Sekreterare Maria Höglund Paragrafer Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, Johan Åsberg 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14"

Transkript

1 (14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Ersättare för Göran Dahl (s) Övriga deltagande Mikael Salomonsson, VD Mona Nilsson, ekonom 10, 11 Rune Johansson 12 Åke Adriansson 12 Börje Lundström 12 Utses att justera Janne Norén Plats och tid Kommunkontoret, 5 juni kl 9.00 Sekreterare Maria Höglund Paragrafer Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, Johan Åsberg 14 Janne Norén Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Maria Höglund

2 (14) Innehållsförteckning Budgetprognos Budget Besök av revisionen... 5 Aktuell ränta... 6 Ersättning till vice ordförande för period som ordinarie ordförande...7 Uthyrningsläget... 8 Nytt hyreshus... 9 Lokaler och projekt...10 Miljön på Renforsskolan...10 Solhaga...10 Ombyggnad av järnvägs- och busstation till resecentrum...10 Vindelns camping...10 Utemiljön vid Brinken Information från VD...12 Bolagets verksamhet, organisation och policy...13 Meddelanden...14

3 (14) 10 Dnr 13VB Budgetprognos 2013 VD Mikael Salomonsson och ekonom Mona Nilsson redogör för resultatet det första kvartalet. Vindelnbostäder De lägre hyresintäkterna på Vindelnbostäder första kvartalet kan bero på periodiseringsproblem hos Å-datas hyresmodul. Det är svårt att jämföra med samma period förra året eftersom det var problem även då med Å-data. Vindelnbostäder har hittills lägre kostnader än budgeterat för underhåll. Resultatet efter första kvartalet är 415 tkr Kommunen Intäkterna är högre än budgeterat vilket har att göra med hyreshöjningen på 3 %. Fjärrvärmekostnaderna överskrider budgeten på grund av att den budgeterade kostnaden inte varierar över året. Resultatet efter första kvartalet är minus 122 tkr. Industrifastigheter Det finns inga stora avvikelser förutom på avskrivningar som är ca 200 tkr mer än budgeterat vilket är knutet till investeringar i Brinken med kort avbetalningstid. Resultatet efter första kvartalet är 5 tkr. ViNet ViNet visar ett resultat på 464 tkr vilket är mycket bättre än budgeterat. De låga kostnaderna har att göra med säsongen då färre åtgärder görs på vintern. Det återstår medel från kommunen för att investera. Totalt visar ett resultat det första kvartalet på 762 tkr, ca 100 tkr bättre än budgeterat. Budgeten för fjärrvärmen skulle kunna göras på samma sätt som den för elförbrukningen genom löpande uppföljning månadsvis. Beslutsunderlag Budgetprognos daterad den 16 maj 2013 Informationen är delgiven

4 (14) 11 Dnr 13VB Budget VD Mikael Salomonsson visar en förteckning över fastighetsåtgärder som fastighetschef Anders Eriksson bedömer behöver göras de närmaste åren. De planerade åtgärderna, i form av underhåll och kvalitetshöjande insatser, beräknas totalt kosta 4,6 mkr. Vindelnbostäder Kostnaderna är generellt uppräknade med 3 %. Det nya hyreshuset är inte med i budgeten. Ökning av underhållskostnader är kopplat till planerade åtgärder i underhållsplanen som om de genomförs skulle ge ett minusresultat på 3 miljoner Kommunen Förvaltningsintäkten för kommunens fastigheter är uppräknad med 3 %. Industrifastigheter Inget underhåll är budgeterat, trots det väntas ett dåligt resultat 2014 och Fastighetskostnaderna ökar i högre takt än intäkterna på grund av vakanta lokaler. ViNet Läget är stabilt med få störningar. Arbetet med att kvalitetssäkra nätet fortlöper planenligt och väntas färdigställas under Det återstår ca en miljon kronor av kommunens avsatta medel för att dokumentera nätet. Totalt Budgeten för 2014 visar ett resultat på minus ca 2,8 miljoner. Beslutsunderlag - Åtgärdsplan för , daterad den 23 maj Underlag budget , daterad den 16 maj 2013 VD Mikael Salomonsson får i uppdrag att kontrollera vad den stora skillnaden i kostnad för fastighetsskötseln beror på, samt att ge förslag till en budget 2014 i balans. Vidare vill styrelsen att VD visar vad en fullständigt genomförd åtgärdsplan skulle kosta respektive behöva i hyresnivå för att ge full täckning.

5 (14) 12 Dnr 13VB Besök av revisionen Kommunens interna revisorer informerar om revisionsbyrån KPMG:s kartläggning av inköp som gjorts för att se över vad som är beställt och om något är föremål för förmånsbeskattning. Bedömningen från revisionen är att inget indikerar oegentligheter. Styrelsen tar till sig av informationen. Informationen är delgiven

6 (14) 13 Dnr 13VB Aktuell ränta VD Mikael Salomonsson informerar styrelsen om räntan för dagen 2,0 %. Räntan beslutas fortsätta vara rörlig. Om någon större förändring sker kallar VD Mikael Salomonsson vice ordförande Per-Anders Olsson för ett nytt beslut.

7 (14) 14 Dnr 13VB Ersättning till vice ordförande för period som ordinarie ordförande Under perioden som ordinarie ordförande har varit frånvarande föreslår VD Mikael Salomonsson att vice ordförande får ersättning med ett engångsbelopp på kr. Vice ordförande Per-Anders Olsson får en ersättning på kr. Ordförande för punkten är Johan Åsberg. Per-Anders Olsson deltar inte i beslutet.

8 (14) 15 Dnr 13VB Uthyrningsläget VD Mikael Salomonsson informerar om det aktuella uthyrningsläget. VIBO 3-5 st lediga lägenheter Industrifastigheter Slagkrafts lokal på Dalen 2 och mellanplanet på Brinken är vakanta Kommunen Allt är uthyrt Tolvan kan flytta till Dalen 2 eftersom ett ökat behov finns i kommunen av den verksamheten. Mikael Salomonsson visar en lista över de lediga lägenheterna. Det är idag 103 personer i bostadskön. Under de senaste fem åren har kön stadigt ökat. Beslutsunderlag - Lista över lediga lägenheter, daterad den 23 maj 2013 Informationen är delgiven

9 (14) 16 Dnr 13VB Nytt hyreshus En alternativ placering av det nya hyreshuset på fastigheten Godtemplaren 2 presenteras. Huset skulle kunna placeras så att infart, soprum och parkeringar kan samnyttjas med 4-våningshuset. En ny detaljplan behövs eftersom den nuvarande bara medger byggnader upp till två våningar. En grupp bildas bestående av VD Mikael Salomonsson, vice ordförande Per-Anders Olsson och fastighetschef Anders Eriksson för att arbeta med projektet.

10 (14) 17 Lokaler och projekt Dnr 13VB Miljön på Renforsskolan Förberedelserna för en återflytt till hösten fortsätter som planerat. Bland annat utförs nu målning inomhus och utförlig städning. Dnr 13VB Solhaga En projektering pågår för att ställa i ordning lokalerna för de verksamheter som kommer att flytta dit eller etableras där. Det gäller HVB-hem, boende för äldre, hemtjänsten och hemsjukvården. Dnr 13VB Ombyggnad av järnvägs- och busstation till resecentrum Under tiden som resecentrum har byggts om har brister visat sig. Yttertaket är otätt och kommunstyrelsens arbets- och personalutskott beslutade den 6 maj 2013, 104, att taket får bytas till en kostnad av 260 tkr. Dnr 13VB Vindelns camping Det behövs ett förtydligande av avtalen som reglerar ansvaret mellan de tre parterna; kommunen som fastighetsägare, som förvaltare och arrendatorn av campingen. Representanter från parterna kommer att träffas för att klargöra varandras rättigheter och skyldigheter. Informationen är delgiven

11 (14) 18 Dnr 13VB Utemiljön vid Brinken Vid styrelsemötet den 20 september 2012 fick VD Mikael Salomonsson i uppdrag att ge förslag till utveckling av utemiljön intill Brinken. Vid lunchmötet den 26 april visades ett förslag Beslutsunderlag - Situationsplan och vy, daterad den 23 maj 2013 VD Mikael Salomonsson får i uppdrag att beställa en upprustning av utemiljön vid Brinken för ett belopp på ca 170 tkr

12 (14) 19 Dnr 13VB Information från VD 1 Dnr 13VB Nytt hyressystem som även hanterar bostadskön VD Mikael Salomonsson informerar om att Vindelnbostäder tittar på ett annat system än Å-data för att hantera hyror. Systemet erbjuder en inbyggd lösning för bostadskö via webben. 2 Dnr 13VB Ny styrelseordförande Stefan Nordström tillträder efter årsstämman den 27 maj. Ett extra styrelsemöte kommer att hållas den 11 juni. Informationen är delgiven.

13 (14) 20 Dnr 13VB Bolagets verksamhet, organisation och policy Ärendet skjuts fram till nästa ordinarie styrelsemöte, när den nya ordföranden har tillträtt.

14 (14) 21 Meddelanden 1 Dnr 13VB Meddelande från Skatteverket och omprövningsbeslut 2 Dnr 13VB Val av ledamöter och ersättare i styrelsen för 3 Dnr 13VB Nytt hyreshus i Vindeln. Ifrågasättande av beslutsunderlag Beslut Meddelandena är delgivna

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-28 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Elli-Mari Lundgren (m) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c)

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 8.00-10.00 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-06-25 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C)

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 15.00-17.00

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 15.00-17.00 1 (12) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 15.00-17.00 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Anders Jonsson (c), ordförande Sixten Öhlund (fp) Ulla-Maj Andersson (s), 253-261

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-01-13 1(30) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-01-13 1(30) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2014-01-13 1(30) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 13 januari 2014, kl. 08.00-12.00, 13.00-16.20 Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Mathias

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Árviesjávrien kommuvdna DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-03-10 4 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 18.00 17.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande

Läs mer

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Välfärdsutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Lokal Strået, kl. 13.30 16.00 Ajournering kl. 15.05 15.15 Beslutande Agnetha Persson (C), ordförande Olof Röstin (M) Bengt Jönsson (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 17.00-18.45, 104-110 C Tommy Västerteg kl. 17.00-18.50, 104-112

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Två Skyttlar, Örby klockan 09:00 Beslutande S Peter Rosholm, Västra Götalandsregionen M Madeleine Ekman-Boldizar, Västra Götalandsregionen MP S C Ingegerd Borg-Saviharju,

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Fastighetsnämnden 2007-04-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (17) Plats och tid E 520 kl 13:15 15:40 Beslutande Stefan Bergman Britt-Marie Lundström Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Robert Ignberg Leif Holmkvist Catarina Lundberg

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer