Årskurs 2-enkät Kurt Westlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årskurs 2-enkät 2014. Kurt Westlund"

Transkript

1 Årskurs 2-enkät 2014 Kurt Westlund Elevernas trivsel och trygghet ligger konstant på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig dåligt bemötta, kränkta, utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas resultaten när det gäller elevernas uppfattning om sitt inflytande och hur deras förmågor i olika avseenden förbättras. Upplevelsen av arbetsro och meningsfull undervisning försämras också något. Flickorna är mer kritiska än pojkarna. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och kvalitet

2 Innehåll Inledning... 1 Påverkan på resultatet... 2 Sammanfattning... 2 Trivsel... 2 Trygghet... 2 Bemötande... 2 Likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna... 2 Arbetsro på lektionerna... 3 Meningsfull undervisning... 3 Inflytande... 4 Över hur man arbetar på lektioner/ arbetspass... 4 Över hur kunskaper ska redovisas... 4 Lärare utvärderar arbete och använder resultatet för att förbättra undervisningen?... 5 Lärarna bra på att förklara... 5 Lärarna är tydliga med vad jag måste göra för att nå det betyg jag vill ha... 5 Mina lärare anpassar undervisningen efter mina behov... 5 Förmågan att ta ansvar för sina studier... 6 Förmågan att tänka kritiskt och granska fakta... 6 Förmågan att arbeta självständigt... 6 Förmågan att arbeta tillsammans med andra... 6 Förmågan att vara kreativ... 7 Rektor bryr sig om eleverna... 7 Uppföljning... 7 Analys, vad kan ligga bakom förändringarna?... 8 Inledning Årets enkät har förarbetats på skolorna och ingår nu tydligare i skolornas systematiska kvalitetarbete. Genuspiloter har utbildats för att kunna handleda mentorerna på skolorna inför besvarandet av enkäten. Elever har varit delaktiga, företrädesvis i analysen av resultaten som efter analysen arbetas in i skolornas likabehandlingsplaner. Svarsfrekvensen var 79 %, jämfört med 85 % Skillnaden motsvaras av att Norra Sorgenfri gymnasium inte denna gång deltog pga. brist på datorer. 1

3 Påverkan på resultatet Denna enkät som genomförts vårterminen 2014 ersätter den som ursprungligen var planerad för höstterminen Det är oklart i vilken grad det påverkat resultatet att eleverna svarat på vårterminen istället för höstterminen samt att de denna gång i högre grad förarbetat enkäten med sina lärare. En skola har inte deltagit i enkäten, Norra Sorgenfris gymnasium, som vid tillfället för enkäten inte hade datorer till eleverna. Det bortfallet av pojkar kan ha påverkat resultatet i viss mån. Sammanfattning Elevernas trivsel och trygghet ligger på en fortsatt hög nivå. Färre elever upplever sig illa bemötta, kränkta eller utsatta för hot eller våld. Däremot försvagas resultaten när det gäller elevernas upplevelse av inflytande och hur deras förmågor i olika avseenden förbättras. Upplevelsen av arbetsro och meningsfull undervisning försämras också något. Flickorna är mer kritiska än pojkarna. Trivsel Andelen elever som anger att de trivs mycket bra eller ganska bra sjunker något. De utgjorde 94 % 2011, 92,6 % 2012 och 92,4 % S:t Petri skola har den största andelen elever som trivs, 95,8 %. Värnhemsskolans gymnasium har lägst andel, (88,7 %). Pojkar trivs bättre än flickor. 94 % trivs mycket bra eller bra. Motsvarande andel flickor är 90,9 %. Vid mätningen 2012 var det istället flickorna som trivdes något bättre. Trygghet En hög stabilitet över åren kan konstateras. Förändringar jämfört med 2012 är mycket små uppger 94,6, % (2012: 95,3 %) att de alltid eller för det mesta känner sig trygga. Eleverna på Malmö latinskola (99,5 %) och S:t Petri skola (99,1 %) är mest trygga. Agnesfrids gymnasium har stärkt tryggheten sedan 2012 (från 89 % till 97,7 %). Minst trygga är eleverna på Universitetsholmens gymnasium (87,7 %) och Värnhemsskolan (89,6 %). På dessa skolor finns relativt många elever som aldrig eller sällan känner sig trygga. Pojkarna är något tryggare (96,5 %) än flickorna (94,2 %). Vid mätningen 2012 var det motsatta förhållandet (flickorna 96 % och pojkarna 95 %). Bemötande Personalens bemötande gentemot eleverna, elevernas bemötande mot varandra och elevernas bemötande gentemot skolans medarbetare visar svagt förbättrade värden jämfört med Likabehandling utifrån diskrimineringsgrunderna Färre elever känner sig orättvist behandlade, hotade, utsatta för våld eller kränkta på någon av 2

4 diskrimineringsgrunderna, dvs kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, religion eller annan tro, funktionsnedsättning eller att de inte känner sig i de gängse genus identiteterna. 88 % upplever sig aldrig ha blivit drabbade. Samma fråga har inte ställts tidigare varför en direkt jämförelse inte låter sig göras. Däremot går det att jämföra svaren utifrån frågan om vem som utsatt eleven för diskriminering. Dessa svar har förändrats på ett positivt sätt jämfört med Då angavs i 373 elevsvar att man varit utsatt av elever, personal eller någon som inte tillhör skolan, 2014 är antalet 208. Samma elev kan ha angett att hen varit utsatta för diskriminering av mer än en kategori, varför antalet incidenter inte nödvändigtvis motsvarar antalet elevsvar. Antalet elevsvar som innebär att eleven utsatts för diskriminering från andra elever har minskat från 228 till 104. Motsvarande antal svar som hävdar att medarbetare utsatt dem för diskriminering har minskat från 95 till 35. Däremot uppger eleverna oftare att de blir utsatta för diskriminerande handlingar utförda av någon utanför skolan, antalet har stigit från 50 till 69. Den typ av kränkning som uppges ha blivit vanligare är skämt pga. av kön och/eller etnicitet. Fler av utsatta elever har 2014 berättat för personalen att de blivit utsatta (37,1 % jämfört med 25,6 % 2012). 61 av de 63 elever som svarat ja 2014 säger att skolan tog det på allvar (97 %) motsvarande siffror 2012 var 67 av 81 elever (83 %) Arbetsro på lektionerna En viss försvagning av resultatet kan konstateras jämfört med 2011 och Då instämde 75 % av eleverna helt eller ganska mycket i att det rådde arbetsro är motsvarande andel 72 %. Andelen pojkar (77 %) som anser att det råder arbetsro är högre än andelen flickor (68 %). Flickor var mer positiva vid förra mätningen (74 %), även om pojkarna (79 %) även då i större utsträckning tyckte att det var arbetsro. Det är marginell skillnad mellan yrkesutbildningarna (71 %) och de högskoleförberedande utbildningarna (72 %). Störst andel elever som upplever arbetsro återfinns på S:t Petri skola (85,5 %). Därefter följer Universitetsholmens gymnasium (76,1 %). Malmö Borgarskola har fått en försämrad arbetsro (2014: 71 % jämfört med 2012: 81 %). Minst arbetsro upplever eleverna på Malmö latinskola (62,5 %) och Agnesfrids gymnasium (64,4 %). Fler elever uppger sig känna till ordningsreglerna men färre följer dem och lärarna har blivit sämre på att se till att de följs, enligt enkäten. Meningsfull undervisning En sjunkande andel elever uppfattar undervisningen meningsfull. I 2014-års enkät uppger 71 % att undervisningen är meningsfull i alla eller de flesta kurser var motvarande andel högre; 78 %. 3

5 2012 ansåg flickor (78 %) och pojkar (79 %) i stort lika i fråga om meningsfull undervisning. I 2014-års enkät skiljer de sig något åt; 73,6 % av pojkarna och 68,9 % av flickorna anser att undervisningen är meningsfull. På skolnivå varierar andelen elever som upplever undervisningen meningsfull från 59 % på Malmö latinskola till 82 % på Agnesfrids gymnasium. De yrkesinriktade skolorna har högre värden (77 %) än de teoretiska (69 %), bortsett från S:t Petri skola som ligger på i stort sett samma nivå som genomsnittet för yrkesutbildningarna. Inflytande Över innehållet Tendensen är sjunkande ansåg 61 % av eleverna att de har inflytande över innehållet i alla eller de flesta kurser minskade andelen till 54 %, för att 2014 sjunka ytterligare till 50 %. En mindre andel flickor (47 %) än pojkar (52 %) anser sig ha inflytande över innehållet i alla eller de flesta kurser. Motsvarande skillnad fanns även vid förra mätningen (51 resp. 57 %). Eleverna på yrkesförberedande utbildningar (69 %) anser sig i större utsträckning än eleverna på högskoleförberedande utbildningar (43 %) ha inflytande över innehållet. Mätningen 2012 följde samma mönster. Högst värde har Universitetsholmens gymnasium (71 %). På de högskoleförberedande utbildningarna har Pauli skola högst andel elever (56 %) som anser att de har inflytande över innehållet. Malmö latinskola och Malmö Borgarskola har lägst andel (37 %). Över hur man arbetar på lektioner/ arbetspass Mönstret återkommer ansåg 67 % att de hade inflytande över hur de arbetar på lektioner/arbetspass i alla eller de flesta kurserna var det 58 % och 2014 sjönk andelen ytterligare till 51,5 %. En större andel pojkar (54 %) än flickor (48 %) anser sig ha inflytande över arbetssätten. Motsvarande skillnad fanns även 2012 (flickor 56 % och pojkar 63 %). Yrkesutbildningarnas elever (68 %)anser sig oftare ha inflytande än elever på högskoleförberedande utbildningar (44 %). Högst värde har Agnesfrids gymnasium där 73 % av eleverna anser att de har inflytande i alla eller de flesta kurser. Lägst värde har Malmö latinskola med 32 %. Över hur kunskaper ska redovisas Även här ser vi upplevelsen av inflytande minska ansåg 65 % av eleverna att de hade inflytande över hur kunskaperna skulle redovisas i alla eller de flesta kurser sjönk andelen till 56 % och 2014 ytterligare till 51 %. Mönstret återkommer; en minskande andel flickor upplever inflytande, 48 % jämfört med pojkarnas 52 % (2012: 52 % av flickorna och 60 % av pojkarna). 4

6 Yrkesutbildningarnas elever ( 69 %) anser sig oftare ha inflytande än elever på högskoleförberedande utbildningar (43,5 %). Mest positiva är Universitetsholmens elever (74 %). Lägst andel elever som anser sig ha inflytande över hur kunskaper redovisas har Malmö latinskola (35 %) och Malmö Borgarskola (38 %). Lärare utvärderar arbete och använder resultatet för att förbättra undervisningen? Av alla elever anser 53,5 % (58 % 2012) att alla eller de flesta lärare använder resultaten av utvärderingarna för att förbättra undervisningen. Vid förra mätningen hade pojkar (60 %) och flickor (58 %) i stort sett samma uppfattning. Så är det inte längre. 49 % av flickorna och 59 % av pojkarna anser att lärarna förbättrar undervisningen efter genomförda utvärderingar. Elever på yrkesutbildningar (67 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (48 %). Agnesfrids gymnasium har högst värde (73,5 %) S:t Petri skola hade 2012 lägst resultat (51 %) men 2014 ligger skolan högst bland de högskoleförberedande skolorna (56,5 %). Lärarna bra på att förklara För hela gruppen är det nästan oförändrade värden mellan 2012 (70%) och 2014 (71%) som tycker att lärarna är bra på att förklara. Flickorna är inte lika nöjda som pojkarna. 66 % av flickorna tycker att alla eller de flesta lärare är bra på att förklara medan 77 % av pojkarna anser detsamma. Större andel av pojkarna är nöjda 2014 än 2012 då 75 % av pojkarna och 69 % av flickorna ansåg att alla eller de flesta lärare var bra på att förklara. En större andel av eleverna på yrkesutbildningarna än på högskoleförberedande program är nöjda (79 % på yrkesutbildningarna och 68 % på de högskoleförberedande). Lärarna är tydliga med vad jag måste göra för att nå det betyg jag vill ha Eleverna är mindre nöjda 2014 (59 %) än 2012 (62 %). Återigen är pojkarna mer nöjda. 66 % av pojkarna och 52 % av flickorna tycker att de flesta eller alla lärare är tydliga. Jämfört med 2012 är det nästan oförändrat resultat för pojkarna medan andelen flickor som är nöjda minskar från 60 till 52 %. En större andel av eleverna på yrkesutbildningar än elever på studieförberedande utbildningar är nöjda, 72 % jämfört med 54 %. Mina lärare anpassar undervisningen efter mina behov I 2014-års enkät uppger 51 % av eleverna att alla eller de flesta lärare anpassar undervisningen efter elevens behov var andelen 55 % (flickor 55 % och pojkar 58 %) är pojkarna fortfarande oftare nöjda (55 % av pojkarna och 47 % av flickorna). Skolorna med yrkesutbildningar ligger högre (66 %) än de studieförberedande (45 %). 5

7 Högst andel elever som anser att lärarna anpassar undervisningen efter elevernas behov har Agnesfrids gymnasium (73 %) och Värnhemsskolan (69 %). Lägst andel har Malmö latinskola (37 %) och Malmö Borgarskola (40,5 %). Förmågan att ta ansvar för sina studier En minskande andel elever anser att de absolut eller ganska mycket förbättrat sin förmåga att ta ansvar för sina studier ansåg 83,6 % av eleverna detta, i år faller andelen till 76,5 % (pojkar: 78,6 % och flickor: 74,7 % ). Elever på yrkesutbildningar (83 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (74 %). Störst andel elever som anser att de förbättrat förmågan att ta ansvar för sina studier finns på Agnesfrids gymnasium (87 %) och den lägsta andelen på Malmö latinskola (59 %). Förmågan att tänka kritiskt och granska fakta En lägre andel elever anger att de absolut eller ganska mycket förbättrat sin förmåga att tänka kritiskt och granska fakta (2014: 80,5 %, 2012: 83,4 %). Större andel pojkar (84,2 %) än flickor (77,4 %) anser att de förbättrat förmågan att tänka kritiskt. Elever tycker lika på yrkesutbildningar och studieförberedande utbildningar. S:t Petri skola har det högsta värdet (86,4 %) och Malmö latinskola lägst (71,8 %). Förmågan att arbeta självständigt Mönstret går igen. En mindre andel av eleverna anser att förmågan att arbeta självständigt förbättrades absolut eller ganska mycket (2014: 81,6 % och 2012: 84,1 %). Pojkar ( 83 %) är något mer nöjda än flickor (81 %). Elever på yrkesutbildningar (86 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (80 %). Värnhemsskolan och Universitetsholmens gymnasium har de högsta värdena (87 %) och Malmö latinskola de lägsta (72,4 %). Förmågan att arbeta tillsammans med andra En mindre andel elever upplever förbättrad samarbetsförmåga anser 76,4 % att förmågan att arbeta tillsammans med andra förbättrats absolut eller ganska mycket var motsvarande andel 83,4 %. Av pojkarna anser 79,4 % att de absolut eller ganska mycket förbättrat förmågan, av flickorna är motsvarande andel 74,5 %. 6

8 Elever på yrkesutbildningar (82 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (74 %). Universitetsholmens gymnasium har högsta värde med 87,7 % av eleverna, följt av Värnhemsskolan med 80 %. Lägst värde har Malmö latinskola med 67,2 % av eleverna som anser att förmågan att arbeta tillsammans med andra förbättrats. Förmågan att vara kreativ En mindre andel elever upplever ökad kreativitet anser 67 % av eleverna att deras kreativa förmåga förbättrades absolut eller ganska mycket upplevde 74,6 % av eleverna en sådan förbättring. Av pojkarna anser 70 % att de absolut eller ganska mycket förbättrat förmågan medan 63,9 % av flickorna anser detsamma Elever på yrkesutbildningar (79 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på studieförberedande utbildningar (62 %). Eleverna på yrkesutbildningarna har de högsta värdena med Universitetsholmens gymnasium i topp (83,1 %). Lägst värde har S:t Petri (54,1 %). Rektor bryr sig om eleverna En mindre andel elever uppfattar rektor som mycket engagerad i den enskilda eleven. På frågan om rektor bryr sig om hur det går för eleverna, uppger 72,9 % helt eller ganska mycket var andelen 73,5 %. 75,9 % av pojkarna och 69,7 % av flickorna anser att rektor bryr sig om hur det går för eleverna. Elever på studieförberedande utbildningar (74,5 %) svarar instämmande i större utsträckning än elever på yrkesutbildningar (69 %). Den högsta andelen finns på S:t Petri skola (88,2 %) och Malmö latinskola (81,3 %). Universitetsholmens elever är minst nöjda (61,5 %). Uppföljning Varje skolas ledning ansvarar för att det görs en analys av årskurs 2 enkäten, dels utifrån jämförelse med de andra skolorna och dels utifrån jämförelse med tidigare års resultat. Skolorna levererar till avdelningen för ekonomi och kvalitet en rapport om vilka slutsatser man dragit och hur man tänker arbeta med förbättringsarbetet. Avdelningen för ekonomi och kvlaitet gör en presentation av resultatet i enkäten för skolledargruppen den 6 augusti kl i nya aulan på Malmö latinskola. Rektorsnätverket för kvalitet träffas efter den 15 september för dialog om kvalitetsplanerna. Syfte: - att identifiera om det finns utvecklingsområden som är gemensamma för flera skolor, för ev. samarbete. 7

9 - identifiera skolor med goda erfarenheter från ett utvecklingsområde som en annan skola avser att påbörja arbete med. Skolor med sådan erfarenhet kan bli resurs i det fortsatta arbetet. I kvalitetsrapporten från skolorna som ska vara klar den 15 september, redovisas på vilket sätt eleverna varit involverade i för- och efterarbete av enkäten. I kvalitetsplanen anges vilka mål och insatser skolan avser att arbeta med under läsåret, utifrån slutsatserna från enkäten. I likabehandlingsplanen som ska vara klar den 1 oktober, redovisas vilka nya insatser som planeras utifrån resultatet i årskurs 2 enkäten. Avdelningen för ekonomi och kvalitet träffar samtliga skolors ledningsgrupper efter 15 septemberoktober för samtal om skolans kvalitetsplan. Detta är samtidigt en del av förberedelsearbetet inför kommande kvalitetsdialog. Likabehandlingsnätverket träffas i början på oktober, för utbyte av vilka nyheter skolorna planerar att skriva in i sina likabehandlingsplaner. Nätverket träffas också i september för genomgång av vad som ska beaktas i planen för att den ska vara följsam mot lagstiftningen. Analys, vad kan ligga bakom förändringarna? Förändringarna för lärare och elever genom Gy11 kan påverka resultatet. De nya ämnesplanerna med tydligare kunskapskrav begränsar friutrymmet för lärarna att påverka innehållet och till viss del arbetssätt och därmed även elevernas möjlighet till inflytande. Detta är än tydligare med Malmö Borgarskolas IB-program som är rigoröst styrt. De nya ämnesplanerna medför för lärarna att de ska arbeta på ett nytt sätt, vilket är en stressfaktor. Innan de är trygga med det förändrade uppdraget kan detta återverka på elevernas möjlighet till inflytande. Eleverna på yrkesutbildningarna är mer positiva på de skolinriktade frågorna. De tycker sig ha mer inflytande och upplever att olika förmågor utvecklas mer än för de teoretiska utbildningarnas elever. En möjlig förklaring kan vara de ovan nämnda effekterna av Gy11 och de nationella proven, som mer påverkar de teoretiska utbildningarna. Den tydligare styrningen av skolan kan göra skolan mer tråkig och mindre meningsfull för eleverna. Undervisning anpassas mot nationella prov, vilket yrkeslärare inte behöver påverkas av. De kan behålla ett mer kreativt arbetssätt. Estetiska ämnen försvinnande och minskningen av idrottsämnets timantal har minskat på elevernas oaser och utrymme för att uttrycka sig på många olika sätt. De individuella valen har begränsats och eleverna läser nu i större utsträckning svårare kurser än tidigare. Mer kreativt upplevda ämnen har försvunnit. En positiv faktor som samtidigt kan skapa ett sämre resultat kan vara mer krävande elever. Elever som vill ha inflytande vill ha mer. Om det finns relevans i detta skulle det betyda att flickorna nu ställer högre krav än pojkarna. Oberoende av hur vi försöker nyansera resultatet, undantar detta dock på intet sätt ansvaret att utveckla formerna för elevers delaktighet och inflytande över sin egen utbildning. 8

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Årlig plan för Likabehandling

Årlig plan för Likabehandling Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Elevernas likabehandlingsplan

Elevernas likabehandlingsplan Elevernas likabehandlingsplan Beringskolan augusti - 2011 Du och jag och alla barn har rätt att leva i trygghet. ALLA HAR RÄTT ATT VARA MED! Alla är lika viktiga oavsett ålder! Alla behövs! Vad kan du

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras.

Resultaten redovisas förs i ett så kallat spindeldiagram där andelen positiva svar för respektive fråga presenteras. Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2015 i åk 2 Resultat för: Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena; Kunskap, Trygghet, Inflytande

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2012 i åk 2 Samtliga skolor Kommunala Sthlms Hotell- och Restaurangskola Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15.

Datum 2014-12-18. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Brogårdsgymnasiet Datum 2014-12-18 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn, läsåret 2014/15. Likabehandlingsplanen beskriver hur Brogårdsgymnasiet säkerställer

Läs mer

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan...

Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... Likabehandlingsplan Innehåll GRUNDUPPGIFTER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 SYFTE MED Juridiska föreningen vid Örebro Universitets likabehandlingsplan... 3 DEFINITION AV BEGREPP... 4 FRÄMJANDE INSATSER... 5 KARTLÄGGNING...

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan på lätt svenska. Kompetenscenter, Köpings kommun

Likabehandlingsplan på lätt svenska. Kompetenscenter, Köpings kommun Likabehandlingsplan på lätt svenska Kompetenscenter, Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Staffan Ekelund, skapad 2010-11-18, senast rev. 2014-01-10 Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnd,

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Sundsgymnasiet Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Sundsgymnasiet 2013/2014 Bästa möjliga livskvalité - bästa möjliga skolmiljö för alla i Sundsgymnasiets verksamhet. (Planen gäller maj

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2008/2009. Bollebygdskolan 7-9 Likabehandlingsplan Bollebygdskolan 7-9 BOLLEBYGDS KOMMUN 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Likabehandlingsplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 VÄRDEGRUND Alla på skolan ska visa varandra respekt i samtal och bemötande oberoende av bakgrund, tro, kön eller sexuell läggning

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Trollets förskola Läsåret 15/16 1 1. Skolans vision för likabehandlingsarbete 2. Inledning 2.1 Presentation av verksamheten Trollets fsk har 21 st barn.

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Jämtlands Gymnasium!

Jämtlands Gymnasium! Jämtlands Gymnasium! Årlig likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Jämtlands Gymnasium Wargentin, Enhet 1a, b, c, 2 a, b, c Likabehandlingsgruppen Jämtlands Gymnasium Wargentin Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013

Likabehandlingsplan. för Björna förskola 2012/2013 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Björna förskola 2012/2013 Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Förskoleverksamhet, Ekorren barn 1-3 år & Räven

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

590 elever har besvarat enkäten

590 elever har besvarat enkäten Sammanställning av elevenkäten 2014 Svarsfrekvens 590 elever, dvs 65%, har svarat på enkäten. Vi har lyckats få en någt bättre svarsfrekvens i år (55% förra året). Det är en förbättring, men fortfarande

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande

Rocknebyförskola ett VÄXTHUS för lekglada barn. En verksamhet som bygger på trygghet och ett lustfyllt lärande Rocknebyskolan-förskola Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Gemensam för alla verksamhetsformer Burock 710.20-1 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Bitr.rektor,

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns.

Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Starrbäckens vision Vi vill utveckla barns förståelse för att alla människor är lika mycket värda oavsett dom olikheter som finns. Inledning Den 1:a April 2006 trädde lagen om förbud mot diskriminering,

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle

Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle Plan för kränkande behandling på Humleängets förskola Hjoggböle 1. VISION Hjoggböle är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga. Där personal och barn känner arbetsglädje

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2011 i fritidshem Stockholm Stad Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA

2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-10-18 TRYGGHETSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR SMEDBY SKOLA 2012-2013 2012-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vår vision... 3 Bakgrund... 3 Tydliga roller...

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Lånsiktigt mål för Fridhemsgymnasiet Vårt långsiktiga mål är att alla på Fridhemsgymnasiet ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade,

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015

Bergets förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014/2015 Bergets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2015-04-20 till Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn

Brännans förskoleområde. PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Del 1 Brännans förskoleområde PRÄSTBORDETS FÖRSKOLA, Mockasinen Förskolans namn Läsåret 2013-2014 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor, Förskolor område

Läs mer

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015

Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 2014-09-12 Torups förskola Likabehandlingsplan 2014-2015 Innehållsförteckning Definitioner och begrepp Varför en likabehandlingsplan? Vad är diskriminering? Direkt diskriminering Indirekt diskriminering

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer