Årlig plan för Likabehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årlig plan för Likabehandling"

Transkript

1 Årlig plan för Likabehandling Parkskolan skolområde Östersund Södra 09/10 Alla barn/elever i skolområde Östersund Södra skall känna sig trygga, respekterade och värdefulla i förskolan/skolan. Skolans ledning och personal tar bestämt avstånd från alla tendenser till diskriminering och annan kränkande behandling och arbetar aktivt med främjande, förebyggande och åtgärdande insatser för lika rättigheter.

2 Innehållsförteckning 1. Syftet med denna plan De två lagarna Ansvar och delaktighet Förebyggande arbete Kommunikation Upptäckt, utredning, åtgärder, uppföljning och utvärdering av diskriminering och annan kränkande behandling Referenser...12

3 1. Syftet med denna plan Tydliggöra innehållet i Diskrimineringslagen (2008:567) samt Skollagen Kap.14 a. Beskriva ansvar och delaktighet i arbetet med Årlig plan för likabehandling. Beskriva det förebyggande arbetet. Beskriva arbetsgång och dokumentation för upptäckt, utredning, åtgärder, uppföljning och utvärdering av diskriminering och annan kränkande behandling. 3

4 2. De två lagarna I januari 2009 ersatte ett nytt kapitel i skollagen den del av barn- och elevskyddslagen som avser annan kränkande behandling och bestämmelserna om diskriminering skrevs in i den nya diskrimineringslagstiftningen. Barn- och elevskyddslagen upphörde därmed att gälla och de nya lagarna som skyddar mot diskriminering och kränkningar i skolan är numera Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen kap. 14 a. 2.1 Diskrimineringslagen (2008:567) 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (1985:1100). Enligt denna lag skall de verksamheter som regleras i skollagen ha en Årlig plan för likabehandling. Den nya lagen ställer även krav om att det skall finnas en Årlig plan för likabehandling i varje enskild verksamhet och på varje arbetsställe. Definitioner enligt Diskrimineringslagen (2008:567) Diskriminering Diskriminering är en negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. Med diskriminering menas när en person blir orättvist behandlad på grund av: 1. etnisk tillhörighet 2. religion eller annan trosuppfattning 3. sexuell läggning 4. funktionshinder 5. kön 6. könsöverskridande identitet eller uttryck 7. ålder Dessa faktorer kallas för de sju diskrimineringsgrunderna. Om ett barn/en elev missgynnas i förhållande till andra och om missgynnandet har samband med diskrimineringsgrunderna, talar man om direkt diskriminering. Direkt diskriminering är t ex när en elev nekas viss utbildning på grund av sin sexuella läggning. Om bestämmelser som framstår som 4

5 neutrala men i praktiken missgynnar ett barn/elev med t ex ett visst kön eller etnisk tillhörighet, talar man om indirekt diskriminering. Det kan handla om att ett barn/en elev missgynnas av till synes neutrala regler så att de i praktiken får en diskriminerande effekt. Trakasserier Trakasserier är ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har samband med diskrimineringsgrunderna. Trakasserier är en form av diskriminering. 2.2 Skollagen kap. 14a 1 Bestämmelserna i detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever. Definitioner enligt Skollagen kap. 14a Kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. (Lag 2008:571). I detta begrepp ingår således mobbning. 7 Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Lag (2008:571). Årlig plan 8 Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Lag (2008:571). 5

6 3. Ansvar och delaktighet Rektor har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsarbetet genomförs enligt Årlig plan för likabehandling och att förutsättningar skapas för att personalen ska kunna genomföra arbetet. Rektor ansvarar för: Att kompetensutveckling sker för personalen. Att skapa möjligheter, forum, förutsättningar för delaktighet och medverkan för barn/elever, föräldrar och personal. Att planen är känd, förankrad och levande i verksamheten och hos personal barn/elever och föräldrar. Att uppföljning och utvärdering av Årlig plan för likabehandling sker varje år och att planen görs om varje år. Personalen ansvarar för: Att planen är förankrad och levande i verksamheten. Barn/elever ansvarar för: Att känna till den årliga planen för likabehandling och sina rättigheter och skyldigheter. Föräldrar ansvarar för: Att känna till den årliga planen för likabehandling och stötta sina barn i deras rättigheter och skyldigheter. Tillsyn Barn- och elevombudet (BEO) övervakar kap 14a i skollagen och ska tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbeta för att motverka diskriminering och kränkningar av barn och elever. BEO är en del av Skolinspektionen. 6

7 7

8 Mål 4. Förebyggande arbete Målet för det förebyggande arbetet är att öka antalet elever som känner sig trygga, respekterade och värdefulla och minska antalet som känner sig diskriminerade och kränkta. Kartläggning och analys av verksamhetens behov utifrån diskriminering och annan kränkande behandling Varje år gör Parkskolan en trivselenkät som mäter hur eleverna trivs i sina klasser och om de känner sig trygga. Detta läsår angav 92% av eleverna att de trivdes bra eller mycket bra i sin klass. För ett år sedan var motsvarande värde 88%. 91,6% av eleverna anger att det är bra eller mycket bra att gå på Parkskolan vilket är en höjning från 2008 då värdet var 87%. Eleverna får även svara på om de blir retade eller slagna av elever på skolan sa 6,3% av eleverna att de ofta eller varje dag blev retade eller slagna i skolan i år hade detta sjunkit till 4,3%. När det gäller förekomsten av sexuella trakasserier ser vi att omkring 90% säger att de inte blivit sexuellt trakasserade (tafsade på) vilket inte är någon skillnad från förra året. Något fler flickor än pojkar anger att de blivit kallade hora, bög eller könsord. Enkäterna är ett sätt att fånga upp hur tryggheten och trivseln upplevs. Ett annat sätt är att lyssna på personalen som möter eleverna varje dag. Utifrån enkäterna och vår egen bedömning har vi en positiv trend av upplevd trygghet på skolan och har därmed vänt en trend från ett par år tillbaka. Alla värden vad gäller hur eleverna upplever sin skolsituation pekar uppåt vilket bör vara ett tecken på att de åtgärder som vidtagits enligt förra årets likabehandlingsplan haft effekt. De kränkningar som förekommit har i år till stor del varit relaterad till ett fåtal elever. Relevanta åtgärdsprogram är nödvändigt för att säkra en trygg arbetsmiljö för alla elever. Under läsåret 08/09 startades en förberedelseklass på Parkskolan. Här har elever gått som är nyinkomna flyktingar eller invandrare. Mottagande av dessa elever har fungerat väl och mötet med de andra eleverna har gått bra med några få undantag där vi fått åtgärda konflikter. Eftersom Parkskolan nu totalt har ca 10% av eleverna med annan kulturell bakgrund är behovet av utbildning i kulturmöten nödvändig för all personal på skolan. Viktigt är även att fortsätta att integrera förberedelseklassen som en naturlig del av skolan. Tidigare hade vi svårigheter med trivseln för de nya sexorna. Inskolningsplanen, tillsammans med handledarutbildningen och resurspersoner i klasserna har blivit viktiga verktyg för en bra start som ny klass på Parkskolan. Kompetensutvecklingsbehov Skolan har under de senaste åren tagit emot ett allt större antal elever från andra länder. Vi har ett behov av att få aktuell kompetensutveckling om vad som händer i mötet mellan kulturer och identitetsskapande hos invandrarungdomar. Personal, skolledning och elevhälsan behöver mer kompetens i att kartlägga likabehandling utifrån 8

9 diskrimineringsgrunderna. Enkäter har tydliga brister och vi behöver hitta fler sätt att systematiskt följa elevernas upplevda situation på skolan. Befintliga åtgärder Organisationen utgår från arbetslag som tillsammans arbetar runt eleverna vilket ger förutsättningar för att skapa en trygg miljö där kränkande behandling snabbt uppmärksammas. Hemklassrum med morgonträffar 3-5 gånger per vecka. Två friendsare (kamratstödjare) i varje klass, samt en vuxenfriendsare i varje arbetslag som har regelbundna träffar där de samtalar om förekomsten av mobbning. Se separat arbetsplan för Friendsarbetet. Varje hösttermin startar med en friluftsvecka där klassen tränas i att samarbeta och eleverna får möjlighet att lära känna varandra. Gemensamma ordningsregler. Stödteam för likabehandling inrättat. Teamet kan vid efterfrågan stödja och delta i samtal samt hjälpa till med information för elever och personal utifrån denna plan. En lightversion av Årlig plan för likabehandling finns tillgänglig för elever och vårdnadshavare. Första veckan är en friluftsvecka med övernattningar för åk 7-9 vilket ger goda möjligheter att stödja och initiera positiva grupprocesser i klasserna. Planerade åtgärder 09/10 1. Handledarutbildning för handledare i åk 6 Enskilda samtal Gruppsamtal Samarbetsövningar Elevhälsoteamet ansvarar för planering och genomförande. 2. Förbättring av kartläggningsarbetet Ny trivselenkät tas fram utifrån diskrimineringsgrunderna. Ansvarig är elevhälsoteamet. Ny enkät används januari-10. Framtagande av årsplan som beskriver när och av vem kartläggningen och analysen av skolans likabehandlingsarbete skall göras. I planen skall det beskrivas hur kartläggningen av verksamhetens behov skall ske på individ-, grupp- och verksamhetsnivå. Rektor ansvarar för årsplanen. 9

10 3. Förbättra mottagandet av elever från förberedelseklass Utarbeta en plan för hur övergången från förberedelseklass till annan klass skall ske. Integrera förberedelseklass som en naturlig del av Parkskolans verksamhet. Utbildning av personal ang. mottagande och bemötande av elever från förberedelseklass. Alla elever i åk 9 genomför temadagen På flykt som arrangeras av Jamtli. Handledare i åk 9 och i förberedelseklass får utbildning i grundtankarna med temadagen. 4. Samarbete med fritidsgård Under läsåret 09/10 kommer enligt politiskt beslut en fritidsgård att startas på Parkskolan. Detta ger möjligheter att få ett helhetsgrepp över de verksamheter som eleverna i sin vardag befinner sig i. Samarbetsformer behöver utarbetas mellan skolan och fritidsgården i syfte att öka elevernas trygghet och trivsel. 10

11 5. Kommunikation Lärare Ett gemensamt utbildningstillfälle planeras v.35. Ansvarig är Stödteamet. Elever Stödteamet informerar alla klasser om den årliga planen för likabehandling. En lightversion av denna delas ut. Föräldrar Den årliga planen för likabehandling delas ut via eleverna och läggs även ut på hemsidan. Föräldrarådet skall vid första mötet få möjlighet att påverka planens innehåll. Ansvarig är rektor. 11

12 6. Upptäckt, utredning, åtgärder, uppföljning och utvärdering av diskriminering och kränkande behandling När misstanke om diskriminering eller kränkande behandling väcks, skall utredande och åtgärdande arbete genast sättas igång. Upptäckt Om någon upptäcker ett pågående bråk med fysiskt våld eller hot om våld där man bedömer situationen som hotfull är det viktigt att så fort som möjligt ta hjälp av annan personal för att avstyra bråket. Se sedan Hot- och Våldplan. Vid bråk där man inte bedömer situationen som akut farlig, såsom verbala konflikter eller kränkningar, avstyrs först det som pågår. Därefter informeras de inblandade elevernas handledare om händelsen. Det är viktigt att du meddelar handledaren om vad du har gjort och om händelsen är av karaktären kränkande behandling. Handledarna tar sedan över ansvaret för vidare arbete. Om någon på annat sätt får misstankar om att någon blir utsatt för diskriminering eller kränkande behandling ska inblandade elevers handledare informeras. Se ovan. Om misstanke finns att lärare utsätter elev för diskriminering eller kränkande behandling ska rektor informeras. Rektor tar sedan över ansvaret för utredning och åtgärder. Utredning Enskilt samtal med utsatt elev genomförs och dokumenteras. Se Genomförande av enskilda samtal enligt Årlig plan för likabehandling för Parkskolan. Åtgärder Enskilt samtal med den som utsätter genomförs och dokumenteras. Se Genomförande av enskilda samtal enligt Årlig plan för likabehandling för Parkskolan. Uppföljning Enskilda samtal med inblandade elever genomförs och dokumenteras. Se Genomförande av enskilda samtal enligt Årlig plan för likabehandling för Parkskolan. Uppföljningssamtal genomförs tills det kan säkerställas att den kränkande behandlingen har upphört. Utvärdering Enligt samtalsplanen görs uppföljnings- och utvärderingssamtal med de inblandade eleverna. 12

13 Dokumentation Varje samtal dokumenteras i Protokoll för ärende enligt Årlig plan för likabehandling. Protokollen arkiveras i Elevhälsopärmen. Om den kränkande behandlingen fortsätter informeras skolledningen och går vidare med andra åtgärder. Andra åtgärder Om uppföljningssamtalen inte leder till någon förbättring återför handledarna problemet till arbetslaget. Elevhälsoteamet finns att tillgå, samt Stödteamet för likabehandling. Olika alternativ till fortsättning väljs utifrån ärendets karaktär. Åtgärdsprogram skall i dessa fall upprättas enligt Parkskolans rutin för åtgärdsprogram. Stormöte Om man bedömer att ett större möte med de inblandade eleverna och deras föräldrar skulle kunna bidra till att kränkningarna upphör, genomför man det. Någon från Elevhälsoteamet eller rektor kan delta. Dokumentation görs som tidigare. Elevvårdskonferens Om den kränkande behandlingen fortsätter trots genomförda samtal, kallas eleven och elevens föräldrar till en elevvårdskonferens. Där förtydligas Parkskolans policy och ansvar för att kränkningarna upphör, och beslut fattas om lämpliga åtgärder för att kränkningarna ska upphöra. Beslutet kan innebära att eleven flyttas från den miljö där den kränkande behandlingen sker, dvs i form av klass- eller skolbyte. Polisanmälan Om den kränkande behandlingen fortsätter så gör rektor även en polisanmälan. 13

14 7. Referenser Diskrimineringslagen (2008:567) Skollagen (1985:1100) Skolverkets Allmänna råd (2006), Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att främja likabehandling och för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Stockholm: Fritzes. Skolverkets hemsida: 14

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriskolan Växthuset och dess fritidsverksamhet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner...

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet:

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen

Likabehandlingsplan. samt plan mot kränkande behandling och mobbning. Malmö 2013-10-10. Fastställd av Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen Malmö 2013-10-10 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling och mobbning Fastställd av Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-10-10 Reviderad: 2014-11-13 Om jag säger

Läs mer

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15

Trygghetsplan 14-15. Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan. Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg. Planen gäller under perioden HT14-VT15 Trygghetsplan 14-15 Trygghetsplanen gäller för Hummelstaskolan Ansvariga för planen Rektor Eva Wikberg Planen gäller under perioden HT14-VT15 Datum för utvärdering av planen Juni 2015 Inledning Utbildningen

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013

Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Spanska skolans Likabehandlingsplan 2012/2013 Innehållsförteckning 1. REKTORS ORD OCH SKOLANS ANSVARSFÖRDELNING 3 2. DEFINITIONER 4 3. SPANSKA SKOLANS VÄRDEGRUND OCH VISION 5 4. SPANSKA SKOLANS NULÄGE

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer