärd. SSM bedömer att övriga beslutade åtgärder för organisationen m.m. svarar mot utredningens slutsatser och är rimliga. Oskarshamnsverket OKG Genomförda analyser OKG har inkommit med dokumenten Oskarshamnsverket Svar på SSMföreläggande, , Oskarshamnsverket Utvärdering av OKGs analyser avseende fysiskt skydd, underlag för framtagande av åtgärdsprogram, , Rapport avseende förutsättningar för åtgärder i syfte att omhänderta svaghet i det fysiska skyddet, utg. 1.0, och Tillsynsrapport nr 17/10 Fysiskt skydd, utg. 1.

7 avseende obehörigt intrång Sida 7 (13) I Oskarshamnsverket Utvärdering av OKGs analyser avseende fysiskt skydd, underlag för framtagande av åtgärdsprogram, presenteras en utredning av vilken påverkan erfarenheterna av intrånget i Forsmark får på OKGs tolkning av SSMS krav samt på genomförda analyser av det fysiska skyddet. I dokumentet ges förslag till tolkning av krav på områdesskydd och ges förslag till omformulering av en analysförutsättning. För att resultatet av en känslighetsstudie inte ska få någon betydelse, ges exempel på åtgärd i skyddet av bevakat område. I Rapport avseende förutsättningar för åtgärder i syfte att omhänderta svaghet i det fysiska skyddet ges underlag för att reducera den svaghet i vissa delar av det fysiska skyddet som påvisats genom en känslighetsanalys. I dokumentet Oskarshamnsverket Utvärdering av OKGs analyser avseende fysiskt skydd, underlag för framtagande av åtgärdsprogram bedömer OKG att deras tolkning av kravet på att försvåra och fördröja intrång i skalskyddet inte behöver omprövas med anledning av erfarenheterna från Forsmarksincidenten. Vidare konstaterar OKG att tillämpningen av kravet inte behöver förändras då något intrångsförsök i enlighet med SSM:s föreläggande inte ingår i OKG:s gällande tolkning av SSM:s dimensionerande hotbild. I dokumentet Tillsynsrapport nr 17/10 Fysiskt skydd dokumenteras i ord och bild en kontroll av möjligheter för en angripare att, med hjälp av lejdare, stegar och trappor samt byggnadsställningar, kunna ta sig upp på respektive anläggnings tak. SSM bedömer att OKG har inkommit med analys av områdesskyddet som omfattar innehållet i SSM:s föreläggande, men för den förutsättning som används i känslighetsstudien finns ingen förklaring. Det är därmed inte möjligt för SSM att bedöma om den analysen är rimlig. SSM bedömer att OKG inte har inkommit med analys av skalskyddet som motsvarar innehållet i SSM:s föreläggande, varför OKG behöver komplettera sin redovisning. Den nu genomförda utvärderingen av tidigare analyser av hur robust och väl balanserat skalskyddet är omfattar inte de förutsättningar som anges i SSM:s föreläggande (den del som omfattas av sekretess). Informationen som finns till följd av den nu genomförda kontrollen ( Tillsynsrapport nr 17/10 Fysiskt skydd ) kan användas som ett underlag till den analys det finns behov av att genomföra. Ytterligare bedömning av om de nu inkomna analyserna behöver samordnas med kommande planerade granskning av om OKGs analyser för fysiskt skydd är tillräckliga och uppfyller 2 kap 11 och 4 kap 1 SSMFS 2008:1.

8 avseende obehörigt intrång Sida 8 (13) Åtgärdsprogram OKG har inkommit med dokumentet Oskarshamnsverket Svar på SSMföreläggande. I detta dokument redovisas en sammanfattning av åtgärdsprogram. Även redan genomförd åtgärd inom bevakat område redovisas. Åtgärderna kan inte återges i denna allmänna offentliga handling p.g.a. sekretess. SSM bedömer att beslutade åtgärder för bevakat område svarar mot analysernas slutsatser. Men då det inte är möjligt för SSM att bedöma om en väsentlig förutsättning för analysen är rimlig, är det inte heller möjligt att bedöma om åtgärden är rimlig. Mot bakgrund av bedömd brist i analyser av hur robust och väl balanserat skalskyddet är, kan inte SSM bedöma behov av beslutade åtgärder för skalskyddet. Det är dock inte uteslutet att det finns behov av de åtgärder som anges i programmet. Eventuellt har OKG planer på ytterligare åtgärder som inte redovisats till SSM i enlighet med föreläggandet, eftersom OKG redovisar en sammanfattning av ett åtgärdsprogram. Ringhalsverket RAB Genomförda analyser RAB har inkommit med två analyser; Analys av möjligheter till oupptäckt intrång till bevakat område, , version 2.0 och Analys av robusthet och balansering av R1- R4 skalskydd, , version 2.0. I Analys av möjligheter beskrivs yttre skyddsbarriärer och området runt Ringhalsverket. En inventering sker av hjälpmedel som kan användas av antagonister för intrång i bevakat område. Möjliga åtgärder i området runt och i bevakat område redovisas. Tänkbara åtgärder redovisas och bedöms. Åtgärder rekommenderas. SSM bedömer därmed att RAB har inkommit med analyser av områdesskyddet I Analys av robusthet och balansering av R1- R4 skalskydd redovisas analys av möjligheter att ta sig upp på taknivå från markplan och där vidare mot angivna definierade angreppsmål i anläggningen. Besiktningen omfattade alternativa sätt att nå angreppsmål än via markplan och dess skalskyddsöppningar. Vidare analyserades utformningen av skalskyddet utifrån angivna specifikationer. Några svagheter avseende tak- och väggkonstruktioner identifierades inte. Resultat, slutsatser och förslag till åtgärder redovisas.

9 avseende obehörigt intrång Sida 9 (13) SSM bedömer därmed att RAB har inkommit med analyser av skalskyddet SSM behöver ta del av ett i analysen refererat dokument för att kunna genomföra en kvalitativ bedömning av analysen av skalskyddet. Åtgärdsprogram RAB redovisar de åtgärder som kommer att genomföras med anledning av genomförda analyser i Ringhals 1-4, Åtgärdsprogram bevakat och skyddat område, , , bilaga 1. Åtgärderna kan inte återges i denna allmänna offentliga handling p.g.a. sekretess. SSM bedömer att beslutade åtgärder för bevakat område och skalskydd svarar mot analysernas slutsatser och är rimliga. Förvaringsanläggningen för använt kärnbränsle och Hot Cell laboratoriet SNAB Genomförda analyser SNAB har inkommit med dokumentet Analys och åtgärdsprogram avseende det fysiska skyddet vi Förvaringsanläggningen för bränsleelement (FA) samt för Hot Cell Laboratoriet (HCL), N-10/233, Rapporten sammanfattar den utredning som SNAB utfört. För respektive anläggning beskrivs nuläget avseende områdesskydd. Därefter redovisas resultat från analys i tre steg som omfattar området runt anläggningarna, hjälpmedel som kan användas för obehörigt intrång, vilka möjligheter som finns till obehörigt intrång i bevakat område samt hur sådana intrång detekteras. Möjlighet att detektera intrång till bevakat område med bevakningsteknisk utrustning för de möjliga intrång som SNAB har utrett redovisas dock inte. För respektive anläggning redovisas resultat från analys i tre steg som omfattar tillträde till byggnaders tak, tillträde till skyddat område och utvärdering av tidigare genomförda analyser. SSM bedömer att SNAB:s redovisning av analyser av skalskydd inte helt omfattar innehållet i de skäl SSM angav i föreläggandet. Varför tidigare analyser av skalskyddet anses vara tillräckliga redovisas inte. Eftersom endast resultaten av analyserna är redovisade, saknas det förklaring och motiv till SNAB:s ställningstaganden. Det är därmed inte möjligt för SSM att bedöma analyserna. SSM behöver ta del av analyserna för att kunna genomföra en kvalitativ bedömning.

10 avseende obehörigt intrång Sida 10 (13) Åtgärdsprogram SNAB redovisar i dokumentet Analys och åtgärdsprogram avseende det fysiska skyddet vi Förvaringsanläggningen för bränsleelement (FA) samt för Hot Cell Laboratoriet (HCL) program för åtgärder. Åtgärderna kan inte återges i denna allmänna offentliga handling p.g.a. sekretess. SSM bedömer att beslutade åtgärder för bevakat område och skalskydd svarar mot de slutsatser SNAB redovisar från genomförda analyser. Det är dock inte möjligt att avgöra om åtgärderna är rimliga även om det är troligt att det finns behov av de åtgärder som anges i programmet. Det finns även planerad åtgärd som avser tillträde till tak på HCL. I resultat från analys finns inte redovisat behov av denna åtgärd. Centralt lager för använt bränsle SKB Genomförda analyser SKB har inkommit med dokumentet Clab Analys och åtgärder avseende risk och möjligheter för intrång på bevakat och skyddat område, , version 2.0. I dokumentet redovisas inventering av hjälpmedel som kan användas av antagonister för intrång i bevakat område. Möjliga åtgärder utanför områdesskyddet analyseras. Vidare finns bedömning av funktionen hos detektionsutrustning i områdesskyddet. Ytterligare möjlighet att detektera intrång till bevakat område med bevakningsteknisk utrustning är redovisad. Förslag till åtgärder redovisas. Rekommendationer ges. SSM bedömer därmed att SKB har inkommit med analyser av områdesskyddet I dokumentet Clab Analys och åtgärder beskrivs varför skalskyddet bedöms vara jämnstarkt och ha rätt nivå. Möjligheter att nå tak beskrivs och dessa värderas. Tillfälliga åtgärder, såsom användning av byggnadsställningar, värderas. Behov av bevakningspersonalens uppmärksamhet på händelser och deras kunskap om riskanalysen anges. Förslag till åtgärder redovisas. Rekommendationer ges. SSM bedömer därmed att SKB har inkommit med analyser av skalskyddet Åtgärdsprogram SKB har inkommit med dokumentet Clab Åtgärdsprogram avseende områdesskydd och skalskydd föreläggande från SSM , ,

11 avseende obehörigt intrång Sida 11 (13) version 1.0. Åtgärderna kan inte återges i denna allmänna offentliga handling p.g.a. sekretess. SSM bedömer att beslutade åtgärder för bevakat område och skalskydd svarar mot analysernas slutsatser och är rimliga. Bränslefabriken WSE Genomförda analyser WSE har inkommit med dokumentet Fysiskt skydd Analys och åtgärder med anledning av SSM:s föreläggande SSM 2010/2690, ESF , rev 0. I dokumentet redovisas områdesskyddet och området runt anläggningen och möjliga åtgärder utanför områdesskyddet analyseras. Vidare finns bedömning av funktionen hos detektionsutrustning i områdesskyddet. Möjliga åtgärder i områdesskyddet och i bevakningsteknisk utrustning redovisas. Ytterligare möjlighet att detektera intrång till bevakat område med bevakningsteknisk utrustning är redovisad. Möjligheten att visuellt detektera intrång bedöms. Åtgärder som kan vidtas för att detektera, försvåra och fördröja intrång redovisas. SSM bedömer därmed att WSE har inkommit med analyser av områdesskyddet I dokumentet Fysiskt skydd Analys och åtgärder redovisas utifrån vilka förutsättningar som skalskyddet är utformat. Kravspecifikationer och motståndsförmågor anges. Takens relativa mekaniska motståndsförmåga bedöms. Möjligheter att ta sig upp på byggnaders tak beskrivs. Bedömning av olika sätt att göra intrång i skyddat område bedöms. Att åtgärder vidtas vid tillfälliga arbeten anges. Åtgärder som kan vidtas för att förbättra skalskyddet redovisas. SSM bedömer därmed att WSE har inkommit med analyser av skalskyddet Åtgärdsprogram I dokumentet Fysiskt skydd Analys och åtgärder redovisas de åtgärder som WSE avser att genomföra. Åtgärderna kan inte återges i denna allmänna offentliga handling p.g.a. sekretess. SSM bedömer att beslutade åtgärder för bevakat område och skalskydd svarar mot de slutsatser WSE redovisar från genomförda analyser. WSE behöver dock överväga att använda ytterligare teknik för att detektera och verifiera intrång i bevakat område än den som idag används och den som WSE planerar att införa.

12 avseende obehörigt intrång Sida 12 (13) Samlad bedömning Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) FKA har inkommit med åtgärdsprogram avseende områdesskydd, skalskydd, organisationen, ledningen och styrningen av åtgärder för fysiskt skydd av den kärntekniska verksamheten. Analyser och åtgärdsprogram för att komplettera och förbättra områdesskydd och skalskydd omfattar innehållet i SSM:s föreläggande. Beslutade åtgärder svarar mot analysernas slutsatser och är rimliga. Analyserna är inte tillräckliga avseende organisationen, ledningen och styrningen av åtgärder för fysiskt skydd, varför de behöver kompletteras. OKG Aktiebolag (OKG) OKG har inkommit med åtgärdsprogram avseende områdesskydd och skalskydd. Analysen av områdesskyddet omfattar innehållet i SSM:s föreläggande, men det är inte möjligt att bedöma om den analysen är rimlig. Analysen av skalskyddet motsvarar inte innehållet i SSM:s föreläggande, varför de behöver kompletteras. Beslutade program svarar eventuellt mot analysernas slutsatser men det är inte möjligt att bedöma från inkommit underlag om detta innebär rimliga åtgärder. Ringhals AB (RAB) RAB har inkommit med åtgärdsprogram avseende områdesskydd och skalskydd. Analyser och åtgärdsprogram omfattar innehållet i SSM:s föreläggande. Beslutade åtgärder svarar mot analysernas slutsatser och är rimliga. Studsvik Nuclear AB (SNAB) SNAB har inkommit med åtgärdsprogram avseende områdesskydd och skalskydd. Redovisning av analyser av skalskydd omfattar inte helt innehållet i de skäl SSM angav i föreläggandet. Beslutade åtgärder för bevakat område och skalskydd svarar mot de slutsatser SNAB redovisar från genomförda analyser. Det är dock inte möjligt att avgöra om åtgärderna är rimliga. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) SKB har inkommit med åtgärdsprogram avseende områdesskydd och skalskydd. Analyser och åtgärdsprogram omfattar innehållet i SSM:s föreläggande. Beslutade åtgärder svarar mot analysernas slutsatser och är rimliga. Westinghouse Electric Sweden AB (WSE) WSE har inkommit med åtgärdsprogram avseende områdesskydd och skalskydd. Analyser och åtgärdsprogram omfattar innehållet i SSM:s föreläggande. Beslutade åtgärder svarar mot analysernas slutsatser. Åtgärder för

13 avseende obehörigt intrång Sida 13 (13) skalskydd är rimliga. SSM anser att WSE behöver överväga att använda ytterligare teknik för att detektera och verifiera intrång i bevakat område än den som idag används och den som WSE planerar att införa. Slutsatser SSM bedömer att det utanför anläggningarnas områdesskydd finns behov av att vidta åtgärder som försvårar intrång i bevakat område. Vidare anser myndigheten att tillståndshavare behöver överväga att använda ytterligare och idag inte använd teknik för att detektera och verifiera intrång i bevakat område. Ronderande bevakningspersonal, som inte överallt i anläggningar omedelbart kan detektera intrång, är enbart ett komplement till bevakningsteknisk utrustning. Genom de nu genomförda analyserna har kunskap erhållits om och åtgärder vidtagits mot sårbarheter i skalskyddet. Detsamma gäller insikten om att åtgärder behövs för att försvåra för antagonister att använda tillfälliga åtgärder som t.ex. byggnadsställningar. Vid kommande revidering av myndighetens föreskrifter (2008:12) om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar behöver behovet av krav på försvårande åtgärder utanför områdesskydden beaktas. Bilaga Ytterligare redovisning av granskningen finns i en bilaga som omfattas av sekretess enligt 18 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Referenser 1 Rask-rapport avseende obehörigt intrång till Forsmarkverket den 14 juni 2010, , SSM 2010/ SSM-beslut, Obehörigt intrång på Forsmarksverket, , SSM 2010/ SSM-beslut, Åtgärdsprogram avseende bevakat och skyddat område, , SSM 2010/ SSM-beslut, Åtgärdsprogram avseende bevakat och skyddat område, , SSM 2010/ SSM-beslut, Åtgärdsprogram avseende bevakat och skyddat område, , SSM 2010/ SSM-beslut, Åtgärdsprogram avseende bevakat och skyddat område, , SSM 2010/ SSM-beslut, Åtgärdsprogram avseende bevakat och skyddat område, , SSM 2010/2690

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Dispens med tillhörande villkor

Dispens med tillhörande villkor Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Beslut Vårt datum: 2014-06-12 Er referens: FQ-2014-0273 Diarienr: SSM2014-2231 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 4176 Dispens med tillhörande villkor

Läs mer

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping) Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan

Läs mer

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl BESLUT 2012-08-24 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Richard Sundberg Telefon: +46 8 799 4488 Vår referens: Er referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl i Ringhals

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge

Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Yttrande Datum: 2015-04-16 Diarienr: SSM 2009/4884 Yttrande över AB SVAFO:s ansökan om övertagande av tillståndet enligt lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet för Ågestaverket, Huddinge Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2 Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323 Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-11-24 Er referens: FQ-2011-0835 Diarienr: SSM2011-2962 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt 1 och /2 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga Tillsynsrapport Datum: 2013-12-12 Er referens: Diarienr: SSM2012-495 Förrättningsdatum: 2013-10-10 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM,

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson

Fud-utredning. Innehållsförteckning. Promemoria. Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Promemoria Datum: 2015-10-29 Diarienr: SSM2015-1136 Ansvarig handläggare: Carl-Henrik Pettersson Fastställd: Ansi Gerhardsson Fud-utredning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 2.1

Läs mer

Lokala säkerhetsnämndens vid Oskarshamns kärnkraftverk berättelse över verksamheten budgetåret 2012-01-01--2012-12-31

Lokala säkerhetsnämndens vid Oskarshamns kärnkraftverk berättelse över verksamheten budgetåret 2012-01-01--2012-12-31 1 2013-02-28 Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Lokala säkerhetsnämndens vid Oskarshamns kärnkraftverk berättelse över verksamheten budgetåret 2012-01-01--2012-12-31 Verksamhetsberättelse i enlighet med

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall - tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall - tillverkningsaspekter för ingående delar i kapseln Begäran om komplettering 2012-09-11 Handläggare: Jan Linder Telefon: 08 799 4279 Vår referens: SSM2011-2426 Er referens: KTL Kärnbränsleförvaret Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Dokumentstatus: Godkänt Westinghouse Electric Sweden AB 721 63 Västerås Beslut Vårt datum: 2016-05-26 Er referens: 16-046 Diarienr: SSM2014-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 4184

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse

Beslut om förlängd giltighetstid för dispens avseende deponering av avfall från Westinghouse Westinghouse Electric Sweden AB 72 63 Västerås Beslut Vårt datum: 206-02- Er referens: ES 4-337 Diarienr: SSM204-4949 Handläggare: Veronika Lilliehorn Telefon: +46 8 799 484 Beslut om förlängd giltighetstid

Läs mer

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets BESLUT 2012-08-16 OKG Aktiebolag Handläggare: Kostas Xanthopoulos Telefon: +46 8 799 4260 Vår referens: Er referens: 2012-15645 572 83 Oskarshamn Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets i Oskarshamn

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till

Förslag till nya avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Dokumentstatus: Godkänt Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Beslut Vårt datum: 2016-10-05 Er referens: Diarienr: SSM2016-4305 Handläggare: Erik Henriksson Telefon: +46 8 799 4390

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor. Egon Abresparr (Miljödepartementet) Lagrådsremiss Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011. Andreas Carlgren Egon Abresparr (Miljödepartementet)

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB - 2012 Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar 2013 Proj.ledare Ola Jovall Presentatör Björn Thunell URSPRUNGLIGA REGELVERK FÖR BYGGNADER Bakgrund Historik

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndigheten Årsredovisning 2013

Strålsäkerhetsmyndigheten Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning 3 2. Resultatredovisning 4 Verksamhetsområden och delområden 4 Processer 4 Effektmål mål för strålsäkerheten i samhället 6 Indikatorer 6 Bedömning av strålsäkerheten

Läs mer

Hur kan olika typer av riskanalyser stödja informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet? EBITS, 2013 11 13

Hur kan olika typer av riskanalyser stödja informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet? EBITS, 2013 11 13 Hur kan olika typer av riskanalyser stödja informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet? henrik.christiansson@sakerhetspolisen.se Enheten för InformationsSäkerhet och Bevissäkring i IT-miljö (ISBIT) EBITS,

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest Region Halland Kerem Kocaer December 2012 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga... 3 Angreppssätt... 4 Syfte och

Läs mer

inspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet.

inspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet. TILLSYNSRAPPORT 2012-09-17 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: AB SVAFO Objekt: AB SVAFO Förrättningsdatum: 21-22 augusti 2012 Arbetsgrupp: Ingela Thimgren SB, Ulf Andersson SB, Emil Jorpes

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR

Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Datum: 2015-05-12 Diarienr: SSM2015-1640-8 Minnesanteckningar från informationsmöte för remissinstanser utbyggnad och fortsatt drift av SFR Tid: Onsdagen den 6 maj 2015, kl. 09:00-14.30 Plats: City Conference

Läs mer

Konsekvensutredning: Förslag till ändring av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:23) om skydd av människors hälsa och miljön

Konsekvensutredning: Förslag till ändring av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:23) om skydd av människors hälsa och miljön Bilaga 2 PROMEMORIA 2012-02-02 Dok nr: Författare: Fastställd Ann-Christin Hägg Jan Lillhök Konsekvensutredning: Förslag till ändring av Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2008:23) om skydd

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP

Granskning av OKG uppfyllande av 20 SSMFS 2008:17 - RÖP TILLSYNSRAPPORT 2011-06-23 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Objekt: Arbetsgrupp: Johan Enkvist Författare: Johan Enkvist Samråd: Lars Bennemo, Yvonne Johansson, Klas Idehaag

Läs mer

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna Tillsynsrapport Datum: 2014-08-27 Er referens: - Diarienr: SSM2014-936 Förrättningsdatum: 2014-06-11 Inspektera / Forsmarks Kraftgrupp AB / Utsläppsmonitering Ansvarig handläggare: Charlotte Lager (KA)

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska

Läs mer

Inriktning avseende referensvärden för nya kärntekniska anläggningar och ESS

Inriktning avseende referensvärden för nya kärntekniska anläggningar och ESS Datum: 2013-11-04 Diarienr: SSM2013-5169 Inriktning avseende referensvärden för nya kärntekniska anläggningar och ESS Inledning Två ansökningar angående nya kärntekniska anläggningar liksom en ansökan

Läs mer

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

SAKEN Utlämnande av allmänna handlingar KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. Sida l (2) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM T^/^A/T U\JNL Mål nr 7107-10 Avdelnings 2011-01-11 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Pelle Zettersten Sveriges Radio AB Box 500 601 07 Norrköping ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Klimat

Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Klimat Begäran om komplettering 2013-03-19 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Lena Sonnerfelt Telefon: 08 799 43 48 Vår referens: SSM2011-2426-107 Intern referens: 4.5.h,i,k

Läs mer

Inspektionsrapport avseende omgivningskontroll

Inspektionsrapport avseende omgivningskontroll TILLSYNSRAPPORT 2012-09-27 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Barsebäck Kraft AB Objekt: Barsebäcksanläggningen Förrättningsdatum: 2012-08-28--29 Arbetsgrupp: Maria Lüning, Tobias Hedberg,

Läs mer

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-4270 Förrättningsdatum: 2013-09-03 2013-09-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Helene Belaieff

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

Inspektionsrapport - samlad inspektionsinsats vid Westinghouse Electric Sweden AB

Inspektionsrapport - samlad inspektionsinsats vid Westinghouse Electric Sweden AB TILLSYNSRAPPORT 2012-06-04 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Westinghouse Electric Sweden AB Objekt: Bränslefabriken Förrättningsdatum: 2012-02-21--2012-03-16 Arbetsgrupp: Svante Ernberg,

Läs mer

Telekommunikationstjänster

Telekommunikationstjänster Telekommunikationstjänster Info Version 1 Url http://com.mercell.com/permalink/39327823.aspx External tender reference id SSM2013-3271 Tender type Tender Procurement procedure Open procedure Publish date

Läs mer

Inspektionsrapport - tillämpning av processen för anläggningsändringar, fokus MTO

Inspektionsrapport - tillämpning av processen för anläggningsändringar, fokus MTO TILLSYNSRAPPORT 2011-06-30 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: F1, F2, F3 Förrättningsdatum: 2010-04-12 till 2010-04-15 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson KM,

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1388095 Författare Version 1.0 Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Status Godkänt Reg nr Datum 2013-03-14 Kvalitetssäkrad

Läs mer

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm

Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Regeringen, Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Datum: 2015-05-12 Er referens: M2015/1161/Ke Diarienr: SSM2015-2278 Yttrande över Greenpeace Nordens överklagande av beslut om godkännande av

Läs mer

Fysisk säkerhet Ett exempel på processen för kontroll

Fysisk säkerhet Ett exempel på processen för kontroll Fysisk säkerhet Ett exempel på processen för kontroll Fysisk säkerhet kan beskrivas som ett system av personal, rutiner, byggnadsteknik och säkerhetsteknik som tillsammans förebygger, upptäcker, försvårar

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakning inomhus i skolor Checklista för dig som ska sätta upp kameror Kameraövervakningslagen innehåller en samlad reglering av kameraövervakning. Syftet med lagen är att tillgodose behovet av

Läs mer

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1

Granskning av GE-14 för Oskarshamn 1 TILLSYNSRAPPORT 2012-04-11 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 1 Arbetsgrupp: - Författare: Jan In de Betou Samråd: Per-Olof Hägg Fastställd: Lars

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare

Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare Sida: 1/7 PROMEMORIA Datum: 2011-05-16 Vår referens: SSM2011-153-25 Författare: Eva Folkow, verksjurist Fastställd: Ulf Yngvesson, chefsjurist Kärnavfallsavgift för reaktorinnehavare Inledning Finansieringssystemet

Läs mer

2013-04-18. Nationella dricksvattenkonferensen Sydvattens arbete med säkerhet inte bara skalskydd Stefan Johnsson

2013-04-18. Nationella dricksvattenkonferensen Sydvattens arbete med säkerhet inte bara skalskydd Stefan Johnsson 2013-04-18 Nationella dricksvattenkonferensen Sydvattens arbete med säkerhet inte bara skalskydd Stefan Johnsson Sydvatten fakta 16 ägarkommuner Försörjer 850 000 invånare 75 miljoner kubikmeter per år

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Sida: 1/8 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-09-21 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Författare: Per-Olof Sandén, Anna Norstedt Avdelning: Kärnkraftssäkerhet, Staben Fastställd:

Läs mer

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR

Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt angående kompletteringar av ansökan enligt miljöbalken om utökad verksamhet vid SFR Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Beslut om yttrande Vårt datum: 2015-12-16 Er referens: Mål nr M 7062-14 Avd. 3 Diarienr: SSM2015-656 Handläggare: Georg Lindgren Telefon:

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1417733 Ärende Handläggare Fredrik Johansson Er referens SSM2011-2426-63 Kvalitetssäkrad av Ulrika Broman Helene Åhsberg Godkänd

Läs mer

Säkerhetsanalys. Agenda. Säkerhetsanalys maj 2012 Svante Barck-Holst. Säkerhetspolisen Säkerhetsskydd Säkerhetsanalys

Säkerhetsanalys. Agenda. Säkerhetsanalys maj 2012 Svante Barck-Holst. Säkerhetspolisen Säkerhetsskydd Säkerhetsanalys Säkerhetsanalys 10 maj 2012 Svante Barck-Holst Agenda Säkerhetspolisen Säkerhetsskydd Säkerhetsanalys Vad är en säkerhetsanalys? Vad är syftet? Begrepp Risk och sårbarhetsanalys vs. Säkerhetsanalys Metod

Läs mer

Översyn av tillståndshavarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska anläggningar och transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot

Översyn av tillståndshavarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska anläggningar och transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot Vårt datum: 2012-01-18 Vår referens: SSM 2010-2632 Översyn av tillståndshavarnas och samhällets förmåga att skydda kärntekniska anläggningar och transporter av kärnämnen mot antagonistiska hot Innehåll

Läs mer

Kameraövervakning inomhus i skolor

Kameraövervakning inomhus i skolor Barn- och utbildningsförvaltningen Kameraövervakning inomhus i skolor Kameraövervakningen får bedrivas om huvudmannen i det enskilda fallet har bedömt att övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Läs mer

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning och tidsplaner SKB:s övergripande tidsplan Kärnbränsleprogrammet Fud Fud Fud Fud Fud Fud Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning i Uppförande och driftssättning i Dift Drift Projektering,

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

Statens kärnkraftinspektions författningssamling

Statens kärnkraftinspektions författningssamling Statens kärnkraftinspektions författningssamling ISSN 1400-1187 SKIFS 2005:1 Statens kärnkraftinspektions föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar Allmänna råd om tillämpningen av Statens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB

Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB BESLUT 2011-06-17 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 799 4320 Sjukhusdirektören Danderyds sjukhus AB Vår referens: SSM 2011-555 182 88 Stockholm Föreläggande om åtgärder för Danderyds sjukhus AB Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2012-2014

Beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2012-2014 UNDERLAGSRAPPORT 2011-10-06 Regeringskansliet Miljödepartementet Vår referens: SSM2011-153-23 Vårt datum: 2011-09-19 103 33 Stockholm Beräkning av kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2012-2014

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall

Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Lagrådsremiss Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 oktober 2008 Andreas Carlgren Egon Abresparr

Läs mer

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument

Svenska Stöldskyddsföreningens Tolkningsdokument Kravspecifikation Dokument Utgåva Benämning SSF 130 Maj 2006 Regler för projektering och installation av inbrottslarmanläggning en i detta dokument gäller kraven och utförandet för angivna avsnitt. Innehåll

Läs mer

1. Generaldirektörens inledning... 2

1. Generaldirektörens inledning... 2 Sida 1 av 104 Innehåll 1. Generaldirektörens inledning... 2 2. Resultatredovisning... 3 Inledning... 3 Verksamhetens intäkter och kostnader... 6 Avgiftsbelagd verksamhet... 8 Strålsäker kärnkraft... 10

Läs mer