Hur kan olika typer av riskanalyser stödja informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet? EBITS,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur kan olika typer av riskanalyser stödja informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet? EBITS, 2013 11 13"

Transkript

1 Hur kan olika typer av riskanalyser stödja informationssäkerhetsarbetet i din verksamhet? Enheten för InformationsSäkerhet och Bevissäkring i IT-miljö (ISBIT) EBITS,

2 Risk- och sårbarhetsanalys (RoS) Verksamhet Konsekvens Sårbarheter Åtgärder Risk = Sannolikhet för hot x Kostnad för Konsekvensens

3 Säkerhetsanalys (SA) Åtgärderna relaterar till hotets förmåga RoS SA HEMLIG Verksamhet Sårbarheter Skyddsvärt Skadekonsekvens Sannolikheten går inte att uppskatta! Åtgärder Konsekvensen avgör skyddsvärdet

4 Väl anpassade skyddsåtgärder men hur? Förmåga Intention Hot Sårbarhet System Skyddsvärde Tillfälle Trolighet Antagonist Risk Skadekonsekvens Skyddsåtgärder

5 Säkerhetsanalys en process Systematisk identifiering av skyddsvärd verksamhet Verksamhet Identifiering av hot Dimensionerande hotbeskrivningar Värdering av skadekonsekvenser Förtida menbedömning Identifiera sårbarheter Åtgärder Anpassning av skyddsnivå Konsekvens Sårbarheter Åtgärder

6 Skyddsvärt hur identifierar man det? SvK Andra elbolag ELBOLAG (egna skadekonsekvenser) Andra myndigheter Kunder

7 Skyddsvärden, exempel Personer och roller systemadministratörer personal med kunskap om säkerhetsrelaterade rutiner Anläggningar, byggnader och system speciellt skyddsvärda byggnader speciellt skyddsvärda infrastruktursystem kommunikationsinfrastruktur säkerhetssystem stödsystem Information systemkritisk information information om säkerhetsrutiner och säkerhetssystem Anseende

8 Konsekvenser - Rikets säkerhet Vilka konsekvenser får ett angrepp? 1. Påverkas ett större antal människors liv och hälsa? 2. Påverkas ett större geografiskt område? Är denna påverkan långvarig och/eller inträffar den vid en olämplig tidpunkt? 3. Får angreppet allvarliga sociala, ekonomiska och/eller politiska konsekvenser för samhället? 4. Påverkas andra samhällsviktiga verksamheter allvarligt? 5. Finns det risk att allvarliga negativa konsekvenser uppstår i framtiden? Varje verksamhet gör egna bedömningar. Viktigt med argumentation! Allt i organisationen är inte lika skyddsvärt. Säkerhetsskyddsåtgärder kostar pengar! Översyn av SäkL pågår! Konsekvens

9 Förtida menbedömning, exempel Bortfall av produktion Bortfall av leverans till kund Skadekonsekvens hos kund Skadat förtroende hos kund Skadat förtroende hos reglerande myndighet Viktigt att dokumentera förtida menbedömningar så gott det går innan incidenten inträffar! Motiverar åtgärder innan något inträffar men även under incidenten Beslutsfattare kan ändra uppfattning när något inträffar

10 Verksamheten anrikningsanläggning i Natanz Mahmoud Ahmadinejad Samtliga bilder från How Digital Detectives Deciphered Stuxnet, the Most Menacing Malware in History, July 11, 2011

11 Skyddsvärdesvärdering med metoden CARVER exemplet centrifuger vid anrikningsanläggning i Natanz Höga poäng ger mervärde för angripare F C Criticality (fysiskt eller cyber) Accessability (fysiskt eller cyber) Recognizability (fysiskt eller cyber) Vulnerability (fysiskt eller cyber) Effect (fysiskt eller cyber) Recuperability (fysiskt eller cyber) Omedelbart stopp i verksamheten 10 Ingen märkbar effekt för verksamheten 1 Lättåtkomlig, angrepp från utsidan är möjlig 10 Oåtkomlig eller extremt svåråtkomlig 1 Alltid identifierbar 10 Mycket svåridentifierad 1 Sårbar även för angrepp med enkla medel 10 Osårbar eller kräver extrema åtgärder 1 Betydande negativa konsekvenser 10 Obetydliga konsekvenser 1 Lång återställningstid, en månad eller mer 10 Verksamhet återställd samma dag Detection (fysiskt eller cyber) Svårt att upptäcka angrepp och koppla till någon Lätt att upptäcka angrepp och koppla till någon

12 Glömma värdera skyddsvärde 9 april, 2009

13 Antagonistiska hot och hotbild Aktör Förmåga Avsikt Tillfälle Hotbild Potentiella eller konkreta hot vid en viss tidpunkt Dimensionerande hot hotbeskrivning som hjälp för att dimensionera säkerhetsskyddsåtgärder

14 Dimensionerande hotbeskrivning Avskalad beskrivning av Aktörens operativa intention (politisk intention är oviktig) Aktörens förmåga Aktörens kännedom om målet Någorlunda oföränderlig över tid Syftar till att dimensionera skyddet (kravspecifikation) Ger spårbarhet Ger långsiktig planeringshorisont

15 Del av dimensionerande hotbeskrivning Natanz En antagonist har bestämt sig för att elektroniskt sabotera centrifugerna Statlig aktör (planmässig, resursstark och långsiktig) De har ingående kunskaper om säkerhetsbrister i Operativsystem Fysiska säkerhetssystem Har nationellt SCADAsäkerhetslabb till förfogande De har förmåga att värva någon typ av insider vid något tillfälle De vill verka dolt och inte kunna identifieras

16 Exempel på synpunkter på en säkerhetsanalys O Struktur: Gör om säkerhetsanalysen från grunden. Använd begrepp som skadekonsekvens, skyddsvärd verksamhet, hot och sårbarheter på ett konsekvent sätt. Renodla de olika avsnitten i säkerhetsanalysen. Gör tydliga ställningstagande i säkerhetsanalysen (RS och ST) O Innehåll: Tydliggör vilka uppgifter, system, verksamheter och befattningar som är skyddsvärda och som behöver omfattas av säkerhetsskyddsåtgärder. Detta bör föregås av en skadekonsekvensanalys.

17 Exempel på synpunkter på en säkerhetsanalys (forts) O Involvera verksamheten (och de som är beroende av systemet) i arbetet med att genomföra säkerhetsanalysen O Utveckla hotbeskrivningen till en dimensionerande hotbeskrivning som kan användas för att kravställa säkerhetsskyddet. O Bryt ut sårbarhetsbedömningar och åtgärdsredogörelser och lägg detta i en separat åtgärdsplan.

18 Väl anpassade skyddsåtgärder - dimensionering Förmåga Intention Hot Sårbarhet System Skyddsvärde Tillfälle Trolighet Antagonist Skadekonsekvens Dimensionerande Risk risker Skyddsåtgärder

19 Sammanställ resultatet Det viktigaste innehållet i säkerhetsanalysen Utpekande av det mest skyddsvärda i verksamheten Man måste inte ha något som är skyddsvärt med avseende på rikets säkerhet Argumentation som beskriver varför Beslutsunderlag avseende säkerhetsskyddsåtgärder

20 GÅ FRÅN ETT ÅTGÄRDSDRIVET (IBLAND RITUELL SÄKERHET) TILL ETT ANALYSDRIVET SÄKERHETSARBETE!

Vägledning Informationsoch. säkerhetsskydd MARS 2014

Vägledning Informationsoch. säkerhetsskydd MARS 2014 Vägledning Informationsoch IT-säkerhet samt säkerhetsskydd MARS 2014 Omslagsfoto: Hasse Eriksson Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska kraftnät om inte annat anges. Org.Nr 202 100-4284

Läs mer

Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation

Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation 2013-12-19 Dnr: 2012/331 Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation Version 1.0 1/364 Version 1.0 Svenska Kraftnät 2/364 1 Förord En väl fungerande elförsörjning

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Förstudierapport Svenska Kraftnät 2011

Förstudierapport Svenska Kraftnät 2011 2012-03-26 Dnr: 2011/1199 Förstudierapport Svenska Kraftnät 2011 Branschens behov av stöd inom informationssäkerhetsområdet Övergripande sammanfattning Förstudien har pågått under hösten 2011 och har under

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys

Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Hot-, risk- och sårbarhetsanalys Grunden för IT-säkerhet inom Försvarsmakten KRISTOFFER LUNDHOLM, JOHAN BENGTSSON, JONAS HALLBERG FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet.

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Appendix 3 - Riskanalys

Appendix 3 - Riskanalys Appendix3 Riskanalys Inledning Riskanalysen ska identifiera allt som kan gå snett i ett företag och hur stor sannolikheten är att det ska inträffa, vilka konsekvenser och om möjligt en kostnadskalkyl.

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet Sidan 1 av 29 Samhällets informationssäkerhet 2006 Lägesbedömning 2007 2008 2009 Innehållsförteckning Sid 2(29) 1 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 2 Inledning... 5 2.1 KBM:s uppdrag...

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

Kunskapsöversikt Beslutsstöd. Henrik Eriksson Linköpings universitet 581 83 Linköping E-mail: her@ida.liu.se

Kunskapsöversikt Beslutsstöd. Henrik Eriksson Linköpings universitet 581 83 Linköping E-mail: her@ida.liu.se Kunskapsöversikt Beslutsstöd Henrik Eriksson Linköpings universitet 581 83 Linköping E-mail: her@ida.liu.se Förord Denna kunskapsöversikt beskriver utmaningar och forskningsbehov för beslutsstöd inom MSBs

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen en granskningsrapport från riksrevisionen Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen rir 2014:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet 2007 Lägesbedömning 2008 2009 2010 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 1 Inledning... 5 1.1 KBM:s årliga lägesbedömning till regeringen... 5 1.2 Vad är informationssäkerhet?...

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer får

Läs mer

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten

Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten Granskning av Migrationsverkets interna styrning och kontroll av informationssäkerheten ISBN 91 7086 093 9 RiR 2006:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Utrikesdepartementet Datum

Läs mer

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3

Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet. inriktning och modell för planering. kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell för planering kbm rekommenderar 2007:3 kbm rekommenderar 2007:3 Utbildning och övning inom krisberedskapsområdet inriktning och modell

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Att hantera överbelastningsattacker 1

Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Att hantera överbelastningsattacker 1 Att hantera överbelastningsattacker Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck:

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer