Årskurs 2-enkät Kurt Westlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund"

Transkript

1 Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas resultaten när det gäller elevernas uppfattning om sitt inflytande och hur deras förmågor i olika avseenden förbättras. Upplevelsen av arbetsro och meningsfull undervisning försämras också något. Flickorna är mer kritiska än pojkarna. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och kvalitet

2 Innehåll Inledning... 1 Påverkan på resultatet... 2 Sammanfattning... 2 Trivsel... 2 Trygghet... 2 Bemötande... 2 Likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna... 2 Arbetsro på lektionerna... 3 Meningsfull undervisning... 3 Inflytande... 4 Över hur man arbetar på lektioner/ arbetspass... 4 Över hur kunskaper ska redovisas... 4 Lärare utvärderar arbete och använder resultatet för att förbättra undervisningen?... 5 Lärarna bra på att förklara... 5 Lärarna är tydliga med vad jag måste göra för att nå det betyg jag vill ha... 5 Mina lärare anpassar undervisningen efter mina behov... 5 Förmågan att ta ansvar för sina studier... 6 Förmågan att tänka kritiskt och granska fakta... 6 Förmågan att arbeta självständigt... 6 Förmågan att arbeta tillsammans med andra... 6 Förmågan att vara kreativ... 7 Rektor bryr sig om eleverna... 7 Uppföljning... 7 Analys, vad kan ligga bakom förändringarna?... 8 Inledning Årets enkät har förarbetats på skolorna och ingår nu tydligare i skolornas systematiska kvalitetarbete. Genuspiloter har utbildats för att kunna handleda mentorerna på skolorna inför besvarandet av enkäten. Elever har varit delaktiga, företrädesvis i analysen av resultaten som efter analysen arbetas in i skolornas likabehandlingsplaner. Svarsfrekvensen var 79 %, jämfört med 85 % Skillnaden motsvaras av att Norra Sorgenfri gymnasium inte denna gång deltog pga. brist på datorer. 1

3 Påverkan på resultatet Denna enkät som genomförts vårterminen 2014 ersätter den som ursprungligen var planerad för höstterminen Det är oklart i vilken grad det påverkat resultatet att eleverna svarat på vårterminen istället för höstterminen samt att de denna gång i högre grad förarbetat enkäten med sina lärare. En skola har inte deltagit i enkäten, Norra Sorgenfris gymnasium, som vid tillfället för enkäten inte hade datorer till eleverna. Det bortfallet av pojkar kan ha påverkat resultatet i viss mån. Sammanfattning Elevernas trivsel och trygghet ligger på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig illa bemötta, kränkta eller utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas resultaten när det gäller elevernas upplevelse av inflytande och hur deras förmågor i olika avseenden förbättras. Upplevelsen av arbetsro och meningsfull undervisning försämras också något. Flickorna är mer kritiska än pojkarna. Trivsel Andelen elever som anger att de trivs mycket bra eller ganska bra sjunker något. De utgjorde 94 % 2011, 92,6 % 2012 och 92,4 % S:t Petri skola har den största andelen elever som trivs, 95,8 %. Värnhemsskolans gymnasium har lägst andel, (88,7 %). Pojkar trivs bättre än flickor. 94 % trivs mycket bra eller bra. Motsvarande andel flickor är 90,9 %. Vid mätningen 2012 var det istället flickorna som trivdes något bättre. Trygghet En hög stabilitet över åren kan konstateras. Förändringar jämfört med 2012 är mycket små uppger 94,6, % (2012: 95,3 %) att de alltid eller för det mesta känner sig trygga. Eleverna på Malmö latinskola (99,5 %) och S:t Petri skola (99,1 %) är mest trygga. Agnesfrids gymnasium har stärkt tryggheten sedan 2012 (från 89 % till 97,7 %). Minst trygga är eleverna på Universitetsholmens gymnasium (87,7 %) och Värnhemsskolan (89,6 %). På dessa skolor finns relativt många elever som aldrig eller sällan känner sig trygga. Pojkarna är något tryggare (96,5 %) än flickorna (94,2 %). Vid mätningen 2012 var det motsatta förhållandet (flickorna 96 % och pojkarna 95 %). Bemötande Personalens bemötande gentemot eleverna, elevernas bemötande mot varandra och elevernas bemötande gentemot skolans medarbetare visar svagt förbättrade värden jämfört med Likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna Färre elever känner sig orättvist behandlade, hotade, utsatta för våld eller kränkta på någon av 2

4 diskrimineringsgrunderna, dvs kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religion eller annan tro, funktionsnedsättning eller att de inte känner sig i de gängse genus identiteterna. 88 % upplever sig aldrig ha blivit drabbade. Samma fråga har inte ställts tidigare varför en direkt jämförelse inte låter sig göras. Däremot går det att jämföra svaren utifrån frågan om vem som utsatt eleven för diskriminering. Dessa svar har förändrats på ett positivt sätt jämfört med Då angavs i 373 elevsvar att man varit utsatt av elever, personal eller någon som inte tillhör skolan, 2014 är antalet 208. Samma elev kan ha angett att hen varit utsatta för diskriminering av mer än en kategori, varför antalet incidenter inte nödvändigtvis motsvarar antalet elevsvar. Antalet elevsvar som innebär att eleven utsatts för diskriminering från andra elever har minskat från 228 till 104. Motsvarande antal svar som hävdar att medarbetare utsatt dem för diskriminering har minskat från 95 till 35. Däremot uppger eleverna oftare att de blir utsatta för diskriminerande handlingar utförda av någon utanför skolan, antalet har stigit från 50 till 69. Den typ av kränkning som uppges ha blivit vanligare är skämt pga. av kön och/eller etnicitet. Fler av utsatta elever har 2014 berättat för personalen att de blivit utsatta (37,1 % jämfört med 25,6 % 2012). 61 av de 63 elever som svarat ja 2014 säger att skolan tog det på allvar (97 %) motsvarande siffror 2012 var 67 av 81 elever (83 %) Arbetsro på lektionerna En viss försvagning av resultatet kan konstateras jämfört med 2011 och Då instämde 75 % av eleverna helt eller ganska mycket i att det rådde arbetsro är motsvarande andel 72 %. Andelen pojkar (77 %) som anser att det råder arbetsro är högre än andelen flickor (68 %). Flickor var mer positiva vid förra mätningen (74 %), även om pojkarna (79 %) även då i större utsträckning tyckte att det var arbetsro. Det är marginell skillnad mellan yrkesutbildningarna (71 %) och de högskoleförberedande utbildningarna (72 %). Störst andel elever som upplever arbetsro återfinns på S:t Petri skola (85,5 %). Därefter följer Universitetsholmens gymnasium (76,1 %). Malmö Borgarskola har fått en försämrad arbetsro (2014: 71 % jämfört med 2012: 81 %). Minst arbetsro upplever eleverna på Malmö latinskola (62,5 %) och Agnesfrids gymnasium (64,4 %). Fler elever uppger sig känna till ordningsreglerna men färre följer dem och lärarna har blivit sämre på att se till att de följs, enligt enkäten. Meningsfull undervisning En sjunkande andel elever uppfattar undervisningen meningsfull. I 2014-års enkät uppger 71 % att undervisningen är meningsfull i alla eller de flesta kurser var motvarande andel högre; 78 %. 3

5 2012 ansåg flickor (78 %) och pojkar (79 %) i stort lika i fråga om meningsfull undervisning. I 2014-års enkät skiljer de sig något åt; 73,6 % av pojkarna och 68,9 % av flickorna anser att undervisningen är meningsfull. På skolnivå varierar andelen elever som upplever undervisningen meningsfull från 59 % på Malmö latinskola till 82 % på Agnesfrids gymnasium. De yrkesinriktade skolorna har högre värden (77 %) än de teoretiska (69 %), bortsett från S:t Petri skola som ligger på i stort sett samma nivå som genomsnittet för yrkesutbildningarna. Inflytande Över innehållet Tendensen är sjunkande ansåg 61 % av eleverna att de har inflytande över innehållet i alla eller de flesta kurser minskade andelen till 54 %, för att 2014 sjunka ytterligare till 50 %. En mindre andel flickor (47 %) än pojkar (52 %) anser sig ha inflytande över innehållet i alla eller de flesta kurser. Motsvarande skillnad fanns även vid förra mätningen (51 resp. 57 %). Eleverna på yrkesförberedande utbildningar (69 %) anser sig i större utsträckning än eleverna på högskoleförberedande utbildningar (43 %) ha inflytande över innehållet. Mätningen 2012 följde samma mönster. Högst värde har Universitetsholmens gymnasium (71 %). På de högskoleförberedande utbildningarna har Pauli skola högst andel elever (56 %) som anser att de har inflytande över innehållet. Malmö latinskola och Malmö Borgarskola har lägst andel (37 %). Över hur man arbetar på lektioner/ arbetspass Mönstret återkommer ansåg 67 % att de hade inflytande över hur de arbetar på lektioner/arbetspass i alla eller de flesta kurserna var det 58 % och 2014 sjönk andelen ytterligare till 51,5 %. En större andel pojkar (54 %) än flickor (48 %) anser sig ha inflytande över arbetssätten. Motsvarande skillnad fanns även 2012 (flickor 56 % och pojkar 63 %). Yrkesutbildningarnas elever (68 %)anser sig oftare ha inflytande än elever på högskoleförberedande utbildningar (44 %). Högst värde har Agnesfrids gymnasium där 73 % av eleverna anser att de har inflytande i alla eller de flesta kurser. Lägst värde har Malmö latinskola med 32 %. Över hur kunskaper ska redovisas Även här ser vi upplevelsen av inflytande minska ansåg 65 % av eleverna att de hade inflytande över hur kunskaperna skulle redovisas i alla eller de flesta kurser sjönk andelen till 56 % och 2014 ytterligare till 51 %. Mönstret återkommer; en minskande andel flickor upplever inflytande, 48 % jämfört med pojkarnas 52 % (2012: 52 % av flickorna och 60 % av pojkarna). 4

6 Yrkesutbildningarnas elever ( 69 %) anser sig oftare ha inflytande än elever på högskoleförberedande utbildningar (43,5 %). Mest positiva är Universitetsholmens elever (74 %). Lägst andel elever som anser sig ha inflytande över hur kunskaper redovisas har Malmö latinskola (35 %) och Malmö Borgarskola (38 %). Lärare utvärderar arbete och använder resultatet för att förbättra undervisningen? Av alla elever anser 53,5 % (58 % 2012) att alla eller de flesta lärare använder resultaten av utvärderingarna för att förbättra undervisningen. Vid förra mätningen hade pojkar (60 %) och flickor (58 %) i stort sett samma uppfattning. Så är det inte längre. 49 % av flickorna och 59 % av pojkarna anser att lärarna förbättrar undervisningen efter genomförda utvärderingar. Elever på yrkesutbildningar (67 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (48 %). Agnesfrids gymnasium har högst värde (73,5 %) S:t Petri skola hade 2012 lägst resultat (51 %) men 2014 ligger skolan högst bland de högskoleförberedande skolorna (56,5 %). Lärarna bra på att förklara För hela gruppen är det nästan oförändrade värden mellan 2012 (70%) och 2014 (71%) som tycker att lärarna är bra på att förklara. Flickorna är inte lika nöjda som pojkarna. 66 % av flickorna tycker att alla eller de flesta lärare är bra på att förklara medan 77 % av pojkarna anser detsamma. Större andel av pojkarna är nöjda 2014 än 2012 då 75 % av pojkarna och 69 % av flickorna ansåg att alla eller de flesta lärare var bra på att förklara. En större andel av eleverna på yrkesutbildningarna än på högskoleförberedande program är nöjda (79 % på yrkesutbildningarna och 68 % på de högskoleförberedande). Lärarna är tydliga med vad jag måste göra för att nå det betyg jag vill ha Eleverna är mindre nöjda 2014 (59 %) än 2012 (62 %). Återigen är pojkarna mer nöjda. 66 % av pojkarna och 52 % av flickorna tycker att de flesta eller alla lärare är tydliga. Jämfört med 2012 är det nästan oförändrat resultat för pojkarna medan andelen flickor som är nöjda minskar från 60 till 52 %. En större andel av eleverna på yrkesutbildningar än elever på studieförberedande utbildningar är nöjda, 72 % jämfört med 54 %. Mina lärare anpassar undervisningen efter mina behov I 2014-års enkät uppger 51 % av eleverna att alla eller de flesta lärare anpassar undervisningen efter elevens behov var andelen 55 % (flickor 55 % och pojkar 58 %) är pojkarna fortfarande oftare nöjda (55 % av pojkarna och 47 % av flickorna). Skolorna med yrkesutbildningar ligger högre (66 %) än de studieförberedande (45 %). 5

7 Högst andel elever som anser att lärarna anpassar undervisningen efter elevernas behov har Agnesfrids gymnasium (73 %) och Värnhemsskolan (69 %). Lägst andel har Malmö latinskola (37 %) och Malmö Borgarskola (40,5 %). Förmågan att ta ansvar för sina studier En minskande andel elever anser att de absolut eller ganska mycket förbättrat sin förmåga att ta ansvar för sina studier ansåg 83,6 % av eleverna detta, i år faller andelen till 76,5 % (pojkar: 78,6 % och flickor: 74,7 % ). Elever på yrkesutbildningar (83 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (74 %). Störst andel elever som anser att de förbättrat förmågan att ta ansvar för sina studier finns på Agnesfrids gymnasium (87 %) och den lägsta andelen på Malmö latinskola (59 %). Förmågan att tänka kritiskt och granska fakta En lägre andel elever anger att de absolut eller ganska mycket förbättrat sin förmåga att tänka kritiskt och granska fakta (2014: 80,5 %, 2012: 83,4 %). Större andel pojkar (84,2 %) än flickor (77,4 %) anser att de förbättrat förmågan att tänka kritiskt. Elever tycker lika på yrkesutbildningar och studieförberedande utbildningar. S:t Petri skola har det högsta värdet (86,4 %) och Malmö latinskola lägst (71,8 %). Förmågan att arbeta självständigt Mönstret går igen. En mindre andel av eleverna anser att förmågan att arbeta självständigt förbättrades absolut eller ganska mycket (2014: 81,6 % och 2012: 84,1 %). Pojkar ( 83 %) är något mer nöjda än flickor (81 %). Elever på yrkesutbildningar (86 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (80 %). Värnhemsskolan och Universitetsholmens gymnasium har de högsta värdena (87 %) och Malmö latinskola de lägsta (72,4 %). Förmågan att arbeta tillsammans med andra En mindre andel elever upplever förbättrad samarbetsförmåga anser 76,4 % att förmågan att arbeta tillsammans med andra förbättrats absolut eller ganska mycket var motsvarande andel 83,4 %. Av pojkarna anser 79,4 % att de absolut eller ganska mycket förbättrat förmågan, av flickorna är motsvarande andel 74,5 %. 6

8 Elever på yrkesutbildningar (82 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (74 %). Universitetsholmens gymnasium har högsta värde med 87,7 % av eleverna, följt av Värnhemsskolan med 80 %. Lägst värde har Malmö latinskola med 67,2 % av eleverna som anser att förmågan att arbeta tillsammans med andra förbättrats. Förmågan att vara kreativ En mindre andel elever upplever ökad kreativitet anser 67 % av eleverna att deras kreativa förmåga förbättrades absolut eller ganska mycket upplevde 74,6 % av eleverna en sådan förbättring. Av pojkarna anser 70 % att de absolut eller ganska mycket förbättrat förmågan medan 63,9 % av flickorna anser detsamma Elever på yrkesutbildningar (79 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (62 %). Eleverna på yrkesutbildningarna har de högsta värdena med Universitetsholmens gymnasium i topp (83,1 %). Lägst värde har S:t Petri (54,1 %). Rektor bryr sig om eleverna En mindre andel elever uppfattar rektor som mycket engagerad i den enskilda eleven. På frågan om rektor bryr sig om hur det går för eleverna, uppger 72,9 % helt eller ganska mycket var andelen 73,5 %. 75,9 % av pojkarna och 69,7 % av flickorna anser att rektor bryr sig om hur det går för eleverna. Elever på studieförberedande utbildningar (74,5 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på yrkesutbildningar (69 %). Den högsta andelen finns på S:t Petri skola (88,2 %) och Malmö latinskola (81,3 %). Universitetsholmens elever är minst nöjda (61,5 %). Uppföljning Varje skolas ledning ansvarar för att det görs en analys av årskurs 2 enkäten, dels utifrån jämförelse med de andra skolorna och dels utifrån jämförelse med tidigare års resultat. Skolorna levererar till avdelningen för ekonomi och kvalitet en rapport om vilka slutsatser man dragit och hur man tänker arbeta med förbättringsarbetet. Avdelningen för ekonomi och kvlaitet gör en presentation av resultatet i enkäten för skolledargruppen den 6 augusti kl i nya aulan på Malmö latinskola. Rektorsnätverket för kvalitet träffas efter den 15 september för dialog om kvalitetsplanerna. Syfte: - att identifiera om det finns utvecklingsområden som är gemensamma för flera skolor, för ev. samarbete. 7

9 - identifiera skolor med goda erfarenheter från ett utvecklingsområde som en annan skola avser att påbörja arbete med. Skolor med sådan erfarenhet kan bli resurs i det fortsatta arbetet. I kvalitetsrapporten från skolorna som ska vara klar den 15 september, redovisas på vilket sätt eleverna varit involverade i för- och efterarbete av enkäten. I kvalitetsplanen anges vilka mål och insatser skolan avser att arbeta med under läsåret, utifrån slutsatserna från enkäten. I likabehandlingsplanen som ska vara klar den 1 oktober, redovisas vilka nya insatser som planeras utifrån resultatet i årskurs 2 enkäten. Avdelningen för ekonomi och kvalitet träffar samtliga skolors ledningsgrupper efter 15 septemberoktober för samtal om skolans kvalitetsplan. Detta är samtidigt en del av förberedelsearbetet inför kommande kvalitetsdialog. Likabehandlingsnätverket träffas i början på oktober, för utbyte av vilka nyheter skolorna planerar att skriva in i sina likabehandlingsplaner. Nätverket träffas också i september för genomgång av vad som ska beaktas i planen för att den ska vara följsam mot lagstiftningen. Analys, vad kan ligga bakom förändringarna? Förändringarna för lärare och elever genom Gy11 kan påverka resultatet. De nya ämnesplanerna med tydligare kunskapskrav begränsar friutrymmet för lärarna att påverka innehållet och till viss del arbetssätt och därmed även elevernas möjlighet till inflytande. Detta är än tydligare med Malmö Borgarskolas IB-program som är rigoröst styrt. De nya ämnesplanerna medför för lärarna att de ska arbeta på ett nytt sätt, vilket är en stressfaktor. Innan de är trygga med det förändrade uppdraget kan detta återverka på elevernas möjlighet till inflytande. Eleverna på yrkesutbildningarna är mer positiva på de skolinriktade frågorna. De tycker sig ha mer inflytande och upplever att olika förmågor utvecklas mer än för de teoretiska utbildningarnas elever. En möjlig förklaring kan vara de ovan nämnda effekterna av Gy11 och de nationella proven, som mer påverkar de teoretiska utbildningarna. Den tydligare styrningen av skolan kan göra skolan mer tråkig och mindre meningsfull för eleverna. Undervisning anpassas mot nationella prov, vilket yrkeslärare inte behöver påverkas av. De kan behålla ett mer kreativt arbetssätt. Estetiska ämnen försvinnande och minskningen av idrottsämnets timantal har minskat på elevernas oaser och utrymme för att uttrycka sig på många olika sätt. De individuella valen har begränsats och eleverna läser nu i större utsträckning svårare kurser än tidigare. Mer kreativt upplevda ämnen har försvunnit. En positiv faktor som samtidigt kan skapa ett sämre resultat kan vara mer krävande elever. Elever som vill ha inflytande vill ha mer. Om det finns relevans i detta skulle det betyda att flickorna nu ställer högre krav än pojkarna. Oberoende av hur vi försöker nyansera resultatet, undantar detta dock på intet sätt ansvaret att utveckla formerna för elevers delaktighet och inflytande över sin egen utbildning. 8

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013

Ämnesproven i grundskolans årskurs 6. Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Ämnesproven i grundskolans årskurs 6 Samhällskunskap Årskurs 6 Vårterminen 2013 Inledning Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för och införa nationella prov i SO-ämnena (dvs. geografi,

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriskolan Växthuset och dess fritidsverksamhet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner...

Läs mer

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD Personalbarometern 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1 Personalbarometern 2012 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Processen PB12... 3 Utskicket... 3 Seminarier, presentationer, dialoger och handlingsplaner... 4

Läs mer

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning

Motverka studieavbrott. gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Motverka studieavbrott gymnasieskolans utmaning att få alla elever att fullfölja sin utbildning Upplysningar

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 1 (25) Kvalitetsredovisning för läsåret 2012/13 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM (SP) SPINT (Samhällsprogrammet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan skolorna i Tallboda läsåret 2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Ekdungeskolan, Ekdungeskolans fritidshem och Tallbodaskolan. 2015 Innehåll 1. Vision... 3

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005

Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 Kvalitets- och kostnadsjämförelse Inom området Grundskola 2005 F S H O F O A G E R S L U N T L VANSBRO S K I N N T S A L K H A M M A R E T D S Ä T E H E R M O R A B E R G Y RAPPORT FRÅN KVALITETSNÄTVERK

Läs mer