Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00"

Transkript

1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande , Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne Hörnberg, (c) Jeanette Knutstam, (m) Elli-Marie Lundgren, (m), tj ers Christer Jonsson, (kd) Stig-Ola Rudolfsson Mathias Haglund, (s) Lena Malm, (s) Henny Södermark, (s) tj ers Per-Anders Olsson, (s) Dan Oskarsson, (s) Kent-Erik Mattsson, (s) Övriga deltagande Frida Hallgre, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef Eric Thorstensson, administrativ chef Rolf Attmarsson, (v), ej tj ers. Utses att justera Per-Anders Olsson Plats och tid Kommunkontoret, 19 december kl Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer Ordförande Ewa-May Karlsson , Christer Lundgren 178 Per-Anders Olsson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Frida Hallgren

2 (16) Innehållsförteckning Information från Vindelnbostäder AB... 3 Information från AB Bubergsgården... 4 Årsprognos KS budget Pensionsbestämmelser för förtroendevalda kompletterande beslut om samordning mellan pension och andra förvärvsinkomster... 7 Revidering av det gemensamma reglemetet för styrelse och nämnder... 8 Beslutsattestanter kommunstyrelsen... 9 Vindbygdemedel Fäbodlidens vindpark Information asylboende Medfinansiering LONA-projektet Delegationsbeslut Meddelanden... 15

3 (16) 174 Dnr 14.K Information från Vindelnbostäder AB På kommunstyrelsens sammanträde den 16 december 2014 informerar ordförande i Vindelnbostäder AB:s styrelse, Stefan Nordström samt VD för Vindelnbostäder AB, Joachim Blomberg för Vindelnbostäder AB:s verksamhet Representanterna för Vindelnbostäder AB redogör även för ett antal potentiella förändringar som kommer att göras under verksamhetsåret Joachim Blomberg redogör översiktligt för Vindelnbostäder AB:s ekonomi för verksamhetsåret Joachim informerar att ekonomin ser bättre ut än väntat. har under året 2014 betalat cirka 1 mkr för mycket till Vindelnbostäder AB. Istället för att betala tillbaka kapitalet till kommunstyrelsen har Vindelnbostäder under hösten 2014 genomfört ett antal renoveringsåtgärder på kommunens fastigheter. På kommunstyrelsens sammanträde den 16 december redogör Joachim Blomberg kort för vilka renoveringar och åtgärder som har genomförts för pengarna. Vindelnbostäder AB har ansvar för Vindelns kommuns bredbandsnät, nätet kallas ViNet. VIBO:s uppgift är att driva nätet samt att ha kunskap och personella resurser att ansvara för kvalitet, standard, utveckling av nätet samt utveckla nätets affärsmöjligheter. Joachim Blomberg meddelar att VIBO kommer att arbeta för att utveckla dessa frågor och att dialogen mellan VIBO och kommunstyrelsen kommer att prioriteras i framtiden. Region Västerbotten har startat ett projekt, Storprojektet bredband till alla, kommunstyrelsen bör fatta beslut om medverkan i projektet under Vindelnbostäders VD Joachim Blomberg informerar om att Vindelnbostäders företagsbilar skall bytas ut. Två av de nya bilarna kommer att vara elbilar. diskuterar bagarstugan som ägs av Vindelnbostäder. VD för Vindelnbostäder AB, Joachim Blomberg informerar att de i dagsläget äger bagarstugan men att Vindelnbostäder inte får in någon hyra för den. Vindelnbostäder skall därför se över ett uthyrningsreglemente för bagarstugan. s beslut Informationen är delgiven.

4 (16) 175 Dnr 14.K Information från AB Bubergsgården Ordförande för AB Bubergsgården, Lars Waltari och VD för AB Bubergsgården, Christer Nygren ger på kommunstyrelsens sammanträde den 16 december information om AB Bubergsgårdens verksamhet 2014 samt lämnar en kort redogörelse för hur de ser på kommande års verksamhet. Ordförande för AB Bubergsgården, Lars Waltari informerar att det kommer cirka betalande besökare till AB Bubergsgårdens fritidsanläggning varje säsong. Av dessa betalande besökare kommer % från andra kommuner. Verksamheten genererar 3 årstjänster under en säsong och de anställda är till största del ungdomar från Vindelns kommun. Ordförande för AB Bubergsgården framför att en investering på en bättre vattenanläggning borde prioriteras för att kunna hålla samma nivå som övriga skidanläggningar i kustområdet. Många av skidanläggningarna i kustområdet har valt att satsa på att förbättra vattenanläggningen för att kunna öppna skidbackarna så tidigt som möjligt vare säsong. Lars Waltari informerar att Bubergsgården fritidsanläggning under sommaren och hösten har satsat på att lägga in bark i backarna för att förbättra backarnas standard. Barken har kommit från ett sågverk i kustområdet som har betalat AB Bubergsgården för att ta emot materialet. AB Bubergsgården har i sin tur anlitat åkerier som har kört ut materialet i backarna. Christer Nygren och Lars Waltari informerar om Bubergsgårdens resultat för verksamhetsåret Enligt VD Christer Nygren pekar resultatet på -140 tkr för verksamhetsåret s beslut Ordförande, Lars Waltari och VD Christer Nygren uppdras komma tillbaka till kommunstyrelsen i februari för att vidare informera om verksamheten och om hur de första månaderna på säsongen har varit. I övrigt läggs informationen till handlingarna.

5 (16) 176 Dnr 14.K Årsprognos 2014 Ekonomichef, Håkan Ahlman informerar på kommunstyrelsens sammanträde den 16 december för årsprognosen för verksamhetsåret Håkan Ahlman redovisar ett prognostiserat resultat för Vindelns kommun per på 477 tkr. Det förändrade prognostiserade resultatet jämfört med den prognos som redovisades för kommunstyrelsen i november beror främst på de minskade skatteintäkterna vilket har medfört ett sämre prognostiserat resultat. Beslutsunderlag - Bokslutsprognos per , den 9 december 2014 s beslut Informationen är delgiven.

6 (16) 177 Dnr 14.K KS budget 2015 Administrativ chef, Eric Thorstensson informerar på kommunstyrelsens sammanträde den 16 december för kommunstyrelsens budget för verksamhetsåret har under 2014 betalat för mycket förvaltningsersättning till Vindelnbostäder AB. Denna summa ska inte utgå till Vindelnbostäder AB under verksamhetsåret 2015 och medlen skall därför omfördelas inom kommunstyrelsens budget. Administrativ chef Eric Thorstensson föreslår att 750 tkr som tidigare utbetalats till Vindelnbostäder AB istället ska tillföras kommunstyrelsens oförutsedda medel i kommunstyrelsens budget Om 750 tkr tillförs kommunstyrelsens oförutsedda medel 2015 medför det att kommunstyrelsens oförutsedda medel år 2015 uppgår till cirka 1,3 mkr. s beslut 750 tkr från de minskade förvaltningsersättningarna till Vindelnbostäder AB tillförs kommunstyrelsens oförutsedda medel 2015.

7 (16) 178 Dnr 14.K Pensionsbestämmelser för förtroendevalda kompletterande beslut om samordning mellan pension och andra förvärvsinkomster På kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 december 2014 redogjorde personalstrateg Göran Dahle för behovet att komplettera tidigare beslut angående pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Tidigare fattat beslut om antagande av pensionsbestämmelser för förtroendevalda (PBF) behöver kompletteras med beslut om antal prisbasbelopp som undantas från samordning mellan visstidspension och förvärvsinkomst enligt PBF 10, mom 3. Ordförande Ewa-May Karlsson, (c), deltar inte i beslutet. Christer Lundgren, (c), träder därför in som ordförande för den aktuella paragrafen vid Ewa- May Karlssons frånvaro. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen s arbetsutskott föreslår att fastställer att det samordningsfria beloppet enligt PBF 10, mom 3 är oförändrat jämfört med tidigare bestämmelser, dvs 1 prisbasbelopp per år. Ewa-May Karlsson, (c), deltog inte i beslutet. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2014, Tjänsteskrivelse, personalstrateg Göran Dahle, daterad den 26 november Bilaga s beslut fastställer att det samordningsfria beloppet enligt PBF 10, mom 3 är oförändrat jämfört med tidigare bestämmelser, dvs 1 prisbasbelopp per år. Ewa-May Karlsson, (c), deltar inte i beslutet.

8 (16) 179 Dnr 14.K Revidering av det gemensamma reglemetet för styrelse och nämnder Med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 17 november 2014, 77, om att minska antalet ledamöter i kommunstyrelsen från 13 ledamöter och 13 ersättare till 11 ledamöter och 11 ersättare behöver det gemensamma reglementet för det styrelse och nämnder revideras. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige I reglementet för Vindelns kommuns styrelse och nämnder görs följande förändringar; - Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ändras från 13 ledamöter och 13 ersättare till 11 ledamöter och 11 ersättare. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2014, Förslag till revidering av reglementet, den 26 november Bilaga - Tjänsteskrivelse, kommunsekreterare Frida Hallgren, den 27 november Bilaga - Kommunfullmäktigesbeslut den 17 november s förslag till kommunfullmäktige I reglementet för Vindelns kommuns styrelse och nämnder görs följande förändringar; - Antalet ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen ändras från 13 ledamöter och 13 ersättare till 11 ledamöter och 11 ersättare.

9 (16) 180 Dnr 14.K Beslutsattestanter kommunstyrelsen beslutar om beslutsattestanter för kommunstyrelsens ansvarsområden. Beslutsunderlag - Beslutsattestanter 2015, den 9 december Beslutsattestanter investeringar 2015, den 9 december s beslut Förteckningen över beslutsattestanter för kommunstyrelsen 2015 fastställs. Förteckningen över investeringsattestanter 2015 fastställs med förändringen att Kommunchef, Per-Eric Magnusson blir ansvarig för följande investeringar: - Pumpstation Åmsele - Skogsbovägen - Sveavägen, Tvärålund - Lekpark, Hällnäs - Byavägen, Vindeln - Reinvesteringar VA verk - Uppvärmd container för farligt avfall, ÅVC - Vägbeslysningarm byte - Hällnäs lekutrustning.

10 (16) 181 Dnr 14.K Vindbygdemedel Fäbodlidens vindpark Fäbodliden Vindkraft AB inkom den 3 november 2014 med ett förslag till överenskommelse gällande storleken på och ändamålet för bygdemedel för Vindkraften i Fäbodliden. s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen godkänner Fred Olsen R förslag till överenskommelse om bygdemedel från vindkraften i Fäbodliden. Vindelns kommuns representant i kommittén blir Malin Bjurén, föreningsansvarig. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2014, Tjänsteskrivelse, Eric Thorstensson, den 27 november Skrivelse från Fäbodlidens Vindkraft AB, den 3 november s beslut godkänner Fred Olsen R förslag till överenskommelse om bygdemedel från vindkraften i Fäbodliden. Vindbygdmedlen är kr per år och överenskommelsen skall ses över år Vindelns kommuns representant i kommittén blir Malin Bjurén, föreningsansvarig.

11 (16) 182 Dnr 14.K Uppsägning Samverkansavtal Vindeln, Vännäs, Bjurholm angående renhållningsingenjör Sammanfattning Vindeln, Vännäs och Bjurholms kommun tecknade 2008 ett samverkansavtal inom renhållningen. Avtalet har 12 månaders uppsägningstid. Avtalet bör sägas upp eftersom Vindeln eventuellt kommer att bilda ett bolag tillsammans med Umeå kommun som bl.a. ska ansvar för renhållningen fr.o.m Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse Eric Thorstensson, den 9 december Samverkansavtal, den 4 november s beslut beslutar att säga upp samverkansavtalet mellan Bjurholm, Vindeln och Vännäs kommun avseende gemensam tjänst inom renhållningen. Avtalet upphör därmed 31 dec 2015.

12 (16) 183 Dnr 14.K Information asylboende Kommunchef Per-Eric Magnusson informerar på kommunstyrelsens sammanträde den 16 december om de flyktingmottagningarna som planeras att starta av privata aktörer i Vindelns kommun. Flyktingmottagningarna som planeras att starta i Vindelns kommun är i Kronlunds kursgård och i Parken, Hällnäs. s beslut s arbetsutskott uppdras att utarbeta en handlingsplan för hur kommunen skall hantera de frågor som kan uppkommer om asylboenden etablerar sig i kommunen.

13 (16) 184 Dnr 14.K Medfinansiering LONA-projektet Studiefrämjandet har för avsikt att söka ett nytt LONA-projekt för att introducera naturnära upplevelser för nyanlända i Vindelns kommun. s arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen Vindelns kommun beslutar att medfinansiera 50 % av projektet, men maximalt tkr. Finansiering: s oförutsedda medel. Beslutsunderlag - Arbetsutskottets förslag till beslut den 8 december 2014, Projektbeskrivning, den 8 december s beslut Vindelns kommun beslutar att medfinansiera 50 % av projektet, men maximalt tkr. Finansiering: s oförutsedda medel.

14 (16) 185 Delegationsbeslut 1 Dnr Bidrag till samlingslokaler för år s beslut Delegationsbeslutet Bidrag till samlingslokaler för år 2013 är anmält.

15 (16) 186 Dnr 14.K Meddelanden 1 Dnr 14.K Skrivelse från Sveriges kommuner och landsting- Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2015 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex. s beslut Meddelandet är delgivet.

16 (16) 187 Dnr 14.K Kurser och konferenser 1. Personalpolitisk utvecklingsdag den 10 december 2014, Marianne Hörnberg, Mathias Haglund och Erik Landby, Christer Lundgren. s beslut Marianne Hörnberg, Mathias Haglund, Erik Landby och Christer Lundgren får rätt att delta på den personalpolitiska utvecklingsdagen den 10 december 2014.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. 2015-04-28 1(29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00. Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-01-13 1(30) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-01-13 1(30) Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2014-01-13 1(30) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 13 januari 2014, kl. 08.00-12.00, 13.00-16.20 Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Mathias

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-28 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Elli-Mari Lundgren (m) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande 1/33 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159

Cecilia Holmblad, NSR, 157 Camilla Nilsson, NSVA, 158-159 Mats Norberg, NSVA, 158-159 1(18) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer