Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30"

Transkript

1 (34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren (c) Dan Oskarsson(s) Simon Karström ( fp) Anne-Lise Harnesk(s) tj ers Tomas Nilsson (m) Henny Södermark (s) tj ers Paul Redstig (m) Dan-Olov Andersson (s) tj ers Sven-Åke Granberg (kd) tj ers Helena Lundgren (c)tj ers Övriga deltagande Eric Thorstensson Förvaltningschef KS Mikael Salomonsson Kommunchef , Håkan Ahlman Ekonomichef Tomas Blomqvist VD Umeva 135 Gun-Inger Magnusson 135 Göran Sundström 135 Utses att justera Plats och tid Mathias Haglund Kommunkontoret, Sekreterare Eric Thorstensson Paragrafer Ordförande Ewa-May Karlsson Mathias Haglund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Maria Höglund

2 (34) Innehållsförteckning Information från möte med Trafikverket... 4 Delårsbokslut Bokslutsprognos Budget 2014, tidsplan och process... 7 Upptagande av lån till AB Bubergsgården... 8 Uppföljning av köksorganisation Nytt förslag till organisation för kommunstyrelsen Konsultuppdrag gällande ny organisation av kommunstyrelsen Beslutsunderlag s beslut Sammanträdesplan Yttrande över regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbotten Förslag till nationell plan för transportsystemet Länstransportplan Västerbotten Ansökan om medel för ungdomsverksamhet hösten 2013 Tvärålunds byaförening Ansökan om medel för ungdomsverksamhet hösten 2013 Centrumkyrkans ungdom Vindelälvspotten och Stornorrfors, stiftelsen Vindelälvsfiske Samverkan kring VA och renhållning Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun... 23

3 (34) Utredning om möjlig anslutning mellan Hökvägen och Karlsgårdsvägen Byggande av en tågperrong i Tvärålund finansiering och genomförande. 26 Detaljplan för Tväråträsk 4:23 för byggande av en tågperrong i Tvärålund. 28 Ändring av detaljplan för Sockenmagasinet Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktier i Uminova Innovation Biosfärområde Vindelälvsdalen Anmälan delegationsbeslut Meddelanden Kurser och konferenser... 34

4 (34) 120 Dnr 13.K Information från möte med Trafikverket Kommunchef Mikael Salomonsson informerar om möte med Trafikverket den 9 september angående en ytterligare tågperrong i Vindeln och tågperrongen Tvärålund samt fjärrvärmeverkets placering i Vindeln. Ytterligare en tågperrong planeras att byggas i Vindeln Det sker för att två tåg ska kunna stå inne på stationen samtidigt. Trafikverket vill veta kommunens synpunkter på behov av parkering med mera. Åtkomsten till perrong 2 kan ske antingen genom en övergång eller att kommunens gångtunnel används. Tunneln kommer i så fall att behöva tillgänglighetsanpassas. Trafikverket vill veta kommunens planer för tunneln när det gäller anpassningen av nedfarten. Förvaltningschef miljö- och byggnadskontoret, Jan Olofsson, skickar en skiss över kommunens önskemål kring parkering och allmänna ytor. Trafikverkets placering av perrongen avgörs av fjärrvärmeverkets placering och kommunens övriga önskemål. Trafikverket ska undersöka möjligheten att även åta sig projektering av väg och parkering i Tvärålund eftersom de ser fördelar med samprojektering. s beslut Informationen delgiven

5 (34) 121 Dnr 13.K Delårsbokslut 2013 Håkan Ahlman informerar om delårsbokslutet för Resultatet för halvåret är för kommunen +7,4 mkr och för koncernen +9,3 mkr. Budgetavvikelse för nämnderna tkr Budget delår Utfall Budget helår Prognos juni KS UFN SN MBN Totalt Beslutsunderlag - Delårsbokslut daterat den 10 september. förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa delårsbokslutet.

6 (34) 122 Dnr 13.K Bokslutsprognos 2013 Håkan Ahlman informerar om bokslutsprognosen för Prognosen för helåret är + 4,0 mkr exkl återbetalning av AFA medel, ca 5,5 mkr, dvs totalt 9,5 mkr. Kommunfullmäktige Barn o utbildningsnämnden (varav Renforsskolan drygt 1 mkr) Gymnasieskolan + 1,071 Socialnämnden + 18 Miljö o byggnadsnämnden + 6 Skatteintäkter + 2,929 Arbetsgivaravgifter Finansnetto Avskrivningar Totalt + 2,747 över budget på + 1,3 mkr s beslut Barn- och Utbildningsnämndens avvikelse förklaras med extra ordinära kostnader på Renforsskolan. Det ställs inga krav på åtgärder för Barn- och Utbildningsnämnden med anledning av det prognostiserade underskottet. Ledningsgruppen får i uppdrag att komma med förslag på vilka extraordinära kostnader som bör belasta resultatet Vidare ska ledningsgruppen säkerställa att investeringsbudgeten 2014 följer Rådet för kommunal redovisning så att den bara innehåller faktiska investeringar.

7 (34) 123 Dnr 13.K Budget 2014, tidsplan och process Ekonomichef Håkan Ahlman redovisar reviderat förslag till budgetprocess. Beslutsunderlag - Ekonomichef Håkan Ahlmans förslag till budgetprocess daterad den 10 september s beslut Förslaget till budgetprocess fastställs.

8 (34) 124 Dnr 13.K Upptagande av lån till AB Bubergsgården Sammanfattning AB Bubergsgårdens VD Christer Nygren har kommit in med en skrivelse, i vilken AB Bubergsgården ansöker hos ägaren att få uppta ett lån på 500 tkr för att slutföra de investeringar som är planerade i syfte att bland annat öka anläggningens attraktivitet. Lars Waltari, ordförande i AB Bubergsgården, har informerat arbets- och personalutskottet om bolagets verksamhet under den gånga säsongen samt bolagets behov av att få låna 500 tkr för att kunna slutföra planerade investeringar. AB Bubergsgården fick 2012 ett ägartillskott på 1 mkr för att göra de investeringar som var nödvändiga för att optimera och öka attraktiviteten för anläggningen samt att ge arrendatorerna förutsättningar att driva anläggningen. Investeringar som skulle göras var införande av Skidata-system, färdigställande av vattenanläggningen med fler snökanoner samt ombyggnad av kök. När dessa investeringar skulle göras söktes ett regionalt investeringsstöd och i början nämndes att bolaget skulle kunna få ett stöd på 50 %. Slutbeskedet var att bolaget endast fick 15 %, vilket medförde att en del av de planerade investeringarna inte kunde genomföras. Införande av ett Skidata-systemet är genomfört och har kostat 686 tkr. Vattenanläggningen är delvis färdigställd och har kostat 200 tkr. Däremot har varken köket renoverats eller några snökanoner köpts in på grund av det minskade stödet. Ombyggnaden av kök beräknas kosta ca 250 tkr och inköp av extra snökanoner 250 tkr, vilket medför att bolaget har behov av att få låna 500 tkr för att kunna slutföra planerade investeringar. I och med att investering av kök och snökanoner görs kommer också arrendet årligen att höjas med 20 tkr. Bolaget har för avsikt att på sikt kunna återbetala upplåningen till ägaren. Beslutsunderlag - VD Christer Nygrens skrivelse, daterad den 22 augusti 2013

9 (34) Arbets- och personalutskottets beslut Till kommunstyrelsen den 10 september ska två alternativ utredas vidare; 1) Att Vindelns kommun utökar sitt aktieägarkapital med 500 tkr 2) Att Vindelns kommun lånar ut 500 tkr till AB Bubergsgården. s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar låna ut 500 tkr till AB Bubergsgården, med villkoren: 5 års amortering, erläggs den 31 december respektive år med ränta Stibor 6 mån +1,5 %

10 (34) 125 Dnr 13.K Uppföljning av köksorganisation Kommunchef Mikael Salomonsson informerar om aktuellt läge inom köksorganisationen. Omsättningen är idag 11 mkr mot 14,7 mkr när den nya organisationen infördes. Verksamheten har hela tiden anpassats till den lägre produktionen Tillsammans med socialnämnden har köket arbetat med att höja kvalitén av maten till äldreomsorgen. Den nya kosten inom äldreomsorgen driftsattes 1 september och innebär ökade kostnader på ca 400 tkr. Kostnadsökningen ryms inom ordinarie driftsbudget för köksorganisationen. s beslut Informationen delgiven.

11 (34) 126 Dnr 13.K Nytt förslag till organisation för kommunstyrelsen Eric Thorstensson informerar om förslag till ny organisation för kommunstyrelsen. Dels med anledning av att kultur- och fritidsfrågor tillförts kommunstyrelsen, dels den upphörande projektfinansieringen av kommunikation i tillväxt fr o m bör överväga om man ska ha personella resurser för näringslivservice eller om detta ska ske genom köp eller samverkan med exempelvis Företagarna. Ledningsgruppen har diskuterat kommunstyrelsens organisationsförslag Ledningsgruppens förslag till beslut Ungdomsverksamheten fr o m 2014 ligger under barn- och utbildningsnämnden och finansieras enligt kommunstyrelsens budgetförslag Tillstånd och tillsyn av alkohol, läkemedel och tobak fr o m 2014 delegeras till miljö- och byggnadsnämnden. Kostnaden regleras mellan socialnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Eventuellt kan beslut om alkoholtillstånd beslutas av kommunstyrelsen men ärendena beredas av miljö- och byggförvaltningen. Flyktingmottagning läggs fr o m oktober 2013 under socialnämndens ansvarsområde. s behandling Ewa-May Karlsson föreslår att kommunen gör ett försök med samverkan kring näringslivsservice. Mathias Haglund (s) föreslår att försöket med samverkan eller tjänsteköp tidsbegränsas och utvärderas efter en viss tidsperiod. s beslut Organisationsförslaget justeras så att näringsliv tas bort då annan lösning med samverkan eller tjänsteköp i första hand ska undersökas. Försöket ska pågå under 3 år eller annan period beroende på finansieringsmöjligheten. I övrigt inväntas synpunkter från socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden innan kommunstyrelsen tar ställning.

12 (34) 127 Dnr 13.K Konsultuppdrag gällande ny organisation av kommunstyrelsen Sammanfattning Förvaltningschef Eric Thorstensson har haft i uppdrag att ta fram följande organisation och avtalsförslag; organisation av kommunstyrelsen förvaltning inklusive kultur, fritidsfrågor, ungdomsverksamhet samt näringsliv, turism mm. avtal mellan Vindelns kommun och Vindelns IF (Vindelns Idrottsfastigheter AB) för drift av Fritidscentrum. har inte beslutat om att ge uppdrag till någon att leda processen i fortsättningen. Beslutsunderlag - Förvaltningschef Eric Thorstensson skrivelse, daterad den 3 september Förslag till avtal mellan kommunen och Vindelns Idrottsfastigheter AB, daterat den 12 augusti Förslag till organisation av kommunstyrelsens förvaltning, daterad den 10 september 2013 s beslut Förvaltningschef Eric Thorstensson får i uppdrag att anlita en extern konsult som ska ta fram ett förslag till ny organisation. Det finansieras ur kommunstyrelsens anslag för utredningar. Organisationsförslaget och avtalen för upplåtelse av Fritidscentrum ska vara färdigförhandlade till kommunstyrelsen den 26 november.

13 (34) 128 Dnr 13.K Sammanträdesplan 2014 Sammanfattning Ett förslag till sammanträdesdatum för 2013 har tagits fram för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt kommunfullmäktige. Följande mötesdatum föreslås; Arbets- och personalutskottet (måndagar) 13 januari 25 augusti 10 februari 6 oktober 10 mars 10 november 7 april 8 december 12 maj 9 juni (tisdagar) 28 januari 9 september 25 februari 21 oktober 25 mars 25 november 22 april 20 maj 16 december 24 juni Kommunfullmäktige (måndagar) 24 februari 22 september 28 april 17 november 23 juni s beslut Sammanträdesplan 2014 för kommunstyrelsen och arbetsutskottet fastställs. s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesplanen för 2014.

14 (34) 129 Dnr 12.K Yttrande över regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbotten Sammanfattning Region Västerbotten har under hösten och vintern i olika arbetsgrupper arbetat fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) för Västerbotten. Första version är nu ute på remiss. Umeåregionen har sagt att man avser att lämna ett gemensamt yttrande och Blå Vägen- kommunerna har också för avsikt att lämna ett yttrande. Förvaltningschef Eric Thorstensson har i yttrande framfört synpunkten att strategidokument är väldigt detaljerat samt att det finns aktiviteter som delvis återkommer bland de 33 olika målen. Vidare framförs att planen skulle bli tydligare med något färre detaljer. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut beslutar enligt förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag. Beslutsunderlag - Remiss, regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län , den 18 juni Blåvägens yttrande daterad den 4 september s beslut s arbetsutskott får i uppdrag att invänta yttrandet från Umeåregionen för att om möjligt instämma i det.

15 (34) 130 Dnr 13.K Förslag till nationell plan för transportsystemet Sammanfattning Trafikverket har lämnat förslag på nationell plan. Planen beskriver satsningar på europavägar och stambanan för perioden s behandling Ordförande Ewa May Karlsson föreslår att kommunen instämmer i Region Västerbottens yttrande Beslutsunderlag - Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystem, remissversion Region Västerbottens yttrande, daterat den 4 september Blåvägenföreningens yttrande, daterat den 26 augusti 2013 beslut Vindelns kommun instämmer i Region Västerbottens yttrande.

16 (34) 131 Dnr 13.K Länstransportplan Västerbotten Sammanfattning Region Västerbotten har remitterat förslag till Länstransportplan för Västerbottens län Förslaget har utarbetats av tjänstemän på Region Västerbotten med stöd i en referensgrupp utsedd av Umeåregion, region 8 samt Trekom Norr. Utgångspunkten för den reviderade länstransportplanen är nuvarande länstransportplan för åren Nuvarande prioriteringar av specifika objekt kvarstår. Men dessa har utifrån den dialog som förts under planprocessen i vissa fall justerats, tidsmässigt eller utifrån uppdaterade kostnadsberäkningar. För Vindelns del är skillnaden mellan nuvarande och den nya planen att Väg 620, ny anslutning till Botsmarksvägen flyttats från 2021 till Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut beslutar föreslå Regionfullmäktige att anta förslaget till Länstransportplan för Arbets- och personalutskottets förslag till beslut beslutar föreslå Regionfullmäktige att anta förslaget till Länstransportplan för Beslutsunderlag - Remiss, Förslag till Länstransportplan , den 27 juni Bilaga Effektbedömning Ny anslutning Botsmarksvägen, den 3 juli Bilaga Effektbedömning Förbifart Hissjö-Haddingen-Håkmark, den 3 juli s beslut Region Västerbotten föreslås anta förslaget till Länstransportplan för

17 (34) 132 Dnr 13.K Ansökan om medel för ungdomsverksamhet hösten 2013 Tvärålunds byaförening Sammanfattning Tvärålunds byaförening bedriver ungdomsverksamhet för ungdomar i åldern år, lördagar mellan kl Verksamheten bedrivs i bygdegården och besöksantalet har i snitt varit 15 stycken. Ungdomsverksamheten har blivit en viktig mötesplats för byns ungdomar och besöks även av ungdomar från andra delar i kommunen. Bidraget som man söker är 800 kronor per lördagskväll samt ett extra bidrag på 400 kronor per kväll för att täcka kostnaderna för anställd fritidsledare, detta under hösten 2013 och våren Beslutsunderlag - Ansökan från Tvärålunds Byaförening, daterad den 25 juni UFN 42, : Regelsystem/Policy gällande bidrag till ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet. Gudrun Lycksells förslag till beslut beviljar Tvärålunds Byaförening ett bidrag på 800 kronor per lördagskväll samt ett extra bidrag på 400 kronor per kväll för anställd fritidsledare. Bidraget gäller hösten Föreningen får inkomma med ny ansökan för våren s beslut Tvärålunds byaförening beviljas bidrag för hösten 2013 bidrag på 800 kronor per lördagskväll samt ett extra bidrag på 400 kronor per kväll för anställd fritidsledare. Beviljande av bidrag som följer kommunens riktlinjer delegeras i fortsättningen till enhetschef för Fritidscentrum, Gudrun Lycksell.

18 (34) 133 Dnr 13.K Ansökan om medel för ungdomsverksamhet hösten 2013 Centrumkyrkans ungdom Sammanfattning Centrumkyrkans ungdom kommer att fortsätta bedriva fritidsgårdsverksamhet under fredagskvällar hösten 2013, verksamheten riktar sig särskilt till ungdomar i högstadieåldern. Ansökan avser TONÅR som har planerad aktivitet som startar kl och pågår till samt Café Källa(r)n som startar kl och slutar 23.30, totalt öppen verksamhet fyra timmar per vecka. Mellan verksamheterna TONÅR och Café Källa(r)n är ungdomarna välkomna att delta i en frivillig andakt, den delen ingår inte i denna ansökan. Verksamheten kommer att bedrivas 15 fredagskvällar under hösten 2013 och ansökan avser 800 kronor per kväll för anordnande av aktiviteter samt 600 kronor i extra bidrag för anställd ungdomsledare på 50 %. Under våren 2013 beviljades Centrumkyrkans Ungdom bidrag med 400 kronor för öppen verksamhet fredagskvällar, samt ett extra bidrag per kväll på 300 för att täcka kostnaderna för en anställd ungdomsledare. Beslutsunderlag - Ansökan från Centrumkyrkans Ungdom, daterad den 13 augusti UFN 42, : Regelsystem/policy gällande bidrag till ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet Enhetschef Gudrun Lycksells förslag till beslut beviljar Centrumkyrkans Ungdom ett bidrag på 800 kronor per fredagskväll kväll samt ett extra bidrag på 400 kronor per kväll för anställd ungdomsledare. Bidraget gäller hösten 2013.

19 (34) s beslut Centrumkyrkans ungdom beviljas för hösten 2013 bidrag på 800 kronor per fredagskväll samt ett extra bidrag på 400 kronor per kväll för anställd ungdomsledare. Beviljande av bidrag som följer kommunens riktlinjer delegeras i fortsättningen till enhetschef för Fritidscentrum, Gudrun Lycksell.

20 (34) 134 Dnr 13.K Vindelälvspotten och Stornorrfors, stiftelsen Vindelälvsfiske Advokat Nils Rinander, controller Rune Sjöström och projektledare Stig Westberg besökte den 26 augusti arbets- och personalutskottet för att informera om Vindelälvspotten och Stornorrfors. Bakgrunden till Vindelälvspotten är den förlikning som tillkom 2008 mellan Vattenfall och sakägarna. Ingen ersättning har utgått till sakägarna utan de 25 mkr ligger i Vindelälvspotten och är tänkt att användas till fiskeutvecklande åtgärder i Vindelälven och dess biflöden. Hur dessa medel ska förvaltas mm är ännu inte klart. Advokat Nils Rinander presenterade ett förslag där Vindelns kommun bildar en stiftelse, i vilken förvaltning av medlen kommer att ske. Det kommer att träffas ett avtal som närmare beskriver förvaltning av medlen mellan Vattenfall och berörda parter uppströms dämningsområdet i Stornorrfors. Nils Rinander gick igenom vad som gäller vid bildande av stiftelser och ett förslag till stadgar presenterades. Rune Sjöström och Stig Westberg informerade kort om aktuellt läge i de fiskeprojekt som för närvarande drivs. Huvudmannaskapet i FOG måste även beslutas under hösten. Frågan om Vindelns kommun ska bli stiftare av fonden tas upp vid kommande möte med Vindelälvskommunerna den 26 september. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut beslutar att Vindelns kommun ställer sig positiv till uppdraget som stiftare av fonden. Uppdras till ordförande Ewa-May Karlsson att vid kommande möte med Vindelälvskommunerna den 26 september väcka frågan om Vindelns kommun ska stå som stiftare av fonden. Beslutsunderlag - Presentation Förvaltning av Vindelälvspotten, den 26 augusti Förslag till stadgar, den 26 augusti 2013

21 (34) s beslut beslutar att Vindelns kommun ställer sig positiv till uppdraget som stiftare av fonden. Uppdras till ordförande Ewa-May Karlsson att vid kommande möte med Vindelälvskommunerna den 26 september väcka frågan om Vindelns kommun ska stå som stiftare av fonden.

22 (34) 135 Dnr 13.K Samverkan kring VA och renhållning Besök av UMEVA:s VD Tomas Blomqvist. Tomas Blomqvist informerar om vilka utmaningar som VA och renhållning står inför. Han redovisar olika samverkansmodeller inom VA och renhållning. Om Vindelns kommun bestämmer sig under oktober kan UMEVA åta sig att sköta drift av VA, renhållningen fr o m 1 jan 2014 genom upphandling. Det förutsätter dock att Vindelns kommun är intresserad av en långsiktig samverkan i en gemensam organisation. En sådan kan vara i gång tidigast hösten s beslut Kommunchef Mikael Salomonsson, får i uppdrag att komma med ett förslag på tidsplan, organisationsform och vilka verksamheter som kan beröras.

23 (34) 136 Dnr 13.K Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Sammanfattning Umeåregionens kansli har sedan hösten 2011 sökt möjligheter att skapa en samverkansform med mål att; Åstadkomma effektiv drift och hantering av personaladministrativa system Åstadkomma optimalt användande av resurser och kompetens. Utredningen har resulterat i förslaget att bilda en gemensam nämnd då det är det alternativ som enklast möjliggör en samverkan mellan kommuner och samtidigt uppfyller lagstadgade krav. Umeåregionens kansli har upprättat ett förslag till reglemente för gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå samt ett samverkansavtal. Förslaget utgår från att Umeå och Vindelns kommuner från och med den 1 januari 2014 inrättar en gemensam nämnd, kallad Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system. Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige att; Anta förslag till reglemente för den gemensamma nämnden. Godkänna förslaget till samverkansavtal. Uppdra till valutskottet att nominera ledamöter och ersättare till nämnden Arbets- och personalutskottets beslut , 126 Ställer sig positiva till reglementet för en gemensam personaladministrativ nämnd. Uppdras till förvaltningschef Eric Thorstensson att utreda kostnadsbilden för lönehanteringen till kommunstyrelsens möte den 25 juni. Arbets- och personalutskottets behandling Personalstrateg Göran Dahle och kommunchef Mikael Salomonsson presenterar en kostnadskalkyl för överlåtandet av kommunens lönehantering till Umeå kommun. Kalkylen visar att kostnaden per lönekuvert blir något billigare än idag, 90 kr istället för dagens 95 kr/kuvert. Genomförande medför dock

24 (34) engångskostnader för exempelvis konvertering och licenser, till en kostnad på 640 tkr som dock kommer andra verksamheter till del om samarbetet utvecklas inom fler områden. Under hösten kommer utbildningsinsatser att genomföras och tanken är att Umeå kommun från och med årsskiftet sköter kommunens lönehantering fullt ut. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att Anta förslag till reglemente för den gemensamma nämnden. Godkänna förslaget till samverkansavtal. Uppdra till valutskottet att nominera ledamöter och ersättare till nämnden fr.o.m. 1 januari Beslutsunderlag - Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse daterad den 3 juni Reglemente för gemensam nämnd Vindeln Umeå, daterat den 8 maj Samverkansavtal för gemensam nämnd Vindeln Umeå, daterat den 8 maj 2013 s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för den gemensamma nämnden, godkänner samverkansavtalet samt uppdrar till valutskottet att nominera ledamöter.

25 (34) 137 Dnr 13.K Utredning om möjlig anslutning mellan Hökvägen och Karlsgårdsvägen Sammanfattning I syfte att minska den tunga genomfartstrafiken på Ordenshusvägen utreds möjligheten att förlänga Hökvägen ut mot Karlsgårdsvägen enligt bifogad skiss. En första beräkning är gjord med reservation för att det är svårt att bedöma markbeskaffenheterna i det aktuella området för den föreslagna vägsträckningen. Därför föreslås att en geoteknisk undersökning med skruvprovtagning görs till en kostnad på ca 90 tkr för att få en mer säkerställd bild över markbeskaffenheterna. Kommunchef Mikael Salomonsons förslag till beslut s arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen genom att öppna ett investeringskonto för ett framtida vägprojekt anvisar medel för en geoteknisk undersökning till en kostnad på ca 90tkr. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut beslutar att öppna ett investeringskonto för ett framtida vägprojekt och anvisa medel för en geoteknisk undersökning till en kostnad på ca 90 tkr. Beslutsunderlag - Kommunchef Mikael Salomonssons skrivelse den 26 augusti Arbets- och personalutskottets beslut den 3 juni 2013, Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 17 april 2013, Teknisk chef Christer Nygrens skrivelse med tillhörande bilagor den 29 maj s beslut anvisar 90 tkr i investeringsbudgeten till geoteknisk undersökning av den tänkta vägsträckningen.

26 (34) 138 Dnr 12.K Byggande av en tågperrong i Tvärålund finansiering och genomförande Sammanfattning Trafikverket har på uppdrag av kommunen utfört en funktionsutredning för byggande av perrong i Tvärålund. Trafikverket har lämnat förslag på genomförandeavtal för att upphandla byggande av en 80 meters perrong. har , 151, beslutat om finansiering av funktionsutredningen. Beslut om finansiering att bygga perrongen som kostnadsberäknats i funktionsutredningen till 7,2 8,4 mkr saknas. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut beslutar att godkänna förslag till genomförandeavtal. föreslår kommunfullmäktige besluta att årligen under avsätta 800 tkr av bygdeavgiftsmedel som finansiering samt att resterande 4,4 mkr belastar 2013 års resultat. Yrkanden i arbets- och personalutskottet Mathias Haglund, (s), yrkar att kommunen finansierar perrongen med 1 mkr och att resterande belopp på 7,4 mkr belastar bygdeavgiftsmedlen. Ordförande Ewa-May Karlsson, (c), yrkar att kommunen som finansiering årligen under avsätter 800 tkr av bygdeavgiftsmedel samt att resterande 2,0 mkr belastar 2013 års resultat. Beslutsgång Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att arbets- och personalutskottet beslutar enligt Ewa-May Karlssons, (c), förslag. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut beslutar att godkänna förslag till genomförandeavtal. föreslår kommunfullmäktige besluta att som finansiering årligen under avsätta 800 tkr av bygdeavgiftsmedel samt att resterande 2,0 mkr belastar 2013 års resultat. Utöver detta finansierar även kommunen en ny väg, till en uppskattad kostnad på 1 mkr.

27 (34) Beslutsunderlag - Genomförandeavtal, daterat den 12 augusti Funktionsutredning, daterad den 15 april Avsiktsförklaring avseende utredningar inför byggande av en ny plattform i Tvärålund, daterad den 4 juni s behandling Ewa-May Karlsson, (c), föreslår att tågperrong inkl väg och parkering finansieras till 50 % av bygdemedel maximerat till 4,5 mkr. Bygdemedel fördelas förslagsvis under en 5-årsperiod och resterande 4,5 mkr finansieras av kommunen Mathias Haglund, (s), yrkar att kommunen finansierar perrongen med 1 mkr och att resterande belopp på belastar bygdeavgiftsmedlen. Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-May Karlssons, (c), förslag. s beslut beslutar att godkänna förslag till genomförandeavtal. s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att tågperrong inkl väg och parkering finansieras till 50 % av bygdemedel maximerat till 4,5 mkr. Bygdemedel fördelas under en 5-årsperiod och resterande 4,5 mkr finansieras av kommunen. Socialdemokraterna lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

28 (34) 139 Dnr 13.K Detaljplan för Tväråträsk 4:23 för byggande av en tågperrong i Tvärålund Byggnadsinspektören Anna-Carin Lantto föreslår att kommunen tar fram en detaljplan för området. s beslut Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram detaljplan för området.

29 (34) 140 Dnr 13.K Ändring av detaljplan för Sockenmagasinet 12 Sammanfattning Vindelnbostäder AB har för avsikt att bygga ett hyreshus upp till 8 våningar med carport och förråd. Vid dessa fastigheter finns en detaljplan som inte medger till detta. Miljö- och byggnadsnämnden fick av kommunstyrelsen den 22 januari , uppdraget att ändra detaljplanen, så att planen tillåter anläggande av ett hyreshus upp till 8 våningar med carport och förråd. Planprogrammet har varit på samråd och inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse. Miljö- och byggnadsnämnden har den 28 augusti, 53, beslutat att avvakta med det fortsatta arbetet med detaljplanen för Sockenmagasinet 12 och del av Degerfors 31:1 Beslutsunderlag - Miljö- och byggnadsnämndens beslut den 28 augusti 2013, 53 s beslut Informationen delgiven.

30 (34) 141 Dnr 13.K Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktier i Uminova Innovation Sammanfattning ALMI koncernen har från årsskiftet 2012/2013 fusionerats med Innovationsbron AB och därigenom övertagit ansvaret för finansieringen av landets inkubatorer. Koncernledningen anser att det därför är olämpligt ur jävssynpunkt att vissa regionala ALMI bolag är ägare till inkubatorer. Region Västerbottens Förbundsstyrelse föreslog den 15 maj 2013, 75, Förbundsfullmäktige besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av 19 tkr, och övertar den styrelseplats i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. För att Region Västerbotten ska kunna förvärva aktier krävs medlemmarnas godkännande. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av 19 tkr och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Beslutsunderlag - Arbets- och personalutskottets beslut den 26 augusti Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse daterad den 12 augusti Skrivelse från Region Västerbotten, daterad den 17 juni Förbundsstyrelsens protokoll den 15 maj 2013, 75. s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av 19 tkr och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft.

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer