Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)"

Transkript

1 (23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl , ajournering mellan kl , och kl Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) Sven-Åke Granberg, (kd) Michael Schmidt Nägel, (v) Ewa-May Karlsson, (c) Gudrun Wikström, (s), tj ers. Christer Lundgren, (c) Dan-Olof Andersson, (s) Christina Konradsson, (c) Kent-Erik Mattsson, (s) Patrik Granström, (c) Åke Strandgren, (c) Annelii Andersson, (s) Göran Dahl, (s) Marianne Hörnberg, (c) Anders Wikström, (s), tj ers, Tomas Nilsson, (m) Maria Gustafsson, (m), tj ers. Erik Persson, (s) Maria Eklund, (s) Kenth Ärletun, (m), tj ers. Paul Redstig, (m) Jeanette Knutstam, (m) Per-Anders Olsson, (s), tj ers. Annicka Hallingfors, (s) Dan Oskarsson, (s) Elli-Marie Lundgren, (m) Henny Södermark, (s), tj ers. Staffan Nygren, (fp), tj ers. Mathias Haglund, (s) Stig-Ola Rudolfsson, (fp) Eric Thorstensson, förvaltningschef kommunstyrelsen Sofia Jonsson, kommunsekreterare Håkan Ahlman, ekonomichef, Lars Waltari, ordf AB Bubergsgården, 76 Stefan Nordström, ordf Vindelbostäder AB, 76 Ordinarie Ersättare Utses att justera Jeanette Knutstam Elli-Marie Lundgren Annelii Andersson Dan Oskarsson Plats och tid Kommunkontoret, onsdagen den 9 oktober 2013, kl Sekreterare Sofia Jonsson Paragrafer Ordförande Christer Jonsson... Jeanette Knutstam Annelii Andersson

2 (23) Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Sofia Jonsson

3 (23) Innehållsförteckning Sammanträdesplan Information från nämnds- och styrelseordföranden samt revisionen ang delårsbokslutet... 5 Delårsbokslut Bokslutsprognos 2013, utfall tom 31 augusti... 7 Upptagande av lån till AB Bubergsgården... 8 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Byggande av en tågperrong i Tvärålund finansiering och genomförande Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktier i Uminova Innovation Avsägning av uppdrag som ledamot i Vindelbostäders styrelse, Johan Åsberg, (fp) Val av ordinarie ledamot i Vindelnbostäders styrelse Val av ersättare i AB Bubergsgårdens styrelse Ändring i kommunfullmäktiges dagordning, extraärenden Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, Mikael Sundling, (m) Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden Information om översyn av den politiska organisationen Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS... 23

4 (23) 75 Dnr 13.K Sammanträdesplan 2014 Sammanfattning Ett förslag till sammanträdesdatum för 2014 har tagits fram för kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt kommunfullmäktige. Följande mötesdatum föreslås; Arbets- och personalutskottet (måndagar) 13 januari 25 augusti 10 februari 6 oktober 10 mars 10 november 7 april 8 december 12 maj 9 juni Kommunstyrelsen (tisdagar) 28 januari 9 september 25 februari 21 oktober 25 mars 25 november 22 april 20 maj 16 december 24 juni (måndagar) 24 februari 22 september 28 april 17 november 23 juni Kommunstyrelsens beslut Sammanträdesplan 2014 för kommunstyrelsen och arbetsutskottet fastställs. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att fastställa sammanträdesplanen för Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 10 september 2013, 118. s beslut s sammanträdesplan för 2014 fastställs.

5 (23) 76 Dnr 13.K Information från nämnds- och styrelseordföranden samt revisionen ang delårsbokslutet Nämnderna och bolagsstyrelsernas ordförande lämnar en kortfattad sammanfattning av delårsbokslut 2013 samt kommenterar framtida utmaningar. - Socialnämndens ordförande Christer Lundgren,(c), redogör för socialnämndens verksamhet. - Vice ordförande i utbildnings- och fritidsnämndens, Birgita Sigfridsson, (c), informerar om nämndens verksamhet. - Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Kenth Ärletun, (m), redogör för nämndens verksamhet. - Vindelbostäders ordförande Stefan Nordström, (m), informerar om bolagets verksamhet. - AB Bubergsgårdens ordförande Lars Waltari, (c), informerar om bolagets verksamhet. - Kommunstyrelsens ordförande Ewa-May Karlsson, (c), redogör för kommunstyrelsens verksamhet. - Roland Fredriksson, sammankallande i revisionen, informerar kort om revisionen synpunkter ang. delårsbokslutet. Beslutsunderlag - Delårsbokslut 2013, den 10 september s beslut Informationen är delgiven.

6 (23) 77 Dnr 13.K Delårsbokslut 2013 Ekonomichef Håkan Ahlman informerar om delårsbokslutet för Vindelns kommun redovisar ett resultat för halvåret på +7,4 mkr och för koncernen på +9,3 mkr. Vindelns kommun har minskat sin befolkning med -32 personer första halvåret. Budgetavvikelse för nämnderna tkr Budget delår Utfall Budget helår Prognos helår KS UFN SN MBN Totalt Kommunstyrelsen förslag till beslut beslutar att fastställa delårsbokslutet. Beslutsunderlag - Revisionsrapport daterad den 19 september Kommunstyrelsens beslut den 10 september 2013, Delårsbokslut daterat den 10 september Förslag till beslut på sammanträdet Ewa-May Karlsson, (c), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att kommunfullmäktige uppdrar till kommunsekreterare Sofia Jonsson att tillsammans med kommunstyrelsens presidium göra ändringar av redaktionellt slag i dokumentet. Ordförande ställer proposition på Ewa-May Karlssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. s beslut Delårsbokslut för Vindelns kommun fastställs. Uppdras till kommunsekreterare Sofia Jonsson, att tillsammans med kommunstyrelsen presidium göra ändringar av redaktionellt slag i dokumentet.

7 (23) 78 Dnr 13.K Bokslutsprognos 2013, utfall tom 31 augusti Ekonomichef Håkan Ahlman informerar om bokslutsprognos för 2013, utfall tom 31 augusti. Bokslutsprognosen för verksamheterna tyder på ett årsresultat enligt följande; Kommunstyrelsen 255,0 tkr Barn- och utbildningsnämnden - 950,0 tkr - Gymnasieskolan 1073,1 tkr Socialnämnden 17,9 tkr Miljö- och byggnadsnämnden 6,0 tkr Finansen, fördelade sociala avgifter -151 tkr Totalt för verksamheten 187,1 tkr Enligt bokslutsprognosen väntas Vindelns kommun göra ett resultat på 4,0 mkr, vilket är 2,7 mkr bättre än budget. Ekonomichef Håkan Ahlman gör en framåtblick och konstaterar att kommunen har ett stabilt resultat Däremot noteras att enskilda ärenden spräcker budgeten för skolan och socialtjänsten då oförutsedda kostnader är för lågt budgeterade 2013 och De besparingar som görs räcker inte utan behov finns av strukturella förändringar i verksamheten. Kommunen kommer att få ytterligare 5,8 mkr i AFA-pengar hösten 2013, vilket möjliggör för kommunen att kunna ta större kostnader Beslutsunderlag - Kostnadssammanställning den 31 augusti s beslut Informationen är delgiven.

8 (23) 79 Dnr 13.K Upptagande av lån till AB Bubergsgården Sammanfattning AB Bubergsgårdens VD Christer Nygren har kommit in med en skrivelse, i vilken AB Bubergsgården ansöker hos ägaren att få uppta ett lån på 500 tkr för att slutföra de investeringar som är planerade i syfte att bland annat öka anläggningens attraktivitet. Lars Waltari, ordförande i AB Bubergsgården, har informerat arbets- och personalutskottet om bolagets verksamhet under den gånga säsongen samt bolagets behov av att få låna 500 tkr för att kunna slutföra planerade investeringar. AB Bubergsgården fick 2012 ett ägartillskott på 1 mkr för att göra de investeringar som var nödvändiga för att optimera och öka attraktiviteten för anläggningen samt att ge arrendatorerna förutsättningar att driva anläggningen. Investeringar som skulle göras var införande av Skidata-system, färdigställande av vattenanläggningen med fler snökanoner samt ombyggnad av kök. När dessa investeringar skulle göras söktes ett regionalt investeringsstöd och i början nämndes att bolaget skulle kunna få ett stöd på 50 %. Slutbeskedet var att bolaget endast fick 15 %, vilket medförde att en del av de planerade investeringarna inte kunde genomföras. Införande av ett Skidata-system är genomfört och har kostat 686 tkr. Vattenanläggningen är delvis färdigställd och har kostat 200 tkr. Däremot har varken köket renoverats eller några snökanoner köpts in på grund av det minskade stödet. Ombyggnaden av kök beräknas kosta ca 250 tkr och inköp av extra snökanoner 250 tkr, vilket medför att bolaget har behov av att få låna 500 tkr för att kunna slutföra planerade investeringar. I och med att investering av kök och snökanoner görs kommer också arrendet årligen att höjas med 20 tkr. Bolaget har för avsikt att på sikt kunna återbetala upplåningen till ägaren. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar låna ut 500 tkr till AB Bubergsgården, med villkoren: 5 års amortering, erläggs den 31 december respektive år med ränta Stibor 6 mån +1,5 %

9 (23) Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 10 september 2013, VD Christer Nygrens skrivelse, daterad den 22 augusti Förslag till beslut på sammanträdet Ewa-May Karlsson, (c), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag men att följande ändring görs gällande villkoren; amorteringen görs på 10 år samt att ränta erläggs årligen motsvarande kommunens genomsnittliga årskoncernkontoränta (fn 1,45 %) + 2 % -enheter. Ajournering Socialdemokraterna begär ajournering och kommunfullmäktige ajournerar sig mellan kl Mathias Haglund, (s), yrkar bifall till Ewa-May Karlssons yrkande. Ordförande ställer proposition på Ewa-May Karlssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Ewa-May Karlssons förslag till beslut. s beslut Att låna ut 500 tkr till AB Bubergsgården med villkoren: Lånet ska avbetalas av AB Bubergsgården under en 10-årsperiod och ränta erläggs årligen motsvarande kommunens genomsnittliga årskoncernkontoränta (fn 1,45 %) + 2 % -enheter.

10 (23) 80 Dnr 13.K Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Sammanfattning Umeåregionens kansli har sedan hösten 2011 sökt möjligheter att skapa en samverkansform med mål att; Åstadkomma effektiv drift och hantering av personaladministrativa system Åstadkomma optimalt användande av resurser och kompetens. Utredningen har resulterat i förslaget att bilda en gemensam nämnd då det är det alternativ som enklast möjliggör en samverkan mellan kommuner och samtidigt uppfyller lagstadgade krav. Umeåregionens kansli har upprättat ett förslag till reglemente för gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå samt ett samverkansavtal. Förslaget utgår från att Umeå och Vindelns kommuner från och med den 1 januari 2014 inrättar en gemensam nämnd, kallad Umeåregionens gemensamma nämnd för drift och hantering av personaladministrativa system. Umeå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att; Anta förslag till reglemente för den gemensamma nämnden. Godkänna förslaget till samverkansavtal. Uppdra till valutskottet att nominera ledamöter och ersättare till nämnden Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att anta reglemente för den gemensamma nämnden, godkänner samverkansavtalet samt uppdrar till valutskottet att nominera ledamöter. Beslutsunderlag - Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse daterad den 3 juni Reglemente för gemensam nämnd Vindeln Umeå, daterat den 8 maj Samverkansavtal för gemensam nämnd Vindeln Umeå, daterat den 8 maj 2013

11 (23) Förslag till beslut under sammanträdet Mathias Haglund, (s), yrkar på återremiss av ärendet för att få ett fullständigt beslutsunderlag till fullmäktige. Enligt kommunallagen ska ett ärende återremitteras på förslag av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna (KL 5:36), s.k. minoritetsåterremiss. Ordförande ställer proposition på Mathias Haglunds yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Haglunds yrkande. s beslut Ärendet återremitteras och socialdemokraterana har efter mötet inkommit med följande motivering; Vi anser att fullmäktige måste ta beslut på ett underlag som är fullständigt med ekonomisk redovisning och där konsekvenserna för ekonomi och organisation på kort och lång sikt är klarlagda. Vi vill att det klargörs vilka andra nyttor vi kan ha av ett systemsamarbete om vi går vidare med samarbete inom fler områden eftersom vi annars kommer att ha höga driftskostnader för bara detta system. Vi vill också att det klarläggs hur inriktningen om en ny personalorganisation där vi köper tjänst av Umeå hänger ihop med dagens förslag till beslut om systemsamarbete med därtill hörande ekonomska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Är ett köp av löneadministration från Umeå med en besparing på kr/år där vi tappar flera tjänster nödvändigt för att gå in i ett samarbete om systemfrågor? Vi har försäkrat oss om att organisationen med denna återremiss ändå kan klara sitt uppdrag vilket än resultatet blir av hanteringen.

12 (23) 81 Dnr 12.K Byggande av en tågperrong i Tvärålund finansiering och genomförande Sammanfattning Trafikverket har på uppdrag av kommunen utfört en funktionsutredning för byggande av perrong i Tvärålund. Trafikverket har lämnat förslag på genomförandeavtal för att upphandla byggande av en 80 meters perrong. Kommunstyrelsen har , 151, beslutat om finansiering av funktionsutredningen. Beslut om finansiering att bygga perrongen som kostnadsberäknats i funktionsutredningen till 7,2 8,4 mkr saknas. Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till genomförandeavtal. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att årligen under avsätta 800 tkr av bygdeavgiftsmedel som finansiering samt att resterande 4,4 mkr belastar 2013 års resultat. Kommunstyrelsens behandling Ewa-May Karlsson, (c), föreslår att tågperrong inkl väg och parkering finansieras till 50 % av bygdemedel maximerat till 4,5 mkr. Bygdemedel fördelas förslagsvis under en 5-årsperiod och resterande 4,5 mkr finansieras av kommunen. Mathias Haglund, (s), yrkar att kommunen finansierar perrongen med 1 mkr och att resterande belopp på belastar bygdeavgiftsmedlen. Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ewa-May Karlssons, (c), förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till genomförandeavtal. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar att tågperrong inkl väg och parkering finansieras till 50 % av bygdemedel maximerat till 4,5 mkr. Bygdemedel fördelas under en 5- årsperiod och resterande 4,5 mkr finansieras av kommunen. Socialdemokraterna lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

13 (23) Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 10 september 2013, Genomförandeavtal, daterat den 12 augusti Funktionsutredning, daterad den 15 april Avsiktsförklaring avseende utredningar inför byggande av en ny plattform i Tvärålund, daterad den 4 juni Förslag till beslut på sammanträdet Ewa-May Karlsson, (c), yrkar på följande förändring i kommunstyrelsens förslag; istället för föredelning under en 5-års period ska bygdeavgiftsmedlen fördelas under en 5-10-års period. I övrigt yrkas bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Ajournering Socialdemokraterna begär ajournering och kommunfullmäktige ajournerar sig mellan kl och kl Socialdemokraterna genom Mathias Haglund, (s), yrkar på återremiss av ärendet för att klarlägga hur BOLLU-gruppen ställer sig till fördelningen av bygdemedel. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på socialdemokraternas yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detta. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till Haglunds yrkande om återremiss av ärendet. Nej-röst för avslag till yrkandet om återremiss av ärendet. Omröstningen sker genom handuppräckning. Enligt kommunallagen ska ett ärende återremitteras på förslag av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna (KL 5:36). Omröstningsresultat Med 13 ja-röster för återremiss konstaterar ordförande att kravet för minoritetsåterremiss är uppfyllt och att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet. s beslut Ärendet återremitteras och socialdemokraterana har efter mötet inkommit med följande motivering;

14 (23) Vi anser att kommunens remissorgan Bollu-gruppen måste få uttala sig innan kommunen beslutar att använda regleringsmedel till denna satsning. Gruppen måste officiellt få prioritera hur de vill använda regleringsmedlen under den tid som kommunen föreslår att de årliga medlen binds upp och förankra det i sina föreningar och bygder. Vi vill också att den handlingsplan som kommunstyrelsen upprättat uppdateras och eventuellt revideras så att beslut kan tas i enlighet med den exempelvis ifall kommunen ska stå som sökande som hittills antagits. Annars bryter vi mot handlingsplanen. En annan fråga som ska klargöras är hur de räntekostnader som uppstår till följd av kommunens förskottering av medel till Trafikverket ska betalas. I liknande fall har föreningar eller någon annan än kommunen betalat denna kostnad, men vi tror att aktuella föreningar i det här fallet skulle få svårt att finansiera detta. Om kommunen hade följt det beslut som kommunstyrelsen fattade 2012 om att medel skulle sökas 2013 till detta projekt så hade inte denna situation uppstått eftersom Bollu-gruppen då hade fått frågan i sin hand redan under våren Socialdemokraterna anser att kommunstyrelsen inte berett frågan på ett korrekt sätt och vi tar vår del av ansvaret för den hanteringen. Finansieringsfrågan, dvs hur mycket som kommunen, regleringsmedel eller annan finansieringskälla, ska stå för tar vi inte ställning till idag. Vi har inför ställningstagandet om återremiss försäkrat oss om att förverkligandet av en tågperrong inte är i farozonen om dessa frågor löses innan nästa kommunfullmäktige.

15 (23) 82 Dnr 13.K Medgivande till beslut om övertagande av ALMI Företagspartner Nord AB:s aktier i Uminova Innovation Sammanfattning ALMI koncernen har från årsskiftet 2012/2013 fusionerats med Innovationsbron AB och därigenom övertagit ansvaret för finansieringen av landets inkubatorer. Koncernledningen anser att det därför är olämpligt ur jävssynpunkt att vissa regionala ALMI bolag är ägare till inkubatorer. Region Västerbottens Förbundsstyrelse föreslog den 15 maj 2013, 75, Förbundsfullmäktige besluta att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av 19 tkr, och övertar den styrelseplats i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. För att Region Västerbotten ska kunna förvärva aktier krävs medlemmarnas godkännande. Kommunstyrelsens förslag till beslut beslutar medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av 19 tkr och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft. Beslutsunderlag - Kommunstyrelsens beslut den 10 september 2013, Förvaltningschef Eric Thorstenssons skrivelse daterad den 12 augusti Skrivelse från Region Västerbotten, daterad den 17 juni Förbundsstyrelsens protokoll den 15 maj 2013, 75. s beslut Att medge att Region Västerbotten övertar aktieinnehavet från ALMI Företagspartner Nord AB i Uminova Innovation, till ett bokfört värde av 19 tkr och övertar styrelseplatsen i Uminova Innovation som ALMI Företagspartner Nord AB fram till nu innehaft.

16 (23) 83 Dnr 13.K Avsägning av uppdrag som ledamot i Vindelbostäders styrelse, Johan Åsberg, (fp) Johan Åsberg, (fp), har i en skrivelse den 14 augusti 2013 avsagt sig uppdraget som ledamot i Vindelnbostäders styrelse från och med den 1 september s beslut Johan Åsbergs avsägelse godkänns.

17 (23) 84 Dnr 13.K Val av ordinarie ledamot i Vindelnbostäders styrelse Med anledning av Johan Åsbergs, (fp), avsägelse från sitt fötroendeuppdrag som ledamot i Vindelnsbostäders styrelse, behöver en ny ledamot väljas. Valberedningens ledamot Stig-Ola Rudolfsson, (fp), föreslår att Staffan Nygren, (fp), väljs som ny ledamot till Vindelnbostäders styrelse. s beslut Staffan Nygren, (fp), väljs som ny ledamot till Vindelnbostäders styrelse.

18 (23) 85 Dnr 13.K Val av ersättare i AB Bubergsgårdens styrelse Sammanfattning Med anledning av Andreas Erikssons, (s), avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i AB Bubergsgården fr.o.m. den 1 september 2013, behöver en ny ersättare väljas. Valberedningens ledamot Mathias Haglund, (s), föreslår att Maria Eklund, (s), väljs till ny ersättare i AB Bubergsgården. s beslut Maria Eklund, (s), väljs till ny ersättare i AB Bubergsgården.

19 (23) 86 Dnr 13.K Ändring i kommunfullmäktiges dagordning, extraärenden Ordförande Christer Jonsson, (kd), informerar kommunfullmäktige om att det inkommit följande extraärenden till kommunfullmäktige; Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, Mikael Sundling, (m) Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden Information från valberedningen ang. översyn av den politiska organisationen Då ärendena inte finns med i kungörelsen måste ett enigt kommunfull-mäktige besluta om dessa får tas upp. (Kl 5 kap 40 ). Ordförande frågar kommunfullmäktige om dessa tre extraärenden får tas upp och kommunfullmäktige beslutar godkänna detsamma. s beslut Ärendena Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, Mikael Sundling, (m), Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden och Information från valberedningen ang översyn av den politiska organisationen, får tas upp som extraärenden vid dagens möte.

20 (23) 87 Dnr 13.K Avsägelse av förtroendeuppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden, Mikael Sundling, (m) Sammanfattning Mikael Sundling, (m), har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbilningsnämnden. s beslut Mikael Sundlings avsägelse godkänns.

21 (23) 88 Dnr 13.K Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden Med anledning av Mikael Sundlings, (m), avsägelse av sitt uppdrag som ersättare i barn- och utbildningsnämnden behöver en ny ersättare väljas. Valberedningens ordförande Tomas Nilsson, (m), föreslår att Elli-Marie Lundgren, (m), väljs till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden. s beslut Elli-Marie Lundgren, (m), väljs till ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

22 (23) 89 Dnr 13.K Information om översyn av den politiska organisationen Valberedningens ordförande Tomas Nilsson, (m), informerar om att valberedningen nu påbörjat ett arbete med att se över kommunens politiska organisation. I landet finns nu ett 50-tal mindre kommuner som har förändrat sina politiska organisationer genom att ta bort facknämnderna och istället inrätta ett antal utskott under kommunstyrelsen. Norsjö och Robertsfors kommuner genomförde förändringen av sina nämndsorganisationer inför nuvarande mandatperiod och Tomas Nilsson informerar kortfattat om upplägget i respektive kommun samt hur den politiska ledningen uppfattat förändringen. De fördelar som tillfrågade politiker främst sett med den nya politiska organisationen är att beslutsgången snabbats upp, att rollfördelningen mellan politisker och tjänstemän tydliggjorts samt att politikernas kompetens ökat då de fått mer tid för sina uppdrag. Valberedningen planerar att åka på ett studiebesök till Norsjö och Robertsfors kommuner för att få mer information om hur den nya organisationen fungerar. s beslut Informationen är delgiven.

23 (23) 90 Dnr 13.K Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS Sammanfattning Socialnämnden behandlade den 4 september 2013, 70, en kvartalsrapport daterad den 5 augusti 2013, avseende ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Av rapporten framgår att inga ej verkställda beslut finns att redovisa för andra kvartalet. Beslutsunderlag - Socialnämndens beslut den 4 september 2013, 70. s beslut Informationen är delgiven.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer