OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande"

Transkript

1 TILLSYNSRAPPORT Process: Inspektera Vår referens: SSM Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat Författare: Per Chaikiat Cecilia Wahlund Samråd: Leif Karlsson Klas Idehaag Lars Axelsson Fastställd: ckm Anne Edland OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande metoder Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomförde i april 2011en inspektion gällande inställningar till säkerhetshöjande metoder i syfte att bedöma hur OKG genom några av sina tillgängliga metoder uppfyller tillämpbara krav i SSMFS 2008:1. De metoder som inspekterades är Pre-Job Briefing (PJB), Post-Job Debriefing (PJD), Arbetsplatsobservationer (APO) samt Fristående säkerhetsgranskning (FSG). SSM bedömer att OKG, utifrån inspektionens omfattning, uppfyller inspekterade krav. Dock finns vissa förbättringsbehov: OKG behöver se över glappet mellan praxis och det föreskrivna arbetssättet gällande PJB då en överensstämmelse mellan dessa två är nödvändig både för uppföljnings- och förbättringsarbetet. OKG behöver klargöra varför metoden PJD används i så knapp utsträckning och värdera vilken/vilka konsekvenser detta får för den totala erfarenhetsåterföringen. OKG behöver även se över möjligheterna till att söka rätt på tidigare erfarenheter inför arbetsförberedande aktiviteter. Implementeringen av verktyget APO som verktyg är något ojämn. SSM förväntar sig därför att OKG fortsätter sitt arbete med att im- Strålsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Safety Authority SE Stockholm Tel: E-post: Solna strandväg 96 Fax: Webb: stralsakerhetsmyndigheten

2 Sida 2 (11) plementera APO på ett sätt som gör att etableringen blir jämn över hela organisationen. SSM noterar även att beslutsgången gällande vad som ska genomgå fristående säkerhetsgranskning kommer att ändras under året. SSM förutsätter att OKG följer upp och värderar konsekvenserna av den ändrade beslutsgången. Bakgrund Tillståndshavarna har olika metoder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå. Dels har de en verktygslåda med överenskomna metoder, Human Performance Tools, för vilka de själva satt upp kriterier för när de ska användas och dels finns det metoder/processer som är kravställda från myndighetens sida via föreskrifter, ex. fristående säkerhetsgranskning (FSG). Dessa metoder syftar bland annat till att uppnå det som kravställs i SSMFS 2008:1 2 kap, 9 punkt 4 samt punkt 6, nämligen att beslut i säkerhetsfrågor ska föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta samt att den som arbetar inom den kärntekniska verksamheten ges de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Inställningen till dessa metoder är avgörande för i vilken utsträckning och med vilken kvalitet de används. SSM har därför valt att genomföra en inspektion på området. Syfte Syftet med inspektionen är att titta på användningen av och förståelsen för några av de befintliga metoder OKG Aktiebolag har för beredning av och säkerhetsåtgärder inför arbeten och ärenden. Metod inklusive avgränsningar Inspektionen genomfördes till största delen genom kortare intervjuer (ca minuter). Totalt intervjuades 19 personer ur grupper från drift, underhåll, teknik och avdelningen för Säkerhet och Kvalitet (avdelning S). Representerade befattningar var stationstekniker, underhållsingenjörer, chefer, projektledare, S-medarbetare och utförare av underhållsarbete. Inspektionen inleddes med ett förmöte första dagen och avslutades med ett slutmöte sista dagen där OKG hade en bred representation. I inspektionen ingick även granskning av de dokument och instruktioner där de säkerhetshöjande metoder SSM valt att titta på beskrivs.

3 Sida 3 (11) Krav Kraven som användes som utgångspunkt för inspektionen var: SSMFS 2 kap, 9 punkt 4: beslut i säkerhetsfrågor ska föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta SSMFS 2 kap, 9 punkt 6: den som arbetar inom den kärntekniska verksamheten ges de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta på ett säkert sätt Observationer och bedömningar Pre-Job Briefing (PJB) OKG:s metod för Pre-Job Briefing är i ledningssystemet uppdelad i två delar med tillhörande instruktioner; riskvärdering inför åtgärd i OKG:s anläggningar [1] samt Arbetsgenomgång med utförande personal inför åtgärd i OKG:s anläggningar [2]. PJB-Riskvärdering [1] genomförs så tidigt som möjligt vid beredning av arbete, innan åtgärden ska utföras i syfte att identifiera risker för att sedan kunna vidta lämpliga åtgärder för att minimera att riskerna uppstår. Det finns risker med alla arbeten men en PJB-riskvärdering ska utföras och dokumenteras då kriterierna i en checklista för riskvärdering möts. Resultatet från en sådan PJB-riskvärdering ska sedan användas som information i arbetsordern och vid nästa steg av PJB:n, d.v.s. arbetgenomgången. PJB-arbetsgenomgång syftar till att ge arbetsansvarig och den utförande personalen rätt förutsättningar att genomföra planerat arbete och genomförs inför samtliga åtgärder som innebär arbete i OKG:s anläggningar. Exempel på information som tas upp är information om tidigare erfarenheter, gällande instruktioner, tidsplaner, identifierade risker med mera. PJBarbetsgenomgång regleras av en särskild instruktion [2]. Samtliga intervjuade kände till metoden och dess syfte. Vad det gäller inställningen till metoden så var den i princip odelat positiv och positiva saker som metoden medför uppgav de flesta tillfrågade vara: en ökad dialog, en gemensam förståelse för situationen/arbetet, klargjorda roller, en tydligare ansvarsfördelning, ökad trygghet och kvalitet i arbetet

4 Sida 4 (11) De flesta tillfrågade menade att det alltid fanns tid till att genomföra en PJB. Någon uppgav dock att det har hänt att man strukit en del PJB under revision på grund av tidsbrist. Detta menade man dock inte gjordes utan ett säkerhetsövervägande och endast om arbetet skulle genomföras av erfaren personal. Samtliga intervjuade menade att de själva kunde initiera en PJB om de fann det nödvändigt och att de inte skulle genomföra ett arbete om de kände sig osäkra inför uppgiften. Samtliga intervjuade uppgav att arbetsgenomgångar genomförs inför varje jobb i anläggningen. Dock uppgav flera intervjuade att den för ändamålet framtagna checklistan [2, bilaga 2] inte alltid används. I intervjuerna framgick att den praxis som råder gällande PJB skiljer sig ganska mycket åt jämfört med hur metoden är beskriven i instruktionerna [1][2]. Detta framgick bland annat genom att: Checklistan i instruktionen inte används i föreskriven utsträckning Kännedom om instruktionerna fanns inte hos samtliga intervjuade Det har inom projekt tagits fram egna rutiner och instruktioner för att åstadkomma samma sak. Det framgick ur intervjuerna att det gällande PJB som begrepp och betydelse i enlighet med beskrivningen i instruktionerna råder begreppsförvirring. En del kände till metoden i sin helhet men många ansåg allt förberedande jobb inför ett arbete i anläggningen vara PJB. Som exempel på detta nämndes av de intervjuade korten med Human Performance verktygen som vissa medarbetare har hängande runt halsen och något som benämndes som Westinghouse gula kort. Någon intervjuad ansåg även att överlämnandet och signeringen av arbetstillstånd var att anses som en PJB Många intervjuade uppgav att det är svårt att hitta dokumentation från tidigare utförda PJB. Vanligtvis så sparas de enskilt hos de som utfört PJB vilket gör att erfarenheterna är svåra att hitta för andra. Ett system som många nämnde som en möjlig källa för informationsinhämtning inför PJB:s två moment var OKG:s Drift- och Underhållssystem (ODU) i vilket man kan söka efter information på komponent och systemnivå. ODU uppgavs även vara det stället man primärt skriver av sig erfarenheter att ta vidare till nästa tillfälle för åtgärd i ett visst system eller på en viss komponent. Detta system används främst av underhåll och teknikavdelningen. Lyftas fram bör även att PJB som metod både var mest känd och användes i störst utsträckning vid underhållsavdelningarna. Beskrivningen som dessa medarbetare gav var även den som mest stämde överens med metodens beskrivning enligt instruktionerna [1][2].

5 Sida 5 (11) SSM bedömer genom intervjuerna att inställningen till metodens syfte och andemening är mycket god. Därigenom ges personalen goda förutsättningar inför arbeten i anläggningen och samtliga intervjuade uppgav att de inte skulle utföra arbeten om det inte var säkra på vad och hur de skulle genomföras. SSM anser dock att det råder en begreppsförvirring gällande PJB. Den sammantagna bilden från intervjuerna är att personalen vid OKG anser att alla arbetsförberedande aktiviteter är PJB vilket skulle kunna vara en tolkning av begreppet, dock stämmer inte detta överens med hur OKG i sina instruktioner beskriver PJB. SSM bedömer att möjligheterna till förbättringsarbete gällande PJB som metod begränsas av att personalen inte fullt ut följer metodens tillvägagångssätt. Även validiteten i utvärderingen av metodens effekter försämras då begreppsförvirringen kan ha lett till att metoden använts på olika sätt. SSM förväntar sig att OKG ser över glappet mellan praxis och det föreskrivna arbetssättet gällande PJB då en överensstämmelse mellan dessa två är nödvändig både för uppföljnings- och förbättringsarbetet. Post-Job-Debriefing (PJD) Enligt instruktion [3] ska metoden PJD alltid användas för att identifiera, dokumentera och förmedla erfarenheter vid tillfällen då arbeten inte genomförts som planerat och haft negativ påverkan på: Anläggningens tillgänglighet, Anläggningens reaktorsäkerhet, Personsäkerhet eller Yttre miljö. En PJD kan även utföras vid andra tillfällen än när något inte går som planerat, t.ex. för att identifiera goda erfarenheter att föra vidare. En PJD ska utföras under ledning av beredaren av det utförda arbetet tillsammans med den personal som varit inblandad i det aktuella arbetet. Som stöd till utförandet av PJD finns en för ändamålet framtagen checklista [3, bilaga 2]. Fastställda erfarenheter från en PJD ska dokumenteras i en rapport och förmedlas till samtliga närvarande vid arbetsmötet samt till andra berörda inom OKG. Samtliga intervjuade uppgav att PJD som den är beskriven i instruktionen [3] används väldigt sällan. Att det finns en rutin för detta var heller inte känt i samma utsträckning som för PJB. De som varit med vid en PJD hade endast varit med vid tillfällen då arbetet inte gått som planerat. Ur intervjuerna framgick även att de PJD:er som genomförs oftast är initierade av någon

6 Sida 6 (11) entreprenör eller leverantör som genomfört arbete under t.ex. revision. Vid dessa tillfällen hanteras sällan enskilda arbeten utan snarare hur en hel arbetsperiod förflutit. Dokumentering av genomförda PJD menade de intervjuade sällan förekom. De ansåg även att informationen inte sparades på ett lättillgängligt och lättsökbart sätt utan oftast hamnade i en pärm på någons kontor. Den främsta anledningen till att PJD så sällan utförs uppgav de intervjuade vara att de flesta arbeten går bra och att man då ser mindre anledning till återföra erfarenheter. Några intervjuade refererade även till deras minne som den huvudsakliga metoden för erfarenhetsåterföring. Flera intervjuade tog upp att de kunde skriva in kommentarer från utförda arbeten i ODU vilket är OKG:s administrativa system för drift- och underhåll. I ODU kan man även söka efter information gällande specifika komponenter och system inför ett arbete. Informationen som förs in i detta system är enligt de intervjuade nästan uteslutande av teknisk karaktär. SSM konstaterar att det finns alternativa sätt för erfarenhetsåterföring. Dessa inriktar sig framför allt på det praktiska arbetet med tekniska komponenter och negativa erfarenheter. SSM har inte sett några exempel på att erfarenheter gällande t.ex. arbetsmetoder, kommunikation, arbetsförutsättningar och positiva exempel fångas upp på ett systematiskt sätt. SSM bedömer att de befintliga förutsättningarna för att systematiskt fånga erfarenheter av mjukare karaktär inte är tillräckliga. SSM bedömer vidare att inställningen till metoden inte är dålig. OKG har genomfört utbildningar i Human Performance tools i vilka PJD ingår som en del. Trots detta används metoden mycket sällan, något som SSM ställer sig frågande till. SSM anser därför att OKG behöver klargöra varför metoden används i så knapp utsträckning och värdera vilken konsekvens detta får för den totala erfarenhetsåterföringen. Arbetsplatsobservation (APO) APO är en metod som kommer från WANO och INPO från början och den ingår som ett av verktygen i OKG:s verktygslåda och ska nyttjas för att skapa ett tydligt ledarskap i verksamheten. Syftet med verktyget är att skapa en systematik runt en arbetsmetod som ger möjlighet för ledare att coacha sina medarbetare och för medarbetare att kunna ge återkoppling till ledare under tiden ett arbete utförs. [4] Genom APO i den egna verksamheten kan observationer göras om hur bra organisationens processer stödjer det observerade arbetet. Cheferna får en

7 Sida 7 (11) inblick i hur medarbetare genomför arbetet, hur arbetsplatsen är organiserad, hur verktyg underlättar arbetet m.m. Resultatet av en APO ska dokumenteras och användas för utvärdering av styrkor och svagheter i organisationen. Instruktion finns innehållande rutiner och checklista för genomförande av APO [4]. OKG har satt som måltal att alla första linjens chefer ska genomföra fyra APO:er per månad. Andra linjens chefer (d.v.s. högre ledningsnivåer) ska genomföra två APO per månad. APO som verktyg har använts under ett antal år inom avdelningen för underhåll på OKG men har sedan 2010 börjat användas i hela organisationen. Utbildning i APO har genomförts för chefer och SSM uppfattade i intervjuer att denna utbildning var nyttig och resulterade i en större förståelse för verktyget. Intervjuade chefer påpekade att de inte har fått någon återkoppling från organisationen gällande de APO:er som de har rapporterat. Någon intervjuad uppgav att varje chef själv får avgöra hur APO:erna ska dokumenteras och följas upp samt att det endast är numerären som rapporteras vidare i organisationen på ett styrt sätt. Vid intervjuer uppfattade även SSM att medvetenheten och kunskapen om APO är god, både hos chefer och hos medarbetare. Cheferna är införstådda i de måltal som satts upp och vet vad ledningen förväntar sig av dem. Medarbetarna är positivt inställda till APO och uttryckte att det är ett uppskattat moment där de får möjlighet att få direkt återkoppling på sitt arbete samt att chefen får en bättre förståelse för deras arbetsuppgifter. Cheferna lyfte fram att APO ger möjlighet att förmedla vilka förväntningar de har på medarbetarna och på hur arbetet ska genomföras. Vid några intervjuer framkom att medarbetare ibland saknar uppföljande återkoppling av APO:n. SSM uppfattade också att APO är accepterat även för kontorsarbete, men att chefer i de fallen behöver anpassa verktyget efter sin verksamhet. På det stora hela var inställningen till verktyget APO positiv och utbildning i verktyget tycks ha genomförts i stor utsträckning. Dock ser användningen av verktygen i praktiken inte alltid ut så som det är föreskrivet i instruktionen, bland annat används inte den för ändamålet framtagna checklistan i full utsträckning. SSM identifierade även medvetna avsteg både från rutinen och från det inom OKG överenskomna måltalet fyra APO:er per månad och chef. SSM bedömer att OKG:s arbete med att etablera APO i hela organisationen fungerar bra. Förståelsen för verktyget är god och både medarbetare och chefer har en positiv inställning till APO. De exempel på medvetna avsteg från rutinen som identifierades tyder dock på att det finns arbete kvar att göra. Att anpassningar av verktyget görs på eget initiativ av chefer med kontorspersonal tyder också på att arbete kvarstår för att APO ska bli fullt etablerat i hela organisationen men även på att man anser verktyget vara viktigt.

8 Sida 8 (11) SSM bedömer vidare att den uppföljning av APO:er som OKG gör endast ger möjlighet att följa upp organisationens förmåga att leva upp till de uppsatta måltalen. SSM anser att det är viktigt att OKG systematiskt återkopplar resultaten från det centrala uppföljningsarbetet i syfte att hålla motivationen för användning av APO:er på en hög nivå. Fristående Säkerhetsgranskning (FSG) FSG genomförs av en granskningsfunktion som har en fristående ställning till sakansvarig linjeorganisation. FSG innebär i huvudsak att, med ett bredare perspektiv, göra en oberoende bedömning eller kontroll av om en fråga har hanterats på ett betryggande sätt ur säkerhets- och kvalitetssynpunkt. Denna granskning av de ansvariga organisationsdelarnas arbete ska göras utan tids- och kostnadsmässig hänsyn. [5] Vid OKG är det avdelning S som ansvarar för den fristående säkerhetsgranskningen. Avdelning S är också de som avgör vilka ärenden som ska genomgå fristående säkerhetsgranskning och har alltid rätt att begära in ärenden. Rutinen för beslut gällande vad som ska säkerhetsgranskas kommer att ändras under Avdelningarna själva kommer då i större utsträckning att avgöra om ett ärende eller dokument är föremål för fristående säkerhetsgranskning eller inte. SSM utgår i denna rapport från hur arbetet genomförs idag och hur det är beskrivet enligt instruktionen Krav och riktlinjer - Fristående säkerhetsgranskning [5]. SSM valde även att fokusera på tidsaspekterna gällande FSG, såsom tillgänglig tid för granskningarna och planering av tid för granskning från projektens sida. De intervjuade projektledarna gav en enhetlig bild av hantering och planering av FSG. De menade att det standardmässigt finns tid inlagt för FSG i projekten och att denna tid anpassas till projektens storlek genom dialog med avdelning S. Någon av de intervjuade projektledarna uppgav även att man planerar in tid så att det finns utrymme att ta hand om eventuella kommentarer från FSG innan deadline. Att fatta beslut om huruvida ett ärande ska genomgå FSG ansåg projektledarna inte vara något problem då projektrapporterna alltid skickas till avdelning S som sedan fattar beslutet. Samtliga tillfrågade ansåg att FSG tillförde ett värde till ärendena då den oberoende genomgången ansågs höja kvaliteten och minska risken att viktiga aspekter missas. Någon beskrev även den fristående säkerhetsgranskningen som myndighetens förlängda arm. Intervjuade granskare för FSG ansåg det som accepterat och respekterat att FSG tar den tiden det tar och att denna inställning har förbättrats under se-

9 Sida 9 (11) nare år. Anledningen till denna ändring i inställning tros vara att det finns en ökad förståelse för vad FSG tillför. Dock menade de att det självklart finns en välvilja att vara tillmötesgående om det blir knappt med tid i vissa fall och att de då kan behöva jobba in lite tid. Inspektionens omfattning gällande FSG begränsades till tidsaspekterna i förutsättningarna för genomförande av FSG. Utifrån de observationer som gjordes under inspektionen bedömer SSM att granskarna ges tillräcklig tid för att genomföra sina granskningar. SSM konstaterar att OKG under året kommer att ändra beslutsgången gällande vad som ska genomgå fristående säkerhetsgranskning. Att avdelningarna själva i större utsträckning kommer att avgöra vilka ärenden som kommer att gå till FSG kan få påverkan på planerbarheten i avdelning S granskningsarbete och i förlängningen även kvaliteten i granskningarna. SSM förutsätter att OKG följer upp konsekvenserna av den ändrade beslutsgången. Samlad bedömning av kravuppfyllelsen Utifrån inspektionens avgränsningar bedöms kravet SSMFS 2 kap, 9 punkt 4: beslut i säkerhetsfrågor ska föregås av en tillräcklig beredning och rådgivning så att frågorna blir allsidigt belysta vara uppfyllt då: Fristående säkerhetsgranskning uppges få den tiden som ärendena kräver samt bidra till en belysning av frågor ur ett bredare perspektiv. Även kravet SSMFS 2 kap, 9 punkt 6: den som arbetar inom den kärntekniska verksamheten ges de förutsättningar som behövs för att kunna arbeta på ett säkert sätt bedöms vara uppfyllt genom att: Metoden Pre-Job Briefing används och i sig syftar till att ge medarbetare goda förutsättningar att genomföra sitt arbete på ett säkert sätt. Arbetsplatsobservationer genomförs och chefers uppfattning om medarbetares förutsättningar därigenom ökar, likväl som personalens vetskap om ledningens förväntningar på deras arbete. Utförarna av Fristående säkerhetsgranskning ges den tiden respektive ärende kräver.

10 Sida 10 (11) Förbättringsbehov: SSM ser inom inspekterade områden några förbättringsbehov: SSM förväntar sig att OKG ser över glappet mellan praxis och det föreskrivna arbetssättet gällande PJB då en överensstämmelse mellan dessa två är nödvändig både för uppföljnings- och förbättringsarbetet. Den identifierade begreppsförvirringen kan leda till validitetsproblem i uppföljningsarbetet. Att OKG ser över detta anser SSM vara viktigt för OKG:s uppfyllande av SSMFS 2008:1 kap 2, 8 gällande ledningssystemets ändamålsenlighet och tillståndshavarnas efterlevnad av det. OKG behöver klargöra varför metoden PJD används i så knapp utsträckning och värdera vilken/vilka konsekvenser detta får för den totala erfarenhetsåterföringen. OKG behöver se över möjligheterna till att söka rätt på tidigare erfarenheter inför arbetsförberedande aktiviteter. Implementeringen av verktyget APO som verktyg är något ojämn. SSM förväntar sig därför att OKG fortsätter sitt arbete med att implementera APO på ett sätt som gör att etableringen blir jämn över hela organisationen. SSM noterar även att OKG under året kommer att ändra beslutsgången gällande vad som ska genomgå fristående säkerhetsgranskning. SSM förutsätter att OKG följer upp och värderar konsekvenserna av den ändrade beslutsgången

11 Sida 11 (11) Referenser [1] Oskarshamnsverket Pre-Job-Briefing Riskvärdering inför åtgärd i OKGs anläggningar, [2] Oskarshamnsverket Pre-Job-Briefing Arbetsgenomgång med utförande personal inför åtgärd i OKGs anläggningar, [3] Oskarshamnsverket Erfarenhetsåterföring och Post-Job-Debriefing från utfört arbete i OKGs anläggningar [4] Oskarshamnsverket Arbetsplatsobservation (Task Observation), , 2.0 [5] Krav och riktlinjer Fristående säkerhetsgranskning, Sändlista: ck, ckx, Josephine Speziali, Yvonne Johansson, Johan Enkvist, Per-Olof Sandén För kännedom: OKG AB

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten, OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2012-12-19 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Handläggare: Anna Bärjegård Telefon: +46 8 799 4354 Föreläggande om att vidta åtgärder rörande kvalitetsrevisionsverksamheten,

Läs mer

Inställningar till säkerhetshöjande metoder, Ringhals AB

Inställningar till säkerhetshöjande metoder, Ringhals AB Sida: 1/15 INSPEKTIONSRAPPORT Datum: 2011-06-08 Objekt: Ringhals AB Inspektionsdatum: 2011-03-01 Dokumentnr: SSM2011-451-03 Deltagare: Lars Axelsson, Per Chaikiat och Per-Olof Ericsson Författare: Per

Läs mer

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4

Inspektionsrapport avvikelsehantering Ringhals 1-4 TILLSYNSRAPPORT 2011-05-02 Process: Inspektion Vår referens: Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals AB Förrättningsdatum: 2011-02-08 2011-02-09 Arbetsgrupp: Karoline Gotlén KD, Per-Olof Hägg KD

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga

Anläggningsändringar på Studsvik Nuclear AB - anpassning till personalens förmåga Tillsynsrapport Datum: 2013-12-12 Er referens: Diarienr: SSM2012-495 Förrättningsdatum: 2013-10-10 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM,

Läs mer

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande

Inspektion avseende aktuellt ledningssystem i enlighet med föreläggande Tillsynsrapport Datum: 2014-12-04 Er referens: - Diarienr: SSM2014-211 Förrättningsdatum: 2014-11-05 Inspektera AB SVAFO Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM, Eric Häggblom

Läs mer

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-10-07 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Handläggare: Per-Olof Hägg Telefon: +46 8 799 4337 Föreläggande om redovisning av OKG:s förbättringsarbete

Läs mer

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument

Inspektionsrapport Operativa styrande dokument OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-09-17 Diarienr: SSM2012-5780 Förrättningsdatum:2013-06-04 2013-06-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Stefan Sördal KD Arbetsgrupp:

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB

Inspektion av internrevisionsverksamheten på Svensk Kärnbränslehantering AB Tillsynsrapport Datum: 2013-10-14 Er referens: Diarienr: SSM2013-2683 Förrättningsdatum: 2013-09-06 Inspektera SKB Ansvarig handläggare: Cecilia Wahlund Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund KM och Elisabet Höge

Läs mer

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping)

Inspektionsrapport - Inspektion av Forsmarks utrymmen (Housekeeping) Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2013-11-13 Diarienr: SSM2013-650 Förrättningsdatum: 2013-09-17 19 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Forsmark 1-3 Ansvarig handläggare: Adnan

Läs mer

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG

Inspektion avseende inköpsprocessen innefattande upphandling och uppföljning av uppdragstagare på OKG OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-4270 Förrättningsdatum: 2013-09-03 2013-09-05 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Helene Belaieff

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen

Granska. Inledning. Syfte. Granskningsprocessen Sida: 1/9 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-04-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn och Tillståndspröva Dokumentnummer: 124 Version: 1 Författare: Anna Norstedt, Anders Wiebert mfl Fastställd: Ann-Louise

Läs mer

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1

Inspektera LEDNINGSSYSTEM. Sida: 1/8. Datum: Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Sida: 1/8 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-09-21 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 106 Version: v1 Författare: Per-Olof Sandén, Anna Norstedt Avdelning: Kärnkraftssäkerhet, Staben Fastställd:

Läs mer

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR

Föreläggande om åtgärder avseende anläggningsändring DUKA-SILO - SFR BESLUT 2011-07-08 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: Flavio Lanaro Telefon: +46 8 799 4492 Vår referens: SSM2011-577-8 Er referens: SKB ärende 500272 Objekt: Föreläggande

Läs mer

inspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet.

inspektion av AB SVAFO:s (SVAFO) uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet. TILLSYNSRAPPORT 2012-09-17 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: AB SVAFO Objekt: AB SVAFO Förrättningsdatum: 21-22 augusti 2012 Arbetsgrupp: Ingela Thimgren SB, Ulf Andersson SB, Emil Jorpes

Läs mer

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3

Inspektion av rutinen för driftklarhetsverifiering på Ringhals 2 och 3 Tillsynsrapport Datum: 2013-11-15 Er referens: Diarienr: SSM2013-38 Förrättningsdatum: 2013-09-17-19 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Christer Karlsson Arbetsgrupp: Mats Häggblom och Christer

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Svensk PCI Värmland AB Långnäsvägen 21 663 41 Hammarö Beslut Vårt datum: 2013-06-18 Er referens: Diarienr: SSM2013-233 Handläggare: Anders Frank Telefon: +46 8 799 4174 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab

Föreläggande om program för hantering av åldersrelaterade försämringar och skador vid Clab Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-20 Diarienr: SSM2013-3985 Objekt: Clab Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om program

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-03-30 Södersjukhuset AB Sjukhusbacken 10 118 83 Stockholm Handläggare: Richard Odh Telefon: 08 799 44 78 Vår referens: SSM 2011-3992 Er referens: Objekt: Södersjukhuset AB Föreläggande efter

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Föreläggande om åtgärder för Landstinget

Föreläggande om åtgärder för Landstinget BESLUT 2011-03-10 Handläggare: Sven Richter Telefon: 08 7994320 Landstingsdirektören Ledningskontoret Vår referens: SSM 2010/4421 801 88 GÄVLE Föreläggande om åtgärder för Landstinget Gävleborg Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång

Granskning av analyser, utredningar och åtgärdsplaner avseende obehörigt intrång TILLSYNSRAPPORT 2011-01-25 Process: Tillsyn Vår referens: SSM 2010/2367, 2010/2673, 2010/2674, Tillståndshavare: FKA, OKG, RAB, SNAB, SKB och WSE Objekt: Forsmarksverket, Oskarshamnsverket, Ringhalsverket,

Läs mer

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB

Dispens för provning av baffelskruvar på Ringhals AB Dokumentstatus: Godkänt Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2016-08-18 Er referens: 2354133 Diarienr: SSM2016-2554 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Dispens för provning

Läs mer

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten

OKG Aktiebolag, inspektionsrapport internrevisionsverksamheten TILLSYNSRAPPORT 2012-01-09 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Aktiebolag Förrättningsdatum: 2011-10-12--14 Arbetsgrupp: Yvonne Johansson, KM., Jan Gällsjö, KD

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen

Granskning av Ringhals AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VD-situationen Tillsynsrapport Datum: 2014-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2014-2692 Granska i tillsyn Ringhals AB Ansvarig handläggare: Per Chaikiat, KM Arbetsgrupp: Anna Bärjegård KM, Lars Axelsson KM Samråd: Leif

Läs mer

Föreläggande efter inspektion

Föreläggande efter inspektion BESLUT 2012-06-15 Handläggare: Peter Björk Telefon: 08-799 42 94 Landstingsdirektören Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Vår referens: SSM2012-688 Föreläggande efter inspektion Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Region Gotland 621 81 Visby Beslut Vårt datum: 2013-11-04 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-2306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om åtgärder Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektionsrapport - samlad inspektionsinsats vid Westinghouse Electric Sweden AB

Inspektionsrapport - samlad inspektionsinsats vid Westinghouse Electric Sweden AB TILLSYNSRAPPORT 2012-06-04 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Westinghouse Electric Sweden AB Objekt: Bränslefabriken Förrättningsdatum: 2012-02-21--2012-03-16 Arbetsgrupp: Svante Ernberg,

Läs mer

Inspektion av Studsvik Nuclear AB:s uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet

Inspektion av Studsvik Nuclear AB:s uppfyllande av krav på beredskapsverksamhet TILLSYNSRAPPORT 2012-10-05 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Objekt: Studsvik Nuclear AB Förrättningsdatum: 21-22 augusti 2012 Arbetsgrupp: Ingela Thimgren SB, Ulf

Läs mer

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981

Beslut om ändrat datum för inlämnande av kompletteringar enligt tidigare SSM-beslut 2008/981 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-09-19 Er referens: 1400216 Diarienr: SSM2013-4406 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Beslut om ändrat

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Granskning av effekthöjningsärenden

Granskning av effekthöjningsärenden Sida: 1/19 LEDNINGSYSTEM Datum: 2010-12-23 Dokumenttyp: Rutin Process: Tillståndspröva Dokumentnummer: 154 Version: 1 Författare: Ninos Garis Fastställd: Lennart Carlsson Granskning av effekthöjningsärenden

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning

Uppföljning av tidigare granskning Uppföljning av tidigare granskning Härnösands kommun Maj 2015 Innehåll Sammanfattning 1 Uppdrag och bakgrund 1 Revisionsfråga 1 Revisionskriterier 1 Svar på revisionsfrågan 1 1. Inledning 2 Uppdrag och

Läs mer

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen BESLUT 2012-01-27 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Er referens: 2174777 Objekt: Ringhals 2 Beslut om återstart av Ringhals 2 efter brand i inneslutningen

Läs mer

Föreläggande om redovisning

Föreläggande om redovisning BESLUT 2012-10-11 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Vår referens: Föreläggande om redovisning Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp

Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife Sweden AB av tidigare beslutad kärnavfallsavgift för 2016 samt finansieringsbelopp Cyclife Sweden AB 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2016-11-03 Er referens: Diarienr: SSM2016-4768 Handläggare: John Liljedahl Telefon: +46 8 799 4232 Fördelning mellan Studsvik Nuclear AB och Cyclife

Läs mer

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker

Föreläggande avseende utbildning av nyanställda läkare och sjukhusfysiker Landstinget Västernorrland 871 85 Härnösand Beslut Vårt datum: 2014-03-18 Er referens: 12HSN175 Diarienr: SSM2012-688 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 44 84 Föreläggande avseende utbildning

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl

Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl BESLUT 2012-08-24 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Richard Sundberg Telefon: +46 8 799 4488 Vår referens: Er referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om utökad provning av reaktortryckkärl i Ringhals

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Inspektionsrapport avseende omgivningskontroll

Inspektionsrapport avseende omgivningskontroll TILLSYNSRAPPORT 2012-09-27 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: Barsebäck Kraft AB Objekt: Barsebäcksanläggningen Förrättningsdatum: 2012-08-28--29 Arbetsgrupp: Maria Lüning, Tobias Hedberg,

Läs mer

Inspektionsrapport - Hantering av skyddstillstånd och arbetstillstånd på OKG Aktiebolag

Inspektionsrapport - Hantering av skyddstillstånd och arbetstillstånd på OKG Aktiebolag TILLSYNSRAPPORT 2012-02-27 Process: Inspektera Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamnsverket Förrättningsdatum: 14-16/12 2011 Arbetsgrupp: Nils Addo KA, Johan Enkvist KM, Stefan

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag

Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Partsgemensamma riktlinjer för lönebildning i STD-företag Almega Tjänsteförbunden, Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer har gemensamt tagit fram dessa riktlinjer för lokal lönebildning. Riktlinjerna

Läs mer

Uppföljning efter genomförd inspektion kring utredning av händelser

Uppföljning efter genomförd inspektion kring utredning av händelser Ringhals AB 432 85 Väröbacka Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-19 Diarienr: SSM2012-4623 Förrättningsdatum: 2012-11-26-28 Inspektera Ringhals AB Ansvarig handläggare: Petra Sjöström Arbetsgrupp: Kenneth

Läs mer

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2

Beslut om godkännande av förnyad säkerhetsredovisning, start laddning och att påbörja provdrift efter modernisering av Ringhals 2 Sida: 5trälsäkerhetsmyndigheten Swedish Radiation Saftlty Authoritv 1/7 RinghalsAB BESLUT 430 22 Väröbacka Vårt datum: 2010-01-27 Vår referens: 88M 2008/1573 DOC8#75514v2 Er referens: 205004/2030657 Ert

Läs mer

Inspektion av Forsmarks hantering av tillstånd för arbete i anläggningen

Inspektion av Forsmarks hantering av tillstånd för arbete i anläggningen Tillsynsrapport Datum: 2014-01-21 Er referens: Diarienr: SSM2013-279 Förrättningsdatum: 2013-11-07 Inspektera Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Markus Forsberg Arbetsgrupp: Petra Hansson, Klas

Läs mer

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6)

1,619-0 4- Fax +46 010-788 56 46 Org nr 202100-6537 BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3473/20141(6) Avdelning mitt Ann Fagerlind ann.fagerlindgivo.se Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjenämnden 631 86 Eskilstuna Ärendet Egeninitierad

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1

Beslut om dispens från kravet på återkommande kontroll av vissa komponenter för Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-05-04 Er referens: 2016-04390 Diarienr: SSM2016-1324 Handläggare: Giselle García Roldán Telefon: +46 8 799 42 55 Beslut

Läs mer

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar

Föreläggande om att prova och utvärdera provstavar OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2013-01-28 Er referens: 2012-02076 Diarienr: SSM2012-209 Handläggare: Peter Ekström Telefon: +46 8 799 41 76 Föreläggande om att prova och utvärdera

Läs mer

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets

Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets BESLUT 2012-08-16 OKG Aktiebolag Handläggare: Kostas Xanthopoulos Telefon: +46 8 799 4260 Vår referens: Er referens: 2012-15645 572 83 Oskarshamn Beslut om åtgärd med klämförband i lockkylkrets i Oskarshamn

Läs mer

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna

Inspektionsrapport Monitering av luftutsläpp via andra vägar än huvudskorstenarna Tillsynsrapport Datum: 2014-08-27 Er referens: - Diarienr: SSM2014-936 Förrättningsdatum: 2014-06-11 Inspektera / Forsmarks Kraftgrupp AB / Utsläppsmonitering Ansvarig handläggare: Charlotte Lager (KA)

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund I SOSFS 2011:9, för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. Författningen

Läs mer

TILLSYNSKOMMUNIKATION

TILLSYNSKOMMUNIKATION TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar 23-24 oktober 2013 Anna Borg Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi,

Läs mer

I Central förvaltning Personalen het

I Central förvaltning Personalen het . Landstinget II DALARNA I Personalen het ~'taga BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen LS ~ 1 ~i A Datum 2013-11-04 Sida 1 (3) Dnr LD13/02597 Uppdnr 643 2013-10-21 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-11-04

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Rask informationsinsamling

Rask informationsinsamling Sida: 1/5 LEDNINGSSYSTEM Datum: 2009-12-11 Dokumenttyp: Rutin Process: Utöva tillsyn Dokumentnummer: 108 Version: v1 Författare: Anna Norstedt, Siv Larsson Avdelning: Staben, Kärnkraftssäkerhet Fastställd:

Läs mer

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah

Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah 2012-01-10 1 (8) Äldrenämnden Ändring i äldrenämndens delegationsordning och fastställande av rutiner för 14 kap 3-7 socialtjänstlagen, lex Sarah Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse den 10 januari 2012 Sammanfattning

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff

ESLÖVS KOMMUN. Riktlinjer för arbetsplatsträffar. Planera för arbetsplatsträff. Genomföra arbetsplatsträff Riktlinjer för arbetsplatsträffar Arbetsplatsträffen ska möjliggöra för samtliga medarbetare att aktivt delta i och ta ansvar för utveckling, planering och uppföljning samt ständig förbättring av den egna

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Avbrott i bredbandstelefonitjänst

Avbrott i bredbandstelefonitjänst BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2013-10-17 Dnr: 12-9626 37 Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 073-644 56 04 karin.lodin@pts.se Avbrott i bredbandstelefonitjänst Saken Tillsyn enligt 7 kap. 1

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datum Diarienr 2011-12-12 750-2011 Landstingsstyrelsen Landstinget Blekinge 371 81 Karlskrona Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Hantering av patientuppgifter via e-post Datainspektionens beslut

Läs mer

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title

Vår vardag: Tunga lyft. Trånga utrymmen. Tidspressade aktiviter. 27 March, 2014 Valmet Author / Title Vår vardag: Tunga lyft Trånga utrymmen Tidspressade aktiviter 1 27 March, 2014 Valmet Author / Title Huvudentreprenörens roll med underentreprenörer i flera led Johanna Lindén, Director Scandinavia, Valmet

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah.

Rapport enligt lex Sarah görs normalt på blanketten Blankett för rapport enligt lex Sarah. 1 (5) Områdescheferna ansvarar för att personal kontinuerligt informeras och påminns om lex Sarah-bestämmelserna och om skyldigheten att rapportera missförhållanden och risker för missförhållanden. Informationen

Läs mer

De dokument som ingår in kvalitetshandboken ligger till grund för en säker och riktig hantering av klinikens röntgenutrustning.

De dokument som ingår in kvalitetshandboken ligger till grund för en säker och riktig hantering av klinikens röntgenutrustning. KVALITETSHANDBOK Enligt föreskriften SSMFS 2008:30 utgiven av Statens Strålsäkerhetsmyndighet (SSM) skall en veterinärklinik ha en KVALITETSHANDBOK som skall innehålla en viss information. Vid en kontroll

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn

Tjänsteskrivelse. Tillsynsärende hemlösa barn Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2014-09-11 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Tillsynsärende hemlösa barn SOFN-2013-188 Sammanfattning

Läs mer

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen TILLSYNSRAPPORT 2011-08-30 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1144-4 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhalsanläggningen Förrättningsdatum: 2011-05-18 Arbetsgrupp: Nils Addo KD, Charlotte

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer