Protokoll Sammanträdesdatum Sida (17) Kommunstyrelsen. kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20"

Transkript

1 (17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) Christer Lundgren, (c) Sven-Åke Granberg, (kd), tj. ers Dan Oskarsson, (s) Kent-Erik Mattsson, (s) Per-Anders Olsson, (s) Mathias Haglund, (s) Anne-Lise Harnesk, (s), tj. ers. Henny Södermark, (s), tj. ers. Övriga deltagande Rolf Attmarsson, (v), ej tj. ers Mats Karlsson, t.f. kommunchef Håkan Ahlman, ekonomichef, Eric Thorstensson, administrativ chef, Hanna Johansson, projektledare Kvarnområdet, 63 Utses att justera Mathias Haglund, (s) Sekreterare Sofia Jonsson Paragrafer Ordförande Ewa-May Karlsson Mathias Haglund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift... Maria Höglund

2 (17) Innehållsförteckning Ändring av kommunstyrelsens dagordning, extraärenden... 3 Bokslutsprognos 2014, utfall 31 mars... 4 s beslut... 4 Likviditet... 5 s beslut... 5 Budgetläge Servicedeklarationer för kommunstyrelsen... 7 Investering i egna vindkraftverk... 8 Plan för olycksförebyggande och räddningstjänstverksamhet Medborgarförslag- Förlängning av väg runt Älvbacken Delegationsbeslut Meddelanden Kurs- och konferensinbjudningar s delegationsordning Information Kvarnområdet... 17

3 (17) 51 Dnr 14.K Ändring av kommunstyrelsens dagordning, extraärenden Ordförande Ewa-May Karlsson, (c), frågar kommunstyrelsen om extraärendet Information Kvarnområdet får tas upp vid dagens sammanträde och kommunstyrelsen godkänner detsamma. Per-Anders Olsson, (s), framför önskemål om att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde ska diskutera kommunstyrelsens delegationsordning. Ordförande frågar kommunstyrelsen om extraärendet får behandlas vid dagens sammanträde och kommunstyrelsen godkänner detsamma. s beslut Ärendena får behandlas vid dagens sammanträde.

4 (17) 52 Dnr 14.K Bokslutsprognos 2014, utfall 31 mars Ekonomichef Håkan Ahlman går igenom bokslutsprognos, med utfall tom den 31 mars Enligt prognosen väntas kommunen 2014 göra ett resultat på tkr, vilket är en avvikelse på -87,8 tkr. väntas göra ett underskott på tkr, p.g.a. oförutsedda kostnader. Övriga nämnder håller enligt prognosen sina budgetar. Enligt SCB:s siffror uppvisar Vindelns kommun +18 personer hittills i år. Beslutsunderlag - Arbets- och personalutskottets beslut den 7 april 2014, 90. s beslut Informationen är delgiven.

5 (17) 53 Dnr 14.K Likviditet Ekonomichef Håkan Ahlman redogör för kommunens likviditet, med utfall tom sista februari samt prognos för året. Kommunen har den sista februari 2014 en likviditet på 21 mkr. Vidare informeras om att kommunen har ytterligare 10 mkr på ett räntebärande konto. Beslutsunderlag - Likviditetsrapport daterad den 28 februari Arbets- och personalutskottets beslut den 7 april 2014, 91. s beslut Informationen är delgiven.

6 (17) 54 Dnr 14.K Budgetläge 2015 Ekonomichef Håkan Ahlman informerar kommunstyrelsen om aktuellt läge i budgetarbete Budgetarbetet pågår och kommunfullmäktige fastställer budget i juni. s arbetsutskott utgör budgetberedning, vilken sammanträder 5-6 maj. Den 5 maj kommer socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens budget att behandlas och den 6 maj kommunstyrelsen, miljö- och bygg samt resterande delar att gås igenom. I kommunfullmäktige i november fastställs skattesatsen samt investeringsbudget för s beslut Informationen är delgiven.

7 (17) 55 Dnr 13.K Servicedeklarationer för kommunstyrelsen Sammanfattning Inför 2014 har kommunstyrelsens servicedeklarationer setts över. Arbets- och personalutskottet beslutade den 10 februari 2014, 41, att förslag till servicedeklarationer skulle återremitteras till förvaltningen för omarbetande. Arbets- och personalutskottets behandling Arbets- och personalutskottet diskuterar servicedeklarationerna och gör följande två ändringar; I deklarationen för Bredband skrivs stycket om så att det även framgår vilken inställelsetid som gäller för byarna utanför tätorten. I deklarationen för Enskilda vägar görs tillägget investeringsstöd bakom särskilt driftsbidrag. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut beslutar att fastställa servicedeklarationer för kommunstyrelsen. Beslutsunderlag - Förslag till servicedeklarationer daterat den 31 mars Arbets- och personalutskottets beslut den 10 februari 2014, Arbets- och personalutskottets beslut den 7 april 2014, 92. s behandling går igenom deklarationerna och noterar att kontaktperson vid ett antal tillfällen lämnats utan namn. s beslut Uppdras till förvaltningen att revidera kontaktuppgifterna. I övrigt fastställs Servicedeklarationer för kommunstyrelsen.

8 (17) 56 Dnr 13.K Investering i egna vindkraftverk Sammanfattning Fred Olsen Renewables AB är nu långt framme i sina planer på att bygga vindkraftsparken på Fäbodliden. Vindelns kommun har krävt att möjlighet ska finnas för kommunen att köpa in sig i vindkraftsparken som delägare eller äga egna verk. Fred Olsen vill nu att kommunen lämnar besked om hur man ställer sig till att investera i vindkraft. Vid arbets- och personalutskottets möte den 7 oktober 2013, 196, uppdrogs till förvaltningschef Eric Thorstensson att anlita en konsult för att ta fram en kalkyl för en investering i ett vindkraftverk alternativt en andel i hela parken. Fred Olsen har därefter meddelat att det inte är möjligt för Vindelns kommun att äga ett eget vindkraftverk utan att erbjudandet om investering istället gäller andelsägande motsvarande kostnaden för ett vindkraftverk. Vid kommunstyrelsens möte den 28 januari 2014, 1, uppdrogs till energirådgivare Marcel Berkelder att ta fram en analys av det ekonomiska utfallet av investeringar i vindkraft i andra kommuner mm. Vid kommunstyrelsens möte den 25 mars 2014, 27, redogjorde energirådgivare Marcel Berkelder för hur läget ser ut i andra kommuner som investerat i vindkraftverk, i enlighet med aktbilaga daterad den 10 mars. Enligt Marcel Berkelder har det visat sig vara svårt att göra en utvärdering av verkligt ekonomiskt utfall eftersom - många kommuner kan (eller vill) inte redovisa en sådan uppföljning, d.v.s. man har inte formligen jämfört vad den ekonomiska kostnaden varit för el från egen vindkraft, jämfört med det pris man skulle ha betalt om elen upphandlats på vanligt sätt. - villkoren för egen vindkraft har ändrats under de senaste åren - verken har blivit billigare och effektivare - skattereglerna har ändrats - elcertifikaten har varierat beslutade vid samma möte att inhämta kompletterande information kring andelsägande från Fred Olsen samt att en information hålls vid kommunfullmäktige den 28 april och att beslut i ärendet skulle tas vid kommunstyrelsen den 20 maj.

9 (17) Beslutsunderlag - s beslut den 25 mars 2014, Marcel Berkelders analys daterad den 10 mars s beslut den 28 januari 2014, 1. - Arbets- och personalutskottets beslut den 7 oktober 2o13, Förvaltningschef Eric Thorstenssons förslag till beslut, daterat den 30 september 2013 med bilagorna; Skatter och lagar, ekonomisk kalkyl. s behandling Ordförande konstaterar att socialdemokraterna tillkännagett att de inte anser att kommunen ska investera i vindkraftsparken baserat på att föreliggande kalkyler och bedömningar inte kan peka på en framtida lönsamhet i investering i vindkraft. Med anledning av detta bör ärendet tas upp för ett avgörande vid dagens möte. Centerpartiet ser denna investering som en långsiktigt hållbar investering för kommunen. Att nuvarande låga elpris skulle hålla i sig i framtiden ser de som osannolikt, av den anledningen blir det ekonomiska kalkylen hållbar. Förslag till beslut under sammanträdet Ewa-May Karlsson, (c), yrkar att kommunen går vidare och utreder förutsättningar för att investera i andelar i Fäbodlidens vindkraftspark, med inriktning på att kommunen köper andelar motsvarande elförbrukning för kommunkoncernen. Mathias Haglund, (s), med stöd av Tomas Nilsson, (m) och Christer Jonsson, (kd), yrkar avslag till ordförandes förslag. Ordförande ställer proposition på sitt förslag och Haglunds yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Haglunds förslag. s beslut Vindelns kommun väljer att inte investera i vindkraftsparken på Fäbodliden.

10 (17) 57 Dnr 13.K Plan för olycksförebyggande och räddningstjänstverksamhet Sammanfattning Kommunen är ålagd enligt Lagen om skydd mot olyckor att upprätta ett handlingsprogram som omfattar dels kommunens räddningstjänstverksamhet, dels kommunens olycksförebyggande verksamhet. Handlingsprogrammet ska revideras för varje mandatperiod och fastställas av kommunfullmäktige. Innan kommunen antar ett handlingsprogram ska samråd ha skett med de myndigheter som kan antas ha ett väsentligt intresse av handlingsprogrammets innehåll. Befintligt program är fastställt 2005 och tillhörande delplan är reviderad Föregående handlingsprogram var delat i dels ett ramprogram och dels en delplan till ramprogrammet. Nuvarande förslag innebär att handlingsprogrammet utgörs av ett samlat dokument. Detta program med tillhörande plan avgränsas till de händelser som föranleder kommunal räddningsinsats inom kommunens insatsområde och som i huvudsak omfattar Räddningstjänstens verksamhetsområde. Arbets- och personalutskottet beslutade den 13 januari 2014 att remittera förslaget enligt sändlista. Bjurholm, Vännäs och Skellefteå kommuner har yttrat sig och inte haft något att erinra. Länsstyrelsens bedömning är att förslaget till handlingsprogram inte helt uppfyller lagens krav då det saknar en analys av var kommunen står idag i förhållande till de nationella målen, och utan den analysen är det svårt att sätta upp relevanta mål för verksamheten. Vidare påpekar länsstyrelsen att riskanalysen från 2008 behöver uppdateras och att kommunen bör beakta vissa delar i handlingsprogrammet. Arbets- och personalutskottet beslutade den 10 mars 2014, 72, att återremittera ärendet till förvaltningen då synpunkterna från länsstyrelsen inte hunnit beredas. Räddningschef Lars Tapani har i samrådsredogörelsen kommenterat länsstyrelsens synpunkter. De bedöms vara relevanta och ger kommunen vägledning i det fortsatta arbetet. Handlingsprogrammet har reviderats med att införa Ledning, där kompetenskrav för räddningschef och räddningschef i beredskap anges. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut föreslår kommunfullmäktige besluta

11 (17) Att fastställa handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för Vindelns kommun och som därmed ersätter befintligt handlingsprogram från 2005 med delprogram från Beslutsunderlag - Arbets- och personalutskottets beslut den 7 april 2014, 95 - Räddningschef Lars Tapanis skrivelse den 31 mars Arbets- och personalutskottets beslut den 10 mars 2014, Handlingsprogram, daterat den 31 mars Samrådsredogörelse, daterad den 28 mars Yttrande från länsstyrelsen, den 3 mars Yttrande från Skellefteå kommun, den 3 februari Yttrande från Bjurholms kommun, den 4 februari Yttrande från Vännäs kommun, den 4 februari s behandling diskuterar programmet och konstaterar att det på ett ställe anges fel ortsnamn samt att ett organisationsschema bör göras om. s beslut Uppdras till förvaltningen att redigera dokumentet inför utskicket till kommunfullmäktige. s förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att fastställa handlingsprogram enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för Vindelns kommun, vilket därmed ersätter befintligt handlingsprogram från 2005 med delprogram från 2009.

12 (17) 58 Dnr 13.K Medborgarförslag - Förlängning av väg runt Älvbacken Sammanfattning Anna Hägglund har lämnat in ett medborgarförslag där hon vill att kommunen tittar på möjligheten att förlänga och koppla samman vägarna kring Älvbackens äldreboende. Det skulle ge de boende en möjlighet till längre promenader utan att lämna området. Socialnämndens arbetsutskott meddelar kommunstyrelsen att enhetschef, förvaltning och utskottet ställer sig positiva till förslaget. Förvaltningens förslag till beslut beslutar att bifalla medborgarförslaget och ge kommunchef Mikael Salomonsson i uppdrag att utreda förslaget och beräkna vad det skulle kosta att genomföra förlängningen. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. Arbets- och personalutskottets förslag till beslut beslutar att bifalla medborgarförslaget och ge kommunchef Mikael Salomonsson i uppdrag att utreda förslaget och beräkna vad det skulle kosta att genomföra förlängningen. Ställningstagande till finansiering och genomförande behandlas senare. Beslutsunderlag - Arbets- och personalutskottets beslut den 7 april 2014, Socialnämndens arbetsutskotts beslut 120, den 8 januari Kommunfullmäktiges beslut 72, den 17 juni Medborgarförslag, daterat den 21 maj s beslut Medborgarförslaget bifalls och kommunchef Mikael Salomonsson får i uppdrag att utreda förslaget och beräkna vad det skulle kosta att genomföra förlängningen. Ställningstagande till finansiering och genomförande behandlas senare.

13 (17) 59 Delegationsbeslut 1 Dnr 14K Anställningar och lönebeslut 2014, nr s beslut Delegationsbesluten är anmälda.

14 (17) 60 Meddelanden 1 Dnr 14.K Beslut från Länsstyrelsen gällande Kvarnområdet. 2 Dnr 14.K Beslut från Länsstyrelsen gällande valaffischering inför 2014 års val till Europaparlamentet. 3 Dnr 13.K Beslut från miljö och bygg gällande Godtemplaren. 4 Dnr 14.K Läkaren 1- Beslut angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap. 5 Dnr 14.K Åmsele 1 27 b Beslut angående ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten. 6 Dnr 14.K Gränsöverskridande framtida org. och verks. för E12 TEN-T NLC-samarbetet Ansökan del 1. Gränsöverskridande framtida org. och verks. för E12 TEN-T NLCsamarbetetAnsökan del 2 Projektbeskrivning. 7 Dnr 12.K Meddelande om utbetalning till fisketurism. 8 Dnr 14.K Information från Telia. Kommunbrev Teknikskifte. 9 Dnr 13.K Beslut från Transportstyrelsen om att godkännande från dem inte behövs för plattformsbygge i Tvärålund 10 Dnr 14.K Polisen avskriver ärendet om vattenrutschkanan i simhallen s beslut Meddelandena är delgivna.

15 (17) 61 Dnr 14.K Kurs- och konferensinbjudningar 1. Nästa steg Mot en starkare region, den 22 maj 2014 i Lycksele. 2. Västerbottens samhällsutvecklingsdagar, den 1-2 oktober 2014 i Lycksele. 3. Idrottsdialogen, den 8 maj 2014 på Hotell Forsen i Vindeln. s beslut Mathias Haglund, (s), och Tomas Nilsson, (m) åker på Nästa steg mot en starkare region den 22 maj Västerbottens samhällsutvecklingsdagar tas upp för beslut senare i vår. Ordförande uppmanar samtliga partier att delta vid Idrottsdialogen, den 8 maj 2014 i Vindeln. Vid deltagande utgår ingen ersättning.

16 (17) 62 Dnr 13.K s delegationsordning Sammanfattning Per-Anders Olsson, (s), lyfter frågan om delegationer inom kommunstyrelsens område och särskilt önskas förtydliganden kring anställningar, entlediganden samt rutinen för hur delegationer återrapporteras i kommunstyrelsen. Yrkande i kommunstyrelsen Dan Oskarsson, (s), föreslår att kommunstyrelsen riktar kritik mot den process och den personalpolitik som lett fram till det beslutsunderlag som arbets- och personalutskottet tagit beslut på gällande ett personalärende med ett avgångsvederlag. Ordförande ställer proposition på Oskarssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma med röstsiffrorna s beslut Uppdras till tillförordnad kommunchef Mats Karlsson att se över delegationsordningen och särskilt ska prioriteras avsnittet kring personalfrågor gällande anställningar, entlediganden samt rutinen för hur delegationer återrapporteras i kommunstyrelsen. Dan Oskarsson, (s), reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation enligt bilaga.

17 (17) 63 Dnr 13.K Information Kvarnområdet Projektledare Hanna Johansson Jänkänpää informerar om nuläget i Kvarnprojektet. Aktiviteter/åtgärder 2014 Flytt av rundlogen till centrumplatsen Ytterligare lekutrustning köps in till den nya lekparken Träd har märkts ut för gallring En fiskestig skapas från Kvarnen och nerströms med informationsskyltar samt lekpunkter längs stigen. Ljudstation om Vindelälven kommer att placeras vid Kvarnen En fågelstig skapas som kommer att vara tillgänglighetsanpassad samt utrustad med ljudstationer, informationsskyltar, fågelholkar, matbord och webbkamera. Färdigställs i slutet av sommaren. Fårbete under sommaren Entrén, gångvägar mm jobbas det vidare med. Projektledare Hanna Johansson Jänkänpää informerar kommunstyrelsen om att Kvarnområdet kommer att få ett nytt namn eftersom nuvarande benämning inte associerar till området och är svårt att översätta. Det namn som föreslås för området är Vindelforsarnas Friluftsområde. s beslut Informationen är delgiven.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Plats och tid Kommunhuset den 3 juni 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer