5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande"

Transkript

1 5 skäl för att inte införa förmögenhetsskatt på vanligt fondsparande Fondbolagens förening Oktober 2011 STUREPLAN 6, SE STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0) , FONDBOLAGEN.SE

2 Sammanfattning Fondbolagens förening har sammanställt fem viktiga skäl till varför en schablonskatt på vanligt fondsparande inte behöver införas. Dessa fem punkter utvecklar vi i denna rapport. 1. Det är dålig fördelningspolitik skatten berör särskilt äldre, låginkomsttagare och barn. 2. Skatten berör enbart direktsparande i fonder, vilket snedvrider konkurrensen 3. Den skickar fel signaler när sparande i stället bör uppmuntras 4. Skatt på fiktiv inkomst krånglar till det för både företag och privatpersoner 5. Den är onödig sett ur skatteintäktssynpunkt från staten I rapporten redogör Fondbolagens förening för ett alternativ med bättre fördelningsprofil och som ger större intäkter till staten. I rapporten finns dessutom en bakgrund till varför skatten på Sverigeregistrerade fonder överhuvudtaget infördes. Vid frågor kontakta: Pia Nilsson, Vd Fondbolagens förening / Fredrik Pettersson, Chefsanalytiker / , 5 SKÄL FÖR ATT INTE INFÖRA FÖRMÖGENHETSSKATT PÅ VANLIGT FONDSPARANDE

3 Regeringens förslag I budgetpropositionen i september presenterade regeringen ett förslag om införande av en ny schablonskatt på vanligt fondsparande, utöver skatten på verkliga kapitalinkomster. Fondbolagens förening menar att beskattning av sparande antingen bör ske utifrån faktiska kapitalinkomster eller baserat på en schablonmetod. Nu föreslås båda delarna för vanligt fondsparande, det vill säga sparande direkt i fonder. I dag gäller antingen skatt på verklig kapitalinkomst eller schablonskatt: Från 2012 föreslås att vid direktsparande i fonder ska gälla både skatt på verklig kapitalinkomst och en schablonbeskattning: En sådan ny schablonskatt på fondinnehav, som i sin form är att betrakta som en förmögenhetsskatt, skulle särskilt beröra pensionärer och låginkomsttagare. Den snedvrider konkurrensen. Det sänder fel signaler i tider när sparande i stället borde uppmuntras. 3, 5 SKÄL FÖR ATT INTE INFÖRA FÖRMÖGENHETSSKATT PÅ VANLIGT FONDSPARANDE

4 Den nya skatten sägs enbart ersätta en tidigare skatt på själva fonden för Sverigeregistrerade fonder. Den skatten har dock inte genererat staten några nämnvärda skatteintäkter (mindre än 5 miljoner kronor enligt budgetpropositionen från september 2011). Regeringen räknar med en skatteintäkt på 550 miljoner kronor med den nya skatten. Men det är en skatt som föranleder krångel och kvarskatteproblematik. Fondbolagens förening kan dessutom lägga fram andra förslag för hur man kan få in större skatteintäkter till staten, förslag som har en mer rättvänd fördelningsprofil. 4, 5 SKÄL FÖR ATT INTE INFÖRA FÖRMÖGENHETSSKATT PÅ VANLIGT FONDSPARANDE

5 5 skäl mot en ny förmögenhetsskatt 1. Fördelningspolitiskt snedvriden skatten berör i huvudsak äldre, låginkomsttagare och barn Fondsparandet är hela folkets sparform. Under 2000-talet har nysparande i fonder främst gått till pensionssparande i fondförsäkring, IPS och premiepension. Den nya skatten ska enbart gälla vid vanligt sparande direkt i fonder för privatpersoner och företag. Men under det senaste decenniet ( ) har sparandet direkt i fonder, det vill säga vanligt fondsparande, stått för cirka 1 procent av nysparandet i fonder. Hushållens fonder, fondförmögenhet, mdkr mdkr % mdkr % Hushållens direktägande Fondförsäkring/IPS Premiepensionen Summa Källa: Fondbolagens förening Fotnot: Startdatumet i grafen är satt till eftersom det var då som Fondbolagens förening började föra denna statistik De som påverkas särskilt av en ny skatt på fondförmögenheten är: Äldre som till exempel har byggt upp ett sparkapital sedan allemansfondernas dagar. Låginkomsttagare som har rekommenderats vanligt fondsparande för sitt privata pensionssparande eftersom avdraget för pensionssparande i deklarationen är ogynnsamt för dem. För en pensionär som har sparat i fonder sedan allemansfondernas dagar, är det inte ovanligt att ha ett fondkapital på kronor. Den nya skatten på fondförmögenheten blir då 600 kronor per år som ska betalas som kvarskatt. Detta utöver skatt på kapitalvinst vid uttag av pengar. Låginkomsttagare gynnas dessvärre inte av avdraget för pensionssparande, vilket bland annat Riksdag & Departement uppmärksammade i juni Av den anledningen är det många rådgivare som rekommenderar vanligt fondsparande till denna kategori. För barn föreslår regeringen ett undantag upp till en schabloninkomst på 200 kronor, om andra inkomster saknas helt. Detta undantag är bra, men visar på problem redan innan den nya skatten har införts. Och undantaget räcker inte. Om föräldrar eller mor-/farföräldrar sparar 500 kronor i månaden nås den schabloninkomsten redan när barnen börjar skolan. 5, 5 SKÄL FÖR ATT INTE INFÖRA FÖRMÖGENHETSSKATT PÅ VANLIGT FONDSPARANDE

6 2. En förmögenhetsskatt på enbart direktsparande i fonder snedvrider konkurrensen Skatten gäller enbart direktsparande i fonder. Det räcker med att ha antingen 30 procent skatt på verkliga kapitalinkomster eller en schablonskatt vid sparande i till exempel fondförsäkringar och pensionssparande. Att ha skatt inte bara på kapitalvinster och utdelningar, utan dessutom en schablonskatt på fondkapitalet det är en skatt för mycket. Pensionsförsäkringar har endast skatt på en schablonavkastning. Exempel på hur detta drabbar räntefonder: Räntefonder är i dag ett alternativ till sparkonto med möjlighet till en lite bättre avkastning. För sparkonto gäller 30 procent i skatt på räntan. För räntefonder gäller med förslaget att de ska beskattas med både 30 procent i skatt på avkastningen och dessutom med skatt på fondförmögenheten. Detta medför att dessa sparformer inte kan konkurrera på lika villkor. Om penningmarknadsfonder (korta räntefonder) med låga avgifter inte kan konkurrera med sparkonton kan det medföra ett sämre utbud av räntefonder inom det långsiktiga pensionssparandet. Penningmarknadsfonder kan dessutom spela en viktig roll för likviditetsförsörjning i kristider. 3. Sparande bör stimuleras! Enligt Statistiska Centralbyrån har 2,2 miljoner svenskar inget sparande alls. Var tredje svensk har mindre än kronor i sparkapital. Alla behöver ett sparande för sin trygghet och frihet, det ska vara en del av välfärden. Ett sparande är bra att ha som del i insats till bostad eller som startkapital i eget företag. Sparande bör uppmuntras för hushållen, företagen och samhället. 4. Inför inte skatt på fiktiv inkomst för företag Även företag skulle omfattas av den nya skatten. Företag har fonder bland annat för sin likviditet, men också för långsiktiga placeringar. Företag ska själva komma ihåg att ta upp en fiktiv inkomst för fondandelar i årsredovisning och deklaration för företaget. Detta stämmer inte med regeringens uttalade ambition att förenkla för företagen. 6, 5 SKÄL FÖR ATT INTE INFÖRA FÖRMÖGENHETSSKATT PÅ VANLIGT FONDSPARANDE

7 5. Sist, men inte minst, skatten är onödig. Det blir inget skattebortfall för staten Det behövs inte någon ny skatt för att ersätta en skatt som aldrig har gett staten intäkter. Den skatt som föreslås tas bort gäller Sverigeregistrerade fonder. Andelen utlandsregistrerade fonder har dock ökat stort (se graf), samtidigt som pensions- och kapitalförsäkringar har dominerat fondsparandet. Antalet fonder i Sverige har ökat stort , men de nya är utlandsregistrerade juni Sverigeregistrerade fonder Utlandsregistrerade fonder Källa: SCB/FI Skatten på själva fonden, som regeringen nu äntligen föreslår ska slopas, har inte gett staten några intäkter, mindre än 5 miljoner kronor enligt budgetpropositionen. Däremot har den förorsakat att enbart utländska fonder har tillkommit i Sverige under de senaste decennierna. Dessutom har den medfört att svenska fonder inte har kunnat säljas utanför Sverige och delta i den internationella konkurrensen. För att undvika att spararna skulle drabbas av dubbelbeskattning har de Sverigeregistrerade fonderna gett utdelning. Den skatt som staten har fått från dessa utdelningar kommer staten att få på samma sätt som tidigare om fonderna fortsätter att ge utdelning. Om fonderna slutar att ge utdelning, får staten i stället ökade skatteintäkter från kapitalvinster vid uttag. Detta skriver också regeringen i sin utredning. 7, 5 SKÄL FÖR ATT INTE INFÖRA FÖRMÖGENHETSSKATT PÅ VANLIGT FONDSPARANDE

8 Ett alternativ med bättre fördelningsprofil och större intäkter till staten Finansdepartementet räknar med att den nya skatten ska ge 550 miljoner kronor i intäkter till staten. Ett alternativ med bättre fördelningsprofil vore: Flytta avdraget för privat pensionssparande till inkomst av kapital i stället för inkomst av tjänst. På så sätt blir pensionssparandet lika värdefullt för alla. Alla får del av den förmån det innebär att avkastningsskatten här endast är 15 procent av schablonräntan. I dag är avdraget för privat pensionssparande (max kronor per år) kontraproduktivt, särskilt för låginkomsttagare som har en lägre skattesats när avdraget görs än när pensionen utbetalas. Avdraget är således en ren förlustaffär för den gruppen. Avdraget blir lika mycket värt för alla och ger en ökad intäkt till staten på uppskattningsvis 1,2 mdkr per år, enligt Fondbolagens förenings beräkningar, från att avdraget blir mindre värt för medel- och höginkomsttagare. 8, 5 SKÄL FÖR ATT INTE INFÖRA FÖRMÖGENHETSSKATT PÅ VANLIGT FONDSPARANDE

9 Bakgrund Under 2000-talet har flera tusen nya fonder tillkommit på den svenska marknaden. I stort sett alla har varit registrerade i utlandet, till exempel i Luxemburg och Finland. Orsaken är att det för svenska fonder, registrerade hos den svenska Finansinspektionen, finns en unik skatt på fonden i sig själv. Skatten på fonden går utöver skatt på kapitalinkomster för spararna och bolagsskatt för fondbolagen. För att undvika att spararna ska drabbas av dubbelbeskattning har de svenska fonderna därför gett utdelning från fonderna. Detta eftersom utdelning får kvittas mot fondens skatteunderlag. Staten har därmed aldrig fått in skatten på fonden, utan i stället erhållit 30 procent i skatt på de utdelningar som getts till spararna. Återstående 70 procent av utdelningarna har återinvesterats i fonden. De svenska fonderna har på grund av denna skatt på fonderna inte heller kunnat säljas utanför Sverige. Det beror på att de utländska fonderna inte har behövt ge utdelning av dessa skäl, utan 100 procent har kunnat finnas kvar i fonden och växa med ränta på ränta. Allt annat lika har detta gjort de utländska fonderna lite bättre för spararna. Det är av den anledningen som många svenska fondbolag har startat fondbolag i bland annat Luxemburg. Antalet fonder i Sverige har ökat stort , men de nya är utlandsregistrerade juni Sverigeregistrerade fonder Utlandsregistrerade fonder Källa: SCB/FI Hittills har vi ändå haft många Sverigeregistrerade fonder. Det beror på att det fram tills den nya fondlagstiftningen trädde i kraft i augusti 2011 inte var möjligt att ändra i en befintlig fonds fondbestämmelser. En gång Sverigeregistrerad fond har förblivit Sverigeregistrerad. Nu är det möjligt att ändra fondbestämmelser, att slå ihop fonder även över gränserna och ett fondbolag kan registrera sina fonder i andra länder utan att behöva ha ett fondbolag i landet. Det innebär exempelvis att en Sverigeregistrerad fond kan gå upp i en utlandsregistrerad fond. Det är därför av största vikt att den unika svenska skatten på själva fonderna slopas. Annars finns risken att det inte kommer att finnas några Sverigeregistrerade fonder kvar. 9, 5 SKÄL FÖR ATT INTE INFÖRA FÖRMÖGENHETSSKATT PÅ VANLIGT FONDSPARANDE

10 Regeringen har nu presenterat ett förslag om att slopa skatten på Sverigeregistrerade fonder från och med 2012, vilket är glädjande. Regeringen har dock föreslagit att i stället för skatt på själva fonden, ska en ny schablonskatt införas på direktsparande i fonder och dessutom gälla utlandsregistrerade fonder. Liksom skatten på fonden, är även denna föreslagna nya skatt unik för Sverige och ska gälla för alla svenska privatpersoner och företag som sparar direkt i fonder. Utöver denna schablonskatt ska fondspararna dessutom betala skatt på verkliga kapitalinkomster, till exempel på vinst vid uttag ur fonden. Fondbolagens förening anser att den nya skatten är onödig. Om svenska fonder fortsätter att ge utdelning får staten in motsvarande skatteintäkter som i dag. Om de svenska fonderna i stället slutar att ge utdelning, vilket är det troliga, ligger 100 procent kvar i fonden. Det innebär att fondens värde tack vare ränta på ränta-effekten ökar mer i värde. Därmed blir skatten på kapitalvinst högre. Detta skulle ge staten skatteintäkter motsvarande minst den intäkt som kommer från de utdelningar som ges i dag. Schablonskatt finns redan för både fondförsäkringar och pensionssparande, men är då i stället för skatt på verkliga inkomster. Att ha både en skatt på verkliga kapitalinkomster och en schablonskatt är en skatt för mycket. För många småsparare handlar det om små belopp, men för äldre sparare som har byggt upp ett sparkapital under en lång tid kan det handla om större summor som kommer att komma som kvarskatt varje år. Administrationen av schablonskatten blir omfattande för Skatteverket. 10, 5 SKÄL FÖR ATT INTE INFÖRA FÖRMÖGENHETSSKATT PÅ VANLIGT FONDSPARANDE

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder

Förord. Fondbolagens förening 30 år med fonder Fondbolagens förening 30 år med fonder 3 Förord Fondbolagens förening grundades för 30 år sedan, år 1979. Den första fonden i Sverige startades dock redan för 50 år sedan, 1958. Denna studie beskriver

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Privat pensionssparande

Privat pensionssparande Privat pensionssparande Fem fakta om privat pensionssparande Tecknas och betalas individuellt. Spararen ingår ett frivilligt avtal med det försäkringsbolag eller motsvarande som ska förvalta pengarna.

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring REMISSYTTRANDE Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter 103 33 Stockholm Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Läs mer

Viktiga frågor för fondbolagen

Viktiga frågor för fondbolagen ANFÖRANDE Datum: 2015-06-04 Talare: Martin Noréus Möte: Fondbolagens förening Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Nyhetsbrev från Visma Spcs

Nyhetsbrev från Visma Spcs och Proffs av Anders Andersson och Jan-Erik W Persson Innehåll Så sparar du bäst till pension i det egna bolaget 1 Avstå ifrån pensionsförsäkring 1 Kombinera med grupplivförsäkring 2 Säkra sparkapitalet

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2007 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Välkommen till Fondspara 2007 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Fonder är en fantastisk

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Fondsparande och premiepension Orange ångest eller rik pensionär? Undervisningsmaterial och lektionsplanering

Fondsparande och premiepension Orange ångest eller rik pensionär? Undervisningsmaterial och lektionsplanering Fondsparande och premiepension Orange ångest eller rik pensionär? Undervisningsmaterial och lektionsplanering Ung Privatekonomi Det du håller i din hand är en lektionsplanering för en lektion om fondsparande

Läs mer

Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se

Utblick om fonder 2015 Stureplan 6, SE 114 35 Stockholm, Sweden Tel: +46 (0)8 506 988 00 info@fondbolagen.se, www.fondbolagen.se Utblick om fonder 2015 Ansvarig utgivare: Pia Nilsson, Fondbolagens förening Copyright 2015 Fondbolagens förening Formgivning och produktion: Mambojambo och Cecilia Öhlin Foto: Karl Gabor, Lina Alriksson

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE

Fondspara 2010. råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE Fondspara 2010 råd, tips & nyheter FONDSPARA.SE 1 Välkommen till Fondspara 2010 Du håller i din hand en liten folder som innehåller det viktigaste att känna till om fondsparande. Alla kan genom att spara

Läs mer

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand?

Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 1 Om man nu har rätt till allmän pension och en tjänstepension, finns det överhuvudtaget någon anledning att spara på egen hand? 2 Ja, det kan finnas olika anledningar till att man behöver fylla på med

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

För dig som är född 1954 eller senare

För dig som är född 1954 eller senare Så funkar det din ålderspension För dig som är född 1954 eller senare + = Din samlade pension + broschyr_janne.indd 1 privat sparande Allmän pension Vi vill ge dig en bild av hur pensionssystemet fungerar.

Läs mer

Konsumentskyddet på finansmarknaden

Konsumentskyddet på finansmarknaden Konsumentskyddet på finansmarknaden 12 MAJ 2015 12 maj 2015 Dnr 15-6895 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 FI OCH KONSUMENTSKYDDET 4 Konsumenterna behöver skyddas 4 Flera steg för stärkt konsumentskydd 6 RÅDGIVNING

Läs mer

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande Januari 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagförslag... 4 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

13steg till lägre. men ta klivet före nyår

13steg till lägre. men ta klivet före nyår 13 men ta klivet före nyår 13steg till lägre Nu i slutet av året gäller det att se till så du inte missar någon möjlighet att sänka din skatt. Det får du hjälp med här. Svara på våra 13 frågor och läs

Läs mer

Motioner och utlåtanden. Grupp D Skattepolitik

Motioner och utlåtanden. Grupp D Skattepolitik Motioner och utlåtanden Grupp D Skattepolitik Stockholms arbetarekommuns representantskap 29-30 september 2012 2 Innehåll DX01 Partidistriktsmotion Skattepolitik för välfärd, jobb och rättvisa... 5 D02

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer