Etablering på ägarrättsmarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etablering på ägarrättsmarknaden"

Transkript

1 Etablering på ägarrättsmarknaden 29 februari 2012

2 Titel: Etablering på ägarrättsmarknaden Redovisning av regeringsuppdrag S2011/3877/PBB (delvis) Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-75/11

3 3(51) Innehåll Innehåll... 3 Sammanfattning Uppdraget Avgränsningar Struktur Att äga eller inte äga? Bostadsmarknaden idag Bostadsbeståndet Bostadspriser Hushållens förmögenhet och finansiering av köp Kategorier som särskilt nämns i uppdraget Miljonprogramsområden Ungdomar Inkomstkrav Instrument för etablering och stärkt betalningsförmåga Inträde att kunna köpa en bostad Bidrag till köp Australien Uppmuntra sparande Australien Finland Frankrike Norge Tyskland Sverige Delat ägande Storbritannien Sverige Köpoption Garantier/förmånliga lån Finland Kanada Norge Sverige Boende att kunna bo kvar Bidrag Sverige Försäkringar/garantier Storbritannien Sverige Lånevillkor Finland Sverige Utträde att kunna flytta Garanti/boprisförsäkringar Holland Storbritannien Sverige Överväganden Inträde Stimulans till bosparande Boende Utträde Förslag och konsekvenser...43

4 4(51) 5.1. Sparstimulans Alternativ Skattereduktion Sparpremie/räntebonus Krets av sparare Konsekvenser för hushåll Konsekvenser för samhället Statens kostnader och intäkter Berörda aktörer Övriga förslag Referenser och kontakter Referenser Kontakter... 51

5 5(51) Sammanfattning BKN har fått i uppdrag att utreda åtgärder för att underlätta etablering på ägarrättsmarknaden. BKN har tolkat uppdraget som ett uttryck för att regeringen vill undersöka dels möjligheterna att fler hushåll, som har betalningsförmåga, etablerar sig på ägarrättsmarknaden, dels vilka instrument som kan vara lämpliga för att underlätta etablering. Det finns många fördelar för den enskilde att äga sin bostad. Inte minst är det tilltalande att kunna påverka boendekostnaderna genom eget arbete och att utforma boendet efter egna preferenser. Bostadsägande gör det möjligt att ta del av en generell värdeökning. Hushållets egna kapital ökar genom amorteringar och inflation som reducerar lånet i reala termer. Uppbyggnad av eget kapital ger möjlighet till ytterligare konsumtion av bostad och/eller annan konsumtion samt att hantera oförutsedda händelser. En ökad andel bostadsägare kan också för samhället i stort innebära ökad välfärd och en stabilare ekonomi. Det är dock inte riskfritt att äga sin bostad. Det krävs en buffert för att klara av reparationer och underhåll liksom oförutsedda händelser. Minskade inkomster kan tvinga fram en försäljning med kvarstående skuld för hushållet som resultat. Bostadsmarknaden har betydelse även för andra delar av samhället. Arbetsmarknaden, och därmed i förlängningen också tillväxten, påverkas av hushållens vilja och möjlighet att flytta. Svårigheter att få bostad på tillväxtorter liksom negativa tillgångsvärden på bostäder minskar hushållens mobilitet. Andelen som äger sin bostad har ökat under senare år, samtidigt har bostadspriserna på många håll stigit kraftigt, belåningsgraden har ökat och hushållen har ett relativt litet sparat kapital att använda vid köp av bostad. Det finns idag en vida spridd medvetenhet om att eget sparkapital krävs för att kunna behålla standarden då de yrkesverksamma åren är över. Drygt var tionde åring sparar till sin ålderdom. Medvetenheten om att det krävs eget kapital för att köpa bostad är inte lika stor. För att underlätta etablering på ägarrättsmarknaden föreslår BKN att sparande till egen bostad stimuleras. Att kunna finansiera bostadsköpet är en avgörande faktor för att kunna etablera sig i ägd bostad. Lägre belåningsgrad har inneburit att behovet av egen kontantinsats ökat. Ett regelbundet sparande ökar också hushållets kreditvärdighet och därmed möjligheten att låna till bostadsköpet. BKN avser vidare att följa utvecklingen av delat ägande, användandet av köpoptioner och återköpsgarantier samt utvecklingen av boprisförsäkringar för hushållen.

6 6(51) 1. Uppdraget Regeringen beslutade den 7 april 2011 att ge BKN i uppdrag att utreda åtgärder för att underlätta etablering på ägarrättsmarknaden. I ägarrättsbegreppet ingår också indirekt ägande av bostad genom bostadsrätt. Uppdraget ska ses mot bakgrund av att BKN i december 2010 lämnade rapporten Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier. BKN bedömde i utvärderingen att det finns etableringshinder på bolånemarknaden men att förvärvsgarantier i nuvarande form inte är en lösning på problemet. BKN föreslog därför att förvärvsgarantierna skulle avvecklas och att en ny stödform skulle utredas i samarbete med intressenterna på marknaden. Det senaste decenniets bostadsprisutveckling har inneburit att tröskeln till bostadsmarknaden har höjts. Det nu aktuella uppdraget har BKN tolkat som ett uttryck för att regeringen dels vill undersöka möjligheterna att fler hushåll, med betalningsförmåga, etablerar sig på ägarrättsmarknaden, dels vilka instrument som kan vara tänkbara för att underlätta etablering. I uppdraget ingår att göra en bred genomgång av möjliga instrument samt utifrån denna analys föreslå lämpligt eller lämpliga instrument tillsammans med en konsekvensanalys. Arbetet ska göras i samarbete med berörda parter. Arbetet har bedrivits som sedvanligt utredningsarbete kompletterat med intervjuer och samtal med representanter för byggherrar, fastighetsägare, långivare, myndigheter m fl. Samarbetet med berörda parter har skett i flera steg. Inledningsvis för att få en bild av vilka instrument som används internationellt och nationellt, hur de är konstruerade och vilka effekter de fått. Under uppdragets senare del har samverkan varit mer koncentrerad till att stämma av slutsatser och förslag. Inom ramen för uppdraget har även en webbenkät genomförts. Enkäten riktade sig till boende i miljonprogramsområden runt om i landet Avgränsningar I korthet kan man säga att det är kombinationen av individens betalningsvilja och betalningsförmåga som styr möjligheterna att köpa en bostad. Åtgärder för att påverka betalningsviljan dvs. om och hur mycket en enskild person är beredd att betala för sitt boende bedöms ligga utanför detta uppdrag. Huvudfokus ligger på att underlätta tillträdet för den som vill äga sin bostad, minska risken för att sviktande betalningsförmåga tvingar fram en försäljning samt i någon mån underlätta frånträdet från bostaden utan en kvarstående skuld. Att kunna finansiera bostadsköpet är en avgörande faktor för att kunna etablera sig i ägd bostad. Vårt arbete har därför i första hand koncentrerats till finansieringsfrågan.

7 7(51) Våren 2009 infördes upplåtelseformen ägarlägenheter i Sverige. Ägarlägenheter kan främst bildas genom nyproduktion. Under vissa förutsättningar kan befintliga lokaler omvandlas till ägarlägenheter. Befintliga bostads- eller hyreslägenheter kan dock inte ombildas till ägarlägenheter i dagsläget. Då denna fråga bereds inom Regeringskansliet avstår BKN från att analysera konsekvenserna av en sådan förändring Struktur I avsnitt 2 ges en översiktlig bild av bostadsbeståndet, inkomster m.m. samt en beskrivning av ägande och vad ägande kan innebära för den enskilde och samhället i stort. Avsnitt 3 innehåller en genomgång av de instrument vi funnit intressanta nationellt och internationellt. Genomgången följer ägandets tre faser; köp, förvaltning och försäljning. Våra överväganden behandlar vi i avsnitt 4. Förslagen och dess konsekvenser följer i avsnitt 5.

8 8(51) 2. Att äga eller inte äga? Att ordna en bostad är först och främst ett ansvar för den enskilda individen. Hushåll i olika livsfaser väljer olika upplåtelseformer för sitt boende. De personliga preferenserna skiljer sig mycket åt; var vill jag bo, vilken typ av bostad vill jag ha, hur mycket är jag beredd att betala m.m. Bostaden är vårt hem men kan också vara ett investeringsobjekt. Inom nationalekonomin antar man att individer är rationella och fullt ut begriper frågan de ställs inför. I praktiken är det individuella beslutsfattandet i många fall inte särskilt väl underbyggt. Allt ägande innebär en risk, detta gäller även bostäder. För de allra flesta är bostadsköpet den största affär som görs. Hur köpet finansieras påverkar ekonomin både på kort och på lång sikt. Ett förstagångsköp som görs när bostadspriserna är höga, innebär ofta stora lån och därmed högre sårbarhet vid stigande räntor och vikande priser. Hushållets sammansättning har också stor betydelse för hur riskutsatt man är. Sammanboende/gifta har stordriftsfördelar samtidigt som två arbetsinkomster gör hushållet mindre utsatt vid sjukdom och arbetslöshet. Att äga eller inte äga är både en fråga om tycke och smak och om ekonomi och risktagande. För den enskilde Att äga sin bostad är för många starkt förknippat med känslor. En frihetskänsla att själv bestämma hur bostaden ska se ut men också en känsla av att betala till sig själv. För den som vill bo i småhus finns det dessutom små möjligheter att få drömmen uppfylld på annat sätt än att köpa sin bostad. Det finns många fördelar för den enskilde att äga sin bostad. Bostadsägande gör det möjligt att ta del av en generell värdeökning. Hushållets kapital ökar genom amorteringar och inflation som reducerar lånet i reala termer. Uppbyggnad av eget kapital ger möjlighet till ytterligare konsumtion av bostad och/eller annan konsumtion samt till att hantera oförutsedda händelser. Hushåll som äger sin bostad får göra skatteavdrag för delar av sina räntekostnader. Den tidigare fastighetsskatten är ändrad och för de allra flesta är fastighetsavgiften väsentligt lägre. Hushållet kan genom eget arbete minska kostnaderna för drift- och underhåll. Till skillnad från hushåll som hyr sin bostad utgår inte heller något vinstpåslag på boendekostnaden. Det är dock inte riskfritt att äga sin bostad. Ju kortare tid man planerar att bo kvar i samma bostad, desto mindre attraktivt är det att äga den. Det krävs en buffert för att klara av reparationer och underhåll liksom oförutsedda händelser. Minskade inkomster kan tvinga fram en försäljning och hushåll, som

9 9(51) tvingas sälja med förlust och där försäljningspriset inte täcker kvarvarande skuld, är fortsatt betalningsskyldiga. Under stora delar av 00-talet har bostadspriserna stigit kraftigt, vilket troligen inneburit att bostadsköpare underskattat risken med prisvariationer. Internationella och svenska undersökningar har också visat att många konsumenter har svårt att förstå finansiell information om produkter och villkor 1. Detta i kombination med att många finansiella beslut tas sällan och att konsekvenserna av valen märks långt senare gör att många hushåll kan ha svårt att ta långsiktigt välgrundade beslut. För samhället Alla har behov av att ha någonstans att bo vilket gör bostadsfrågan till en central del av välfärden. Regeringens mål för bostadsmarknaden är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader med långsiktigt stabila regelverk samt sunda och förutsägbara villkor för byggande, ägande och förvaltning av bostäder. Bostäder med god kvalitet ska eftersträvas och konkurrens ska råda inom byggsektorn och bostadsmarknaderna. Utbudet ska styras av efterfrågan och bidra till en fungerande arbetsmarknad i alla delar av landet. En ökad andel bostadsägare kan för samhället i stort innebära ökad välfärd och en stabilare ekonomi. Pensionssystem etc. påverkas genom att hushållens förmögenhet kan ökas. Bostadsområden kan få ett bättre socialt klimat genom att upplåtelseformer blandas och de boende blir mer trogna sitt område. Bostadsmarknaden har betydelse även för andra delar av samhället. Arbetsmarknaden, och därmed i förlängningen också tillväxten, påverkas av hushållens vilja och möjlighet att flytta. Svårigheter att få bostad på tillväxtorter liksom negativa tillgångsvärden på bostäder minskar hushållens mobilitet. För en väl fungerande bostadsmarknad krävs en väl fungerande bolånemarknad. Fungerar bolånemarknaden dåligt kan det få stora ekonomiska och sociala konsekvenser, vilket finanskrisen har satt fokus på under senare år Bostadsmarknaden idag Bostadsbeståndet I Sverige finns det ca 4,5 miljoner bostäder avsedda för permanent boende, fördelat på 44 % småhus och 56 % flerbostadshus. Det antal lägenheter som tillkommer varje år i form av nybyggnation är visserligen en liten andel av beståndet men innebär ändå att en viss förändring kan skönjas i bostadsstockens sammansättning. Under det senaste decenniet har drygt lägenheter färdigställts, två tredjedelar av dessa är bostads- eller äganderätter. Detta kan jämföras med byggnationen under 90-talet då det 1 Se bl.a. Finansinspektionen Unga vuxna behöver bättre räknefärdigheter

10 10(51) färdigställdes nästan lika många bostäder men andelen bostads- och äganderätter uppgick till drygt 40 %. Under 00-talet har även hyresrätter ombildats till bostadsrätter. Antalet ombildade lägenheter skattas till ca Successivt har andelen bostäder upplåtna med bostads- eller äganderätt ökat. Tabell 1. Bostadsbestånd 2010 fördelat på upplåtelseform och hustyp. Procent Upplåtelseform Flerbostadshus Småhus Hyresrätt 63 3 Bostadsrätt 37 4 Äganderätt 93 Källa: SCB Fördelningen mellan hustyper och upplåtelseformer skiljer sig mycket åt i olika delar av landet. Oavsett var vi bor kan det vara svårt för den som vill bo i småhus att hitta alternativ till att äga bostaden. Medan den som väljer att bo i flerbostadshus har större utrymme att välja mellan att hyra och äga. Andelen som bor i bostads eller äganderätt har successivt ökat under den senaste trettioårsperioden. I början av talet bodde tre av fem i en ägd bostad. År 2010 hade andelen ökat till två av tre, en ökning med 6 procentenheter. Tabell 2. Boende i bostadsrätt eller äganderätt, ålder år. Procent Kvinnor 60,8 65,2 63,8 66,4 Män 62,1 66,8 66,3 68 Samtliga 61,4 65,9 65,1 67,2 Källa: SCB, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF) Hur stor andel som bor i en ägd bostad skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper, kön och hushållstyper. I åldersgruppen år bor nu nästan fyra av fem i ägd bostad, en ökning med 18 % sedan Vi bor även kvar längre i våra ägda bostäder, andelen åringar som bor i ägd bostad har ökat med 34 % sedan Att kvarboendet ökar är troligen en av anledningarna till att andelen år som bor i ägd bostad minskat med 6 % till 50,5 %. 2

11 11(51) Tabell 3. Boende i ägd bostad, ålder år. Grupper som utmärker sig. Procent. Grupp Procentuell Kommentar Förändring åringar 66,2 77,8 +18 Högst andel Kvinnor år 57,2 51,4-10 Åldersgrupp där andelen minskar mest Kvinnor år 47,4 63,7 +34 Åldersgrupp där andelen ökar mest Ensamstående kvinnor med barn 38,5 34,4-11 Hushållstyp där andelen minskar mest och där Sammanboende utan barn andelen är lägst 63,4 76,3 +20 Hushållstyp där andelen ökar mest Källa: SCB, Undersökningar om levnadsförhållanden (ULF) Ägarandelen bland hushåll med utländsk bakgrund är ca 50 %, medan motsvarande siffra för hushåll med svensk bakgrund är ca 70 %. Sedan 1980 har ägarandelen bland utrikes födda ökat snabbare än för inrikes födda med två inrikes födda föräldrar, 17 % jämfört med 10 %. Den grupp som ökat sin andel mest under perioden är dock inrikes födda med en utrikes född förälder där andelen ägande vuxit från 50 till 65 %. Även inkomsten styr hur vi bor. De med högst disponibel inkomst bor företrädesvis i äganderätt, medan de med lägst disponibel inkomst framförallt bor i hyresrätt. Tabell 4. Befolkningen fördelad efter inkomst och boendeform Procent Inkomst Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt mm Upp till *Hyresrätt mm består av hyresrätt 1:a hand, hyresrätt 2:a hand och andelslägenhet, egen hyresfastighet, inneboende, boende utan hyreskontrakt. Källa: SCB, Hushållens ekonomi (HEK) De grupper där andelen bostadsägande är lägst är Ensamstående kvinnor med barn 34 % Personer med utländsk bakgrund ca 50 % Åldersgrupperna år och 85+ år ca 50 %

12 12(51) Bostadspriser Under stora delar av 00-talet har bostadspriserna stigit kraftigt. Flera faktorer har legat bakom denna utveckling. Ökade disponibla inkomster och möjlighet att låna med begränsat eget kapital är två viktiga faktorer. Frånvaron av krav på amortering liksom skattesubventionerade ränteavdrag leder till att månadskostnaden för boendet minskar och ger utrymme för att efterfråga dyrare boende. BKN har i flera rapporter 3 påtalat att bostadspriserna är högre än vad som är långsiktigt fundamentalt motiverat och att vi står inför en anpassning av dem. Enligt SCB:s småhusbarometer sjönk priserna på småhus med 1 % på riksnivå under perioden september-november 2011 jämfört med samma period föregående år. I 13 av 21 län redovisas sjunkande priser. 4 Priserna har, enligt Mäklarstatistik, fortsatt att falla på småhus, under oktoberdecember 2011 med 2 % medan bostadsrätterna ökat med 2 %. I december månad föll dock priserna på bostadsrätter med 11 %. December påverkas dock mycket av säsongsvariation. Av storstadsregionerna är det Malmö-regionen som har det största prisfallet. Snittpriset i landet för ett småhus var under perioden okt-dec 2011 drygt 2,1 miljoner kronor. Under perioden gjordes st. köp. Totalt st. bostadsrätter såldes under samma period till ett snittpris på närmare 1,5 miljoner kronor. Priserna varierar dock kraftigt mellan olika delar av landet. I Stockholms län kostade en villa i snitt drygt 3,8 miljoner kronor medan snittpriset i Västernorrlands län var drygt 1 miljon kronor. 5 3 Se bl a BKN:s Marknadsrapport Bostaden en riskfylld tillgång 4 SCB Småhusbarometern t.o.m. november Mäklarstatistik per 17 jan 2012.

13 13(51) Källa: SCB Hushållens förmögenhet och finansiering av köp Den senaste förmögenhetsstatistiken, från 2007, visar att två tredjedelar av Sveriges befolkning har finansiella tillgångar som understiger Nästan var fjärde person saknar helt finansiella tillgångar. De flesta befolkningsgrupper har fått högre ekonomisk standard under 00-talet men ökningen har varit större för vissa grupper. Till exempel har den ekonomiska standarden ökat mer i de övre inkomstskikten. Den tiondel av befolkningen med högst inkomster har haft en inkomstökning på nästan 50 % mellan 1999 och Det kan jämföras med en ökning på 13 % för den tiondel av befolkningen med lägst inkomster. Samtidigt har andelen av befolkningen med låg ekonomisk standard ökat under 00-talet. Från 8,4 % 1999 till 14,5 % Andelen är högst bland unga ensamboende och bland ensamstående kvinnor med barn. Boendeutgiften för hushållen har ökat under de senaste åren. Den årliga boendeutgiften 2010 i ett ägt småhus är i genomsnitt kr, i hyresrätt är den årliga boendeutgiften kr och i bostadsrätt kr. Trots ökningen har hushållens konsumtionsutrymme ökat, dvs. den summa som återstår av den disponibla inkomsten när boendeutgiften är betald. Mest 6 SCB, Förmögenhetsstatistik Finansiella tillgångar innehåller bankmedel, räntefonder, andra fonder än räntefonder, börsnoterade aktier, obligationer och övriga värdepapper samt skattepliktig försäkring. Privat pensionssparande ingår inte.

14 14(51) pengar kvar att konsumera för hade gruppen boende i äganderätt. 7 Konsumtionsutrymmet beräknas för 2012 jämfört med 2009 öka realt i snitt med knappt 5 % för boende i hyresrätt och egnahem och med 6 % för boende i bostadsrätt 8. Hushållens ekonomiska situation innebär att majoriteten av de som köper bostad behöver låna pengar för att finansiera köpet. Men det krävs också, i normalfallet, sparat kapital. Nordea uppger att 76 % av svenskarna och 65 % av de unga har ett regelbundet sparande där var fjärde mellan år sparar målmedvetet för att ha råd med ett eget boende. Det månatliga sparandet för en åring ligger i genomsnitt på knappt kr. 9 Drygt en tredjedel av alla vuxna har inget sparkapital alls eller som mest kr. I åldern år har närmare en fjärdedel inget sparkapital alls. Boende i storstad sparar, jämfört med de som bor på små orter, i större utsträckning till en semester/resa och ett nytt boende. 10 Så många som 17,4 % av hushållen över 16 år uppger att de har en kontantmarginal på mindre än kr. I åldersgruppen år uppger nästan var fjärde att deras kontantmarginal är så låg. Mer än hälften av hushållen med låg kontantmarginal återfinns bland ensamstående med barn. 11 Mellan 2006 och 2010 syntes en nedåtgående trend med negativt sparande, som mest minus 26 miljarder kronor år vände dock denna trend, även om sparandet i kvartal 3 var måttliga 0,3 miljarder kronor. Hushållen sålde aktier och fondandelar för knappt 10 miljarder och ökade sparandet, i den tryggare sparformen bankinlåning med 28 miljarder kronor under Dagens höga priser gör att de som vill köpa sin bostad i större utsträckning än tidigare måste finansiera detta med lån. Belåningsgraden 13 på samtliga ägda svenska bostäder, belånade som obelånade egna hem och bostadsrätter, är idag ungefär 46 %. Alla hushåll som äger sina bostäder har dock inte bostaden belånad vilket innebär att belåningsgraden för enbart belånade bostäder istället bedöms till 69 % SCB, HEK Genomsnittlig boendeutgift, boendeutgiftsprocent och konsumtionsutrymme per konsumtionsenhet efter upplåtelseform. 8 Boverket, Hushållens boendeekonomi år 2009 med prognos för Nordea, Unga målmedvetna sparare har egen bostad i sikte, Swedbank, Så sparar svenskarna IV 11 SCB, Undersökning av levnadsförhållande (ULF) SCB, Finansräkenskaper tredje kvartalet Belåningsgraden beräknas som värdet av utestående bostadslån enligt finansmarknadsstatistiken i relation till marknadsvärdet av egna hem och bostadsrätter. 14 BKN, Kortsiktiga hushåll i riskzonen lärdomar för framtiden

15 15(51) Källa: SCB Hösten 2010 införde Finansinspektionen rekommendationer om begränsning av belåningsgraden på bostäder, det s.k. bolånetaket. Regleringen avser nya bostadslån och innebär att lån med pantsäkerhet i bostaden maximalt bör uppgå till 85 % av bostadens värde. Därutöver rekommenderar Bankföreningen sina medlemmar att lån som överstiger 75 % av bostadens värde bör amorteras Kategorier som särskilt nämns i uppdraget Miljonprogramsområden I uppdraget nämns specifikt etableringssvårigheter i samband med ombildningar, särskilt i områden med stor dominans av hyresrätter. Många miljonprogramsområden kännetecknas av stor dominans av hyresrätter. År 2006 bodde personer i ett flerbostadshus som klassas som miljonprogramsområde av dessa bodde i hyreslägenheter. Miljonprogramshusen finns både i glesbygd och större kommuner men är kraftigt överrepresenterat i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 15 Miljonprogramsområden skiljer sig från samhället i stort genom att andelen utlandsfödda är kraftigt överrepresenterad, sysselsättningsgraden är lägre liksom utbildningsnivån och medianinkomsten. 15 Institutet för bostads- och urbanforskning J Hugosson Miljonprogramsområden idag uppdrag till Statens bostadskreditnämnd

16 16(51) I en undersökning gjord av Miklo hösten framkom att i snitt 35,5 % av dem som bor i miljonprogram planerar att byta bostad inom det närmsta året. Störst andel, drygt hälften, som vill flytta är i åldern år. Bland dem som skulle vilja äga en bostad men som upplever att de inte kan bedömer i snitt 67,1 % att de inte har råd och 12,1 % att de inte får banklån. Det skiljer sig dock åt mellan åldersgrupperna. Tabell 5. Vad hindrar dig från att äga din bostad? Procent år år år år Total Jag har inte råd 81,2 69,6 59,2 61,1 67,1 Jag får inget banklån 6,2 10,1 21,1 5,6 12,1 Jag känner mig inte tillräckligt insatt Det känns för riskabelt Jag bor med någon annan som står på kontraktet 0 1,3 7,9 8,3 4,2 2,1 6,3 1,3 11,1 4,6 6,2 0 1,3 5,6 2,5 Annat 4,2 12,7 9,2 8,3 9,6 Källa: Miklo Av dem som vill äga sin bostad anger 45,2 % att de ser det som en bra investering. Men endast var femte vill köpa den bostad de bor i idag. I åldersgruppen åringar är det bara 13,4 % som vill köpa bostaden de bor i. Anledningen till att de istället vill köpa en annan bostad skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper men den främsta anledningen är att lägenheten inte passar familjens behov. Tabell 6. Varför skulle du vilja köpa en annan bostad än den du bor i? Procent år år år år Total Jag trivs inte i området 19,7 18,9 14,7 11,5 17,4 Jag tror inte det är en 19,7 13,6 19,1 19,2 16,7 bra investering att köpa något i området Jag tror inte lägenheten 16,4 16,7 13,2 34,6 17,4 jag bor i är en bra investering (för höga månadskostnader, dåligt skick etc) Lägenheten passar inte 31,1 34,8 35,3 19,2 32,8 familjens behov (behöver större/mindre) Annat 13,1 15,9 17,6 15,4 15,7 Källa: Miklo 16 Frågeställningar på uppdrag av BKN som en del i undersökningen Sveriges Miljonprogram.

17 17(51) Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt har varit aktuellt i många miljonprogramsområden. I snitt är det dock endast var femte som anser sig väl insatt i hur det går till att omvandla en hyresrätt till bostadsrätt eller att köpa en bostadsrätt Ungdomar Ungdomar nämns ofta som en grupp som har svårare att etablera sig på bostadsmarknaden 17. De flesta ungdomar, ca 50 %, bor i hyresrätt. Bostadsrätt är den näst mest vanliga boendeformen för ungdomar. Hyresrätt är den upplåtelseform som oftast efterfrågas, många gånger eftersom det är en flexibel boendeform. Samtidigt har ungdomar i regel små möjligheter att med eget kapital betala en insats för att få lån till ett bostadsköp. Medianen för unga vuxnas finansiella tillgångar var lägre än kr år Unga vuxnas disponibla inkomst har ökat från mitten av 1990-talet fram till 2009 men ökningen har planat ut. Bland äldre har ökningen fortsatt vilket innebär att de ungas ekonomiska situation har försämrats i jämförelse med äldres. Gruppen åringar har under 00-talet fått mindre kvar att leva på efter att ha betalat sitt boende åringar har en utplanande kurva medan äldre, år har fått allt mer att leva på efter att man betalat sitt boende Inkomstkrav Andelen som äger sin bostad har ökat under senare år. Samtidigt har bostadspriserna på många håll stigit kraftigt, belåningsgraden har ökat och hushållen har ett relativt litet sparat kapital att använda vid köp av bostad. Var vi bor i landet kan också påverka möjligheten att välja hur vi vill bo. Enligt en analys gjord av UC AB 2008 framkom att de som får avslag på sin låneansökan oftast får det pga. betalningsanmärkningar, skuldsaldo eller för låg inkomst. Unga personer och förstagångsköpare har troligen svårare att uppfylla flera av kreditinstitutens policyregler, de är nya på arbetsmarknaden och har därmed en relativt låg inkomst. Jobbsituationen kan förändras snabbt och de har oftare en kortare anställningsform. 19 För en villa som kostar 3,8 miljoner kronor, vilket är snittpriset i Stockholms län, krävs en gemensam årsinkomst på knappt kr för två personer med 2 barn som kan sätta in 15 % i egen insats och vill låna resterande del. För en villa i Västernorrlands län där snittpriset är väsentligt lägre, drygt 1 miljon kronor, krävs en gemensam årsinkomst på kr för samma familj. 17 Bl.a. BKN, Utvärdering av hyresgarantier och förvärvsgarantier 18 Ungdomsstyrelsen, Fokus11 En analys av ungas bostadssituation 19 BKN, Utvärdering av hyresgarantier och förvärvsgarantier

18 18(51) Tabell 7. Exempel bolånekalkyl villa Snittvilla i Stockholms län Köpeskilling Ränta Amorteringstid Bottenlån 75 % ,34 % 100 år Topplån 10 % ,34 % 10 år Egen insats Månadskostnad Räntor Amortering Drift Summa efter skatteavdrag Inkomstkrav: 2 vuxna med 2 barn * kr/mån * Exempel enligt Swedbanks bolånekalkyl feb Ingen hänsyn har tagits till andra lånekostnader etc. Snittpriset för en bostadsrätt i centrala Malmö var i januari drygt 1,1 miljoner kronor och snittlägenheten är 64 kvm. För ett sammanboende par utan barn som vill köpa en bostadsrätt krävs en gemensam årsinkomst runt kr. Tabell 8. Exempel bolånekalkyl bostadsrätt Snittbostadsrätt centrala Malmö, 64 kvm Köpeskilling Ränta Amorteringstid Bottenlån 75 % ,34 % 100 år Topplån 10 % ,34 % 10 år Egen insats Månadskostnad Räntor Amortering Avgift Summa Efter skatteavdrag Inkomstkrav: 2 vuxna utan barn * kr/mån * Exempel enligt Swedbanks bolånekalkyl feb Ingen hänsyn har tagits till andra lånekostnader etc. Antagen avgift förening 650 kr/kvm Inkomstnivåerna kan jämföras med om hushållet istället väljer att bo i en hyresrätt. Snitthyran i riket för en 3-rumslägenhet var kr/år. Många hyresvärdar ställer krav på att hushållets inkomst ska uppgå till minst 3 gånger årshyran i samband med att hyreskontrakt tecknas. För snittlägenheten krävs därmed en årsinkomst på kr.

19 19(51) 3. Instrument för etablering och stärkt betalningsförmåga Många länder använder olika typer av åtgärder för att underlätta etablering på bostadsmarknaden och/eller stärka betalningsförmågan hos hushållen. Det kommande avsnittet innehåller en genomgång av instrument som används internationellt men också ett antal initiativ som förekommer på den svenska bostadsmarknaden. I den följande genomgången har vi valt att dela upp ägandet i tre faser; inträdet - själva köpet av bostaden, förvaltning - tiden medan jag äger och utträdet försäljning av bostaden. Beskrivningen av instrumenten följer, i möjligaste mån, denna indelning. Även om fokus i uppdraget är etablering, dvs. själva inträdet, bedömer vi att alla tre faser hänger ihop och är centrala för hushåll som vill etablera sig på ägarrättsmarknaden Inträde att kunna köpa en bostad I samband med inträdet är frågan om finansiering av bostadsköpet central. Hur hög är tröskeln jag ska ta mig över dvs. vad kostar bostaden? Hur ser finansieringsmöjligheterna ut? Hur hög kontantinsats har jag? Hur mycket får jag låna? Nedan följer ett antal instrument som på olika sätt ökar hushållens möjligheter att etablera sig Bidrag till köp Flera länder 20 använder eller har använt riktade bidrag till hushåll som ska köpa sin första bostad. Australien First Home Owner Grant (FHOG) infördes 1 juli 2000 mot bakgrund av ökade bostadspriser och att Goods and Service Tax (GST) 21 infördes. Stödet på AUD 22 syftar till att hjälpa förstagångsköpare att köpa bostad men ändrades under 2004 till att även gälla personer som hade ägt en bostad tidigare men inte bott i denna. Bortsett från kriterier rörande tidigare ägande, 20 I USA infördes American Dream Downpayment Initiative (ADDI) i december ADDI bidrog med den egna insatsen och kostnaden för bostadsköpet för personer som var berättigade (förstagångsköpare med en inkomst som inte översteg 80 % av medianinkomsten i området). Stödet till en bostadsköpare fick inte överstiga USD eller 6 % av priset på bostaden. Medel anslogs för åren och upp till 200 miljoner USD betalades ut årligen. (www.hud.gov) I Finland fanns en bosparpremie inom BSP-systemet (se mer under ) Bosparpremien innebar att den som köpte sin bostad under perioden 1 juli december 2011 fick en premie på euro. 21 Bred skatt på varor och tjänster, 10 % 22 1 AUD = ca 7 SEK

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier

Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier 21 dec 2010 Titel: Utvärdering av kommunala hyresgarantier och förvärvsgarantier Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) BKN:s dnr: 17-146/10

Läs mer

Sverige behöver ett bättre bosparande En rapport från TMF, HSB, Riksbyggen och Villaägarna 2014 Peder Palmstierna, vostra konsulter

Sverige behöver ett bättre bosparande En rapport från TMF, HSB, Riksbyggen och Villaägarna 2014 Peder Palmstierna, vostra konsulter Sverige behöver ett bättre bosparande En rapport från TMF, HSB, Riksbyggen och Villaägarna 2014 Peder Palmstierna, vostra konsulter 1 Bakgrund... 3 1.1 En bostadspolitik för unga... 3 1.1. Bolånetaket...

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Ungas etablering på bostadsmarknaden

Ungas etablering på bostadsmarknaden Ungas etablering på bostadsmarknaden en problembeskrivning med förslag till lösningar Stockholm den 3 augusti 2006 Roger Bernow Ted Lindqvist 2 (24) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Unga flyttar till tillväxtregioner...3

Läs mer

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Riksbanksstudier, april 2014 s v e r i g e s r i k s b a n k Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 4. Boende och krediter Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR... 3 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING 1971-2011...

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans.

Bostadsägarlandet. DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Bostadsägarlandet DEN NORSKA MODELLEN: En annan väg till ökat byggande, lägre boendekostnader och en bostadsmarknad i balans. Veidekke, Juni 2014 2014 Veidekke Layout: Arkeobild Tryck: Komplätt Digital

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder En rapport från EY på uppdrag av Hyresgästföreningens riksförbund juli 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad

Allmänna råd om begränsning av lån mot säkerhet i bostad BESLUTSPROMEMORIA Datum 2010-07-08 FI Dnr 10-1533 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Allmänna råd

Läs mer

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar

Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Boverket mars 2013 Titel: Etableringshinder för individer och hushåll med svaga förutsättningar Dnr: 2102-536/2013 Boverket 2013 Innehåll

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse

Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse Marknadsrapport Februari 2011 Titel: Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse, Marknadsrapport,

Läs mer

Det måste bli lättare att flytta

Det måste bli lättare att flytta 2012:8 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Det måste bli lättare att flytta Hur flyttskatter låser Stockholms bostadsmarknad Det måste bli lättare att flytta Bostadssituationen i huvudstadsregionen

Läs mer

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport

Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Vägval i bostadskarriären Marknadsrapport Maj 212 Titel: Vägval i bostadskarriären, Marknadsrapport, maj 212 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson: Alexandra Leonhard,

Läs mer

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008

Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen. 19 december 2008 + Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen 19 december 2008 Titel: Upprustning av miljonprogrammets flerbostadshus Statlig medverkan i finansieringen Utgiven av:

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Låst läge på bostadsmarknaden

Låst läge på bostadsmarknaden Maj 2014 Låst läge på bostadsmarknaden Marknadsrapport Titel: Låst läge på bostadsmarknaden, Marknadsrapport, maj 2014 Utgiven av: Boverket Författare och kontaktperson: Bengt Hansson 0455-35 33 75 Analysarbete:

Läs mer

Bostadsmarknaden i Frankrike - statlig finansiell medverkan m.m.

Bostadsmarknaden i Frankrike - statlig finansiell medverkan m.m. Bostadsmarknaden i Frankrike - statlig finansiell medverkan m.m. 30 november 2009 Titel: Bostadsmarknaden i Frankrike - statlig finansiell medverkan m. m. Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) 30

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA -

A L L A G R U P P E R S B O S TA D S B E H O V O C H D E T F I N N S E T T S A M A R B E T E I N O M S TA - B O T K Y R K A H A R [ ] E N Ö K A N D E A N D E L U N G D O M A R. D E N N A F Ö R Ä N D R I N G I N N E B Ä R E T T K O M M A N D E B E H O V AV B O S T Ä D E R F Ö R U N G D O M A R S O M S T Å R I

Läs mer

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Per-Anders Bergendahl Monika Hjeds Löfmark Hans Lind Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län

Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län BYGGA OCH BO I UPPSALA LÄN - Underlag för bostadsbyggande Analys av regional bostadsmarknad År 2015 I Uppsala län Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby - Östhammar Länsstyrelsen har i uppdrag

Läs mer

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling

200 000 hyresrätter. Dags att gå från ord till handling 200 000 hyresrätter Dags att gå från ord till handling 1 Innehåll Bostadsbristen är akut dags att gå från ord till handling! 3 1 Akut bostadsbrist kräver nationella mål för bostadsbyggandet 5 2 Varför

Läs mer