Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande. Högakustenskolan. behandling för 2015/2016"

Transkript

1 Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling för Högakustenskolan 2015/2016

2 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 3 Bestämmelser 4 Diskrimineringslagen 4 Skollagen 4 Övriga bestämmelser 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 7 Skolledning 7 Personal 8 Elever 8 Föräldrar 8 Samtliga 9 Elevers delaktighet 9 Elevers rätt till stöd 9 Allmänna åtgärder 10 Upprättande & utvärdering av den årliga planen 10 Information 10 Kompetensutveckling 10 Kartläggning & förebyggande arbete 11 Uppföljning av åtgärder 14/15 13 Resultat kartläggning 14/15 & fokusområden 15/16 13 Upptäckt & utredning 15 Specifika mål & aktiviteter 16 Kön 16 Könsöverskridande identitet eller uttryck 16 Etnisk tillhörighet 17 Religion eller annan trosuppfattning 18 Funktionshinder 18 Sexuell läggning 19 Ålder 20 Annan kränkande behandling 20 2

3 Inledning På Högakustenskolan accepterar vi aldrig någon form av diskriminering och annat kränkande beteende. Vi har två olika likabehandlingsteam, ett arbetar i F-6 inklusive fritidshem och Kompassgruppen arbetar i åk 7-9 Vision Högaskustenskolan ska vara en trygg miljö för alla elever och fri från diskriminering och kränkande behandling. Övergripande mål Att alla ska behandlas lika oavsett: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet och uttryck, ålder eller funktionshinder. Att aktivt förebygga uppkomsten av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering. Att omedelbart ingripa och avvärja pågående kränkningar och diskrimineringar. Att alla - elever och personal - skall känna sig trygga och kunna bidra till en trygg arbetsmiljö. Att bibehålla goda sociala förhållanden på skolan. 3

4 Bestämmelser Handlingsplanen gäller för elever och personal vid skolan, och har sin utgångspunkt i följande dokument: Diskrimineringslagen Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Skollagen kap 6 Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Lgr 11 Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell lägg ning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 4

5 Definitioner Diskriminering Är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Diskriminering används också som begrepp i fall där institutioner genom t ex strukturer och arbetssätt tillämpar bestämmelser som indirekt missgynnar en individ eller grupp av individer. Kön: Flicka/kvinna eller pojke/man. Könsöverskridande identitet eller uttryck: Personer som inte identifierar sig som kvinna/man, eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Etnisk tillhörighet: någon tillhör en grupp av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, och/eller hudfärg. Religion eller annan trosuppfattning: någon som tror på en högre icke-världslig makt eller en gud. 5

6 Funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Ålder: Ung eller gammal. Trakasserier: Ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som har samband med någon av de 7 diskrimineringsgrunderna eller är av sexuell natur. Annan kränkande behandling: Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker en persons värdighet. 6

7 Ansvarsfördelning Skolledning Det är rektors ansvar att: Se till att all personal, alla elever och vårdnadshavare informeras om att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten och att de också känner till likabehandlingsplanen/ plan mot kränkande behandling.. Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja elever och personals rättigheter samt motverka diskriminering, trakasserier samt annan kränkande behandling. Årligen upprätta och utvärdera den årliga planen i samarbete med personal, elever och vårdnadshavare. Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling och att all personal känner till dessa rutiner. Om verksamheten får kännedom om att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling förekommer eller misstänks förekomma, se till att utredning görs och att åtgärder vidtas. Vid tillfällen då vuxen är innefattad i ärenden rörande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling, alltid ansvara för åtgärder, dokumentation, kontakter och uppföljning. 7

8 Personal All personal som verkar inom Högakustenskolans verksamhet är skyldig att arbeta på ett sätt som främjar goda relationer och trygga läromiljöer. Att all personal omedelbart ingriper och avvärjer pågående kränkningar, diskrimineringar och trakasserier. All personal ska vara införstådd i och följa skolans likabehandlingsplan. Elever Det är viktigt att eleverna på skolan känner till att de har ett medmänskligt ansvar för att ALLA känner sig trygga på skolan. Detta ansvar består bl.a. i att aktivt medverka till att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling påtalas för de vuxna/personal på skolan. Alla elever ska vara införstådda i skolans likabehandlingsplan. Föräldrar Vi förutsätter att vårdnadshavare/föräldrar omedelbart tar kontakt med skolan om barnet utsätts för kränkningar, eller om man av andra orsaker är orolig för sitt barns välbefinnande på skolan. Alla vårdnadshavare/föräldrar ska vara införstådda i skolans likabehandlingsplan. Vi utgår från att alla vårdnadshavare/föräldrar pratar med sina barn om skolan på ett positivt och konstruktivt sätt, i alla sammanhang 8

9 Samtliga All personal, alla elever och föräldrar har ett gemensamt ansvar att bidra till trygghet, trivsel och goda läromiljöer. Elevers delaktighet Inför varje års upprättande av den årliga planen skall elever ges möjlighet att komma med synpunkter/förslag till förbättringar. Detta sker främst med hjälp av: Skolråd & elevdemokratiska grupper Elev Kompassteamet Årlig trivselenkät Elevers rätt till stöd Eleven har rätt att få stöd och hjälp när hon/han känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt, och dessa upplevelser får inte avfärdas. Vem eleven än kontaktar i verksamheten så har hon/han rätt att bli tagen på allvar och få stöd. Det är alltid den utsatte som avgör om ett beteende eller en handling är oönskad eller kränkande. Om en elev känner sig utsatt är det viktigt att hon/han vänder sig till en person som hon/han känner förtroende för. Det spelar ingen roll om det t.ex. är en lärare, skolsköterska eller någon av de som ingår i vuxen Kompassteamet. Alla vuxna på skolan har ett ansvar att hjälpa till! 9

10 Allmänna åtgärder Upprättande och utvärdering av den årliga planen Mia Öberg och Maria Näslund som ingår i skolans två likabehandlingsteam, lägger fram ett förslag till årlig plan baserart på utvärdering från respektive enhet. Den går ut på remiss till elever, föräldrar och personal, därefter har rektor ansvaret för att årligen upprätta planen. Utvärderingen av den årliga planen redovisas i skolans kvalitetsredovisning enligt förordning (1997:702) som kvalitetsredovisning inom skolväsendet, ändring (2006:279). Information Informationen om den årliga planen ges av likabehandlingsteamen på respektive enhet vid föräldramöten och av klassföreståndarna i de olika årskurserna. Det är rektors ansvar att ge information till all personal. Samtliga vårdnadshavare har tillgång till den årliga planen via kommunens hemsida. En gång per läsår skickas information om planen hem till vårdnadshavarna. Kompetensutveckling Varje höst utbildas eleverna i Kompassteamet åk 7-9. Personalen i teamen skall fortlöpande utbilda sig. 10

11 Kartläggning och förebyggande arbete För att förebygga/upptäcka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling är det viktigt att skolan arbetar aktivt på olika sätt. Kartläggning sker utifrån ovanstående definitioner genom nedanstående åtgärder. Kartläggningen åtföljs av analys och åtgärder. F-6 Kamratstödjare träffas var 3:e vecka tillsammans med delar av Trygghetsteamet. Trygghetsteamet Ingrid Lundholm, Marie Lindström, Lena Viberg och Maria Näslund träffas regelbundet. Stående punkt på konferenser kring likabehandling. Skolkarta för kartläggning av den fysiska miljön under skoldagen. Skolkarta för kartläggning av den fysiska miljön under fritidshemsvistelsen. Flugan samtalsmetodik och/eller trivselenkät i klasser och fritidshemsgrupp. Elevhälsan bestående av specialpedagog, skolsköterska, kurator, rektor samt klassföreståndare. Elevhälsosamtal i klass f, 1 och 4. Brevlåda, här lämnar elever information anonymt om de vill. Utvecklingssamtal. Föräldrakontakter. Elevsamtal. Observationer. Rast- och bussvakter under hela dagen. Arbetsplatsträffar. 11

12 Åk 7-9 Elev Kompassteamet. Träffas 1 gång i månaden under tid för elevdemokratiska grupper, samt 1 gång i månaden tillsammans med vuxen Kompass. Vuxen Kompassteamet Mia Öberg, Catrin Bylund och Simon Börjesson. Träffas 1 gång i veckan. Elevhälsan bestående av specialpedagog, fritidspedagog, studieoch yrkesvägledare, skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolledare. KramUs, Kramfors upptäckarsystem. Ett samarbete mellan skola, polis och socialtjänst för tidig upptäckt och tidiga insatser. Träffas 1 gång i månaden. Trivselenkät (i mars) och arbetsmiljöenkät (i okt). Skolhälsovårdens elev hälsosamtal. Brevlåda, här lämnar elever (anonymt och inte anonymt) information till personalen. Utvecklingssamtal/föräldrakontakter Elevsamtal Observationer Fler rast- och bussvakter under läsåret Olika samtalsgrupper som vid behov uppstår eller i förebyggande syfte, t.ex DISA = Din inre styrka aktiveras, en strukturerad metod att arbeta med tjejgrupper. 12

13 F-6 Uppföljning av åtgärder läsåret 14/15 Den låsbara lådan köptes aldrig in. Nytt försök lå 15/16. Rast- och bussvaktsschemat har fungerat väl under läsåret. Tillsammans med bussbolaget har vi genomfört vissa ändringar som bidragit till en tryggare miljö vid busshållsplatsen. Aktivitetsdagarna som genomförders under året var mycket uppskattade. Eleverna arbetade i åldersblandade grupper. Resultat av kartläggning 14/15 Samtal med elever visar att vi nått en bit på väg med språkbruket. Men arbete kvarstår. Eleverna uttrycker att de känner sig trygga i sina arbetsgrupper. Åldersblandade grupper har bidragit till ökad trygghet hos eleverna. Toaletterna upplevs som en otrygg miljö. Åtgärder 15/16 Skaffa låsbar brevlåda som sätts upp. Vi har som mål att fortsätta med aktivitetsdagar i åldersblandade grupper. Temadag kring bussäkerhet planeras under året. Fastighetsbolaget är informerad om otryggheten på toaletterna. Åtgärder undersöks och förhoppningsvis åtgärdas. Språkbruket har till viss del försämrats, fortsatt arbete kring detta sker under året. 13

14 Åk 7-9 Uppföljning av åtgärder lå 14/15 Vi arbetade fram ett rast- och bussvaktsschema som fungerade mycket bra. Tillsammans med bussbolaget har vi genomfört vissa ändringar som bidragit till en tryggare miljö vid busshållsplatsen. Vi han inte med temadagen kring normer och fördommar. Bemanningen i cafeterian har inte varit lyckosam. Nya tag nästa läsår. Resultat kartläggning 14/15 Det finns oro kring korridoren och cafeterian inför nästa läsår eftersom bemanningen minskar. Kartläggningen visar att elever känner oro i korridoren, cafeterian och biblioteket. Övrigt känner elever stor tilltro till personal och kamrater på skolan. Åtgärder 15/16 Vi har som mål att genomföra en temadag kring normer och fördommar under läsåret. Rast och bussvaktsschema finns. Temadag kring bussäkerhet planeras under året. Cafeteriafrågan är löst. Person anställd i cafeterian av Arbetsförmedlingen. 14

15 Upptäckt och utredning av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Som vuxen på en skola är det viktigt att alltid vara vaksam på och reagera över vad som händer och sker i samspelet mellan elever och mellan vuxna och elever. När något fall av diskriminering, trakasseri eller annan kränkning förekommer eller misstänks förekomma, kommer vi att agera enligt nedan fastslagna riktlinjer. 1. Misstänkt kränkande behandling, trakasseri eller diskriminering uppdagas. Informerad person tar kontakt med vuxen Kompassteamet/Trygghetsteamet. Dokumentation sker fortlöpande under utredningens gång av den i kompassgruppen/trygghetsteamet som utses som ansvarig för ärendet. I ärenden som innefattar vuxen, kontaktas rektor för vidare åtgärder. 2. Vuxen Kompassteamet/Trygghetsteamet samtalar med samtliga berörda personer. 3. De åtgärder, samtal och kontakter som ansvariga (teamet eller rektor i vissa fall) för utredningen finner lämpliga vidtags och utförs snarast. 4. Uppföljning genom samtal efter 1-2 veckor med samtliga inblandade och deras föräldrar. 5. Upprepade kränkningar etc. som skolan inte kommer tillrätta med polisanmäls av rektor i samråd med vuxen kompassteamet/trygghetsteamet. 15

16 Specifika mål och aktiviteter Kön Mål På vår skola skall alla ha samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön. Aktiviteter för att nå målen Vi ska beakta könsaspekten i alla beslut, i organisationen av skolans arbete samt i kvalitetsredovisningar. Personalen ska reflektera över sina egna normer och värderingar som förmedlas till eleverna. Personalen ska tänka på hur läromedlen ser ut. Innehåller de stereotypa könsmönster? Personalen ska vara vaksam i bemötandet flicka/pojke och tänka på att ge båda könen lika stort utrymme ex samtalstid. Tidpunkt Arbeta kontinuerligt i vardagen. Ansvarig Rektor och all personal. Könsöverskridande identitet och uttryck (Finns ej krav på aktiva åtgärder) Mål Alla på vår skola ska behandla varandra med respekt och förståelse för människors rättigheter att uttrycka sig könsöverskridande. Aktiviteter för att nå målen Personalen ska reflektera över sina egna normer och värderingar som förmedlas till eleverna. 16

17 Sex & samlevnadsundervisningen i NO i åk 6 och 8. Tidpunkt Arbeta kontinuerligt i vardagen. Specifika lektionstillfällen. Ansvarig Rektor och all personal. Etnisk tillhörighet Mål På vår skola ska alla oavsett etnisk tillhörighet ha samma rättigheter och möjligheter. Utveckla allas förståelse för etniska och kulturella skillnader. Aktiviteter för att nå målen. Personalen ska reflektera över sina egna normer och värderingar som förmedlas till eleverna. Alla på vår skola bör utveckla sin förmåga att arbeta normkritiskt. Behandla ämnet framförallt i SO-undervisningen. Tidpunkt Arbeta kontinuerligt i vardagen. Specifika lektionstillfällen. Ansvarig Rektor och all personal. 17

18 Religion eller annan trosuppfattning Mål På vår skola ska alla oavsett religion eller annan trosuppfattning ha samma rättigheter och möjligheter. På vår skola ska alla oavsett etnisk tillhörighet ha samma rättigheter och möjligheter. Utveckla allas förståelse för etniska och kulturella skillnader. Aktiviteter för att nå målen. Personalen ska reflektera över sina egna normer och värderingar som förmedlas till eleverna. Alla på vår skola bör utveckla sin förmåga att arbeta normkritiskt. Behandla ämnet framförallt i SO-undervisningen.. Se över och reflektera över skolans aktiviteter vid olika traditionella högtider. Tidpunkt Arbeta kontinuerligt i vardagen. Specifika lektionstillfällen. Ansvarig Rektor och all personal. Funktionshinder Mål På vår skola ska alla oavsett fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga funktionshinder ha samma rättigheter och möjligheter. 18

19 Aktiviteter för att nå målen. Vid planering av skolans verksamhet ska konsekvenserna för elever och personal med olika funktionshinder beaktas. Personalen ska reflektera över sina egna normer och värderingar som förmedlas till eleverna. Alla på vår skola bör utveckla sin förmåga att arbeta normkritiskt. Information och undervisning. Tidpunkt Arbeta kontinuerligt i vardagen, samt vid verksamhetsplanering. Ansvarig Rektor och all personal. Sexuell läggning Mål Alla på vår skola ska känna sig respekterad och trygg oavsett sexuell läggning. På vår skola använder vi inte benämningar på sexuella läggningar som skällsord, vi har nolltolerans mot detta. Aktiviteter för att nå målen Personalen ska reflektera över sina egna normer och värderingar som förmedlas till eleverna. Sex & samlevnadsundervisningen i NO i åk 6 och 8. Personal tillrättavisar olämpligt språkbruk Tidpunkt Arbeta kontinuerligt i vardagen. Specifika lektionstillfällen. Ansvarig Rektor och all personal. 19

20 Ålder (Finns ej krav på aktiva åtgärder) Tillåtet med bestämmelser som rör ålder ifråga om förskola, skolbarnomsorg, utbildning i förskoleklass, det obligatoriska skolväsendet eller fristående skola. Tillåtet med särbehandlig på grund av ålder, om den har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Annan kränkande behandling Mål Ingen på vår skola skall bli utsatt för kränkande behandling. Vare sig till eller från skolan, under skoldagen eller via internet eller mobiltelefon. Aktiviteter för att nå målen. Alla på vår skola bör utveckla sin förmåga att arbeta normkritiskt. Information och undervisning av elevhälsoteamet/vuxen Kompassteamet. Genom föräldramöten. Trivselenkät och arbetsmiljöenkät. Att informera nya medarbetare, personal som elever, om vårt arbete för likabehandling. Att redan i åk 6 informera blivande elever om vårt arbete. Individuella samtal i olika former, t ex skolsköterskans hälsosamtal Tidpunkt Arbeta kontinuerligt i vardagen! Ansvarig Rektor och all personal. 20

Plan mot kränkande behandling. Högakustenenheten 2018/2019

Plan mot kränkande behandling. Högakustenenheten 2018/2019 Plan mot kränkande behandling Högakustenenheten 2018/2019 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 3 Bestämmelser och definition 4 Ansvarsfördelning 5 Skolledning 5 Personal 5 Elever

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Vision 2 Övergripande mål 2 Bestämmelser 3 Diskrimineringslagen 3 Skollagen 3 Övriga bestämmelser 3 Definitioner 4 Ansvarsfördelning 6 Skolledning 6 Personal 7 Elever

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 2/9 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål...

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015

Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Bjärnums skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Årskurs 7-9 Läsåret 2014-2015 Upprättad 2014-10-03 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Definitioner av centrala begrepp... 3 3. Personalens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rudbecksgymnasiet Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål... 3 Vad säger lagarna?... 3 Definitioner...

Läs mer

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje.

Inför en dag på Bergeforsens skola känner alla barn och elever positiva förväntningar och glädje. Likabehandlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever. för Bergeforsens skola, särskola, skolbarnomsorg och förskoleklass. Läsåret 2014-2015 Vår vision Inför en dag på Bergeforsens

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström

för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström för Kramforsskolan Elevhälsoteam Ingrid Fahlén Ann-Charlotte Andersson Fredrik Thelin Anita Viberg Ida Dahlén Eriksson Malin Wiberg Allan Sundström Inledning Vid Kramforsskolan skall det råda nolltolerans

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016. Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 2015-2016 Kinnarummaskolan/Falkens fritidshem 1 Vision Kinnarummaskolan och Falkens fritidshem skall utgöra en trygg arbetsplats

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2015/2016 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014

LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Datum 2014-05-14 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-6 OCH FRITIDSHEM Söderåkra skola 2013/2014 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan. Året 2014/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Sophiaskolan Året 2014/15 Sophiaskolan (rev 150119) Sid 2 (11) Innehållsförteckning Sida Inledning 3 Syfte och begrepp. 3 Syftet med diskrimineringslagen

Läs mer

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30

Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Upprättad 2014 11 30 Porsöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad 2014 11 30 1 Innehållsförteckning Grunduppgifter...... 4 Lagar och förordningar...4 Begrepp...5 Vision... 6 Tidsplan... 6 Medverkan

Läs mer

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem

ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Sidan 1 av 5 ULRIKSBERGSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 Gäller skola, förskoleklass och fritidshem Lagar och styrdokument Skollagen 1 kap 2 Utbildningen ska

Läs mer

mot diskriminering och kränkande behandling

mot diskriminering och kränkande behandling Furubergsskolan Furubergsskolans B-spår med förskoleklass och fritidshem på Boken och Linden läsåret 2011/2012 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Alla är lika olika Upprättad

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling. Högakustenenheten

Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling. Högakustenenheten Likabehandlingsplan & Plan mot kränkande behandling Högakustenenheten 2017/2018 Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Vision 3 Övergripande mål 3 Bestämmelser 4 Diskrimineringslagen 4 Skollagen 4 Övriga bestämmelser

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16

Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Diserödsskolans likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för 2015/16 Inledning Varje utbildningsanordnare har skyldighet att varje år upprätta en likabehandlingsplan enligt diskrimineringslagstiftningen

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehåll Kyrkenorumskolans vision sid 3 Diskrimineringslagen sid 3 Definition av begreppen sid 3 Åtgärder vid diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14. Reviderad 130918 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristiansborgsskolan Läsåret 13/14 Reviderad 130918 Innehåll 1. Inledning 3 2. Delaktighet och utvärdering 3 3. Främjande arbete 3 4. Vision 4 5. Förebyggande

Läs mer

Åshammars. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16

Åshammars. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16 Åshammars Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-16 (Reviderad 2014-12-09) Likabehandlingsplan Åshammars förskola I april 2006 trädde lagen mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola

Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplan för Gudmuntorp skola Trygghetsplanen består av tre delar: Plan mot kränkande behandling Plan mot mobbing Likabehandlingsplan Kommunens beslut och styrning Barn- och utbildningsnämnden tog

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014.

Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2013/2014. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan HT14/VT15 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling gällande Frösundas särskolor Ikasus samt Äventyrsskolan Vision På Frösunda särskolor arbetar vi för allas lika rättigheter. Vi arbetar

Läs mer

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016

Skiljeboskolan. Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 1 Skiljeboskolan Plan mot kränkande behandling Läsåret 2015/ 2016 2 Innehållsförteckning Skolans trygghetsvision 3 Elevers rätt till stöd 3 Resultat av kartläggning LÅ 14/15 4 Plan mot kränkande behandling

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

LIKA-behandlingsplan

LIKA-behandlingsplan LIKA-behandlingsplan Arthur Engbergskolan Hassela 2015/2016 1. Skolans vision för likabehandlingsarbetet Barnen som går i Arthur Engbergskolan och i vår fritidsverksamhet skall känna sig trygga och glada.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN YTTERBYSKOLAN 2014-2015 1 LIKABEHANDLINGSPLAN 2014-2015 Innehållsförteckning: sida 3: Mål och vision. Så säger lagen. YTTERBYSKOLAN sida 4: Ansvarsfördelning för arbetet kring likabehandling.

Läs mer

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Bildningsförvaltningen BF 221 1 2015-09-30 Vissefjärda skola och fritidshem LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015-2016 Vår vision På Vissefjärda skola och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2006:1083) Kunskapsskolan

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014 2015 Planen gäller för samtliga elever och anställda inom RO X vid Västerviks gymnasium. Vision Västerviks gymnasium, rektorsområde X, präglas av respekt och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergshamraskolan 2014-2015. Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergshamraskolan 2014-2015 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Genomförda aktioner och kartläggningar under året: Vi har under årets gång upprättat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015

Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 Solhemsskolans Likabehandlingsplan 2014/2015 1 Solhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen är Förskoleklass, Grundskola åk 1-6,

Läs mer

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN

Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg Svalan 2015 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1 Vision... 2 2 Rutiner för hur förskolan arbetar för att upptäcka, åtgärda och

Läs mer

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt handlingsplan mot kränkande behandling Denna plan gäller för VIVA Komvux samt Särvux Upprättad 120815 Vision VIVA Komvux är en verksamhet med vuxenutbildning där alla känner sig

Läs mer

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken

2010-04-19. Skolans årliga plan mot kränkande behandling. 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken 2010-04-19 Skolans årliga plan mot kränkande behandling 2010-2011 Freinetskolan Tallbacken Innehållsförteckning Inledning 3 Förklaring av begrepp 3 Vision 3 Mål för Freinetskolan Tallbacken 3 Förebyggande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Slussen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016

Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Mölstadskolans Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Denna plan gäller för Mölstadskolan F-6 samt fritidshemmet 2015-2016 Upprättad augusti 2015 1 Innehållsförteckning Mölstadskolan,

Läs mer

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Näsums skola Ingrid Andersson, 0456-82 27 30 Ingrid.andersson@bromolla.se TJÄNSTESKRIVELSE 1(11) Näsums skola och skolbarnomsorgs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Förskolan Bergfoten. Tyresö kommun

Plan mot kränkande behandling. Förskolan Bergfoten. Tyresö kommun Plan mot kränkande behandling Förskolan Bergfoten Tyresö kommun Datum för upprättande: 2016-01-07 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Kränkande behandlings plans syfte 4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING för SÖRÄNGS SKOLA Verksamhetsformer som omfattas av planen: Sörängs skola F-6 Ansvariga för planen: Rektor/förskolechef Vår vision: Sörängsområdet ska vara

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Graningegården 2013/2014 Inledning Vi vill utforma vår skola, Graningegården, så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som är präglad av trygghet,

Läs mer

Korvettens förskola 2015-2016

Korvettens förskola 2015-2016 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015-2016 Inget barn ska behöva vara rädd för att gå till förskolan. Alla barn ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan Årskurs 1-2, Förskoleklass samt fritidshemmet 2015-09-28 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN

Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Område Söder - Nygårdsskolan LIKABEHANDLINGSPLAN Skolan har ett stort ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016

LULEÅ KOMMUN. Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 LULEÅ KOMMUN Borgmästarskolans likabehandlingsplan 2015/2016 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola klass 1-3 och fritidshem. a för planen Det juridiska ansvaret för elevskyddslagens

Läs mer

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16

HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 1 HACKEBACKESKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015/16 Läs igenom och skriv under och lämna in sista sidan till skolan som bekräftelse på att du tagit del av Likabehandlingsplanen.

Läs mer

Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning

Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning Likabehandlingsplan Broby Grafiska Utbildning Sunne 10 maj 2010 37 Sunne kommun, Svetsarevägen 2, SE-686 80 Sunne. Tel +46 565-179 00. Fax +46 565-179 01. info@brobygrafiska.se Bankgiro 113-8445. Postgiro

Läs mer

Teamet för Likabehandling 2014/15

Teamet för Likabehandling 2014/15 Teamet för Likabehandling 2014/15 STOCKHOLMS IDROTTSGYMNASIUM Johan von Gerber, rektor Åsa Furn, kurator Anneli Berg, skolsköterska Fredrik Sohlberg, biträdande rektor och lärare Johan Hansson, lärare

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016 Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller under ht 2015 vt 2016 Vår vision På Sjöängsskolan ska alla kunna känna arbetsglädje, trivsel, trygghet, självförtroende

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Blekinge Naturbruksgymnasium och Hoby Lant- och Skogsbruksenehet Läsåret 2014-2015 Inledning En grundläggande faktor för framgångsrikt lärande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BÄCKESKOLAN läsår 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BÄCKESKOLAN läsår 2015/2016 . Bäckeskolan Rektor, Susanne Kinhult Plan mot diskriminering och kränkande behandling BÄCKESKOLAN läsår 2015/2016 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem Vår målsättning är att alla elever skall känna

Läs mer

Artediskolan Åk 6-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/16

Artediskolan Åk 6-9. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/16 Artediskolan Åk 6-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/16 Vem vänder man sig till? Om en person är utsatt för eller misstanke föreligger om hot och våld, diskriminering, mobbning eller

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Ljungby kommun www.skola.ljungby.se Årlig plan mot diskriminering och annan kränkande behandling. Angelstadenheten Förskola, förskoleklass, fritidshem och skola Ett målinriktat arbete för att motverka

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR PRAKTISKA I VÄXJÖ Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever upphörde att gälla den 1 januari 2009.

Läs mer

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016

Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Likabehandlingsplan för pedagogisk omsorg 2015/2016 Diskrimineringsgrunder och definitioner Diskrimineringsgrunder Enligt diskrimineringslagen (2008:567) är diskriminering när verksamheten behandlar ett

Läs mer

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014

STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 STEFANSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN 2013-2014 1 BAKGRUND Likabehandlingsarbetet regleras av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (2010:800). Likabehandlingsarbetet behövs för att skapa en skola

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 Sidan 1 av 5 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015 ÅBYSKOLAN Planen är framtagen i samverkan med elever och personal. Elever och personal har analyserat utvärderingen av 2014 års arbete,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Datum 20150918 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Östmarks skola och fritidshem Fastställd 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Borbacka skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 Läsår: 2014/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan

Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Ulriksdalsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-10-26 Ulriksdalsskolans Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2015/16 Ulriksdalsskolans förskoleklass, skola

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012

Likabehandlingsplan. Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling. Hillerstorpsskolan 2011/2012 23 Likabehandlingsplan Plan mot mobbning, diskriminering och övrig kränkande behandling Hillerstorpsskolan 2011/2012 Från den 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslag DISKRIMINERINGSLAGEN (2008:567).

Läs mer

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vargön 2014 09 01 Årlig plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 / 2015 Granås förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR FAGERÅS SKOLA Planen gäller år F-6, samt för fritidsverksamhet Planen är reviderad i oktober 2014 KIL1000, v1.1,

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskoleavdelningen Jollen 2010 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning 1. Vision...2 2. Vad säger lagen...2 3. Rutiner

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 Förslag till Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015/2016 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Glanshammars skolas Trygghetsplan - likabehandlingsplan och plan mot annan kränkande behandling Innehåll Grunduppgifter...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015

Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Grundsärskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Långsiktiga mål 3 Främjande och förebyggande arbete 4 Kartläggning av trygghet

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/09

Likabehandlingsplan 2008/09 Likabehandlingsplan 2008/09 Antagen 2008-03-06 Senast reviderad 2008-09-11 2. (7) LIKABEHANDLINGSPLAN 2008/09 Våra grundläggande demokratiska rättigheter innebär att barn och ungdomar skall känna sig trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011

Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 Likabehandlingsplan Saxnäs skola 2009-2011 I enlighet med lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever och barnkonventionens grundläggande principer, vill vi påtala

Läs mer

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedskolan Luleås plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, åk 1-6 samt fritidsverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling

Lagaholmsskolan. Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling Datum för upprättande av planen: 2015-03-03 Diarienummer: Lagaholmsskolan Rutiner för att motverka diskriminering och kränkande behandling 1.Uppdrag Kommunen ska bedriva ett målinriktat arbete för att

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Elias Fries skola Läsår 14/15 Innehållsförteckning 1. Ny Lag Barnkonventionen Definition av kränkande behandling 2.Skolans vision 3. Rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Förskolans plan mot kränkande behandling och

Förskolans plan mot kränkande behandling och Förskolechef BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förskolechef Ann-Charlotte Nilsson Mångfald och jämställdhetsgruppen 2014-09-29 1 (6) Förskolans plan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tullbro förskola 2014/2015 sida 1 (10) 14 09 10 Innehåll Grunduppgifter Utvärdera Främjande arbete Kartläggning Förebyggande Rutiner för akuta situationer

Läs mer

SDF södra innerstaden barn och Ungdom. Möllevångsskolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling

SDF södra innerstaden barn och Ungdom. Möllevångsskolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling SDF södra innerstaden barn och Ungdom Möllevångsskolans handlingsplan mot diskriminering och annan kränkande behandling MÖLLEVÅNGSSKOLANS HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015

Mall för likabehandlingsplan i Partille kommun. Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling TIMMERSLÄTTS FÖRSKOLA HT 2014-VT 2015 1 Innehåll Definitioner och förtydliganden av begreppen kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2011-11-24 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Inledning Vår Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling gäller i tolv månader och revideras årligen i anslutning till höstlovet.

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING & LIKABEHANDLINGSPLAN FÖRSKOLAN FRAMTIDEN Februari 2012-Juni 2013 Innehåll: STYRANDE DOKUMENT... 2 VÅR VISION... 2 VÅRA BARNS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER SER UT ENLIGT FÖLJANDE...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Datum 2015-10-16 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Oleby skola Fastställd: 2015-10-16 Gäller läsåret 2015/2016 Revideras varje läsår, ansvarig är rektor Likabehandlingsarbetet regleras

Läs mer

Likabehandlingsplan för Kullens Skola

Likabehandlingsplan för Kullens Skola Likabehandlingsplan för Kullens Skola Innehållsförteckning Inledning 3 Skolans målsättning 3 Lagstiftning och styrdokument 3 Kullens skolas värdegrund 5 Främjande och förebyggande insatser 6 Kartläggning

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-03-31 Planen gäller till 2015-01-31 Årets plan ska utvärderas senast 2015-01-10

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011

Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Nyängskolans Likabehandlingsplan Läsåret 2010-2011 Likabehandlingsplan för Nyängskolan f gy.sär 1. Inledning Nyängskolans likabehandlingsplan syftar till att främja elevers och vuxnas lika rättigheter

Läs mer

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Limmaredskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola år F - 6 a för

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling. Valåsskolan Läsår 13/14 Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Valåskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valåsskolan Läsår 13/14 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer