Årskurs 2-enkät Kurt Westlund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund"

Transkript

1 Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas resultaten när det gäller elevernas uppfattning om sitt inflytande och hur deras förmågor i olika avseenden förbättras. Upplevelsen av arbetsro och meningsfull undervisning försämras också något. Flickorna är mer kritiska än pojkarna. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och kvalitet

2 Innehåll Inledning... 1 Påverkan på resultatet... 2 Sammanfattning... 2 Trivsel... 2 Trygghet... 2 Bemötande... 2 Likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna... 2 Arbetsro på lektionerna... 3 Meningsfull undervisning... 3 Inflytande... 4 Över hur man arbetar på lektioner/ arbetspass... 4 Över hur kunskaper ska redovisas... 4 Lärare utvärderar arbete och använder resultatet för att förbättra undervisningen?... 5 Lärarna bra på att förklara... 5 Lärarna är tydliga med vad jag måste göra för att nå det betyg jag vill ha... 5 Mina lärare anpassar undervisningen efter mina behov... 5 Förmågan att ta ansvar för sina studier... 6 Förmågan att tänka kritiskt och granska fakta... 6 Förmågan att arbeta självständigt... 6 Förmågan att arbeta tillsammans med andra... 6 Förmågan att vara kreativ... 7 Rektor bryr sig om eleverna... 7 Uppföljning... 7 Analys, vad kan ligga bakom förändringarna?... 8 Inledning Årets enkät har förarbetats på skolorna och ingår nu tydligare i skolornas systematiska kvalitetarbete. Genuspiloter har utbildats för att kunna handleda mentorerna på skolorna inför besvarandet av enkäten. Elever har varit delaktiga, företrädesvis i analysen av resultaten som efter analysen arbetas in i skolornas likabehandlingsplaner. Svarsfrekvensen var 79 %, jämfört med 85 % Skillnaden motsvaras av att Norra Sorgenfri gymnasium inte denna gång deltog pga. brist på datorer. 1

3 Påverkan på resultatet Denna enkät som genomförts vårterminen 2014 ersätter den som ursprungligen var planerad för höstterminen Det är oklart i vilken grad det påverkat resultatet att eleverna svarat på vårterminen istället för höstterminen samt att de denna gång i högre grad förarbetat enkäten med sina lärare. En skola har inte deltagit i enkäten, Norra Sorgenfris gymnasium, som vid tillfället för enkäten inte hade datorer till eleverna. Det bortfallet av pojkar kan ha påverkat resultatet i viss mån. Sammanfattning Elevernas trivsel och trygghet ligger på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig illa bemötta, kränkta eller utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas resultaten när det gäller elevernas upplevelse av inflytande och hur deras förmågor i olika avseenden förbättras. Upplevelsen av arbetsro och meningsfull undervisning försämras också något. Flickorna är mer kritiska än pojkarna. Trivsel Andelen elever som anger att de trivs mycket bra eller ganska bra sjunker något. De utgjorde 94 % 2011, 92,6 % 2012 och 92,4 % S:t Petri skola har den största andelen elever som trivs, 95,8 %. Värnhemsskolans gymnasium har lägst andel, (88,7 %). Pojkar trivs bättre än flickor. 94 % trivs mycket bra eller bra. Motsvarande andel flickor är 90,9 %. Vid mätningen 2012 var det istället flickorna som trivdes något bättre. Trygghet En hög stabilitet över åren kan konstateras. Förändringar jämfört med 2012 är mycket små uppger 94,6, % (2012: 95,3 %) att de alltid eller för det mesta känner sig trygga. Eleverna på Malmö latinskola (99,5 %) och S:t Petri skola (99,1 %) är mest trygga. Agnesfrids gymnasium har stärkt tryggheten sedan 2012 (från 89 % till 97,7 %). Minst trygga är eleverna på Universitetsholmens gymnasium (87,7 %) och Värnhemsskolan (89,6 %). På dessa skolor finns relativt många elever som aldrig eller sällan känner sig trygga. Pojkarna är något tryggare (96,5 %) än flickorna (94,2 %). Vid mätningen 2012 var det motsatta förhållandet (flickorna 96 % och pojkarna 95 %). Bemötande Personalens bemötande gentemot eleverna, elevernas bemötande mot varandra och elevernas bemötande gentemot skolans medarbetare visar svagt förbättrade värden jämfört med Likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna Färre elever känner sig orättvist behandlade, hotade, utsatta för våld eller kränkta på någon av 2

4 diskrimineringsgrunderna, dvs kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religion eller annan tro, funktionsnedsättning eller att de inte känner sig i de gängse genus identiteterna. 88 % upplever sig aldrig ha blivit drabbade. Samma fråga har inte ställts tidigare varför en direkt jämförelse inte låter sig göras. Däremot går det att jämföra svaren utifrån frågan om vem som utsatt eleven för diskriminering. Dessa svar har förändrats på ett positivt sätt jämfört med Då angavs i 373 elevsvar att man varit utsatt av elever, personal eller någon som inte tillhör skolan, 2014 är antalet 208. Samma elev kan ha angett att hen varit utsatta för diskriminering av mer än en kategori, varför antalet incidenter inte nödvändigtvis motsvarar antalet elevsvar. Antalet elevsvar som innebär att eleven utsatts för diskriminering från andra elever har minskat från 228 till 104. Motsvarande antal svar som hävdar att medarbetare utsatt dem för diskriminering har minskat från 95 till 35. Däremot uppger eleverna oftare att de blir utsatta för diskriminerande handlingar utförda av någon utanför skolan, antalet har stigit från 50 till 69. Den typ av kränkning som uppges ha blivit vanligare är skämt pga. av kön och/eller etnicitet. Fler av utsatta elever har 2014 berättat för personalen att de blivit utsatta (37,1 % jämfört med 25,6 % 2012). 61 av de 63 elever som svarat ja 2014 säger att skolan tog det på allvar (97 %) motsvarande siffror 2012 var 67 av 81 elever (83 %) Arbetsro på lektionerna En viss försvagning av resultatet kan konstateras jämfört med 2011 och Då instämde 75 % av eleverna helt eller ganska mycket i att det rådde arbetsro är motsvarande andel 72 %. Andelen pojkar (77 %) som anser att det råder arbetsro är högre än andelen flickor (68 %). Flickor var mer positiva vid förra mätningen (74 %), även om pojkarna (79 %) även då i större utsträckning tyckte att det var arbetsro. Det är marginell skillnad mellan yrkesutbildningarna (71 %) och de högskoleförberedande utbildningarna (72 %). Störst andel elever som upplever arbetsro återfinns på S:t Petri skola (85,5 %). Därefter följer Universitetsholmens gymnasium (76,1 %). Malmö Borgarskola har fått en försämrad arbetsro (2014: 71 % jämfört med 2012: 81 %). Minst arbetsro upplever eleverna på Malmö latinskola (62,5 %) och Agnesfrids gymnasium (64,4 %). Fler elever uppger sig känna till ordningsreglerna men färre följer dem och lärarna har blivit sämre på att se till att de följs, enligt enkäten. Meningsfull undervisning En sjunkande andel elever uppfattar undervisningen meningsfull. I 2014-års enkät uppger 71 % att undervisningen är meningsfull i alla eller de flesta kurser var motvarande andel högre; 78 %. 3

5 2012 ansåg flickor (78 %) och pojkar (79 %) i stort lika i fråga om meningsfull undervisning. I 2014-års enkät skiljer de sig något åt; 73,6 % av pojkarna och 68,9 % av flickorna anser att undervisningen är meningsfull. På skolnivå varierar andelen elever som upplever undervisningen meningsfull från 59 % på Malmö latinskola till 82 % på Agnesfrids gymnasium. De yrkesinriktade skolorna har högre värden (77 %) än de teoretiska (69 %), bortsett från S:t Petri skola som ligger på i stort sett samma nivå som genomsnittet för yrkesutbildningarna. Inflytande Över innehållet Tendensen är sjunkande ansåg 61 % av eleverna att de har inflytande över innehållet i alla eller de flesta kurser minskade andelen till 54 %, för att 2014 sjunka ytterligare till 50 %. En mindre andel flickor (47 %) än pojkar (52 %) anser sig ha inflytande över innehållet i alla eller de flesta kurser. Motsvarande skillnad fanns även vid förra mätningen (51 resp. 57 %). Eleverna på yrkesförberedande utbildningar (69 %) anser sig i större utsträckning än eleverna på högskoleförberedande utbildningar (43 %) ha inflytande över innehållet. Mätningen 2012 följde samma mönster. Högst värde har Universitetsholmens gymnasium (71 %). På de högskoleförberedande utbildningarna har Pauli skola högst andel elever (56 %) som anser att de har inflytande över innehållet. Malmö latinskola och Malmö Borgarskola har lägst andel (37 %). Över hur man arbetar på lektioner/ arbetspass Mönstret återkommer ansåg 67 % att de hade inflytande över hur de arbetar på lektioner/arbetspass i alla eller de flesta kurserna var det 58 % och 2014 sjönk andelen ytterligare till 51,5 %. En större andel pojkar (54 %) än flickor (48 %) anser sig ha inflytande över arbetssätten. Motsvarande skillnad fanns även 2012 (flickor 56 % och pojkar 63 %). Yrkesutbildningarnas elever (68 %)anser sig oftare ha inflytande än elever på högskoleförberedande utbildningar (44 %). Högst värde har Agnesfrids gymnasium där 73 % av eleverna anser att de har inflytande i alla eller de flesta kurser. Lägst värde har Malmö latinskola med 32 %. Över hur kunskaper ska redovisas Även här ser vi upplevelsen av inflytande minska ansåg 65 % av eleverna att de hade inflytande över hur kunskaperna skulle redovisas i alla eller de flesta kurser sjönk andelen till 56 % och 2014 ytterligare till 51 %. Mönstret återkommer; en minskande andel flickor upplever inflytande, 48 % jämfört med pojkarnas 52 % (2012: 52 % av flickorna och 60 % av pojkarna). 4

6 Yrkesutbildningarnas elever ( 69 %) anser sig oftare ha inflytande än elever på högskoleförberedande utbildningar (43,5 %). Mest positiva är Universitetsholmens elever (74 %). Lägst andel elever som anser sig ha inflytande över hur kunskaper redovisas har Malmö latinskola (35 %) och Malmö Borgarskola (38 %). Lärare utvärderar arbete och använder resultatet för att förbättra undervisningen? Av alla elever anser 53,5 % (58 % 2012) att alla eller de flesta lärare använder resultaten av utvärderingarna för att förbättra undervisningen. Vid förra mätningen hade pojkar (60 %) och flickor (58 %) i stort sett samma uppfattning. Så är det inte längre. 49 % av flickorna och 59 % av pojkarna anser att lärarna förbättrar undervisningen efter genomförda utvärderingar. Elever på yrkesutbildningar (67 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (48 %). Agnesfrids gymnasium har högst värde (73,5 %) S:t Petri skola hade 2012 lägst resultat (51 %) men 2014 ligger skolan högst bland de högskoleförberedande skolorna (56,5 %). Lärarna bra på att förklara För hela gruppen är det nästan oförändrade värden mellan 2012 (70%) och 2014 (71%) som tycker att lärarna är bra på att förklara. Flickorna är inte lika nöjda som pojkarna. 66 % av flickorna tycker att alla eller de flesta lärare är bra på att förklara medan 77 % av pojkarna anser detsamma. Större andel av pojkarna är nöjda 2014 än 2012 då 75 % av pojkarna och 69 % av flickorna ansåg att alla eller de flesta lärare var bra på att förklara. En större andel av eleverna på yrkesutbildningarna än på högskoleförberedande program är nöjda (79 % på yrkesutbildningarna och 68 % på de högskoleförberedande). Lärarna är tydliga med vad jag måste göra för att nå det betyg jag vill ha Eleverna är mindre nöjda 2014 (59 %) än 2012 (62 %). Återigen är pojkarna mer nöjda. 66 % av pojkarna och 52 % av flickorna tycker att de flesta eller alla lärare är tydliga. Jämfört med 2012 är det nästan oförändrat resultat för pojkarna medan andelen flickor som är nöjda minskar från 60 till 52 %. En större andel av eleverna på yrkesutbildningar än elever på studieförberedande utbildningar är nöjda, 72 % jämfört med 54 %. Mina lärare anpassar undervisningen efter mina behov I 2014-års enkät uppger 51 % av eleverna att alla eller de flesta lärare anpassar undervisningen efter elevens behov var andelen 55 % (flickor 55 % och pojkar 58 %) är pojkarna fortfarande oftare nöjda (55 % av pojkarna och 47 % av flickorna). Skolorna med yrkesutbildningar ligger högre (66 %) än de studieförberedande (45 %). 5

7 Högst andel elever som anser att lärarna anpassar undervisningen efter elevernas behov har Agnesfrids gymnasium (73 %) och Värnhemsskolan (69 %). Lägst andel har Malmö latinskola (37 %) och Malmö Borgarskola (40,5 %). Förmågan att ta ansvar för sina studier En minskande andel elever anser att de absolut eller ganska mycket förbättrat sin förmåga att ta ansvar för sina studier ansåg 83,6 % av eleverna detta, i år faller andelen till 76,5 % (pojkar: 78,6 % och flickor: 74,7 % ). Elever på yrkesutbildningar (83 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (74 %). Störst andel elever som anser att de förbättrat förmågan att ta ansvar för sina studier finns på Agnesfrids gymnasium (87 %) och den lägsta andelen på Malmö latinskola (59 %). Förmågan att tänka kritiskt och granska fakta En lägre andel elever anger att de absolut eller ganska mycket förbättrat sin förmåga att tänka kritiskt och granska fakta (2014: 80,5 %, 2012: 83,4 %). Större andel pojkar (84,2 %) än flickor (77,4 %) anser att de förbättrat förmågan att tänka kritiskt. Elever tycker lika på yrkesutbildningar och studieförberedande utbildningar. S:t Petri skola har det högsta värdet (86,4 %) och Malmö latinskola lägst (71,8 %). Förmågan att arbeta självständigt Mönstret går igen. En mindre andel av eleverna anser att förmågan att arbeta självständigt förbättrades absolut eller ganska mycket (2014: 81,6 % och 2012: 84,1 %). Pojkar ( 83 %) är något mer nöjda än flickor (81 %). Elever på yrkesutbildningar (86 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (80 %). Värnhemsskolan och Universitetsholmens gymnasium har de högsta värdena (87 %) och Malmö latinskola de lägsta (72,4 %). Förmågan att arbeta tillsammans med andra En mindre andel elever upplever förbättrad samarbetsförmåga anser 76,4 % att förmågan att arbeta tillsammans med andra förbättrats absolut eller ganska mycket var motsvarande andel 83,4 %. Av pojkarna anser 79,4 % att de absolut eller ganska mycket förbättrat förmågan, av flickorna är motsvarande andel 74,5 %. 6

8 Elever på yrkesutbildningar (82 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (74 %). Universitetsholmens gymnasium har högsta värde med 87,7 % av eleverna, följt av Värnhemsskolan med 80 %. Lägst värde har Malmö latinskola med 67,2 % av eleverna som anser att förmågan att arbeta tillsammans med andra förbättrats. Förmågan att vara kreativ En mindre andel elever upplever ökad kreativitet anser 67 % av eleverna att deras kreativa förmåga förbättrades absolut eller ganska mycket upplevde 74,6 % av eleverna en sådan förbättring. Av pojkarna anser 70 % att de absolut eller ganska mycket förbättrat förmågan medan 63,9 % av flickorna anser detsamma Elever på yrkesutbildningar (79 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (62 %). Eleverna på yrkesutbildningarna har de högsta värdena med Universitetsholmens gymnasium i topp (83,1 %). Lägst värde har S:t Petri (54,1 %). Rektor bryr sig om eleverna En mindre andel elever uppfattar rektor som mycket engagerad i den enskilda eleven. På frågan om rektor bryr sig om hur det går för eleverna, uppger 72,9 % helt eller ganska mycket var andelen 73,5 %. 75,9 % av pojkarna och 69,7 % av flickorna anser att rektor bryr sig om hur det går för eleverna. Elever på studieförberedande utbildningar (74,5 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på yrkesutbildningar (69 %). Den högsta andelen finns på S:t Petri skola (88,2 %) och Malmö latinskola (81,3 %). Universitetsholmens elever är minst nöjda (61,5 %). Uppföljning Varje skolas ledning ansvarar för att det görs en analys av årskurs 2 enkäten, dels utifrån jämförelse med de andra skolorna och dels utifrån jämförelse med tidigare års resultat. Skolorna levererar till avdelningen för ekonomi och kvalitet en rapport om vilka slutsatser man dragit och hur man tänker arbeta med förbättringsarbetet. Avdelningen för ekonomi och kvlaitet gör en presentation av resultatet i enkäten för skolledargruppen den 6 augusti kl i nya aulan på Malmö latinskola. Rektorsnätverket för kvalitet träffas efter den 15 september för dialog om kvalitetsplanerna. Syfte: - att identifiera om det finns utvecklingsområden som är gemensamma för flera skolor, för ev. samarbete. 7

9 - identifiera skolor med goda erfarenheter från ett utvecklingsområde som en annan skola avser att påbörja arbete med. Skolor med sådan erfarenhet kan bli resurs i det fortsatta arbetet. I kvalitetsrapporten från skolorna som ska vara klar den 15 september, redovisas på vilket sätt eleverna varit involverade i för- och efterarbete av enkäten. I kvalitetsplanen anges vilka mål och insatser skolan avser att arbeta med under läsåret, utifrån slutsatserna från enkäten. I likabehandlingsplanen som ska vara klar den 1 oktober, redovisas vilka nya insatser som planeras utifrån resultatet i årskurs 2 enkäten. Avdelningen för ekonomi och kvalitet träffar samtliga skolors ledningsgrupper efter 15 septemberoktober för samtal om skolans kvalitetsplan. Detta är samtidigt en del av förberedelsearbetet inför kommande kvalitetsdialog. Likabehandlingsnätverket träffas i början på oktober, för utbyte av vilka nyheter skolorna planerar att skriva in i sina likabehandlingsplaner. Nätverket träffas också i september för genomgång av vad som ska beaktas i planen för att den ska vara följsam mot lagstiftningen. Analys, vad kan ligga bakom förändringarna? Förändringarna för lärare och elever genom Gy11 kan påverka resultatet. De nya ämnesplanerna med tydligare kunskapskrav begränsar friutrymmet för lärarna att påverka innehållet och till viss del arbetssätt och därmed även elevernas möjlighet till inflytande. Detta är än tydligare med Malmö Borgarskolas IB-program som är rigoröst styrt. De nya ämnesplanerna medför för lärarna att de ska arbeta på ett nytt sätt, vilket är en stressfaktor. Innan de är trygga med det förändrade uppdraget kan detta återverka på elevernas möjlighet till inflytande. Eleverna på yrkesutbildningarna är mer positiva på de skolinriktade frågorna. De tycker sig ha mer inflytande och upplever att olika förmågor utvecklas mer än för de teoretiska utbildningarnas elever. En möjlig förklaring kan vara de ovan nämnda effekterna av Gy11 och de nationella proven, som mer påverkar de teoretiska utbildningarna. Den tydligare styrningen av skolan kan göra skolan mer tråkig och mindre meningsfull för eleverna. Undervisning anpassas mot nationella prov, vilket yrkeslärare inte behöver påverkas av. De kan behålla ett mer kreativt arbetssätt. Estetiska ämnen försvinnande och minskningen av idrottsämnets timantal har minskat på elevernas oaser och utrymme för att uttrycka sig på många olika sätt. De individuella valen har begränsats och eleverna läser nu i större utsträckning svårare kurser än tidigare. Mer kreativt upplevda ämnen har försvunnit. En positiv faktor som samtidigt kan skapa ett sämre resultat kan vara mer krävande elever. Elever som vill ha inflytande vill ha mer. Om det finns relevans i detta skulle det betyda att flickorna nu ställer högre krav än pojkarna. Oberoende av hur vi försöker nyansera resultatet, undantar detta dock på intet sätt ansvaret att utveckla formerna för elevers delaktighet och inflytande över sin egen utbildning. 8

Årskurs 2-enkät 2015. Kurt Westlund

Årskurs 2-enkät 2015. Kurt Westlund Årskurs 2-enkät 2015 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Däremot försvagas resultaten när det gäller elevernas uppfattning om sitt inflytande och hur deras

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium

Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat jämfört med tidigare år Resultat för: Stockholms län / Vallentuna / Kommunal / Vallentuna gymnasium Rapporten innehåller resultatet för

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Stockholms RH-gy Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena:

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 20120921 Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Yllestad förskola Läsåret 2012/2013 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Lagar och förordningar: Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Stockholms transport och fordonstekniska gymnasium- Fordons- och Rapporten

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Planen gäller från 2015-05-01 till 2015-12-31 Ansvariga för planen Helena Palmquist, Norsborg Yvonne Åkerblad, Östermalm Vision På vår skola ska ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE. PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE 2013/2014 PlanppAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLINGPP Plan mot diskriminering och kränkande behandling Wijkmanska gymnasiet 1 Innehåll Plan mot diskriminering

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK)

Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Botkyrka / Kommunal / Tumba gymnasium / Ekonomiprogrammet (EK) Rapporten innehåller resultaten för

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Friluftsskolan Vargens plan mot diskriminering och kränkande behandling Ansvariga för planen Rektor Sven Ylipää Vår vision Vi vill skapa en studiemiljö som präglas av trygghet och arbetsro. Planen gäller

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, SP, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, ES, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för nationellt program/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen är framtagen av kamratstödjarna Korsbackaskolan och reviderad av arbetslag, elevhälsoteam, kamratstödjarna och ledningsgruppen. Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling

Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Smögens förskolas- Avdelning Kaprifolens årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Globala Gymnasiet / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Praktiska gymnasiet Stockholm Liljeholmen / Hotell- och Rapporten innehåller

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Kommunal / Sjödalsgymnasiet- Samhällsprogrammet (SA) Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Huddinge / Fristående / IT- Gymnasiet Södertörn / Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Rapporten innehåller

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF)

Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Södertälje / Kommunal / Torekällgymnasiet / Barn- och fritidsprogrammet (BF) Rapporten innehåller

Läs mer

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas först i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Elektrikergymnasiet / El- och energiprogrammet (EE) Rapporten innehåller

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Kvalitetsplan för Estetiska programmet på Karolinska skolan 2014 med plan för ES programmet Karolinska skolan

Kvalitetsplan för Estetiska programmet på Karolinska skolan 2014 med plan för ES programmet Karolinska skolan Kvalitetsplan för Estetiska met på rolinska skolan 2014 med plan för 2015 2016. ES met rolinska skolan 2 1 Uppdrag Gymnasieskolorna har både ett statligt och ett kommunalt uppdrag som regleras i skollag,

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 16/17 Malmö Stad Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Valdemarsro Gymnasium LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 16/17 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 3

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Restaurang- och livsmedelsprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och transportprogrammet (FT)

Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och transportprogrammet (FT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Haninge / Kommunal / Fredrika Bremergymnasierna - Fredrik / Fordons- och Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Sjömansskolan / Sjöfartsutbildning däck och maskin (Sjömansskolan)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Sjömansskolan / Sjöfartsutbildning däck och maskin (Sjömansskolan) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Sjömansskolan / Sjöfartsutbildning däck och maskin (Sjömansskolan) Rapporten

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT)

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT) Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Fristående / Design & Construction College / Hotell- och turismprogrammet (HT) Rapporten

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014

Tjänsteskrivelse Enkät till gymnasiet åk 2, 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2014-0-19 DNR UN 2014.049 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 0-5 52 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. HT 2015/VT 2016 /Sundlerhälsan 2015-06-12 1 Innehållsförteckning Värdegrund...3 Varför behövs en plan mot diskriminering och kränkande...3 behandling?...3

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / international section / IB

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / international section / IB Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Programrapport Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Kommunal / Kungsholmens gymnasium-stockholms musikgymnasium / Rapporten innehåller resultaten

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Skolan föräldrar

Skolan föräldrar Skolan föräldrar 2013 1 Välj klass A. Klass 3a 6 33,3 B. Klass 3b 0 0 C. Klass 5a 12 66,7 D. Klass 5b 0 0 E. Ripan Östergårdsskolan 0 0 2 Kön A. Kvinna 16 88,9 B. Man 2 11,1 3 Jag upplever att mitt barn

Läs mer

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter

Årlig plan för trygghet och trivsel 2015. Högsby Utbildningscenter Årlig plan för trygghet och trivsel 2015 Högsby Utbildningscenter Innehållsförteckning Likabehandlingsarbete och arbete mot kränkande behandling...1 Vision för Högsby Utbildningscenter...1 Syfte...1 Nulägesanalys

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING VISION Midgårdsskolan är en skola som bryr sig, där vi ser varandra och tar ansvar för att alla ska må bra. Eleverna ska uppleva att de får vara som de

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING KOMETSKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Det händer att uttryck som jag bara skojade eller tål du inte lite skämt används till personer som precis blivit/känt sig kränkta, diskriminerade

Läs mer

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN

BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling BRANTUDDENS FÖRSKOLA/BULLERBYN Läsåret 2016/2017 ORSA Verksamhetsområde LÄRANDE Vår vision Alla barn och vuxna i Orsas förskolor ska

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning Inledning Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning 2013-11-28 Alla människors lika värde och respekt för varje individ ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsplanen är en viktig del av

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Sida 2 av 5 Lärarna har regelbundet följt upp med eleverna frågan om arbetsro i klassrummet. Undervisning Skolan har genomfört de åtgärder som föresla

Sida 2 av 5 Lärarna har regelbundet följt upp med eleverna frågan om arbetsro i klassrummet. Undervisning Skolan har genomfört de åtgärder som föresla Sida 1 av 5 Fågelforsskolan 6-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola a för planen Rektor Vuxenteam Vår vision Eleverna har

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2014/2015 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Fenix Kultur- och Kunskapscentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Fenix Kultur- och Kunskapscentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Fenix Kultur- och Kunskapscentrums plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av Likabehandlingsplanen (LB-planen) Gymnasieskolan a för LB-planen

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 3 1.2 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Metod 3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks.

Främjande åtgärder Förebygga åtgärder Rutiner när kränkande behandling misstänks eller upptäcks. 1. Inledning Kastanjens likabehandlingsplan syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder,

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling 2017-08-01 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Östervångsskolan Läsåret 2017/2018 Ansvarig: Ann Holmström, rektor Antagen: 2017 1 (8) Inledning Östervångsskolan är en av Specialpedagogiska

Läs mer

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014

Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Smögens förskolas årliga plan mot kränkande behandling 2013/2014 Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Introduktionsprogrammen a för planen Bitr. rektor är ytterst ansvarig för planen.

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

TRYGGHET, TRIVSEL OCH LIKABEHANDLING

TRYGGHET, TRIVSEL OCH LIKABEHANDLING TRYGGHET, TRIVSEL OCH LIKABEHANDLING Utvärdering av gymnasieskolans elever i årskurs 1, 2010 Utvecklingsavdelningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 5 2 SYFTE 6 3 METOD OCH URVAL 6 3.1 Genomförande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN 2015/2016 Stockholms Transport och Fordonstekniska gymnasium Läsåret 2015/2016 1 TILL DIG SOM ELEV Vår ambition är att alla elever skall trivas och känna samhörighet med varandra och

Läs mer

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan- en plan mot diskriminering och kränkande behandling Nysäters förskola Ht2014-Vt2015 Förskolans helhetside: Rötter och vingar. Ansvarig: Förskolechef Elisabeth Wallberg Ansvariga Pedagoger

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Innehåll: Inledning s. 2 Definitioner s. 3 Främjande och förebyggande arbete s. 4 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, årskurs 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / gymnasíeskolan futurum

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / gymnasíeskolan futurum Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2016 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog

Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015. Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Likabehandlingsplan för Ramdala förskola Jämjö skolområde 2014/2015 Öppenhet Ärlighet Förtroende Tydlighet Dialog Jämjö, oktober 2014 1. Inledning Den 1 januari 2009 trädde diskrimineringslagen (SFS 2008:567)

Läs mer

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola

Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015. Öxnered förskola Årlig plan för likabehandling 2014/ 2015 Öxnered förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och kränkande

Läs mer

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2014

Rapport Föräldraenkät Grundskola 2014 2015-04-22 1 (6) Utbildningsavdelningen Dnr: Un 2015/45 Ester Alavei Utbildningsspecialist Rapport Föräldraenkät Grundskola 2014 2015-05-19 2 (6) Grundskoleenkät 2014 Sammanfattning Vellinge kommuns skolor

Läs mer

Jämför Service Stockholms län

Jämför Service Stockholms län Jämför Service Stockholms län Består av Stockholms län samt Gnesta och Håbo kommun Webbenkät som vidareutveckling av tidigare kvalitetskriterier Skolpresentation och enkätsvar finns på www.gyantagningen.se

Läs mer

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Glömstaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, skolbarnomsorg samt grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Medåkers skola

Likabehandlingsplan Medåkers skola Förskoleklass och Medåkers fritidshem en plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014 V s vision Vårt viktigaste mål är att alla på vår skola ska trivas och komma hit med glädje. Detta förutsätter

Läs mer