Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00"

Transkript

1 (10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) Övriga deltagande Mikael Salomonsson, kommunchef, Eric Thorstensson, förvaltningschef Håkan Ahlman, ekonomichef, 83 Sofia Jonsson, kommunsekreterare Christer Nygren, teknisk chef, 81-82, Ulrika Gustafsson, verksamhetschef Kommunikation & Tillväxt, 81 Göran Dahle, personalstrateg, Utses att justera Mathias Haglund Sekreterare Sofia Jonsson Paragrafer: Ordförande Ewa-May Karlsson Mathias Haglund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Arbets- och personalutskottet Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Sofia Jonsson

2 (10) Innehållsförteckning Kommunstyrelsens budget Anbud slamtömning... 4 Bokslutsprognos Distriktssköterska, hemsjukvård, heltid... 6 Lönerevision Yttrande ang. detaljplan Uven Yttrande ang. ändring av detaljplan Degerfors 32:1 (Kvarnområdet)... 9 Kurser och konferenser... 10

3 (10) 81 Dnr 13.K Kommunstyrelsens budget Förvaltningschef Eric Thorstensson redovisar förvaltningens utredningsuppdrag. Med utgångspunkt i 2013 års budget behöver kostnadsminskningar göras i budget 2014 med 1 mkr och 2 mkr En stor del av kommunstyrelsens budget består av lokalkostnader, möjligheten att minska dessa kostnader är avhängigt organisatoriska förändringar inom skolans och socialförvaltningens verksamheter. Möjliga kostnadsminskningar diskuteras och arbets- och personalutskottet konstaterar att kommunstyrelsen inväntar socialförvaltningen och skolans budgetförslag innan åtgärder kan utredas. Kostnaden för kollektivtrafiken är också beroende av skolans organisation, då den linjelagda trafiken i huvudsak utgörs av skolskjutsar. Verksamhetschef Ulrika Gustafsson informerar om Kommunikation & Tillväxts verksamhet samt förslag till budget I förslaget ingår attraktivitetshöjande åtgärder och satsningar på information och marknadsföring. Förslaget kommer inte gå att genomföra utan att extra medel tillförs i budget. Diskussion förs kring möjlighet att i framtiden kunna skapa en regional organisation för kommunernas VA-verksamhet. Om intresse finns i flertalet kommuner i länet kommer Region Västerbotten utreda en framtida lösning. Kommunchef Mikael Salomonsson informerar om processen kring samordningen av tekniska avdelningen och Vindelbostäders verksamheter. Uppdras till förvaltningen att fortsätta arbetet med utredningsuppdragen. Delrapport ges vid arbets- och personalutskottets möte den 6 maj.

4 (10) 82 Dnr 13.K Anbud slamtömning Sammanfattning Vid arbets- och personalutskottet den 4 februari 2013, 39, beslutades att en upphandling skulle göras gällande tömning av enskilda brunnar inklusive akuta utryckningar till privata och företag med avtalsstart 1 juni Vidare beslutade att kommunen skulle fortsätta sköta om ledningsnät och kommunens va-verk samt pumpstationer i egen regi. Två anbud har inkommit vid anbudstidens utgång. Teknisk chef Christer Nygren redovisar utvärdering av inkomna anbud. Ett pris har även räknats fram för kommunens egen kostnad för slamtömning, både med den gamla slambilen och inklusive ett nyinköp av bil. Inom Umeåregionen kommer en upphandling av slamtömning att göras med avtalsstart den 1 januari Vindelns kommun har anmält intresse av att vara med i upphandlingen och avtalsperioden för upphandlingen har därför satts till Beslutsunderlag - Utvärdering av anbud, den 8 april Ärendet överlämnas utan förslag till kommunstyrelsen för behandling den 9 april 2013.

5 (10) 83 Dnr 13.K Bokslutsprognos 2013 Ekonomichef Håkan Ahlman redovisar bokslutsprognos 2013, med utfall tom februari månad. Bokslutsprognosen för verksamheterna tyder på ett årsresultat enligt följande; Kommunstyrelsen 643,0 tkr Utbildnings- och fritidsnämnden - 957,7 tkr - Gymnasieskolan 973,1 tkr Socialnämnden - 809,0 tkr Miljö- och byggnadsnämnden 6,0 tkr Finansen, fördelade sociala avgifter - 236,7 tkr Totalt för verksamheten - 380,5 tkr Kommunstyrelsens prognos på ett positivt resultat på 643 tkr består i huvudsak av en extra intäkt från Länstrafiken på 586 tkr för överskott i budget I prognosen har även 460 tkr avsatts för åtgärder inför återflytt till Renforsskolan. VA och Renhållningen väntas göra ett positivt resultat på 100 tkr vardera. Utbildnings- och utbildningsnämndens prognos tyder på ett årsresultat på -957,7 tkr, varav merkostnaden av underskottet finns inom barnomsorgen, där bla kostnaden för barnomsorg i egenregi har ökat. Gymnasieskolan uppvisar ett överskott på 973 tkr, vilket beror på färre antal elever inom gymnasiesärskolan. Prognosen för socialnämnden tyder på ett underskott på tkr, vilket i huvudsak beror på ökade vikariekostnader inom särskilt boende. Miljö- och byggnadsnämnden väntas göra ett nollresultat. Enligt bokslutsprognosen väntas Vindelns kommun göra ett resultat på 3 096,8 tkr, vilket är tkr bättre än budget. Överskottet beror till stor del på att skatteintäkterna väntas bli tkr bättre än budgeterat. Informationen är delgiven. Bokslutsprognosen redovisas på kommunstyrelsen den 9 april 2013.

6 (10) 84 Dnr 13.K Distriktssköterska, hemsjukvård, heltid Sammanfattning Socialförvaltningen har behov att förstärka organisationen med en Distriktssköterska till följd av kommunens övertagande av ansvar för hemsjukvård. Landstingets tillsvidareanställda personal har haft möjlighet att anmäla intresse av att övergå i anställning hos kommunen. Ingen intresseanmälan har inkommit och socialförvaltningen behöver därför rekrytera ny personal. Ingen övertalig personal med tillräckliga kvalifikationer finns i kommunens organisation. Förslag till beslut Socialförvaltningen får tillsätta personalbehovet genom extern rekrytering. Socialförvaltningen får tillsätta personalbehovet genom extern rekrytering.

7 (10) 85 Dnr 13.K Lönerevision 2013 Sammanfattning Avtalsrörelsen pågår för att försöka träffa nya löneavtal på den svenska arbetsmarknaden. Inom den kommunala sektorn pågår förhandlingar med de fackliga organisationer vars avtal löper ut i år, och parterna förhandlar utifrån de yrkanden som lämnats. För närvarande finns inte mycket information om hur förhandlingarna löper, eller när ett avtal kan vara klart. Inom den kommunala sektorn finns ett antal avtal som löper tillsvidare, och där de avtalsmässiga förutsättningarna för att sätta lön är klara. Dessa avtal innehåller ingen överenskommen avtalsnivå, utan anger grunden för en lokal lönebildning, där löneutrymmet skapas utifrån lokala förutsättningar. Personalstrateg Göran Dahle redogör för den interna lönestrukturen i Vindelns kommun. Bifogade sammanställning visar lönelägen och lönespridning i de yrkesgrupper som värderats enligt arbetsvärderingsmodell. Värderingen är gjord i samarbete mellan personalavdelningen och kommunledningsgruppen. Konstateras kan att lönenivåerna i poäng ligger lägre än den beskrivna önskade nivån, medan flera av de lägre värderade befattningarna ligger relativt högre i lönestrukturen. Spridningen i flera befattningar behöver ökas för att uppnå önskvärd spridning. Före eventuella åtgärder behöver lönematerialet analyseras på individnivå. Ett jämförelsematerial bland Västerbottens kommuner visar att Vindeln lönenivåer står sig väl i konkurrensen. Det finns dock anledning att se till lönenivåerna inom skolans värld, där flera av våra närmaste kommuner har ett högre löneläge. Beslutsunderlag - Personalstrateg Göran Dahles skrivelse den 28 mars Intern lönestruktur, daterad den 28 mars Vid arbets- och personalutskottet den 6 maj sker en återrapport kring årets lönerevision.

8 (10) 86 Dnr 12.K Yttrande ang. detaljplan Uven 5 Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnden håller för närvarande på med att ändra detaljplanen för Uven 5 med anledning av flytt av fjärrvärmeanläggningen i Vindeln. Planen är nu ute på samråd och samrådstiden går ut på onsdag den 10 april Beslutsunderlag - Samrådshandling för Uven 5 med tillhörande detaljplan, den 8 april Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att ta fram ett yttrande för Vindelns kommun.

9 (10) 87 Dnr 12.K Yttrande ang. ändring av detaljplan Degerfors 32:1 (Kvarnområdet) Sammanfattning Miljö- och byggnadsnämnden håller för närvarande på med att ändra detaljplanen för Degerfors 21:1 (Kvarnområdet) så att den överensstämmer med planerna som finns för området och det projekt som nu pågår med att utveckla området. Planen är nu ute på samråd och samrådstiden går ut på onsdag den 10 april Beslutsunderlag - Samrådshandling för Degerfors 32:1 med tillhörande detaljplan, den 19 mars Uppdras till teknisk chef Christer Nygren att ta fram ett yttrande för Vindelns kommun.

10 (10) 88 Dnr 13.K Kurser och konferenser Norrtågs årsstämma, Arlanda konferens Sky city, den 16 april Inbjudan lämnas utan åtgärd.

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. 2015-04-28 1(29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-28 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Elli-Mari Lundgren (m) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c)

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31)

DALS-EDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Kommunstyrelsen 2004-05-04 Sida 1 (31) Plats och tid: Kommunkontoret, tisdag 4 maj 2004, kl 8.00 14.30 Beslutande: Rune Forsdahl (c),ordf, ej 100 Bertil Andersson (c) Owe Johansson (c), ej 94, 100 Kenneth

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-27 1 (12) Personalutskottet 2014-05-27 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.00 14.45 Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Håkan Englund

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Onsdag 24 april 2013 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson 2013-11-21 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 21 november 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-14.40 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 172-178,

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Tid Måndag den 18 november, kl 13.00. Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2)

Tid Måndag den 18 november, kl 13.00. Forum, Vindeln. Justering Den 28 november kl 15. Ärenden. Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2) Kungörelse Sammanträdesdatum Sida 2013-11-18 1(2) Kommunfullmäktige Tid Måndag den 18 november, kl 13.00 Plats Forum, Vindeln Justering Den 28 november kl 15 Ärenden 1. Upprop och val av justerare 2. Sammanträdeskungörelser

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer