OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande"

Transkript

1 TILLSYNSRAPPORT Process: Inspektera Vår referens: SSM Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat Författare: Per Chaikiat Cecilia Wahlund Samråd: Leif Karlsson Klas Idehaag Lars Axelsson Fastställd: ckm Anne Edland OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande metoder Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomförde i april 2011en inspektion gällande inställningar till säkerhetshöjande metoder i syfte att bedöma hur OKG genom några av sina tillgängliga metoder uppfyller tillämpbara krav i SSMFS 2008:1. De metoder som inspekterades är Pre-Job Briefing (PJB), Post-Job Debriefing (PJD), Arbetsplatsobservationer (APO) samt Fristående säkerhetsgranskning (FSG). SSM bedömer att OKG, utifrån inspektionens omfattning, uppfyller inspekterade krav. Dock finns vissa förbättringsbehov: OKG behöver se över glappet mellan praxis och det föreskrivna arbetssättet gällande PJB då en överensstämmelse mellan dessa två är nödvändig både för uppföljnings- och förbättringsarbetet. OKG behöver klargöra varför metoden PJD används i så knapp utsträckning och värdera vilken/vilka konsekvenser detta får för den totala erfarenhetsåterföringen. OKG behöver även se över möjligheterna till att söka rätt på tidigare erfarenheter inför arbetsförberedande aktiviteter. Implementeringen av verktyget APO som verktyg är något ojämn. SSM förväntar sig därför att OKG fortsätter sitt arbete med att im- Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten

2 Sida 2 (11) plementera APO på ett sätt som gör att etableringen blir jämn över hela organisationen. SSM noterar även att beslutsgången gällande vad som ska genomgå fristående säkerhetsgranskning kommer att ändras under året. SSM förutsätter att OKG följer upp och värderar konsekvenserna av den ändrade beslutsgången. Bakgrund Tillståndshavarna har olika metoder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå. Dels har de en verktygslåda med överenskomna metoder, Human Performance Tools, för vilka de själva satt upp kriterier för när de ska användas och dels finns det metoder/processer som är kravställda från myndighetens sida via föreskrifter, ex. fristående säkerhetsgranskning (FSG). Dessa metoder syftar bland annat till att uppnå det som kravställs i SSMFS 2008:1 2 kap, 9 punkt 4 samt punkt 6, nämligen att beslut i säkerhetsfrågor ska föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta samt att den som arbetar inom den kärntekniska verksamheten ges de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Inställningen till dessa metoder är avgörande för i vilken utsträckning och med vilken kvalitet de används. SSM har därför valt att genomföra en inspektion på området. Syfte Syftet med inspektionen är att titta på användningen av och förståelsen för några av de befintliga metoder OKG Aktiebolag har för beredning av och säkerhetsåtgärder inför arbeten och ärenden. Metod inklusive avgränsningar Inspektionen genomfördes till största delen genom kortare intervjuer (ca minuter). Totalt intervjuades 19 personer ur grupper från drift, underhåll, teknik och avdelningen för Säkerhet och Kvalitet (avdelning S). Representerade befattningar var stationstekniker, underhållsingenjörer, chefer, projektledare, S-medarbetare och utförare av underhållsarbete. Inspektionen inleddes med ett förmöte första dagen och avslutades med ett slutmöte sista dagen där OKG hade en bred representation. I inspektionen ingick även granskning av de dokument och instruktioner där de säkerhetshöjande metoder SSM valt att titta på beskrivs.

3 Sida 3 (11) Krav Kraven som användes som utgångspunkt för inspektionen var: SSMFS 2 kap, 9 punkt 4: beslut i säkerhetsfrågor ska föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta SSMFS 2 kap, 9 punkt 6: den som arbetar inom den kärntekniska verksamheten ges de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta på ett säkert sätt Observationer och bedömningar Pre-Job Briefing (PJB) OKG:s metod för Pre-Job Briefing är i ledningssystemet uppdelad i två delar med tillhörande instruktioner; riskvärdering inför åtgärd i OKG:s anläggningar [1] samt Arbetsgenomgång med utförande personal inför åtgärd i OKG:s anläggningar [2]. PJB-Riskvärdering [1] genomförs så tidigt som möjligt vid beredning av arbete, innan åtgärden ska utföras i syfte att identifiera risker för att sedan kunna vidta lämpliga åtgärder för att minimera att riskerna uppstår. Det finns risker med alla arbeten men en PJB-riskvärdering ska utföras och dokumenteras då kriterierna i en checklista för riskvärdering möts. Resultatet från en sådan PJB-riskvärdering ska sedan användas som information i arbetsordern och vid nästa steg av PJB:n, d.v.s. arbetgenomgången. PJB-arbetsgenomgång syftar till att ge arbetsansvarig och den utförande personalen rätt förutsättningar att genomföra planerat arbete och genomförs inför samtliga åtgärder som innebär arbete i OKG:s anläggningar. Exempel på information som tas upp är information om tidigare erfarenheter, gällande instruktioner, tidsplaner, identifierade risker med mera. PJBarbetsgenomgång regleras av en särskild instruktion [2]. Samtliga intervjuade kände till metoden och dess syfte. Vad det gäller inställningen till metoden så var den i princip odelat positiv och positiva saker som metoden medför uppgav de flesta tillfrågade vara: en ökad dialog, en gemensam förståelse för situationen/arbetet, klargjorda roller, en tydligare ansvarsfördelning, ökad trygghet och kvalitet i arbetet

4 Sida 4 (11) De flesta tillfrågade menade att det alltid fanns tid till att genomföra en PJB. Någon uppgav dock att det har hänt att man strukit en del PJB under revision på grund av tidsbrist. Detta menade man dock inte gjordes utan ett säkerhetsövervägande och endast om arbetet skulle genomföras av erfaren personal. Samtliga intervjuade menade att de själva kunde initiera en PJB om de fann det nödvändigt och att de inte skulle genomföra ett arbete om de kände sig osäkra inför uppgiften. Samtliga intervjuade uppgav att arbetsgenomgångar genomförs inför varje jobb i anläggningen. Dock uppgav flera intervjuade att den för ändamålet framtagna checklistan [2, bilaga 2] inte alltid används. I intervjuerna framgick att den praxis som råder gällande PJB skiljer sig ganska mycket åt jämfört med hur metoden är beskriven i instruktionerna [1][2]. Detta framgick bland annat genom att: Checklistan i instruktionen inte används i föreskriven utsträckning Kännedom om instruktionerna fanns inte hos samtliga intervjuade Det har inom projekt tagits fram egna rutiner och instruktioner för att åstadkomma samma sak. Det framgick ur intervjuerna att det gällande PJB som begrepp och betydelse i enlighet med beskrivningen i instruktionerna råder begreppsförvirring. En del kände till metoden i sin helhet men många ansåg allt förberedande jobb inför ett arbete i anläggningen vara PJB. Som exempel på detta nämndes av de intervjuade korten med Human Performance verktygen som vissa medarbetare har hängande runt halsen och något som benämndes som Westinghouse gula kort. Någon intervjuad ansåg även att överlämnandet och signeringen av arbetstillstånd var att anses som en PJB Många intervjuade uppgav att det är svårt att hitta dokumentation från tidigare utförda PJB. Vanligtvis så sparas de enskilt hos de som utfört PJB vilket gör att erfarenheterna är svåra att hitta för andra. Ett system som många nämnde som en möjlig källa för informationsinhämtning inför PJB:s två moment var OKG:s Drift- och Underhållssystem (ODU) i vilket man kan söka efter information på komponent och systemnivå. ODU uppgavs även vara det stället man primärt skriver av sig erfarenheter att ta vidare till nästa tillfälle för åtgärd i ett visst system eller på en viss komponent. Detta system används främst av underhåll och teknikavdelningen. Lyftas fram bör även att PJB som metod både var mest känd och användes i störst utsträckning vid underhållsavdelningarna. Beskrivningen som dessa medarbetare gav var även den som mest stämde överens med metodens beskrivning enligt instruktionerna [1][2].

5 Sida 5 (11) SSM bedömer genom intervjuerna att inställningen till metodens syfte och andemening är mycket god. Därigenom ges personalen goda förutsättningar inför arbeten i anläggningen och samtliga intervjuade uppgav att de inte skulle utföra arbeten om det inte var säkra på vad och hur de skulle genomföras. SSM anser dock att det råder en begreppsförvirring gällande PJB. Den sammantagna bilden från intervjuerna är att personalen vid OKG anser att alla arbetsförberedande aktiviteter är PJB vilket skulle kunna vara en tolkning av begreppet, dock stämmer inte detta överens med hur OKG i sina instruktioner beskriver PJB. SSM bedömer att möjligheterna till förbättringsarbete gällande PJB som metod begränsas av att personalen inte fullt ut följer metodens tillvägagångssätt. Även validiteten i utvärderingen av metodens effekter försämras då begreppsförvirringen kan ha lett till att metoden använts på olika sätt. SSM förväntar sig att OKG ser över glappet mellan praxis och det föreskrivna arbetssättet gällande PJB då en överensstämmelse mellan dessa två är nödvändig både för uppföljnings- och förbättringsarbetet. Post-Job-Debriefing (PJD) Enligt instruktion [3] ska metoden PJD alltid användas för att identifiera, dokumentera och förmedla erfarenheter vid tillfällen då arbeten inte genomförts som planerat och haft negativ påverkan på: Anläggningens tillgänglighet, Anläggningens reaktorsäkerhet, Personsäkerhet eller Yttre miljö. En PJD kan även utföras vid andra tillfällen än när något inte går som planerat, t.ex. för att identifiera goda erfarenheter att föra vidare. En PJD ska utföras under ledning av beredaren av det utförda arbetet tillsammans med den personal som varit inblandad i det aktuella arbetet. Som stöd till utförandet av PJD finns en för ändamålet framtagen checklista [3, bilaga 2]. Fastställda erfarenheter från en PJD ska dokumenteras i en rapport och förmedlas till samtliga närvarande vid arbetsmötet samt till andra berörda inom OKG. Samtliga intervjuade uppgav att PJD som den är beskriven i instruktionen [3] används väldigt sällan. Att det finns en rutin för detta var heller inte känt i samma utsträckning som för PJB. De som varit med vid en PJD hade endast varit med vid tillfällen då arbetet inte gått som planerat. Ur intervjuerna framgick även att de PJD:er som genomförs oftast är initierade av någon

6 Sida 6 (11) entreprenör eller leverantör som genomfört arbete under t.ex. revision. Vid dessa tillfällen hanteras sällan enskilda arbeten utan snarare hur en hel arbetsperiod förflutit. Dokumentering av genomförda PJD menade de intervjuade sällan förekom. De ansåg även att informationen inte sparades på ett lättillgängligt och lättsökbart sätt utan oftast hamnade i en pärm på någons kontor. Den främsta anledningen till att PJD så sällan utförs uppgav de intervjuade vara att de flesta arbeten går bra och att man då ser mindre anledning till återföra erfarenheter. Några intervjuade refererade även till deras minne som den huvudsakliga metoden för erfarenhetsåterföring. Flera intervjuade tog upp att de kunde skriva in kommentarer från utförda arbeten i ODU vilket är OKG:s administrativa system för drift- och underhåll. I ODU kan man även söka efter information gällande specifika komponenter och system inför ett arbete. Informationen som förs in i detta system är enligt de intervjuade nästan uteslutande av teknisk karaktär. SSM konstaterar att det finns alternativa sätt för erfarenhetsåterföring. Dessa inriktar sig framför allt på det praktiska arbetet med tekniska komponenter och negativa erfarenheter. SSM har inte sett några exempel på att erfarenheter gällande t.ex. arbetsmetoder, kommunikation, arbetsförutsättningar och positiva exempel fångas upp på ett systematiskt sätt. SSM bedömer att de befintliga förutsättningarna för att systematiskt fånga erfarenheter av mjukare karaktär inte är tillräckliga. SSM bedömer vidare att inställningen till metoden inte är dålig. OKG har genomfört utbildningar i Human Performance tools i vilka PJD ingår som en del. Trots detta används metoden mycket sällan, något som SSM ställer sig frågande till. SSM anser därför att OKG behöver klargöra varför metoden används i så knapp utsträckning och värdera vilken konsekvens detta får för den totala erfarenhetsåterföringen. Arbetsplatsobservation (APO) APO är en metod som kommer från WANO och INPO från början och den ingår som ett av verktygen i OKG:s verktygslåda och ska nyttjas för att skapa ett tydligt ledarskap i verksamheten. Syftet med verktyget är att skapa en systematik runt en arbetsmetod som ger möjlighet för ledare att coacha sina medarbetare och för medarbetare att kunna ge återkoppling till ledare under tiden ett arbete utförs. [4] Genom APO i den egna verksamheten kan observationer göras om hur bra organisationens processer stödjer det observerade arbetet. Cheferna får en

7 Sida 7 (11) inblick i hur medarbetare genomför arbetet, hur arbetsplatsen är organiserad, hur verktyg underlättar arbetet m.m. Resultatet av en APO ska dokumenteras och användas för utvärdering av styrkor och svagheter i organisationen. Instruktion finns innehållande rutiner och checklista för genomförande av APO [4]. OKG har satt som måltal att alla första linjens chefer ska genomföra fyra APO:er per månad. Andra linjens chefer (d.v.s. högre ledningsnivåer) ska genomföra två APO per månad. APO som verktyg har använts under ett antal år inom avdelningen för underhåll på OKG men har sedan 2010 börjat användas i hela organisationen. Utbildning i APO har genomförts för chefer och SSM uppfattade i intervjuer att denna utbildning var nyttig och resulterade i en större förståelse för verktyget. Intervjuade chefer påpekade att de inte har fått någon återkoppling från organisationen gällande de APO:er som de har rapporterat. Någon intervjuad uppgav att varje chef själv får avgöra hur APO:erna ska dokumenteras och följas upp samt att det endast är numerären som rapporteras vidare i organisationen på ett styrt sätt. Vid intervjuer uppfattade även SSM att medvetenheten och kunskapen om APO är god, både hos chefer och hos medarbetare. Cheferna är införstådda i de måltal som satts upp och vet vad ledningen förväntar sig av dem. Medarbetarna är positivt inställda till APO och uttryckte att det är ett uppskattat moment där de får möjlighet att få direkt återkoppling på sitt arbete samt att chefen får en bättre förståelse för deras arbetsuppgifter. Cheferna lyfte fram att APO ger möjlighet att förmedla vilka förväntningar de har på medarbetarna och på hur arbetet ska genomföras. Vid några intervjuer framkom att medarbetare ibland saknar uppföljande återkoppling av APO:n. SSM uppfattade också att APO är accepterat även för kontorsarbete, men att chefer i de fallen behöver anpassa verktyget efter sin verksamhet. På det stora hela var inställningen till verktyget APO positiv och utbildning i verktyget tycks ha genomförts i stor utsträckning. Dock ser användningen av verktygen i praktiken inte alltid ut så som det är föreskrivet i instruktionen, bland annat används inte den för ändamålet framtagna checklistan i full utsträckning. SSM identifierade även medvetna avsteg både från rutinen och från det inom OKG överenskomna måltalet fyra APO:er per månad och chef. SSM bedömer att OKG:s arbete med att etablera APO i hela organisationen fungerar bra. Förståelsen för verktyget är god och både medarbetare och chefer har en positiv inställning till APO. De exempel på medvetna avsteg från rutinen som identifierades tyder dock på att det finns arbete kvar att göra. Att anpassningar av verktyget görs på eget initiativ av chefer med kontorspersonal tyder också på att arbete kvarstår för att APO ska bli fullt etablerat i hela organisationen men även på att man anser verktyget vara viktigt.

8 Sida 8 (11) SSM bedömer vidare att den uppföljning av APO:er som OKG gör endast ger möjlighet att följa upp organisationens förmåga att leva upp till de uppsatta måltalen. SSM anser att det är viktigt att OKG systematiskt återkopplar resultaten från det centrala uppföljningsarbetet i syfte att hålla motivationen för användning av APO:er på en hög nivå. Fristående Säkerhetsgranskning (FSG) FSG genomförs av en granskningsfunktion som har en fristående ställning till sakansvarig linjeorganisation. FSG innebär i huvudsak att, med ett bredare perspektiv, göra en oberoende bedömning eller kontroll av om en fråga har hanterats på ett betryggande sätt ur säkerhets- och kvalitetssynpunkt. Denna granskning av de ansvariga organisationsdelarnas arbete ska göras utan tids- och kostnadsmässig hänsyn. [5] Vid OKG är det avdelning S som ansvarar för den fristående säkerhetsgranskningen. Avdelning S är också de som avgör vilka ärenden som ska genomgå fristående säkerhetsgranskning och har alltid rätt att begära in ärenden. Rutinen för beslut gällande vad som ska säkerhetsgranskas kommer att ändras under Avdelningarna själva kommer då i större utsträckning att avgöra om ett ärende eller dokument är föremål för fristående säkerhetsgranskning eller inte. SSM utgår i denna rapport från hur arbetet genomförs idag och hur det är beskrivet enligt instruktionen Krav och riktlinjer - Fristående säkerhetsgranskning [5]. SSM valde även att fokusera på tidsaspekterna gällande FSG, såsom tillgänglig tid för granskningarna och planering av tid för granskning från projektens sida. De intervjuade projektledarna gav en enhetlig bild av hantering och planering av FSG. De menade att det standardmässigt finns tid inlagt för FSG i projekten och att denna tid anpassas till projektens storlek genom dialog med avdelning S. Någon av de intervjuade projektledarna uppgav även att man planerar in tid så att det finns utrymme att ta hand om eventuella kommentarer från FSG innan deadline. Att fatta beslut om huruvida ett ärande ska genomgå FSG ansåg projektledarna inte vara något problem då projektrapporterna alltid skickas till avdelning S som sedan fattar beslutet. Samtliga tillfrågade ansåg att FSG tillförde ett värde till ärendena då den oberoende genomgången ansågs höja kvaliteten och minska risken att viktiga aspekter missas. Någon beskrev även den fristående säkerhetsgranskningen som myndighetens förlängda arm. Intervjuade granskare för FSG ansåg det som accepterat och respekterat att FSG tar den tiden det tar och att denna inställning har förbättrats under se-

9 Sida 9 (11) nare år. Anledningen till denna ändring i inställning tros vara att det finns en ökad förståelse för vad FSG tillför. Dock menade de att det självklart finns en välvilja att vara tillmötesgående om det blir knappt med tid i vissa fall och att de då kan behöva jobba in lite tid. Inspektionens omfattning gällande FSG begränsades till tidsaspekterna i förutsättningarna för genomförande av FSG. Utifrån de observationer som gjordes under inspektionen bedömer SSM att granskarna ges tillräcklig tid för att genomföra sina granskningar. SSM konstaterar att OKG under året kommer att ändra beslutsgången gällande vad som ska genomgå fristående säkerhetsgranskning. Att avdelningarna själva i större utsträckning kommer att avgöra vilka ärenden som kommer att gå till FSG kan få påverkan på planerbarheten i avdelning S granskningsarbete och i förlängningen även kvaliteten i granskningarna. SSM förutsätter att OKG följer upp konsekvenserna av den ändrade beslutsgången. Samlad bedömning av kravuppfyllelsen Utifrån inspektionens avgränsningar bedöms kravet SSMFS 2 kap, 9 punkt 4: beslut i säkerhetsfrågor ska föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta vara uppfyllt då: Fristående säkerhetsgranskning uppges få den tiden som ärendena kräver samt bidra till en belysning av frågor ur ett bredare perspektiv. Även kravet SSMFS 2 kap, 9 punkt 6: den som arbetar inom den kärntekniska verksamheten ges de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta på ett säkert sätt bedöms vara uppfyllt genom att: Metoden Pre-Job Briefing används och i sig syftar till att ge medarbetare goda förutsättningar att genomföra sitt arbete på ett säkert sätt. Arbetsplatsobservationer genomförs och chefers uppfattning om medarbetares förutsättningar därigenom ökar, likväl som personalens vetskap om ledningens förväntningar på deras arbete. Utförarna av Fristående säkerhetsgranskning ges den tiden respektive ärende kräver.

10 Sida 10 (11) Förbättringsbehov: SSM ser inom inspekterade områden några förbättringsbehov: SSM förväntar sig att OKG ser över glappet mellan praxis och det föreskrivna arbetssättet gällande PJB då en överensstämmelse mellan dessa två är nödvändig både för uppföljnings- och förbättringsarbetet. Den identifierade begreppsförvirringen kan leda till validitetsproblem i uppföljningsarbetet. Att OKG ser över detta anser SSM vara viktigt för OKG:s uppfyllande av SSMFS 2008:1 kap 2, 8 gällande ledningssystemets ändamålsenlighet och tillståndshavarnas efterlevnad av det. OKG behöver klargöra varför metoden PJD används i så knapp utsträckning och värdera vilken/vilka konsekvenser detta får för den totala erfarenhetsåterföringen. OKG behöver se över möjligheterna till att söka rätt på tidigare erfarenheter inför arbetsförberedande aktiviteter. Implementeringen av verktyget APO som verktyg är något ojämn. SSM förväntar sig därför att OKG fortsätter sitt arbete med att implementera APO på ett sätt som gör att etableringen blir jämn över hela organisationen. SSM noterar även att OKG under året kommer att ändra beslutsgången gällande vad som ska genomgå fristående säkerhetsgranskning. SSM förutsätter att OKG följer upp och värderar konsekvenserna av den ändrade beslutsgången

11 Sida 11 (11) Referenser [1] Oskarshamnsverket Pre-Job-Briefing Riskvärdering inför åtgärd i OKGs anläggningar, [2] Oskarshamnsverket Pre-Job-Briefing Arbetsgenomgång med utförande personal inför åtgärd i OKGs anläggningar, [3] Oskarshamnsverket Erfarenhetsåterföring och Post-Job-Debriefing från utfört arbete i OKGs anläggningar [4] Oskarshamnsverket Arbetsplatsobservation (Task Observation), , 2.0 [5] Krav och riktlinjer Fristående säkerhetsgranskning, Sändlista: ck, ckx, Josephine Speziali, Yvonne Johansson, Johan Enkvist, Per-Olof Sandén För kännedom: OKG AB

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Inspektion av Forsmarks hantering av tillstånd för arbete i anläggningen

Inspektion av Forsmarks hantering av tillstånd för arbete i anläggningen Tillsynsrapport Datum: 2014-01-21 Er referens: Diarienr: SSM2013-279 Förrättningsdatum: 2013-11-07 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Markus Forsberg Arbetsgrupp: Petra Hansson, Klas

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Inspektionsrapport - Hantering av skyddstillstånd och arbetstillstånd på OKG Aktiebolag

Inspektionsrapport - Hantering av skyddstillstånd och arbetstillstånd på OKG Aktiebolag TILLSYNSRAPPORT 2012-02-27 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamnsverket Förrättningsdatum: 14-16/12 2011 Arbetsgrupp: Nils Addo KA, Johan Enkvist KM, Stefan

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen TILLSYNSRAPPORT 2011-08-30 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1144-4 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhalsanläggningen Förrättningsdatum: 2011-05-18 Arbetsgrupp: Nils Addo KD, Charlotte

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title Vår vardag: Tunga lyft Trånga utrymmen Tidspressade aktiviter 1 27 March, 2014 Valmet Author / Title Huvudentreprenörens roll med underentreprenörer i flera led Johanna Lindén, Director Scandinavia, Valmet

Läs mer

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2

Nisch och Yrkeskategori Bilaga 2 E05 - Isolering (AL) är den person som arbetsleder genomförandet av specifika arbeten med en eller flera arbetsansvariga. AL har bl.a. till uppgift att: - Utse arbetsansvariga och bemanna arbeten i samverkan

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ.

Inledning. Facklig företrädare medverkar i rehabiliteringsprocessen på medarbetarens initiativ. Version 2015-08-25 2 Inledning Upprättad Vindelns kommun har som mål att skapa och bevara goda arbetsmiljöförhållanden 2010-01-18 på sina arbetsplatser. I den andan har denna policy avseende arbetsanpassning

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

Nya föreskrifter och allmänna råd

Nya föreskrifter och allmänna råd Nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet beslutade och publicerade träder i kraft den 1 januari 2012 Bakgrund Varför behövde de nuvarande föreskrifterna

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar

OKG:s tillämpning av processen vid anläggningsändringar Sida: 1/26 INSPEKTIONSRAPPORT Datum: 2011-07-12 Vår referens: SSM 2011-228 Objekt: OKG Inspektionsdatum: 2011-02-28--2011-03-04 Dokumentnummer: 8 Deltagare: Yvonne Johansson, KM., Stefan Sördal, KD., Josephine

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring

FCAB KVALITETSSYSTEM. Projektledning och kvalitetssäkring Projektledning och kvalitetssäkring KVALITETSSYSTEM Kvalitetssäkring ingår som en naturlig del i FC. AB:s arbetsmodell. FC. AB:s arbetsmodell är väl dokumenterad och används för alla delar av utvecklingskedjan.

Läs mer

Förstudie Förekomsten ändrings

Förstudie Förekomsten ändrings www.pwc.se Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor 30 oktober 2014 Förstudie Förekomsten ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA) Kalmar kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 749-2011 Capio S:t Görans Sjukhus 112 81 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun.

Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. 1(6) Ramona Persson/Tor Nilsson 0155-264116 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 Socialtjänstlagen barnuppdraget 16:3 och 16:6 i Vingåkers kommun. Beslut Länsstyrelsen i Södermanlands län riktar kritik mot

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun

BESLUT. Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol- och familjebehandling i Nyköpings kommun Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2014-03-13 Dnr 8.4.2-568/2014 1(55) Avdelning mitt Anna Hugelius anna.hugelius@ivo.se Båktorp AB Tunaholm 1 611 95 Nyköping Ärendet Tillsyn av HVB barn och unga vid Båktorp skol-

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn

Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn TILLSYNSRAPPORT 1 (8) Sociala enheten Lars Tunegård Tillsynsrapport. Familjehemshandläggning. Söderhamn Bakgrund Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att under 2006 2007 genomföra tillsyn av familjehemshandläggningen

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Checklista workshopledning best practice Mongara AB

Checklista workshopledning best practice Mongara AB Checklista workshopledning best practice Mongara AB Detta dokument ska ses som ett underlag för vilka frågeställningar vi jobbar med inom ramen för workshopledning. I dokumentet har vi valt att se processen

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2

INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 INFORMATIONSSÄKERHET 1 INLEDNING... 2 2 MÅL FÖR IT-SÄKERHETSARBETET... 2 3 RIKTLINJER FÖR ATT UPPNÅ MÅLEN... 3 3.1 ALLMÄNT... 3 3.2 LEDNING OCH ANSVAR FÖR IT-SÄKERHET... 3 3.2.1 Systemägare... 3 3.2.2

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10

Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna AM/VHL 2011-02-16 Rev/10032 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Rapport 9-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2011-02-16 2 Pensionsfondens förvaltning intern kontroll Bakgrund

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datum Diarienr 2011-12-12 755-2011 Socialnämnden Södertälje Kommun 151 89 Södertälje Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av personuppgifter i e-post Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten

Nationella bedömningskriterier. ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. socialtjänsten Nationella bedömningskriterier för tillsyn av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänsten från den 1 januari 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Projektorganisation... 3

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Projekteringsprocessen

Projekteringsprocessen Skapat av (org) Dokumentdatum Version Vectura 2010-09-14 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 13 3 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Projekteringsprocessen Toppdokument Projekteringsprocessen

Läs mer

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag.

Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Checklista Uthyrning av arbetskraft Denna checklista är framtagen som grund för dialog om arbetsmiljön vid inspektion på bemanningsföretag. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting

Card Consulting. Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Projektmetodik Lars Ahlgren Card Consulting Denna artikel ger en övergripande beskrivning av en universell och etablerad projektmetodik. Läsaren förutsätts ha en grundläggande förståelse för processer

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2012-03-28 Dnr 114-2011 Försvararsamtal BAKGRUND Enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet (tillsynslagen) har Säkerhets-

Läs mer

Granskning av bokslutsprocessen

Granskning av bokslutsprocessen www.pwc.se Revisionsrapport Martin Westholm Granskning av bokslutsprocessen Motala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Uppföljande granskning av tillgänglighet

Uppföljande granskning av tillgänglighet SLUTDOKUMENT 1(2) 2013-01-28 För kännedom; Fullmäktiges presidium Partiernas gruppledare Kommunstyrelsen Miljö- och byggnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Fritids- och kulturnämnden Uppföljande

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet

Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Kvalitetsvision för Mjölby kommun - samt principer för kvalitetsarbetet Antagen av kommunfullmäktige, 133, Kvalitetsvison 2 Bakgrund Med syfte att ta ett tydligare centralt grepp om kvalitetsfrågorna tillsattes

Läs mer

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29

Ekonomistyrningsverket. Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Ekonomistyrningsverket Granskning av upphandlade e-handelstjänster 2015-03-29 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Uppdrag... 4 3 Bakgrund... 4 4 Genomförande... 4 5 Avgränsningar... 5 6 Resultat... 5 Granskning

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Granskning av kommunens hantering av styrdokument

Granskning av kommunens hantering av styrdokument Granskning av kommunens hantering av styrdokument Smedjebackens kommun Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning...... 3 1 Bakgrund och syfte......

Läs mer

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador.

Rutin. Säkra stopp. Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Säkra stopp Rutin Syfte Syftet med säkra stopp är att ge säkra rutiner för ingrepp i arbetsutrustningars riskområde för att förhindra personskador. Tillämpning Rutinen skall tillämpas vid alla tillfälliga

Läs mer

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning

Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Revisorerna Anders Marmon 2005-02-24 Rev/04078 Landstingsstyrelsen och den interna kontrollen en inledande belysning Rapport 2-05 Sammanfattning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer