Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet"

Transkript

1 Ny anställning nya vägvanor- en dialog med nyanställda Ett projekt inom ramen för Nya vägvanor, Västsvenska paketet Göteborgsregionens kommunalförbund GR Lisa Ström Målgruppen för rapporten är i första hand Västsvenska paketets parter samt medverkande kommuner. Rapporten kan även användas som kunskapsunderlag för andra svenska kommuner, myndigheter eller övriga organisationer som arbetar med hållbart resande och önskar genomföra liknande projekt. [Skriv text]

2 Innehåll 1.Sammanfattning Bakgrund Syfte, mål, målgrupp och genomförande Syfte Mål Målgrupp Genomförande... 5 Framtagning av material... 5 Utskick av material till de nyanställda... 6 Förberedelser inför telefondialog... 7 Telefondialog Resultat och effekter av projektet Bakgrundsdata Informationsutskicket Förändring av resvanor Måluppfyllelse Användning av provåkarkort Vad kan arbetsgivaren göra för att underlätta för de nyanställda att resa hållbart till och från arbetet? Projektets genomförande och nytta Information och kommunikation Diskussion och slutsatser Förteckning av bilagor... 13

3 1. Sammanfattning Under har projektet Ny anställning nya vägvanor genomförts. Projektet har handlat om att informera nyanställda om olika sätt att ta sig till och från arbetet utan bil. Projektet har således handlat om arbetsresor och har inte fokuserat på tjänsteresor, det vill säga resor som utförs på arbetstid i tjänsten. De nyanställda har fått information om hållbart resande och ett erbjudande om att ansöka om provåkarkort. De har även blivit tillfrågade om att medverka i en telefondialog för att svara på frågor om hur de upplevt informationen och hur de ser på sina resvanor. I maj 2014 har projektet följts upp genom uppföljande dialoger med de nyanställda som kontaktatas i den första dialogen samt med en referensgrupp som inte deltagit i någon dialog men som fått utskicket. Informationsutskicket och erbjudandet om att ansöka om provåkarkort skickades till 446 personer och av dessa fördes dialog med 278 personer (63 %) under hösten Antal svar totalt som inkom på provåkarkortserbjudandet var 98 stycken. Av dessa blev 20 stycken provåkare. Under våren 2014, ca sex månader efter samtalen, genomfördes en uppföljning per telefon av de 278 personerna som blivit uppringda under hösten. Syftet var att se eventuella kvarvarande effekter i transportbeteende m.m. Antalet genomförda uppföljande samtal var 181 vilket ger en svarsfrekvens på 65 %. Med tanke på det låga antalet respondenter går det inte att göra kommunvisa jämförelser. För att kunna jämföra utfallet av den grupp som ingick i uppföljningen gjordes intervjuer med en referensgrupp om totalt 97 personer. Urvalet av dessa gjordes i det tidigare bortfallet. Svarsfrekvensen var här 40 %. Bortfallet är alltså relativt stort och den undersökta gruppen liten, så jämförelserna i rapporten får tjäna som indikationer. Målet för projektet var att nå 700 nyanställda och att uppföljningen skulle påvisa en genomsnittlig minskning på 100 körda mil med bil per person, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläpp på totalt 144 ton CO2. Trots att utfallet blev en genomsnittlig minskning på 150 mil per person och år så nåddes inte målen på grund av att enbart 446 nyanställda deltog i projektet. Det är dock en väldigt hög andel av de som fått utskicket och som genomgått en telefondialog som både uppmärksammat utskicket, samt sparat materialet och haft nytta av innehållet (i jämförelse med referensgruppen). Projektet har inte visat på någon förändring i val av transportsätt. De som ingick i den uppföljande dialogen har dock ökat sitt kollektiva resande i betydligt större utsträckning än de i referensgruppen. Alltså kan det konstateras att utskicket i kombination med dialogen har haft avsedd effekt. Den årliga körsträckan bland dem som kör bil har minskat med ca 220 mil sedan den första dialogen. De som ingick i referensgruppen har inte minskat sitt bilkörande, vilket kan tyda på att utskicket och dialogen haft en betydande effekt på den samlade bilkörningen. Projektet har också gett värdefull input till arbetsgivarna om vad de kan göra för att minska behovet av bil till och från arbetet samt underlätta för kollektivtrafik och cykel.

4 2. Bakgrund Som nyanställd känner du förmodligen inte till alla möjligheter som finns att resa hållbart till och från ditt arbete. Under har projektet Ny anställning nya vägvanor genomförts. Projektet har handlat om att informera nyanställda om olika sätt att ta sig till och från arbetet utan bil. Projektet har således handlat om arbetsresor och har inte fokuserat på tjänsteresor, det vill säga resor som utförs på arbetstid i tjänsten. Ny anställning nya vägvanor har drivits som ett delprojekt inom uppdraget Nya vägvanor i arbetsmarknadsregionen. Det innebär att projektet har genomförts i nära samarbete med Västsvenska paketets parter, som förutom Göteborgsregionens kommunalförbund är Västtrafik, Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen, trafikverket och region Halland. Projektet har kanaliserats via ett västsvenskt nätverk för hållbart resande som Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) samordnar. I nätverket för hållbart resande medverkar 19 kommuner från Västra Götalandsregionen och region Halland. Nätverket samordnas av en projektledare på GR, som också är författare av denna rapport. I projektet har 8 kommuner, Partille, Mölndal, Lilla Edet, Ale, Kungälv, Trollhättan, Härryda och Stenungsund medverkat. Dessutom har Innovatum, ett utvecklingscentrum i Västsverige som är förlagt i Trollhättans kommun deltagit i projektet. Totalt har alltså 9 arbetsgivare medverkat. Hos respektive arbetsgivare har det funnits en lokal projektledare som har ansvarat för att anpassa material och bidragit med egna resurser för att genomföra informationsutskicken till de nyanställda.

5 3 Syfte, mål, målgrupp och genomförande 3.1 Syfte Projektet syftar till att påverka resvanor genom att skicka informationsmaterial och provåkarortserbjudande samt genomföra en rådgivande dialog med nyanställda. 3.2 Mål Det övergripande målet är att åstadkomma ett förändrat resbeteende till och från arbetet. Delmålen är följande: I projektet deltar 700 nyanställda Uppföljningen (genomförs under 2014) påvisar en genomsnittlig minskning på 100 körda mil med bil per person Minskning av koldioxidutsläpp blir totalt 144 ton CO Målgrupp Målgruppen för projektet har varit nyanställda hos medverkande arbetsgivare. Vid projektplaneringen så var ambitionen att både privata och offentliga arbetsgivare skulle delta i projektet. Det var dock svårt att få med företag i projektet med kort varsel. I slutändan blev det 8 aktiva kommuner samt Innovatum som medverkade i projektet, totalt 9 arbetsgivare. Kontakten med målgruppen nyanställda har skett i tre steg under hösten (septemberdecember) 2013 fram till och med maj Den nyanställde fick information i form av ett introduktionsbrev från arbetsgivaren, en Nya vägvanor-broschyr Släpp fram människan (I xx kommun är det lätt att skaffa nya vägvanor), kommunens cykelkarta, erbjudande om provåkarkort från Västtrafik, broschyr om sparsam körning (Trafikverkets Vinst varje mil) och trängselskatt. Informationen gick via internpost och vissa skickade direkt hem till de nyanställda. I det första utskicket i september inkluderades även nyanställda som börjat arbeta hos kommunen innan sommaren (från maj och framåt). Därefter skickades informationen ut löpande fram till slutet av november. Telefondialogerna genomfördes i början av månaden efter att utskicket gjorts, fram till början av december. De nyanställda blev påminda om utskicket, fick tips om var de kunde hitta mer information samt frågor om huruvida deras resvanor hade förändrats sedan de påbörjat sin nya anställning. En uppföljande telefondialog genomfördes i maj 2014.

6 3.4 Genomförande Framtagning av material I projektet användes en fyrsidig folder i form av en vikbar A3, som även kan användas som en affisch. Den har tagits fram under det gemensamma konceptet Nya vägvanor 1. Se exemplet från Mölndal nedan. I projektet har även ett klistermärke (även kallas kuvertsticker) med texten Information till dig som nyanställd om hur du kan resa smart tagits fram. Klistermärket fästes på kuverten för att ge extra uppmärksamhet till utskicket (se framsida). Tillsammans med Västtrafik togs en särskild folder fram. I foldern fanns ett frankerat svarskort där den nyanställde kunde fylla i sin reseprofil och skicka till Västtrafik för att 1 Nya vägvanor handlar om hur vi rör oss i trafiken och syftar till mer samåkning, gång, cykel och kollektivtrafikresande för minskad trängsel, förbättrad miljö och hälsa. Nya vägvanor startade som en kampanj som trafikkontoret i Göteborg stad utvecklade 2004 och arbetet med nya vägvanor har sedan spridits och anammats i Göteborgsregionen och Västsverige.

7 därmed ha chans till två veckors fria resor i hela regionen. Det fanns även möjlighet att gå in och fylla i svarsformuläret via en länk ( Broschyrer om trängselskatt beställdes från Transportstyrelsen och broschyrer om sparsam körning beställdes från Trafikverket. Arbetsgivaren skickade även med cykelkartor och annat material som kan vara värdefullt för den nyanställde, exempelvis information om hur arbetsgivaren arbetar med hållbart resande eller erbjudande och blankett för årskort på Västtrafik mot nettolöneavdrag. En mall för ett introduktionsbrev togs fram som respektive projektledare hos varje arbetsgivare har anpassat och fått underskrivet av en beslutsfattare. I brevet informerades den nyanställde om att projektet Ny anställning nya vägvanor pågår och att personen skulle bli uppringd. Projektledaren tog även fram textmallar om projektet som arbetsgivarna anpassat och lagt ut på sina hemsidor samt en checklista med månadsvisa hållpunkter. Utskick av material till de nyanställda Den lokala projektledaren hos arbetsgivaren gjorde ett urval av nyanställda som hade tillsvidareanställning eller längre projektanställning/vikariat på minst ett år. Syftet var att kunna göra uppföljande telefondialoger Innehållet i utskicken och hur utskicken har genomförts skiljer sig åt mellan de medverkande arbetsgivarna. Nästan alla har valt att skicka informationen hem till de nyanställda och ett fåtal valde att skicka med internpost. Nedan är ett exempel på innehållet i utskicket i Partille kommun: Introduktionsbrev Nya vägvanor-broschyren Släpp fram människan Cykelkarta Erbjudande om provåkarkort från Västtrafik Reflexer Vinst varje mil Målsättningen i projektet var att lyckas nå ca 700 nyanställda. Målsättningen gjordes utifrån en uppskattning från respektive arbetsgivare av antal nyanställda utifrån det antal som nyanställdes föregående år under samma period. Antal utskick till nyanställda uppgick dock enbart till totalt 446 stycken. Anledningen kan vara att färre har nyanställts sen tidigare år, färre företag än beräknat deltog i projektet eller svårighet att få tag i kontaktuppgifter till vissa av de nyanställda.

8 Förberedelser inför telefondialog I maj 2013 påbörjade GR en förnyad konkurrensutsättning av befintligt ramavtal genom att skicka ut ett förfrågningsunderlag till samtliga leverantörer inom ramavtalet. Ett anbud lämnades in från IMA Marknadsutveckling AB och i juni tecknades avtal mellan parterna. Den 12 september genomfördes en utbildningsdag för informatörerna på IMA. Under dessa dagar fick de information om syfte, mål och genomförande av projektet. De fick dessutom information om: infrastruktursatsningar och förbättringar av kollektivtrafik och cykel som görs i de pendlingsstråk där de medverkande kommunerna ligger samt inom respektive kommun trängselskatt bildelning, sparsam körning och miljöbilar En FAQ-lista med vanliga frågor och svar togs fram som stöd inför samtalen. I slutet av varje månad har respektive kommun skickat en lista med kontaktuppgifter över de nyanställda som fått informationsutskicken till projektledaren. Projektledaren har därefter gjort en sammanställning av alla listor och skickat vidare till IMA i början av månaden därpå. Telefondialog Telefonintervjuerna har varit utformade som en dialog om den nyanställdes resvanor (se bifogad frågeguide i bilaga 1) och har skett löpande varje månad efter att arbetsgivarna har gjort informationsutskicken. De sista samtalen genomfördes under december månad. IMA har ringt på uppdrag av arbetsgivaren. Telefonintervjuerna har haft två syften: Att påminna om utskicket och ge kompletterande råd och tips till mottagaren av telefonsamtalet för att personen i fråga ska kunna tillgodogöra sig det utskickade materialet på ett bra sätt. Att följa upp och mäta effekterna av det utskick som de nyanställda fått skickat till sig för att se om informationsmaterial om nya vägvanor och erbjudanden om att pröva kollektivtrafik har möjlighet att förändra resvanor

9 4. Resultat och effekter av projektet Nedan kan du läsa mer om resultatet från dialogerna. Resultatet finns även att tillgå som en separat rapport i bilaga 2. I bilaga 4 finns en sammanställning av de kommentarer som de nyanställda gjort beträffande hur arbetsgivaren kan underlätta hållbara resor till och från arbetet. En uppföljning av utskicken av provåkarkort har genomförts av Västtrafik och finns som separat rapport i bilaga 3, samt kortfattat beskrivet under rubriken Användning av provåkarkorten. Dessutom har uppföljande frågor kring genomförandet och nyttan av projektet Ny anställning nya vägvanor skickats ut till samtliga projektledare i de medverkande kommunerna i form av en webenkät i november Bakgrundsdata Informationsutskicket har gått till totalt till 446 personer och av dessa fördes dialog med 278 (63 %) under hösten Under våren 2014, ca sex månader efter samtalen, genomfördes en uppföljning per telefon av de 278 personerna som blivit uppringda under hösten. Syftet var att se eventuella kvarvarande effekter i transportbeteende m.m. Antalet genomförda uppföljande samtal var 181 vilket ger en svarsfrekvens på 65 %. Med tanke på det låga antalet respondenter går det inte att göra kommunvisa jämförelser. För att kunna jämföra utfallet av den grupp som ingick i uppföljningen gjordes intervjuer med en referensgrupp om totalt 97 personer. Urvalet av dessa gjordes i det tidigare bortfallet. Svarsfrekvensen var här 40 %. Bortfallet är alltså relativt stort och den undersökta gruppen liten, så jämförelserna i rapporten får tjäna som indikationer. I både den första dialogen och i uppföljningen är det en klar majoritet kvinnor och medelåldern vid båda tillfällena är 39 år. 4.2 Informationsutskicket En stor andel, ca 85 %, av de som fått utskicket anger att de minns att det fått det, vid den första telefondialogen. I den uppföljande telefondialogen 6 månader senare är uppmärksamhetsgraden ännu högre, 90 %. En trolig orsak till detta lär vara att det samtal som genomfördes har höjt medvetandegraden. I referensgruppen, som fått utskicket men inte fått samtalet, kommer 55 % ihåg utskicket. Intressant är också att i den uppföljande dialogen finns en betydligt högre andel som sparat utskicket och som anger att de haft nytta av innehållet än i referensgruppen. Ca 25 % har sparat det och nära 30 % anger att de haft nytta av det, till skillnad från referensgruppen där mindre än 10 % har svarat att de sparat materialet och haft nytta av innehållet Förändring av resvanor I den första dialogen, den uppföljande dialogen 6 månader senare och till referensgruppen ställdes frågan om vilket som är det vanligaste transportsättet till och från arbetet. Runt 55 % använder bil, 25 % åker kollektivt och drygt 10 % cyklar eller går, i alla grupperna. Alltså har det inte skett någon påtaglig förändring av transportval till och från arbetet.

10 Trots att det vanligaste transportsättet inte har förändrats så kan alternativa transportsätt ha ökat eller minskat. De som ingick i den uppföljande dialogen har ökat sitt kollektiva resande i betydligt större utsträckning än de i referensgruppen. Alltså kan det konstateras att utskicket i kombination med dialogen har haft effekt. Däremot ser man att när det gäller att cykla och att gå är ökningen lika stor i dialog- som referensgruppen. Alltså lär ökningarna här bero på andra saker än den genomförda dialogen. Bland dem som vanligtvis kör bil till arbetet är det drygt hälften som anger att de nu kör mer bil än innan de bytte arbete och ca 1/3 som anger att de kör mindre. I den första och den uppföljande dialogen har respondenterna ombetts att ange deras årliga körsträcka. Den årliga körsträckan bland dem som kör bil har minskat med ca 220 mil sedan den första dialogen. De som ingick i referensgruppen har inte minskat sitt bilkörande, vilket kan tyda på att utskicket och dialogen haft en betydande effekt på den samlade bilkörningen. Andelen som anger att bilpool på arbetsplatsen skulle förändra deras resande till och från arbetet ligger på drygt 10 % Måluppfyllelse Mål I projektet deltar 700 nyanställda Resultat I projektet deltog 446 anställda Uppföljningen påvisar en genomsnittlig minskning på 100 körda mil med bil per person Uppföljningen visade en genomsnittlig minskning på 150 körda mil med bil per person Minskning av koldioxidutsläpp blir totalt 144 ton CO2. Minskningen av koldioxidutsläpp blev totalt 138 ton CO2. En beräkning av projektets måluppfyllelse har gjorts utefter vissa antaganden. En bil antas i medelvärde dra 0,87 liter bränsle per mil (utan hänsyn till dieselbränsle). Med antagandet att varje liter bensin som förbränns skapar 2,36 kg CO2 får man fram den totala mängden besparad CO Användning av provåkarkort Erbjudande om att ansöka om provåkarkort delades ut av arbetsgivarna tillsammans med informationsutskicken under hösten Erbjudandet bestod av en folder med svarskort där den nyanställda fyller i uppgifter om sina resvanor samt kontaktuppgifter och skickar svarskortet till Västtrafik. Detta kunde även genomföras via en länk. För att de som svarade på erbjudandet skulle kunna få ett provåkarkort behövde de uppfylla vissa kriterier, dessa var följande:

11 Reser inte med buss till arbete eller studier Reser med bil minst 2 dagar/ vecka Reser inte kollektivt mer än 1 dag/vecka Har körkort, men inte tillgång till tjänstebil Har inte fått provåkarkort inom de senaste 6 månaderna. Antal svar totalt som inkom var 98 stycken av 446 som fått informationsutskicket, alltså har 22 % svarat. Av de 98 personer som svarade på erbjudandet fick 20 personer provåkarkort. 15 personer av dessa aktiverade sina kort. 4.6 Vad kan arbetsgivaren göra för att underlätta för de nyanställda att resa hållbart till och från arbetet? I dialogen så fick de nyanställda svara på frågor om vad arbetsgivaren kan göra: för att minska ditt behov att använda bilen till och från arbetet underlätta för dig att kunna åka kollektivt till och från arbetet underlätta för dig att kunna använda cykeln hela eller delar av sträckan till och från arbetet Bland dem som vanligtvis kör bil till arbetet är det ca 25 procent som uttrycker att det finns saker som arbetsgivaren kan bidra med för att minska behovet av att köra bil till och från arbetet. De vanligaste förslagen är subventionerade kollektivresor eller möjlighet att arbeta hemifrån. Subventionerade resor kommer igen som förslag på åtgärder man anser skulle stimulera viljan att åka kollektivt. Cykling skulle på samma sätt stimuleras genom subventionerade cyklar och cykelgarage i anslutning till arbetsplatsen. För att se samtliga kommentarer fördelat per arbetsgivare, se bilaga Projektets genomförande och nytta I uppföljningsenkäten som genomfördes i slutet av 2013 i kommunnätverket för hållbart resande fick de personer som varit ansvariga för projektet Ny anställning nya vägvanor svara på frågor om hur mycket tid de lagt ned i projektet, om de haft nytta av en projektmedverkan, om de är nöjda med det projektstöd de fått och om de har ambitionen att fortsätta göra utskicket när projektet är avslutat. Samtliga kommuner som deltagit (8 stycken) besvarade enkäten. De som medverkade hade jobbat ca timmar i projektet. Två kommuner svarade att de kommer att fortsätta skicka material till nyanställda efter projektets slut och övriga svarade att de inte vet. Majoriteten är nöjda med det stöd som de har fått i projektet. Fem av åtta tycker att de haft nytta av att medverka i projektet. En kommun har skrivit att Det är bra att lyfta frågorna inom ledningen i kommunen, samt att det är i linje med vårt arbete med att resa smart. Bra med olika målgrupper för att se var kommer man längst och var gör infon mest nytta. och en annan att projektet Medför en allmän diskussion om hållbart resande i kommunen 4. 8 Information och kommunikation Information om projektet och dess resultat kommuniceras i GR:s nätverk för hållbart resande och inom Västsvenska paketet i arbetsgruppen Nya vägvanor.

12 Information om projektet har även publicerats i nyhetsbrevet Hållbart resande i Väst som ges ut 3-4 gånger per år (se Projektet har dessutom publicerats på GR:s hemsida samt på de medverkande kommunernas hemsidor.

13 5. Diskussion och slutsatser En anledning till att målen som sattes upp för projektet inte har nåtts är att antalet nyanställda som deltagit i projektet har varit betydligt färre än vad som uppskattades i början av projektet av arbetsgivarna. Detta kan bero på att färre nyanställdes under projektperioden än tidigare år, färre företag än beräknat deltog i projektet samt svårigheter att få tag i kontaktuppgifter till vissa av de nyanställda. Projekttiden var dessutom ganska kort. Det är dock en väldigt hög andel av de som fått utskicket och som genomgått en telefondialog som både uppmärksammat utskicket, samt sparat materialet och haft nytta av innehållet. Projektet har också gett värdefull input till arbetsgivarna om vad de kan göra för att minska behovet av bil till och från arbetet samt underlätta för kollektivtrafik och cykel. Projektet har inte visat på någon förändring i val av transportsätt. De som ingick i den uppföljande dialogen har dock ökat sitt kollektiva resande i betydligt större utsträckning än de i referensgruppen. Alltså kan det konstateras att utskicket i kombination med dialogen har haft avsedd effekt. Däremot ser man att när det gäller att cykla och att gå är ökningen lika stor i dialog- som referensgruppen. Alltså lär ökningarna här bero på andra saker än den genomförda dialogen. Den årliga körsträckan bland dem som kör bil har minskat med ca 220 mil sedan den första dialogen. De som ingick i referensgruppen har inte minskat sitt bilkörande, vilket kan tyda på att utskicket och dialogen haft en betydande effekt på den samlade bilkörningen. Möjligtvis kan det vara så att dialogen om vilka alternativ det finns att ta sig till och från arbetet behöver ske tidigare, exempelvis redan i en arbetsintervju, då personen i fråga ännu inte påbörjat sin anställning och därmed är mer öppen för förändring.

14 6. Förteckning av bilagor 1. Frågeguide 2. Rapport från IMA 3. Rapport från Västtrafik 4. Nyanställda- sammanställning av kommentarer

Uppföljning Nyanställda 2014

Uppföljning Nyanställda 2014 Uppföljning Nyanställda 2014 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-06-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013

Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Dialog med hushållen Nya vägvanor 2013 Resultat, Sammanfattning/Slutsatser IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2014-02-10 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46

Läs mer

Ny adress nya vägvanor Ett projekt inom ramen för Västsvenska paketet med delfinansiering av Energimyndigheten

Ny adress nya vägvanor Ett projekt inom ramen för Västsvenska paketet med delfinansiering av Energimyndigheten Ny adress nya vägvanor Ett projekt inom ramen för Västsvenska paketet med delfinansiering av Energimyndigheten 2013-04-30 Göteborgsregionens kommunalförbund GR Lisa Ström Målgruppen för slutrapporten är

Läs mer

Dialog med bilister ger nya vägvanor

Dialog med bilister ger nya vägvanor Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Nyhetsbrev april 2014 Har du nyheter, tips och goda exempel i arbetet för ett mer hållbart resande? Kontakta Lisa Ström, 031 335 53 12 Dialog med bilister

Läs mer

Test av dialog med hushåll 2015

Test av dialog med hushåll 2015 Test av dialog med hushåll 2015 Resultat IMA MARKNADSUTVECKLING AB 2016-01-06 IMA MARKNADSUTVECKLING AB Almekärrsvägen 9, S-443 39 LERUM Tel.: +46 (0)302-165 60 Fax: +46 (0)302-161 77 E-post: ima@imamarknadsutveckling.se

Läs mer

Ny anställning Kommentarer per kommun

Ny anställning Kommentarer per kommun Ny anställning Kommentarer per kommun Ale kommun Ha lånecyklar för kortare sträckor. Bättre kollektivtrafik mellan Lerum o Ale Att arbetsgivaren betalar en del av kostnaden för kollektivtrafiken. Subventionera

Läs mer

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27

Kampanjrapport. Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Kampanjrapport Kampanj bilister Tyresö 2015-01-27 Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Tidsaxel sida 5 Översikt utskick sida 6 12 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 13 17 Svarshantering sida 18 22 Uppföljning

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Dialog med Hushållen. Slutrapport. Projektledare: Marielle Fredriksson, Västtrafik 2011-08-15

Dialog med Hushållen. Slutrapport. Projektledare: Marielle Fredriksson, Västtrafik 2011-08-15 Dialog med Hushållen Slutrapport Projektledare: Marielle Fredriksson, Västtrafik 2011-08-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Organisation... 4 Syfte och mål... 5

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

Kampanjrapport Kampanj Tyresö 2015

Kampanjrapport Kampanj Tyresö 2015 Kampanjrapport Kampanj Tyresö 2015 Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Översikt utskick sida 5 12 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 13 18 Svarshantering sida 19 23 Uppföljning provåkare (telefonundersökning)

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Västsvenska paketet och kollektivtrafiken Enkel, bekväm och pålitlig. Västsvenska paketet lägger grunden för en attraktiv, hållbar och växande region. Om du har rest i Göteborgstrakten på sistone kanske

Läs mer

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik

Västsvenska paketet. En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Västsvenska paketet En förutsättning för en fördubblad kollektivtrafik Stora krav på transportsystemen Befolkningsökningen, urbaniseringen, globaliseringen och miljön ställer nya och hårdare krav på transporter

Läs mer

Elever sparade 26,6 ton koldioxidutsläpp

Elever sparade 26,6 ton koldioxidutsläpp Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Nyhetsbrev december 2012 Har du nyheter, tips och goda exempel i arbetet för ett mer hållbart resande? Kontakta Lisa Ström, 031 335 53 12 120 kommuner deltog

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005

Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapport nr 1:06 Trafikkontoret Avdelning Trafikant Issn nr 1103-1530 Resvaneundersökning bland arbetsplatser i Göteborg 2004-2005 Rapporten baseras på resvaneundersökningar genomförda på arbetsplatser

Läs mer

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Hållbart resande. Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se. www.grkom.se GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Hållbart resande Lisa Ström GR, lisa.strom@grkom.se Innehåll Varför hållbart resande? Vad menas med ett hållbart resande? Hur kan man jobba med hållbart resande? Vilka är vinsterna? Hållbart resande och

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

... och tio goda råd på vägen

... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor... Stärkt varumärke och miljöprofil Friskare och nöjdare personal Lägre kostnader... och tio goda råd på vägen Tre bra skäl att se över företagets resor Det lönar

Läs mer

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö

Vårt arbete. Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are. Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Vårt arbete Underlätta för medarbetare att bli Flexibilister och GCK:are Marie Anderson, AZ FM Säkerhet, Hälsa & Miljö Mölndal cirka 2 200 medarbetare och ca 300 entreprenörer och konsulter Varför valde

Läs mer

Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg

Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Senast reviderad 2013-11-26 slutversion Dokumenttitel: Förändrade resvanor, Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Utförande

Läs mer

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011

Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder. Västsvenska paketet. Februari 2011 Foto: Klas Eriksson, Thomas Harrysson, Peter Svenson beskurna bilder Västsvenska paketet Göteborg och Västsverige ska vara en attraktiv, hållbar och växande region nu och i framtiden För att skapa god

Läs mer

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström

MAXSUMO. Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011. Av: Ida Lundström MAXSUMO Aktivitet: Testresenär Röbäck/Böleäng 2011 Av: Ida Lundström Övergripande syfte Aktiviteten går ut på att få vanebilister att bryta sin vana (köra bil) och istället ta buss till och från arbetet.

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning. Vad det är. Om enkäten och genomförandet

Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning. Vad det är. Om enkäten och genomförandet Arbetsgivarinformation: Trafikkontorets webbaserade resvaneundersökning Vad det är Arbetsgivare som ser över hur medarbetarna reser till, från och i arbetet har mycket att vinna i form av lägre resekostnader,

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20

Förändrade resvanor. Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Förändrade resvanor Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-20 Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg Trängselskatten har effekt Bilresandet över trängselskattesnittet har minskat

Läs mer

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen 2012-04-16 ADRESS TELEFON Nämndhuset 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling

SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling SUMO: Pedal for Medal Av: Emma Ödling Övergripande syfte Att arbetspendlare som normalt tar bilen till arbetet börjar cykla mer. Stimulera de som redan cyklar att cykla mer. Få de som cyklar till jobbet

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet

DinKoll. Hållbara resor till och från jobbet DinKoll Hållbara resor till och från jobbet MM-Öresund 2012-02-09 Karin Edenius, UL Bakgrund Uppsala kommun sökte bidrag via KLIMP 2008 Projektidé: Dialog- och informationssatsning för ökat kollektivtrafikresande

Läs mer

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen

Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik Om att ställa krav, följa upp krav och att vara en del av utvecklingen Västtrafik i siffror 7,1 miljarder kronor i omsättning 280 anställda 390 000 personer genomför 940 000 resor per dygn 10

Läs mer

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030

Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 Ett urval indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 23 Struktur hos nyckeltal och index Index som visar grad av måluppfyllelse Övergripande nyckeltal Detaljerade nyckeltal som

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Slutrapport 2014 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun

Slutrapport 2014 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Slutrapport 2014 för Hållbara transporter ryggraden i den hållbara staden, Jönköpings kommun Projektbeskrivning Trafikanalysutredningar I Stadsbyggnadsvisionens övergripande och strategiska arbete med

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Resvanor hos studenter på Pedagogen

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio.

Skolbiorapport kommuner uppgett att man har skolbio. Skolbiorapport 2014 Varje år frågar Kultur i Väst hur Västra Götalandsregionens 49 kommuner om man har en skolbioverksamhet under förgående år. Vi har skickat en kort enkät till varje kommun att svara

Läs mer

Påverka nyinflyttades resvanor

Påverka nyinflyttades resvanor Påverka nyinflyttades resvanor En handbok om informationsprojekt för nyinflyttade ER 2015:03 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax:

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin!

Sedan starten år 2000 har över 50 000 personer deltagit i Cykelutmaningen! Femton år sedan starten är Cykelutmaningen mer aktuellt än någonsin! Cykelutmaningen är ett verktyg för er som vill uppnå era miljöoch friskvårdsmål. En rolig lagtävling där deltagarna samlar poäng till laget genom att gå, cykla och åka kollektivt till och från jobbet.

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Testresenärer på Öresundståget

Testresenärer på Öresundståget Testresenärer på Öresundståget Fokusområde nr 2: Pendlingsresor med tåg mellan Kalmar och Växjö Projektledare: Hannele Johansson Testperiod: 214-3-3 214-3-28 Energikontor Sydost AB Besöksadress: Västra

Läs mer

Välkomna till GR cykelmöte!

Välkomna till GR cykelmöte! Program Välkomna till GR cykelmöte! 13.00-13.10 Inledning Lisa Ström och Nikolina Verovic 13.10-14.30 Presentationer av kommunerna 14.30-14.50 Fika 14.50-15.20 Forts. presentationer 15.20-15.40 Hur arbetar

Läs mer

Sammanfa2ning sta6s6k över deltagande. 11 kommuner totalt 258 anmälda klasser elever km 32,35 ton CO2

Sammanfa2ning sta6s6k över deltagande. 11 kommuner totalt 258 anmälda klasser elever km 32,35 ton CO2 Uppföljning 2015 Sammanfa2ning sta6s6k över deltagande 11 kommuner totalt 258 anmälda klasser 6 023 elever 181 716 km 32,35 ton CO2 Uppföljning På egna ben 2015 Enkätundersökning (Defgo.se) 233 enkäter

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen

Trängselskatt Backa. Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Hisingen Trängselskatt Backa Resultat från telefonintervjuer i Hisings Backa och övriga norra Primärområden - SDN Norra Folkmängd 2012 Backa Brunnsbo Skogome Skälltorp 7 592 6 444 2 549 8 488 Säve Rödbo Kärra Tuve

Läs mer

Effekter av Sunfleet bilpool

Effekter av Sunfleet bilpool Rapport 2014:84, Version 1.1 Effekter av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning, trafikarbete och emissioner Dokumentinformation Titel: Effekt av Sunfleet bilpool - på bilinnehav, ytanvändning,

Läs mer

Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor. Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI. Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco

Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor. Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI. Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco Vi skapar bättre förutsättningar för nya vägvanor Pernilla Sott Konsult Trafikplanering, COWI Ulrika Franzén Konsult - Mobility management, Sweco Stråkkoordinatorer inom Västsvenska paketet att se till

Läs mer

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11)

RAPPORT. PTP enkät För kontakt: Mahlin Olsson, (11) RAPPORT PTP enkät 2011 För kontakt: Mahlin Olsson, 08-567 06 407 mahlin.olsson@psykologforbundet.se 2011-10-05 1(11) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas vid 2008 års taxering * I detta meddelande finns information

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3

Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Cykelfokus Moheda Informationskampanj 2014 UTHÅLLIG KOMMUN Etapp 3 Bakgrund I december 2014 antogs en fördjupad översiktsplan för Moheda tätort. Processen att ta fram denna var en dominerande del av Alvesta

Läs mer

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling

Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling Samverkan för en miljöanpassad offentlig upphandling - En rapport om samverkan mellan miljöstrateger och upphandlare i upphandlingsprocessen i Västra Götaland 2010-09-14 Kommunnätverket för hållbar utveckling

Läs mer

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D

U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U P P F Ö L J N I N G AV V U X E N U T B I L D N I N G I G Ö T E B O R G S R E G I O N E N, M A L M Ö S TA D O C H S T O C K H O L M S S TA D U T B I L D N I N G A R S L U T F Ö R D A 2 0 1 5 T E K N I

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Energikontor Sydost April 2007 maj 2008 Växjö 13 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas resor

Läs mer

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun

Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun Strategisk analys av pendlings- och tjänsteresor avseende klimat, ekonomi och hälsa vid Ånge kommun www.cero.nu Uppdrag: Strategisk klimatanalys av resvanor och tjänsteresor Beställare: Malin Leifsson,

Läs mer

Koncept för elcykelpooler för VGR

Koncept för elcykelpooler för VGR Koncept för elcykelpooler för VGR Projektbeskrivning Pilotprojektet CykelDelaren syftar till att etablera en cykelpool med elcyklar för allmänheten i de deltagande kommunerna i Västra Götaland. Regionen

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009

The International Bioenergy Days, Trollhättan 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober 2009 The International Bioenergy Days, Trollhättan Västsvenska Turistrådet Karin Olsson Oktober Viktoriagatan 13, Box 568, SE-42 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95, Fax +46 31 75 95 1, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Innehåll i frågeunderlag vid Dialog med Hushållen

Innehåll i frågeunderlag vid Dialog med Hushållen Innehåll i frågeunderlag vid Dialog med Hushållen Informatören presenterar sig och berättar att hon/han ringer för X-kommuns räkning. Säkerställer att respondenten är över 18 år. 1. Informatören inleder

Läs mer

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013

Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Västsvenska paketet och kollektivtrafiken inför 2013 Statusläge Studiebesök 20120906 Sida 1 Vem står bakom? Västsvenska paketet beslutades i november 2009 genom ett avtal mellan Trafikverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kundundersökning maj 2011

Kundundersökning maj 2011 Dnr SN/0/0 0-0- Kundundersökning maj 0 Socialförvaltningen har genomfört en kvalitetsundersökning avseende serviceinsatser inom kundval. Resultatet av kvalitetsundersökningen ger värdefull information

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2013

Regiongemensam elevenkät 2013 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23) Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

UNDERLAGSRAPPORT. Metodbeskrivning Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion

UNDERLAGSRAPPORT. Metodbeskrivning Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg. Analys & Strategi. 2013-11-26 slutversion UNDERLAGSRAPPORT Metodbeskrivning Trängselskattens effekter på resandet i Göteborg 2013-11-26 slutversion Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-01-12 4 KS 409/16 Uppdaterade riktlinjer för resor Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar

Läs mer

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND

FÄRDTJÄNST STENUNGSUND FÄRDTJÄNST STENUNGSUND 1 juni 2013 och tills vidare 660483-113 Kristinehamn Dals-Ed Åmål Gullspång Laxå Askersund Mariestad Färgelanda Munkedal Vänersborg Lysekil Grästorp Trollhättan Essunga Lilla Edet

Läs mer

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler KOMMUNALFÖRBUNDET GR Lars-Göran nsson 2007-04-19 Styrgruppen för det sociala området Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler Styrgruppen beslutade vid sitt möte 3 april att göra en uppdatering

Läs mer

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor

Trafikens problem. Företag i Smart Trafikant. Smart Trafikant Arbetsplats. Regionalt Mobilitetskontor Per Hansson Maria Håkansson Hannele Johansson Transporter & Bränslen Regionalt Mobilitetskontor 2005 2008 2008 2012 arbetar med information, rådgivning och utbildning kring miljöanpassade transporter för

Läs mer

Per Hansson projektledare

Per Hansson projektledare Cyklister - en grupp att räkna med 9:00 Inledning Ulf Agermark, Växjö kommun 9:15 Bra cykelparkering bidra till ökat cyklande Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån 10:15 Fika 10:30 Cyklisternas betydelse

Läs mer

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter

Introduktion till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter 1 till kurspaketet Energibesparing och hållbara transporter Denna introduktion till ämnet energibesparing och hållbara transporter riktar sig till personer som arbetar med invandrare, och som vill stödja

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09

Så reste Göteborgarna våren 2012. Rapport 2012-11-09 Så reste Göteborgarna våren 2012 Rapport 2012-11-09 Dokumenttitel: Så reste Göteborgarna våren 2012 Västsvenska paketet rapport: November 2012 Utförande part: Göteborgs Stad, Trafikkontoret Kontaktperson:

Läs mer

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar!

Inledning. Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Inledning Vilken väg skall jag gå? Beror på vart Du skall. Det vet jag inte! Då spelar det ingen roll vilken väg Du tar! Bilpoolslösning något för din organisation Bakgrund -Nyttor Bilpool vad är det Organisationens

Läs mer

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation

Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030. en översiktlig presentation Indikatorer som följer arbetet för en fossiloberoende vägtrafik år 2030 en översiktlig presentation Tre ben på väg mot målet Allt som inte har med val av fordon och drivmedel att göra: Energieffektivare

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2014/2227 Författningsförslag avseende förslaget i hemställan från Göteborgs Stad och Trafikverket om förändringar av trängselskatten i Göteborg September

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER

PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER PowerPoint-presentation med manus för Tema 4 transporter TEMA 4 TRANSPORTER Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, nov 2008 Transporter

Läs mer

Gör inte som alla andra

Gör inte som alla andra Gör inte som alla andra Två gånger om dagen, på exakt samma tid, sätter vi oss i varsin bil och ger oss ut i trafiken. Resultatet är en trång och stökig stad. Och flockmentaliteten är inte bara negativ

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder

Backcasting. 2. Kartläggning. 1. Målformulering. 3. Åtgärder Backcasting 2. Kartläggning 3. Åtgärder 1. Målformulering Utsläppsnivåer Reskostnader Resvanor Attityder/preferenser Rese/Miljö-policies Arbetsförutsättningar Tillgång till färdmedel Bostadsort/resväg

Läs mer

Inkvarteringsstatistik februari 2005

Inkvarteringsstatistik februari 2005 Inkvarteringsstatistik februari 005 Kommunstatistik Från och med januari 005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugby och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom att Turismens Utredningsinstitut

Läs mer

Inkvarteringsstatistik januari 2006

Inkvarteringsstatistik januari 2006 Inkvarteringsstatistik januari 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler

Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler Clara Engstrand 2013-01-17 Styrgruppen för det sociala området Sammanställning av GR-kommunernas färdtjänstregler Den sociala styrgruppen gjorde 2007 en sammanställning av medlemskommuneras färdtjänstregler.

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer