RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING Uppdragsnummer: Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. LKAB Svartöstaden13:36 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 2012-10-22. Uppdragsnummer: 12512320354. Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB"

Transkript

1 RAPPORT KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING LKAB Svartöstaden13:36 Framställd för: Luossavaara-Kiirunavaara AB Uppdragsnummer: Distributionslista: Luossavaara-Kiirunavaara AB

2 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 Innehållsförteckning 1.0 INLEDNING Bakgrund Uppdragets syfte Uppdragets omfattning OMRÅDESBESKRIVNING GENOMFÖRANDE Förarbeten Lokalisering av den tidigare verkstaden Ledningsanvisning Fältarbeten Borrning Installation av grundvattenrör Jordprovtagning Grundvattenprovtagning Analysomfattning Inmätning och avvägning Kriterier för utvärdering RESULTAT Jord Fältobservationer Analysresultat Grundvatten Fältobservationer Fältmätningar Grundvatten, lodade djup och gradient Analysresultat RISKBEDÖMNING Mark Uppdragsnummer i

3 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13: Grundvatten och ytvatten Sammanfattande kommentar BEDÖMNING AV ÅTGÄRDSBEHOV TABELLFÖRTECKNING Tabell 1: Installerade grundvattenrör Tabell 3: Analysprogram för yt- och grundvatten Tabell 4: Analysresultat för metaller i jord i mg/kg TS. Jämför med riktvärde för MKM (NV rapport 5976). Värden med fet stil överstiger sitt riktvärde Tabell 5: Fältmätningar av grundvatten, kvalitetsparametrar Tabell 6: Mätning av rör-överkant (RÖK) och grundvattennivåer (GVY) i lokalt höjdsystem (meter)... 8 Tabell 7: Analysresultat petroleumföroreningar i grundvatten (ug/l), jämför med SPIs förslag på riktvärde för grundvatten (december 2010) Tabell 8: Laboratorieanalyser av grundvatten med avseende på grundämnen, halter angivna i ug/l. Färglegend redovisas i Tabell 9 med jämförvärde nedan. Halt i fet stil överskrider LIVSFS 2011: Tabell 9: Jämförvärde SNV rapport 4915 daterad 1999 samt Livsmedelsverket hälsobetingade gränsvärde för dricksvatten (LIVSFS 2011:3) Tabell 10: Komponenter för bestämning av generellt riktvärde, mark (mg/kg TS) FIGURFÖRTECKNING Figur 1: Placering av utförda provpunkter inom fastigheten Svartöstaden 13:36. Svarta punkter indikerar jordprovtagningspunkt och blå är jordprovtagning med installation av grundvattenrör. Grundkarta framställd av Pöyry åt LKAB. Punkter med prefix BH är utförda av WSP BILAGOR BILAGA A Borrlogg BILAGA B 1 Utförda jord- och grundvattenprovtagningspunkter BILAGA B 2 Grundvattenyta BILAGA B 3 Grundvattenyta BILAGA C Analysresultat Uppdragsnummer ii

4 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13: INLEDNING 1.1 Bakgrund LKAB planerar att etablera ett center för forskning och utveckling av järnmalmspellets i Luleå. Centret kommer fullt utbyggt att omfatta två experimentanläggningar med nödvändiga kringbyggnader. Därtill ska byggnader för kundmottagning, kontor, sammanträden, verkstadsverksamhet, provtagning och laboratorier uppföras. Som en del av förberedelseprocessen för etablering av experimentanläggningen har WSP Environmental (WSP) utfört en miljöteknisk markundersökning med syfte att kontrollera om marken i området är påverkad av tidigare verksamheter. Undersökningen har redovisats i en skriftlig rapport daterad För att möjliggöra bygglov för den planerade anläggningen har ett förslag till ny detaljplan tagits fram. I planbeskrivningen anges att kompletterande undersökningar krävs för att planen ska kunna antas. Krav på kompletterande utredning av föroreningssituationen i området har även ställts av Luleå kommun i skrivelse från miljökontoret daterad (dnr: ). Följande rapport redovisar den kompletterande undersökningen som har genomförts av Golder Associates AB (Golder) under slutet av september och början av oktober Uppdragets syfte Uppdraget syftar till att genom kompletterande undersökningar i området skapa ett underlag av tillräcklig omfattning för att MKB:n till detaljplanen ska kunna färdigställas. Arbetet utförs som kompletterande undersökningar till tidigare utförda studier. 1.3 Uppdragets omfattning Den undersökning som utförts inom ramen för uppdraget utgör en komplettering till den undersökning som WSP tidigare utfört. Undersökningens upplägg har valts utifrån resultaten i den tidigare utförda undersökningen och en genomgång av skyddsvärda objekt i området. Det objekt som bedöms utgöra det huvudsakliga skyddsobjektet är Luleå älv/bottenviken varför spridningen av föroreningar med grundvatten till ytvatten kommer att undersökas. Kompletterande provtagning av jord i området kommer att utföras för att verifiera den föroreningssituation som beskrivits i WSP:s rapport. Denna undersökning omfattade följande moment: Installation av tre grundvattenrör nedströms undersökningsområdet. Grundvattenrör försågs med körbar dexel för att inte sticka upp över markytan. I samband med borrningar för installationen av grundvattenrören togs även jordprover för eventuell analys. Grundvattenprovtagning i nyinstallerade rör nedströms undersökningsområdet. Lokalisera läget för den tidigare verkstaden samt identifiera tre möjliga punkter för jordprovtagning i läget för den tidigare verkstaden. Sedan WSP redovisat sin undersökning har kunskap om detta objekt uppkommit genom information från SSAB. Kompletterande jordprovtagning i nio punkter i syfte att klassificering jord som eventuellt kommer att schaktas bort vid grundläggning av anläggning. Laboratorieanalyser av utvalda prover Uppdragsnummer

5 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 Inmätning av provpunkter med enklare GPS med mätnoggrannhet av ±5 m. Bedömning av riskreduktion i området baserat på påvisade föroreningsnivåer och aktuella skyddsobjekt 2.0 OMRÅDESBESKRIVNING Undersökningsområdet utgörs av fastigheten Svartöstaden 13:36 och ligger inom industriområdet i Svartöstaden i Luleå. Området har tidigare nyttjats för upplag av färdiga stålprodukter, koks och järnmalm. Området finns beskrivet mer i detalj i WSP:s rapport och i planbeskrivningen till den nya detaljplanen. 3.0 GENOMFÖRANDE 3.1 Förarbeten Lokalisering av den tidigare verkstaden Den fd verkstaden har lokaliserats genom en kombination av intervjuer och genomgång av befintligt ritningsunderlag. Området är undersökt med tre provpunkter till ett djup om maximalt 3 meter, se Figur 1 nedan samt Bilaga B, (GA131-GA133) placerade inom den tidigare lokaliseringen av verkstaden. Vid genomgång av ledningskartor för elektricitet fanns byggnader redovisade på den plats där sannolikt verkstaden en gång har funnits. Med hjälp av landmärken i karta och verkligheten kunde platsen identifieras Ledningsanvisning Kabel och ledningsanvisning utfördes innan borrning påbörjades för att säkerställa att inga skador skulle uppstå på varken ledning, maskin eller personal. Anvisningen har ombesörjts av SSAB i funktion av fastighetsägare för det aktuella området. Samtliga ledningar som finns redovisade i SSABs ledningsdatabas inom berört område är ur drift. Det finns inte några externa ledningsägare som berörs av arbete inom området. 3.2 Fältarbeten Fältarbetet utfördes den september 2012 och den 8 oktober 2012 av GolderJord- och grundvattenprovtagning utfördes av Golder. I Figur 1 nedan redovisas utfört arbete, figuren är hämtad från Bilaga B Uppdragsnummer

6 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 Figur 1: Placering av utförda provpunkter inom fastigheten Svartöstaden 13:36. Svarta punkter indikerar jordprovtagningspunkt och blå är jordprovtagning med installation av grundvattenrör. Grundkarta framställd av Pöyry åt LKAB. Punkter med prefix BH är utförda av WSP Borrning Borrningsarbetet utfördes enligt Golders arbets- och miljöplan. Tyréns, utförde borrning i sammanlagt 15 punkter; GA099-GA107, GA samt GA till ett maximalt djup av tre meter under markytan. Borrlogar redovisas i Bilaga A Installation av grundvattenrör Vid borrning i punkterna GA installerades grundvattenrör av typen HDPE med innerdiameter 50 mm. Rören har installerats under körbar dexlar för att skydda rören mot påkörning och snöröjning. Punkterna är belägna på utsidan staket längs den sydvästra fastighetsgränsen. Grundvattenrör GA121 är installerat med 1 meter filter och 1 meter rör, de två övriga rören är installerade med 1 meter filter och 2 meter rör Uppdragsnummer

7 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 Tabell 1: Installerade grundvattenrör. Borrpunkt RÖK-MY Jordart filter Rörets totala längd GA121-0,07 sisa 2,00 GA122-0,05 F: Sa / sisa 2,49 GA123-0,04 F: Sa / sisa 2, Jordprovtagning Vid borrning uttogs jordprover som samlingsprover med halvmetersintervall eller vid förändrad jordart. Samtliga jordprover placerades i diffusionstäta plastpåsar för att förhindra avgång av flyktiga ämnen. Sammanlagt har 81 jordprover uttagits varav åtta har analyserats på laboratorium. Jordlagerföljd noterades för samtliga borrpunkter. Jordprover analyserades omedelbart i fält med avseende på flyktiga organiska kolväten (VOC) med hjälp av en fotojonisationsdetektor (PID). Borrlogar redovisas i Bilaga A Grundvattenprovtagning Grundvattenprovtagning genomfördes vid två tillfällen ( och ) av samtliga fyra grundvattenrör. Innan renspumpning lodades grundvattenytans läge i förhållande till rörets överkant. Vid renspumpning tömdes varje grundvattenrör på minst tre gånger stående rörvolym eller till torrt. För både omsättning och grundvattenprovtagning användes en peristaltisk pump. Samtlig provtagningsslang lämnades i respektive rör för att förenkla eventuell framtida provtagning. Grundvattenprover med avseende på metaller filtrerades i fält med 0,45 µm filter. För analys med avseende på petroleumföroreningar insamlades även ofiltrerade prover från samtliga grundvattenrör. Prover togs i provkärl tillhandahållna av laboratoriet. Fältmätning av ph, konduktivitet, redoxförhållande och temperatur genomfördes i samband med vattenprovtagningen genom att vatten pumpades genom en flödescell utrustad med mätinstrument Uppdragsnummer

8 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13: Analysomfattning Tabell 2 redovisar de analyser som utförts på jordprover inom ramen för undersökningen. Jordprover för analys på laboratorium uttogs för att få en så representativ bild som möjligt av det undersökta området. Tabell 2: Analysprogram för jordprover. Borrpunkt Djup (m umy) Kommentar Metaller 1 Olja 2 GA133 0,5-1,0 Verkstad X X GA100 0,0-0,25 Ytligt X GA107 0,0-0,3 Ytligt X GA105 0,5-1,0 Under ytan X X GA099 0,5-1,0 Under ytan X GA102 1,0-1,5 Djup fyll X X GA106 2,5-3,0 Stort djup X GA102 2,0-2,5 Stort djup X Samtliga grundvattenprover är analyserade med avseende på både olja och metaller vid första provtagningstillfället (26 september) men endast med avseende på metaller vid det senare tillfället (8 oktober). Tabell 3: Analysprogram för yt- och grundvatten. Provpunkt Metaller 3 Olja 4 BH6 X X GA121 X X GA122 X X GA123 X X 3.4 Inmätning och avvägning Samtliga provpunkter mättes in med handhållen GPS med en noggrannhet i plan på ca ±5 meter. Inmätning i höjd har utförts med avvägningsutrustning i ett lokalt höjdsystem med tillfällig höjdfix (satt på betongfundament) ansatt till +10,00 meter. Provpunkternas läge i plan redovisas i Bilaga B. Punkt E (m) N (m) Avvägd höjd, överkant (m) FIX 10,00 BH ,42 GA ,34 GA ,38 GA ,61 1 ALS Global analysprogram M-1c: metaller i jord och sediment (accredited) 2 ALS Global analysprogram OJ-21a: Olja i jord, GC-MS Paket (SPIMFAB). Method: GC-MS 3 ALS Global analysprogram V2 + Vanadin: metaller i vatten (accredited) 4 ALS Global analysprogram OV-21a: Olja i vatten, GC-MS Paket (SPIMFAB). Method: GC-MS Uppdragsnummer

9 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 Inmätta koordinater är transformerade och redovisas i ritning Bilaga B1-3 enligt SWEREF i millimeterskala. 3.5 Kriterier för utvärdering Följande jämförvärden har tillämpats i följande utvärdering: a) Riktvärden för förenad mark, Naturvårdsverket Rapport Riktvärdet för MKM tillämpas. b) Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Grundvatten, Naturvårdsverket Rapport c) Riktvärde för Miljörisker Ytvatten och Ångor i Byggnader. Förslag på riktvärden för grundvatten (mg/l). SPI Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar (december 2010) d) Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten LIVSFS 2011:3. Livsmedelsverkets författningssamling (30 mars 2011). Då området är ett industriområde och den fortsatta användningen även den är som industriområde tillämpas värdena för mindre känslig markanvändning (MKM) som jämförvärden. 4.0 RESULTAT 4.1 Jord Fältobservationer Jordprofilen inom området för verkstaden består huvudsakligen av ett hetrogent fyllnadsmaterial som huvudsakligen utgörs av sand. Viss inblandning av grus och silt förekommer. Sanden varierar i färg från gråbrun till röd. Ingen tydlig lagerföljd uppvisas. Grundvattenytan bedöms i fält att stå ca 0,5 meter under markytan. I området för den framtida anläggningen uppvisas tydliga jordlagerföljder. Överlag består profilen av ett svart-grått fyllnadsmaterial av något stenig grusig sand i markytan ner till ca 0,3 meters djup. Under detta påträffas huvudsakligen sand (sannolikt mudderfyll) med en mäktighet om ca 1-1,5 meter. Sanden överlagrar ett decimeter tjockt skikt av organiskt bottenmaterial med inslag av bark. Under barken påträffas vad som troligtvis är den naturligt lagrade delen av jordprofilen bestående av grå siltig sand. Inget prov i fält visade tecken (färg, lukt eller konsistens) på påverkan av petroleumförorening. Jordlagerföljder och fältmätning av flyktiga organiska kolväten (VOC) redovisas i sin helhet i Bilaga A Analysresultat Analysresultaten med avseende på petroleumföroreningar i GA102 1,0-1,5 m och GA105 0,5-1,0 m redovisar halter under detektionsgränsen för samtliga analysparametrar. Inom verkstadsområdet (GA133 0,5-1,0 m) påvisas endast låga eller mycket låga halter (under MKM) avseende PAH (samtliga analyserade fraktioner). En mindre oljeförorening har påvisats och avgränsats av WSP. Några kompletterande provtagningar inom detta delområde har inte utförts. För metaller i jord visar resultaten att de ytligaste jordlager i de båda prover (GA100 och GA107) är påverkade. Här överskrider halten vanadin riktvärdet i båda punkter. Även barium överskrider riktvärdet i GA107. Sammantaget är halten högre i ytan jämfört med de djupare proverna sett på de flesta parametrar med en faktor Uppdragsnummer

10 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 På djup större än 0,5 meter kan inte nämnvärd påverkan påvisas i något av proverna. Samtliga analysresultat är under respektive riktvärde. Påvisade halter av metaller och andra grundämnen korrelerar väl med tidigare redovisade resultat i WSP:s rapport. Inga halter över riktvärde MKM har kunnat påvisas i området för den tidigare verkstaden (GA133). Tabell 4: Analysresultat för metaller i jord i mg/kg TS. Jämför med riktvärde för MKM (NV rapport 5976). Värden med fet stil överstiger sitt riktvärde. Ämne GA133 GA100 GA107 GA105 GA099 GA102 GA106 GA102 MKM mg/kg TS 0,5-1,0 m 0-0,25 m 0-0,3 m 0,5-1,0 m 0,5-1,0 m 1-1,5 m 2,5-3,0 m 2,0-2,5 m TS 89,1 91,2 90,8 92,9 94,2 90,1 87,3 81,6 As <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 25 Ba , , Be <0.1 0,61 2,1 <0.1 0,14 <0.1 <0.1 0,11 Cd <0.1 <0.1 0,11 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < Co 0,98 1,8 2,3 0,81 1,3 0,86 0,86 1,1 35 Cr 8, ,3 7,5 3,6 4,4 4,7 150 Cu 2,4 9,0 12 2,2 7,2 2,0 2,8 2,8 200 Fe Hg <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 2,5 Mn Ni 2,3 4,4 6,8 1,7 3,4 1,7 2,7 2,3 120 P Pb 1,7 12 6,1 2,0 2,5 2,2 1,8 2,8 400 Sr 4, ,3 3,8 3,1 3,3 4,3 V ,2 14 7,2 200 Zn 8, ,0 9,4 7,9 11 8,0 500 Samtliga analysresultat redovisas i sin helhet i Bilaga C Uppdragsnummer

11 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13: Grundvatten Fältobservationer Vid undersökningen detekterades inte någon fri oljefas i något av de fyra grundvattenrören. Inte heller någon märkbar oljelukt upptäcktes. Samtliga prover var klara med låg partikelhalt. Vid renspumpning den 26 september var tillgången på grundvatten sparsam längs staketet (GA ) och god i planen (BH6). Längs staketet pumpades rören torra efter ca 2-4 liter medan 10 liter omsattes i BH6 utan att röret pumpades torrt. Den 8 oktober var tillgången på grundvatten mycket god i samtliga rör, sannolikt på grund av ihärdigt regnande dagarna före. Stora vattenpölar hade bildats i området med stående ytvatten. I samtliga rör pumpades 10 liter utan att något rör blev torrt Fältmätningar Resultaten från fältmätningen presenteras i Tabell 5 nedan. Tabell 5: Fältmätningar av grundvatten, kvalitetsparametrar. Grundvattenrör ph Konduktivitet (ms/m) Temp ( C) Redox (uppmätt) Redox (justerad) BH6 (WSP) 10, , GA121 7, , GA122 7, , GA123 7, , Redoxvärdet är justerat för Pt-elektroden mot standard-väteelektroden (SHE) enligt: Grundvatten, lodade djup och gradient Resultaten från avvägning av röröverkant och lodade grundvattenytor redovisas i Tabell 6. Höjdsystemet bygger på en lokal fixpunkt vars höjd antogs vara +10 meter över havet. Tabell 6: Mätning av rör-överkant (RÖK) och grundvattennivåer (GVY) i lokalt höjdsystem (meter) Grundvattenrör RÖK GVY GVY BH6 (WSP) 10,42 8,85 9,03 GA121 8,34 7,22 8,26 GA122 8,38 7,03 8,02 GA123 8,61 6,83 8,03 Grundvattnets bedömda strömningsgradient inom det aktuella området är, i riktning från industriområdet mot älven. Strömningsgradienten följer den naturliga topografin Uppdragsnummer

12 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13: Analysresultat Fullständiga resultat av de kemiska analyserna på grundvatten redovisas i Bilaga C. Samtliga analyserade halter av petroleumkolväten är under gällande riktvärde för både ytvattenlevande organismer och risk för inträngning av ångor i byggnader. Tabell 7: Analysresultat petroleumföroreningar i grundvatten (ug/l), jämför med SPIs förslag på riktvärde för grundvatten (december 2010). ELEMENT BH6 GA121 GA122 GA123 SPI ytvatten SPI ångor alifater >C5-C8 <10 <10 <10 < alifater >C8-C10 <10 <10 <10 < alifater >C10-C12 <10 <10 <10 < alifater >C12-C16 <10 <10 <10 < alifater >C16-C35 <20 <20 <20 < aromater >C8-C10 <2 <2 <2 < aromater >C10-C16 <2 <2 <2 < PAH, summa L 0,05 0,12 0,11 0, PAH, summa M 0,32 0,02 0,03 0, PAH, summa H 0,35 <0,04 <0,04 <0,04 0,5 300 bensen <0,2 <0,2 <0,2 <0, toluen <0,2 1,4 1,4 1, etylbensen <0,2 0,33 0,34 0, xylener, summa <0,2 1,5 1,5 1, I metallanalyserna (Tabell 8) förekommer en förhöjd halt vanadin i BH6 jämfört med de övriga rören som står nedströms i den bedömda strömningsriktningen. För vanadin finns inget tillämpligt riktvärde. I WSPs tidigare undersökning uppmättes även där förhöjda halter av vanadin. WSP påvisade i sin undersökning en förhöjd halt arsenik i BH6. Denna förhöjda halt har inte verifierats av denna undersökning. I grundvattenrör GA122 påträffas förhöjda halter arsenik vid båda mättillfällena. Enligt Naturvårdsverkets klassificering räknas halten som hög. Halten arsenik i GA122 överskrider Livsmedelsverkets gränsvärde för otjänligt dricksvatten. Förhöjd halt av kadmium har påvisats i GA121 vid ett mättillfälle Uppdragsnummer

13 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 Tabell 8: Laboratorieanalyser av grundvatten med avseende på grundämnen, halter angivna i ug/l. Färglegend redovisas i Tabell 9 med jämförvärde nedan. Halt i fet stil överskrider LIVSFS 2011:3. Punkt BH6 (WSP) GA121 GA122 GA123 Ämne Ca , ,3 93,4 106 Fe 0,024 0,020 8,4 1,81 0,086 0,013 6,8 4,0 K Mg 5,2 3, Na ,6 11 7,7 Si Al , As 0,83 0,49 2,8 1, ,6 4,1 Ba Cd 0,0024 <0,002 0,033 0,051 0,016 0,025 0,0025 0,048 Co 0,18 0,12 0,76 0,97 0,90 0,66 0,082 3,7 Cr 0,92 0,81 0,91 0,43 0,14 0,11 0,92 0,90 Cu 0,77 0,58 1,3 1,9 0,40 0,56 0,53 0,72 Hg 0,0026 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 Mn Mo 3,9 3,7 4,9 3,8 9,6 8,4 4,6 5,1 Ni 0,53 0,37 2,4 3,3 1,1 1,5 0,33 4,1 P Pb 0,028 <0,01 0,04 <0,01 0,014 <0,01 0,019 0,017 Sr V , ,8 30 Zn 0,49 <0,2 2,9 3,9 1,3 1,3 0,84 8,3 S Tabell 9: Jämförvärde SNV rapport 4915 daterad 1999 samt Livsmedelsverket hälsobetingade gränsvärde för dricksvatten (LIVSFS 2011:3). Klass Klassifikation As Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn 1 Mycket låg <1 <0.05 <0.2 <5 2 Låg 1-5 0, ,2-1, Medel , Hög ,000 5 Mycket hög >50 >5 >10 >1,000 Dricksvatten <10 < <10 Samtliga analysresultat redovisas i sin helhet i Bilaga C Uppdragsnummer

14 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13: RISKBEDÖMNING 5.1 Mark För flertalet av påvisade ämnen/föreningar i undersökningen har jämförelse gjort mot Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark med mindre känslig markanvändning (MKM). Halter som överskrider riktvärdena betyder att risk kan förekomma men det betyder inte att det med säkerhet föreligger en risk. Påvisade halter under riktvärdet innebär att risk inte föreligger enligt Naturvårdsverkets modell för riskbedömning av förorenade områden. Naturvårdsverkets beräkningsmodell för riktvärden (både generella riktvärden och platsspecifika riktvärden) för föroreningar i mark utgörs av tre separata komponenter; ett hälsoriskvärde (humantox), ett riktvärde för skydd av markmiljö (ekotox) och ett riktvärde för skydd mot spridning. Det lägsta av dessa komponenter bestämmer sedan riktvärdet. För de ämnen som i denna undersökning påvisats i halter i jord överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärde för mark med mindre känslig markanvändning (barium och vanadin) kan det föreligga en risk för människors hälsa eller miljön i enlighet med Naturvårdsverkets modell. Denna möjliga risk diskuteras vidare nedan. De ämnen som inte kommenteras nedan utgör ingen risk för människors hälsa eller miljön. Tabell 10 redovisar riktvärden från Naturvårdsverkets beräkningsmodell för humantox, ekotox och spridning för dessa båda ämnen. Tabell 10: Komponenter för bestämning av generellt riktvärde, mark (mg/kg TS) Ämne Integrerat hälsoriskvärde Skydd av markmiljö Skydd mot fri fas Spridning Skydd av grundvatten Skydd av ytvatten Barium ej aktuell Vanadin ej aktuell Från tabell 10 kan utläsas att skydd för markmiljö (ekotox) är styrande för det generella riktvärdet för barium och vanadin (lägsta värdet). I det aktuella området bedöms markmiljöns skyddsvärde vara mycket begränsat med tanke på den långa historia av tung industri som präglat markanvändningen i området och områdets uppbyggnad (mudder, utfyllning etc) varför skydd av markmiljön inte bedöms vara begränsande i detta fall. Påvisade halter överskrider inte integrerade hälsoriskvärden. Inte heller redovisade värden för skydd med avseende på spridning överskrids av de halter som påvisats i den utförda undersökningen. De föroreningsnivåer som påvisats i denna undersökning korrelerar väl med de föroreningsnivåer som redovisas i WSP:s rapport. De halter av mangan som påvisats i denna undersökning och i den undersökning som redovisats av WSP utgör ingen risk för vare sig människor eller miljön. I utförda undersökningar (Golder och WSP) har även fosfor påvisats i höga halter i mark. Fosfor som är ett makronäringsämne behandlas inte i Naturvårdsverkets beräkningsmodell för riktvärden för förorenade områden och något hälsoriktvärde för fosfor finns således inte. På samma sätt sakas riktvärde för skydd av markmiljö eller riktvärde för skydd mot spridning för fosfor som makronäringsämne. Risk för människors hälsa eller miljön bedöms inte föreligga med avseende på fosfor. WSP redovisar i sin rapport förhöjda halter av petroleumkolväten inom ett begränsat område. Halter överskridande Naturvårdsverkets generella riktvärden för mark med mindre känslig markanvändning Uppdragsnummer

15 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 påvisades i ett analyserat prov för alifatiska kolväten i fraktion >C8-C10 (270 mg/kg TS jämfört med MKM 120 mg/kg TS). För den aktuella föroreningstypen styrs riskvärdet av risk för inträngning av ångor i byggnader (nyttjande av byggnad enligt generellt scenario för mindre känslig markanvändning). Undantaget denna exponeringsväg föreligger ingen risk för människors hälsa eller miljön med avseende på petroleumkolväten i mark i området. Utifrån fört resonemang ovan bedöms inte någon risk utifrån föroreningssituationen i mark föreligga i området med nuvarande eller framtida planerad markanvändning med undantag för risken för alifatiska kolväten (ånginträngning i byggnader). Denna risk föreligger endast om det står en byggnad på de förorenade massorna. 5.2 Grundvatten och ytvatten Av analyserade ämnen är det endast ett fåtal som påvisar förhöjda halter, och dessa ämnen korrelerar väl med föroreningssituationen i jord med undantag för arsenik som påvisas i höga halter i grundvatten i en provpunkt och där korrelerande halter inte påvisats i jord. Någon förklaring till de förhöjda halterna av arsenik i GA122 har inte kunnat identifieras i denna undersökning. Eftersom de höga halterna endast påträffats i en av fyra provpunkter bedöms inte den höga arsenikhalten vara representativ för hela området. I Naturvårdsverkets modell för riskbedömning av förorenade områden uttalas att grundvatten generellt har ett skyddsvärde som naturresurs. I det undersökta området bedöms det trots detta inte motiverat att skydda grundvattnet som resurs med tanke på områdets karaktär och historia. Ett framtida uttag av grundvatten i området är inte sannolikt. Baserat på detta bedöms inte någon risk utifrån föroreningssituationen i grundvatten föreligga i området. Jämförvärden för fosfor i grundvatten saknas. I Bottenviken är fosfor det näringsämne som är begränsande för växtplanktonproduktionen och halten av fosfor i havsvattnet har sjunkit över tid till följd av åtgärder för att minska utsläppen från tex avloppsvatten. Fosfathalterna i Bottenvikens öppna delar är låga och understiger oftast 3 µg /l under hela året. I jämförelse med dessa halter är de uppmätta halterna i grundvatten i undersökningsområdet höga men påslaget av fosfor till recipienten bedöms inte vara mätbart. Det begränsade skyddsvärdet för grundvattnet i undersökningsområdet medför att påvisade halter av metaller och andra grundämnen i grundvattnet inte bedöms utgöra en risk för spridning till recipienten. Påslaget av förorenande ämnen till Luleå älv/bottenviken från det undersökta området bedöms vara mycket begränsat. Bedömningen baseras på områdets storlek, grundvattnets strömningsgradient och påvisade föroreningshalter i grundvattnet. Efter färdigställande av den anläggning som planeras i området kommer förutsättningarna för föroreningsspridning med grundvattnet att minska på grund av att grundvattenbildningen i området kommer att reduceras efter att markytan bebyggts, hårdgjorts eller såtts in med gräs, vilket kommer att medföra en minskad belastning på recipient. Utförda analyser av olja i grundvatten visar endast på mycket låga halter av de ämnen som identifierats i analysen (halter över detektionsgräns). De provtagna grundvattenrören står placerade nedströms den oljeförorenade jord som påvisats i WSP:s rapport. De låga halter av olja i grundvattnet som påvisats indikerar att det inte föreligger någon generell föroreningssituation i området med avseende på petroleumprodukter och att den förorening som WSP påträffat sannolikt är begränsad till den omfattning som redovisas i rappoten Uppdragsnummer

16 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13: Sammanfattande kommentar Föroreningssituationen i det undersökta området är påverkat av den historiska aktivitet som bedrivits i området men de föroreningshalter som påvisats i denna undersökning och den undersökning som tidigare utförts av WSP bedöms inte utgöra någon risk för människor (humantox), markmiljö (ekotox), grundvatten eller ytvattenrecipient (Luleå älv/bottenviken). Undantaget från detta är det område där förhöjda halter av petroleumkolväten påvisats i WSP:s rapport. I detta område kan risk för ånginträngning i byggnader föreligga. Bedömningen baseras på områdets föroreningssituation och den nuvarande och planerade markanvändningen i området. Några begränsningar eller hinder med avseende på markanvändningen i den detaljplan som är under framtagande för området bedöms inte föreligga med undantag för uppförande av byggnad inom det område där förhöjda halter av petroleumkolväten påvisats. 6.0 BEDÖMNING AV ÅTGÄRDSBEHOV Om byggnad avses uppföras inom det område där förorening av petroleumkolväten påvisats bör åtgärder vidtas för att säkerställa att hälsorisk orsakad av ånginträning i byggnaden inte föreligger. De riktvärden som styr risken för ånginträning i byggnader avser ett framtida användande av byggnaden i enlighet med det generella scenariot för mindre känslig markanvändning (vistelse under arbetstid). Något behov av riskreducerande åtgärder i området med avseende på andra ämnen än petroleumkolväten föreligger inte med hänsyn taget till de planer som finns för utveckling av området. GOLDER ASSOCIATES AB Luleå dag som ovan Jonas Linnersund Fältingenjör/Handläggare Johan Hörnsten Kvalitetsansvarig JL/JH Org.nr VAT.no SE Styrelsens säte: Stockholm i:\projekt\2012\ granskning undersökning svartöstaden\8.rapporter\miljöundersökning\ rapport_final till lkab docx Uppdragsnummer

17 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 BILAGA A Borrlogg Uppdragsnummer

18 BILAGA A Borrlog. LKAB Kompletterande undersökning Svartöstaden 13:36 Tabell 1: Fältprotokoll jordartsbedömning och provtagning jord och 26. Punkt Nivå Jordart Anm. Provdjup PID GA099 0,0-1,5 F: grstsa Ngt silt, prov 0-0,2 ramlar av 0,2-0,5 0,2 1,5- (si)sa Grå, fuktig 0,5-1,0 0,8 1,0-1,5 0,5 1,5-2,0 0,6 2,0-2,5 0,7 2,5-3,0 0,8 GA100 0,0-0,25 F: stgrsa Svart 0,0-0,25 0,3 0,25-1,1 F: (st)sa Brun sand 0,25-1,0 0,3 1,1-1,5 F: grsisa+bark Org, brun sand, melerad 1,1-1,5 0,6 1,5-2 sisa Grå, ngt röd sand i botten 1,5-2,0 1,0 GA101 0,0-0,3 F: grsa Ramlar av skruv 0,3-1,7 F: (gr)sa Brun 0,3-1,0 0,4 1,7-1,95 F: Sa+bark Org, brun sand, melerad 1,0-1,7 1,0 1,95- sisa Grå 1,7-1,95 0,9 GA102 0,0-0,2 F: grsa Svart, grå 0,0-0,2 0,5 0,2-1,5 F: Sa Brun 0,2-1,0 0,3 1,5-1,8 F: (gr)sa+bark Org, brun sand, melerad 1,0-1,5 0,6 1,8- sisa Grå, fuktig 1,5-1,8 1,1 2,0-2,5 0,9 2,5-3,0 1,0 GA103 0,0-0,3 F: grsa Svart 0,0-0,3 0,5 0,3-1,5 F: Sa Brun 0,3-0,5 0,7 1,5-1,7 F: sa+bark Org, brun sand, melerad 0,5-1,0 0,7 1,7- sisaf Grå 1,0-1,5 1,3 1,5-1,7 1,0 1,7-2,0 1,4 2,0-2,5 0,5 2,5-3 0,3 GA104 0,0-0,2 F: grsa Svart 0,0-0,2 0,3 0,2-1,6 F: (gr)sa Brun 0,2-1,0 0,4 1,6-1,7 F: Sa+bark Org, brun sand, melerad 1,0-1,6 1,0 1,7- sisaf Grå 1,6-1,7 0,7 1,7-2,0 0, Uppdragsnummer /3

19 BILAGA A Borrlog. LKAB Kompletterande undersökning Svartöstaden 13:36 Punkt Nivå Jordart Anm. Provdjup PID GA105 0,0-0,2 F: (st)grsa Svart, ngt asfalt? 0,0-0,2 0,1 0,2-1,5 F: (st)(gr)sa Brun 0,2-0,5 0,4 1,5-1,6 F: Sa+bark Org, brun sand, melerad 0,5-1,0 0,3 1,6- sisaf Grå 1,0-1,5 0,4 1,5-1,6 0,4 1,6-2,0 0,5 GA106 0,0-0,3 F: grsa Svart 0,0-0,3 0,2 0,3-1,5 F: Sa Brun 0,3-1,0 0,2 1,5-1,6 F: Sa+bark Org, brun sand, melerad 1,0-1,5 0,3 1,6-2,0 sisaf Grå 1,5-1,6 1,0 2,0-2,5 grsa Fyll? 1,6-2,0 0,4 2,5-3,0 Sa Grå 2,0-2,5 0,7 2,5-3,0 0,7 GA107 0,0-0,3 F: grsa Svart, grå 0,0-0,3 0,3 0,3-1,7 F: Sa Brun 0,3-1,0 0,4 1,7-1,8 F: Sa+bark Org, brun sand, melerad 1,0-1,7 1,0 1,8-2,0 sisa Grå 1,7-1,8 3,0 1,8-2,0 0,9 Borrpunkter med installerade grundvattenrör ( ) GA121 0,0-0,3 F: grsa Grå 0,0-0,3 0,2 0,3-1,1 F: sigrsa Melerad 0,3-1,0 0,8 1,1- sisa Grå, fuktig 1,1-1,5 0,7 1,5-2,0 0,8 GA122 0,0-0,4 F: stgrsa Grå, svart 0,0-0,4 0,4 0,4-2,1 F: (st)(gr)sa Inslag av bark, brun, ngt silt? 0,4-1,0 0,6 2,1- sisa Grå, sulfid lukt? 1,0-1,5 1,0 1,5-2,0 0,7 2,1-2,5 0,5 2,5-3,0 0,7 GA123 0,0-0,4 F: grsa Svart, sulfid? 0,0-0,4 0,6 0,4-1,7 F: Sa Brun, ngt sulfid? 0,4-1,0 0,6 1,7- sisa Grå, sulfid 1,0-1,7 0,5 1,7-2,0 1,2 2,0-2,5 0,7 2,5-3,0 0, Uppdragsnummer /3

20 BILAGA A Borrlog. LKAB Kompletterande undersökning Svartöstaden 13:36 Punkt Nivå Jordart Anm. Provdjup PID Borrpunkter inom fd verkstad ( ) GA131 0,0-2,6 F: (si)saf Grå, brun 0,0-0,5 0,4 2,6- grsa Fyll? Grå-brun 0,5-1,0 0,3 1,0-1,5 0,7 1,5-2,0 0,5 2,2-2,6 0,3 2,6-3,0 0,7 GA132 0,0-0,35 F: sagr Svartgrå 0,0-0,35 0,3 0,35-0,7 F: grsisa Grå, fuktig 0,35-0,7 0,5 0,7- F: grsa Grå, rödbrun 0,7-1,0 0,4 1,0-1,5 1,1 1,5-2,0 0,5 GA133 0,0-0,5 F: grsa Gråsvart 0,0-0,5 0,8 0,5-1,0 F: (gr)sa Gråbrun, fuktig 0,5-1,0 1,7 1,0- Saf Gråbrun 1,0-1,5 1,3 1,5-2,0 1,3 i:\projekt\2012\ granskning undersökning svartöstaden\8.rapporter\miljöundersökning\bilaga a, borrlog.docx Uppdragsnummer /3

21 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 BILAGA B 1 Utförda jord- och grundvattenprovtagningspunkter Uppdragsnummer

22

23 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 BILAGA B 2 Grundvattenyta Uppdragsnummer

24

25 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 BILAGA B 3 Grundvattenyta Uppdragsnummer

26

27 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING 13:36 BILAGA C Analysresultat Uppdragsnummer

28 Rapport Sida 1 (5) L CL4F65W5HL Golder Associates AB Projekt Jonas Linnersund Registrerad Box 869 Utfärdad Luleå Analys: M1C-JM Er beteckning GA133 0,5-1,0m Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As <3 mg/kg TS 2 H FO Ba mg/kg TS 2 H FO Be <0.1 mg/kg TS 2 H FO Cd <0.1 mg/kg TS 2 H FO Co mg/kg TS 2 H FO Cr mg/kg TS 2 H FO Cu mg/kg TS 2 H FO Fe mg/kg TS 2 H FO Hg <1 mg/kg TS 2 H FO Mn mg/kg TS 2 H FO Ni mg/kg TS 2 H FO P mg/kg TS 2 H FO Pb mg/kg TS 2 H FO Sr mg/kg TS 2 H FO V mg/kg TS 2 H FO Zn mg/kg TS 2 H FO Provtagare: Jonas Linnersund Provtagningsdatum: Provtyp: Jord Er beteckning GA ,25m Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As <3 mg/kg TS 2 H FO Ba mg/kg TS 2 H FO Be mg/kg TS 2 H FO Cd <0.1 mg/kg TS 2 H FO Co mg/kg TS 2 H FO Cr mg/kg TS 2 H FO Cu mg/kg TS 2 H FO Fe mg/kg TS 2 H FO Hg <1 mg/kg TS 2 H FO Mn mg/kg TS 2 H FO Ni mg/kg TS 2 H FO P mg/kg TS 2 H FO Pb mg/kg TS 2 H FO Sr mg/kg TS 2 H FO V mg/kg TS 2 H FO Zn mg/kg TS 2 H FO ALS Scandinavia AB Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Anna Engberg Aurorum 10 E-post: signerat av Luleå Tel: Fax: ALS Scandinavia AB Client Service :54:26

29 Rapport Sida 2 (5) L CL4F65W5HL Er beteckning GA ,3m Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As <3 mg/kg TS 2 H FO Ba mg/kg TS 2 H FO Be mg/kg TS 2 H FO Cd mg/kg TS 2 H FO Co mg/kg TS 2 H FO Cr mg/kg TS 2 H FO Cu mg/kg TS 2 H FO Fe mg/kg TS 2 H FO Hg <1 mg/kg TS 2 H FO Mn mg/kg TS 2 H FO Ni mg/kg TS 2 H FO P mg/kg TS 2 H FO Pb mg/kg TS 2 H FO Sr mg/kg TS 2 H FO V mg/kg TS 2 H FO Zn mg/kg TS 2 H FO Er beteckning GA105 0,5-1,0m Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As <3 mg/kg TS 2 H FO Ba mg/kg TS 2 H FO Be <0.1 mg/kg TS 2 H FO Cd <0.1 mg/kg TS 2 H FO Co mg/kg TS 2 H FO Cr mg/kg TS 2 H FO Cu mg/kg TS 2 H FO Fe mg/kg TS 2 H FO Hg <1 mg/kg TS 2 H FO Mn mg/kg TS 2 H FO Ni mg/kg TS 2 H FO P mg/kg TS 2 H FO Pb mg/kg TS 2 H FO Sr mg/kg TS 2 H FO V mg/kg TS 2 H FO Zn mg/kg TS 2 H FO ALS Scandinavia AB Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Anna Engberg Aurorum 10 E-post: signerat av Luleå Tel: Fax: ALS Scandinavia AB Client Service :54:26

30 Rapport Sida 3 (5) L CL4F65W5HL Er beteckning GA099 0,5-1,0m Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As <3 mg/kg TS 2 H FO Ba mg/kg TS 2 H FO Be mg/kg TS 2 H FO Cd <0.1 mg/kg TS 2 H FO Co mg/kg TS 2 H FO Cr mg/kg TS 2 H FO Cu mg/kg TS 2 H FO Fe mg/kg TS 2 H FO Hg <1 mg/kg TS 2 H FO Mn mg/kg TS 2 H FO Ni mg/kg TS 2 H FO P mg/kg TS 2 H FO Pb mg/kg TS 2 H FO Sr mg/kg TS 2 H FO V mg/kg TS 2 H FO Zn mg/kg TS 2 H FO Er beteckning GA ,5m Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As <3 mg/kg TS 2 H FO Ba mg/kg TS 2 H FO Be <0.1 mg/kg TS 2 H FO Cd <0.1 mg/kg TS 2 H FO Co mg/kg TS 2 H FO Cr mg/kg TS 2 H FO Cu mg/kg TS 2 H FO Fe mg/kg TS 2 H FO Hg <1 mg/kg TS 2 H FO Mn mg/kg TS 2 H FO Ni mg/kg TS 2 H FO P mg/kg TS 2 H FO Pb mg/kg TS 2 H FO Sr mg/kg TS 2 H FO V mg/kg TS 2 H FO Zn mg/kg TS 2 H FO ALS Scandinavia AB Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Anna Engberg Aurorum 10 E-post: signerat av Luleå Tel: Fax: ALS Scandinavia AB Client Service :54:26

31 Rapport Sida 4 (5) L CL4F65W5HL Er beteckning GA106 2,5-3,0m Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As <3 mg/kg TS 2 H FO Ba mg/kg TS 2 H FO Be <0.1 mg/kg TS 2 H FO Cd <0.1 mg/kg TS 2 H FO Co mg/kg TS 2 H FO Cr mg/kg TS 2 H FO Cu mg/kg TS 2 H FO Fe mg/kg TS 2 H FO Hg <1 mg/kg TS 2 H FO Mn mg/kg TS 2 H FO Ni mg/kg TS 2 H FO P mg/kg TS 2 H FO Pb mg/kg TS 2 H FO Sr mg/kg TS 2 H FO V mg/kg TS 2 H FO Zn mg/kg TS 2 H FO Er beteckning GA102 2,0-2,5m Labnummer U Parameter Resultat Mätosäkerhet (±) Enhet Metod Utf Sign TS % % 1 V SYL As <3 mg/kg TS 2 H FO Ba mg/kg TS 2 H FO Be mg/kg TS 2 H FO Cd <0.1 mg/kg TS 2 H FO Co mg/kg TS 2 H FO Cr mg/kg TS 2 H FO Cu mg/kg TS 2 H FO Fe mg/kg TS 2 H FO Hg <1 mg/kg TS 2 H FO Mn mg/kg TS 2 H FO Ni mg/kg TS 2 H FO P mg/kg TS 2 H FO Pb mg/kg TS 2 H FO Sr mg/kg TS 2 H FO V mg/kg TS 2 H FO Zn mg/kg TS 2 H FO ALS Scandinavia AB Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Anna Engberg Aurorum 10 E-post: signerat av Luleå Tel: Fax: ALS Scandinavia AB Client Service :54:26

32 Rapport Sida 5 (5) L CL4F65W5HL Metod 1 Analys enligt TS enligt SS Provet har torkats vid 105 C enligt svensk standard SS Analysprovet har torkats vid 50 C och elementhalterna TS-korrigerats. Upplösning har skett i mikrovågsugn med 5 ml konc. HNO ml H 2O 2. Analysprovet har siktats genom en 2 mm siktduk. Analys har skett enligt EPA metoder (modifierade) (ICP-AES ) och (ICP-MS). FO SYL Godkännare Fredrik Ödman Sylvia Sandlund H V Utf 1 ICP-SFMS Våtkemi * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%. Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För ytterligare information kontakta laboratoriet. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Anna Engberg Aurorum 10 E-post: signerat av Luleå Tel: Fax: ALS Scandinavia AB Client Service :54:26

33 Rapport Sida 1 (5) T CXBQHN6AMU Golder Associates AB Projekt LKAB Svartöstaden Jonas Linnersund Bestnr Registrerad Box 869 Utfärdad Luleå Analys av fast prov Er beteckning GA133 0,5-1,0m Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 89.1 % 1 O ANMA alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D STGR toluen <0.05 mg/kg TS 2 D STGR etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D STGR m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D STGR o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D STGR xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N STGR TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren 0.21 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten 0.54 mg/kg TS 2 D STGR pyren 0.37 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen 0.30 mg/kg TS 2 D STGR krysen 0.29 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten 0.28 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten 0.11 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren 0.12 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren 0.11 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* 1.2 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* 1.2 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* 1.1 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* 1.3 mg/kg TS 2 N STGR ALS Scandinavia AB Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Anna-Karin Revell Box 511 E-post: signerat av :41: Täby Tel: Fax: ALS Scandinavia AB Client Service

34 Rapport Sida 2 (5) T CXBQHN6AMU Er beteckning GA105 0,5-1,0m Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 92.3 % 1 O ANMA alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D STGR toluen <0.05 mg/kg TS 2 D STGR etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D STGR m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D STGR o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D STGR xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N STGR TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR ALS Scandinavia AB Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Anna-Karin Revell Box 511 E-post: signerat av :41: Täby Tel: Fax: ALS Scandinavia AB Client Service

35 Rapport Sida 3 (5) T CXBQHN6AMU Er beteckning GA ,5m Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign TS_105 C 90.2 % 1 O ANMA alifater >C5-C8 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C8-C10 <10 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C10-C12 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C12-C16 <20 mg/kg TS 2 D STGR alifater >C5-C16* <30 mg/kg TS 2 N STGR alifater >C16-C35 <20 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C8-C10 <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C10-C16 <1 mg/kg TS 2 D STGR metylpyrener/metylfluorantener <1 mg/kg TS 2 D STGR metylkrysener/metylbens(a)antracener <1 mg/kg TS 2 D STGR aromater >C16-C35 <1 mg/kg TS 2 D STGR bensen <0.01 mg/kg TS 2 D STGR toluen <0.05 mg/kg TS 2 D STGR etylbensen <0.05 mg/kg TS 2 D STGR m,p-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D STGR o-xylen <0.05 mg/kg TS 2 D STGR xylener, summa* <0.05 mg/kg TS 2 N STGR TEX, summa* <0.1 mg/kg TS 2 N STGR naftalen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaftylen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR acenaften <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fenantren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR antracen <0.1 mg/kg TS 2 D STGR fluoranten <0.1 mg/kg TS 2 D STGR pyren <0.1 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR krysen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(b)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(k)fluoranten <0.08 mg/kg TS 2 D STGR bens(a)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR dibens(ah)antracen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR benso(ghi)perylen <0.08 mg/kg TS 2 D STGR indeno(123cd)pyren <0.08 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa 16 <1.3 mg/kg TS 2 D STGR PAH, summa cancerogena* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa övriga* <0.5 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa L* <0.15 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa M* <0.25 mg/kg TS 2 N STGR PAH, summa H* <0.3 mg/kg TS 2 N STGR ALS Scandinavia AB Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Anna-Karin Revell Box 511 E-post: signerat av :41: Täby Tel: Fax: ALS Scandinavia AB Client Service

36 Rapport Sida 4 (5) T CXBQHN6AMU * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Bestämning av torrsubstans enligt SS /1 Provet torkas i värmeskåp vid 105 C. Mätosäkerhet (k=2): ±6% Rev Paket OJ-21A Bestämning av alifatfraktioner och aromatfraktioner Bestämning av bensen, toluen, etylbensen och xylen (BTEX). Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) * summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener. Metod baserad på SPIMFABs kvalitetsmanual. Mätning utförs med GCMS. PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren. Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen. Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren. Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen). Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober Mätosäkerhet (k=2): Alifatfraktioner: ±36-52% Aromatfraktioner: ±30-36% Enskida PAH: ±28-60% Bensen ±30% vid 0,02 mg/kg och ±32% vid 0,1 mg/kg Toluen ±28% vid 0,02 mg/kg och ±24% vid 0,1 mg/kg Etylbensen ±35% vid 0,02 mg/kg och ±22% vid 0,1 mg/kg m+p-xylen ±33% vid 0,04 mg/kg och ±27% vid 0,2 mg/kg o-xylen ±33% vid 0,02 mg/kg och ±24% vid 0,1 mg/kg Rev Summa metylpyrener/metylfluorantener och summa metylkrysener/metylbens(a)antracener är inte ackrediterad. Rev ANMA STGR Godkännare Anna Malmvärn Sture Grägg D N O Utf 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby som är av det svenska ackrediteringsorganet SWEDAC ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 2030). 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Webb: Dokumentet är godkänt och digitalt Anna-Karin Revell Box 511 E-post: signerat av :41: Täby Tel: Fax: ALS Scandinavia AB Client Service

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping.

Rapport T Analys av fast prov SGI. Bestnr Träimp Registrerad Utfärdad Linköping. Sida 1 (12) SGI Projekt Maria Carling Bestnr 14352-Träimp Registrerad 2010-10-01 Utfärdad 2010-10-13 581 93 Linköping Analys av fast prov 202 0-0,3m O10340244 TS_105 C* 5.7 % 1 W CL Ba* 37.4 mg/kg TS 1

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74

Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 Översiktlig markundersökning av fastigheten Kungsbro 1:74 2015-06-26 Handläggare: Mattias Karlsson Beställare: Miljö- och samhällsbyggnads- Förvaltningen, Linköpings kommun Uppdragsledare: Ebba Wadstein

Läs mer

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER

RAPPORT. Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika 5:46, 5:53 LUDVIKA KOMMUN. FALUN MILJÖ Sweco Environment AB MARKUNDERSÖKNING/SANERING AV TOMTER repo001.docx 2012-03-2914 RAPPORT LUDVIKA KOMMUN Biskopsnäset, fastigheterna Ludvika :46, :3 UPPDRAGSNUMMR 120948100 MARKUNDRSÖKNING/SANRING AV TOMTR SLUTRAPPORT 201-07-06 FALUN MILJÖ Sweco nvironment

Läs mer

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För

RAPPORT. Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun. För RAPPORT Utredning och provtagning av upplagda schaktmassor inom fastigheten Alunskiffern 1, Varbergs kommun För Varbergs kommun, Samhällsutvecklingskontoret Upprättad: 2016-08-09 Uppdrag: 1116-110 Version:

Läs mer

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16

Rapport. FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 FASTIGHETEN MALMEN 2:3 - FREDRIKSSKANS Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2011-09-16 Upprättad av: Mats Wærn Granskad av: Linda Johnsson L:\2350\MARK2011\10152576-Malmen2-13Steg2\7_Leverans\Miljö\Fredrikskans

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Översiktlig miljöteknisk markundersökning Räveskalla 1:25 m fl Sjömarken, Borås För: Borås Stad Datum: 2014-10-23 Uppdrag: 914-119 Upprättad av: Johan Cassel Granskad av: Fredric Engelke Structor Miljö

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås

Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås Miljöteknisk markundersökning Kv Kiden, Borås För: Järngrinden Projektutveckling AB Upprättad: 2016-03-08 Uppdrag: 1215-223 Version: 1 Structor Miljö Väst AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19 Göteborg

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 64-14 Antal sidor: 11 Antal bilagor: 3 Nordstjärnan 13 Översiktlig miljöteknisk markundersökning ESKILSTUNA 215-11-3 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ulrika Martell, uppdragsledare Henrik Kjellin,

Läs mer

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde

Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Ort/Datum Hifabs uppdrag ref. Göteborg 2014-06-25 333467 Uppdragsledare Helena Holgerson Provtagning av ytvatten och sediment, Sjöbergens koloniområde Resultatrapport Hifabs uppdragsnummer: 333344 Upprättad:

Läs mer

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning

RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning RAPPORT 2014-02-04 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 3 3.1 Allmänt... 3 3.2 Geologi... 4 3.3 Hydrogeologi... 5 3.4 Ytvatten/brunnar... 5 4 HISTORIK...

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF LUDVIKA KOMMUN. Sweco Environment AB. Falun Miljö. Peter Östman RAPPORT LUDVIKA KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING LUDVIKA BANGOLF Uppdragsnummer 2417881000 Falun 2016-02-23 Sweco Environment AB Falun Miljö Peter Östman Uppdragsledare Per-Olof Lidén Kvalitetsgranskare

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3)

Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala. Junior Living M , s 1 (3) Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala Junior Living M1600037 2016-04-20, s 1 (3) PM Miljöteknisk markundersökning Bullervall, Uppsala 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag

Läs mer

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen

1 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen memo0.docx 0-0-8 PM UPPRAG Manhemsvägen MMU UPPRAGSUMMER 55908000 UPPRAGSLEARE Johanna Åberg UPPRÄTTA A Johanna Åberg ATUM 0-07-08 Kompletterande provtagning av jord och grundvatten, Manhemsvägen I mars

Läs mer

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se

1 (11) ra04s 2011-02-17 Sweco Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695 60 10 www.sweco.se RAPPORT KF Fastigheter AB Tegelhagen Uppdragsnummer 1155705 Översiktlig miljöteknisk markundersökning av Brogårds tegelbruk Stockholm 2011-10-26 Sweco Environment AB Förorenade områden Eleonora Karlsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

Bilaga 1 Provtagningsplan

Bilaga 1 Provtagningsplan Bilaga 1 Provtagningsplan Labanalys Paket ALS Antal Metaller inkl Hg MS-1 24 Alifater, aromater, BTEX, PAH OJ-21a 24 TOC beräknad TOC beräknad 5 Lösningsmedel OJ-6a 2 Cyanid Cyanider fri/lätt/total

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY. Rapport. 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV HAMMAREN, TORSBY Rapport 2015-06-24 Upprättad av: Per Hagström Granskad av: Lina Westerlund Uppdragsnr: 10214166 Rapport Daterad: 2015-06-19 Reviderad: 2015-06-24 Handläggare:

Läs mer

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun

RAPPORT. Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning vid järnvägsbro Myrens industriområde, Strömstads kommun 2010-07-06 Upprättad av: Linda Danielsson Granskad av: Kirsten Malmström Uppdragsnr: 10137505 Daterad: 2010-07-06

Läs mer

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun

Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Lilla Tjärby 33:1 och Lilla Tjärby 1:93, Bonnarpsvägen, Laholms kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Beställare: Laholms kommun 2013-09-19 NIRAS Miljö Djäknegatan 16 211 35 Malmö www.niras.se

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson

Miljöteknisk markundersökning Borgen 8, Kiruna Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson BILAGA 1 Miljöteknisk markundersökning WSP 2013-11-13 Miljöteknisk markundersökning 2013-11-13 Upprättad av: Veronica Östman Granskad av: Ylva Persson RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Kund Kiruna

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM:

DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: DOKUMENTNUMMER: MILJÖ-001 DATUM: 2015-05-19 Eds Prästgård Översiktlig miljöteknisk undersökning Beställare Veidekke Bostad AB www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Hälsingegatan 43 113 31 STOCKHOLM Tel

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/miljöteknik MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING BYGGMÄSTAREN 2, SOLNA RAPPORT 7 JUNI 2013 Uppdrag: 248417, Byggmästaren 2, Miljöteknisk undersökning Titel på rapport: MUR

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun

Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun NOVEMBER 2012 VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB Detaljplan för Ställverk vid Hog 4:1 Stenungsunds kommun PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX

Läs mer

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning

Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 6005-094 Antal sidor: 7 Antal bilagor: 5 Berga 15:1, Åkersberga Resultatrapport översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄSTERÅS 2015-11-10 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Jan Andersson, uppdragsledare

Läs mer

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning

Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Jernhusen AB Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Sundsvall 2012-06-26 Projekt Östra Bangården Östersund miljöteknisk markundersökning Rapport Datum 2012-06-26 Uppdragsnummer

Läs mer

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun

Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna kommun 2016-08-03 Kompletterande analyser - Översiktlig miljöteknisk markundersökning Valören 1 och 2 Eskilstuna

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller

UPPDRAGSLEDARE. Sara Häller UPPRÄTTAD AV. Sara Häller PM UPPDRAG Haga Entrè UPPDRAGSNUMMER 1331617100 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM 2016-03-29 Härtill hör: Bilaga 1 Fältrapport (32 sid) Utvärdering av resultat avseende översiktlig miljöteknisk markundersökning,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun

Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Miljöteknisk markundersökning f.d. Åryds glasbruk, Växjö kommun Rapport avseende provtagning av mark FÖRSTUDIE För: Länsstyrelsen i Kronoberg Version: Slutlig Upprättad: 2014-01-28 Uppdrag: 813-012 Org

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ RAPPORT NR: MRMRAP 2012-015/MJH. DATUM: 2012-05-28 KUND: MAF ARKITEKTER AB MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING KV KATTEN 6, LULEÅ Michael J Hopgood Tel 0920-604 88 Sms 073-052 18 17 michael.hopgood@mrm.se Lars

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos

Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos BILAGA Miljöteknisk markundersökning inför anläggande av nytt kontor Atlas Copco Avos 206-05-04 Bakgrund Syftet med provtagningen var att inför anläggande av nytt kontor på fastigheterna Signalen 3 och

Läs mer

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Antal sidor: 15 Antal bilagor: 6 Gasugnen 21 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning ÖREBRO 2013-12-12 Peter Larsson, uppdragsledare Emma Platesjö, handläggare www.structor.se ESKILSTUNA: Bruksgatan

Läs mer

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn

Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Bilaga 2 Vattenverksamhet 2014-06-18 Anläggande av rörlig gångbrygga i Nynäshamns Hamn Beskrivning av planerad verksamhet Bakgrund Större kryssningsfartyg lägger idag till på redden utanför Nynäshamn och

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL

RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL RESULTATRAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING STRAND 3:4, HUDIKSVALL 6 MAJ 2013 Uppdrag:, Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Köpmanberget område N Status: Färdig rapport Datum: 2013-05-06

Läs mer

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad.

Grap 13241. Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Grap 13241 Översiktlig miljöteknisk undersökning av f.d. Stockholms Yllefabrik, Stockholms Stad. Geosigma AB December 2013 Grapnummer 13241 Uppdragsnummer 603312 Version 1.1 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING

Läs mer

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål MILJÖGEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN Faveo Projektledning AB Skönsbergsvägen 3 856 41 SUNDSVALL +46 60 701 04 00 www.faveoprojektledning.se ORG. NR 556612-8186 Timrå kommun Vivstamon 1:53 och del av Vivsta 13:19 Detaljplan för industriändamål

Läs mer

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING KOMPLETTERANDE MARKMILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING Äpplet 7 Laholms kommun Rapport 20160908 Uppdragsnr: 10233234 Upprättad av: Michelle Tryggvesson Granskad och godkänd av Uppdragsnr: 10233234 Kompletterande

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge

Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge DGE Mark och Miljö RAPPORT Miljöteknisk markundersökning Konstruktören 1, Skänninge Mjölby kommun, Mjölby 2015-06-18 Uppdragsnr: 411993 Dokumentnr: 589115 Rapport upprättad av Uppdragsledare Rebecka Olsén

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet

1006 ISO/IEC 17025. Metodbeteckning Analys/Undersökning av Resultat Enhet Mätosäkerhet Rapport Nr 11141404 Sida 1 (2) Provets märkning : 1-1, 0-0.05 SS-EN 12880 Torrsubstans 23.0 % +/-10% SS-EN ISO 11885-1 Arsenik, As 4.3 mg/kg TS +/-20-30% SS-EN ISO 11885-1 Bly, Pb 21 mg/kg TS +/-20-25%

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna. Sweco Environment AB RAPPORT VALLENTUNA KOMMUN Översiktlig miljöteknisk markundersökning inom fastigheten Åby-Vallentuna 1:94 vid Åbygläntans förskola i Vallentuna Uppdragsnummer 1155937000 2013-05-20 Sweco Environment AB

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station

Grap Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning. Tvärbanans förlängning till Sickla Station Grap 07 Miljöteknisk mark- och grundvattenundersökning Tvärbanans förlängning till Sickla Station Geosigma Januari 0 Grapnummer 07 Uppdragsnummer 600 ersion.0 SYSTEM FÖR KALITETSLEDNING Uppdragsnr Grap

Läs mer

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA

KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA KOMPLETTERANDE REDOVISNING TILL MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UTFÖRD VID GREDELBY 7:85, KNIVSTA Rapport 2015-10-02 Upprättad av: Gärdsback Granskad av: Thomas Ittner Uppdragsnr: 10212282 Daterad: 2015-10-02

Läs mer

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2

Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 Fd Kågeverken, Hamneda Miljöteknisk undersökning enligt MIFO fas 2 För Länsstyrelsen Kronoberg Upprättad: 2010-06-30 Uppdrag: 610-001 Structor Miljö Göteborg AB Org nr 556747-0181 Kungsgatan 18 411 19

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Burlövs Bostäder AB Miljöteknisk markundersökning kv Ugglan, Arlöv, Burlövs kommun Upprättad av: Miljöfirman Konsult Sverige

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4)

Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund. Uppdrag och syfte. Utförande. Uppdragsnr: 10201528 1 (4) Uppdragsnr: 10201528 1 (4) PM Undersökning av inomhusluft vid två tillfällen vid Gunnesbo Gård, Lund Uppdrag och syfte På uppdrag av Lundafastigheter har WSP utfört provtagning av inomhusluft vid två tillfällen

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg

COWE. Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad. Creacon AB. Rapport. September 2011. COWl AB Skargardsgatan 1 Box 12076 402 41 Goteborg COWE COWl AB Skargardsgatan Box 076 0 Goteborg Telefon 00 80 0 00 Telefax 00 8000 www.cowi.se Creacon AB Miljoteknisk markundersokning Tanumsvagen, Grebbestad Rapport September 0 Version Granskad Utgivningsdatum

Läs mer

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult

SANDSTRÖM. Miljö & Säkerhetskonsult SANDSTRÖM Miljö & Säkerhetskonsult Översiktlig miljöteknisk markundersökning Borås Solrosen 7 och 8, Borås Stad sandström.se Datum: 08-06-12 Projektnummer: 18080 Uppdragsgivare: PEAB Sverige AB Upprättad

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2

Översiktliga markundersökningar vid Högsätra, Lidingö; MIFO fas 2 UTKAST Author Hanna Dillner Phone +46 10 505 00 00 Mobile +4676 110 09 39 E-mail hanna.dillner@afconsult.com Date 2015-04-29 Project ID 704642 Lidingö Stad Översiktliga markundersökningar vid Högsätra,

Läs mer

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642)

BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) 2013-06-14 BERGBADET OCH BARNBADET, ÄLGÖ MILJÖTEKNISK PROVTAGNING AV SEDIMENT OCH YTVATTEN producerad av WSP (uppdrag 10182642) Rapport Bergbadet och Barnbadet, Älgö Nacka kommun Miljöteknisk provtagning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson

Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo Upprättad av: Martin Eriksson Översiktlig miljöteknisk markundersökning inför byggande av flerbostadshus Köpmangatan 45, Timrå Timråbo 2016-10-20 Upprättad av: Martin Eriksson \\ser01sun2se\projects\5526\10236906\3_dokument\36_pm_rapport\miljö\rapport

Läs mer

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m)

Delområde 1/parkmark (mg/kg Ts) Platsspecifika riktvärden beroende på djup (m) Sammanställning av platsspecifika riktvärden jord, Mölnlycke fabriker Fördjupad riskbedömning och platsspecifika riktvärden. ÅF Infratsructure AB. Uppdragsnr: 712855 Bilaga 2.1 Delområde 1/parkmark KM

Läs mer

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen

VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen VILLA FEHR, NÄTTRABY Miljöteknisk markundersökning och riskbedömning av föroreningssituationen PM 2015-12-20 Reviderad 2016-02-16 Upprättad av: Per Sander Granskad av: Jerry Forsberg all: Rapport Advanced

Läs mer

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning

Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Särö centrum, Kungsbacka kommun Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-01-30 Beställare: Kungsbacka Kommun 434

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning

PM Miljöteknisk undersökning Uppdrag nr. 15U27727 PM Miljöteknisk undersökning Vilunda 18:1, Upplands- Väsby kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 1 (6) Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands-Väsby kommun Vilunda detaljplan

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Gunhild 4 och 7, Spånga

Gunhild 4 och 7, Spånga Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Översiktlig miljöteknisk markundersökning Gunhild 4 och 7, Spånga Beställare: JM AB Datum: 2015-10-16 Rev: 2015-10-20

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Miljöteknisk markundersökning Kvarngärdet 9:3 Råbyvägen, Uppsala Uppsala kommun Projekt nr: 213 040 00 Uppdragsgivare: JM AB/St1 Sverige AB Upprättad av: Tommi Soveri Granskad av: Christian Lindmark Godkänd

Läs mer

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum

RAPPORT. PM - Kontrollprovtagning av grundvatten vid före detta Sunne Kemiska Tvätt och Kostympress. Datum RAPPORT Handläggare Olof Johansson Ström Tel +46 010 505 31 44 Mobil +46 0703 87 11 60 Fax +46 010 505 30 09 olof.johansson.strom@afconsult.com Datum 2016-01-18 Uppdragsnr 712321 PM - Kontrollprovtagning

Läs mer

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts Journalnr A001181-11 8468075-1797483 Provtagare/referens Djup Linda Sohlman 0,6-1,2 m Provets märkning 145594_50, BP 23_34 11-02-08 Analysrapport klar 11-02-23 Sida 1 (2) Bensen Toluen Etylbensen M/P/O-Xylen

Läs mer

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Asknäs bussgata, Ekerö kommun SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING UPPDRAGSNUMMER RAPPORT Asknäs bussgata, Ekerö kommun UPPDRAGSNUMMER 2175047000 ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING 2016-06-22 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ FASTIGHET AIDIN GERANMAYEH ANNA AHLGREN MÅRTENSSON repo001.docx

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilagor

Innehållsförteckning. Bilagor Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte... 1 2. Bakgrund... 1 3. Undersökningen... 2 4. Resultat och utvärdering... 3 5. Slutsatser och rekommendationer... 4 Bilagor Bilaga 1: Plankarta översikt (2

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor

BILAGA A.1. Grundläggande karakterisering av muddermassor Sanering av Miljökonsekvensbeskrivning BILAGA A.1 BILAGA A.1 Grundläggande karakterisering av muddermassor Samlingsprover: 100296 Inre hamnen 1) 100297 Väster ön Rävsmålan 2) 100298 Öster ön Rävsmålan

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm LAHOLMSHEM AB SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ repo001.docx 2012-03-2914 LAHOLMSHEM AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Kobben 2, Laholm UPPDRAGSNUMMER 1210290000 2015-02-24 SWECO ENVIRONMENT AB HELSINGBORG MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ ANNA OLOFSSON

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun

RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun RAPPORT Miljöteknisk markundersökning inför exploatering Tjädern 19, Jönköpings kommun För A& Hotell och Vandrarhem Att: Sandra Jansson Upprättad: 2015-10-12 Reviderad: 2015-11-02 Uppdrag: 1215-143 Tjädern

Läs mer