PROTOKOLL. den 23 november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. den 23 november 2009"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET PV BUR PE-7/BUR/PV/ PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 23 november 2009 Lokal LOW R Strasbourg PE-7/BUR/PV/ PE /BUR

2 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 23 november 2009 kl Lokal LOW R 1.1 Strasbourg Innehåll Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Justering av protokollet från sammanträdet den 11 november Meddelanden från talmannen Tillsättningar vid Europeiska rådets extra möte den november Utfrågning av nominerade kommissionsledamöter Avdelningen för yttre åtgärder Ändringsbudget för parlamentet för 2010 efter Lissabonfördragets ikraftträdande Officiellt besök i Egypten Sammanträde med den spanska regeringen Officiellt besök i Slovakien MARTIN-betänkandet om anpassning av parlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget a. Inledande behandling av parlamentets fastighetsstrategi på medellång och lång sikt meddelande från generalsekreteraren b. Fastighetspolitik förvärv av en byggnad för Europahuset i Budapest Ledamotsstadgan: frågor om sjukförsäkring Ledamotsstadgan: anställning av familjemedlemmar Ledamotsstadgan: de minimis-regeln för lokala assistenters reskostnader Ledamotsstadgan: minskning av den administrativa bördan/bekräftelse från betalningsombud Ledamots- och assistentstadgorna: tillfälliga ersättare för långtidssjukskrivna och PE /BUR 2/28

3 mammalediga Flerspråkighet förslag om att förlänga undantagen från artikel 146 om språkanvändningen meddelande från generalsekreteraren Mandat för högnivågruppen för jämställdhet och mångfald skrivelse från vice talman KOCH-MEHRIN Delegation från det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen till Genève och Basel den 3 4 december 2009 finansieringsöversikt skrivelse från det särskilda utskottets ordförande KLINZ Begäran om att skicka en delegation från ITRE-utskottet till Global Arab Forum i Washington den 7 8 december 2009 (utskottsvecka) skrivelse från utskottets ordförande REUL Klimatkompensation för Europaparlamentets delegations flygresor i samband med FN:s klimatkonferens i Köpenhamn den december 2009 skrivelse från LEINEN, ordförande för ENVI-utskottet Övriga och brådskande frågor Delegation från underutskottet SEDE till Spanien den 3 4 december 2009 finansieringsöversikt skrivelse från ALBERTINI, ordförande för utskottet för utrikesfrågor Ledamots- och assistentstadgan indexering av sekretariatsersättningen i enlighet med artikel 69 i ledamotsstadgan Sammanträde med de regionala myndigheterna i Strasbourg Skriftligt förfarande gällande Regionkommitténs sammanträde i kammaren den 3-4 december 2009 meddelande från sekretariatet Punkter för kännedom Datum och plats för nästa sammanträde /28 PE /BUR

4 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 23 november 2009 Strasbourg Sammanträdet öppnades kl med Europaparlamentets talman Jerzy BUZEK som ordförande. Närvarande talman Jerzy BUZEK Vice talmän Frånvarande PITTELLA KRATSA-TSAGAROPOULOU LAMBRINIDIS MARTÍNEZ VIDAL-QUADRAS ROCA ROTH-BEHRENDT DURANT ANGELILLI WALLIS SCHMITT MCMILLAN-SCOTT WIELAND KOCH-MEHRIN ROUČEK Kvestorer GERINGER DE OEDENBERG HIGGINS LULLING MAŠTÁLKA NEWTON DUNN Övriga generalsekreterare WELLE PE /BUR 4/28

5 Tjänstemän som närvarade vid sammanträdet: Talmannens kansli POPOWSKI TEASDALE WORUM ALPERMANN O BEARA ROSINSKA Generalsekreterarens kansli DREXLER SUBELACK KERGLONOU CHIOCCHETTI MANGOLD SCHADE MALASOMMA BLAU Sekretariatet GD Parlamentets ledning (PRES) GD Intern politik (IPOL) GD Extern politik (EXPO) GD Information (COMM) GD Personal (PERS) GD Infrastruktur och logistik (INLO) GD Översättning (TRAD) GD Tolkning och konferenser (INTE) GD Ekonomi (FINS) GD Innovation och tekniskt stöd (ITEC) Rättstjänsten HARLEY/VERGER/CAHEN/ STRASSER RIBERA D ALCALÁ STOCKEL F. RATTI/DUCH GUILLOT/ HAKALA QUITIN STRATIGAKIS/SKINNER/LACROIX LAHOUSSE COSMIDOU VANHAEREN/WELLS-SHADDAD/ GUILLEN-ZANÓN LAFOREST PENNERA, juridisk rådgivare/schoo RATTI, direktör med ansvar för förbindelserna med de politiska gruppernas sekretariat 5/28 PE /BUR

6 De politiska gruppernas sekretariat RIPOLL HORNAK BOUTER DENKINGER WOODARD RAECK VAUGIER (PPE) (S&D) (ALDE) (Verts/ALE) (ECR) (GUE/NGL) (EFD) Vice talmännens och kvestorernas assistenter CARDELLA TRAPOUZANLIS GUERRA REINA CABANELAS ÁLVAREZ SCHWARZ VALETTE LOMBARDO THIEL VAJNA/NOVOTNY DERRINGTON CLARK BECKER/GÖBEL SOLTYSOVA ZIELINSKA KEARNEY LAMESCH KONTÁR ŘEHOŘOVǍ PITTELLAS assistent KRATSA-TSAGAROPOULOUS assistent MARTÍNEZ assistent VIDAL-QUADRAS ROCAS assistent ROTH-BEHRENDTS assistent DURANTS assistent ANGELILLIS assistent WALLIS assistent SCHMITTS assistent MCMILLAN-SCOTTS assistent WIELANDS assistent KOCH-MEHRINS assistent GERINGER DE OEDENBERGS assistent HIGGINS assistent LULLINGS assistent NEWTON DUNNS assistent MAŠTÁLKAS assistent LINNUS, VIILUP, PEGAZZANO, SHEIL, CASALPRIM, CALINOGLOU, SCHRÖDER och WILKINSON var sammanträdets sekreterare. PE /BUR 6/28

7 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista Presidiet - tog del av förslaget till föredragningslista (PE /BUR) och godkände det i den form som framgår av detta protokoll. 7/28 PE /BUR

8 2. Justering av protokollet från sammanträdet den 11 november 2009 Presidiet - tog del av och justerade protokollet från sammanträdet den 11 november 2009 i Bryssel (PE /BUR). PE /BUR 8/28

9 3. Meddelanden från talmannen 3.1 Tillsättningar vid Europeiska rådets extra möte den november lyssnade till talmannen som informerade presidiet om att han välkomnat tillsättningen av VAN ROMPUY som Europeiska rådets första ständiga ordförande och baronessan ASHTON som vice ordförande för kommissionen/hög representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik, - lyssnade till talmannen som meddelade att han för rådets tjänstgörande ordförande REINFELDT klargjort parlamentets ståndpunkt när det gäller könsfördelning och geografisk balans vid tillsättningen av EU:s högsta ämbeten. 3.2 Utfrågning av nominerade kommissionsledamöter - lyssnade till talmannen som meddelade att kommissionens ordförande Barroso aviserat att Europaparlamentet kommer att få den fullständiga listan på nominerade kommissionsledamöter senast den 1 december och att utfrågningarna kommer att hållas under vecka 2 (11 15 januari), samt att omröstningen i kammaren om kommissionen hålls under sammanträdesperioden i Strasbourg veckan därpå, - tog del av ett förslag från vice talman WIELAND enligt vilket ledamöterna skulle ges rätt att resa till Bryssel under vecka 1 (4 7 januari) för att sammanträda med sakkunniga och med företrädare för kommissionen för att förbereda utfrågningarna med de nominerade kommissionsledamöterna. 3.3 Avdelningen för yttre åtgärder - lyssnade till talmannen som meddelade att parlamentet avser att vara högst delaktigt i och kunna påverka såväl finansieringen och rekryteringen för avdelningen för yttre åtgärder som tillsättningen av vice ordförande för kommissionen/den höga representanten för utrikes frågor och säkerhetspolitik, i samband med godkännandet av den nya kommissionen och i enlighet med Brok-betänkandet i frågan. 3.4 Ändringsbudget för parlamentet för 2010 efter Lissabonfördragets ikraftträdande - lyssnade till talmannen som meddelade att Lissabonfördragets ikraftträdande gör det 9/28 PE /BUR

10 nödvändigt med en ändringsbudget och att en sådan skulle läggas fram för presidiet vid dess nästa sammanträde. 3.5 Officiellt besök i Egypten - lyssnade till talmannen som meddelade att han skulle delta i sammanträdet med presidiet för parlamentariska församlingen för Europa Medelhavsområdet i Kairo den november och att han hade sammanträtt med Egyptens president MUBARAK, den egyptiska folkförsamlingens talman SOROUR, och Arabförbundets ordförande MOUSSA, samt att tyngdpunkten vid dessa möten hade legat på krisen i Mellanöstern, en trygg energiförsörjning och de interparlamentariska förbindelsernas betydelse för att främja demokrati och mänskliga rättigheter. 3.6 Sammanträde med den spanska regeringen - lyssnade till talmannen som meddelade att han hade sammanträtt med Spaniens premiärminister ZAPATERO och Spaniens utrikesminister MORATINOS i Madrid den november för att förbereda det kommande spanska ordförandeskapet. 3.7 Officiellt besök i Slovakien - lyssnade till talmannen som meddelade att han hade deltagit i en ceremoni som anordnats av det slovakiska parlamentet i Bratislava den 18 november för att högtidlighålla tjugoårsjubileet av sammetsrevolutionen. 3.8 MARTIN-betänkandet om anpassning av parlamentets arbetsordning till Lissabonfördraget - tog del av ett dokument från generalsekreteraren om ovannämnda ämne (PE /BUR), - lyssnade till talmannen som meddelade att ingen omröstning skulle hållas om de ändringsförslag i MARTIN-betänkandet som saknar direkt koppling till Lissabonfördragets genomförande och att dessa i stället skulle tas upp vid ett senare tillfälle, så som beskrevs vid presidiets sammanträde den 11 november 2009, - förde en diskussion med inlägg av MARTÍNEZ och DURANT. PE /BUR 10/28

11 A. DISKUSSION 4a. Inledande behandling av parlamentets fastighetsstrategi på medellång och lång sikt meddelande från generalsekreteraren Presidiet - tog del av ovannämnda meddelande från generalsekreteraren av den 17 november 2009 (PE /BUR med bilagor), - lyssnade till VIDAL-QUADRAS, ansvarig vice talman, som redogjorde för de föreslagna riktlinjerna i den fastighetsstrategi för parlamentet på medellång och lång sikt som utarbetats av honom själv och PITTELLA, vice talman med biansvar för fastighetspolitiken, och som bygger på de överläggningar som förts i presidiets arbetsgrupp om fastigheter, transporter och ett miljövänligt parlament samt på diskussionerna under presidiets away days den 5 6 oktober 2009, - lyssnade till vice talman DURANT, som gav sitt fulla stöd till de föreslagna riktlinjerna, - lyssnade till vice talman MCMILLAN-SCOTT, som föreslog en förenkling av det administrativa namnet på parlamentets möteslokaler, - godkände riktlinjerna i meddelandet från generalsekreteraren, - beslöt att översända dessa riktlinjer till budgetutskottet för ett yttrande, - uppdrog åt de berörda vice talmännen att föra den nödvändiga dialogen med budgetutskottet, - uppdrog åt presidiets arbetsgrupp om fastigheter, transport och ett miljövänligt parlament samt åt generalsekreteraren att med utgångspunkt i de riktlinjer som antagits av presidiet och slutsatserna från ovannämnda dialog fortsätta utarbeta och slutföra förslagen till parlamentets framtida fastighetsbehov och dess fastighetspolitik på medellång och lång sikt, för att dessa formellt skulle kunna antas av presidiet samtidigt som den preliminära budgeten för /28 PE /BUR

12 4b. Fastighetspolitik förvärv av en byggnad för Europahuset i Budapest Presidiet PV BUR lyssnade till VIDAL-QUADRAS, ansvarig vice talman, som meddelade att parlamentet hade mottagit ett utmärkt erbjudande om att förvärva Millenáris-byggnaden i Budapest för att där inrätta det planerade Europahuset, att ett sådant förvärv hade välkomnats av den ungerska delegationen som hade rådfrågats i enlighet med presidiets begäran av den 11 november 2009, och att VIDAL-QUADRAS därför, tillsammans med PITTELLA, vice talman med biansvar för fastigheter, rekommenderade att ett beslut om förvärv av fastigheten skulle fattas under sammanträdet, - stödde förslaget om att förvärva Millenáris-byggnaden med målet att Europahuset skulle kunna invigas i tid för det ungerska ordförandeskapet under andra halvåret 2010, - beslöt att översända sitt beslut till budgetutskottet för ett yttrande och att översända en begäran om överföring för att kunna utnyttja de anslag som fortfarande stod till förfogande i 2009 års budget. PE /BUR 12/28

13 B. BESLUT 5. Ledamotsstadgan: frågor om sjukförsäkring Presidiet - tog del av följande dokument: en skrivelse av den 30 oktober 2009 från generalsekreteraren till ROTH-BERENDT, ordförande för den tillfälliga utvärderingsgruppen för tillämpningen av ledamots- och assistentstadgorna (PE /BUR), ett förslag om att ändra ledamotsstadgans bestämmelser om vissa sjukförsäkringsfrågor (PE /BUR), - lyssnade till ROTH-BEHRENDT som presenterade ett antal nya förslag till ändringar som hade överlämnats av generalsekreteraren, - förde en diskussion med inlägg från vice talmän MARTÍNEZ och MCMILLAN-SCOTT samt kvestor NEWTON-DUNN, - godkände förslaget om att ändra artikel 3 i tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan för att komma till rätta med frågor som rör ett mer omfattande sjukförsäkringsskydd för ledamöter som får övergångsersättning, det otillräckliga skyddet för ledamöternas familjemedlemmar i vissa nationella sjukförsäkringssystem, möjligheten för ledamöterna att få kostnaderna i samband med allvarlig sjukdom ersatta till 100 procent, och införandet av en klausul om särskilda svårigheter liknande den som finns i motsvarande bestämmelser för tjänstemän och andra anställda, möjligheten för ledamöterna att få ersättning för två tredjedelar av kostnaderna, upp till högst 400 euro i månaden, om de väljer att fortsätta omfattas av nationella sjukförsäkringssystem, och ledamöternas rätt att fritt välja sjukhus eller läkare, 13/28 PE /BUR

14 - beslutade att ändringarna skulle gälla från och med den 14 juli PV BUR PE /BUR 14/28

15 6. Ledamotsstadgan: anställning av familjemedlemmar Presidiet - tog del av ett förslag om ändring av tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan avseende anställning av familjemedlemmar (PE /BUR), - lyssnade till ROTH-BEHRENDT som redogjorde för de förslag till ändringar som hade diskuterats av den tillfälliga utvärderingsgruppen för ledamots- och assistentstadgorna vid dess sammanträde den 10/11/2009, och konstaterade att dessa skulle gälla för familjemedlemmar med motsvarande anställningsavtal, - tog del av generalsekreterarens begäran om att låta tjänsterna göra några mindre ändringar av språklig och rättslig karaktär i textförslaget för att göra texten tydligare och mer konsekvent, samt samtyckte till detta, - godkände förslagen till ändring av artikel 78.3 i tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan och konstaterade att samma ändringar för konsekvensens skull måste göras i artikel 37 i tillämpningsföreskrifterna för assistentstadgan, - beslutade att ändringarna skulle gälla från och med den 14 juli /28 PE /BUR

16 C. BESLUT UTAN DISKUSSION 7. Ledamotsstadgan: de minimis-regeln för lokala assistenters reskostnader Presidiet avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 30 oktober 2009 från generalsekreteraren till ROTH-BERENDT, ordförande för den tillfälliga utvärderingsgruppen för tillämpningen av ledamots- och assistentstadgorna (PE /BUR), ett förslag om ändring av tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan avseende reskostnader för lokala assistenter (PE /BUR), - tog del av förslagen till ändring av artikel 36.6 i tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan, - godkände dessa ändringar, på villkor att en teknisk kontroll skulle göras. PE /BUR 16/28

17 8. Ledamotsstadgan: minskning av den administrativa bördan/bekräftelse från betalningsombud Presidiet - tog del av en skrivelse av den 30 oktober 2009 från generalsekreteraren till ROTH-BERENDT, ordförande för den tillfälliga utvärderingsgruppen för tillämpningen av ledamots- och assistentstadgorna (PE /BUR), ett förslag om att minska den administrativa bördan/bekräftelse från betalningsombud (PE /BUR), - förde en diskussion med inlägg från vice talman ROTH-BEHRENDT och generalsekreteraren, - godkände förslaget om att ändra artikel 41 i ledamotsstadgan för att minska ledamöternas administrativa börda, - underströk vikten av att tillämpa minskningen av den administrativa bördan för betalningsombuden på rätt sätt och konstaterade att detta beslut kan komma att ändras om tillämpningen inte sker korrekt, - beslutade att ändringarna skulle gälla från och med den 14 juli /28 PE /BUR

18 9. Ledamots- och assistentstadgorna: tillfälliga ersättare för långtidssjukskrivna och mammalediga Presidiet avstod från diskussion och - tog del av en skrivelse av den 30 oktober 2009 från generalsekreteraren till ROTH-BERENDT, ordförande för den tillfälliga utvärderingsgruppen för tillämpningen av ledamots- och assistentstadgorna (PE /BUR), ett förslag om att ändra bestämmelserna om ersättare för ackrediterade assistenter som är sjukskrivna eller mammalediga i tillämpningsföreskrifterna för ledamotsoch assistentstadgorna (PE /BUR), - tog del av de föreslagna ändringarna till artikel 18.2 i tillämpningsföreskrifterna för assistentstadgan och artikel 42 i tillämpningsföreskrifterna för ledamotsstadgan, som lades fram av generalsekreteraren, - godkände dessa ändringar. PE /BUR 18/28

19 10. Flerspråkighet förslag om att förlänga undantagen från artikel 146 om språkanvändningen meddelande från generalsekreteraren Presidiet avstod från diskussion och - tog del av ovannämnda meddelande från generalsekreteraren av den 16 november 2009 (PE /BUR), - konstaterade att bristen på kvalificerad språkkunnig personal kvarstår för vissa språk, trots att åtgärder har vidtagits, - godkände därför att undantagen enligt artikel 147 avseende bulgariska och rumänska (endast när det gäller tolkning), samt maltesiska och iriska, förlängs fram till slutet av /28 PE /BUR

20 11. Mandat för högnivågruppen för jämställdhet och mångfald skrivelse från vice talman KOCH-MEHRIN Presidiet, som fattade beslut med debatt, - tog del av ovannämnda skrivelse av den 13 november 2009 (PE /BUR och bilagor), - lyssnade till kvestor LULLING som ifrågasatte principen att mångfaldsfrågor ska ingå i högnivågruppens arbetsområde, - förde en diskussion med inlägg från KOCH-MEHRIN, ansvarig vice talman, vice talmän DURANT, WIELAND och KRATSA-TSAGAROPOULOU samt kvestor GERINGER DE OEDENBERG, - beslutade att låta presidiets medlemmar föreslå ändringar till förslaget till mandat för högnivågruppen i hopp om att kunna fatta beslut vid nästa sammanträde. PE /BUR 20/28

21 12. Delegation från det särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen till Genève och Basel den 3 4 december 2009 finansieringsöversikt skrivelse från det särskilda utskottets ordförande KLINZ Presidiet avstod från diskussion och - tog del av den ovannämnda skrivelsen av den 4 november 2009 och av finansieringsöversikten (PE /BUR.), - noterade det särskilda utskottets begäran om att överskrida kvoten för resor utanför de tre arbetsorterna, - tog del av yttrandet från talmanskonferensen av den 19 november 2009 i vilket det föreslogs för presidiet att delegationen skulle bestå av sex ledamöter, i överensstämmelse med de tillämpliga bestämmelserna och det ursprungliga förslaget, - avslog begäran om att öka antalet medlemmar i delegationen från sex till tio. 21/28 PE /BUR

22 13. Begäran om att skicka en delegation från ITRE-utskottet till Global Arab Forum i Washington den 7 8 december 2009 (utskottsvecka) skrivelse från utskottets ordförande REUL Presidiet, som avstod från diskussion, - tog del av ovannämnda skrivelse av den 21 oktober 2009 (PE /BUR och bilagor), - tog del av begäran från REUL, ordförande för ITRE-utskottet, om att skicka en delegation med fem ledamöter till Global Arab Forum i Washington den 7-8 december 2009, - konstaterade att en resan delvis skulle äga rum under en dag som reserverats för möten med de politiska grupperna (den 8 december 2009), då utskotten inte får resa, - tog del av yttrandet från talmanskonferensen av den 19 november 2009 i vilket det föreslogs att begäran skulle avslås i överensstämmelse med de tillämpliga bestämmelserna, - godkände, undantagsvis och utan att skapa något prejudikat, ITRE-delegationens resa, då Global Arab Forum sammanfaller med en period som är avsatt för interparlamentär verksamhet. PE /BUR 22/28

23 14. Klimatkompensation för Europaparlamentets delegations flygresor i samband med FN:s klimatkonferens i Köpenhamn den december 2009 skrivelse från LEINEN, ordförande för ENVI-utskottet Presidiet - tog del av en skrivelse från ENVI-utskottets ordförande LEINEN, i vilken han föreslog ett finansieringssystem för klimatkompensation för de flygresor parlamentets delegation skulle göra till och från Köpenhamn för att närvara vid FN:s klimatkonferens den december 2009, samt en finansieringsöversikt (PE /BUR och bilagor), - förde en diskussion med inlägg från vice talmän WALLIS, VIDAL-QUADRAS, ROTH- BERENDT och DURANT samt kvestor LULLING, som syftade till att hitta en permanent ordning för klimatkompensation för delegationernas resor, - lyssnade till generalsekreteraren som meddelade presidiet att parlamentet har inlett ett anbudsförfarande för att inrätta ett allmänt system för att kompensera för koldioxidutsläpp senast 2010, - godkände det ovannämnda förslaget som en övergångsåtgärd i väntan på att anbudsförfarandet ska resultera i ett mer omfattande kompensationssystem för Europaparlamentet, samt att klimatkompensationen för ledamöternas resor skulle finansieras genom budgetpost ( Utgifter för ordinarie resor: plenar-, utskotts-, och delegationssammanträden, politiska gruppmöten och andra sammanträden ) och klimatkompensationen för parlamentets tjänstemäns resor genom budgetpost 3 0 0, - uppmanade de politiska grupperna i Europaparlamentet att hitta en mekanism för att finansiera klimatkompensation för personalens resor till och från Köpenhamn i samband med FN:s klimatkonferens den december 2009, - godkände att Europaparlamentets resebyrå sköter beräkningarna med hjälp av företaget 23/28 PE /BUR

24 Atmosfair, något som dock inte får påverka resultatet av anbudsförfarandet gällande det slutliga kompensationssystem som bör bli klart i mitten av PE /BUR 24/28

25 15. Övriga och brådskande frågor 15.1 Delegation från underutskottet SEDE till Spanien den 3 4 december 2009 finansieringsöversikt skrivelse från ALBERTINI, ordförande för utskottet för utrikesfrågor Presidiet - tog del av den ovannämnda skrivelsen av den 21 oktober 2009 och av finansieringsöversikten (PE /CPG.), - tog del av förslaget från underutskottet för säkerhet och försvar om att skicka en delegation till Europeiska unionens satellitcentrum (EUSC) i Torrejón de Ardoz, Madrid, och till Sevilla den 3 4 december (en vit dag och en dag under utskottsvecka), - noterade att denna begäran inte ingick i årsprogrammet för parlamentsutskottens resor utanför de tre arbetsorterna, som presidiet antog den 7 oktober 2009, - tog del av talmanskonferensens förslag av den 19 november 2009 om att undantagsvis godkänna denna begäran, - godkände begäran i enlighet med detta Ledamots- och assistentstadgan indexering av sekretariatsersättningen i enlighet med artikel 69 i ledamotsstadgan Presidiet - lyssnade till ROTH-BERENDT, ansvarig vice talman, som föreslog att de ackrediterade assistenternas löner automatiskt skulle indexeras varje år för att anpassas till inflationen, i enlighet med artikel 69 i ledamotsstadgan, och att den berörda budgetposten för ledamöternas ersättningar skulle indexeras på motsvarande sätt med retroaktiv verkan från den 1 juli 2009, på samma sätt som parlamentets tjänstemäns löner, - förde en diskussion med inlägg från vice talmän KOCH-MEHRIN och WALLIS, 25/28 PE /BUR

26 - godkände detta förslag i princip och enades om att fatta ett närmare beslut i frågan när det blir känt hur stor den procentuella ökningen blir Sammanträde med de regionala myndigheterna i Strasbourg Presidiet - lyssnade till talmannen som meddelade presidiet att han kommer att sammanträda med Strasbourgs regionala myndigheter den 25 november 2009 för att diskutera frågor som rör parlamentets fastigheter, säkerhet och transport, - förde en diskussion med inlägg från vice talmän ROTH-BEHRENDT, DURANT och WIELAND samt kvestor GERINGER DE OEDENBERG, - tog del av talmannens uppmaning att skriftligen inkomma med förslag på frågor att ta upp vid det ovannämnda mötet Skriftligt förfarande gällande Regionkommitténs sammanträde i kammaren den 3-4 december 2009 meddelande från sekretariatet Presidiet - tog del av ovanstående meddelande från sekretariatet av den 9 november 2009 (PE /BUR) om presidiets beslut att, genom ett skriftligt förfarande, undantagsvis ställa kammaren i Bryssel till förfogande för Regionkommitténs plenarsammanträde den 3 4 december PE /BUR 26/28

27 16. Punkter för kännedom 27/28 PE /BUR

28 17. Datum och plats för nästa sammanträde Presidiet - beslutade att nästa sammanträde skulle hållas onsdagen den 14 december 2009 kl i rum R 1.1 i Louise Weiss-byggnaden i Strasbourg. * * * Sammanträdet avslutades kl * * * PE /BUR 28/28

PROTOKOLL 10-11-2010

PROTOKOLL 10-11-2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 10.11.2010 PE-7/BUR/PV/2010-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 10-11-2010 Paul-Henri Spaak-byggnaden - Rum 6B001 - - - Bryssel PV\850540.doc PE447.003/BUR Förenade i mångfalden

Läs mer

PROTOKOLL. 22 november 2010

PROTOKOLL. 22 november 2010 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 22.11.2010 PE-8/BUR/PV/2010-16 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 22 november 2010 Louis Weiss-byggnaden lokal R 1.1 - - - Strasbourg PE447.043/BUR PE-8/BUR/PV/2010-16

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2011-12 EUROPAPARLAMENTET PV 12/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet onsdagen den 14 december 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

PROTOKOLL 17-04-2012

PROTOKOLL 17-04-2012 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 17.04.2012 PE-7/BUR/PV/2012-8 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 17-04-2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE 482.863/BUR Förenade i mångfalden PRESIDIET

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV BUR 26-08-2008 PE-6/BUR/PV/2008-12 PRESIDIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet 26-08-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 - - - Bryssel PRESIDIET PROTOKOLL PV\747486.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PE-7/QUAEST/PV/2011-03 EUROPAPARLAMENTET P PV 03/2011 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen 9 mars 2011 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den

PROTOKOLL. 11 september 2012 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN. Strasbourg. SV Förenade i mångfalden SV. från det extra sammanträdet tisdagen den PV CPG 19.04.2012 PE-7/CPG/PV/2012-09 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 11 september 2012 LOW-byggnaden lokal: R.1.1 Strasbourg PV\913520.doc PE494.374/CPG

Läs mer

PROTOKOLL 03-12-2008

PROTOKOLL 03-12-2008 EUROPAPARLAMENTET PV BUR 03-12-2008 PE-6/BUR/PV/2008-19 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet 03-12-2008 Paul-Henri Spaak-byggnaden Lokal 6B01 - - - Bryssel PV\764785.doc PE413.696/BUR/corr PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET PE-6/QUEST/PV/2006-7 P PV 7/2006 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 14 juni 2006 kl. 15.00 Rum S 3.4 - Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET

(Meddelanden) EUROPAPARLAMENTET 4.8.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 229/1 II (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPAPARLAMENTET Arbetsordning för Konferensen mellan de parlamentariska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl PE 6/QUAEST/PV/2007 6 EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 28 mars 2007 kl. 10.30 Rum PHS 06B054 Paul Henri Spaak byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2006-5 EUROPAPARLAMENTET P PV 5/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 5 april 2006 kl. 15.00, rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av föredragningslistan...

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 16 december 2009 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 16 december 2009 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PV QUAEST. 16.12.2009 PE-7/QUAEST/PV/2009-14 EUROPAPARLAMENTET PV 14/2009 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 december 2009 kl. 15.00 Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30. Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1. Strasbourg INNEHÅLL PE-5/BUR/PV/2002-21 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndag den 16 december 2002 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden, rum R 1.1 Strasbourg INNEHÅLL Sida PROTOKOLL... 1 2. Justering av protokollet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 mars 2008 kl Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2008-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2008 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 mars 2008 kl. 15.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL 1. Godkännande av

Läs mer

PROTOKOLL. 9 september 2010

PROTOKOLL. 9 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-23 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen 9 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE443.626/CPG Förenade i mångfalden

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 24 november 2010 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet onsdagen den 24 november 2010 kl Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL PV QUAEST 24.11.2010 PE-7/QUAEST/PV/2010-11 EUROPAPARLAMENTET PV 11/2010 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 24 november 2010 kl. 15.00 Lokal S 3.4 i LOW-byggnaden STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 8 juni 2005, kl Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2005-07 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL P PV 07/2005 från sammanträdet den 8 juni 2005, kl. 15.00 Rum S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLL Sida 1. Godkännande

Läs mer

PROTOKOLL. 13 mars 2008

PROTOKOLL. 13 mars 2008 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 13.03.2008 PE-6/CPG/PV/2008-06 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från torsdagens sammanträde 13 mars 2008 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 - - - STRASBOURG PV\716223.doc PE402.337/CPG

Läs mer

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1

PRESIDIET PROTOKOLL. från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001. Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 PE-5/BUR/PV/2001-15 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet måndagen den 22 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 och onsdagen den 24 oktober 2001 kl. 18.30-20.30 Louise Weiss-byggnaden rum R 1,1 STRASBOURG INNEHÅLL

Läs mer

PROTOKOLL. 4 februari 2013

PROTOKOLL. 4 februari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV BUR. 04.02.2013 PE-7/BUR/PV/2013-02 PRESIDIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 februari 2013 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 - - - Strasbourg PE502.442/BUR/rev PRESIDIET PROTOKOLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL CQ PV 12.02.03 EUROPAPARLAMENTET PV02/03 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 12 februari 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

PROTOKOLL. 27 oktober 2011

PROTOKOLL. 27 oktober 2011 PE-7/CPG/PV/2011-31 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 27 oktober 2011 Louise Weiss-byggnaden lokal R1.1 Strasbourg PE 473.194/CPG PE-7/CPG/PV/2011-31

Läs mer

PROTOKOLL. den 16 maj 2007

PROTOKOLL. den 16 maj 2007 EUROPAPARLAMENTET PE-6/CPG/PV/2007-12 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet onsdagen den 16 maj 2007 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 06B01 - - - Bryssel PV\669987.doc PE 389.628/CPG PE-6/CPG/PV/2007-12

Läs mer

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006

BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 BUDGETFÖRFARANDET FÖR 2006 Dokument nr: 4: (sx) ******* 29.9.2005 BUDGETUTSKOTTET FÖREDRAGANDE: GIOVANNI PITTELLA - AVSNITT III (KOMMISSIONEN) VALDIS DOMBROVSKIS - ÖVRIGA AVSNITT PARLAMENTET - 1:a BEHANDLINGEN

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL PE-7/QUAEST/PV/2013-10 EUROPAPARLAMENTET PV 10/2013 KVESTORERNA PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet tisdagen den 22 oktober 2013 kl. 16.00 Lokal: S 3.4 i Louise Weiss-byggnaden Strasbourg INNEHÅLL

Läs mer

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012

UTKAST TILL PROTOKOLL. 14 juni 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 14.06.2012 PE-7/CPG/PV/2012-13 TALMANSKONFERENSEN UTKAST TILL PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 14 juni 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för konstitutionella frågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för konstitutionella frågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för konstitutionella frågor PRELIMINÄR VERSION 23 juni 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor till budgetutskottet över förslaget till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00. Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 15.01.03 EUROPAPARLAMENTET PV01/03 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 15 januari 2003, kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

PROTOKOLL. 23 september 2010

PROTOKOLL. 23 september 2010 PE-7/CPG/PV/2010-27 EUROPAPARLAMENTET TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 23 september 2010 Louise Weiss-byggnaden lokal R 1.1 STRASBOURG PE446.834/CPG Förenade i

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 15 maj 2003 kl Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg CQ PV 14.05.03 PV 05/03 EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 15 maj 2003 kl. 15.00 Rum N3.5 Louise Weiss-byggnaden (LOW) Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL PV 13/04 från sammanträdet den 17 november 2004 kl. 16.00 rum S 3.4 Louise Weiss-byggnaden (LOW) STRASBOURG INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS)

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) EUROPAPARLAMENTET CQ PV 30.11.04 2004 2009 PV 14/04 KVESTORERNA PROTOKOLL från det extra sammanträdet tisdagen den 30 november 2004, kl. 16.00 Rum 6 B Paul-Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL SAMMANFATTNING

Läs mer

PROTOKOLL. 6 december 2012

PROTOKOLL. 6 december 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 06.12.2012 PE-7/CPG/PV/2012-22 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 6 december 2012 Paul-Henri Spaak-byggnaden lokal 06B01 Bryssel PV\923235.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg EUROPAPARLAMENTET CQ PV 04.07.01 PV 07/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 4 juli i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... 2 2. Justering av protokollet

Läs mer

KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 16 februari 2000 i Strasbourg

KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 16 februari 2000 i Strasbourg PV 02/00 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 16 februari 2000 i Strasbourg INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...3 2. Justering av protokollet från den 19 januari

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-13 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 10 maj 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL S A M M A N F A T T N I N G Sidan 1. Godkännande

Läs mer

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT

BILAGA. till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 1 BILAGA till FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliserings-

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV 10/01 KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL från sammanträdet den 27 september 2001 i Luxemburg och från sammanträdet den 3 oktober 2001 i Strasbourg INNEHÅLL Sida Sammanträdet den 27 september

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden

EUROPAPARLAMENTET Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA. Onsdagen den 11 november Bryssel 11/11/ /OJ. Förenade i mångfalden EUROPAPARLAMENTET 2014 2019 Plenarhandling FÖREDRAGNINGSLISTA Onsdagen den 11 november 2015 Bryssel 11/11/15 SV Förenade i mångfalden SV Teckenförklaring - förfaranden Såvida inte parlamentet beslutar

Läs mer

Förslag Gemensamt program

Förslag Gemensamt program Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana Euro-Latin American Parliamentary Assembly Assemblée Parlementaire Euro-Latino Américaine Assembleia Parlamentar Euro-Latino-Americana Fjärde ordinarie sammanträdesperioden

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2009/0136(COD) 2.3.2010 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor över

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 21 januari 2004 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om bemyndigande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL PE-6/QUAEST/PV/2007-08 EUROPAPARLAMENTET P PV 08/2007 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 9 maj 2007 kl. 14.00 Rum 06B054 i Paul-Henri Spaak-byggnaden BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 19 september 2006 kl rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL

EUROPAPARLAMENTET KVESTORERNA PROTOKOLL. från sammanträdet den 19 september 2006 kl rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL EUROPAPARLAMENTET PV QUAEST. 19.09.2006 PE-6/QUAEST/PV/2006-06 PV 10/2006 KVESTORERNA PROTOKOLL från sammanträdet den 19 september 2006 kl. 11.00 rum 06B054 Paul Henri Spaak-byggnaden (PHS) BRYSSEL INNEHÅLL

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2001/0145(COD) 6 februari 2002 ***II FÖRSLAG TILL ANDRABEHANDLINGS- REKOMMENDATION om rådets gemensamma

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 15.10.2010 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA (16/2010) Angående: Motiverat yttrande från Republiken Polens senat angående förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet (2015)0205_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 9.00 12.30 Bryssel Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002) 1. Godkännande

Läs mer

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM

21:a mötet. 16 18 maj 2011. BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA. och ARBETSPROGRAM 17.3.2011 21:a mötet 16 18 maj 2011 BUDAPEST (Ungern) PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA och ARBETSPROGRAM OJ\861352.doc Den gemensamma parlamentariska AVS EU-församlingens webbplats: http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp

Läs mer

Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet

Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet Schola Europaea Generalsekreterarens kansli Generalsekretariatet Ref.: 2009-D-295-sv-6 Original. Internt reglemente för Förenade undervisningsutskottet Godkänt av Högsta rådet vid dess möte den 2, 3 och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004

EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET. Meddelande till ledamöterna. Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 EUROPAPARLAMENTET BUDGETUTSKOTTET Meddelande till ledamöterna Ärende: Genomförande av Europaparlamentets budget för 2004 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C10 budgetåret 2004. GENERALDIREKTORATET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...

EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PROTOKOLL. från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL. 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista... EUROPAPARLAMENTET KVESTORSKOLLEGIET PV 6/00 PROTOKOLL från sammanträdet den 6 juni 2000 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista...2 2. Behandling av resultaten av luftkvalitetsundersökningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER

GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER GENOMFÖRANDEÅTGÄRDER FÖR UPPFÖRANDEKODEN FÖR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER AVSEENDE EKONOMISKA INTRESSEN OCH INTRESSEKONFLIKTER PRESIDIETS BESLUT AV DEN 15 APRIL 2013 Kapitel: 1. Gåvor som mottagits inom

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning

Förslag till RÅDETS BESLUT. om Regionkommitténs sammansättning EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om Regionkommitténs sammansättning SV SV MOTIVERING 1. BAKGRUND TILL FÖRSLAGET I artikel 305

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.3.2016 COM(2016) 149 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 11.3.2014 2014/2020(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Förslag till betänkande Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (PE1020611v01-00) Genomförandebestämmelser till systemet

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL PE-5/CP/PV/2001-31 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det extra sammanträdet onsdagen den 5 december 2001 kl. 17.30 19.00 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL 1. Godkännande av förslaget

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1

13283/13 ADD 1 ch/ab 1 DG C 1 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 5 november 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2011/0039 (COD) 13283/13 ADD 1 COMER 200 WTO 186 COWEB 118 USA 43 ACP 135 COEST 247 NIS 43 SPG 12 UD 217 CODEC

Läs mer

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen *

1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * 1. Grundläggande rättigheter i Europeiska unionen * A5-0064/2000 Europaparlamentets resolution om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (C5-0058/1999-1999/2064(COS))

Läs mer

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL

REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL EUROPAPARLAMENTET PV CPG 05.09.2013 PE-7/CPG/PV/2013-14 TALMANSKONFERENSEN REVIDERAT UTKAST TILL PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 5 september 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 9B 061 Bryssel

Läs mer

PROTOKOLL. 24 maj 2012

PROTOKOLL. 24 maj 2012 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 24.05.2012 PE-7/CPG/PV/2012-11 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 24 maj 2012 Louise Weiss-byggnaden lokal: R1.1 Strasbourg PV\904302.doc

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor JURI(2015)0223_1 FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Måndagen den 23 februari 2015 kl. 15.00 18.30 Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9.00

Läs mer

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING

RÄTTSLIG GRUND BESKRIVNING MELLANSTATLIGA BESLUTSFÖRFARANDEN Inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, liksom på flera andra områden såsom fördjupat samarbete, vissa utnämningar och översyn av fördragen, ser beslutsförfarandet

Läs mer

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER

ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER L 82/56 2.6.204 ARBETSORDNINGAR OCH RÄTTEGÅNGSREGLER ARBETSORDNING FÖR EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND EUROPEISKA CENTRALBANKENS TILLSYNSNÄMND HAR ANTAGIT DENNA ARBETSORDNING med beaktande av rådets

Läs mer

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut

BILAGOR. till. Gemensamt förslag till. rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN UNIONENS HÖGA REPRESENTANT FÖR UTRIKES FRÅGOR OCH SÄKERHETSPOLITIK Bryssel den 3.2.2017 JOIN(2017) 5 final ANNEXES 1 to 2 BILAGOR till Gemensamt förslag till rådets beslut om den

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2015/0128(COD) 12.10.2015 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av de ordningar

Läs mer

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen

Sidan 3: Vägledande översikt: Jämförelse mellan förslagen till artiklar om medlemskap i unionen och de befintliga fördragen EUROPEISKA KONVENTET SEKRETARIATET Bryssel den 2 april 2003 (3.4) (OR. fr) CONV 648/03 NOT från: till: Ärende: Presidiet Konventet Avdelning X: Medlemskap i unionen Innehåll: Sidan 2: Huvudinslag Sidan

Läs mer

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013

SV 1 SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN BRYSSEL DEN 18/11/2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2013 AVSNITT III KOMMISSIONEN AVDELNING 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

Läs mer

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

RP 77/2010 rd. I denna proposition föreslås att självstyrelselagen RP 77/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 a i självstyrelselagen för Åland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att självstyrelselagen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2016/0257(COD) 19.1.2017 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C

10729/16 ADD 1 tf/son/ub 1 DGB 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 22 februari 2017 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2012/0267 (COD) 10729/16 ADD 1 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: PHARM 44 SAN 285 MI 479 COMPET 403 CODEC

Läs mer

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur.

För att föra EU närmare medborgarna och främja en subsidiaritetskultur. Varför finns Regionkommittén? För att de lokala och regionala myndigheterna ska kunna påverka utformningen av EU-lagstiftningen (70 % av EU:s lagstiftning genomförs på lokal och regional nivå). För att

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30. Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30. Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1 PE-5/CP/PV/2001-05 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet torsdagen den 15 februari 2001 från kl 15.02 till kl. 17.30 Louise WEISS-byggnaden, Rum R1, 1 STRASBOURG I N N E H Å L L Sida STRASBOURG...

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av Förenta nationernas konvention om öppenhet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor PRELIMINÄR VERSION 9 oktober 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regionalpolitik, transport och turism FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för regionalpolitik, transport och turism EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för regionalpolitik, transport och turism PRELIMINÄR VERSION 2003/0209(AVC) 15 december 2003 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regionalpolitik, transport och

Läs mer

Vanliga frågor om Europaparlamentet och dess ledamöter. Parlamentets befogenheter och lagstiftningsförfaranden

Vanliga frågor om Europaparlamentet och dess ledamöter. Parlamentets befogenheter och lagstiftningsförfaranden Vanliga frågor om Europaparlamentet och dess ledamöter Parlamentets befogenheter och lagstiftningsförfaranden Hur många parlamentsledamöter? Hur utses kommissionens ordförande och kommissionsledamöterna?

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA. Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetutskottet 2009 20.2.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Genomförandet av Europaparlamentets budget för 2008 Härmed bifogas förslag till anslagsöverföring C 3 budgetåret

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 6.12.2012 2012/2307(BUD) Par1 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2013 Alla avsnitt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 17.7.2013 2012/2308(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-43 Alexander Alvaro (PE514.622v01-00) Lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner (2012/2308(INI))

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET FÖRSLAG TILL YTTRANDE. Budgetutskottet DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001. från budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 DEFINITIVT FÖRSLAG 2001/0027(CNS) - 2001/0028(CNS) 28 mars 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Budgetkontrollutskottet 2009 PRELIMINÄR VERSION 2006/2074(DEC) 9.2.2007 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 2012/0054(COD) 4.9.2012 ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av de avtal

Läs mer

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 19 Änderungsprotokoll in schwedischer Sprache-SV (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOLL OM ÄNDRING AV PROTOKOLLET OM ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, FOGAT TILL FÖRDRAGET

Läs mer

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/sv 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/sv 1 FA/TR/EU/HR/sv 2 I. SLUTAKTENS TEXT 1. De befullmäktigade ombuden för HANS MAJESTÄT BELGARNAS KONUNG, REPUBLIKEN BULGARIENS PRESIDENT, REPUBLIKEN TJECKIENS PRESIDENT, HENNES MAJESTÄT

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

PROTOKOLL. den 10 januari 2013

PROTOKOLL. den 10 januari 2013 EUROPAPARLAMENTET PV CPG 10.01.2013 PE-7/CPG/PV/2013-01 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från det ordinarie sammanträdet torsdagen den 10 januari 2013 Paul-Henri Spaak-byggnaden, lokal 06B 01 Bryssel PV\925465.doc

Läs mer

Europaparlamentet talar ditt språk [30-09-2008-18:03]

Europaparlamentet talar ditt språk [30-09-2008-18:03] Europaparlamentet talar ditt språk [30-09-2008-18:03] Fördjupning EU är en gemenskap som består av 27 medlemsstater, vars enhet och mångfald uttrycks på 23 officiella språk samt på flera andra nationella,

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 25.5.2012 2011/0366(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utrikesfrågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0052(NLE) 7.6.2016 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen,

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 28.9.2010 2010/0183(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL

TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL. från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30. Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL PE-5/CP/PV/2001-26 TALMANSKONFERENSEN PROTOKOLL från sammanträdet den 18 oktober 2001 kl. 15.00 17.30 Paul-Henri Spaak-byggnaden, rum 6 B 01 BRYSSEL INNEHÅLL Sida 1. Godkännande av förslaget till föredragningslista

Läs mer

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter...

Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg. Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter... Sessionsinfo 17-20 april 2012, Strasbourg Parlamentet har sista ordet om avtal mellan EU och USA om flygpassagerares uppgifter..................................................................... 3 Ett

Läs mer