Utvärderingsrapport av Prekliniska Studier vid Sveriges Läkarutbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärderingsrapport av Prekliniska Studier vid Sveriges Läkarutbildningar"

Transkript

1 Utvärderingsrapport av Prekliniska Studier vid Sveriges Läkarutbildningar Eleonor Samuelson för Medicine Studerandes Förbund Våren 2012

2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Metod 5 3 Resultat Studieort Data Analys Ekonomisk situation Data Analys Diskriminering Data Analys Resurser Data Analys Undervisning Data Analys Jämställdhet och genusperspektiv Data Analys Studiebörda Data Analys

3 3.8 Forskning och examination Data Analys Nöjdhetsfaktor Data Analys Slutsats 28 5 Tillförlitlighet och felkällor 30

4 1 Inledning Sveriges läkarutbildning delas in i två huvudblock; prekliniska och kliniska studier. Först genomförs de prekliniska studierna där fokus ligger på inlärning av teori, vilket sedan uppföljs av kliniska studier där studenten praktiserar på sjukhus varvat med teoretiska inslag. Hur mycket tid som ägnas åt prekliniska studier varierar mellan fyra till sex terminer och övergången är mer eller mindre distinkt beroende på lärosäte. De prekliniska studierna utgör grunden i läkarutbildningen och kvalitén i denna är helt avgörande för att Sverige ska fortsätta att förses med bra läkare. Denna rapport syftar till att utvärdera de prekliniska studierna i Sverige, att jämföra dessa mellan olika lärosäten samt se hur de har utvecklats över tid. Den är ämnad att fungera som ett komplement till den undersökning om kliniska studier som genomförs vartannat år och syftar till att få en nationellt likvärdig läkarutbildning. I denna rapport behandlas resultatet av en enkätundersökning som genomfördes av Medicine Studerandes Förbund, MSF, under vårterminen En liknande undersökning över prekliniska studier har gjorts en gång tidigare, då höstterminen

5 2 Metod De tillfrågade var studenter som hade avslutat sina prekliniska studier. I Umeå och Lund utgjordes dessa av elever som läste termin sju och i övriga lärosäten (Uppsala, Stockholm, Linköping och Göteborg) av elever som var inne på termin sex. Läkarutbildningen i Örebro har inte pågått i mer än tre terminer varför lärosätet inte nns med i denna rapport. Undersökningen bestod av en pappersenkät som elever ck fylla i efter avslutad föreläsning. Resultatet av enkäterna har sedan digitaliserats och sammanställts. Av den 79 frågor långa enkäten behandlas omkring hälften, dessa utvalda efter aspekter som: stora skillnader över tid, stora skillnader mellan lärosäten alternativt om frågan är av särskild vikt. För att se hela enkäten och all data var god se Medicine Studerandes Förbunds hemsida, Antalet respondenter som besvarat enkäten helt eller delvis i denna undersökning var 441 av totalt 579, vilket ger en svarsfrekvens på 76%. I förra rapporten svarade 367 personer. Vid analys över tid kommer resultatet av dessa två rapporter att jämföras där det är möjligt. I vissa frågor föreligger en total svarsfrekvens på över 100 %, detta är för att vissa respondenter kryssat i era alternativ. 5

6 3 Resultat 3.1 Studieort Data Läser du på den studieort du helst skulle vilja läsa? Analys Intressant här är att notera att andelen som inte läser på den studieort de skulle föredra är, efter Umeå på 38 %, näst högst i Stockholm med 17 %. Andelen som svarade nej på denna fråga i Stockholm har sjunkit de senaste 2,5 åren, motsvarande sira i förra undersökningen var 24 %, och 12 % svarade då vet ej. En annan reektion är att andelen som inte studerar där de helst vill läsa varierar mycket mellan lärosäten, från att vara så hög som 38 % i Umeå till endast 8 % i Uppsala. Andelen som bytt studieort är ungefär lika vid de olika lärosätena. Eftersom urvalet i frågan som rör orsak till byte av studieort är begränsat kan inga längre slutsatser dras annat än att avstånd till familj verkar vara en viktig faktor. Även under 'annat, vad?' svarade många 'avstånd till sambo/pojk- eller ickvän'. Tilläggas kan dock att frågan inte är optimalt formulerad och kan tolkas olika: byten mellan studieort men inom läkarprogrammet eller helt enkelt byte av studieort, i samband med byte av utbildning. 6

7 3.2 Ekonomisk situation Data Hur nöjd är du med din ekonomiska situation? Tror du att dina studiemedel kommer räcka hela utbildningen? Behöver du arbeta extra under terminerna för att klara din försörjning? 7

8 3.2.2 Analys Som tydligt framgår av graferna är majoriteten (69 %) nöjda med sin ekonomiska situation (dvs. de som anser sig vara mycket eller ganska nöjda), även om 44 % inte tror att studiemedlen kommer räcka hela utbildningen. Förmodligen är anledningen till att studiemedlen ej räcker en produkt av att många läkarstudenter tidigare läst andra utbildningar samt att läkarutbildningen själv sträcker sig över 5,5 år. Det har inte skett någon större förändring av studenternas ekonomiska situation över tid, andelen som var nöjda med sin ekonomiska situation vid förra mätningen var 71 %. Andelen som behövde arbeta extra för att klara sin försörjning var tidigare 38 %, vilken ligger nära den nuvarande på 37 %. 8

9 3.3 Diskriminering Data Har du under din studietid känt dig negativt särbehandlad på grund av ditt kön? Analys Undersökningen frågade även om respondenten känt sig diskriminerad på grund av sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, annat eller om personen känt sig mobbad. Svaren var med väldigt få undantag nej. Vi avstår från att publicera resultatet här då avvikande svar var så få att det skulle vara möjligt att identiera enskilda individer. Graden av könsdiskriminering varierar stort mellan de olika lärosätena, från att vara så låg som 1 % i Uppsala till 17 % i Lund. Andelen som upplever negativ särbehandling pga. kön är betydligt högre i gruppen kvinnor. 14 % av kvinnorna har upplevt detta jämfört med 3 % av männen när det gäller hela gruppen svarande. När man tittar på respektive lärosäte ser vi samma bild med undantaget av Uppsala där andelen diskriminerade är väldigt låg generellt. I Umeå och Lund svarar en femtedel respektive en fjärdedel av kvinnorna att de upplevt negativ särbehandling. Resultaten för både män och kvinnor redovisas i ovanstående tabell. I tidigare undersökningen var andelen som svarade ja på frågan om särbehandling med avseende på kön 6 %, att jämföra med årets fråga om diskriminering där 9 % uppgett att de känt sig könsdiskriminerade. När man tittar på gruppen kvinnor ser man en ännu tydligare ökning. Andelen har fördubblats från 7 % till 14 %. Det bör dock beaktas att tidigare fråga hade med alternativet vet ej. Vad gäller de andra områdena ligger diskrimineringsgraden i princip oförändrad. 9

10 Man bör dock tänka på att den tidigare undersökningen gjordes bland studenter på termin fyra och fem medan den senaste gjordes på studenter i termin sex och sju. Med längre tid på utbildningen ökar rimligtvis också risken att svarande någon gång skulle ha utsatts för diskriminering. Diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är mycket låg sett till alla respondenter. Vi har dock ej statistisk över etnisk tillhörighet vilket omöjliggör en riktig analys av hur pass omfattande denna typ av diskriminering är. Även på frågan om respondenten känt sig mobbad var det väldigt få som svarade ja. Om respondenten svarat jakande på någon av ovanstående frågor blev de ombedda att beskriva den situation i vilken diskrimineringen har förekommit. Många svarade då att de känt sig negativt behandlade av handledare och föreläsare. En del uppgav också att de blivit diskriminerade av annat såsom religiös åskådning, då främst i form av att man blivit mött av ett förakt mot troende individer. Ett mindre antal kände sig även åldersdiskriminerade. 10

11 3.4 Resurser Data Anser du att lokaler och utrustning är tillräckliga för antalet studenter vad avser föreläsningssalar? När du har haft undervisning i grupp, hur ofta anser du att gruppens storlek begränsar kvalitén? Upplever du generellt att antalet studenter i din kurs påverkar studierna negativt? 11

12 Tycker du att tillgången på föreläsare / annan pedagogisk personal är tillräcklig för att hålla en god kvalitet på undervisningen? Analys På första frågan om resurser angående föreläsningssalar ser vi stora skillnader mellan lärosäten. Vi ser att Umeå, Göteborg, Stockholm och Uppsala har goda siror där majoriteten av studenterna är nöjda med sina föreläsningssalar. I Lund och i Linköping tycker omkring hälften att resurserna inte är tillräckliga (55 respektive 49 %). Dock har det skett en generell förbättring på detta område sedan förra mätningen med sju procentenheter, från att 33 % svarade nej och 3 % vet ej till att 26 % svarade nej och resten ja, där just Lund och Linköping tillsammans med Umeå står för den största uppryckningen. Vad gäller gruppers storlek är det svårt att göra jämförelser över tid då frågan i föregående undersökning var annorlunda ställd, men grovt kan sägas att man inte kan urskilja någon större skillnad mot tidigare års undersökning, varken generellt eller per lärosäte. Om man kvantierar svaren genom att ge alla gånger värde 3, nästan alltid/ofta 2, sällan 1 och aldrig 0 hamnar alla lärosäten i intervallet [1.21, 1.54], vilket innebär en relativt liten spridning. Andelen som upplever att studentantalet påverkar studierna negativt har sedan förra mätningstillfället ökat något. På samtliga lärosäten har denna andel ökat markant förutom i Lund där andelen sjunkit kraftigt. Speciellt i Göteborg, Umeå och framförallt Linköping där andelen som svarat jakande ökat från 13 % (och 5 % som svarat vet ej) till 46 %, vilket innebär att andelen respondenter i Linköping som tycker att studentantalet påverkar studierna negativt har ökat med minst 156 %, beroende på hur de som svarat 'vet ej' skulle svarat om det alternativet inte fanns, från mätningen hösten-09. Även mellan lärosäten kan vi se en skiktning, Stockholm och Uppsala ligger långt under resten med 19 respektive 24 procent ja-sägare. 12

13 Läkarstudenter i Sverige är i allmänhet nöjda med tillgången på pedagogisk personal, närmare bestämt 79 % tycker att tillgången är tillräcklig för att hålla en god kvalité i undervisningen, vilket lämnar 21 % som inte håller med. Detta är en klar uppgång från den förra mätningen där 29 % svarade nej och 12 % vet ej. I förra mätningen fanns stora skillnader mellan lärosätena. De sämsta har nu förbättrat sig vilket har lett till att skillnaderna minskat även om stora klyftor kvarstår. Stockholm och Uppsala står ut med elva respektive fjorton procent missnöjda, att jämföra med Lund i botten på 38 %. 13

14 3.5 Undervisning Data I vilken utsträckning får du medverka vid dissektioner? Hur upplever du kvalitén generellt på dessa områden i din utbildning hittills? (Vänligen ringa in; 5 är utmärkt och 1 klart undermålig) (Författarens kommentar: Vid medeltalen visas förra mätningens värden inom parentes) Föreläsningar 14

15 Laborativa undervisningsmoment Praktik på vårdcentral (patientkontakt, praktiska moment) 15

16 Undervisning i genus och jämställdhetsfrågor Analys Som vi ser i tabellen angående dissektioner nns stora skillnader i didaktisk metodik mellan lärosätena. Noterbart är att man i Göteborg och Umeå oftast får närvara men ej delta medan man själv får utföra dissektioner i Stockholm, Linköping och Uppsala. Det ställdes även frågor om man fått medverka i laborationer, obduktioner, praktisk färdighetsträning och praktiska moment vid patientkontakt. Resultatet visar att de allra esta får utföra laborationer själva vid samtliga lärosäten. Även grundläggande praktisk färdighetsträning såsom koppla EKG, använda mikroskåp mm. får de esta själva utföra med undantag för Göteborg, där 41 % uppger att de endast får närvara. Vid praktiska moment vid patientkontakt är det en viss skillnad mellan lärosäten även om majoriteten vid samtliga lärosäten får utföra era moment själva på patienter. I kommande analys kommer vi göra en del jämförelser bakåt. Här vill vi uppmärksamma att det i den tidigare undersökningen fanns ett alternativ för ej tillämpbart som var noll i skalan. När medelvärdet i den förra mätningen räknades ut togs dessa individer inte med. Dock föreligger en risk för att svarsvärdet noll tolkades som en del av värderingsskalan och ej som ett alternativ för ej tillämpbart som avsikten var. Detta kan ha påverkat jämförbarheten. Frågan beträande föreläsningarnas kvalité är undersökningens kanske viktigaste fråga. I Lund har medelpoängen för föreläsningar sjunkit från 3.69 till 3.43, i Uppsala från 3.59 till 3.39, i Linköping ökat 3.50 till 3.75, i Umeå från 3.20 till 16

17 3.74, i Stockholm från 3.62 till 3.84 och i Göteborg från 3.35 till Därmed är medelpoängen när det gäller föreläsningar inte nämnvärt annorlunda och alla lärosäten ligger fortsatt över 3. Totalt sett har medelvärdet för föreläsningar ökat från 3.50 till 3.62 på Sveriges lärosäten. Medelvärdet totalt för de laborativa undervisningsmomenten har ökat från 3.14 till Förbättringen var mest påtaglig i Göteborg som gick från 2.63 till Även Stockholm har ökat från 3.15 till 3.20, i Linköping från 3.05 till 3.37 och i Lund från 3.23 till I Umeå har siran minskat från 3.42 till 3.34 och i Uppsala från 3.38 till Göteborg var alltså enda lärosätet där medelvärdet för de laborativa momenten låg under 3, men har i och med den kraftiga förbättringen klättrat över gränsen och ligger nu en bra bit över. Lund har i detta avseende den högsta siran, 3.43 och Uppsala och Stockholm den lägsta på Vad gäller kvalitén av praktiken på vårdcentral har ingen större förändringen skett nationellt sett men stora förändringar har ägt rum om vi tittar på enskilda lärosäten. I Stockholm har medelvärdet ökat med 0.28, i Linköping med 0.15 och i Umeå har en väldigt stor förbättring ägt rum, en uppgång på 0.74 enheter. Uppsala och Lund är de största förlorarna, Uppsala tappade 0.4 enheter och Lund Skillnaderna mellan lärosätena är nu mindre än tidigare även om stora klyftor fortfarande föreligger, Linköping är i särklass bäst i landet och avståndet till Uppsala, som är sämst, är 0.9 enheter. Som tydligt framgår nns stora brister i undervisningen om genus och jämställdhetsfrågor på Sveriges lärosäten, där samtliga förutom Umeå ligger under 3-poängsgränsen. Då denna fråga inte ställdes i förra mätningen kan ingen analys över tid göras. Vi kan här urskönja tre lager; i toppen ligger Umeå en bit över 3 poängs-gränsen, en bit under ligger Linköping och Lund och i botten ligger Göteborg, Stockholm och Uppsala som har en bra bit kvar att gå innan man når upp till medelvärdet 3. 17

18 3.6 Jämställdhet och genusperspektiv Data Anser du att i din utbildning nns ett integrerat genusperspektiv på föreläsningar... i den praktiska undervisningen 18

19 ... i grupper/basgrupper Analys Som vi kunde notera i slutet av förra delen verkar Sveriges prekliniska läkarutbildning inte leva upp till studenternas förväntningarna vad gäller genus och jämställdhetsfrågor. Här ämnar vi undersöka saken närmare, dock är denna del ny för i år varför jämförelser över tid inte kan göras. Totalt sett är åsikterna väldigt delade om föreläsningarna innefattar ett integrerat genusperspektiv eller ej. 40 % av alla respondenter vid samtliga lärosäten anser att det oftast eller ibland nns ett genusperspektiv, 47 % svarar sällan eller inte alls. Om man skulle beräkna någon typ av genomsnittsåsikt skulle den alltså ligga kring det neutrala skiktet. Splittringen är väldigt stor på samtliga lärosäten, även om Umeås goda resultat i detta område sticker ut. Majoriteten anser dock att den praktiska undervisningen saknar ett genusperspektiv. Här kan en negativ åsikt urskönjas vid samtliga lärosäten förutom Umeå där ungefär lika många respondenter svarade oftast eller ibland som sällan och inte alls på frågan om utbildningen innehåller ett integrerat genusperspektiv. Resultatet i grupper/basgrupper är liknande om än något bättre i Umeå och Linköping än övriga. De här frågorna kan vara svåra att tolka då olika människor lägger olika mening i det teoretiska begreppet integrerat genusperspektiv. Att man har svarat på frågan betyder inte att man har förstått den på samma sätt som den som har skrivit frågan och eftersom ingen denition låg med i frågan är den ännu mer öppen för tolkning. Det betyder i praktiken att även om någon har svarat inte 19

20 alls så betyder det inte att det i verkligheten inte har förekommit. Man har bara två olika uppfattningar om vad det betyder. Icke desto mindre bör det innebära att det nns stora möjligheter till förbättring om så många anser att detta moment saknas i undervisningen. 20

21 3.7 Studiebörda Data Tycker du att din studiebörda är... Hur många timmar i veckan lägger du på dina studier? (inkl. skolbunden tid) Känner du dig stressad av dina studier? 21

22 3.7.2 Analys Totalt sett tycker 82 % att studiebördan är lagom under de prekliniska studierna på Sveriges läkarutbildningar. Väldigt få anser att studiebördan inte alls är krävande. Umeå och Stockholm är de orter med högst andel som anser att studiebördan är för hög, där ca var fjärde är av den åsikten. I förra mätningen ansåg studenter i Uppsala att de hade den minsta arbetsbördan, nu ligger Göteborg på samma nivå och Linköping och Lund ligger i mittenskiktet. Det ska först nämnas att frågan om studietid per vecka inte var optimalt utformad ur ett metodologiskt perspektiv. Om givna svarskategorier för frekvens nns angivna används ofta den mittersta kategorin (endast just på grund av att den ligger i mitten) som referenspunkt/norm. Man tolkar per automatik mittenalternativet som det genomsnittliga beteendet/frekvensen och väljer sedan alternativ beroende på om man tror att man ligger över eller under det här ofta helt godtyckliga genomsnittet, (Sudman, Bradburn, Schwarz, -1996). Denna felkälla är dock lika för alla varför en jämförelse lärosätena emellan fortfarande är möjlig. Vi ser att medianen totalt sett ligger i intervallet timmar. I Göteborg, Uppsala och Lund ligger medianen i intervallet timmar och i Stockholm, Umeå och Linköping i intervallet timmar. Studenter i Göteborg lägger till synes ned minst tid på sina studier, Uppsala och Lund ligger i medelskiktet och Stockholm, Umeå och Linköping i topp. Arbetsbördan verkar inte ha ändrats nämnvärt över tid utom i Stockholm där den har sjunkit. På sista frågan om stressnivån ser vi att de esta läkarstudenter (79 %) är stressade av sina studier. 11 % uppger att de är mycket stressade. Skillnaderna mellan lärosätena verkar inte vara alltför stora även om vi i stort kan se en viss korrelation med förra frågan, nämligen att studenter från Göteborg verkar mindre stressade än övriga. 22

23 3.8 Forskning och examination Data Tycker du att du under utbildningen uppmuntrats till att ägna dig åt forskning? Upplever du att du under utbildningen beretts möjlighet att forska? Examineras du samlat på den prekliniska delen av utbildningen? 23

24 3.8.2 Analys Totalt sett anser 87 % att de uppmuntrats till forskning under studietiden och två tredjedelar att de beretts möjlighet att forska. I förra mätningen uppgav 80 % (8 % vet ej) att de uppmuntrats till forskning och 58 % (17 % vet ej) att de beretts möjlighet. Lund och Linköping står för den största förbättringen. Tittar vi per lärosäte ser vi att Stockholm och Göteborg går i bräschen vad gäller både uppmuntran och möjlighet medan Umeå har mycket att förbättra innan det ligger på samma nivå som övriga. Som tydligt framgår använder Stockholm och Linköping en samlad tentamen på hela den prekliniska perioden. Skälet till att en del från Umeå, Lund, Uppsala och Göteborg ändå svarat ja är förmodligen att man inte förstått frågan. Efter detta kom följdfrågan om ja, hur upplever du detta?. Studenter vid Karolinska institutet i Stockholm var nästan uteslutande positiva, gemena åsikten tycks vara stressigt men väldigt nyttigt. I Linköping var åsikterna mer delade, majoriteten tyckte även här att det var bra men stor press. Många i Linköping verkade också missnöjda med examinationens form. För många detaljfrågor, för lite fokus på helhetsbild samt för svår tenta var några vanligt förekommande synpunkter. 24

25 3.9 Nöjdhetsfaktor Data Generellt sett hur nöjd är du med din utbildning hittills? Tycker du att det nns ett behov av att förbättra nedanstående delar av den prekliniska utbildningen? Teoretiska delar ( föreläsningar, gruppundervisning mm.) 25

26 Praktiska delar (laborationer, praktisk färdighetsträning, patientkontakt, mm.) Analys Sveriges läkarstudenter är i allmänhet nöjda med sin prekliniska utbildning vilket tydligt framgår av tabellen rörande generell nöjdhetsfaktor. Endast 3 % uppger att de är mindre eller inte alls nöjda. Här är alla lärosäten ganska likvärdiga, andelen som är mindre eller inte alls nöjd varierar mellan 8 % i Lund till 1 % i Stockholm/Umeå/Uppsala. Bäst är Stockholm med ganska stor marginal där hela 39 % anser att de är mycket nöjda och 50 % att de är nöjda. Den totala nöjdhetsfaktorn har ökat i Sverige, förut var 18 % mycket nöjda, 52 % nöjda, 25 % ganska nöjda, 3 % mindre nöjda och 1 % inte alls nöjda. Uppgången är störst i Stockholm och Göteborg. Majoriteten av respondenterna tycker att det nns ett litet av behov av att förbättra de teoretiska delarna i den prekliniska utbildningen. Detta är nästan identiskt med resultatet från den förra undersökningen. I förra undersökningen var skillnaderna mellan lärosätena mindre än vad de är nu. I Uppsala har andelen som anser att de teoretiska momenten behöver förbättras ökat från 83 % till nuvarande 94 %, i Lund från 88 % till 94 % vilket står för den största ökningen. Stockholm står för den största förbättringen, 89 % tyckte att de teoretiska delarna behövde förbättrats i förra mätningen, nu är siran 79 %. Precis som för de teoretiska delarna anser de allra esta att det nns ett litet eller stort behov att förbättra de praktiska delarna. Andelen som tycker att det nns ett stort behov har minskat med 5 procentenheter jämfört med förra mätningen, andelen som anser att det nns ett litet behov har ökat med 4 procentenheter och de som inte anser att det nns något behov av förbättring 26

27 har ökat med två procentenheter. Endast Uppsala visar en avvikande trend där andelen som svarar att det nns ett stort behov har ökat från 14 % till 27 %. Man skulle kunna tänka sig att nej och litet behov indikerar att man ändå är nöjd med de praktiska momenten, och att man väljer stort behov om man är missnöjd. I så fall har framförallt Göteborg och Lund mycket att jobba med, där över hälften anser att det nns ett stort behov av förbättring. Enligt detta resonemang är Stockholm bäst tätt följt av Uppsala på 25 % respektive 27 %. 27

28 4 Slutsats Medicine Studerandes Förbund genomför en undersökning av läkarprogrammets prekliniska del för att uppnå en så likvärdig och högkvalitativ läkarutbildning som möjligt i Sverige. Preklinundersökningen syftar till att upptäcka brister men också se vad lärosätena gör bra samt utgöra en grund för påverkansarbete både lokalt och nationellt. I enkätundersökningen deltog 441 studenter vid Uppsala universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Linköpings universitet samt Umeå universitet. Samtliga studenter hade nyligen avslutat sina prekliniska studier. Resultatet visar att Sveriges läkarstudenter generellt sett är nöjda med sin prekliniska utbildning men att det nns områden för förbättring. I tidigare undersökningen var andelen som svarade ja på frågan om särbehandling med avseende på kön 6 %, att jämföra med årets fråga om diskriminering där 9 % uppgett att de känt sig könsdiskriminerade. Detta är givetvis en bekymmersam utveckling. Här åternns stora skillnader mellan lärosäten. Forskning och prekliniska studier har ett intimt förhållande och har den senaste tiden varit ämne för debatt. Totalt sett anser 87 % av alla tillfrågade läkarstudenter att de uppmuntrats till forskning under studietiden och två tredjedelar uppger att de beretts möjlighet att forska. I förra mätningen uppgav 80 % att de uppmuntrats till forskning och 58 % att de beretts möjlighet, dock fanns då även svarsalternativet 'vet ej'. Lund och Linköping står för den största förbättringen. Per lärosäte kan observeras att Stockholm och Göteborg går i bräschen vad gäller både uppmuntran och möjlighet, medan Umeå har mycket att förbättra innan det ligger på samma nivå som övriga lärosäten. Det mesta pekar mot att studiebördan under den prekliniska delen av läkarutbildningen är väl avvägd vid Sveriges lärosäten. 82 % anser att studiebördan är lagom och mediantiden för antalet studietimmar per vecka ligger nånstans mellan 40 och 49 timmar. Här nns stora skillnader mellan lärosäten. Andelen som upplever att studentantalet påverkar studierna negativt har sedan förra mätningstillfället ökat något. Vid samtliga lärosäten förutom Lund har denna andel ökat. Speciellt i Linköping där andelen som anser att studentantalet påverkar studierna negativt gått från 13 % (och 5 % vet ej) till 46 %, vilket innebär en ökning med minst 156 % från mätningen hösten-09. Möjligen kan 28

29 detta härledas till utvidgningen av läkarprogrammet där antalet platser ökat varje läsår med totalt 30 % (300 st) de senaste fyra åren. 29

30 5 Tillförlitlighet och felkällor I denna sektion förs en kritisk diskussion om undersökningens tillförlitlighet. Först bör återigen nämnas att det i vissa frågor föreligger en total svarsfrekvens på över 100 %, detta är för att vissa respondenter kryssat i era alternativ. Av alla respondenter var 54 % kvinnor, medianåldern var 24 år och medelåldern Svarsfrekvensen var relativt hög, 76 %. Eekten av bortfallet är dock okänd. Uppgifter saknas om de individer som inte deltog. I förra mätningen var svarsalternativen ibland annorlunda utformade än i nuvarande mätning vilket problematiserar analys över tid. Tidigare fanns även en del frågor med ett vet ej- alternativ. Om frågan eller svarsalternativen ändrats mellan de olika enkätundersökningarna har detta kommenterats i analystexten. Kommentarer åternns även i texten i de fall där man bör vara uppmärksam på att frågetext eller svarsalternativens utformning kan ha snedvridit svaren eller gjort dem svårtolkade. 30

Hur väl fungerar de första utbildningsåren för Sveriges framtida läkare? - en analys av prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar.

Hur väl fungerar de första utbildningsåren för Sveriges framtida läkare? - en analys av prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar. Hösten 2014 Hur väl fungerar de första utbildningsåren för Sveriges framtida läkare? - en analys av prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar. Text: Tora Borén tora.boren@slf.se Milla Järvelin

Läs mer

Om prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar. Preklinenkät 2015

Om prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar. Preklinenkät 2015 Om prekliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar Preklinenkät 2015 Martina Bergström, studenthandläggare martina.bergstrom@slf.se Victoria Jansson, ledamot i förbundsstyrelsen victoria.jansson@slf.se

Läs mer

MSF:s handledningsenkät 2008

MSF:s handledningsenkät 2008 MSF:s handledningsenkät 28 Läkarstudenter skall tillgodogöra sig en mängd teoretiska och praktiska kunskaper inför det kommande yrkeslivet som läkare. En stor och viktig del av dessa förmedlas genom den

Läs mer

Brukarundersökning IFO 2016

Brukarundersökning IFO 2016 2017-02-13 Dnr SN 2016/385 Marie Nyström och Maria Ekeroth Utvecklingsledare, Kansliet Brukarundersökning IFO 2016 Brukarnas upplevelser av kontakten med socialtjänsten i Haninge kommun Postadress Besöksadress

Läs mer

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010

Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Medicine Studerandes Förbunds handledningsenkät 2010 Introduktion Under mitten av 2000-talet fattades beslut om att kraftigt utöka antalet platser på den svenska läkarutbildningen. Utbyggnaden beräknas

Läs mer

Klinisk handledningsundersökning

Klinisk handledningsundersökning Klinisk handledningsundersökning Om kliniska studier vid Sveriges läkarutbildningar 2014 Martina Bergström, studenthandläggare martina.bergstrom@slf.se Vilgot Lagergren, ledamot förbundsstyrelsen vilgot.lagergren@slf.se

Läs mer

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs.

Material och metod. På samtliga orter delades enkäten ut i samband med föreläsning för respektive kurs. Utbildningsutvärdering en översyn - Studerandeföreningens utvärdering av tandläkarutbildningen, jämförelse av studenternas upplevelser och utbildningsvariabler. I samband med studerandeföreningens kick-

Läs mer

Rapport. Psykosocial enkät. Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, Lund

Rapport. Psykosocial enkät. Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, Lund Medicinska Föreningen Lund-Malmö BMC H10, Sölvegatan 19, 221 84 Lund mf@mfskane.se 2015-09-01 Rapport Psykosocial enkät Under mars månad 2015 genomförde Medicinska Föreningen en enkätundersökning bland

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Lina Collin Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet och

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun

Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Redovisning av brukarenkät gällande hemtjänsten i Nordanstigs Kommun Dokumenttyp Dokumentnamn Rapport Brukarenkät 2008 Dokumentägare Dokumentansvarig OA-förvaltningen Berit Burman Dokumentinformation Redovisning

Läs mer

Studentnöjdhet vid LTU 2009

Studentnöjdhet vid LTU 2009 Studentnöjdhet vid LTU 2009 Sammanfattande mått Sammanfattningsvis, hur nöjd eller missnöjd är du med Fråga Andel nöjd (4-5) Andel missnöjd (1-2) Medelbetyg Felmarginal 2.14 den utbildning du hittills

Läs mer

Om läkarutbildningens kvalitet Grundutbildningsenkät 2018

Om läkarutbildningens kvalitet Grundutbildningsenkät 2018 Om läkarutbildningens kvalitet Grundutbildningsenkät 2018 Om läkarutbildningens kvalitet Sveriges läkarförbund 2019 INNEHÅLL Inledning... 4 Metod... 6 Urval och svarsfrekvens... 6 Enkätutformning... 6

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Utvärdering av Vägvisarprojektet och studieteknik våren 2005: sammanställning.

Utvärdering av Vägvisarprojektet och studieteknik våren 2005: sammanställning. Utvärdering av Vägvisarprojektet och studieteknik våren 2005: sammanställning. Sven Sandberg 23 september 2005 1 Inledning Detta är sammanställningen av en utvärdering av Vägvisarprojektet och studieteknikkursen

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Enkäten skickades ut i första halvan av augusti 2014. Sista svarsdatum var den första

Läs mer

Rapport enkätresultat Grundskola med förskoleklass och fritidshem

Rapport enkätresultat Grundskola med förskoleklass och fritidshem Rapport enkätresultat 2016 Grundskola med förskoleklass och fritidshem Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar.

Läs mer

Om läkarutbildningens kvalitet. Grundutbildningsenkät 2013

Om läkarutbildningens kvalitet. Grundutbildningsenkät 2013 Om läkarutbildningens kvalitet Grundutbildningsenkät 2013 RAPPORT Mars 2014 Sveriges läkarförbund 2014 Eva Engström, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation Anna-Clara Olsson,

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Brukarundersökning IFO 2017

Brukarundersökning IFO 2017 2018-01-31 Dnr: SN 2017/317 Marie Nyström och Maria Ekeroth Utvecklingsledare, Kansliet Brukarundersökning IFO 2017 Brukares upplevelser av kontakten med socialtjänsten i Haninge kommun 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), HT16

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), HT16 Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK99), HT6 respondenter: 6 : Svarsfrekvens: 62,5 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Klinisk handledningsundersökning. Om kliniska studier vid Sveriges läkarutbildning 2016

Klinisk handledningsundersökning. Om kliniska studier vid Sveriges läkarutbildning 2016 Klinisk handledningsundersökning Om kliniska studier vid Sveriges läkarutbildning 2016 RAPPORT September 2017 Sammanfattning Sveriges läkarförbund Student har under hösten 2016 genomfört en enkät-undersökning

Läs mer

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), VT16

Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK099), VT16 Kursvärdering: Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv (2LK99), VT16 respondenter: 19 : Svarsfrekvens: 57,89 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat

Läs mer

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010

Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Rapport Medicine Studerandes Förbunds sommarjobbsenkät 2010 Av Ida Johansson, Ledamot Förbundsstyrelsen Inledning: Att bevaka samt försvara läkarstudenters intressen på arbetsmarknaden är en av Medicine

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

FYTA12 stat vt16. Antal respondenter: 15. Antal svar. Svarsfrekvens: 53,33 %

FYTA12 stat vt16. Antal respondenter: 15. Antal svar. Svarsfrekvens: 53,33 % FYTA12 stat vt16 Antal respondenter: 15 : 8 Svarsfrekvens: 53,33 % Allmänna omdömen Ge ditt omdöme på en skala 1-5. 1 = mycket negativ 2 = negativ 3 = neutral 4 = positiv 5 = mycket positiv Dessa "betyg"

Läs mer

Kursvärdering av forskarutbildningskurser 2017 sammanfattning

Kursvärdering av forskarutbildningskurser 2017 sammanfattning Kursvärdering av forskarutbildningskurser 2017 sammanfattning En rapport från Enheten för utvärdering, Karolinska Institutet Per J. Palmgren Dnr 1-181/2018 Februari 2018 1 Rapport: Kursvärdering av forskarutbildningskurser

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten (Ä-O) 2006 Bakgrund I ett av de mål som formulerades i Socialplanen framhölls vikten av att undersöka vad äldreomsorgens brukare tycker om de insatser som ges.

Läs mer

Total Rapport DoktorandBarometern 2014

Total Rapport DoktorandBarometern 2014 Total Rapport DoktorandBarometern 2014 Bakgrund Syfte: Kartlägga upplevelser och erfarenheter av utbildningen, doktorandinflytande och delaktighet, Rekrytering och antagning samt Studiemiljö Period: 2014-02-06

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Formellt skydd av natur - undersökning av markägares upplevelser av myndigheternas arbete

Formellt skydd av natur - undersökning av markägares upplevelser av myndigheternas arbete Formellt skydd av natur - undersökning av markägares upplevelser av myndigheternas arbete Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen Genomförd av CMA Research AB Februari 2018 Formellt skydd av natur - undersökning

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2017 Markör AB 1 (15) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 2014 Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, JUNI 14 Syftet med denna utvärdering är att samla s åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer.

Läs mer

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2015

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2015 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2015 Kvalitet- och beställarenheten Carolina Day, verksamhetsutvecklare Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010

Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Jämförande rapport Brukarundersökning 2010 Borås stad Eskilstuna kommun Jönköpings kommun Karlstads kommun Linköpings kommun Norrköpings kommun Västerås stad Örebro kommun Inledning Detta är en jämförande

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd s resultat stockholm.se Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Konsult: Enkätfabriken AB 2 Innehåll Staden 4 6 Metod 7 Målgrupp och bortfall 8 Resultat 8 Resultatens

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T4 VT12

Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T4 VT12 april 1 Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T VT1 Kurs är det tredje på kursen Klinisk psykologi I. Sextiotvå studenter deltog i kurs varav 31 stycken (%) lämnade in utvärderingsblanketten

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

STUDENTUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens: 55%

STUDENTUNDERSÖKNINGEN 2015 Svarsfrekvens: 55% SU 25 : 8 72 STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 Svarsfrekvens: 55% STUDENTUNDERSÖKNINGEN 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 3 4 5 6 7 8 6 25 35 37 39 4 43 Att läsa studentundersökningar Läsvägledning Studentundersökningen

Läs mer

Trivselenkät. Resultat av enkätundersökning i Ljungby kommuns skolor vårterminen 2018

Trivselenkät. Resultat av enkätundersökning i Ljungby kommuns skolor vårterminen 2018 Trivselenkät Resultat av enkätundersökning i Ljungby kommuns skolor vårterminen 2018 Innehåll INLEDNING... 3 Administrering... 3 Resultat... 3 Sammanfattning... 5 Resultat trivselenkäten åk 3... 6 Trivsel...

Läs mer

NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION

NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION NYLEGITIMERADE LÄKARES BEDÖMNING AV GRUNDUTBILDNINGEN SAMT AKTUELL ARBETSMARKNADSSITUATION ENKÄT HÖSTEN 2006 Läkarförbundet har under hösten 2006 genomfört en ny enkätundersökning för att studera nylegitimerade

Läs mer

Mentorsundersökningen 2018

Mentorsundersökningen 2018 Mentorsundersökningen 2018 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Syfte...4 Metod...4 Enkäten...5 Resultat...6 Studielängd och tid med mentor...6 Information och kännedom om mentorsstöd...8

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida.

UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Sammanställningen kommer sedan att publiceras på institutionens hemsida. UTVÄRDERING AV SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, Juni Syftet med denna utvärdering är att samla studenters åsikter om programmet. Utvärderingen gäller samtliga sex terminer. Vi ber dig fylla i din sammanvägda bedömning

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2014 En sammanställning över nyproduktion och förutsättningar för studentbostadsbyggande bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Behov och efterfrågan

Läs mer

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002

Utvärdering av laboration i genteknik. för kemiingenjörer, VT 2002 Miniprojekt, pedagogisk kurs för universitetslärare II, ht 2002. Maria Andrén och Anna Lindkvist, Inst för genetik och patologi Utvärdering av laboration i genteknik för kemiingenjörer, VT 2002 Introduktion

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Bilaga B till Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning

Bilaga B till Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning 14--1 1 (14) Bilaga B till Uppföljning av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning Arbete efter gymnasial yrkesutbildning Denna rapport, som handlar om etablering på arbetsmarknaden för lärlingsutbildade

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dnr 41-766/16 November 16 Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 16 stockholm.se November 16 Utgivare: Äldreförvaltningen Kontaktperson: Elisabeth Landström Dnr 41-766/16 Innehåll Innehåll

Läs mer

Studenters tankar om existentiella frågor

Studenters tankar om existentiella frågor Studenters tankar om existentiella frågor Enkätrapport 2018 genomförd av Navigatörerna i samverkan med Örebro Teologiska Högskola Innehållsförteckning Bakgrund 2 Sammanfattning av resultat 2 Reflektioner

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2015

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2015 Dnr 41-639/215 Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 215 stockholm.se Brukarundersökning 215 3 (42) Innehållsförteckning Om undersökningen 4 Sammanfattning av årets resultat 4 Vård och omsorgsboende

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn

Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse () -- SN.87 Handläggare: Patrik Jonsson,. socialkansliet Socialnämnden Enkätundersökning boende för ensamkommande barn Sammanfattning En enkätundersökning har genomförts på boendet för

Läs mer

Brukarundersökning 2010 Särvux

Brukarundersökning 2010 Särvux TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Brukarundersökning 2010 Särvux En undersökning genomförd av TNS SIFO på uppdrag

Läs mer

Studentuppföljning 2018 Högskolan i Halmstad

Studentuppföljning 2018 Högskolan i Halmstad Studentuppföljning 2018 Högskolan i Halmstad sammanställning och kommentarer Mats Lind, har genomfört undersökningen Johannes Sandén, har sammanställt resultatet 2018-03-21 Avser studenter som var registrerade

Läs mer

Läkarprogrammet Umeå Universitet

Läkarprogrammet Umeå Universitet LÄKARPROGRAMMET 11 Terminer 330 Högskolepoäng Leder till LÄKAREXAMEN Cellen Organen A Organen B Sjukdomslära Kliniska Undersökningsmetoder, Farmakologi mm Termin 1 Umeå Termin 2 Umeå Termin 3 Umeå Termin

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Ordinarie mätning Hösten 2014 Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Akutmottagningar Undersökningen i korthet Under hösten 2014 genomfördes en mätning

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Resultat Hälso- och sjukvårdsbarometern Hälso- och sjukvårdsnämnden /04

Resultat Hälso- och sjukvårdsbarometern Hälso- och sjukvårdsnämnden /04 Resultat Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-03/04 Innehåll 1. Om undersökningen 2. Tillgänglighet 3. Förtroende 4. Jämlikhet Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell

Läs mer

Studentuppföljning 2017 Högskolan i Halmstad

Studentuppföljning 2017 Högskolan i Halmstad Studentuppföljning 2017 Högskolan i Halmstad sammanställning och kommentarer Mats Lind, har genomfört undersökningen Johannes Sandén, har sammanställt resultatet 2017-03-23 Inledning och bakgrund Ända

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Anonyma tentamina. Vad tycker studenter vid LTU? En undersökning utförd av studentkårerna vid Luleå tekniska universitet

Anonyma tentamina. Vad tycker studenter vid LTU? En undersökning utförd av studentkårerna vid Luleå tekniska universitet Anonyma tentamina Vad tycker studenter vid LTU? En undersökning utförd av studentkårerna vid Luleå tekniska universitet Luleå Studentkår Teknologkåren Luleå tekniska universitet Luleå 2016-03-11 Sammanfattning

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011. Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap UF 21 SM 1201 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2011 Doctoral students and degrees at third cycle studies 2011 I korta drag Flest doktorandnybörjare inom medicin och hälsovetenskap

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET STUDENTUNDERSÖKNING 2017 HUVUDRAPPORT

LINKÖPINGS UNIVERSITET STUDENTUNDERSÖKNING 2017 HUVUDRAPPORT LINKÖPINGS UNIVERSITET STUDENTUNDERSÖKNING 2017 HUVUDRAPPORT GENOMFÖRANDE Tidplan Utskicket Påminnelse Påminnelse Påminnelse Förlängning Enkäten stängde Svarsfrekvens 20 mars 24 mars 30 mars 10 april 20-24

Läs mer

Arbetsrapport CEQ, TES999

Arbetsrapport CEQ, TES999 Arbetsrapport CEQ, TES999 Basfakta 2010 VT_LPX TES999 CEQ kursutvärdering ver 8.4 (2009 09 22) LTH Kursnamn Kursen kursen Kurskod TES999 Högskolepoäng 7.5 hp Läsår 200910 Kursen slutade i läsperiod VT_LPX

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas

Läs mer

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Framtidens tandläkare En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Inledning Sveriges Tandläkarförbund genomförde under våren 2016 en enkätundersökning som omfattar tandläkare som

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

Arbetsrapport CEQ, KIM015

Arbetsrapport CEQ, KIM015 Arbetsrapport CEQ, KIM015 Basfakta Kursnamn Kurskod Högskolepoäng Immunteknologi KIM015 7.5 hp Läsår 201112 Kursen slutade i läsperiod Program Antal registrerade på kursen 41 VT_LP2 samtliga Antal enkätsvar/svarsfrekvens

Läs mer

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2017

Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2017 Sid 1 (5) Studentrekrytering vid vårterminsstarten 2017 Totalt sett i riket var det 250 590 personer som sökte en eller flera utbildningar i den nationella antagningsomgången vårterminen 2017. Detta motsvarar

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Södra sjukvårdsregionen

Södra sjukvårdsregionen Södra sjukvårdsregionen Regionalt samarbete Medborgarundersökning Mars 2018 Genomförd av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Om respondenterna Resultat

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag.

Byggrapport En sammanställning över nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Byggrapport 2013 En sammanställning över nyproduktion bland Studentbostadsföretagens medlemsföretag. Innehållsförteckning Inledning s. 3 1. Nyproduktion Ökat antal studentbostäder de närmsta åren s.4 2.

Läs mer